Over drie Rotterdamsche studies mm En de verkiezingen Thuiswerksters DOK1E DURF mmm PROBLEMEN ROND HET STADSBESTUUR (Xt Overpeinzingen aan de ir. Plate, dr. ir. mej. mr. hand van uitgaven van Nieuwenhuis en dr. Hudig Indrukken uit Engeland De Groote Synode Doodstraf voor verrader Bliksem- interview DE SMALFILM Beschikken over 25 procent der honderdjes JournaEJsten en Publicisten Academie voor ndividueei Schr Onderwijs Een; Spaarbrief N..G.Y. soliede belegging au. in II fum In groot industrieel bedrijf in consumptie-artiketen Energieke krachten VERTEGENWOORDIGER SERVEERSTERS EN CHEFFIN gEN van de verdienstelijkste Rotter da miners, dr. C. H. v. d. Leeuw, zakenman, artist'en psy chiater heelt de gedachte ge- oppem, dal aan onze hoogeschool, die zich tot no toe alleen op economisch terrein heeft bewogen, een medische faculteit zou worden verbonden Aanknoopiogspuntcn hiervoor lig gen in de studie van tropische ZJC~" ter», var» beroepsziekten en rn .de psychotecbmek. drie speciale geoie- den, waarop een wereldhaven als Rotterdam het levend menschen- materiaal in overvloed levert, ben stad, die gaat naar een inwonertal van een milliocn biedt ook een uit zonderlijke gelegenheid tot practisch werk voo» studenten, candidaten, doctorandi en aanstaande specialis ten in de ziekenhuizen. Nu zijn in den laatsten tijd van de hand van bekende Rotterdam mers geschrilten verschenen, die de aandacht vragen voor staatkundige en bestuurstcchnische problemen. Deze Rotterdamsche belangstelling is verheugend en merkwaardig. Rotterdam ais Rotterdam beeft zich altijd door een zekeren burger zin. door originaliteit en dooi ini tiatief gekenmerkt, maar Rotterdam beeft als zoodanig inmindere 'mate dun andere steden bijgedragen tot het wetenschappelijk artistiek en cultureel leven, uitzonderingen niet tc na gesproken. Den Haag, Leiden. Amsterdam en Utrecht trokken op diplomatiek, universitair, en po«mek gebied de ..coming men*' naar zich toe. vóór zjj zich" als Rotterdammers hadden doen kernen. Velen - werden uit Rotterdam weggepromoveerd, vóór zijals Rotterdammers op den voorgrond waren getreden. Dit is een verschijnsel, dat zich sinds jaren heeft voorgedaan en dat voorloopig. ook nog we) niet zal ver dwijnen. Eigen geestelijk leven? Intusschen zou een eigen geestelijk leven in Rotterdam niet een eigen orkest, een eigen tooneelgezelschap een. eigen hoogeschool met niet alleen 'economische faculteiten het aanzien van de stad te veranderen. Wij moeten er naar streven dat de groute inter nationale kantoren (van werkgevers en werknemers) dc verleiding onder gaan zich in Rotterdam tc vestigen. Uit alles zal het geestelijk peil van Rotterdam .opvoeren. Wanneer in. Rotterdam dan ook nog blijkt te bestaan een belangstel ling in dc bestuurstechnische vragen, dan is de stap naar een administra- ttef-rechtelijke faculteit, verbonden aan de Rotterdamsche Hoogeschool» niet al te driest. Het zou in de lijn liggen van de ai genoemde Rotter-, damsche originaliteit als van de burgerij in haar geheel uit de drang naar een uitbreiding van de hooge school tot een opvocdings. en op leidingscentrum van nieer unlversi- tairen aard zou opkomen. Naast ad ministratief recht zou ook belasting recht kunnen worden onderwezen. De bclastingacademie kome zoo onder het dak van dc hoogeschool. Haar kundige docenten worden dan professoren. Men kan zich over be paalde Rotterdamsche studiën ver heugen, zonder met de conclusies Scheel accbord te gaan. Dr. A. Plate, lid In den' Nood- Gemeenteraad in onze stad. schreef een boekje over „Het 8e- -ituur der Groote Stad". Wij komen éieróp afzonderlijk terug. De directeur van de Rotterdamsche Êlectrische Tram. dr. ir. J. G. J. C. Nieuwcnbuis schreef een boek onder den titel .Dwang of Vrijheid" en voegde daar een nieuwe grondwet »an toe. Het schijnt minder vreemd, dat een tramdirecteur grondwetten antwerpt dan dat bijv. de deken' van deorde van advocaten een tramplan met dienstregeling aan- hiêdtl - Dr. Nieuwcnbuis. die het land neeft aan de socialisten endie in rijn boek een heeleboel overhoop haalt, is een tegenstander van het directe kiesrecht. Het volk kiest kiesmannen. Deze kiesmannen kiezen de leden van de Staten-Gencraal. de Provinciale Staten en ook de Ge meenteraden, althans in gemeenten met meer dan 55.000 inwoners. Van de gedachte eener getrapte, indirecte verkiezing gaat ook mej. mr. dr. Johanna C. Hudig uit. Juffrouw Hu dig is een vrouw van de harde pfac- tijk. Zij is Inspectricebij dc Rotter-, damsche Kinderpolitie, Zij is echter merkwaardige combinatie ook een uitgesproken wetenschappelijke fi guur, Met twee medewerkers schreef zjj een studie over Democratie óp kwalitatieven grondslag. De kiezers wórden onderscheiden in zes groe pen: de academisch gevormden in vrije beroepen (bijv. doktoren, ad vocaten), dezelfden, die geen vrij beroep uitoeiènetr (bijv. .-een jurist- ambtenaar, een jurist-banksccrcta- ris), personen ïn een leidende functie m handel en industrie dan allen werkzaam in handel en industrie,, maar niet ia een leidende functie, verder :allen die een' functie (hier wordt niet gesprokenover een lei dende functie) vervullen, in de scheepvaart, de visscherij, de lucht vaart. de landbouw en de veeteelt, tenslotte alle anderen.: De eerste groep telt evenveel cientaHen. als de laatste tiênduizend-tallcn en ai wil nien in gemeenten van 100.000 inwoners of meer de eerste twee groepen (de academici) en de vol gende drie (de mcnschen met ..tune- tics") combinceren cn elk 30 kies mannen laten .kiezen,, terwijl de groote groep ..ongenaemden" - met elkaar ook 30 kiesmannen kiezen, de bedoeling is toch den academici een hoogwaardig kiesrecht te geven; een kiesrecht van méér waarde dan de Men schrijn ons'uit Engeland:. Dp Engolsche bevolkingIs, vooral tegenover de Nederlanders, 'zeer vrien- d elij k, doch zij is niet hl tij deven Intelligent- Dit .laaULe baseer ik! op ervaringen die niet alleen staan- Vraag jc hier b.v: naar den weg, dan is eon ieder -bóhejdwillig - je te helpen-'LJiP voerig wordt de te volgen route aangegeven, doch begeef je je* volgens de aan wij zingen op weg, don loop je meestal verkeerdKeunL van an dere ia mi en Cnvolkeh, in hel alge meen geografische teniiiJS, slaat be neden 'alle peij. J Do belan^steiÜng voor politiek daar. enlegen'••'is' g.Oot. speciaal voor .de binnenlaudsche politiek Het probleem yah den wederopbouw van het zoo gehavende Engeland, staalin het brandpunt dér belangstelling. De woningacha'arschte is in;Enge and mbi sten^ éven nijpend als in "Nederland» Juist dit probleem beert de conser vatieven bij de jongste verkiezingen in het zand doen bijten. Chu:chili heelt destijds bij de debatten In hel lagerhuis1 de; minder 'gelukkige op merking gemaakt, dat allereerst: een nieuw f.Home of Parliament", zon .worden gebouwd- DagenSongregende bet ingezonden stukken in de cd orante u alle brief schrijvers spraken er schande van. Toch was enisChurchill zeer po pulair. Men waardeert zijn kwaliteiten «Is leiderIn demoeilij ke achterons jiggëntle oorlogsjarenvoor dezentijd achten Iiem ve'enY echter te on- geduldig. Y-'Yj.V'K-'j;- De pers in Engeland is de goede uitzonderingen daargo:alen sensatie pers. Moord, doodslag en sexocete misdaden worden tot in de finesses, uitgesponnen. Hel sexuceJe vraagstuk staat; trouwens meer in de publieke belangstelling":; dan bij ons. Overal ziel men poeiers waarschuwen tegen de gevreesde V.D. (venna! diseases) en in hot openbaar discussieert men graag over deze problemen. „functionnarissen" en van veel meer waarde dan de „ongenoemden" zui len hebben. Daar hebben wij overwe gend bezwaar tegen. Kennis en /wef-\ stand zjjn geen grond voor een meer waardig kiesrecht. Zij, die misdeeld zijn. hebben evenveel recht hun stem te g e n een bestaande orde uit te brengen» als zij/ die door het lot' gezegend hun stem v o o r. besten diging van dc bestaande orde willen uitbrengen! Een groote boeken- en kleerzn- kast is een poovere rechtsgrond voor een gekwalificeerd kiesrecht. Bij de samenstelling van den Rot- terdumschen gemeenteraad is getracht het element van deskundigheid, dos van kwalitatieve democratie in te voeren. Moge bij de. werkelijke ge meenteraadsverkiezing in April 1946 het verlangen naar deskundige ver-; tegenwoordiging binnen het kader van het politiek ^verband nog ster-. Iter spreken. Wij verheugen ons er over» dat .menschéh als van Tijen en Kraaijvanger, architecten. Arnolds en Lamberts, doktoren, dus enkele niet in dc eerste plaats politieke figuren, in den raad een plaats hebben. Dc wnd- burgemcenter van Amster dam, de heor F- de Boer, hoeft de leden van do Groote .Synode ten. sladbuize ontvangen. ïn zijn begroetingswoord dankte hij in de eerste plaats de buitenland- sche gasten uit Engeland, Amerika. Noorwegen, Zweden, Denemarken, België en Zwitserland, voor hun deel neming. aan hel congres Het is een groote eer voor Am sterdam, dat dezo stad thans, voor de eerste maat gekozen is voor deze inleroultonale bijeenkomst, aldus spr» De geeefclijkboid heeft niet ge schroomd het ris co te aanvhnrden ♦lat Bchool in het vooriezeii' van brie ven die tegtn hel nationaal-sociulis* tipch e regiem gericht waren. Vervolgens sprak de burgemeester de builenlandfiché..'. gasten toe in het Engelsch - en in het Xweedschl -V-;/.r Bisschop Ei vind Berjgrhv Uit Oslo, sprak daarna de vergadering toe. Hij betuigde zijn gevoelens van dankbaar heid dat de oorlog thans voorbij is en riep Gods zegen in voor de stad Amstêrdains v Tenslotlt voerde da. K H, E. Grave- meijer ,secr. vun de algemecne syuo- dalo commissie .het woord. Spreker wees er op .dut de keuze van Am sterdam als plaats van samenkomst een symptoom, iv van de gedachte dat de kerk een opdracht heeft te vervullen voor hel geheele Neder- fandsche volfc IIet Bijzonder Gerechtehof Ie 's-Gra- venhage. hoeft den DelfLscheu ver rader AC. Man in *t Veld, ter dood veroordeeld. Hij had Joden overge- ■evórd aan den S.D» "Wegens eön dergelijk misdrijf is Marragjo van Eijk uit Gouda, over.:, eeakomstig den eisch tot tien jaar Tevangentssiraf veroordeeld en Louisa Kouwenhoven—van Langovold a'»t Delft, legon wie vijf jaar geSischt was, tol drje jaar- ^Vegena het treden invreemden krij gfd i ensf, kreeg de Ha atsch e ban ketbakker H. G. van SooÜogentien jaar' hechtenis/ Eisch was de dood- .StraL •.-.: Drie jaar kroeg de Haagsche auto monteur A. W. 'van den Borg/ we gens h etzel fde feit'O K;V:X Passief en actief kiesrecht werd hun voor hol levon ontnomen» v Dagelijks bereiken ons berichten van eenijverig dtreven tot beritel van do filmindustrie. Eén deel van do's avonds bel yeriicfite: gevels van onze bioscopen zijn woor be hangen met affiche, die ïn .woord en bced den voorbyganger over de film, die vertoond wordt, nader in* lichten. Er waren echter voor den oorlog, en die zullen er- binnenkort weer zijn, filmers, die minder luid ruchtig te werk gaan. Stille wer kers, in vrije uren, die als zij dc gelegenheid er toe gunstig vinden, dn filmcamera hanteeren, waarin oen voorhen bruikbare film van bij zondere afmeting is. geborgen, die smal» film genoemd wordt Over deze en- thousiasten, die zich: vpreenigd had. don in de smalfilmliga zijn wij niet den voorzitter Yan dezo orgasatie,die tevens be?tua-sUd is van de afdceling Rotterdam, Ir. A. F. E. Jansen, gaan praten over verleden en toekomst. Onze liga» dïc in 19-12 zijn werk zaamheden staaklc, beeft hot contact mot vijftien ardoelingen in. het land hervat- We staan nu voor «n nieuw begin. W^ant ons arebief, onzo films cn onze kak zijn in beslag gertomeó. Hot gebouw, waar het filmgilde ge vestigd was, is gebombardeerd en het valt dus moeilijk to zorgen wat er van on^ bezit nog over is- Wanneor we orde op zaken hebben gesldd, en wo doen aT pogingen orn maleriaaj tp krijgen, ga ah we aan don gang. Los van cómmctrieele cn re.clame-over- wegingen trekken o>uze loden, va uk gebruik makend, 'van do voor dei» amateur meest gcscldkfe 8 mm. film, er opuil om zich metterdaad aan dc rolprent tc wijden. Do ondoru-orpen? Het begint vaak mot een filmpje van'vfamilie of kennissen, van oen gebeartenis uit do directe omgeving. Maar meermalen bnlstaan er films, di$ met eenvoudige middelen gemaakt, uil reiken bóven liet niveau, dal men van den liefhebber zou verwachten. Zoo heeft bijvoorbeeld éét» van onze leden, mol alleen ecnschaakspelals materiaal,een film gemaakt,T die zeker a|s kunst kan aangemerkt wor den. Uit onze rijen zijn cineasten aïs Mannus Franken, Otto> van /Nyenhof en J. C. Mol naar voren gekomen! Aan de Nederiandscho Onderwijs Film is iemand uit onze rijen werkzaam. Ons filmen is niet alleen louter ge- noeeen. We liebben ook een cultureele taak. Or> onze bijeenkomsten wortlfin de hesle film? van do. verschillende, afdee'ingen goloond en daaruit wordt een keuze gedaan voor demon- stnilje op de buitenlamlsclie eon- grenen»:I' 1 Contact mei smal film liga's over de grenzen? Ook daar zijn wij mee be?onnen. Het eerst met. Zwiteerfftpdf^Dat roeds resultaat heeft opgetevefd^ T.. Uitwisseling van films? Niet Valleen. Ons plan Is een orgaan uit te geven, met oon tekst in een paar QlIor. De Unica (Union CineastesAmateurs) zal weer haar werkzaamheden hervatten, Mnar vóór alios willen w© in Nederland onzen arbeid'op breeder basis dan voorheen verrichten en wc vertrouwen, dat dc regceriut ons haai steun, moreél, zal willen geven, die een erkenning' in- liourJt yan ons werk. Het jal degenen die indertijd hun bitjetteu van f töO heblmn iijgelevcrd, zeer verheugen te vernemen, dat liet in de bedoeling ligt" eerstdaags deze biljetten, voor waareehijnlijk 25pCt giraal vrij te geven, De heperklngen welke voor giraal geld van kracht zijn, gelden dus ook voor dezo gede. blokkeerde bedragen. leergangen onder teiding van Hoofd redacteur-Directeur Dr- CW, Wormseren den auteur F. de Sinclair, Ook leergangen Engelsch, Fransch, Steno, Ned Taal, middenst.-dlpl., boek houden, opl. Practijkexamens Lusthorstr a, Rotterdam Alg. Ver. van Accountants en Administratiekantoren Inlichtingen omtrent Ischrlft.) op leiding. examena" en lidmaatschap voor Accountant hij het Secr, Valken- boschlaan 29S. Pen Httan, Tel. 3P5717 SPESsLGCED Relaties nozochr met speeigoed- fahrikant met. werkverpunniny voor samenwerk inir. Br. No. (266. hur y d l»i YM dc een mtorji Voor een volgestorte Spaarbrie! van 500.— J 10Ü0.— f 2500.— betaalde men bij toetreding tm.~ 1 'Sx-f is50.- üitkeerlng kas 1323 hoogste ƒ878.80 1757.20 4393.— laagste ƒ651.11 1130222 3255.55 Looptijd 14 jaar. Storting vaaat f 3.- per maand Nadere inl,. mede omtrent een vertegenw., verstrekt de N.C.V. Spaarverz., Zeestr.' S3, 'B-Ilage. - jAZZ GITAAR Onderwijs f 5.— p.m. J EVERTS Middenhoerstraat Pb. Naaisters, Leerling-naai sters en Afwerksters gevraasd. Aanm. J. A. W. LEMSON, Contcctieatellur, Maurltsstraat 77/4B, R'dam-C, Na 6 u. EeUcrlatidscïielaaji 124b L—7.50 en hooger p«r maand G tum eal b k e A dm f nla tra tl©- ca Accountantskantoren BlJkAM..A'dAin, Haag. R'dAtn.'sBooeh. Arnhem, Cron.. Mualr.» Deventer. Aanvragen om »«HcAtiK<7cn «ifaf. Hoofdkantoor, Koninginncw.51, Amsterdam, Telefoon M6M. Gevraag ucn nette WERKSTER voor 1 of 2 dagen per week. Jlevr. SCHOO, .Molenlaan 137. Gevraagd' voor bet baken cn breien yan babe- kleeding, Br. No. 1265. bur. v. d. bi. Gevraagd voor de verkoopafdcellng vlolle STENO-TYPISTE bekend met moderne talen. Soil, met uUv. ini. aan Holland Electro, Mar conistraat 10 (Fordgebouw). 4 ïtmm- Kuncen enkele worden geplaatst ter opleiding tot Leeftijd '2024 Jaar. Goede schoolopleiding en algemeenc ont wikkeling. Br. ond. No. 1270, bur. v. d. bi. 5J. Hij was dolgraag den goeden barbier achterna gegaan/maa: de professor bleef nog in hetlaboratorium talmen, en: Dokie kon dus niet weg gaan zonder zijn aanwezigheid te verraden. Professor Diklik was *p de weer met reageerbuisjes en vloeistoffen en allerlei erg geleerd uitziende instrumenten. Het was maar al te dui delijk det bij iets aan her voorbereiden was, dat hU op den armen barbier wilde toepassen. Maar na een tijdje verliet hij toch het laboratorium. Op dit oogen* blik bad Dofcie gewacht. Hij' rende naar dc f deur, waardoor de mannen met den stoel waren verdwenen» Hij wilde er zoo gauw mogelijk achter zien te komen, waar ze zijn vriend den kapper hadden gelaten. Hij moest en zou hem helpen! v Gevraagd voor Snelbuffet. Iouv loon, prcttn: werkkring. ZondftS8 vtU. SCKELL West-Kruiskade 85. Tei. 33537. LOOPJONGEN gevraagd. Uniform en overjas ter, beschikking. Goed loon, Aanm.: Kleermakerij BASTIAAN JANSEN, 1c Middellundstiaat 55.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3