DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING GENERALE SYNODE HERVORMDE KERK Dinsdag 30 October 1945 ONAFHANKELUK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 60 jaargang nummer 189 -= VRIJ ONVERVEERD =r Weinig schot in annexatievraagstuk Schermerhorn over actueele problemen Soerabaja weer rustig Nieuw staatshoofd in Brazilië §1 it Ovèr/eg-Kï' plaats van - siriid vf Mor^èneerste bijéeii- komst f WEERBERICHT American spoken Attlee naar Amerika? Sfeer van rusf Redact» L- en AdminUtri: EENDRACHTSWEG 42 TcL .25430 (3 lQnenV Abonncincntaprijs pi week i p. kwartaal 4-—> fï'.ó 9 t) nummers 0.10 Banki erAmsterd. Bank vte Rotterdam, giro U53. HET PARGDI A d v e r tc n Ue CD Inlichtingen- dien b t: SCHIEDAMSCHE. SINGEL Telef.nt», 27839 21155 21158 21399 'Advertenties ultll. 21155 Inlichtingendienst; 21158 zijn op het vermijden van ar moede, dan op het. bevorderen van welvaart. Het is niet de bedoeling, bet geheele bedrijfs leven in een N.V: te .vereenigen, maar wel, om bij dedistributie van kapitaal engrondstoffen naar bepaalde richtlijnen 'te han delen. 7; In een te Groningen- gehou den persconferentie heeft de mi nister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, enkele belangrijke mededeelingen gedaan. Wat het annexatieprobleera be treft, zeide minister Schermer horn, dat dit niet een ,-Neder- landscb, maar een internationaal probleem is. Zoolang de interna tionale toestand zoo blijft, als hij- is, en er vrijwel op geen enkel punt overeenstemming is tus- schende groote mogendheden, kan Nederland moeilijk zijn houding inzake annexatie van Duitsch gebied bepalen en met positieve plannen komen. Na de mislukte conference*van- Londen, behoeft men geen groote ver wachtingen (c koesteren. Annoxa- lie zonder Daitschers noemde de minister pract'sch' uitgesloten. Overigensmeende minister Schermerhorn te moeten consta- teereh, dat do belangstelling 'voor hel - annèxatiepróbléem afnemen: de is:: Komt dit,- omdat lndlë' zoo- zeer.-ohie£aahdacht"rvi:^gl ?£jHis-'; achién' niet. "Voor"eenvolkssten£ mlng; zou de minister nietsvoe deri,; om<latlos van de genoemde "bezwaren,*V hét vólk"""niet, óver voldoende gegevens beschiktj om op dit moment tot eenverant woorde beslissing Ie komen. De ingestelde staatscommissie hesft reeds: een rapport uitgebracht,, doch zal nu ook de technische vraagstukken nader bekijken. Te vens zal zij zich bezinnen op do vraag; of Nederland lijdelijk een d van Duitsch gebied bezet kan-houden en onder beheer kan nemen.Als van annexatie op groote schaal wordt afgezien, kan, zij ook nagaan, welke gntnscor-'- r tcties wen ssl o ijk etu noodzake- lijk zijn j Betreffende de schade- loossleiiing ze de de minister, dat Nédérland thans een officiecle uilnoodlglng heeft ontvangen een missie te zenden naar, de Allied Control Council te B.erlijn. Admi raal Doorman zal van dezé mis-, sie "Ue,. leiding krijgen en deze zal een soort Nederlandsch ge-, zantscliap te Berlijn zijn. Een en ander beteekent, dat er nu wat schot in de zaak komt.*. Er wordt door de geallieerden nu eéh !ijst\ opgesteld van Dutische bedrijven, die afgebroken zu'ien worden. De groote vraag'is ech ter, of, hetgeen daarvan voor de geteisterde landen beschikbaar wordtgesteld, ons te pas kap komen. Wat hebben wij aan ver ouderde installaties? Men moet zich van de schadeloosstelling niet al te veel voorstellen. Het is voor den minister een groote vraag, of het wel gewenscht is, een groot vacuum in dit Europa te scheppen. Hier spelen ook politieke factoren een rol. Do overheid zal de groote lijnen moeten trekken voor den opbouw van het economische leven en daartoe heeft Neder land een planbureau ingesteld, al zal dit voorioopig meer gericht Naar aanleiding van de felle botsingen/ die te Soerabaja heb ben plaatsgevonden tusschen de nationalisten eu de Engolsche troepen, - zijnSoekamo, Hatta en Sjarifoeddin in allerijl naai deze stad vertrokken. Zij troffen een complete oorlogstoestand aan. Het Engelsche garnizoen word bele gerd en aangevallen door met Indonesiërs bemande tanks, van Japansche origine. - Aan beide zij den waren vrij veel slachtoffers gevallen. 7:'7 Soekarno bleek hevig onthutst over den toestand, waarin hij de stad aantrof. Onmiddellijk., beval hij den Indonesiërs de wapens neer te leggen. Dank zij het ge, volg geven aan dit bevel is dë situatie.- :thansjaaiimerltelgkiiy^Tv heterd-t;^.,^,;', i J Hét is .waarschijnlijk, dat door deze gebeurtenissen de conferen tie met t deNed erlandsche autori teiten zalworden, vertraagd. i Volgens berichten is, iri Bra zilië een revolutie;, uitgebroken. Zij is op Maandagavond begon nen. Het. resultaat hiervan is, dat president Vargas is afgetre den en is opgevolgd door -rech ter Linhares van het hoogge rechtshof. Volgens - officiecle ver klaringen wordt Linhares .bijge staan door Bebarros, die eenigen tijd j: geleden als hoofd - van de- federale politie was vervangen door een jongeren broer van pre«:d'"-t Vareas. ......ia Ègypt the 8lh Army it on the move again" (In Egypte is het achtste leger den opmarscb weer begonnen), zei Churchill op 23 October - 1993 door de radio. En onze harten klopten weer vol nieuwe hoop, want: dit luidde den beroemden veldslag van El Alamein in. Met een diner, in; bet. ,Claridge;'Hotel, te .Londen; is:'dezehistorische 'datum/-herdacht en Churchill - en maarschalk - Montgomery, de held van dezen gioriexijken - opmarseh,* zaten, betaden' met. onderscheidingen, hierbij aan. IIet gaa.t:.;eri.dit'*-ko<?r om, döformeele beletselen uit den weg te ruimen, waardoor do keik zoo vaak den schijn wekte: een religieus 'genootschap te zijn in plaats van een. belijdende kerk. Het door Koning Willem I in 1810opgedrongen keurslijf, wordt uitgegooid. Een nieuwe werkorde wordt opgesteld, die moet lij den tot een nieuwe kerkorde. Niet langer wil do kerk zich vérliezen in ohtleriingen rich- jVIorgen ;Hervormingsdag '1945 is.j'het - een historische dag voor de.iNederlandsche Hervorm de Kerk. In het kóór van de Nieuwe.iKerk te Amsterdam zal daar de uit 30 predikanten en 15 ouderlingen bestaande Gene rale Synodebijeenkomen,voor de ëerslo.,jnaaI sedert de ver gadering van- 1018 te Dordrecht, die yan,, zoo groote;;. beteekenis is geivëest voor het gelieele Ne- derlaridsche. volk. De Generale Synode' van 1915, evenals haar voorgangster "een bewogen tijd perk. injonze geschiedenis afslui tend, móej oveneens hoogst be- langrijke;;be.s!üiten nemén en be- krachliBen? ACHTEN HET NIEUWS In den nacht en denochtend vrij koud mot miat over groote declen des lands. Later opden dag licht bewolkt, droog oh vrij zacht, zwakke wind.:,, T TITGESTREKT langs dcn„ ocver van dc Hudson wacht de grootstr vloot ter wereld, zoo juist terugge keerd van 's werelds grootstevovcr-: winning ter zee. Tegen de2en achter grond ontwikkelde Truman het' pro gram der Ameriksan^che natie. De Amerikaansche oorlogsmachine 2al de vruchten der overwinning bewaken en iedere agressie den kop indrukken. Het isolationisme is nu ook offi cieel begraven. Voortaan voeren de Amerikanen een-actieve buitenland sche politiek. Dat is zwak gezegd. Want Amerika stelt zich er niet mee tevreden zijn belangen te be schermer., „die over de gehcele we reld Bverspreid zijn", bet neemt'prac- tisch de functie aan van politie agent, die'de orde in de geheele we reld gaat handhaven.' Amerika is de leidende wereldmacht geworden en trekt daaruit .de consequenties. Het politieko overwicht der Verce^ nigdc htatcn steunt niet alleen op een railitair, maar ook op economisch overwicht.-Vandaar het progressieve karakter van dit o.vcrwichf, Amerika heeft geen staat te overheerschcn. Het heeft ex geen. behoefte aan andere vo.lken met geweld een ontwikkeling voor te; schrijven. Het moet er slechts voor waken, dat zijn economisch over wicht niet door oneconomische mid delen wordt te niet gedaan, daarom eischt Truman vrije zeecn en vrijhan del in lederen vorm/. Daarom ook is Amerika tegen de machtspolitiek. Overal .waar de markt yrij^is,overheerscheh de Ame- rikaansche waren.' De machtspolitiek sluit een brok markt voor hen-af met niet economische middelen, dus een stuk oneerlijke concurrentie. Dg machtspolitiek drijft zichzelf steeds verder, het overwicht alleen- op mili taire middelen, dan moet men steeds meer steunpunten bezetten en een steeds groóter gebied, onderdrukken. Amerika heeft aan de vreedzame con currentie genoeg, die .vermindert met de kleinere -statem ^Daardoor kan Amerika de aanvoerder worden der gcheelc' democratische wereld van allen, die-belang hebben bij een sta tus ,quo. Een- wereld van democrati sche naties is dus een minder, Amcrit knansch belang. Want zij verschaffen Amerika dc vormelijkheid der vriendschap 'alle steunpunten, die. het noodig mocht hebben. Hier. vallen de belangen ;van Amerika cn van de geheele democratische wereld samen. Truman heeft' zich dus uitgesproken tegen de machtspolitiek en voor den wereldbond. Het was een machtig woord, wel, in staat den slag to/over- stcmmenrwoirr^dc Molotof in Lon den de deur. achter ?ich had dïcht- geworpen. Het zal ook wel bedoeld zijn als onderstreping van den brief, dien Truman aan Stalin gezonden heeft In elk geval is dit taal, die men in Moskou verstaat Ontegenzeggelijk heeft Amerika thans een'overwicht, maar wij weten niet welk gebruik het daarvan zal maken, noch hoelang dit overwicht zal aanhouden In vijf jaar is het geheim der atom aire-1 energie gemeengoed en komt de atoombom de militaire ver houdingen niveDceren. Gisteren be reikten de-.- Vereenigde Staten^ hun hoogtepunt Het is een schitterend punt, maar het b er smaL tingsstrijd. Het; is gcbleten, dat alle sCroómmgerï den :i wensch koesteren bijeengebracht te wór den in. het /gemeenschappelijk ge loof - in; Jezusi Christus.Reeds heeft; het interkerkelijk;:fgesprek: tot verrassende conclusies ge- ieid;p,Een hereenigingA van aïle Protestanten;- in oecumenischen zin,- is. op den.duur niet denk beeldig. a Daartoe; zal," het -noodig zyn zekere raisbruiken- te verwijderen. In positieven ,zin zal de; Her- vórmdeKerk /een-levendgetuit genis moeten i uitdragen,staande midden, in de maatschappij. "P en voorbeeld* van do wijze, waarop" hiermede reeds een aanvang is gemaakt, ziet men in dev" instelling van den jeugdzorg- raad, - èen kerkvobgdijraad, - een zendingsraad en vete andere ra den.. Ja, 'als laatste .aanwinst een hervormde' raad voor pers en .publiciteit, waarbij twee z.g. 'pers-predikanten zijn aangesteld. Deze revolutio wortelt in den v e pc Isg eest tegen liet moderne heidendom; een geest, waarvan velen zich op 10 Mei 1940 eerst recht bewust werden. Over dó ontwikkelingsgang,' die tot de bij; een roeping van de Generale Sy node heeft geleid, oen -ander maal. - Volgens de „Evening Stan dard'' zou Je Britsche eerste- minister Attice waarschijnlijk nog voor Kerstmis een bezoekbren gen aan Amerika. Hij zou een openhartige gc-dacli ten wisseling met president Truman willen heb ben óver alle hangende interna tionale kwesties. T-T ET js meer dan jammer, dat do achteraitstre vende krachten in óns land met hun min of meer oorlog- zuhcüg laweit legen Soekarno' in aller, lei jonge harten een soort Atjeh-cxpe- ditie-geeet hebben wakker geroepen. Jammer, want het geaprek met Indo nesië, dat zoo noodig is, dat zelfs het eeni£ noodige is, wordt er moeilijker; door. Moeilijker v<?or de Indonesiërs, die er door moeten gaan twijfelen aan do vernieuwing van Nederland, ten aanzien van zijn bedoelingon jegens Indonesië, moeilijker voor onszelf, die', na veel oningelosfco beloften, toch al da handen* vol zullen bebbon om onze wederparlij in ons to doen ge- looven, moeilijker voor de rogecring, die een recent gesprek met minister; Lógemann heelt er ons nog oeas van overtuigd van zins is, rollen ernst te maken met de vervulling van do belofte van 1342. Dat ge- weid ten slotte nimmer da „op lossing" van een probleem Is, min- derwaardig hoeten moet in do schat ting van eiken domocraat, heilloos in zijn gevolgen, gapingen makend in plaats van kloven overbruggend, haat zaaiend instede van vmlo slich tend het is, ook na dezo vijf jaren van blood en tranon, in duizenden harten nóg niot doorgedrongen. Do wagens, waarop „onze jongens" naar hun verzamelplaatsen trekken, dragen krijgslusUgo opschriften. Het Nationaal Jongeren Verbond schreit om sterk gezag on het denkt daaThij aan kanonnen en mitxaillears. In-, diach'-gastea van den. ouden stempel •weten hoe het "-' moet::; „eerst -de 2wocp <woverV terug .in jo hok/ en din zullen- wij praten". Hot klinkt org heldhaftig, allemaal, en vooi;-een- militair machteloos vocals bet Kc- derlandscho van dit oogonblik, boven dien nog bombastisch. Maar diArover rouwen wij niob Do- grootste tamp van dit oogepblik ware, dat wij be-- schikbaro mocht^ haotoerden, en wij gclooven, dat het voor Nederland reden tot groote voldoening en ge rustheid is, dat soldateske beethoof. den een kleine minderheid vormen en dat'do rogeoring zich niet door hen op sleeptouw nomen Iaat. De situatie is al moer dan delicaat ©n précaic genoeg. Complicaties 'door goweklto<v passing kunnen; haar in oen ca tas trof o doen verkocren. Beide partijen, do Indonesiërs en wijzelf, moeien zich zelfbehoorschiog opleggen cn do hoof den koel houden- Dat Is niet gc. makkelijk, want or is al van aflos en nog wat gebeurd, onherstelbaar, dat geschikt is om aan een of belde zijden 't rustig© ovenwicht, waarzonder geen overleg slaagt, te verstoren. Daartoe behoort ook hot gestook te gen Soekarno, wiens houding ons geenszins sympathiek is, maar achter wien zich Iaat niemand dat feil miskennen ook alle principieel democratische, anti Japansche natio nalisten bebhon geschaard. U ET gaat waarlijk' niet om Soe karno, maar om do toekomst van de verhouding Nederland-In donesië, een probleem, dat zonder Soekarno nauwelijks minder delicaat zou zijn dan het nu is. En het "gaat de lawaaimakers óók niet om Soe karno, want als er geon; Soekarno was, zou hun hart niet minder fel gekant zijn tegen de politiek van vrijmaking binnen den Rljksband. Do berichten van do laatste dagen wijzen er op ,dat ©r overleg tusschen do regcoring en do nationale bewe ging ontstaat Stellig zal dat overlég nog tot allerlei moeilijkheden lolden. Maar lawaaierige propaganda en sa. belgekletter, kunnen dio mocilijkhedoV alleen maar vergrooicn. Wie het be lang én van Nederland ën van Indo nesië dienen wil moet cenerzijda steun verleenen aan de verwezenlijking, van het beginsel dej vrijo en vrijwillige samenwerking van béide landen, an derzijds de sfeer van rust £n bezon nenheid bevorderen, die voor de ver wezenlijking de eerste voorwaarde U. HOOG WATER TE ROTTERDAM. 31 Oct: 1© tij. 1.18 u.t 2e lij 13.51 u.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1