i «ssw'&'aBj «Sf. isr' --w™ :fj. koffie smaakt Sc ScUat if* A. SCHOT-- Effectenregistratie NEDERtAKDSCHE MIBDENSTANDSBAM HM. JUFFROUW d^sryvuirpe^i mmm SU rv: Illit b&s I i' SCHIEDAM Benoemingen. Kerkhervorming Jubileum STUWEN Gemeenteraad Roode Kruis Familieberichten Dr. G. de Reus Ds. J. Overduin Ober Wiesbaden ZOO'N EERSTE KOPJE HSSUNNEN SAAtENSTEktEN u HERINNERT ZICH DAT OYERHEERLIiKE ROOD- EN PAARS- MERK NOG WEL? Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Passage Theater Schicdain N.Y. van Hessen Zoon Café P. van Kal fllu Verbandstoffen ruim leverbaar PRIMA VLOEIBARE WAS VAN DER SM AN, UW DROGIST Advertenties Dr. C. de Groot Bekwame Chauffeur Hervormingsdienst avonduren DtVlDEND-en COUPONBLADEN «MMWAMCHERll „de p A u W" BREN1AN'. Haarschoonmaker en Haarmenger NETTE MEISJES Stoomwasscheril „DE P A U VT» Wiskunde Mechanica Techn. Ambtenaar 2e klasse '.,v, Ï$A is-* Tot Directeur der Technische De. drijven, is benoemd de heer Ir. D. J. Adriaaitee, thans in gelijke functie werkzaam le Katwijk. Tot Tuinarchitect is benoemd do heer J. J.Schipper, thans werk. zaairi bij den Plantsoendienst le Cro- lljnjjen- In verband met dc herdenking der Kerkhervorming, zal heden avond in de Groote Kerk oin halE acht een godsdienstoefening gehouden worden. Spreker is Ds. Pop uit Delft. Morgen zal het 40 jaar ge leden zijn, dat de heer D. van Dijk, ontvanger der Directe Be lastingen, invoerrechten en ac cijnzen in 's Rijks dienst trad. Donderdagmorgen zal de jubilaris worden gehuldigd: Tot leden van den gemeenteraad lijn gekozen de. heeien J. Hetwcijer, Pz. Ph. v. d. Hock en J. V« Dónixne- ten"' Öïb II- Bill, B. Vojaiijt en li' Smiiotiock (3 D.A.P.); M- llnnnewijk L. A. de Ruijtcr en J. Verschoor {v D.); I1. N'aaklgeboren en A. E- J. Xoorlan- ,Icr (niet aangesloten). Boete bij te late levering van runderen. De veehouders in Zuid-tiolland wor den erop attent EcoiaakL, dat '0^ Inran» van 1 November 19to uit voering wordt gegeven aan liet-jp- wijzigd artikel der vee. en vleescti verordening 1912, helgeen betrekklne tieelt op de boete bij te late ietenn. van runderen. Met 151 leden is «a atd. van het Xedériandsche RoodeKruis opgericht- Hel bestuur is ais volgt sameo- eesteld: Voorzitter T. Botman, seree. faris J- Nienianaverdriei; penningm. Me/. I- Groenevelii cn A. B. Perduyn en C. Vos. leden Uw aandacht wordt er nib op ge vestigd, dat bij niet tijdige of niet volledige votdooning aan een lastgo- ving tot levering van runderen, nw aanslag in den rnndveelcvenngsptictit wordt verhoogd mot 10 pCt- van bot géwicht, dat niet of tekort geleverd u voor elke week of gedeelte van eón woek, dat ;met de levering in gebrekebent. Indien de periode, ge- iv-cn 1 tusschon den dag van verzen, ding of uitreiking van den last tot Severing en don hierin vermelden leveringsdatum, minder dan 7 dagen bedraagt, wordt gpen verhooging van 'den aanslag opgelegd over de eerste 7 dagen na den leveringsdatum. Indien levering van een rund moet plaats hebben krachtens een gestolen leveringscontract,., is .het .bovenvermel de van overeenkomstige toepassing. Distributie van binderdoek. Landbouwers, dte binderdoek voor hnn grasmaaier-zeltbinders wensrlien aan te* Schallen, dienen hiertoe een aanvraag[onnnlier in te vullenydatm] j. bü hnn P.B.H. kunnen verkrijgen. Het volledig ingevulde en geteekende formulier moei daarna worden afgo. -j, gevenbij den door den aanvrager te bepalen handelaar. Dit dient echter tc geschieden vtiór 15 November 1945. Na dezen datum kunnen geen aan. vragenmeer in behandel ins warden, genomen, De betrokkenen zullen zich- zelf dupecren, y indien zij niet -voor tijdigsinlevering van het aanvraag, formulier, zoredmgen. Bon voor honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 30 Nov. 1915 wérden op bon no. 9 van de nood- kaarten voor honden- en kattenbrood met de serieleUcrs B, T, W, D, U R C en EK.- alsmede op ban no.:9 m'et opdruk „asyl", de gebruikelijke hoeveelheden honden- en. kattenbrood:, of -meel beschikbaar gesteld. Ka ?Q Nov. hon.9 on^e'dlg. ondertrouwd PIET KOOT cn ANS IIOEFSMir zijn voornemens elkaar het 11. Sacrament des huwelijks toe te dienen op Dinsdag -0 November des morgens tc 10 uur in dc parochiekerk van dc II. Aibcrtus dc Groote, Cornet li* Jluschstr. 1, Rotter dam (Blijdorp). Daarna er een plechtige If. Alls to! hun intentie worden opge dragen. Rotterdam, 30 Oct.. 19',5. Hooastr. 126, Schiedam Jloreclstr. 49, Rotterdam Gelegenheid lot feliciteeren na de H. Mis in de Pastorie Toekomstig adres: Hoogstraat 126,Schiedam, Wegens vertrek naar indiB wordt de praktijk van Dr. J. H. NAUTA waargenomen dooi Donderdag i November u.s. spreekt Onderwerp: Nu geen tijd. Beurszaal 5, Meent 110. be gin 2.30 uur. Comité „Heursprffkrn Welke Ober kan mij tul. geven over mijn zoon Rtcs Tukker, laatste bericht Hotel Mitropool Monopool, geb Met 1923. Alle onk. vergoedt. Mevr. Tukker, Vlierboom- straat 6, Utrecht Getrouwd: GUN1LLA BRATTLUND eu WIM T. EWIJk Sergeant Paratrooper Het huwelijk werd op 29 Oct. 1945 te Stockholm, Zweden, voltrokken. Forhult, Myra Vlrmland, Zweden. Gordelweg 86, Rotterdam. lieden overleed nog on verwachts, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zus ter, Behuwdzuster, Tante en Vriendin, Mejuffrouw 51. A. F. VAN DE VEN SADVEUK, in den ouderdom van 69 J. Zeist: Mevrouw Wed. H. v. d. Ven Sauveur— Cokart UtrechtMevrouw Wed M. Dekker van de Ven Sauvcur. PallenMejuffrouw C. J. v. d. Ven Sauveur Oegstgeest: Mevr. Wed. II, Koppe.schaar van de Ven Sauveur Zeist'. Mejuffrouw F. M. W. Cokart Neven cn Nichten Zeist, 27 October 1S45. Dalweg 11a. De teraardebestelling zat plaats hebben te Utrecht op de le Alg. Begraaf plaats „Soestbergen Donderdag i November om 11.30 uur. Gebruik Uw geblokkeerde rekening Het Nederlandsche Roode - Kruis kan met buiten Uw hulp. Ook ln dezen tijd ygQ schdarschte aan con- taut geld kunt -U helpen. Daarom Is In de „Beschik king deblokkeering* dc mogelijkheid geopend tot overschrijving van be- dragen van geblokkeerde rekeningen op de rekening van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche. Roode Kruis bü de N,ed®rl*"?f schc Handct-Maatschapplj, de TwcnUche Bank. de Rotterdainscbc Ban keer- ceulging of op b^r Giro- rekening No. B Het Nederlandsche Boode Kruis nnd-i No vein he ocrie - Saint Safins. Enrstvoleend concert i. serie Dec. a._ Oproep aan het voormalige personeel v. d.t INcd. 'industrie fan Dierlijke l'roducteni.sortecrinrlchling, KellewetJ 18a-b, Rotterdam. x**!» Kunnen worden aangenomen Ifoogo loon en. k coorwaarden. Vrijdag 3 Nov. a.s. Heropening geheel opnleuwjerestamrcerd Van Reyustr. 56, T. el. ZUUl u. Aldaar gev. P-O.V. en Snel vliegers, K.J.V. v. Kals vrienden. unnr,STRAAT EN GROENELAAN Heden ontvingen wij bet droeve bericht, dat onze beste Han HENDRIK JOIIAN JORDAAN, Oicier B.D.O. op 3 Mei 1945 in bet concentratiekamp van Mauthausen is gestorven, oud 26 jaren." Haaksbergen J. G. H. Jordaan D. Jordaan J.G.H.zn. Th. G. Jordaan Jannlnk Rijs sen: H. Jordaan I."Jordaanter Horst Haaksbergen: G. A. Jordaan 51.',K. II. Vos Bridgnorth, Engeland J. 11. Jordaan Goor: - Mla G. Jannlnk Haaksbergen: C. Bssc. v. Dalwigk Haaksbergen, 26 Oct. 1935 Huize „De Bleeck Geen bezoek. Eentgo eu algemeene kennisgeving. Chirurg, oer i 'November as.' 1'RACTT.IK VEKI'KVATST van Mathenesserlaan 264 naar WESTERSLSGEL 60 Doktershuis, tel. -5035 Spreekuur van 1314 (beu. Zaterdags) en volgens afspraak gevraagd"'voor personen auto. Brieven m. volledige inlichtingen "httór NO. 1958 adv. bur. B. Knol, Mathenesserlaan 310, kot- terdam. SCHIEDAM Kerk Ned. Prol. Bond, West- vest 90, Woensdag 31 Oct. 7.30 uur n.m. Ds. J. B. Sehouwlnk Ds. D. Broers Jongedame20 j.. b.z.a. voorde (typewerk, adm. bijhouden, hulsh- bezlRhcdeu o. t. d.). Iir. No. 906, Coppens Adv. Bureau, L. Haven 141. S dam. Geeft U op ols nbonné en zendt briefkaart BILLIJKE PRIJZEN - PUNCTUELE BEDIENING SNELLIUS5INGEL 10 SCHIEDAM Het Is in Uw eisen belong than» reed» over te gaan tot inlevering von I/..»»., Rotterdam. Sehlekade 63 hk. Unger- In ons bedrijf is gelegenheid om opgeleid te worden voor verelsehten zijn U.L.O.-diploma, STADHOUDERSLAAN 3 Automobiel branche. Energiek n, r.brtek persoon, 30 J„ In bezit van Dc mbrfe* dt loma,9 3-jarige ..Koenenttea i' .middenstand er. Vakbekwaain- alleem bestemd he[(1 wenscht Garagebedrijf ,w er*.9' «".lof Inventaris over te nemen. 5llr /-s©*ÜSB a.nbod Smient. 1 Ook bedrijfsleider of goede cU;I vertegenwoordiging. Br. met MevrouwLeJe), Statenlaan volledige, opgaat ond. No. 39 Hlllegersberg, vraagt voor I 345, bpr. v. rL fel. i bccember net meisje, voor j \y0uen fieLwenshnwl gevonden dag en nacht of voor u°.n I cineac. Maandagavond 29/10. dag. Klein gezin. Koog loo" Te bevr,Rochiissenstr. C9a. "Gevr. nel dienstmeisje- McVr Weggeioopen: Zaterdag box- Janmaat, Westzeedijk 33a. hnnTlf! f o. d. n. Bobby. ~„„r HPeiirdeenist- Br. «O. Roode halsb. Balavieren-str - üevr, Hcc«rd©i>iu«t. 938, bur, v.-d. bi rcn KOK voorheen 2EaMAKhR»TB^RNISENASCHIED Reparatie gl tse"eaP^torggA tegen concurreerende piüzen. KvF&st^D* Pt* Bowtelfabrlok vraagt voor directe indienst treding een Schriftelijke sollicitaties te richten aan hel kantoor: Hoofdstraat IGt, Schiedam. hoog kunnen in een prettige omgeving tegen loon geplaatst worden bij uw» STADHOUDERSLAAN 3 938 bur. v.' d. hl. - i i"": iïëkwaine nieubLdmakers ge- Verloren: d o n k er Dia u vraaffd Aanmelden: Meubel- tnaehje. Inhoud foto s._T.b.t.b. kbr Eckïart Witlemskade r> Vos._Stra£we£ 123. 19. Schiedam. itullea zw. h.schoenen, m. 41, öévr net meisje v.d.e.u. oi tegen dito 43- Br. No. 937, flinke jonge werkster 3 d. p.w.bur, v. d. hl. en bekw. huisnaaister. Mevr 1 a.angeDoden blauw gabardine Massoo, Berglustlaan 69a. peBréaregenJas, groote maat Hlllegersberg. I in ruil voor goeden stofzuiger. üëvr. nette hulp i. d. huis- Dc Munck, Essenburgslngel houding in klein gftzin. Aanm. 81. na 5 uur. na 7 uur. Adres: Pijnacker-1 wonlugruil» Vrij uuls, nieuvr- Mpln 39b. I nw.bouw, tuin voor en achter laan 131D. SCHIEDAM Bij het Gemeentc-Electriciteitsbcdrüf betrekking van Bijwerken en opleiding* MTS. HBS en Ir. M. W. Trouerbach e.l., lum- iaan 46, Schiedam. is te vervullen ,dc Silarisgrenzra hJ,"bezi?° ri^van daarmede gelijk te. stellcn- P bediening van moderne on het gebied van onderhoud en beoiemng v/erknlaats- ^^™tce"^^tmri...i«.w«rk,u,gkUndl,c G.E.B." Op Inslrumenien- en .appara- tentabrlek te Rotterdam woi werkmeisje. Werk- den gevraagd: gereedschap Ge morgenuren en oil de teekennainer van een' Gevr. voor 2 dagen per weet Instrumenten- en apparaten- Len netto werksUr. Adres. fabriek te R'dam wordl ge- siadhonderslaan - vraagd: l Jonge teekenaar Iel. dyn. jluW»pr.?vfe voor gereedschapteekeneni en I j„tr giamof. m. platen (voor ontwikkelingswerk, leeftüd fé) 3 katrollen. Alb. ThiJm-,^: pl.m, 22 jaar. Br. m. vMl. lol, wmt 3n; - vfeg Wj056^I^d^bl___ f iikuwt coupeuse neemt weer naai 3tJloenBn) m.. 37 voor m. 39. en veranderw^rk aan. Jopie We4. c v, d. Kraan, Prove- Franken. -Bups. Meineszlaan fllersIml, 2. Ir1' R'tlaiL'- Wonlngruil. WoQing 3 kamers Ac 'B.z.a.: nel persoon, .49. j- m I. keuken (Delfsh.). Iluur bezit v. motor, voor Iwpoette- 5voor woning Schiedam, j, reiziger etc. Br. No. 933. Du.. nr ^0. s 1458. bur. v. d. bi.:-; 2. S neut wljk'traftf 1 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4