IprodeI Handvest zonder stemmiiïg aangenomen 'I SCHOEVERS Radiodistributie De rede van Schermerhorn Minister Mansholt terug I AANVANG BOEKHOUDEN TALEN Robert Ley betreurde anti semitisme China en het communisme Lang gewacht... Er komt weer Prodent,^ heerlijk schuimendetaiöp- pastal Nog wel op beperk schaal, maar 't zal steedi i beter worden. Wij doeii p^l best! v;/'^ 1 In a&naJolting op bei gisloren ge publiceerd© bericht omtrent de be taling van do luisterbijdrage -door a&ngeolotcuen op do radlodiatrihnti», deelt P.T.T- verder nog mede. dat voor meerdere mdio-ontvaoginrichtin- gen, wolke zich in hetzelfde vertrek bevinden, slechts éénmaal de luisterbij drage behoeft te worden betaald- Voor aangeslotenen op de radio-dislribatic is do luisterbijdrage verwerkt in het bedrag van f2.25 dat maandelijks van hoa wordt ingevorderd. (lot AA'P. pcofl enige correcties door on hot verslag van de rede. die on ze mlniéter.jiros. te Groningen heeft uitgesproken over hot ontler- a-erp Actueele problemen, waarvan u-ij gisteren een uitvoerig versla? heb ben gepubliceerd. Ovor bet ajinenalie* probleein. beeft de iniöt-prcs. gezegd dat we voorloopig geen groole verwachtingen mogen koesteren. A'an groot belang is niet, - welke meening w ij omtrent het annoxatio.probtccm er op na houden, maar ook wolk standpunt bijvoorbeeld fbustand zal innemen. 1 a d iea van annetcatre op groote scbaai moot' worden afgezien, kati de regeering ook na gaan. welke grenscorrecties wen. schetijk on noodzakelijk zijn. A! is bet voer ons belangrij ker onze eigen goederen nit Doitseh. land terug te krijgen, van de I e n vorm .van schadeloosstelling moet men zich niet al te- voel voorstellen, liet is niet de bedoeling, het gcheele bedrijfsleven in details aan banden (e leggen, maar wel om bij de distribofie van kapitaal en grondstoffen, naar bepaalde richtlij nen te bandelen. Ecnige urea na dc aanköndi- ging dat minister-president Attlee de V. S. een bezoek zal brengen, werd cr in het Engelscbe Lager- huis gesproken over het fat, dat Churchill en Roosevelt te Que bec in September I9T3 een ge heime overeenkomst hebben ge sloten met betrekking tot de atoombom. Het Laboariid kapitein Black burn vroeg den minister-presi dent (leze overeenkomst zoo spoe dig mogelijk te publicecren, zoo dat het Huis in overweging zou kunnen netnwi de overeenkomst te ratificec-rcn. Hij drong cr op aan, dat alle 'inspanningen zou den worden geconcentreerd op het gebruik van atoomenergie in vredestijd. Hij zeide, dat meer dan SO pCL van de in Amerika verrichte onderzoekingen er op gericht waren grootcre en hetere hommen te vervaardigen voor on- bepaaldo doeleinden. Op de vraag, wette firma's in Amerika door het Amerikaan- sche ministerie van oorlog be last ztju met de leiding van de fabrieken voer atoomenergie, luidt, aldus Blackburn, het ant woord: de firma Dupont. Deze naam klinkt den Russen zeer on- aangcr -■ in tfe ooren, omdat deze -rneming overeenkom sten V niet de Imperial1 Che mical Industries in Londen en met de I. G. Farbenindustrie in Duïtscfcl.and; overeenkomsten, die gesloten waren met l at doel hun eigen herleving na den oor log veilig te stellen. Zij werden door de Russen be6cbouwd als een onderdeel van de omsiuge- üngspolitiek, gericht tegen de Sowjel-Unie. Blackbum zeide, dat om doze belangen, die nu twen de .wonsclion der geleerden Minister S- L. Mansholt is por vlicgniacïiin© van do algcrueene ver- gadcring van -do voedsel- on landbouw or^antsaüo der verbonden volken <F-A.O.), di« te Quebec (Canada) wordt gehouden, teruggekeerd- De minister heefl do leiding van het ministerie van Landbouw, VLsscherij Voedsel voorziening, die tijdons zijn. afwezig heid werd waargenomen door mi nister Vos, weor op zich genomen, ïn zijn plaats r treedt de directeur- generaal vtrn de voedselvoorziening ir. S. L. Louwes, op als hoofd van de Kederlandsche delegatie op bot F.A.O-congres le Quebec. DONDERDAG 1 NOVEMBER. HILVERSUM I, 301 M. 6.15-6,40 A-N.P,; 7,01~7.2Ü Nieuws «n pro» gram ma-overzicht; S.018,20 Nieuws cn programma-overzicht; 8j20—9.00 Operettc-muziek; 9,00—9:30 Radio baken; 9,30—9.33 Waterstanden; 9,33 10.00 Piano-tnuzick; 10,00—10 45 Mu ziek bij den arbeid: - U,45—12,00 Krijgsgevangen, in Indie;. 12.01—12.15 Gramofooamuziek; 12.3012,35 Ne derland weer aan den slag; 12.35-^ 13,00 Orkest van Charles Borgman; 13.0013.20 Nieuws en programma- overzicht: 13.4514.30 Radiobaken; 14.3015,00 Mexitflflnscbe melodieën: 15.00—15.15 Kleuterklas; 15,1515.30 Voor de vrouw; 17,3018,00 Sylvester^ trio; 18.3018.45, Kwartier van- den arbeid; 19.00—19,30 Nieuws; 19.30 20.00 Non-stop programma; 20,15 22,15 Radio Philb. Orkest: 22,30—23.00 Pro-Arte kwartet: 23.01—23.15 Nieuws HILVERSUM It. 415 M. 18.01-18.30 Nieuws en programma-overzicht; 18.30—19.00 Zang en Orgel: 19.30— 20,00 Voor de Nederi. strijdkrachten. 20.01—20.30 Omroeporkest: 20.30— 20,45 Landbouwprijs tje; 20,45—21.00. Omroeporkest; 21.0021.15 Regee- ringsvoorlichtingsdicnst antwoordt; 21.15—21.45 Zonavaria; 22.01—22.15 Nieuws; 22,15—22.58 Dansmuziek: 23.01—23.45 A.N.P. nieuwe cursus MATHENESSERLAAN 145 9 Telefoon 25542 1 RANDWEG 18, Tel. 71229 1 In. een in zijn cel achterge laten "brief schroef de zelfmoor denaar Flobert. Lev: God leidde mij bij alles wat ik deed. Hij leidde mij opwaarts en laai mij nu vallen. Ik pijnig mijzelf af om de reden van deze ondergang te vinden en dit is het resultaat van mijn overpein zingen. Wjrj hebben God verla ten en daarom verlaat God, ons nu. Wij hebben ons eigen wil len in de plaats van zijn god. delijke genade gesteld. Met het anti-semitisme vertroebelde onze blik. en wij hebben ernstige fou ten gemaakt Het valt moeilijk vergissingen te erkennen, maar het ganscho bestaan van ons volk staat op het spel. Wij nazi's moeten den mood .hebben onszelf van het anti-semitisme te ont doen. Wij moeten tegenover de jeugd verklaren, dat het een ver gissing was.. De* jeugd 2al onze tegenstanders niet gelooven. Om te kunnen slagen moeten wij tot - het einde toe volhouden. Wij moeten, het wantroawen uitroeien- Wij moeten de Joden met open harten en op een eerlijke manier tegemoet treden. Er moet naar „een. volledige verzoening wor den gestreefd'*. ACHTEk HE7 NlEÜWS een der Kwomintung belemmerd heb ben. Zulke beschuldigingen over en weer zijn onvermijdelijk, als twee In een grensgebied moeten samenwerken, wetend, dat oa de gezamenlijke vic torie een gevecht op leven en dood tusschco de winnaars moet beginnen. De kracht der communisten schuilt m hun critiek. De Kwomuitang. bur- gcrlijke volkspartij, oef eat een auto. cratisch regiem uit.; dat door pers vrijheid in zekere mate wordt ver- cacbt Het confucialismc, de conservatieve Chineesche levensleer, door de com- munisten heftig bestreden, heeft in derdaad de vernieuwing van China in den weg gestaan.Niettemin zal bet >nder Tsjang KsiTsjek achtergrond olijven, zij bet door een injectie met Christendom meer dynamisch gemaakt. In deze is het conflict onoplosbaar. Tsjang Kai Tsjekkannietdulden. dat in een dee! van China een sociaal regiem heerscht, dat principieel af wijkt van het verdere rijk. De com munisten kunnen bun sociaal regiem niet prijs geven, nog minder hun le ger onder Tsjangs ge2ag stellen, zon der zich genadeloos over te geven. Een compromis is alleen mogelijk zoolang de Chineesche chios Tsjang Kai Tsjck belet tot Jenan door tc dringen. En dan nog is de medewerking vati Moskou onontbeerlijk, daar valt dc eindbeslissing over de gedragingen der communisten. Het verdrug tus- ichen TsjangKai Tsjek en Stalin ging aan de verzoening tusscbcn Tsjang en den. commu.ntsrenleider Mao Tse Sung vooraf. Misschien moeten wij in de wederopleving van ien burgeroorlog een der gevolgen eien van de mislukking der Lon- icnsche conferentie. |ta n dp ast! met dispergon tegen tandenI steen miiakt tanden?^ als parels! TN China zijn opnieuw gevechten *- uitgebroken tusschen de legers van Tsjocnking en die der communis tische provincies De communisten verwijten Tsjang Kai Tsjck, dat hij een verkapte dictatuur uitoefent doo» middel van de. Kwomintang, dat hij een kapitalistisch bewind voert co den oorlog tegen Japan heeft gesa boteerd, wijl hij den ondergang der communisten belangrijker vond dan een overwinning der geallieerden. In hun provincies hebben dc comOiums- ten bet groot-grondbezit onteigend en het land verdeeld ouder dc arme boeren. Communisme kan men dit ternauwernood noemen, aangezien het collectieve grootgrondbezit ontbreekt, evencis de indusirieele sector, die de berooide' boeren van de allemoodlgste fabrikaten had moeten. voor2icn. Van geleide economie is dus geen sprake. Communistisch is daarentegen de partij-dictatuur met haar censuur, concentratiekampen en Jcnansche Ge- pcoe. Het Chineesche communisme, niet veel meer dan een primitieve buit- verdecling, was tocb een eerste stap naar war meer sociale berechting. Dat heeft zijn uitwerking op dc boeren massa niet gemist, al doet men goed dc propaganda verbalen over de Chi neesche Roode Legers tnet een korrel zout te neotietj. Wanorde ea herofk vindt men aan beïde zijden der bar ricaden; omdat men er dezelfde pri mitieve armoede vindt. Tsjoenking beweert overigens, dat de communis ten herhaaldelijk de ooriogsinspaimln- N.V.PRODENTA AMERSFOORT P 182 Weliapdicble kringen hebben Din^las medegtvjoeld, dat de dovnln- !«lje van de "Fransche franc aan. Is, Te Hio de Janeiro is een Bra- 'il»Cllolla rxl instituut opgericht, ter bevordering van de cnltureel© betrek kingen tosschon beido landen. A- .4, AA/1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2