Rapport over de Javaansche Tooneel in Luxor VRIJ ONVERVEERD Strijd der tegen- Ds, Buskes spreekt in de Rivièra-hal Maandag 5 November 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 185 De bespreking van Mook-Soekarno WEERBERICHT Staking beëindigd Christiansen naar Nederland Centraal Duitsch bestuur? Rede van Bidault Samenwerking'vakbonden De S.T.A R.T. Opbouw van Rotterdam? Redactie en Admlnlstr.: £ENDRACHTSWEG 42 Tel 25430 (3 Ujnen) Abomjcmcntipr^» p. ▼eek p. kwartaal 4« losse ntimmcrs ƒ0.10 Bankier: Amsterd. Bank te Rotterdam, giro 1153. AdTsiieottflS ts Inlichtingen. dienst: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef.nr». 27839 24155 24155 24399 Advertenties nitsl, 24155 Inlichtinjendieost: 24156 'De Nederiandsche regeering heeft van den luitenant-gou verneur-generaal de gevraagde inlichtingen ontvangen, om trent een bespreking met na tionalistische vertegenwoordi gers, waarbij ook ir. Soekarno aanwezig was, aldus meldt de regeringsvoorlichtings dienst. Het antwoord licht toe onder welke omstandigheden en op welke motieven de heer v." Mook "gemeend heeft tegen de aanwezigheid van Soekarno bij deze oriënleerende bespre king geen bezwaar Ie moeien maken- De regeering acht het 'niet in 's lands belang thans in nadere beschouwingen bier- omlrent te treden. In het af- wijzend s'ahdpunt ten opzichte van overleg met Soekarno is ook bij den hoer. v. M,ook geen v wijziging gekomen: ''-Indf rtnsschen heeft de repu-, bliV.eTnfeBe regeering" verklaard, dat de verkiezingen - van de le den der vertegenwoordig.ode colleges in Januari gehouden zul len, worden. Perscommentaren. Het heroTsmc van den vrij heidsstrijd, de afkondglng van de idealen dér verecnigdc vol keren dit alles gaf .de kolo niale volkeren hoop op een ver andering in den voor oorlogschea locs land, schrijft de. Prawda. Dc oorlog ging r.ieL ongemerkt voor bij 'aan dc economie van do meerderheid der koloniale vol keren; die jarenlang van hun kapitaal afgesneden zijn ge weest. Voor de koloniale wereld zijn <le oude tijden voorgoed voorbij. „Of de Nedertandsclie regec- ring wordt traag, of zij wensclit l»et geheele Indonesische con flict met de wapenen te be slissen", schrijft de Times. „Zoo als de meas'e Nederiandsche re sidenten hier leeft de regeering nog steeds in een wereld van jTala". Als Britsche troepen eer der op Java gekomen waren, als de Britten krachtiger hadden opgetreden, als de Britten Soe karno. hadden gearresteerd, enz. Er is slechts ëén politiek, die zin heeft voor de Nederlanders endie' is het programma over t - te nemen, dat een groot aan tal Britten, Amerikanen en In donesiërs e-rr'rjk en rechtvaardig zouden nchlen." javaansche cultures. Dij een onderzoek.' naar den toestand van de Javaculturcs werd de volgende ruwe lalans opgemaakt. Naar de laatste schatting be droegen de suikervoorraden op Java anderhalf millioen ton. De' huidige toestand van de suikerplantages en fabrieken is slecht, hetgeen te wijten is aan bet gebrek aan deskundig beheer en gebrek aan toezicht op den inhcemschen arbeid gedurende de Japansche bezetting. Van de meer daru tachtig fabrieken zijn er slechts zeventig voortdurend in bedrijf geldeven, daar er vele overgeschakeld zijn naar:de pro ductie van munitie, alcoholica en vitaminen. Schade werdverder aangericht aan de installaties, doordat de Japanners veel ma chines, gereedschappen, voertui- gai, rails enz. naar Japan heb ben gestoept. Om deze redenen is een spoedige aanvoer van nieuwe machinerieën 'uit Ame rika en Engeland van bot groot ste belang. Het hervatten van dé rubber- productie zal vrij spoedig kunnen geschieden, daar een groot deel van de rubberboomen onmiddel lijk afgetapt kunnen worden. De toestand van de kïnacuituur is eveneens vrij goed te noemen, daar de Japanners zicli vee! moeite hebben gegeven de pro ductie op een zoo boog mogelijk, peil te houden. De Japanners steunden zelfs financieel de kina cultuur, zoodat de toestand van de plantages vrij goed is. De theeplantages ia het ge bied vnh Tjandoeojj staan er echter"slocht voor, -daar de Ja panners, die weinig 'belang: bij dé thee hadden, zeer veel hoo rnen vernield hebben Van de 1500 hectares in het Patoeadis- trict zijn slechts 30 HA ver woest, zoodat de toestand daar miiidir slecht is. Ouder de tegen woordige omstandigheden van voortgaande onrust is het echter nog onmogelijk den economi- schen wederopbouw van Java ter hand te nemen. UIT ZWEDEN, waar er door de gisteren dc eerste twee locomotiev wordt op de rails geplaatst. rejecting 50 zijn besteld, arriveerden en per schip. Een van de kolossen Weinig verandering plaatselijke opklaringen.V behoudens Dc staking der Engeische, ha venarbeiders, welke ruim een maand heeft geduurd, eri waar bij in de laatste weken meer dan veertigduizend arbeiders betrok ken waren, is thans beëindigd. De twee kwesties, waarom de sta- king was begonnen, zijn echter nog onbeslist gebleven; n.l. de cischen tot verbetering van ]oo- uen en- voorwaardenen de re geling van de betrekking der ar- beiders niet; de unie van trans port- en andere arbeiders, welke de slaking van liet begin af heeft veroordeeld. Stakingsleiders hebben geadvi seerd het werk voorloopig gedu rende 50 dagen to hervatten in de hoop, dat er in dien tijd een bevredigende regeling wordt ge troffen. De Engelsche levensmid. dclenvoorziening komt thans in 'ri gunstiger positie. Ook in Neder land zal de beëindiging -der sta. king betere perspectieven openen. Christiansen, de voormalige Duitsche militaire bevelhebber in Nederland, zal binnenkort aan de Nederiandsche autoriteiten worden uitgeleverd. - Hij zal te recht staan wegens zijn optreden tegen het dorp Putten. Do voorni alpresident van de 91owaaksche schijnregecrlnp, Joscf Tjso, is door de AmerikaunSdie auto. fiteiten aan'de Tsjechen overgeleverd en daarnapervliegtuig mol .verschil lende van zijn vroegere ni^lemiuisters naar BratieJava overgebracht- De Berïijnsche correspondent van de „Columbia Broadcasting System" heeft bericht, dat Ame rika, Sowjet-Rusland en Enge land besloten zouden hebben een centraal Duitsch bestuur voor ge heel Duitschland in te richten, on geacht Frankrijk's oppositie hier tegen. De Fransche minister, van bui- tenlandsche zaken, Georges' Bi-' dault, heeft te Parijs eon rede gehouden, waarin hp te kennen gaf,..dat Frankrijk zich zou blij ven" verzetteni'-tegen devorming van eon centrale Duitsche re- geerihg, terwijl zijn land zich. ver der het récht voorbehield re- gionalë pacten te sluiten, onaf hankelijk van de, kwestie, of men ai dan niet zou wenschen te spreken van vorming van een „westelijk, bloc". Geen enkele plek op aarde, zal in vrede kun nen leven, tenzij de geheele we reld in vrede leeft. Sprekende over de binnen- landsche politiek der mouve ment répubiicaih populaire, reide Bidault, dat zijn partij bereid is samen te werken met de so- dalisten en communisten in een regeering van drie partijen maar dan als gelijkwaardige par- tij. Frankrijk heeft behoefte aan eenheid en niet aan partij strijd. Daaróm moet de toekom stige regëcring solidariteit toonen, zoowel haar binnen; als. tiaar bui- ten. In Fransche politieke kringen wordt de .rede van Bidault be- schouwd als. een beginselverkla ring, die de deur open_ houdt voor een,.regeringsvorming 0n basis van een driepnrtijen'delsel. Het is evenwel overduidelijk ge worden, dat de M.R.P, er niet aan denkt zich onder een dic tatuur van communisten cn so cialisten te laten stetlen. Wij hebben vernomen dat de .E.V.C. binnenkort zou overgaan tot samenwerking met de be- staande oude vakbonden. Beves tiging van dit bericht hebben \vq nog niet kunnen verkrijgen, doen het is wel;-zeker dat eou ge meenscha npelijk procram van actie niet weinig zal bijurn gen tot het behoud van de arbcids- vrode7 in Nederland. Do BeïsUhce mini^er-prosldcnt van Acker anntekondtgd, dat (ie Belgische Bnnk genationaliseerd zal worden. Sir John Bovd Orr, dc Schotsche voedingsdeskundige» Is gekozen tot directeur-gen èra al Vin', de voedsel - cn tand bouw organisatie van de vcr" cc nigde volken, V-=;v 'Ai Het ligt in het voornemen van de leiding van dé Stichting Am- sterdamsch-Rotterdamsch Tooneel uitvoerig berichten wc in dit blad hierover nader om de openingsvoorstelling hier ter ste de op 24 November in Luxor te doen plaats vinden met de pre mière voor Nederland van De Schending van Lucretïa van A. Obey.. In de komende weken zal de verbouwing van - Luxor, de toekomstige pied h terre van* de S.T.A.R.Tuitgevoerd worden. .Het tooneel, dat 6 M. diep is, zal 6 M. ia de zaal worden uitgebouwd. Het er aan toe te voegen deel zal niet het karak ter krijgen vau oen proscenium, maar het zal, daar ook de manteau,* de omlijsting van de speelruimte, naar. voren geplaatst wordt, geheel in het te bespelen deel worden opgenomen. Zoo wordt dan een tooneel verkre gen met een breedte van 12 M. en een hoogte van 10 M. Voor bet voetlicht komt bovendien een afgeperkt deel voor orkest. Hier door is het mogelijk geworden stukken met groote monteering als de Ifidzomernachtdroom en operavoorstellingen te geven. De zaal, die plaats, biedt .voor ruim 1100 bezoekers, heeft dan nog een diepte van 25 M. De S.T.A.R.T. zal verschillen de avonden de beschikking over Luxor .krijgen, -Terwijl de .rest van de week gereserveerd blijft voor de Ensa. ,.Wij achten de fouten van het stadsplan zoo ernstig, zoo fun damenteel, dat wij mét klem zou den witten'pleiten voor het ont werpen van een nieuw stadsplan, dat in zijn uitwerking getuigt van een verlangen naar oen nieuwe stadsgemeenschap en dat ook de rivier" niet vergeet". Aldus schrijft dr. J. Ph. Backx ':n zjin brochure „De opbouw van Rotterdam" verschonen als no. 1 uit de serie van de Bottcr- damsehe Gemeenschap: „Hoe bouwen wij Botterdam?" In dit ,j-an liefde en zórg voor onze stad getuigende inte ressante geschriftje,, houdt dr. Backx oen warm pleidooivoor een sterker gemeenschapsleven in wijkverband, cehter zonder be- nerking van den geeslelyTén ho- rizon en verzwakking van het aevoel voor de stad als geheel. Onze bouwkundige medewerker zal binnenkort een critischo be- schouwing ann deze brochure wijden. De federatie Rotterdam van de S.DA.P. hield Zaterdagmid dag in de Rivièrahal een zeer druk bezochte vergadering, waar ds. J. 3. Buskes het woord ge voerd heeft over Christendom, socialisme en communisme. Een rechtvaardiging ,vaa het toetreden der orthodoxe dominé's tot de S.B-A.P., vornjdo de in- leiding van zijn betoog. Er is ge zegd, dat iemand,,die achter het roode vaandel trekt,geen goed Christen kan zijn, maar .dat de goede Christen het banier van het Kruis heeft to volgen. Spr. achtte het echter een beleediging te spreken van de banier van het- Kruis, omdat het Kruis het hart van het evangelio is. Spr. wilde naast het Kruis geen vlag zien, noch een roode, noch een rood-wit-hlauwc, omdat het Kruis van Jezus Christus, het Kruis der verzoening Is. In het vervolg van zijn rede hesprak ds. Buskes de oude an- tithese tusschen kerk en moderne -M^eidcisbeweging, die onverbre kelijk aan het Marxisme verbon den was. Kerk en socialisme gin- gén in'de vorige eeuw aan ei kair voorbij. Zoowel aan.dekerk als aan dé arbeidersbeweging is daardoor groote schade berok kend. Do kerk kon geen kerk zijn voor héél oris volk. Op dit- oogonblik leeft, hij duizenden het besef dat het in het verleden verkeerd is geweest. Het moet tot nieuwe politieke en maatschappelijke groepeerin- gen komen. Grond, productiemid delen, consumptie en distributie moeten komen in handen van de gemeenschap. Dan behoeft er geen sprake meer to zijn van klassenstrijd. Spr. ging hierop dieper in en zeide, dat het vraagstuk van den klassenstrijd vol misverstand is. Men moet onder scheid maken tusschen klassen strijd en klassonleer. De klasscsi- strijd is slechts de tegenstelling tusschen maatschappelijke groe pen. Die maatschappelijke tegen stellingen vormen nog altijd de werkelijkheid. De strijd die deze tegenstellingen mistis uitzicht loos. Spr. legde er den nadruk op, dat het in den socialistïschen strijd wel degelijk om machtsvor ming gaat. Er moet een machts strijd gestreden worden ter wille van het recht. Zoo gezien is de klassenstrijd geen belangenstrijd, doch een strijd die ten doel heeft de wereld voor de menschan en hun kinderen iels meer bewoon baar lo maken. Werkloosheid, die voor een volk een vloek cn een schande is, zal niet meer mogen bestaan. Alle mannen en jon- gens, die aan de hel van Duitsch land ontsnapt zijn, moeten een plaats vinden in de rechtsorde van deze maatschappij. Onze strijd voor hét socia lisme, zoo zei ds." Buskes, moet een strijd zijn voor bét demo cratisch socialisme. Daarin ligt liet versclii] met het commu nisme. Onze strijd wordt gestre den tegen don achtergrond van het West Europeesche cultuurle ven. Het communisme is louler en eenzjjdig aardsch. Tot slot zei spr.. dat aan do, noodlottige verdeeldheid in de arboirtersbr. •weging een einde moet komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1