De gebeurtenissen in Mei 1940 Engelschegeneraa! vermoord te Soerabaja Groote plannen der K.L.M. VRIJ ONVERVEERD =- Duitsche sabotage bij wapenlevering •SI P Soekarno verantwoordelijk gesteld Woensdag 31 October 1945 1 V ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOORROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 181 m Het gebrek aan moderne wapeQS, de directe oorzaak der capitulatie 1 Marinus gepaki! Eipoeder is op Leden Forddirectie vrij De danswoede Een dagelijksche dienst op indie Amsterdam - New-York R:dactic en Admfnlstr,: EENDRACHTSWEG 42 TcU 25430 (3 Hjnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— losse' nummers ƒ,0.10 Bankiert Ajnsterd. Bank. te' Rotterdam, giro 1153. HET PAROL Aiieiieatltt 11 Intlcbtlngen- dienst: SCH1EDAMSCHE. SINCEL 42 Tclef.nts. 27839 - 24155 24156 24399 Advertenties uitsL 24155 Inlichtingendienst; 24156 Generaal Winkelman over: ;'ès De\Duitschers hebben van bet oogenblxk al, dat zij tn ons tand waren, - getracht de feiten te verdraaien cn het generaal Winkelman en anderen onmogelijk gemaakt, ronduit te zeggen, wat er in ons land fo gebeurd. In een'onderhoud dat A.N.P.-Aneta met generaal Winkelman beeft ge» had, worden vele dingen, totnogtoe duister, in het juiste daglicht ge*. '.'plaatst.-.""/-' v* Het gesprek kwam vervolgens op den strijd ora den Afsluitdijk,waar goede verdedigingswerken waren. Ge neraal Winkelman had niet: anders dan woorden van lot, voor de wyze waarop daar gevochten is en hij zag daarin een bewijs, dat de Nederland scheolficieren en manschappen, mits zil maai over voldoende middelen be* schikken, zeer goed in staat zijn een gedachten vyand 'het, hoofd te kun-- ncn bieden. Het verraad. "PjE geruchten over verraad gepleegd door Nederlandsche militairen, sprak generaal Winkelman-tegen! „Voor. zoover 'ik' heb kunnen na gaan aldus de generaal is ver raad onder het leger te velde* nau welijks voorgekomen. Ook de geruch ten over Duitsche parachutister^Xin! Nederlandsche^ uniformen of .ars boe rin verkleed. 2ijn eigenlijk 1 nooh 'be-' hoorlijk bevestigd. Wel zijn er Ne- derlandschfe ünifdrmen .-«-.In Dultschè^ handen aangetroffen-en— is-MrT'.'her archief van ^lussert een" brief- aan getroffen, geschreven 'door 'n N.S.B.* er. i waarin deze, vertelt hoe Rjj met anderen in Dultschen- dienst,' 'ge- kleed in eén Nedérlandsch uniform, het in de lucht laten - springen van een brug onmogelijk heeft gemaakt, door de argeiooze wachtposten on schadelijk te maken. Dat er inderdaad door N.S.B.-ers tijdens den oorlog verraad is ge pleegd, staat wel vast De fameuze lichtkogelaffaire, die Nederland tijdens de mobilisatie maandenlang heeft opgewonden, is voorzoover generaal Winkelman weet. nooit opgelost. Het onruststoker*, dat ongetwijfeld door Duitsijhe agenten' is gedaan, tijdens en voor den oorlog, heeft funeste gevolgen gelid vooral doordat deze geruchten in de opwin- ding. van de oorlogsdagen 'niet te controleeren waren en een grif ge- loof vonden. Over de figuur van -!erSie,i;-11fs?rt «Peltende, zeide ge neraal Winkelman: „Overste Mussert i? k k CTd als een goed officier en ik heb persoonlijk geen redenen om aan te nemen, dat hij deel heeft uitgemaakt van de N.S.B. Het oor deel van menschen, die in nauw con tact met hem stonden, was intusschen eensgezind. Hoeverre hi, opzet telijk bevelen zou hebben gegeven. kin ft' S-Ti? Van, d<in YiJ'snd waren. kan ik met beoordcelen T"\E oorzaak van den snellen afloop van den oorlog in Nederland wijt generoal Winkelman in de eerste plaats aan het gebrek- aan uitrusting /van de Nederlandsche troepen, „Het "was voor mij' aldus de generaal - .„een zware en. weinig uitzicht- biedende taak. toen ik in Februari 19-10 van generaal Ueijndcrs het com mando overnam. Mij was bekend, wat.er/aan onze paraatheid ontbrak. Wel heeft minister Dijxhoorn gedaan wat in zijn - vermogen was om den achterstand in te balen, maar bet is nu, eenmaal: onmogelijk' om in korten tijd tc herstellen, wat langen tijd is verwaarloosd. Wij.'hadden een groot gebrek, aan moderne wapens, pantser wagens, luchtafweergeschut en i vlieg-' tuigecu^ .Vooral t. dit laatje telde, er»; ,.is--.;dé-.;- directe; oorzaak geweest van, £dc; 'capitulatie. Al$ bewijs, boe onze ^Weinige vliegers moesten - worden Overwonnen, herinner ik mij, dat reedsna" enkele dagen, toen ergens onmiddellijke ondersteuning door de luchtmacht .svereischt werd, de coni-r niand^ant^'.generaal Best,- mij moest melden, dat hij aan de uitgeputte vliegers' geen nieuwe opdrachten' meer kon géven/Wel zou hij wachten of enkelen - zich nog vrijwillig daar voor i beschikbaar zouden stellen. 'Rotterdam. Wat betreft de capitulatie, vertel de de generaal, dat hij op 14 Mei werd opgebeld door kolonel Scharroo. commandant van Rotterdam, met dc mcdedecting. dat hij een ongeteckend, briefje had ontvangen waarin dc Duitschers, die den zuidelijken Maas- over bezet hielden, een ultimatum van twee uur stelden, in welken tijd Rotterdam zich zou moeten hebben overgegeven of het 2ou ec nan moe ten gelooyeh?;De generaal gaf;teh antwoord ;(.datVop een -dergelijk ongé- teekend.%brLefje;: niet kon worden in gegaan iién dat Is aan/ de Duitschers medegedeeld. Daarop is een f nieuw thans behoorlijk onderteekend^.ulti matum binnengekomen, maar alvorens "thet antwoord daarop ontvangen was, 'hebben de Duitschers het bombarde ment gedeeltelijk uitgevoerd. Het gebrek aan vliegeis cn de ab soluut onvoldoende sterkte aan lachtdoelartilleriC' wij hadden een bestelling vwr_ modern afweergeschut in Duitschland loopende, maar ooder allerlei voorwendsels hebben dè Duit schers ons niet meer dan 'één vuur mond afgeleverd hebben de aan vallende Duitsche vliegtuigen volko- Z'jmen vrtf spel gegeven. konden 4''- jjfioeii; wat zij wilden. De capitulatie. Inmiddels was door dezelfde Oor- tak en de situatie in de Grebbelinie :veneens onhoudbaar. geworden en laar ik begreep, dat. achtereenvol [ens Delft, Utrecht. Den Haag. 'Am- terdam. en andere steden in ons and het lot van Rotterdam zoaden feclca.' wanneer wij in onzen hope- oozcd tegenstand zouden blijven vol- lardcn, besloot ik te capitulecrcn. V; ;<c£ WEERBERICHT In d«a ^Atnt en voormiddag over et -deeldes '-.lands mist, 'e 'Jtd£* stoop 'van den dag op dé nesst-s pi^dfsen zaloptrekken. Daar- I*. aanvankelijk lichte, latertoeneV eude bewolking. Geen regen, over- egend zwakke zuid-oostelijke wind, OOG WATER TE ROTTERDAM. „Dit document", zeidc generaal Winkelman, „was een brief, welke ik in Maart '40 heb geschreven aan onze gezanten te Londen en Parijs en waarin de hulp was omschreven, die wij jvan de Engelsche en Fransche regcering verzochten voor het geval wij door Duitschland werden aan gevallen. Op gelijke wfjze Is een me- dcdcéling voor de Belgische regee ring naar onzen gezant te Brussel ge zonden. Maar die brieven en dit hebben de Duitschers-bij hun. publi catie er niet bij verteld zijn - ver zegeld aan on2e gezanten gezonden met opdracht ze pas te openen na ontvangst van een daartoe strekkend telegram van het departement van buitenlandschey zaken. Dit telegram ie in den morgen van 10 Mei 1940 verzonden. Eerst toen hebben onze gezanten den inhoudte^rkeanis van de buitenlaodschc rêgeeringen kun nen brengen. Voorafgaand overleg me tv. die mogendheden heeft niet plaats gehad. Generaal .Winkelman, die thans 69 jaar oud is. zal geen rol meer spe len in het hernieuwde Nederlandsche leger. Hij heelt thans' zitting In den bijzonderen raad van cassatie cn zal als zoodanig werkzaam kunnen blij ven. tot hij den zeveotigjarigen leef tijd beeft, bereikt. OP EEN SCHOEN'EN EEN SLOP, verwaarloosd en vermagerd, kpmen( langzamerhand de door dev Russen krijsgevangen gemaakte Duitschers in hun vaderland terug, waar ze door de geallieerden in verzamelkampen worden ondergebracht. Twee „Ruslandvaarders", bij aankpmstin een Berlijnsch kamp. j tt'&JVö Uit het geallieerde hoofdkwar» 'tier wordt gemeld, dat brigade generaal A." W. Mallaby, bevel hebber van de negen-en-veertig- ste Indische brigade, -fe Soera baja is vermoord. Rowle tij 2.21. II 2e üj 14.49 n. men.0 Samenwerking mei den vijand. R EN «rdige bijzonderheid is nofl te vermeiden over het"onder- houd., dat eenerael Winkelman heeft gehad met maarschalk Görind, Ge sproken werd-daarbij over het ver bod aan de Nederlandsche induslrie voor dc Duifschera wapentuie te rnaken. waarb|: Goring icide: ,U kunt ervan verzekerd zijn generaaU. dat nooit een in Nederland vervaar digde mitrailleurgebruikt zal wor den om op Nederlanders te schieten, dc oorlog is immers uit", „Neen, de oor..°", tusschen onze landen is niet u: he' «dtwoord van gene- roa. Winkelman. „Er 2ijn nog Neder landers die den strijd tegen Duitsch land zullen voortzetten". Goring ont- stax. over dit antwoord zoo in woe de. dat hij metzijn vuist op-tafel sloeg en uitriep: „Hiervan zal ik den '"hrer mog-vanmiddag in kennis stellen. Nu zal bet uit zyo met de lankmoedige houding tegenover de Nederlanders". Hef gevonden document. JENSLOTTE "besprak generaal ..-Winkelman nog het beroemde document door de Duitschers-in het ministerie .van Bulteniandscbe Zaken tc Patijr gevonden, 'en waar uit vol gens hen zou-blijken, dat Nederland reeds vóór 10 :Mei de, Engelsche. en Fransche bevelhebbers zou hebben verzocht Nederland binnen te ko fiet nieuws, tverd medegedeeld ,door twee geallieerde officieren, die in v gezelschap >an Mallaby waren, doch konden ontsnappen. Generaal... .Christison, die de mededeeling deed, zeide, dat hij aan den Indonésischenleider dr. Soekarno bevel had gegeven bij hem te komen. Op een vraag, of hij' Soekarno verantwoordelijk zou stellen voor "den moord op brigade-generaal Mallaby, ant woordde I-generaal Cbristison: „Wis en 'zeker". Dr. Soekarno heeft bevel ge kregen om half elf Bataviasche tijd, op -generaal Christisons hoofdkwartier te verschijnen. Generaal Christison zeide in zijn verklaring, dat brigadegeno- raal-Mallaby op een smerige ma nier vermoord was. Hij werd ver moord, terwiji hij in conferentie was met extremistische Indonesi sche leiders. Jn den laten 'na middag -waSdhij' weggereden- om hen te .ontmoeten, teneinde den gang van zaken ende volledige uitvoering van de bevelen om het vuren, te staken te verzeke ren,' te>'b(»preken^ Dr. Soekarno en generaal Hawthorne, de: geallieerde bevel hebber op Java, vertrokken gis termiddag iuit Soerabaja, na dat de overeenkomst' over het staken-"'-van het vuren met de plaatselijke Indonesische leiders, was bereikt! Deze wapenstilstand scheen eenig effect gesorteerd te hebben en officieel werd de toe stand gisteravond rustig ge noemd. In eenige déèlen van de stad waren nog - enkele scherp schutters aan liet werk., - Generaal Christison heeft nieu we bevelen in verband met de situatie in Soerabaja" uitgevaar digd. --'-tv,; --.-.%-R-S VervolgBuitenland Pag; mtiimiiimiiimiiiiiiimiiummimiimHHtiiimiuiMiimimiiu 5.' Hef hoofd van den P.O.D. fe I Amsterdam maakt bekend, dat Hendrik Joseph Johan Marinus, geboren te Boxmoer, 1 Januari 1913, wiens opsporing was ver- zocht door den Amsterdamschen P.O.D., te Den Haag is gearres* teerd en naar Amsterdam over- gebracht. Hij zit reeds in het ge- f bouw Hirsch in bewaring. Mari- nus werkte als arbeider In een 1 Haagsche kurkfabriek. I liiiiiitntiiiiiuttiititiiiiiiuiiiuiiriiiiiiiiitiiiiitiititiiiiiiitfiiiiiiin Do in ons lam! «ianwezigo voorraad eipoeder - is t dï\«.dahi^ geslonken, dat bet restant niot rm>ar op de gebrui- kelijke wijze in distrihotie gebracht kan worden. Dit is de reden, dat eipocder niet meei[ ,op de bonnenlijst voorkomt Naar A.N.P.-Aneta vernoemt, zijn thans drie leden van de Forddirectie in vrijheid gesteld, oindat de indicaties, die tegen hen ingebracht warén, on.voldoen-' de bleken te zijn om bon vast tc houden. De vrijgelaten leden zijn de directeur,* de ónderdirecteur cn de bedrjjfschef. Het' onder zoek.' van de twee overige" leden van-den 'staf is nóg aan den gang. De burgemeesters van MidUcn-Lim- Lurg hebben gezamenlijk overleg ge pleegd over- een beperking van het xi an Ul dans vergunningen voor open- baro dansgelegenheden, dat sedert dc bevryding sterk was toegenomen. 3fcn is het *or over eens geworden do ver gunningen terug lo brengen tot. do vroegere normale proporties. Bovendien 'zal nauwkeurig toezicht op dezo dans gelegenheden worden gehouden. „De vraag is",aldus de heer iV, Plesmau, diréeteur vaa de KX.Mi, op'.'een persconferentie, „of wij in-, het luchtverkeer' nu reeds een, zekèro positie zullen gpan innemen,..'of: dat wijlang zaam moeten groeien" Een lang zame groei- zou' bete'ekenen,- dat wij later onze plaatsendoor an deren Ingenomen zouden vindén. Van allereerst belang is de lucht lijn' Amsterdam—Batavia; dan dé verbinding AmsterdamWest- Indië, terwijl ten derde de vex- binding met New-York "ook een der „levenslijnen", is. Groot -zijn echter de proble men die zich hierbij- .voordoen. De heer Plesman is erin ge-' slaagd 4. Lockheed Constellation en 4 Douglas 1009 (een betere uitgave van de C 51) macbiDés te' bestellen, beide viermotorige, vliegtuigen met ,'n capaciteit van ongev. 40 passagiers. Ook lukte het - in Amerika een.14.tal C 54 Do'i-, glasmachines toegewezen te krij gen, welke ingelegd zullen wor den op de Indië-route. Door het uitvallen vau de rijks opleiding op Schiphol'is men in Nederland 100 A 150 pilotori ten achter. Er zijn al "onderhandelin gen gaande om 24 Amerikaan- ■schc en 24 Engelsche piloten in dienst te nemen. Naar schatting zal de K.L.M, aan het einde ran het volgende jaar 4500 man in dienst hebben, tegen 1000 vóór den oorlog. Het zal echter niet zoo moeten gaan, dat het buitcnlandsche element bet Ne derlandsche in •- onze luchtvaart gaat overheerschen. Integendeel moeten de Nederlanders hun bui tenlandse!» collega's „absorbee- ren". Het ligt in de bedoeüpg de frequentie van den dienst op In-' dië geleidelijk óp te voeroneerst veertien dagen een halfwekelijk- sche dienst, .veertien dagen 3 maal in de wepk, 14 dagen 4 maal "enz., tot men op 1 Januari 1946 den dagelqkschen dienst' op Indië zal kunnen openen. AmsterdamBatavia zal in het begin f1750 moeten kosten. Ook de transatlantische ver binding is op papier al ver ge vorderd. Eu daadwerkelijk ziet het er naar uit, dat binnen niet al te Iaujjcn tijd de groote „Con stellation" Lockheedvliegtuigen mét 420 km. kruissnelheid in 10 uur per vlucht 40 passagiers ge rieflijk over den Oceaan zullen dragen. Als in April de 4 ma-" chines geleverd worden, dan kan men eind Mei 1946 verwachten, dat de K.L.M. in den dienst gaat meevliegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1