Haoit eccdez vedaand ONZE TABAKSPOSITIE NU EN VROEGER Hersteibank VRIJ, ONVERVEERD In 1940 groote voorraad dié echter door de Duitschers werd geroofd Distributie komt op toeren Krijgsgevangenen in Fort Erfprins Alles Amerikaanse stunt MOLOTOF ACHT-QNTSTANE GESCHILLEN OPLOSBAAR H1 "Lucifershoutjes m Redactie en Administratie Eendrachtswcg 42 Abonnementsprijs per week f 0.31 per kwartaal f 4,— Losse nummers f 0.10 Bankier: Amsterdamsche Bank te, Rotterdam Giro 1153 ten name van Amsterdamsche Bank HET PAR®! vA4vertenties en .Inlichtingendienst r W V" n, 7!iS9~ 2415 241 243' Advertenties uitsluitend telefc->n No. J155 Inlichtingendienst M No. 24156 - VIJFDE JAARGANG No. 187 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 7 NOVEMBER 1945if In een radiocauserie over de pro-* blemen der tabaksrantsocneerinff, zeide de heer A. Polak, directeur van bet Rijksbureau voor Tabak, gisteren onder meer het volgende: In het algemeen beseffen we de waarde van" een artikel pas goed, als wo er met meer over kunnen beschikken. Het feit, dat we In den bezettingstijd steeds slechter met rookartikelen bedeeld werden, zal er wei niet vreemd aan zijn, dat er nu des te meer belangstel ling bestaat voor alles, wat met ta' ak te maken heeft. ziet is wel vrij algemeen bekend, dat in het bijzonder de tabaks- handel een tamelijk belangrijke rol in het economisch leven van Nederland heeft gespeeld. De Ne- deriandsche tabaksmarkt was van wereldbeteekenis. Toch is er een tijd geweest, dat het "tabaksgebruik door de burgerlijke, militaire en .kerkelijke overheden hier te.lande bestreden werd. Zoo was b.v. ten tijde van Prins Maurits en Piet* Hein het rooken- in het legerden bü de vloot verboden. De overheid trachtte door keuren en belastin gen het rooken te., beperken; de regenten van wees- en armenhui zen verboden het, terwijl de kerke lijke autoriteiten krachtig ijverden tegen het misbruik van, wat 2ij noemden: het „Pestigh Cruydt". Zijn hoogsten bloei bereikte de tabakshandei hier te lande in het 'begin van de 18e eeuw. Na dit bloeitijdperk trad echter een ver nauwing van den tabakshandei te Rotterdam en Amsterdam in. waarin eerst weer verandering kwam omstreeks het midden der 19e eeuw, .♦-tin Noderlandsch-Indië een belangrijk gebied van tabaks productie begon te worden. Van toen af aan begonnen de Java- en de Sumatratabak hier te lande de voornaamste plaats. In te nemen, die zij hebben kunnen be houden, ondanks de concurrentie,. vooral van Bremen en Hamburg, omdat den koopers hier facilitel- 4, ten werden jgebqden^ dle_ zij elders niet vonden. Nederland 2elf nam voor eigen verwerking ca. 30 procent van den Java- en IS procent van den Su matra-export af, terwijl de overige 70, resp. 85 procent voor bet over- groote deel vla Amsterdam en Rotterdam naar het buitenland werden verkocht. Dit alles werd door den oorlog van 1940 en de daarop volgende bezet ting, ruw verstoord. In Mei 1940 beschikte Nederland over ongeveer 56.500 ton ruwe tabak, waarvan door den bezetter reeds in Decem ber 1940 12.500 ton zg. „gekocht", doch in werkelijkheid geroofd was. Aan ruwe tabak roofde Duitsch- land voor een bedrag van ca. f 30 millioen en aan tabakspro ducten voor ca. f 162 millioen. Tengevolge van het enorn' toege nomen verbruik van t .'aresartike- len en door het wegv: „envan Nederlandsch-Indië als leveran cier, was er een groote schaarschte aan tabak op de wereldmarkt ont staan, hetgeen een ongekende prijsstijging van het artikel ten gevolge had. De aanvoer van ta bak uit Engeland leverde uiter aard, vooral in de eerste maanden, vele moeilijkheden op, aangezien deze afhankelijk was van de door de geallieerden beschikbaar ge stelde. scheepsruimte. Voor iedere boot, waarmee tabak wordt aangevoerd, wordt, een han delaar aangewezen, die er zorg voor draagt, dat de tabak wordt opgeslagen en die zijn bemiddeling verleent bij de verzending, zoodat in de fabriek de productie een aanvang kan. nemen. De industrie is verplicht zich te houden^&an de voorschriften van het rijksbureau, wat betreft de te verwerken hoeveelheid per rant soen,. Bij rooktabak en sigaretten bedraagt het voorgeschreven ge wicht per rantsoen 20 gram, terwijl het gemiddelde gewicht per rant soen sigaren iets hooger ligt. Bij de huidige regeling ontvangt de consument op 'een rantsoen 5 si garen of 10 cigarillos. De vooral boven de groote rivieren veelvul dig geuite klacht, dat onvoldoende sigaren op de bonnen te verkrijgen zijn, wordt binnenkort ondervan gen, onder anderen, doordat het de industrie thans is toegestaan, een kleine sigaar, het z.g. knakje, te gaan fabrieeeren, waarvan er 6 per rantsoen verstrekt moeten worden. Bovendien zal zij spoedig een klein model cigarillo, het z.g.. sprietje, op de marktbrengen, waarvan per rantsoen 20 stuks «*>rcen geleveid. - binnenlands che transportmoeilijk heden waren oorzaaE, dat de nor male gang van zaken in de atle- tcrlig 'van het 'gereed product niet gevolgd kon worden. Onvoor ziene omstandigheden buitenge-' sloren en aannemende, dat de grossiers zich tot de dichtst bij hun woonplaats gelegen dépots wenden, zullen nu steeds voldoende producten aanwezig 2jjn, om de rantsoenen te honoreeren, al zal dit niet altijd zijn in de gewensch- te verhouding van sigaren, s'ga- retten en kerftabak. De ligging van de verschillende fabrieken speelt hierbij een groote roL Weinigen zullen er zich een voor stelling van kunnen maken, welke hoeveelheid tabak er noodig is, om de binnenkort beschikbaar te stel len 2 rantsoenen tabaksartikeleu voor mannelijke en 1 rantsoen voor vrouwelijke rookers boven 18 jaar, te doen fabrieeeren. 'Aanne mende, dat er ca. 3 millioen man nen en ca. 116 millioen vrouwen zijn, die een rookerskaart kiezen, beteckent dit, dat er per week 716 millioen rantsoenen tabaksartike len* beschikbaar moeten zijn, waar voor noodig is ca. 175.000 kg. tabak. Gunstige posttie De tabakspositie is thans zoodanig dat de distributie van tabaks artikelen op basis van 2 rantsoe nen voor mannen en 1 rantsoen voor vrouwen per week, tot einde 1946 gegarandeerd is. Aangenomen wordt; dat voor verwekking in 1947 een hoeveelheid, tabak zou moeten worden aange kocht, welke een waarde van tus schen de 40 en 45 millioen gulden vertegenwoordigt. Het is te hopen, dat tegen dien tijd ook weer Ne derlands ch-Indische tabak verkrijg baar zal zijn. Wat betreft Java- tab ak wordt dit door deskundigen voor mogelijk gehouden, voor Su- matra-tabak echter .niet. Het bericht dat dé regeering er toe is overgegaan alsnog 450 mil lioen sigaretten in het buitenland te koopen, word door den heer Polak tegengesproken. Voor een dergelijken aankoop zouden circa f 4.500.000 aan deviezen noodig zijn. Onzeberooide schatkist laat een dergelijke uitgave voor sigaret ten niet toe. Bovendien is de invoer van siga retten thans niet meer noodig, aangezien - ons productieapparaat meer dan voldoende capaciteit be zit om aan ;de behoefte aan siga retten'te voldoen. Beter dan sigaretten te Impor teeren, kan de regeering de ruwe tabak invoeren, waarmede belang rijk minder deviezen gemoeid zijn, terwijl bovendien eigen productie van. sigaretten de zoo noodzakelijke werkverruiming ten gevolge heeft. Driehonderd twee en veertig krijgsgevangenen waaronder S. S.-ers, land wachters, „groenen" en wachtmannen, zijn Maandag ondergebracht in fort Erfprins te Den Helder. In 37 wagons kwamen zij Zondagavond om kwart voor twaalf het Helder- sche station binnen. De reis van Brüssel naar hier in de afgeslo ten goederenwagons was zelfs voor deze in sport en veldoefe- ning geharde kerels zwaar ge weest, vooral omdat er gedu rende dent-- tocht twee dagen lang, geen "gelegenheid was voor fourageeririg. Gedurende den nacht bleven de gevangenen nog in den trein, opgesloten; 's morgens werden zij groeps gewijs onder strenge, bewaking naar. fort Erfprins overgebracht Toen de havelooze troep, met dekens omhuld tegen den killen Novembermist, op den dokter stond te wachten, herinnerde deze weinig aan de uniformen- heroïek, waarmee zij ruim een jaar geleden nog door de stra ten marcheerde. Zij waren uit geput van'de reis en het lange vasten, en énkelen vielen by het appèl flauw en moesten worden weggedragen. Dat deze medi sche controle noodig was. bleek overigens wel door het groote aantal diphterïepatiënten en geslachtszieken, die afgezonderd moesten worden. Het was een heterogeen gezel schap. Er 'waren ouden van da gen, er waren ook 14- tot 16- jarigen, waarvan een gedeti neerde zei: „Die jóngens in den oorlog te laten, gaan dat was de grootste misdaad van Mus- sert. Alleen daarvoor al ver dient hij den kogel".; Wij spraken er met verschillen de lieden, maar zonder uitzon dering hadden zij nooit deelge nomen aan menschen jachten; zij hadden alleen maar een ad ministratieve functie bekleed en nationaal-soeialïst waren zij; alles wel beschouwd, ook nooit geweest..,. was op Bij het einde van den oorlog was de voorraad tabak liter te lande practisch nihil. Voor de Neder landsche regccring te Londen werd het vraagstuk, hoe Neder land na de bevrijding van tabak te voorzien, urgent, toen in 1942 Nederlandsch-lndië door de Ja panners werd bezet. Daarom ging de regeering er toe over de In Engeland ge strande ladingen Indische tabak over te riemen. Officieel? publicatie TEXTIELDISTRIBUTIE In verband met de gertnge den kunnen uitsluitend voor zeer dringende gevallen Ingevulde aan vraagformulieren wotdea Ingeleverd aan de kantoren Berkelstraat Joubertstraat 67 en de kantoren ln dè voormalige randgemeenten vol gens onderstaand schema; Donderdag 8 November K. van de Velde tot er. met VeUlnga; Vrijdag 9 November Vclmaoa tot met Verbaten; Zaterdag 10 November Verbecck tot en met Verhaard. Aan d:t schema zal stipt de hand worden gehouden. Voor de niet ge noemde letters 2ullen nadere publi caties volgen. Uitsluitend diegenen, wier namen beginnen met de letter V kunnen blanco aanvraagformulieren afhaler». Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de avondbla den van 29 en 30 Augustus 1.1. SCHOENENBONNEN Uitsluitend voor kinderen, geboren ln 1930 of later wordt gelegenheid gege ven tot het indienen van aanvragen voor een schocnenbon ann de kan toren Henegouwer-plein ;e, Joubert- sriaat 67 en aan de kantoren der voormalige ruudgebleden volgens on derstaand schema: Donderdag 8 November van 9—12.30 uur Klltsie t.e.m. Koenigs; 13J0—16.30 uur Koenraads t.e.m. Koolwijk. Vrijdag 9 November van 9—12.30 uur Kooman t.e.m Kerztltus; 13.30—18.30 uur Kos t.e.m. Kriek. Zoterdag 10 November van 912.00 uur de Kriek t.e.m. Kuipers J. voor de met genoemde letters zuuen nadere publicaties volgen. Mede te brengen het ingevulde aanvraagfor mulier en de oude en de nieuwe stamkaart van het kind. Blanco formullereu zijn uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van de stam kaart voor kinderen, geboren In 1S30 of la'.er, wier naam begint met de letter K of L. LIJNOLIE Het C.D.K. deelt ln afwijking van hetgeen dezer dagen werd gepubli ceerd mede, dat schildersbedrijven en boerjven met eigen schilders zich eerst na 15 November op plaatselijk nader bekend te maken dagen bij de dlstrfbutledtensten kunnen vervoegen ter verkrijging van bonnen voor lijn- Ontvoering van- Hitier De „New York Daily News" maakt in een bericht uit Frank fort melding'van een plan om Hitler in April j.L door val schermtroepen gevangen te la ten nemen. Door Hitiers zelf moord in Beriyn is dit plan echter verydeld. Veertig Ameri- kaansche vrijwilligers, geholpen door Duitsche krijgsgevange nen, die met de omgeving van Berchtesgaden goed bekend waren, zuuden het plan uitvoe ren. Hitier bleef echter in Ber lin en de Amerikanen troffen toebereidselen om hun plan te wijzigen. Alvorens het zoover kwam, bestormden de Russen Berljjn. Te Washington werd toen besloten van het plan af te zien. Geheimhouding der atoomenergie Senator Balk heeft den Ameri- kaanschen senaat gisteren voor gesteld, slechts de militaire toe passingen van de atoomenergie geheim te houden en de com missie voor de atoomenergie contröle te plaatsen. Het wil de contröle tevens zoodanig beper ken, dat de geleerden vrij zijn, hun fundamenteele onderzoe kingen voort te zetten met een minimum van tusschenkomst. Schending van de veiligheids voorschriften en verkoop van materiaal over atoomenergie zonder toestemming van de commissie zal worden gestraft. Op de bijeenkomst van den ge meenteraad van Moskou, welke was gewijd aan de viering van den 28sten verjaardag van de. revolutie, verklaarde Molotof, de volkscommissaris -van bui- tenlandsche zaken, dat de vrede lievende naties begrijpelijker wijze gewapend zouden moeten blijven om den. vrede te bewa ren. Uitvindingen als de atoom bom, zeide hij, konden in geen geval onder berusting van een staat of groep van staten blij ven,„zooals zekere partijgan gers van het imperialisme bui ten onze grenzen wel willen be weren" zonder een ernstige be dreiging van den vrede te ver oorzaken.. „Wij zijn van meening, dat de oprichting van een geallieerde controlecommissie voor Japan van. het grootste belang is voor den toekomsfcigen wereldvrede. Die commissie is nog wel niet verwezenlijkt, doch de USSR is er zeker van, dat de uitvoering van dit plan Japan voor altijd als agresso zal uitschakelen en de vriendschap tusschen de ge allieerden zal bevestigen." Blocvorming uït den booze Over de eventueele vorming van een bloc of van groepeeringen van staten zeide. Molotof. dat een dergelijke politiek geen middel ter verdediging was. De USSR zou nimmer deelnemen aan een bioc, dat tegen wien ook gericht zou zijn. Evenwel deed men. in het westen pogin- Ïn OéUWINTER Vi-'iS WA5 MM CLANDESTINE KRANTJE HET ÉfNicsYE lichtpuntje WEU ERG KLEIN i /KALENDERBLAD V F0RMW/ En IN ONZE DROorlEN OVER „NA OEN oorloc." kwamen ook GROqte KRANTEN VOOR... (BEHANGSEL FORMW} MAAR... WANT VAN NU AF AAN KRUG IK WEER £CN KRANT WAAR- »K ACHTER KAN ZITTETNI BÊVRUDINC VIEL HET tegen; or KRANT; BLEET KLEIN, (STROOI eiWETEOAnMl TOT OPHCPCN.. gen om een bloc te vormen, dat een duidelijk anti-sowj et-karak ter zou dragen. Men vraagt zich af, of het ver bond van Engeland, de V.S. en de Sowjet-Unie op het oogen- blïk even hecht is als het tij dens den oorlog was. Het fiasco van de conferentie te ï*onden verwekt te dien aanzien twijfel. Maar. laten wij er op wijzen, dat ook tijdens den oorlog tus schen de vereenigde volken moeilijkheden zijn gerezen en dat deze immer na een bepaald tijdsverloop zijn opgehelderd! De vrede mag niet ontaarden in een imperialisme van. een enkel volk, maar het eenig mo gelijke systeem Is de samenwer king van die mogendheden, die het fascisme hebben overwon nen. De Sowj et-Unie van haar kant is steeds bereid den vrede niet alleen met woorden, maar ook met daden te verdedigen. Molotof besloot; „In dit tijdperk van de ontwikkeling der atoom energie moeten wij op de hoog te blijven van de ontwikkeling der techniek en in den pas marcheeren mee de andere, technici. Wij wenschen in wrede te leven met alle volken der we reld, maar zoolang de rassen haat en het fascisme niet zijn uitgeroeid, mag onzs waakzaam heid niet verslappen en moeten wij voortdurend bedacht zijn op het handhaven van den vrede." Moskou in feesttooi Ter gelegenheid van den ver jaardag van de Octoberrevolutie is Moskou feestelijk versierd, en vertoonen de straten een druk ken aanblik. Alle teekenen van den oorlog als versperrings ballons en afweergeschut zijn verdwenen. Overal hangen por tretten van leiders van het Sowjetbewind en generaals van het roode leger. Banieren en reclameborden zijn op vele plaatsen'aangebracht, 's Avonds is Moskou voor het eerst sinds vijf jaren verlicht. Deblokkeeringsvergunning Het ministerie van financiën deelt mede, dat de Nederland- sche Bank haar alemeene ver gunning no. 6 betreffende de blokkeering ten behoeve van de betaling van vrachten of voor schot op vrachten aan binnen schippers heeft aangevuld in dien zin, dat de vergunning voortaan niet alleen voor ver laders, maar ook voor ontvan gers van goederen in het binnen- scheepvaartverkeer. geldt. Plaatselijk comité van het Prinses Margrietfonds Te Rotterdam is opgericht een plaatselijk comité van het Prin ses Margrietfonds, de stichting voor oorlogsslachtoffers. Voor zitter is.de heer F. Cl Haane brink, penningmeester mr A. Ruys en secretaresse mevrouw mr. g. f, Droogleever Fortuyn. Het plaatselijk secretariaat is gevestigd in het gebouw van -de U.V.V., L'endrachtsweg 17. Waarheen met al die groente Dezen winter zal het schraal zijn iaet de groente. De totale mis lukking van den kooloogst is daarvan wel de voornaamste oorzaak...■..1-^,' De verwachtingen voor 1946 zijn echter hoog gespannen. Er wordt, zoo vernemen wij, gere kend met een exportoverschot van 200 millioen kg op de basis van een binnenlandsch verbruik van 1 kg per persoon per dag. Waaorp zou die export zich moeten richten? Duitschland Js als afnemer voorloopiguitge schakeld, terwijl de Engelsche agrarische politiek er op gericht is, zooveel mogelijk tuinbouw producten van eigen bodem te telen. Van Nederlandsche zijde zal thans worden gepoogd, met de geallieerde bezettingsautoritei- ten in overleg te treden, ten einde den export van dat over schot naar Duitschland te ver zekeren, in de eerste plaats voor de bezettingstroepen. Ook wor den voorbereidingen getroffen, om het volgende jaar groote hoeveelheden zomergroenten in te vriezen. Bovendien zal in ons land een krachtige propaganda- actie worden gevoerd, om meer groente te éten, zoowel :;in; het', bejan'gv yah de wolks'gezöhdËëid^ als van" tie" gezondheid der volks huishouding. Nederland heeft in iden oorlog ontzaglijke hoeveel heden groente geconsumeerd, veel meer dan vóór den oorlog. Deskundigen verwachten echter, dat de consumptie dalende1 zal blijven, nu meer visch, vleesch, boter, brood en andere voedings middelen beschikbaar komen. Zaterdag klaprozendag Zaterdag 10 November zullen er, voor de eerste maal in de geschiedenis, ook in Nederland allerwege klaprozen warden verkocht aan militairen en bur-f gers, zooals het sedert den vo- rigen wereldoorlog' op lederen. wapenstiLstandsdag in bijna al le deelen van het Britsche rijk de gewoonte is geweest. De klaprozen, van doek nage maakt en met een speld op re vers van jas of manter beves tigd, zijn een jaarlijksche her innering aan de slagvelden van Vlaanderen, waar den vprigen oorlog zoo menig Canadeesch en Britseh soldaat het leven liet. De eindelooze rijen witte kruisen tusschen de velden met roode klaprozen maakten die pen indruk op ieder, die hei zag, en werden tot symbool van de bloedige offers, gebracht door de Britten in de jaren '14 tot '18. Sindsdien wordendeze symbo lische klaprozen ieder jaar in het geheele Britsche imperium verkocht ten bate van de inva- liede oorlogsveteranen. ^0 Zaterdag zullen overal in Ne- derlar waar geallieerde troe pen gelegerd zijn, Canadeesche soldaten, leden van het Cana deesche Vrouwenleger Corps- én Nederlandsche meisjes, die. zich hiervoor vrijwillig ter beschikT king stelden, de roode bloemen aan militairen en burgers aan bieden en daarvoor een "gift voor het goede doel vragen. De officieele erkenning van klaproösdag komt tot uiting in de kledingsvoorschriften van 't Canadeesche leger, die het den soldaten toestaan, af te wijken van de regels en op wapenstil standsdag een klaproos op hun uniform te dragen. r ET is in de geschiedenis der journalistiek stellig nooit eerden 3) toond, dat binnen enkele maanden tyds een dagblad met duizenden abonné's kon worden gefundeerd. Dat is in de maanden met Het Parool geschied. Op den dag der bevrijding kwamen luttele illegale werkers in. het juist opengebroken K.LM-—gebouwtje bijeen, zonder één echten' op papier, zonder administratie, zonder verdere behuizing, telefoons, zonder,krantenbezorgersapparaat, zonder.kortom2onderl3psf iets, dan alleen hun vaste wil om Het Parool ook de toekomst te laten verschijnen. Ze hadden het vrij onverveerde blad in den bezettingstijd;' overeind gehouden, ondanks terreur, achtervolging en verliezen en ze meenden ook in de toekomst een taak te kunnen vervullen. Het heeft die Luttele illegale beroepsjoumalisten daarbij waarlijk niet,- v aan medewerking ontbroken] Nooit heeft een dagblad krantehverkoo- pers gehad die eigenlijk procuratiehouder waren van een wereld concern en evenmin heeft ooit een reeder van internationale bekend- held er als chauffeur en expeditieknecht gefungeerd. Professoren, juristen, gymnastiekonderwijzeressen liepen de straat op en schreeuw- '-"v »»Het Parool..», het blad dér bevrijding..,» 10 centsi" U ITERAABD was niet te verwachten, dat al die prominenten zoodanig door het nieuwe vak ingepalmd zouden worden, dat zij er den leerstoel en de toga voor zouden laten varen. Het. -li Parool moest uiteindelijk op eigen wieken drijven. Het was een zware start. Dat het product niet direct aan alle eischen voldeed, de. meesta lezers begrepen en veruntschuldigden het. Het Parool kon niet, als de vroegere, oude bladen het welbekende bedrijf weer betrekken, met i talrijke geschoolde journalisten, geschoolde administratieve krachten, geschoolde typografen en behoorlijk materiaal. De kinderziekten kwa-: men en moesten heiaas blijken. -■ V Onder danltbetul^ing aan de reien die Het Parool een wann hart 'J toedragen en daarom de tekortkomingen op den koop toe naman, komen wij thans met een ander Parool, waarvan wü hopen, dat het alle lezers beter zal kunnen bevredigen, wij zjtn er ons zeer wel wn|$i bewust, dat Het Prooi geen abonné's zal behouden uitsluitend omdat het ln de illegaliteit een naam heeft verworven. Wi) wiHen echter trachten de geschiedenis van de Journalistiek een nég frappanter jf noot te verschaffen en zorgen, dat Het Parool vrü onverveerd zfln "4 weg zal vinnen in de Nederlandsche dagbladpere. Dit Parool'in feest.:®? gewaad moge daartoe de aanloop zijn. Dat de voorziening van Incilers zoo zorgelijk !s komt hoofdzakelijk door de beperkte houttoewij- zing. in normalen tijd pro duceerden alleen de fa brieken in Eindhoven en Breda ruim een millioen paar doosjes per dag, waarvoor 20.000 populie ren per. jaar, noodig waren. De productle isechter- in beperkte mate hervat en er is hoop ap een kleine yemiiming van het rant- soèn. Onbewaakte overweg Ernstig verkeersongeval goed afgefoopen Halfuurdienst op f; Amsterdam Ongeveer half November sraUen de Nederlandsche Spoorwegen met electrische treinen een half uur-dienst gaan rijden op het traject Amstedam—Rotterdam;-". Prinses Juliana heeft een be zoek van bijna twee uur ge bracht aan de tentoonstelling „Kunst in Vrijheid" in het Rijksmuseum. Bussen voor de Spoorwegen Crossley Motors heeft een order der Nederlandsche Spoorwegen ontvangen voor 500 autobus- chassis met dieselmotor. De af-^ deze chassis zal lil K46Kb?2S}nen- De waarde van o^n g beloopt, ongévëet' 900.000 pond sterling, Dinsdagavond gebeurds te Rot terdam Zuid een verkeersongeluk bij den onbewaakten spoorweg overgang aan den Schulpweg; Ee stoomtram van de R.T.M. die óp de lfjn van Rotterdam, naar Spijkenisse rijdt,;kwam daar in botsing met een juist den over weg passéerenden zwaren trailer met aanhangwagen, v geladen met zes ton uien. De locomotief en ook de trailer werden volko men vernield;enkele wagens van den trein liepen uit de rails; en werden terzijde van den spoordijk geworpen. Eenlge pas sagiers en de macMnlst liepen lichte verwondingen op. De stoker vanden trein geraakte bekneld tusschen de omgekan telde ketel en de wrakstukken van de. wagens. De Rotterdam- sche Brandweer, heeft enkele uren gewerkt, voordat de man uit.zijn benardepositie bevrijd kon. worden. Wonder boven won der bleek hij slechts een zwaar gekrieusdert.enkeï opgeloopen te hébben. De bestuurder van dé trailer bleef ongedeerd; de la ding van den wagen ging geheel verloren.; Geen bonnen meer restaurants Binnenkort zal het niet meer noodig zijn voor maaltijden in te leveren. Deze maatregel,die er belangrijk toe zal bijdragen om weer tot een normale ex ploitatie1 van het restaurantbe drijf te komen, is te beschouwen als een proef, die wanneer zij slaagt' ook zal worden uitge breid over winkels, die broodjes- met-vleesch verkoopen, patates- frïtes-bedrijven, poffertjeszaken, diner-uitzenedrs, enz. Loonen bij^metaalnijverheid £nkele wyziglngëh Het College van. Rijksbemidde laars heeft de bindende regeling van loonen en arbeidsvoorwaar den inde metaalnijverheid van 30 October 1942 (staatscourant no. 212, 213 en 217) met eenige wijzigingen r opnieuw bindend vastgesteld. Publicatie dezer wij- zigingen heeft plaats gevonden in de Nederlandsche staatscou rant van 5 Nov. 1945, no. 104. De leefdtijdsgrenzen zdjn! '.ver laagd. Naast hetbegrip „mini mum persoonlijk uuricon" Is in gevoerd het begrip .minimum gemiddeld uurloon". De loonen zijn verhoogd Verder zijn bepa lingen opgenomen betreffende maximum gemiddeld durloon en dito uurinkomen. Voor de handhaving'van loonen, die de gestelde normen .over schrijden, Ishet verkrijgen van dispensatie noodig,:'- welke voor i.VDecember? ajs.; moetworden aangevraagd' bij het .College -,van Ry ksbemlddela are,^;B9zii!den^ hobtscheweg;.121v'a;.Gravehh'age. hk Itéi De verambtelij king van het pro-^É ductie-apparaat is het graotëjf gevaar, dat-aan elke ver door- 4 gevoerde overheidsinterventie is';! verbonden. Nog onlangs vèr-'S' klaarde minister Vos1; dat in de'-,' toekomst de ondernemer, niefcfl een verlengstuk van de over-X^ heid, geen ambtenaar dus, moèt-.|| zijn, dochdat het dynamische^ element, dat deö ondernemers in den war en. zin van 't-;Woorü^ siert, meer in de departement®; moet doordringen. Slechts^axil kan het nog steeds bestaande antagonisme tusschen Haag" en het, bedrijfsleven.'wór den overbrugd; -7 De oprichting van. de:,ïïerstet|| 'femk.-^erke-'hHt^atiofïalé^irei4?^ stel zoo krachtig mogelijk zalSSs helpen bevorderendoor crediet;Mf te Tyerleenen aan ohdememinB^ gen» die onderde huidige om^ standigheden haar vermogensrSff behoeften nietop de?; markt^ kunnen dekken, zou een stap: ïnS deze richting kunnen beteèke^c nen. Deze bank is immers op initiatief 'van minister ;Lief-1 tmek door samenwerk1" van overheid en particiiliei tot stand gekomen. En niets;j beter geschikt kunnen, zijn t bevordering van het wederzijd-: sche begrip van de specifieke' problemen van tetbedrijfsleven^ en het ambtelijke apparaat dan-;* zooals hier is geschied, leidende# personen uit wetenschaps-, on-.| dernemers- en ambtelijke krin-3s gen in één instituut op te.ne?1 men. Dat ook iemand üït "ar-^i beidskringen in het bestuur zit1!? tin» heeft, kan tot tevredenheid'g stemmen, al had men zich hie; ock een quantitatief althan sterkere vertegenwoordiging kunnen denken. Uitdrukkelijk.!» bepaald, dat de bank, hoeweL op gezonde bedrijfseconomische^ basis gevoerd., niet 2al streven.;^ naar. het verkrijgen van '.d'al grootst mogelijke winst. Daari® deze bank, met een gestort 'ka-i-A pltaa]van f 100.millioerijivmétp één slag de. grootste "bank .van;; ons landIs geworden, is';&iei^ dus sprake van een novum^ zou dan ook zeer té; betreuren^ zijn. dat, zooals: de naam .van'^ de bank Hersteibank dóet'Yet^ moeden. deze haar activiteit zóa-;: beëindigen. indien het herstel-,i zou zijn voltooid. Men verklaartr^l uitdrukkelijk, dat bij-deze bahfc~p| de socialefunctie- primair moetc'til zijn, doch moet dat niet bij alle banken het geval zijn?" Is' het niet wenschelijk, dat bij alle! banken', het sociale element 'iprbl mair en het; winststreven secun-.:i dair wordt? is- het niet- wè®fl schelijk. dat alle banken hahpiS aandeelhouders zooals- bij de Hersteibank het gevat-istl slechts een beperkt'•.diridé'p;dj|^f|| ter beschikking zullen stellen'?,>;^r Het is te hopen. dat\d'e;"Bank#%% raad. welks oprichting een de-.:^ zer dasren te verwachten.is.!;-in'j^ deze richting een duidelijke spraak zal geven. Reeds 60.000 brieven voor de Oost';"%^ Voor het vliegtuig, dat Zaterdag^; naar de Oost vertrekt, is" tot^ dusver op het postkantc^r/ree^ een bezending binnengekomen;! van' 60.000 brieven en brief kaai - ten. Dit is een recordpost» ma deze.hoeveelheid zal nog gr'oo'ter worden, nu het vertrek van 1 eerste vliegtuig uitgesteld Woensdag tot Zaterdag, - zood er nog meer bij :kam'komem& POSTZEGEL* VERZAM rxiNflESéB. LOSsk. FOSlZr.CEt tèè=n Eöogèn'prijl'.fc.ioi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1