Russisch-Turksch verdrag van vriendschap verloopt -= VRIJ ÖNVERVEER Amerikaansch memorandum Dinsdag 6 November 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e Jaargang nummer 186 De toekomst van Indonesië ':WiyS;T^ IT Londensche haven werkt weer Installaties naar Engeland Legale ondergrondschc Schuschnigg in Neurenberg 1 Export van Jenever g Actie voor volkszang Registreert tijdig Labour wint opnieuw Aangifte oorlogsmisdrijven Spaarbank te Rotterdam De atoombom Toewijzing penicilline Deblokkeering bij huwelijk Kedacti* ci* Admifilstr.: EENDRACHTSVVEG 42 Tel, 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— 1 o s a e nummers 0.14 Bankier: Atnsterd. Bank te Rotterdam, giro 1153. Advertentie» en Inlichtingen- dienst: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Tdef.nrs. 27839 24155 24155 24399 Advertenties uïtsL 24155 Inlichtingendienst: 24156 Tc Ankara zijn nog geen voor stellen van. tie Sowjet-Unie ont vangen tot hernieuwing van het vriendschapsverdrag tusschea Turkije en de Sowjet-Unie, dat Woensdag afloopt. Men herinnert eraan, datliet oude verdrag in April 1945 door de Sovjet-linie is opgezegi en dat de Sowjet-Unie bij d;0 ge legenheid haar wensch te kennen heeft gegeven, dat een niemv verdrag zou worden aangegaan, dat meer in overeenstemming zou zijn met don uaoorlogschen status. In gezaghebbende kringen te Ankara wordt evenwel niet ver wacht, dat nieuwe ontwikkelin gen zich binnen den termijn van 21 uur zullen voordoen. De Arnerikaanscbe ambassa deur heeft de Turksche regee ring een memorandum overhan digd, waarin het Amerikaansche standpunt inzake de Dardanellen wordt uiteengezet. Officieel is weinig over den intioud bekend, doch men neemt aan, dat Aim»- -i4e-<<i!euh zal-. weigeren aan elke actie, welke dé Turksche onafhankelijkheid in gevaar zóu brengen, of Turksch grondgebied in de - waagschaal-; zou slellen. Men verwacht thans „nog een -iBritschVcommuniqué en een ine- morandum van de Sowjet-Unie, i voordat het vriendschapsverdrag tusschcn Turkije en Rusland - op November afloopt. Volgens ecu verklaring van president inönii ziet. Turkije, dat zich pas in Maart openlijk aan de zijde der geallieerden schaarde, dc uitein- dolijke reactie der grootc mo gendheden 'met ocnige bezorgd- beid tegemoet. De „Daily Herald'' meldt uit Batavia, dat de Néderlandsche .regeering. aangaande Indonesië reen olficieelé 1 verklaring (hoeft af. geic-gd, waarin, wordt gezegd, dat de regeering aandringt op „we deropbouw in samenwerking op Java on Sumatra onder garantie va'n'behoud van het Indonesische (zelfrespect". De verklaring bevat verder het voorstel- tot het onmiddellijk houden van een ronde.tafeicon- fèrentie ton eindegezamenlijk plannen te ontwerpen. Het on- der wijs zal op een ruimere :leest geschoeid worden. Er zal een einde worden gemaakt aan het. analpliahetismceu de Indo. nesischc taal wordt naast dc Ne- derjandsriie erkc-üa. Er komt een Indonesisch parlement op demo cratische basis met eenmeerder Imiil van In 'oacs'ërs, maar on- doVgc^hhikt, aan de ,,'algemeeiie refter -/<" De kwestie van liet K-vIt"met nader: in oegen. 'A-"'d;n genomen ".ï'-(^'ar' ;g. spreékl zich uit -kl;k.;gAty;:i(:k,i-;io e-nhe'd. k-r. "C'en-it 0"er- t i'-T' -s h" ,Ek. i *ie 1 jim V-.' - i fl(V -'CKUM i f(:;kf'((..'(;aévf;i gC-nuj an riwewl llüuijWAtitll TE nqTTKItiïAJI. U tij G.12 2è tg US 23 u. De Londensche havens herkre gen gistermorgen hun (normale aanzien, hu de arbeiders bet werk hebben hervat. Men poogt zoo snel mogelijk de (120 sche pen, welke door de: staking zijn blijven liggen, te laden ol te lossen. -De Rrilsche minister van han del,- Stafford Cripps, heeft in antwoord op een vraag in het Engelsche Lagerhuis,'medege deeld, dat het in het voornemen ügt bepaalde Duitsebe industrieën en fabrieken naar Engel and over. te brengen. Het betreflt machi nerieën, die niet noodzakelijk zyn voor Duilschland's vredesecono- mie. _v.-/ Uit Berlijn wordt een uitge breide ondergrondschc activiteit gemeld. Naar verluidt,^ vervoert 'do'-' Berlijnschè óndergrondsche weer. ruim vijf rridlioen passa giers per weok. Schuschnizg, de vroegere; kan selier van Oostenrijk, (die na de „Anschluss" door Htilsr naar een concentratiekamp wérd gezonden, is te Neurenberg aangekomen: Hij zal misschien als getuige-op treden tegon Seyss-Inquart,den man, dien Hitier tol Schusch- nigg's opvolger -maakte. Id "Wiwïbauten zija 4a nazi's Tban» bczij met bet herstellen vaa de vernseW» - craven en grafsleeflen iran een Joodsch kerkhof, welke tijdens 'nazhbetooglngenwarm (neVéhden. ACHTER HET NIEUWS •tuuauBuiiluuMiiuuiiiiiiitluuiiiiuiliiniimiiiiiittiiiniiiiiui De èzport^ van jenever zal weldraworden hervat. Onze re- geering onderhandelt eenerzijds I met het buitenland over de be- schikbaarstelling/ van deviezen voor Invoer,, en anderzijds met .5 Nederlandsche reiportdistlllatears» 1 die elk een quotum voor den uitvoer toegewezen ,kr|jgen, De'S onderhandétfiigen verkeeren ia i een vergevorderd stadinm. riiimumHiiitnuMiHiuuiiuiutiniiniiuiimiuKutiaiiiitMiiai Reeds7,vaak zijn 'er pogingen ;mngewend_.oin .N-ederlandaan het zingen te*krijgen(De. eertijds door de ^óp. yereenigihg „Het N-ederiaiidsche I.ied" gevoerde actie, zal- thans door het Na tionaal Inftiluu! op groole schaal worden -'^bertgezet:' Onder alge- meeno leidfng .'vaJi Piet Tiggers en; dr. Jof£.jPollmann zullen, in 194G z^tiénLwoëkcursussen wor den gegeyen voor de vorming v;m volkszamgleiders, terwijl op vier andekóT woekcursussen liet accent "meer; komt te liggen op de volksmuziek.: De\ ciirsüsseif i worden achier- eenvolgens ip^rle. streken van het land, .gegeven. Mej. Dieii Kes,Fred; Heynea en Jos' Lèrmerd zullen assisten tie verleeneii. Het Rijksregeeringsdirectoraat Motorvoertuigen ia met man en macht in actie, om alle motor rijwielen, vrachtwagens en luxe auto's, te registreeren. De rijks verkeersinspectie heeft het R.D.M, alle gegevens verschaft over da motorvoertuigen, dié met vergun ning van den weg gebruik ma ken. De houdershiervan krijgen een. oproep la verschijnen voor de administratieve: inspecteurs. ,Naar. men ons mededeelde, heeft de registratie een bevredigend- verloop. Degenen, .die geen op roep hebben gekregen, of geen (rijvergunning bezitten,©u.; dege nen, wier voertuig in reparatie is, zuilenzich bij. een na- registratie nog kunnen meiden. - Voertuigen, die binnen den vastgestelden tijd niet geregis treerd zijn,- worden in beslag genomen,- zoodra zij zich op dea weg- vertoonen. Men maakt ons erop attent,;dat koop en ver koop van mo'.orvoertuigen. zón- Her vergunning vérbodSi is en ook; in dit geval beslagname zal -volgen: i Rij vergunningen wordea in het. algemecü i tijdens-'do re gistratieperiode niet; verstrekt Over de komende, .vorderingen zullen .hadero publicaties voi- gco. p\E verkiezingen .voor Üe gemeen» terndcn hebben' de arbeiderspartij opnieuw een grootc 'meerderheid op geleverd. Londen kwatnïgeheel in banden van Labour en - andere groo tc. steden volgdeh, Hoe belangrijk randsverkieaingen zijnV men beseft het. als men bedenkt, dat het kader der Labour-partiJ in - de gemeente raden zijn politieke scholing en Sn de collegesvan wethouders zijn be- stuurservaring heeft/: opgedaan. Lo cale democratie is eén Engclsche tra ditie en een 200 sterke, dat de La bour-ministers v hadden aangekondigd, hungi gan tïsche ta*k'(Va n soci aJe vernieuwing slechts te kunnen uit voeren, indien dc gemeenteraden zich ten volle voor deLabour- politiek inzetten. De twee grootste problemen van het huidige 'Engeland, dc demobilisatie en de wonïngvoor- zienlng, kunnen - slechts v volgens plan opgelost wordenj indien de- gemeente raden de regeering met locale plan nen te hulp komen, altijd bereid biy, ven J hun projecten aan net -nationale project ondergeschikt te maken. Dat. veronderstelt: saarahoorigheid met 'dc rcgcering en daar voorzijn. thans dc vöo r w aar d en g c ach a pen, f. Dei- uitstag bcwii st toch wel de so - lïditcit: der Ëncclsche;;:yerhoudingen. De regeering-maakt thatis haar moei- IIjkste pcriode doort, het eeraleen thovisf asm e over - dc' overwinning w as gekalmeerd;-men" heeft-yï ternauwer nood nog tijd gehad de grootc pro blemen te verkennen, en dc gespan nen verwachting/-4v de; geremde daad drong//iiï/dcr /aanhangers kreeg alle gelegenheid zich om te' 'elten In onte vr e denhei dHe tA-is/ ni c t zoo ge - gaatit al hat geschreeuw over bureau cratische vertraging der demobilisa tie, al le-, Woningmisère (die na het wegvallen vari.-i den oorlogsdruk on dragelijk waSi.'geworden) en zelfs de havenstaking ^hebbende Engelsche kiezers nier>Vïn hun voornemen af gebracht ^Labour een goede kans tc geven ont,i propte schoonmaak te houden. En dit/ is het bewonderens waardige in hetEngelsche volk; dat het hoofdzaak van bijzaak weet te onderscheiden, dat het, in alle kalm te, bereid is groote dingen groot te doen, i;.' Maar uilslag was toch ook alleen mogelijk, doordat do oppositie volkomen heelt aangevallen. Van de noodlottige spcpch af, waarin Churchill hét socialisme te lijf ging, heeft do consmutieve "pat-lij alles gedaan om zich nuam -té verschaffen ran burcht der reaclióv was niet nooJ ig ge- weesl. Eens /onder Disraeli hoeft de conscnmlïeyó/ /parti; zich van een 'nederlaagjjpr^iejd door de jonge op komend 6 arb&fderèk'a.-so aan. zich to binden, dooï/jnlddel: vaneen sociaal progmihf-Üh u.docontrovoreo agrarilirs Indusirieeleii, ;i Iwerd verbreed tot do logcnsloding:7f0ftlaal-cön9crv4fisme - yw, eiis lai&ser. fajrediheralisine. ./.Op dion- wég*v'wdsgepa" "terugkeer mogelijk,- want do In'du^tria'isalie van Enfe'and nam slcéds - ioo-en dc Inlensivcering van dvn EtigQi&chen land bouw, dié 't gevolg is van den oorlog li ooft een nieuwen hoorenstand; géschajien, dié niet Ie voet gomoen heeft mei de grcolgrond- bazitlors.-f;«f DeVaopposHic in -conservatieve, pnrlljwpni is er. een vun' jon-; geren, die£;{eenmeer sociale politiek wencellen,1'zal-Vaan dezen, uildag wel nieuwe krflpht- ontleenen. JAN DE BR UIJR- (rechts) boks to Maand«gayond_ «n .uitstekenden' wed. strijd tegca den Belg Staf Jacobs. Men zie het verslag elders in/dit nummer, Dezer dagen zal door, middel vun aanplakbiljetten de'/Nederlandêghe be. volking worden opgeroepen tot 1; het doen van aangifto ^van oorlogsmisdrij ven tijd ens den'oorlog waar ook ge. pïeegd, door anderen dan Nederlan ders of Nederlandscho onderdanen. Van slachtoffers van oorlogsmisdrij ven, nabestaanden en allen ,diö hier- omtrent verklaringenku rmen /afleggen, wordt verwacht ,dat zij' daarvan mede. deeling doen bij do politie. Deze aan gifte moet vdór 15 November schrif telijk geschieden. Voor nadere bijzon derheden verwijzen wij naar do aan plakbiljetten. - Er wordt een drinzend beroep op do bevolking gedaan,baar volle mode- werking lo vorlocnon. In October is ingelogd een bodrag van f345.352 legen f 13.094.GG5 in September cn tegenf937.239 /ia Oc tober .1944, Do 1 tenigbotalingen bo* droegen In October,/ f 2.791,403tegen f 1.411.C44 ih Seplembor en tegen f 1.014.G04 'Tn 0ctober 1044. Deze ver-: a nderingén houden' verband met do geldzuiraring; - wanneer, dezozuive ring geheel //haaj/ beslag gekregen lieeft, kaïn een 'normaler© gong van zaken in het bedrijf wordon verwacht.' DE angst der pacifisten, dtxsr den laatsten oorlog nog voor het grootste deel weerlegd, dreigt thans ■werkelijkheid te worden. Wij hebben kennelijk een periode bereikt, waarin om met Hegel te spreken da kwantiteiten der uitvindingen om slaan in de kwaliteit. Vandaar do angst der geleerden, die bfj deze uit vinding betrokken zijn. Eerst ll^eft men gedroomd, dat do.oorlog zichzelf onmogelijk zou m^ken: er zal een middel komen, 200 verschrikkelijk, dat niemand hot zal durven hantee- rca,'/Maar dat heeft men voor eiken nieuwen oorlog gedacht.* v Friedrich Engels, dc wetenschappe lijke bondgenoot van Ktrl/ mrx. heeft eens bewezen, dat de moderne zee-oorlog zichzelf onmogelijk maakte. De kanonnen werden steeds zwaar der,, de bepantsering .moest .dus ook zwaarder worden en tenslotte zouden de schepen zinken. Men vond toen 15,000 ton-schepen - onmogelijk - groot, en nu hebben wij er van 45.000 ton. Nergens blijkt, dat vrees den mensch weerhoudt van het hankecren van den atoombom. Frankrijk gaat. ezperi menten uithalen in dc Sahar*,: Enge land, hoewel deelgenoot van het ge heim. gaat een eigen* proefstation oprijten om niet afhankelijk to zijn van de Amerikaansche wetenschap. Rusland heeft dc wetenschappelijke gegevens der Dultschers, die het Mj zijn op mar sch aantrof, zelfs tijdens den oorlog geheim eehouden. Ieder gaat,kennelijk zijn eigen weg. De geleerden^ hebben nu voorge steld het. geheim tc publiceeren en aan een wereldbestuur ter bewaring te géven. Hier worden wij critlsch. Tenslotte zijn zij natuurkundigen, geen politici. WaI waarborgt ons, dat openbaarmaking van het geheim het wantrouwett -opheft?' Dat wantrouwen berust op heel andere factoren. .Het kan alleen verdwijnen, als die> facto ren worden opgeheven. Men moet niet eerst het geheim prijs geven in de aj te gemakkelijke veronder stelling, dat dan de vrede1 vanzelf komt. Mén moet omgekeerd eerst dien vrede consolideeren.Men moet ,de- groote mogendheden tot overeenstem ming brengen en een blok smeden, dat sterk genoeg is om den vrede tc dicteercn, Zoodro het wantrouwen tegen dit vredesblok verdwenen is, m.a.w, zoodra iedereen zich heeft neergelegd bij den status quo is *t lijd genoeg om/ft geheim van; den atoom bom gemeengoed tc,Z maken. Want controle er op is onmogelijk. Ameri ka, Canada, China, Rusland hebben grooto vlakten, waarin men gemak kelijk zelfs Mammocth-ïnstallaties verbergt Amerika heeft dat bewezen met Oak Ligc, de stad waarin de atoombom werd gemaakt Penicilline, gedurende de oor logshandelingen uit Canadee- scdien legervoorraad verstrekt, wordt nu uitsluitend door een Ncdcrlandsehe inslantie in Den Haag over het Jand gedistri bueerd. Do toewijzing gescliied- de vroeger door do Shaef-missie, thans door do Britsche militaire missie, zij staat onder cóntrOie van Lovengenooiude instantie in Don Haag. Doktoren, die peni cilline noodig hebben, moeien zich tot haar richten. Slechts in uitzonderingsgevallen staat het loger hiervan iets uit zijn voor raad af, ;ondcr toezicht van een Canadeeschen legerdokter. Do tegenwoordige toewijzing in Ne derland staat gelijk aan die van de Canadeescho burgerbevolking gedurende dan ooriog. Het ministerie van financiën vestigt er do aandacht op, dat do f200 in contanten «a f 200 giraal legood, welke bij een huwelijk voor ecu der partijen krachtens do aJgomcene vergunning Ho. 30 kunnen wordon gedeblokkeerd, uit- aluilend bod0old 2ijn -voor do huvre. lijkssluhing en do daaraan verbonden feeslolijkbedeu. Voor zoover men over onvoldoendo giraal logood of con tan. ton Leschikt voor woninginrichting e.d. dient men Individueels doblokkeedng aan te vragen b|j de Instelling; waar men een rekening heeft:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1