is verzekerd Kolen WERK VO[OR v ptJD-rlLjLEGALENI I Babygoetf weer voldoende Een verplichting S VRIJ ÖNVÉRVEERD Suikergoed en marsepein mei St. Nicolaas Geldzuivering bracht 800 m/Hioen gulden winst Oproep tot het bedrijfsleven Vrijdag 2 November 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EM nMQTDct'CM a r tvw!v Rwi icküam cN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 183 I Zonder visum naar 11 Nederland 1 merhor SR"^ESIDWT ,SCHER* órlnfCd". Ailcn Van de »Chutch 1 WEERBERICHT Prinselijk paar naar Londen Socialistische studenten Jong Socialisten bijeen SërdjoterTn Z Uw P.B. op zak Twee Hooge Raden IN NOORWEGEN EN IN NEDERLAND Redactie «n Adtnlalatr.: EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 (3 lijn ca) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummer® ƒ0.10 Bankier: Amsterd. Bank te Rotterdam, giro 1153, I J>e minister ran Handel en 5 Nijverheid, j ir. H. Vos, heeft te |ft Haarlem een belangrijke rede gehouden, waarin hij er o.m. op vc-c:i, dat we nu een winter dg ingaan met de zekerheid, dat voedselpositie dragelijk zal v Z1JU- Hoewel St. Nicolaas nog St' n'et op oude wijze royaal zal kunnen gevierd worden, zal j| er toch suikergoed en marsepein Si.:- zUn- Dat is te danken aan de aankoopen, welke do vorige re- :fi geenng heeft gedaan. i>e minister gaf vervolgens een A overzicht van de prodnetie van feïer®chl!iSn()o grondstoffen cn goc- i k rCn' -Limburgscho mijnen J 60K f m,;"»7'lve! ongeveer j bOO.CXH) ton. kolen permaand naat boven. Daarvan is 125.0CO tpu. npodig voor de gas- en e'ec- I trie teitsfabrieksn. 'Woreerffg 4 ?nci oA^?eid -hiaSdstotfeii eischt 2-10.000 tor. in de maand. \4 Desniettemin kan spr. toezeg- 58 gen, .dat, half. November de hoe- m ïvee'heid kolen voor Öe tot nu fef'; bekend gemaakte 4 bonnen bij g| pnzb mijnon voor verzending eo. W ^d -zal liggen. Spr. kan voor ;I. 'n~Zw w.m!er de levering van ru ui randstof garandeereen. j».,koi«aMTOer-:oit. Amerika en ,1 i ®wtechlandblijft een: ongewiss© j clor" ,^et Re'giê werd-n on- j o.r an.e mgen gevoerd ovr d n aankoop, van glas. Indien we j direct - hadden kunnen toezeggen ff; w k^len in ruil- konden j. geyen zouden 5ve nu het glas H gehad hebben. Er js echter f nog een kahs, dat wij glasAcnj- Aanv-fnl- rif01 a'9 ruiüniüd<?I. j' Aanvankelijk was de schoe- nenproduclie in ons Krirl P (imiff rloh 1 l r-»«. ion Cl ZOO' r f f' dat het 2? maanden zou duren voor ieder één paarschoe- j non zou krijgen. Door den i uTt^/r ,ncidea' door het vee i uit Ierland en,:het komen van een aanbi f'"~ir '1'a'1 bebl en ontvangen. j L Wol en katoen voldoende. I wJw iwt!el .''s er voldoende f *°'.Cil Jjatoen in ons land aan-1 r-^ s' z'Jn ook' genoeg ko ffen, maar eris niet voldSende spinnenjpersoneel De bewoners SS'nwi geble<3en 2u!len ran Si: ens kunnen worden voorzien Jeproiineiïo etvan is thans 2 uj l mi'lioen stuks per jaar, en er yffbfbte Inlevering der Hon derd golden biljetten, voor een be. „;°g vaf ongeveer 50# miliioen °'e„f jf ingeleverd. En de intrekking overige papiergeld,hoewel 'Wf ven tevoren bekend, heelt het ruk nogmaals een winst van 30D 'thedVÏ De Bovbigde me- nale i, fe.],a'«eme'o<= internatio- gf. l,Ine en iD Tsjecho- siowakye wil men hetretfde systeem gaan toepassen. v De regeling heeft echter voor de zwarthandelaren en hen, die aan dezen oorlog hebben ver diend, nog verschillende verras singen m -petto. Do fiscus be schikt nog over vele. gegevens uit oorlogstijd, die zij toen niet heeft willen gebruiken, omdat an ders velen met kampen als Om- mem zouden hebben kennis ge maakt. o Ten aanzien van do door de rcgeering op het levensmiddelen pakket: verleende subsidie, zeide la03 noE) dat hiervoor iin 1946 ongeveer f 800 miliioen noo- dig zal: zgni. miiimiiiniiimiiumiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiminiimiiiiiiimiiiiitt 1 Met ingang van heden zullen visa meer vereischt zijn S f voor Nederlanders in het buiten- ;land, die «cn bezoek aan Neder- i g land willen brengen, «iiiiiiii/iiiiiiiiirniiiiimiiimiiiicnininiiimimaimimiiniii AlhRHORN. die .de Generale Sv-no- dc irr de Nieuwe Kerk te Amster dam bijwoonde, tusschcn Eivind Uerggraf, bisschop vande Nborsche Irotcslimtschc Kerk (iinks) en reve- Asnvankchjk nog betrokken'en ne- «Mn -•fI",1(SellJ 'S^%^355 d;. 2e:q.i6.14 De Raad van Bestaur in Arbeid^ zaken, het gemeenschappelijk orgaan der Centrale Werkgeversorganisaties, brengt, onder do. aandacht van allo hTcd«r!andsche werkgevers, dat in ons land thans een aanzienlijke categorie van werkzoekenden bestaat, dio in bezettihgsüjd door: hunGkaraktervaste .houding en hun '.verzet togen den Vijand in belangrijke matede po gingentot nazificeering. van het Ne. deriandsche ..volk hebben, ondermijnd. Zij hebben zich hierbij grooto op- oiferingen golroost ..Dit legt - ons een verplichting op, dn plicht om de wereld s-an het verzet naar plaats te: geven in het Neder, bindsel] e voik, de krachten die er in schuilen, aan het nationale lm-en dienstbaar, te maken" -aldus de woorden van den minister.president, prof. Sd'ermerhorn, die de mud .volledig onderschrijft. Do raad van bestuur Vacht het vo. wenscht, dat het bedrijfsleven deze a'lo m^i° d° "'"- "makl en j 'ng verleent om deze 'hun tMkom-dc hieArbij VOraaanl° '?.teg0^" komen principieel© onderduikers.- De volgende organisaties, die op It gebied ten nauwsto samenwer- ken, veretrekken aan de betreffende eoilicitanten -y één seiiriftelijk bewijs «hrhT- Wï0?o?e cateSor^« behooren: Stichting 194»—-45; Véreeniging Fries- land 1940—'45 voor Friesland; Lander lijk .Herstel: (sociale dienst G.O.I.W,)- Landclijko. Organisatie voor Ondeis Bikers (L.O.Jfv énvrije groepen voor verzorging van onderduikers i (V.G.J Zif, die zich zonder oendergelijk bewijs bij een; werkgever vervoegen kunnen naar,dezo, inslelling worden .verwtten^vTvxT: Ongetwijfeld 'clionen nan dezo werk. zoekenden redelijke eischen van vak. bekwaamheid gestold te worden. Daar bij mag echter niet uit hei oog wor- 9«nVerloren,VdaÊijyelènVin -hun.-on- (loranikperiödo én Üjclen?het verblijf in conoentmiiekampeti „in kundigheid ten aater zijn..geraakt bij hen, die mtn or meer vrljwiilig tri Duitschland werk zijn paan verrichtoiu - -P-f :11- Prinses Juliana on z..iv.ti. Prins Bcrnhard worden hiimcn enkele dagen te Londen verwacht. H.M. do Koningin, Prinses- Juliana on Prins Bern- haru zijn door het Engelsttho ko- "mtgspaar uilgemoodigd om- oi 6 November hot noenmaal ir Buckingham Palaco J.o. gebrui ken. varPt7(.d'n'S <i0 irdee,in« Rotterdam van de Democratisch Sociaii-tia-te von'rlen1™ \'e;wniKi:ie ..Poliieia", Het ivoorloopig bestuur; bestaat uit: Han van Ddden, voorzitter, M. van Dijkè W v C" H' Vcrdees,penning lede verm«u!on en \V. v. i vierki J'.r vergadering van iorlen der tnsschen 18 en 30 joor werd besloten bever t©saan lot John^- Sti-A p :^r06P Jo„g.Social,sten in_ de ,b.DAP. te Roiterdam. menGLv voorgi"cr meddeeldc stelt: hand voor'' 1,0 haderydrmirig ter klinker, de pnrtlJ «loon Van polilezijdo deelt men ions het volgendemede: Het komt den laatsien tijd herhaaldelijk voor, dat personen -wordenaangehouden, dio hun Persoonsbewijs 'niet bij zich lieb- c-Ingovplge;artikel- le lid :jo. .a rtikel 3 - le lid van het Be- ,s'mt .Persoonsbewijzen, is dit strafbaar geslpld. Zij, die hun persoonsbovvijsvver'oren hebben, "t wier persoonstevvijs tijdens de bezel ting is a'gjnomen, -dio- 'l hien-an .bij de politic aan- jprte. te doen. Het ontvangen newijs van aangifte dient men e Mr z'°h, to dragon. Dit zooliuig"- de nietivve ruge- "'o van Overheidswege in twerp iSj nog niet van kracht •"."l'êl'-.S- viï'- 1.' 1 i-"'"" A mAfC' fabriek le' -ItWWHWi<1« aech^^aS!0^"'directie hG h.f "1<!er 1,ecft N-S-B-era ó-.iitfti ;d7jf t-*° werk té .stellen, -bonafide orljeids. (Vervolg hoofdartikel) lijk© macht, het „noodanker" van het .schip van staat. „En zie, het noodanker hield!" Ondanks bedreigingen, ondanks do tegen enkele raadsheeren geno- men maatregelen. Eenstemmig bleef de Hooge„Raad weigeren eemge verordening als rechts"el- dig t© erkennen, die streed met het Noorsche recht-on de gren zen van het L.O.R. -te buiten ging. Zoo werd do -j HoOgo Raad, met zijn president, don meer clan 70-jarigen - PaalBerg, de motor, de ziel vim hel Noor- sche verzet tegen - den Duitschen onderdrukker. „De Hoego Raad" zooi zei het de advocaat Henning Bodlker m een radiotoespraak „is voor ons meer daneen recht bank, meer. dan '.een grondwette- hjke instelling: hij' is een r.ym- bool van onzen strijd voor recht •geworden, en het Noorsché volk dtgd eCUW'S dank verschul- Hoe beschamend steekt tegen de houdmg van, den Noorschen die van den Nederiandschen Hoo- gen Raad ai. Hier geen enfcoie, zelfs niet do zwakste, uiting var. protest of verzet, maar een einde- oos toegeven en meedoen' Gaan het stijgend onrecht. Hier -dan ook geen dank,- gèen hulde, geen bewondering, maar een stemming van rnaiaise en katterigheid ovër «ea Hoogen Raad, die volstrekt beneden de iimt van zijn natio nale roeping bleef en over een rcgeering, dj© zijn leden op er .formeel© gronden toch maar net terugkeert-!! op het gestoelte: der eere. In Noorwegen is de hoogheid van de rechterlijke 1 macht onaangetast gebleven. In 18 ZÜ diep gedeukt De handhaving van onzen Hoogen Raad blijft een struikelblok op den weg naar het - gezagsherste! van den Nederlaudschen rechter.1 Advertentie* en Inlichtingen- d 1 e n e t; SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef.nzn, 27839 24155 24156 24399 Advertenties nitsk 24155 Inlichtingendienst; 24156 \7oor ons ligt het eerste, sihdg de bevrijding, verschenen nummer van do „Norsk Retsti- dende", het Noorsche Juristen blad, dat het volledig verslag be vat van do plechtige eerste zit ting van desa Noorschen Hoogen Raad na de bevrijding. Gelukkig land, dat van dio zitting om zoo goede redenen een demonstratie van ontzag, bewondering en dank baarheid maken Jronl President Paal Berg hield de onicïeele redevoering, waarin hij vijf tijdens de bezetting "gestor ven raadsheeren herdacht, en een bijzonder woord jvijdde aan den raadsheer Stang, dia tijdens de plechtigheid nog steeds in een Durtsch concentratiekamp gevan- gen zat. Daarna vatte hij het conflict iusschen den beletter en den Hoogen Raad samen. Op 4 November 1940 vaardigde het departement van Justitie oen ver ordening uit, waarbij do secre taris-generaal bevoegd werd ver klaard in to grij pen in ile samen stelling der Noorsche rechtban ken. Dezoverordening over schreed naar hot" oordeel van d® Hoogen Raad de bevoogd- heidsgrenzen van ©en bezettende macht en (of) baar vcrtcgcnwoor- digers. Zij was strijdig met de Haagsche. Conventie, jnet nam© niet artikel 43 van hetdaarbij behoorendo landoorlogreglement volgens hetwelk do bezetter behoudens absolute onanogelijk- heid, het nationale recht van-een bezet land moet eerbiedigen. Do volkomen onafhankelijkheid van den Noorschen rechter Hrf vast in de Noorsche grondwet en was bovendien erkend door Kijkscommïssaris Tcrbovon In pa- ragraaf 5 van zijn verordening van 28 September 1940. Ereo deelde de Hooge Raad hot depar tement medo, dat hij eenparig van oordeel was, dat d© nieu we verordening rechtskracht mis te en dat zij niet behoorde te wor- 3n toegepast. Op deze oorlogs verklaring antwoordde Terboven (m het Duitsch, de Hoog© Raad schreef Noorschl) in den trant van: „het gaat u niet aan, ik heb de macht". Dan volgt 12 December 1940 de- tweede brief van d©n Hoogen Raadhij hand haaft volledig zijn standpunt en deelt mede, te zuilen aftreden indien de verordening wordt door gezet. V - Toen daarop geen antwoord volgde, deelde de Hooge Raad bij .brief van 8 December 1940 tronf' -a' riij per 21 December 1940 zijn werk neerleggen -zou. Betdc brieven, van 12 en van J.K December, waren door alle Raadsheereii goleekend. Op 21 December. 1940 eindigde de Hooge Raad zijn taakuitoefening. Het heeft tot 14 Hfei 1945 1 duurd, eer hij: weer inzitting bijoenkwain, - - In die zitting hebban verschoi- riene sprekers den Raad namens het gclieele volk buide en dank- 1 baarheid beloond. Opj.treffend©: vnjze deed dat de advocaat Gustav Heiberg. Toenhet -Stor- hng werd uiteengejaagd, zoo zeide hij, nel de h ationale wet gevende .macht. Toen.koning ©n kabinet het land moesten verla- ■J?',. ?eraakte de uitvoerende macht m s vjjands handen. Daar- na restte alleen nog de. rechter- (Vervolg kolom4) iV'* Hél'ri'i H 44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1