Naar met Overleg in rondetafel conferentie toegeze ENGELSCH-AMERIKAANSCHE LECTUUR SLAPHEID EEN MISDAAD JEGENS ONS VOLK Kwart-cew vooruitgang ging teniet wmmsmmsmmm De Staten Generaal Nieuwe leden benoemd Éérste Kamer m§®Ww VRIJ, ONVERVEERD Regeerings- verklaring 00^00 Voorlichtingsdienst voor iedereen Bibliotheek in Den Haag een eerste eisch Landverraders verdienden hun straf Conflicten vermijden Schrijvende lezers T.B.C.-sterfte in oorlog Duitsche activiteit op Java dfe^rrde' faVrSem.^; Grootste veerb oot van Europa Mijnen in de Noordzee TweedeKamer Herlevende walvischvaart DOKIE DURF Vfv.x mmmiïA V - --00 -000" 0/ Redactie -ca Administratie Eeodrachtsweg 42 TeL-25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs per week i 031 per kwartaal f4.— Losse nummers f0.10 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Giro 1153 ten name van Amsterdamsche Bank HET f/ A d v e rtent lea ea??P. a I icbtia g end 1 enati" SISI SMEDAMSCHESINGEL/42 l|fg§|| -Telefoon are,:-27fi39 -- 2415 5- 24156 'J24399 Advertenties uitsluitend telefoon No 24155 Inlichtingendienst 'w £?W? Nó. 3,24156:;: VIJFDE JAARGANG No. 188 Onafhaokelijk Dagblad voor Rotterdam en. Omstreken DONDERDAG 8 NOVEMBER»19451 De Ned.-Inditche regeering heeit, naar reeds in het kort is gemeld, een verklaring nitgegeven. De verkorte tekst der verklaring luidt als volgt: Thans Is het oogenbllk gekomen om het programma der regeerlng .op de rede van H. M. de Koningin van 6 De cember 1942 gebaseerd, nader uit te werken, Dc regee rlng gaat uit van de erkenning van het rechtmatig streven der Indonesiërs naar een nationaal bestaan en van de overtuiging dgt dit streven door een goede samenwerking tüsschen Indonesiërs en Nederlanders, langs den weg van een wettige evolutie, -te verwezenlijken is. Op wettige wijze zal de centrale regeerlng zoodanig gereconstru eerd moeten worden, dat zij uit een volksvertegenwoordiging, op democratischen grondslag -be staat, in belangrijke, meerder heid samengesteld uit Indone siërs en een raad van ministers onder den Gi-G. als vertegen woordiger van de kroon. Door deze regeerlng zullen de inwendige aangelegenheden van het vland' moeten worden be stuurd, terwijl daar beneden door een doelmatige decentrali satie de regionale en locale be langen zul en moeten worden behartigd. Het kiesrecht zal een onderwerp van nader overleg zijn, doch be hoort op vrije vorming van de openbare meening en vertegen woordiging van de burgerij in haar belangrijkste-geledingen te berusten. j. Indonesië zal tot een volledig - deelgenootschap in het Konink rijk worden geroepen, welks or ganisatie dus uit de rijksdeelen zal worden opgebouwd. De vorm aan deze grondgedachte te geven zal door. bet overleg in de rondè- tafelcohferentie en de behande ling van haar voorstellen door de. wetgevende organen van het ""Koninkrijk moeten'worden "bè-; &md. Ook vraagstukken als die van een eigen vlag voor Indonesië, naast; die van het Koninkrijk, zullen moeten worden beslist op grond van de voorstellen der rondetafelconferentie, De in schakeling van Indonesiërs en andere burgers van niet-Nèder- landschen landaard in de dien sten van het Koninkrijk, kan aanstonds systematisch worden uitgebreid.- Regelingen en instellingen, welke nog berusten op of ge voeld worden als rasdiscrimina tie, zullen verdwijnen of worden hervormd. De scheiding zal worden opgehe ven tusschen een Nederlandsch er Indonesisch bestuur,' evenals degescheiden strafrechtspraak. In alle publieke diensten zal de feitelijke opneming van burgers Yan niet-Nederlandschen land aard met kracht worden doorge voerd; tot in de hoogste rangen. Het onderwijs zal op zoodanigen voet dienen te worden her vormd, dat zoo spoedig mogelijk een einde aan het analphabetïs- me komt. en dat het voor de landskinderen lederen vorm van opleiding, waaraan de maat schappij behoefte heeft, open stelt. Daarbij zal, ter verbreeding van den grondslag, uitwisseling met Nederland en het buitenland worden bevorderd, terwijl aan de ontwikkeling van de Indonesi sche cultuur volle aandacht zal blijven gewijd. Ook een ruime en eerlijke volks voorlichting kan in dit verband vermeld worden. De erkenning van de Indonesi sche taal als officieele taal naast het Nederlandsch zal volledig doorgevoerd worden. Onder systematische en krach tige leiding van de overheid zal de economische politiek gericht worden op het herstel en de vergrooting van de volkswel vaart. Daarbij zal deelneming Indo-Arabie- ïVjn bevor<terd worden. M?t eP„Indo1"Chlneezen in groo- i waar onder industrialiscering, zaj worden gestreefd naar een verhooging van-de productie en een verbe tering van de verdeeling van het volksinkomen terwijl tevens de eigen kapitaalsvorming met kracht zal worden bevorderd. Ais gevolg van de ontwrichting, die oorlog en bezetting gebracht hebben, zal een zich tot alle klassen van de maatschappij uitstrekkende sociale zorg meer dan ooit noodzakelijk zijn. Opgebouwd zal worden een krachtige weermacht op den grondslag van algemeene weer baarheid, waaraan alle land aarden zullen bijdragen en waarin zij allen deel zullen hebben. Een streep 2al door het verle den kunnen worden gehaald ten aanzien van veel van hetgeen tijdens en na de bezetting is gebeurd, doch ten aanzien van bepaalde handelingen zal de rechter uitspraak moeten doen, omdat andershet rechtsgevoel geen bevrediging zal. vinden. Tenslotte zullen de wapenen, die de vijand wederrechtelijk heeft uitgeleverd aan onbevoeg den, overgedragen moeten wor den aan de geallieerden. Het Is noodig dat de recon structievan Indonesië zoo spoe dig mogelijk - aangevangen wordt. -> Voor allen die deze reconstruc- structie willen aanpakken is het oogenblik gekomen om zich aaneen te sluiten, Bovendfen is het de bedoeling van de regeering om de in het uitzicht gestelde rondetafelcon ferentie zoo spoedig mogelijk te doen aanvangen. Daartoe is het noodig, dat de orde wederkeert, opdat kan worden overgegaan tot de aanwijzing van: de afge vaardigden uit Indonesië met voortvarendheid en in eën over leg dat vrij is van bedreigingen. PUBLICATIE ONDER PRESSIE. Dr. Van Mook heeft voordat hij de verklaring der Nederlandsch- Indische regeerlng uitgaf, me degedeeld dat hij tot publicatie gedwongen was, omdat"eenigc correspondenten op onwettige wijze den Nederlandschen tekst 'm handen gekregen en gepublï- cerd hadden. Reactie van Sóekarno. „ik benèr in het geheel niet van onder den indruk" zei Soe- kamo, naar aanleiding van de regeeringsverklaring. „Het is oude verklarinv van Koningin slechts een herhaling van de Wilhelmina. Wij willen'niets te maken hebben met het Konink rijk der Nederlanden"; Soekarno verwees naar het politieke ma nifest, dat zijn regeering uitge geven heeft en dat als antwoord op de Nederlandsche verklaring beschouwd kan v,-ofden. :V>- Minister Scebardjo stelde voor een referendum te houden on der oppertoezicht van de ver- eenigde volkeren. Goed afgslóopen is liet ongeluk, d at Dimdagvond bij den onbewaakr teni overweg aan den Schulpweg gebeurde, Be Eotterdamsche Brand weer is nu met behulp van militaire takelwagens bezig om de ravage op te ruimen. la'ndwachters, die de- üoodstafff verdienen,- haar niet krijgen, is dit een halfslachtigheid en een slapheid, die niet minder dan een misdaad is tegenover ons volk en die zich wel eens bloe dig zou kunnen wreken. Nederlands positie in de we reld is voor de eerstkomende jaren bepaald door zijn onder- grondsche strijders. Deze strij ders leverden vijf jaar lang een gevecht op leven en dood;het was een kwestie van - hun leven of dat van den vijand en zijn Nederlandsche - handlangers. Welnu dan N schrijft ons: De Nederlandsche regee rlng, daartoe bijgestaan door zuiveringscommissies en eereraden, zuivert thans het Nederlandsche. volk in een "stij gend en prijzenswaardig tempo. Dagelijks lezen we in de Neder landsche Staatscourant van ambtenaren, die gestaakt, ge schorst of ontslagen zijn; in de dagbladen van door eereraden uitsluitingen. De man, die een vioolconcert - voor de Winter hulp heeft gegeven, ziet zich in zijn broodwinning zwaar ge straft. De onbenullige NSB-er, die op bepaalde voorwaarden wordt "vrijgelaten, kan zich evenminbehaaglijk vtoelen bij zijn terugkeer in de maatschap pij. De slappeling, die om den broode tot de organisatLe Todt toetrad; verdwijnt voor eenige jaren uit de circulatie. Maar de politieke misdadigers, aan wier handen bloed kleeft, de S' S-mannen, landwachters dergelijke Individuen, blijven grootendeels onberecht. Straks, wanener het .valsche humanis me nog meer veld wint en de oorlogsmdrukken vervagen, zul len zij met fluweelen hand schoenen worden aangepakt die vatbaarder blijken voor. ab stracte rechtsbegrippen dan doordrongen van -hun plicht tegenover het Nederlandsche volk'om de gerechtigheid In al haar gestrengheid toe te pas- ^Deze ontwikkeling zal velen van onze landverraders het leven redden, dat' zij in aller oogen reeds lang verbeurd had den. Straks of het nu is over drie jaar, wanneer de Koningin haar 50-jarlg regeeringsjubi- leum denkt te vieren, of wel later ter eere van een andere bijzondere gebeurtenis pl een amnestie op politiek gebied wellicht sommigen weer in de maatschappij terugbrengen. Met het.gevaar, dat wij opnieuw een potentieele vijfde colonne aan onsen vc'.ksboezem koesteren. Onze Sovjet-Russische bond- genooten hebben het gevaar van een vijfde colonne tijdig ingezien. Zij elimineerden de politiek onbetrouwbare elemen- Tengevolge van deviezenmoei- lijkheden enr paplerschaarschte is het voor een particulier vrij wel niet mogelijk' in het bezit te komen an buitenlandsche vakliteratuur. Waar het echter noodzakelijk is, dat de indus trieel en handelsman zich door loopend op de hoogte stellen van hetgeen er in andere Jan-, den op het gebied van zijn be- drij f wordt gepresteerd en van de vorderingen, welke er wor den gemaakt, moge nog eens de aandacht /worden gevestigd op öe'te 's-Gravenhage, Bezuiden- houtscheweg 95, gevestigde bi bliotheek van den economi- schen voorlichtingsdienst. Door de gelukkige omstandig heden, dat het bureau van den economlschen voorlichtings dienst te Landen voor de aan schaffing van. Engelsch-Amerl- kaansch documentatiemateriaal kon zorgen en het tevens mo gelijk is gebleken contact met België, Frankrijk, Scandinavië en.;Zwitserland te leggen,/"komt een stroom van documentatie materiaal t;op economisch, so ciaal-economisch en econo- mlsch-technisch gebied bij de bibliotheek, binnen. Genoemd kunnen o.a. worden deEngel- sche, Fransche en Belgische dagbladen^: Voort vakbladen op verschillend gebied -als textiel, chemie; lëér. metalen enz. Daar- haast^tydscSflftenrdlert'oirdpe] hebben-":dehha n delsman voor' te lichten over door hem te be werken gebieden,1 als Commer cial Intelligence Journal, Fo- reigh Commerce Weekly, South American Journal e.a. Handels- boeken van de Vereenigde Sta ten, Engeland,. Frankrijk, Zwit serland en Zweden werden ont vangen. Ruim 800 boeken rappor ten op economisch ge bied kwamen uit Engeland bin nen, waaronder vele over ac- tueeie onderwerpen. Uitgezon derd de naslagwerken kunnen boeken en tdschriften aan be langstellenden worden uitge leend, terwijl hiernaast de outillage van den economlschen voorlichtingsdienst, (kartotheek- abonnementen, fotocopïen enz. j de mogelijkheid schept hel waardevol materiaal ter kennis van het Nederlandsche be drijfsleven te'brengen. 0 0 De aanwinsten van. deze bi bliotheek worden vermeld in het weekblad „Economisch Nieuws", beide uitgaven van den economlschen voorlichr tingsdienst en voorts in de „lijst van aanwinsten"", van .de biblio theek. :.i-: _Vo!gens den Bataviaaschen correspondent van dc Daily hebbe? deBritten: vijf Duttsctienmarine-oMicieren. die -^>naar«mon verneemt bit - ta Batavia, be- ^drd behoorden Ken ëe^capituiatle,": toen Britsche kerf'ïi? ,a™ lan<!den, do- een tSÏÏ.S? zor9e!«osheid „van B?;0?o"Earop?e5clie'i- vrouw. - f0,ht<itnPila; ™eer Dultschers teubèvinden °P JaVa moe" in hun gelederen reeds in de dertiger Jaren oo een wijze, die velen toen onbegrijpelijk hardvochtig toescheen. Maar het resultaat is toch maar ge weest, dat na den Duitschen inval in Rusland geen Quislings zijn opgestaan, in Nederland zijn de NSB-ers in het bezit ge laten van al hun grondwette lijke vrijheden als staatsburger. Toen men hier: het gevaar in zag. was het reeds te laat. Het gevolg: meer dan 20.000, Neder landers in. vijandelijken krijgs dienst; plus eëh- netwerk van verraad en splonnage door 's vijands handlangers over ons landgespannen ;^eeh; netwerk, dat aan duizenden onzer beste langdenooten leven, gezondheid of.- vrijheid kostte; Wanneer wü hier: 'fc^probleem, hoe een ^herhaling van zulk een ontwikkeling moet worden voor komen;' even latenrustenfdan is hetom met te - meer klem te fcetoogen^ dat 4ten^;miristè-de :oudé|yyfd Langen tijd heeft het tubercu- lose-sterftecijfer in ons land zich in dalende lijn bewogen. Het zakte van 14 sterfgevallen per 10.000 inwoners in 1890 tot 7,5 in 1920, en het laagste punt werd, trots de na 1929 ingezette jaren van economische depres sie, in 1939 bereikt, toen het op 4,1 per 10.000 inwoners was aan geland. De ongunstige invloed van den oorlog was al in 1940 merkbaar, toen het cijfer opliep tot 4,4, voor het eerst.na al die jaren van daling,, terwijl de stijging elk j aar werd voortgezet. Voor Zuid-Holland was het sterfte cijfer de laatste jaren wat gun stiger dan het rijksgemiddelde, terwijl de cijfers voor Rotter dam van dit laatste weinig; af wijken, wat voor een groote stad gunstig genoemd kan worden.- v "v Wij laten hier telkens de cij fers voor het land, voor Zuid- Holland en voor Rotterdam volgen: 1939: 4,1, 3,3, 4; 1940: 4,4, 4,2, 4,3; 1941: 5,9, 5,6, 6; 1942 6,1, j 5,7, 6,1; 1943: 7, 6,5, 6,8. Verdere cijfers voor,.het ge- héele land heeft het Centraal Bureau voor de statistiek nog niet kunnen publiceeren. Voor Zuid-Holland laat het eerste halfjaar van 1944 een stijging zien tot niet minder dan tot 7,5, voorRotterdam tot 7.2, Latere cijfers zijn nog'niet bekend, en in hoeverre dé ad ministratieve verwarring na September '44 tot het einde van den oorlog een beletsel, zal blij ken; voor een verzameling van nauwkeurige cijfers, moet; nog Behalve de „Willem -van Oranje", die reeds in geregelden dienst tusschen Dublin en- Rot terdam vaart, zal thans ook: het K.N.S.M. stoomschip' Orestes" "worden 'gebruikt: bijhet vervoer van vee, dat /door de. Iersche regeering aan i ons land .is ger. schonken. De „Orestes" is 'meifc groote medewerking van de Ier sche autoriteiten speciaal /vóór. het vervoer -van vee ingericht en is door een bijzóndere öutil- i, - .lage thans de;:grooiste;veerboot 4e- «lonne „mogtftwor-i yaniEuxopa. v worden afgewacht. De hongers nood in het westen zal-onge-. twijfeld een acute stijging ver oorzaakt hebben. Nederland is in dit opzicht in elk geval teruggevallen tot den toestand van 1920. Een kwart eeuw vooruitgang is in enkele jaren tenietgedaan. Maar wij laten den. moed niet zakken: Nederland moet op het punt van 'de t.b.c.-sterfte zijn eere plaats in Europa herwinnen. Naar schatting bevinden zich in de Noordzee nog meer dan een half millioen hiijnen, -ver deeld over een groot aantal mijnenvelden. De Britsche ad miraliteit heeft als eerste maat regel ten behoeve van- de scheepvaart banén door dee velden geveegd, welke banen door lichtboeien zijn gemar keerd. Dë toestand zooals hij thans is, is echter niet bemoedi gend, omdat bij storm de mij nen, in de banen terecht kun nen komen. Geleidelijk zullen dan ook alle mijnenvelden wor den weggeveegd; men hoopt daarmede in 1946 klaar te ko men. Naast de gewone mijnen bevindt zich nog een groot aan tal magnetische en accousti- .c mijnen in de Noordzee. Een belangrijke concentratie van krachten is in dewereld van bouwnijverheid en weder opbouw voltrokken' door de op richting van de stichting Bouw. Deze stichting omvat namelijk alle; 'instanties; welke op ëeni- gerlei /wijze bijhet bouwen be trokken zijn, te weten: het de partement van,;; openbare wer ken èn wederopbouw; het cen traal college van bedrijfsorga nisaties vóór hetbouwwezen; de bond van Nederlandsche ar chitecten; de, algemeene Neder landsche bouwarbeidersbond; de R. K. boüwvakarbeidersbond ,,St. Joseph"; de Nederlandsche Cliristelij ke 1 bouwarbeidersbond het koninklijk Instituut" van in genieurs; het Nederlandsch in stituut voor;Volkshuisvesting en Stedebouw;-de nationale wo ningraad;.-: het/; centraal; college van, onroerende zaken; de \er- eeniging van;Nederlandsche ge meenten. Prof. dr. j. Klopper, voorzit ter, van Rat'obouw, zal' 'tstich tingsbestuur, presideeren. aangeboden: een campagne in Het Parool" van i NöVt wordt „een campagne gevraagd" voor eer lijkheid, gerechtigheid en goede trouw. Dit ls een goede gedachte; hetia Inderdaad zoo, idat wij, dia tegenover, de Duitscherg terwUie van onze nationale vrijheid —^waarop wij immers, 'zoo goed «la elk «nder volk aanspraak ;1. makenen ter doorbreking van het ons aangedane onrecht, een bepaalde houding moes ten aannemen._Thans„echter, nu wij ons doel hebben, bereikt, moeten we die houding laten varen. Wij dienen weer te leven overeenkomstig de waarden,/.die ori*j.in/ .toétv? Evaögölé: en ook ..wel in andere, bronpen/ jijn gegeven, en die. kort en bondige,.g«^ typeerd kunnen wo'rderi' dóór"- het' ..hebt Uw naaste lief als Uzelf Onze minister-president zelde het reeds in zijn op 23 Augustus in het Spart as tadlon gehouden rede: „het machtsstreven moet worden omgebo gen In «en streven naar recht". Schermerhorn gat daarbij verschillen de voorbeelden, aan de.praktijk ent-; leend. Het deed ons weldadig ;aan ven hem te vernemen, dat de regeering ln een enkel geval van corruptie'.door ambtenaren van'een rijksbureau dras tisch had ingegrepen: - ;,lietpgeheele bureau werd uitgemest". Eeri soortge lijk geval werd nadien bij" de Rijks verkeersinspectie te Rotterdam ge constateerd; hier deed zich het euvel voor, dat rijvergunningen zeker wer den afgegeven aan hen, die „er wat voor over hadden". Men mag. uit' deze voorbeelden niet de gevolgtrekking maken/ dat de ongerechtigheid alleen ln het ambtelijke apparaat zou wor den gepleegd. Het kwaad zlt' in ons geheele volk: zie maar naar 3 den zwarten handel! '"00':,.?'':' 0 De vraag ls: hoe komen wij tot her stel van het moreel besél?.Nietsal leen door voorlichting; al ls dit'zeer belangrijk. Ook niet slechts door het geven van het goede voorbeeld door al degenen, die hun taak verstaan; si ls ook dit onmisbaar. Het vrije woord hebben., wij niet voor niets terugge kregen. Het is onze plicht, .daarvan een geoorloofd en nuttig gebruik -te maken; als ons verkeerde dingen be kend zijn, dienen wé de daders bij de bevoegde autoriteiten aan te geven. Het heeft ons zeer bevreemd, dat Nederlanders, die vóór de bevrijding, doch niet minder daarna, den mond vol hadden met crittek op de on- Nederlandsche gedragingen van be paalde personen,.'wanneer zijgelegtui- heid hebben hun bezwaren.officiéél naar voren te brengen,, verstek-laten gaan. Op deze wijze kan de zoo; drin gend noodige zuivering: nooit een feit worden; Indien men kin getuigen, möet men het ook doen.Dit ls geen verraad, doch nationale plicht,Doch het dient uitdrukkelijk te worden ge zegd, dat deze nationale plicht ook geldt voor de openbare organen^ bij 0*0-^ J ",':w V,0/0/0 - '"0",f.:':-.0;0"V0 vacature J. Hilgerriga (SDAP) L. N. Palar, belast met leiding koloniale aangelegenheden bu reau der SDAP te Amsterdam; vacature H. van Houten (ODU) r. yn üe Brug, Gouda; vacature mej. E. de Jong (SDAP): mevr. dr. H. Verwey—Jonker, Eindho- (St geref.)J. W. van Bochove, hoofd Chr. school der geref. ge meente te Zeist; vacature C. J. Kuiper (RK)C. K. J.: M. Re- ceveur Venlovacature J. ter Laan (SDAP): mr. J. Ie Poole. secretaris - NationaleAdvies Commissie, Noordwijk aan zee; vacature mevr. mr. C.F. bar. Mackay—Katz <CH)jkvr. mr C. W. J. Wittewaal van Stoet wegen, 's-Gravenhage; vacature M. V. E. H. J. M. graaf de Mar- chant; et- d'Ansembourg (NSB) F, J. Goedhart, Amsterdam; va-; 0^vature dr. H. W. E. Möller RK)dr. H. van velthoven, 's-Hertogenbosch; vacature mr. M. M. Rost van Tonningen (NSB): dr; ir. P. M. Heertjes, welke' van foute Zaken aangifte wordt gedaan; deze; mogen.zich er niet met een Jantje van belden, afmaken, het geen nog maar ai te vaak geschiedt. „Bedenken wij, dat de ontelbaren, die gedurende den strijd tegen nazis me en wëreldoverheersching zijn ge vallen, zich nJet hebben afgevraagd, óf ze ;er Iets-bij te verliezen'hadden. Voor ..hen gold slechts de gedachte: hét, Nederlandsche volk heeft er veel bij-iteT:winnen, n.L een vrij en zelf standig volksbestaan, dat ons tn; ber glnsel een eerlijk en gelukkig léven mogelijk maakt. Het,., is aan ons, dit thans door het: betrachtenvan eer lijkheid, gerechtigheid en goede trouw te-verwezenlijken. - X;f000:0-;" •'- AAN U. LEZER! DE DAADlï loctor aan de technische hooge- school te Delft; vacature dr. J0 R.Slotemaker de Bruine (CH) :0 mr. J. /J. R: Schraal, Voorburg; vacature J G. Suring (RK) mejmr.J. de Vink,- Utrecht; 0 vacature Th. J. Thijssen.;. (SDAP)mr.: j. A. W. Burger, advocaat teDordrecht^vacatu-/, re- L L. H. de Visser (Comm.)J, G. agenaar. Amsterdam; vaca- ture ir; H. Vos (SDAP)H. van Kuilenburg, directeur N.V. „de i Arbeiderspers" te Rotterdam; vacature dr. L H. J. Vos (Ub.):/| drs. H. A. Korthals, Voorscho- ten;- vacature G. Wagenaar (AR): J. Bmallenbroek, Assen; vacature D. Wljnlcoop (comm.) P. de Groot,. Amsterdam;, vaca- ture: H. J. Woudenberg. (NSB) !0 H, M. van Randwijk, A'dam. De benoemde leden behooren, behalve voor watde NSB be* treft, tot de partijen, waartoe ook dé leden behoorden, ln wier vacature zij zijn benoemd. 0De commissie voor de benoe ming van leden der Sta ten-Ge neraal heeft haar taak verricht. Hieronder volgen de namen der benoemden. v. Tot leden van de Eerste Ka mer zijn benoemd: In de vaca ture S. de la Belle jr (SDAP) mr. J. H. Cramer te Assen, lei der van de Opbouworganisatic Drente; in de vacature C. W. J. van der Bilt (SDAP): C. Wou denberg, Amsterdam, secretaris der'SDAP aldaar; in de vac.- Jhr. mr. E. J. B. M. van Bön- ninghausen (NSB)prof. dr.. J. H W. Verzijl, Utrecnt; ln de vacature J. A. M. Bruineman (RK): Ch. L J. M. Weiter, 's-Gravenhage; in de vacature Jhr dr. S. van Citters: mr. dr. E J. Beumer, Utrecht; vac. dr. Oolijn: (AR): A. Stapelkamp. Utrecht; vacature J. Ter Haar (OH) prof. mr. P. Scholten, Den Haag; vacature P. W. de jong (RK): mr. Ch. M.- J. H. Hustinx, Nijmegen; vacature mr - W M.' van Lanschot (RK) Ir F.f;'C.rMZ Waffels, Brunssum; vdcature J: Maarsingh (NSB) A. Koejemans, Amsterdam, hoofdredacteur dagblad „de Waarheid"; 'vacature P. Molt- maker (SDAP)dr. F. Wlbaut, oorgarts, Amsterdam; vacature w.'L. D. Nivard <RK)prof. dr. •J.vR. M. van de Brink, Laren (NH.)vacature mr. W. de Rijke(NSB)prof. dr. N. A. Donkersloot//::Amsterdam; vaca- ture dr. A. M. A. A Steger (RK) mr. dr. P. J. Witteman, Overveen; vacature mr. A J. van Vessem (NSB): mr. M. N. D. Pamontjair, Leidenvacature A B. de Zeeuw. (SDAP).: dr. J. p Pruyt,: Utrecht, leider cul- tureele afdeeling instituut Kerk en Wereld. Tot leden der Tweede Kamer zijn benoemd: in de vacature mevr. mr. B. Bakker—Nort (VD)mej- mr. C. Tendeloo, lid van den gemeenteraad van Am sterdam; vacature J. Bakker (CK): 3. De Ruiter, hoofd Chr. landbouwschool te Balk (Pr.); vacature ir. M. C. E. Bongaerts (RK)dr.' W. L. P. M- de Kort, Goirlevacature -.G..o Dieters /(NSB): R M. Setyadjit, Am- béTaS omcieren jan Hubert Jongen, Heerier heide; N de zeventiende eeuw heeft Nederland een belangrijke plarfts in de walvischvaart ln-0 genomen; sindsdien zijn' wijf door andere landen verdron- gen. De heerschende voedsel- schaarschte heeft vele Neder landers opnieuw tot het maken van plannen gezet/. Het gaat niet alleen om het spek van'"de walvisschen, maar oedt om: hét vleesch, dat zeer goed consu- mabel schijnt te zijn. Geduren- de den oorlog is de walvisch-?: stand flink r gegroeid, zoodat5 van een overbevissching van.de:- Zuidelijke Uszee voorloopig geen sprake zal rijn. Zoowel/in. Rotterdam als in Amsterdam/-; heeft, men plannen gemaakt;/; die rich in een,/;vergevorderd^ stadium bevinden. Ten aanzien van deze plannen zalvooreerstt nog niets worden losgelaten, doch het is waarschijnlijk, da de groote scheepvaartmijen de- groote levensmiddelenindus-/ trie een aandeel daarin hebbérivi Wij hopen spoedig nadere zonderheden te „kiinnen médef'/v dcelen. De repatrieering1 uit' Indië0i Onder; diegenen;. die;,ala/pav|; sagiers de proefvlucht eeréte indië-vUegtuig; /ztÜlenL^' meemaken, zullen zich ook''twee offtclereA/vatf>v^i(??: iè|pattïiÈ^ directeur van de repatrieering^;/ „toko" te Oaïro, de inrichting van waar uit de repatrieerendé/; Nederlandesr zullen worden ge0$ kleed en vorozien van andere noodzakelijke 1 evensbehoeften/ Reeds is voor een SOOO personen v kleeding naar Oaïro gezonden./': Majoor Rikkelman. zal;,al5 algfr-0 meen organisator aan /dit/kle#^.-: dingscentrumverbonden Snelheidsrecord gebroken f Met de snelheid van gemid-0 deld 963 kilometer per/uur;/-" door kapitein/ Wilsonmethet'l Britsche schroeflooze vliegtuig|| .Brittannia" bij de Heme-Bay:vf; volbrachte proefvluchten U be-/» reikt, is het record vah :755,l^i kilometer, dat op naam ,vah^ Duitschland stond, reedsoffi-|^ cieus gebroken. 0' VV De wrijving; - van/ delucht langs het metaal van het vlieg-;;/ tuig veroorzaakte bij een» zoolf groote snelheid een dusdanige» stijgingvan.temperatuur in: :de| cockpit,dat' de piloot genood-'-; zaakt is, zich slechts luchtig t© j: kleeden. Hoe meer men de snë.l-s heid van het geluid (1222 kUo^/s nieter, per uur) nabijkomt;";<" te meer last ondervindt/- mèri;| van de samenpersing der Iucht,| voor dén scherpen kant van dé draagvlakken. Tenslotte ://'zoU-c men een punt bereiken, waarop» de samengeperste lucht zich-/ niet meer zou laten scheiden',; en dus -een yaste barrière /zou>.| vormen. De turbines van de Brittan- nia kunnen zesduizend paarde^;-.; krachten ontwikkelen. Per ml-/// nuut verwerken zij twee en/eën" halve'ton lucht. Dokie maande de opgewonden schare nogmaals tot - hU iiT ui GneI/ sehantield worden". zei hij. ,,lk jal de deur open maken- en ^Jullie volgen me dan. Maar maak in '3 hemelsnaam geen leven want als Professor DBclik iets m^kt zLin we -HIJ '0Pende voortichrig*cle deur, stapte nair buiten en gluurde ltoks-en-rechts of er geen onraad was:' Toen" wenkte<:hij"dei gevange nen, die';.een voor- een 'óp hun téenën de - karperij ultsURJeji'. Als een (rijtje (eenden liep en,/ze zoa» zachtjesmogelijkv door de 'ganB. 'üokle^Vond: het0 nogeen heelen toer om den weg terug te vin<Jen.5<, Af en toe atond de .heelé karavaari .stU, en luisterde#" mgehouden,.D£$er„ onraad ..was.'s\Vas .:alles,:Stil,-^<Janï/ konden-ze /pas weer behoed zaam '■/verder-, gaan. -?"?J^/^0^eb^t,/^^/vergl£te/lilj^richinog5,op/60til^t/onnoodlg-^etvcfontriisten:;;Maar^m;i^lg^ nouaen te.i hebben.^tom^veri^te.^hU^tichtanK*' een gegeyeft- oogenbllk-'stond hij tènmlaste/meti éljn/gSenuffelen/yond/iuj//echter;/ heeie /gevolgv^n:/ eenSkainertjë^- - - h ar dop rem/ zij af-vriendet „TsJonge". -da(mt/t>okl0/t,deïprofés3oii.^eti« ^.i-bestvva^ie^eet/stopttWJsiijn^iachtöïlëts; coodIn kwiutt|het|óperiee)3: elmzinnlce-huls.waï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1