ERNSTIGE TOESTAND IN SOERABAJA een overwinning van Feijenoord en Ajax Feijenoord speelde beter voetbal dan Blauw Wit VRIJ, ON VER VEER D Onderhoud Van Mook-Soekarno? Australië weigert hulpverleening ige o DoHs-(es-$eH Herdenking li Nov. loos Alarm Wat gebeurt er werkelijk in onze havens Jeep slipte: 2 dooden DOK IE DURF Redact* en Administratie Eendraebttweg 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs per week t 0.3J per kwartaal f4.— Losse numB,ers 10.10 BankierAmsterdamscbe Bank te Rotterdam Giro 1153 ten name van Amsterdamsche Bank HET PARGOl Advertenties en Inlichtingendienst- SCH1 EDAMSCHESINGEL 42 Telefoon nrs. 27839- 2415 5- 24156 - 24399 Advertenties uitsluitend teleloon No. 24155 Inlichtingendienst - No. 24156 VIJFDE JAARGANG No. 191 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG 12 NOVEMBER 1945 Officieel deelde het geallieerde hoofdkwartier te Batavia mede, d£t Zaterdagochtend vroeg strijdkrachten van de vijfde Brit- ache divisie begonnen zijn Soerabaja schoon te vegen. Er waren verborgen, schutters aan het werk en de Indonesiërs -schoten met lichte machinegeweren. Tegen het einde van den ochtend nam het-verzet der Indonesiërs toe en de Britsche en Britsch-Indische troepen leden verliezen. Generaal Mansergh besloot toén dat een krachtiger actie van de zijde der gealli eerden noodig'was en bracht atfllerie en luchtmacht in den strijd. Bepaalde deelen der stad» waar de extremisten de over hand hadden, werden met granaatvuur en bommen bestookt. Britsche oorlogsschepen beschoten het havengebied van Soerabaja, het postkantoor en de andere regeeringsgebouwen. Hoewel nog niet officieel bekend is in Batavia, dat het ulti matum "van generaal Christison is afgewezen, wijzen de feiten uit dat aan devoorwaarden ervau zelfs niet gedeeltelijk voldaan ia.1. - Volgens Indonesische rapporten welke in telegrammen uit Batavia worden aangehaald, zijn Soerabaja en zUn omgeving, verwoest en dui zenden Indonesische soldaten en burgers gedood door ononderbroken Britsche aanvallen uit de lucht, op zee 'en te land. Reuter meldt, dat Indonesiërs te Djokjakarta Brigade-generaal Bet-, heil in de gelegenheid hebben ge steld voor dé radio te spreken. De generaal verklaarde, dat de Brit- schB actie ln Boerabaja tot doel heeft een einde te maken aan de verwarde situatie., Het. geallieerde hoofdkwartier deelt mee: „Er la op Java niet hevig gereageerd op het nieuws uit Soerabaja. De Indone- siars nemen de zaak bijna rustig Op".? v - Volgens Indonesische berichten hebben bombardementen en be schieting van Soerabaja op 10 No vember den geheelen dag tot laat in den avond aangehouden, waarna Britsche en Voorindische troepen, de stad begonnen binnen te ruk ken. De wegen, via welke men de stad kan verlaten, zijn, zoo gaan de berichten verder, opgepropt met vluchtelingen. Soebardjo heeft het volgende ver- klaard: „Soerabaja en zijn omge ving zijn vernield. De Britsche aan vallen van zee lucht en land gaan vort.Hiervoor worden bommen, tanks' "en zware vuurmonden gebruikt. Er wordt lukraak gescho ten. ..Soldaten en burgera, onder wie chlneezen, Nederlanders, Ia- 3o-ËuropëianenrSrTfsch-Ihdlërs en" kinderen zijn gedood. Zondagmorgen zijn de Britten de stad binnengerukt, waarbij zij bur gers als dekking gebruikten. Tot laat in den avond was de bevol king bezig de stad te verlaten. Ve len zijn hierbij het slachtoffer geworden van door. strijd vecht lustig geworden Indonesiërs", In .strooibiljetten der Indonesi sche republiek wordt de bevolking verzocht te strijden voor de onaf hankelijkheid en een leder en alles te bestrijden, die trachten haar te belemmeren de onafhankelijkheid te verwerven. Dë „Indonesische radio omroep" te Soerabaja heeft verklaard, dat .de strijd, welke aan den gang is „een,heilige oorlog" ls. De' Britsche 'soldaten werden „moordenaars" genoemd en de omroeper schreeuw- de uit: „wij zullen strijden tot het einde". ANP-Aneta meldt, dat de Brit ten denstrijd begonnen zijn, dat een eisch tot onvoorwaardelijke overgave door de Indonesiërs was afgewezen. De Indonesiërs gebrui ken machinegeweren, lichte tanks 'en volgens sommige berichten be schikken zij ook over Japamch Veldgeschut. y Nieuw-.Kabinet Soekarno heeft den voorzitter .van het uitvoerende comité, Soetan Aharlt, opgedragen een nieuw kabi net te vormen, Sharix is tot dus verre hierin niet geslaagd en zoo lang het nieuwe kabinet nog niet geformeerd ls, zal het oude blijven functlonneeren: Volgens een ver klaring van Dr. Soebardjo zullen leden die een meer extreme kük op de zaak hebben in het Kabinet worden opgenomen. Radio Melbourne heeft gister avond gemeld, dat de Australische minister van luchtvaart, Arthur S. Drakeford, een verbod heeft be kend gemaakt, volgens welk geen leden van de Australische lucht- macht Australië mogen verlaten om steun te ver ie enen aan de Neder- landsche troepen op Java. Deze bekendmaking is uitgelokt door een verklaring van den secre taris, van de .Labour Council" van New South Wales, waarin deze ge zegd heeft, dat de luchtvaartauto riteiten vrijwlligers hadden opge roepen voor hulp aan het Neder- landsch Oost-Indische leger. EEN NIEUWE BESPREKING? Reuters diplomatieke correspon dent schrijft: „naar de meening van Britsche officieele kringen kan een algemeene uitbarsting der ge vechten op Java nog steeds voor komen worden. Ondanks de berich ten, dat op het oogentdat het ultimatum te Soerabaja afliep, de Britsché troepen het vuur geopend, heben, denkt men niet, dat alle hoop op besprekingen hierdoor de bodem is ingeslagen. Welingelichte kringen in Londen gelooven, dat er nog schuchtere plannen 'zijn '.oor. een volgende ontmoeting tusschen van Mook en Soekarno op aa. Don derdag. N,v. VENDU NOTARISHUIS Dir. J. F. A, KOKS HARINGVLIET SC R'DAM TELEF. 22.4,40 Openbare' verkooping van goed onderhouden inboedel» (wegens sterfgeval) op. Donderdag ia «a VrUdij li November a.s. v.m. 10 uur ten overstaan van den Notaris A. Reyera. Hierbij komen. o.m. voor: salon- en eetkamerameu- tlemenven, bankstel, fauteuils, diverse bljzetmeubeleh, goedé schilderUen, boeken, garderobe en andere kasten, kabinet, dl- vanb, liberty fauteuils, blauw aardewerk „de porc. Fleseh", blauw Chineesch porceleln, di vers beddegoed, karpetten, gor dijnen, electr, en andere haar den, kachels, baden, electr. koelkast, brandkast enz.' als mede eenige Juweelen an xllver- werken.'.' Kijkdagen: Dinsdag en Woens dag a.s. van 10—4 uur. Alle In lichtingen betr. veilingen en taxaties bij de VellingdJrecUe. .Telefoon. 2J440 (na 18 uur 41491). Be9lo lanuarl aanvang der- n|eUwe lessen. Inschrllvmg dagelijks. Pilvé lessen volgen» afspraak OANS ACADEMIE Meuniers Frères Ie Middellandsir, |"J5 Telefoon 30406 We vliegen weer naar Indonesië Met F arm en tier al» gezagvoerder, Hakkenberg als tweede piloot. Ver hoef en Molenaar als mecaniciens en den marconist Simmen 1* Zater dagmorgen van Schiphol het eerste vliegtuig van den' vliegdienst der KLM op Indonesië vertrokken. Het Was -een D.C. 4' „Skymaster". 'Aan boord bevonden zich 28 passagiers, onder wie Hana .Martin, onderdirec teur der KLM. Een nieuwe realiteit Van de mannen, die op den elfden November'van'het vorig jaar naar Dultschland werden gevoerd warener een' bonderd- iak-4ilB-^gezameniy k bun leed ondergingen in een „Lager" te Keulen. Er is een hechte band ontstaan onder di* manden; zij hebben een vereenlging opge richt: de „Elf Elf". Zondagmid dag herdachten zij ,den dag, waarop zij door het .„Herren volk'' werden, weggevoerd. Zij deden dat op origineele wijze. Het bestuur van de ver eenlging vaardigde een schrif telijk „Bevel" uit om zich bij het .belastinggebouw aan de Coolhaven te verzamemelen, Men wachtte daar langen .tijd ln den regen en alles begon juist er realistisch te worden, toen de klap op den vuurpijl kwam. Daar naderden origi neele Moffen, ze zetten de „ge vangenen" in een; rij en de marsch begon. Zwaar en lang durig als destijds was hij nie? Caland West was reeds het eindpunt en daar werd met een diner en een cabretvoorstelllng een nieuwe realittet geschapen van vrijheid en kamaraadschap van meer lief dan leed.... SON ATEN MIDDAG Op den Sonatenmiddag door Oor de La Bije viool en Klaas de Rook piano ln de Blauwe Zaal, Werd con- centleus,gemusiceerd; het ontbreekt beide solisten zeker niet aan. capa citeiten, alhoewel hun spel een meer persoonlijk karakter had kun nen dragen. Dat ln oogelljk eenlgs- zins verloren gaat door hun spelen in orkest-verb and. Het gemis aan sfeeren roman tiek in de Sonate in F van Franck werd. niet geheel vergoed door de verzorgde uitvoering. Philharmonisch Orkest Onder Paul Pella's enthou siaste en bezielende leiding heeft ons orkest Vrijdagavond in de Koninginnekerk voortref felijk gemusiceerd. T' Vooral de Petite.'Suite van Claude Debus sy genoot een uitstekende ver tolking. Terecht liet Palla het orkest in den grooten bijval deelen. De solict van den avond Jan Blëumers, spelde 't viool concert van Mendelssohn, Bleu- mers bezit alle kwaliteiten van den ras-violist. Zijn toon is groot en zazngerig, ijn techniek respectabeL Jammer dat de zenuwen hem, vooral in het All legTo appassonate, parten speel den.-Hierdoor bleef hij beneden zijn kunnen en klonk dit ge deelte te onrustig en gejaagd. Maar over het algemeen gaf hij een verantwoorde interpretatie van deze energieke en heldere muziek. Het concert, dat met de ouver ture K „Rosamünde" van Schu bert geoper.d werd, werd met Smetana's ouverture „De ver kochte bruid" besloten. Soekarno STEENENKAPERS VOOR DE a j m. v. De Christelijke Jongeman- nenvereeniglng koestert het voornemen hier een propagan da- en-' administratie-centrum op t& richten. Daarvoor zijn bouwmaterialen noodig,. vooral baksteenen. De Diwero en. an dere ondernemingen .steunen dit'plan reeds met daden, door veel van het" benoodigde te schenken. Maar de- jeugd zelf heeft ook. niet stilgezeten. Za- terag hield de C. J.' M. V. een actie-middag, waarop vele jon gensclubs- en jongeledénafdee- lingen bij elkaar kwamen om steenen voor hun nieuwe'ge bouw tè Tapen uit de puinhoo- pen, die b|j Dijkzicht liggen. i/} Schoenen Voor hét indienen van aan vragen volgens in de dagbla dden gepubliceerde schema's en voor inlichtingen moet men zich uitsluitend'wenden tot de' kantoren Joubertstraat; Hene gouwerplein én. die- der .rand gebieden: Bijzondere - gevallen, evéntueele klachten e.d, worden uitsluitend in behandeling ge nomen,'' indien zij schriftelijk wonden ingediend aan het hoofdkantoor:: Schiedamsehe- singel 183. De afdeeling schoe nen, Heemraadssingel 235, -is voor het publiek gesloten. VOLKSLIEDEREN HARRY VAN OSS Van de gramofoohplaat zijn ons de laatste tien Jaar reeksen liede ren, die ondende volkeren over de heele wereld voortleven, bekend geworden. Op deze wijze kregen We een uitstekenden indruk van de zangen van verschillende volks groepen op bepaalde momenten. Op een podium verliezen deze zan gen vaak hun natuurlijkheid en eenvoud. Daar worden ze tot een repertoire voor een concert. De voordrager is hier wel gedwongen we weten het van de? zangen van Paul Robinson, Marlon Ander son, Maurice Schwartz en vele an deren het accentte verleggen en met eigen middelen, een nieuwe sfeer te scheppen, die onder de ge geven omstandigheden zoo aterk mogelijk dient te zijn." Bij Harry van O es, die zijn goed gekozen serie liederen zang met luitbegeleiding een ander keer kiest hij het piano- acconpagnement, hetgeen waar schijnlijk alleen verband houdt met practische overwegingen van flnan- cieelen en anderen aard mist men te veel de variatie ln voor dracht en Intonatie. Hoe veel dra matisch bewogener bijvoorbeeld was Yvette Gullbert ln de Fascion du Jésus Christ en hoeveel eenvoudi ger voordracht vragen de Jiddische liederen, die hier de nadrukkelijk heid van synagogale gezangen kre gen. Waardeerbaar vooral waren verschillende Nederlandsche liede ren, als het Gronigsch Wiegenlied, Edeldom en in Vrijer aan de deur en respectabel bovendien was het, dat Harry van'Oss zich door het geringe bezoek van zUn middag, er waren ln de aula van.Boymans twintig aanwezigen, niet* hééft la ten ontmoedigen bij de uitvoering van zijn programma. Kn. FOTO TENTOONSTELLING ,^DE MAASSTAD" De FototentonosteUing van- De Maasstad in het pand de Schie- damschesingel 48 laat zien hoever amateurs het by serieus arbeiden en goéde scholing kunnen brengen. Er üjn op deze expositie .foto's, Btraattafereelen, stillevens; en por tretten, die by hetgeen de goede vakman levert, niet achter - staan. Met het .weinig beschikbare; maté- rlaal ln de oorlogsjaren la hier de gelijk werk geleverd. DÈ schrijver van het artikel „Wat gebeurt er in de .Rotter- damsche havens?" iii het. Vrije Volk van November, schijnt zich er weinig rekenschap van gegeven te hebben, welk een voor ons volk zeer ongunstige reactie zulk een bewering in h»t buitenland" teweeg kan brengen. Met name werden de pakhuismeesteren genoemd. Hier zouden allerlei soorten voedsel en kleeding liggen te bederven, om tenslotte weggegooid te worden. Bij de Pakhuismeesteren wordenalle Relief-goederen, die door het bui tenland gratis aan ons land wor den afgestaan, opgeslagen en be handeld, om daarna door de H.A.R.K. (Hulp Actie Roode .Kruis) onder de noodlijdende bevolking van Nederland verdeeld te worden. De Chef-Intendant van de H-A.R. K. de heer Wolders, heeft vertegen- woordlgere van de pers gelegenheid gegeven, een rondgang door de veem en te maken en zich ervan te overtuigen, dat hLer geen dingen voorvallen, zooals in het bewuste artikel werd gesuggereerd. „Voor zoover het de Pakhuis meesteren betreft (en daar komt alles wat het buitenland ons zendt) sta ik er volkomen voor in, dat de goederen hier uitstekend behandeld worden", verklaarde de heer Wol ders. „Natuurlijk komt het voor, dat door" slechte emballage en de lange zeereis een en 'ander bedor ven aankomt. Dat gaat naar des- tructie-bedrijven. Wat 'nog bruik baar is, .wordt direct; overgepakt en benut, zelfs het opveegsel dient als veevoer. De koel- en vrieshuizen nemen overigens alle warén die snel aan bederf onderhevig zijn, onmiddellijk op, zoodat hier geen spek en geen hammen en eieren liggen te bederven". Wat öe.klee- ren betreft, verklaarde de chef van het magazijn, dat er nooit natte balen opgeslagen mógen worden» wegens het gevaar voor broeiing. Er is geregeld toezicht van de voedselcommissie van het Roode Kruis. Snelle verdeeltog. Aan de hand van cijfers .kunnen wij zien, ln welk tempo de goede ren verdeeld worden. - m October was er 5072 ton lichterruimte noo dig om alles naar:de verschillende plaatsen in 'Nederland te brengen. Van Juli tot November heeft de H.A.R.K. meer dan 800.000 stuks Relief-goederen verspreid en sedert haar oprichting zelfs drie mlllióen in totaal l Voor den komenden winter heeft men een party vahUOO ton melk poeder opgeslagen, als er schaarsch- te aan versche melk zou ontstaan. Ook is de H.A.R.K. van plan,ln overleg met het Departement van Soc. Zaken, een verdeeling te doen onder een zekere categorie arm lastigen. Amerika is voornemens, nog enkele Jaren met het xenden van relief goederen door te gaan. Voor een waarde, van twee mlllióen dollar is op komst, waaronder 5 6000 kisten kleeren, 25000 paar schoenen en er. .Is goedé hoop op een party dameskousen! Die worden echter niet vóór Ja- nuarl verwacht. Ook voor de Europeanen in Ned. Imllo gaat Amerika xorgen, er xuilen groote party en relief-góedwen naar Port Said gezonden worden, Denemarken hoeft' voorts een xendlnr .van 10.000 paar kinder schoenen voor Nederland klaar liggen en dan hebben wij de an dere landen nog niet genoemd, .tv Uit alles biykt, hoezeer het bui tenland zich het lot van ons. volk aantrekt. Wij zijn den gevers dan ook grooten dank verschuldigd, maar die dank wordt nog steeds veel te weinig tot uiting gebracht door hen, die to het berit komen van de gaven. Een eenvoudig brief je is al voldoende, de1 H.A.R.K. zorgt er wel voor, dat het ter be stemder plaatse komt. Deze dank betuigingen zijn immers een on misbare stimulans voor het buiten land, maar eilaasAmerika,, dat reeds voor duizenden .tonnen aan relief-goederen naar Holland heeft gezonden, heeft in totaal,... één bedankbriefje ontvangen. Laten wfj hopen, dat het'„bedankbriefje van Het Vrije Volk"; tenminste niet in de handen der goede, gevers, komt! Ossen nan Ierland De Iersche ossen zij» per S5. „Orestes" van de K. -N. S, M- "Woensdag uit Ierland vertrok ken en Zaterdag in; Amsterdam aangekomen, onmiddeüjk is hen begonnen met uitladen van dit eerste contingent van 63U ossen Er zullen er nog heel wat volgen want in totaal -moeten 10.000 stuks naar Nederland worden verscheept, beurtelings naar Amsterdam en naar Rot terdam. 4000 hiervan vormen een geschenk van Ierland,de overige zijn door Nederland daar aangedocht. De ossen we gen ongeveer 650 kg per stuk. De „Orestes" ls voor dit ver voer speciaal Ingericht, welke verbouwing hooge kosten met zich meegebracht heeft, 'die -er echter volgens den eersten stuurman ,.wel weer uit zulten komen". Het is de eerste reis dit schip als veeschip en op.zijn verdere tochten zal' het waar schijnlijk cok paarden vervoe- ren. Een ongeluk met een „Jeep" beeft twee menschenlevena gekost. Het wagentje, waarin maar liefst vier Canadeezen en vier Amsterdamsche meisjes zaten, reed omstr. 1 uur des nachts ln de Meeuwenl. in Amster dam-Noord. In een bocht sUpte de auto en reed tegen een boom. Een 19-jarige Canadees en ean 16-Jarlg meisje waren onmiddellijk dood. Een 21-Jarig meisje werd zwaar gewond; zy liep o.m. een schedelbreuk op. De overige Inzittenden kwatne* met Lichte kwetsuren ai. Toontje heeft'n paard geteekend Toonde is terug en -hij- heeft wederom een paard geteekend. succesreekB van het Residentie Too- neel (de hoeveel honderdate voorstel ling was het?) wordt voortgezet. Een drie-vierdubheie comedle: eer»t hebben' de Dultachera Toontje ult- gestooten;*'daarna werden twee mede speelsters ultgestooten door. de Duitscherk Van de onderlinge u^t- stootingen spreken we niet eens. Maar nu xljn »e allen waer bijeen gezamenlijk «peelden. se- - die geestige comedle van. Lesly Storm, alsof er niets gebeurd was. „Het leven, gaat verder" xegt Fla'carelsen tragi-comi»ch ergens ln dit «tuk ...en dat moge niet oorspronkelijk zijn, het ls erg waart En wij -^"het pu bliek wil zien over de drie-yler- dubbele comedle heen en xlen die «ne, mèt Cara .vsn Eijck en "Foul steenbergen, mét Mleke. en.' Richard Flink, metBob van Leersum en Henk van' Buuren en we amüjeeren orw kostelijk, als- voorheen. "4% R-r. OOGST VAN EEUWEN van Personeel in Overheidsdienst voor bet eewt se dert vlèr jaar weer een toonéeluit- voerlng,- en wel „de Oogst;van eeuwen", een fantasie van Thierry Martinet, Regisseur was Dirk Rlt- man. Het publiek toonde zich inge nomen.'met het gebodene. Voorzitter V. B. Ni A. mij' Naar ons van de zijde der vereenlging ter behartiging van den Nederlandschen Aardt appelhandei wordt bericht, is de voorzitter de heer J. Bouw man; die door den P.OD. was gearresteerd, verdacht Yan sa-^ menwerking met" de Duitschers; weer in vrijheid .gesteld. Zooals men zich zal herinneren .heeft deze arrestatie veel stof doen. opwaaien ér». dreigde aanvanke lijk een staking in den gehee len aardappelhandel. v,-.;r.:; Districtshavencommissaris De heer D. Westra is be-^ noemd tot districtshavencom missaris alhier. Het kantoor adres is: Calandstraat 58 (ge bouw Ned. Handelmaatschap pij,, telefoon 24556 en 24666). Regen en modder hebben het spel beïnvloed Hermes herstelde zich TITtB durft op den Men dag VV der competitie al Spannende strijd te Amsterdam Fier, wapperde de rood-witte Feijenoord-vlag in dé'regen- en windvlagen, die het verfaiyf in het Olympische Stadion niet tot een onverdeeld genoegen1 n. a - te. Het, 'kleine- .groepje R-ri'- damsche supporters, dat de clubvlag hadmeegevoerd, ver gat de verkleumende regen bij na door hét succesvolle spel van zijn- rood-witte ravorieten' terecht na enkele minuten, toen Van den-Korput de leiding veroverd had. Tot een kwartier, voor het .einde koii Feijënoord Weliswaar maakte- toen. Wijn- dezen 10 voorsprong be waren. Weliswaar maakte toen Wijngaarden voor Blauw-wit gelijk uit. een, ietwat verwarde scrimage, maar vlak daarop brachtWilders zijn- tegenstand der Linssen op den rand van het strafschopgebied ongeoor loofd ten val en; Mnssen nam de vrije trap zoo snel en zuiver, dat de bal in hét uiterste bene denhoek je- zat, voordat iemand zich het dreigende gevaar voor de zebra's gerealiseerd had. Feijenoord leidde weer èm dit maal .kwam. deze.-.voorsprong niet meer in gevaar, al duurde de tweedel speelhelft' ook aan merkelijklanger dan de regle mentaire 45 minuten. Feijenoord won en Fijenoord won verdiend, want de rood- witten speelden inderdaad be ter voetbal'. Stuk voor stuk wa ren zij 'sneller in hun bewegin gen op hetspiegelgladde iveld. Hun- technischonderlegd^ spel was meer; beheerscht dan: het' vaak onnauwkeurige- spet der BlauwrWitten, wier kort'gehou den aanvallen doodliepen op het; massieve backspel.'Olden burg—v. d.- Heide;- - - -. Het was voor Blauw-Wit geen. schande om van deze knappe ploeg met 21 te verüezem In het veld waren de Amsterdam mers zeker nietzwakker, doch hun aanvallen, werden ie veel door het midden geleid, terwijl het birnentrio verznmris om te rechter tijd het schot op doel te wagen. Alleen Tolmeijer was doorloopend. gevaarlijk. In de middenlinie blonk Stijger uit.- Wilders, dieter gelegenheid van zijn 250-en wedstrijd in le elftal -in de bloemetjes; gezet was, bleek minder trapvast dan gewoonlijk. Van Raalte hièld alles, wat er te houden was. Driemaal werd hij gepasseerd, waarbij hij eenmaal bofte, dat' scheidsrechter. Boeree de goal van Vrauwdeunt/die den stand op 2 had kunnen brengen, na een lange discussie met BI. Wit's grensrechter annuleerde. De "zeer moeilijke omstandighe den in aanmerking genomen, werd er in het Stadion goed voetbalten beste gegeven' van kampïcenscandidaten te spreken? blaar toch.... Is de veronderstelling gewaagd dat Ajax en De Volewijckers in af deeling I en Feajenoord en BI. Wit in district n een overwe gende rol zullen gaan spelen? Op dezen 2den competitïedag rijn .de scores veel minder hoog gi-weest dan de vorige, week en deverrassingen veel minder groot; Over het. algemeen wer den-de indrukken, .die we op den eensten dag van -de compe- titie hadden opgedhan, beves- tigd, "1 r Xn district I heeft De Vole wijckers een moeilijke overwin ning behaald op het dit seizoen zeer'behoorlijk spelende Emma, Het duurde tot -vüjif minuten voor de rust, voordat Van Gel der-uit-een strafschop de score kon openen, en Ylak daarna maakte Bakker er 20 van. In de'tweedie helft had Emma vaak het beste van het spel en het verkleinde den achterstand tot 2—1. Diat VSV dit jaar een zwak elftal-heeft, wisten we reeds en ADO, dat waarlijk ook geen kampioensploeg heeft, nog niet althans, kon een vrij gemakke lijke 42 overwinning -boeken. Hermes kon zich na de neder laag .van die vorige week her- stenen, al heeft dé Schiedam- sche ploeg- ook nu geen grooten Indruk kunnen maken, daar voor zat er vooral te weinig vaart in de voorhoede. Gsrui- men tijd ging de strijd gelijk op en in'het midden van de tweede helft was de stand nog 2—2. Lengkeek bezorgde Hermes toen dfe leiding en Van Buitenen benutte een strafschop, nadat hij er eerst een gemist had. s,<w. RFC speelde goed ^:;-RFC heeft de grootste moeite gehad met DOS, dat bij zijn héroptreden in de eerste klas .tos^fgeen slechten indruk, inaaktfe. De Rotterdammers zetten ^daartegenover een zeer vlot;-1 spel, zoodat men ondanks deielechte weersomstaridigh e- déh?v .toch een aantrekkehjiken wedstrijd te zien gekregen Ö!§éf^. Merkwaardig, wasj, zeker, géén enkele maai heeft kunnen doelpunten.. De beide goails, die de overwinning brachteiii wer den. door den linkshalf Van Vliet gescoord. Het Toorhoede- spel ran de Rotterdammers was ddkwiijils zeer onsamenhangend en het leverde voor de achter hoede van DOS niet veel moei lijkheden óp.. DOS nam door een kalm geplaatst schot van Van Leur de leiding en het was gelukkig voorRFC, dat zijn midaienlinie zoo op" dïeef was. In de tweede - helft ontstond spoedig de gelijkmaker d«or een sterk'döorschietenden bal. dae Van Vliét had ingeschoten en die er heelem-aal niet gevaarlijk had uitgezien en waardoor de Utrechtsche doelman totaal verrast werd. RFC kwam toen los en DOG kon het hooge tem po niet meer volgen; Toch leek DOS nog de leiding te zullen ne men, toen Van- Veen, de uitste kende plaatsvervanger van den onvergetelijkeh Dumortier, al leen voor doel kwam, doch- de moedig uitlc opende Schellen berg, voorkwam een bijna zeker doelpunt. Vlak voor tijdi be zorgde W. van Vliet zijn club met een prachtig schot de zege. Er;zat geen schat ia In de voorhoede van Xerxes zat m den wedstrijd tegen Ajax, ondanks het meespelen van Lagendaal maar weinig schot. Kansen waren, er genoeg. Voor al in de eerste helft, waarin de Amsterdammers al spoedig door Van Dijk de leiding geno men hadden, zijn de Rotter dammers lang in de meerder heid geweest. Er werd-echter steeds weer door het midden gespeeld en ondanks het voor treffelijke spel- van Wilkes, die zich meer en meer tot een spe ler- van bijzondere klasse ont popt, gelukte', het maar niet. door de zich zeer tactisch op stellende verdediging van Ajax heen te breken.. Keizer heeft dan, ook maar zeer weinig moei lijk'.: werk gehad. Lagendaals schoten misten steeds weer het 'gevaar', van weleer. Toch smaakte hy het genoegen kort voor de rust geiyk te- kunnen maken. In de tweede helft kwam de betere spelopvatting van Ajax eerst duidelijk aan het licht." Zijn open aavallen, die in. hoog. tempo, gespeeld werden en waarbij de vleugels telkens goed betrokken; werden, waren voortdurendgevaarlijk, ondanks hét feit;; dat de voor hoede dér Amsterdammers toch eigenlij k een aanyallersleider mist. Door twee doelpunten van. Korndorffer en Hrockmann werd de strijd beslist. Korn- aorffer voegde er nog een rier-f-ij; de aan toe en eerst in de laat-, jf;! ste minuten kon Rijshouwer den. achterstand tot 4—2 verkleinen. Sparta stelde teleur In district H heeft Sparta te- j leurgesteld door in Dordt van DFC, dat met invallers speelde voor Mijnders, Punt, Groen en Sleicher met 42 te verhezen. Na een half uur was de standi reeds 4—0 voor DFC. In de;:- tweede helft konden de .Spar- tanen zich herstellen. Zij wa- ren nu in het veld overwegend,;.?-: sterker, maar het bleet bil j twee tegen-punten van Den' Boer. - HBS moet dit seizoen wel heei 2wak zijn, want Haarlem, dat a.:; de vorige week tegen Sparta toch maar bedroevend slecht.^;; voor den dag gekomen was, kon rét; nu met 6—3 winnen. We.;.;.;;, zelfde cijfers bereikte DHC te gen VUC, welks elftal dringend verbetering behoeft. DWS-Sv; klopte stormvogels zonder veel inspanning met 6—3. /OETBAL U!TSLAG?N Eciste klasse. District X: Xerxes— Li'; Ajax z—4; Rrc—DOS 2—; ado—vsv 4—1 De volewijckers—Emma 2—1; Hermes DVS—EDO: 4—2 District II. Haarlem—HBSs—3; DFC—Sparta 4—2; Etormvogelfi—DW3 S", 1—4; Blauw Wit-Feijenoord I—2! DHC—VUC 2. '-[VA District IV. NOAD—wtllem n 2— Vlissingen—NAC' 1—3; Helmond—BBC '-:; 2—0; De Baronie DNL—HKTW1— Eindhoven—BW 03.. District V. GVAV—Be Quick :0-4);£$ AchiUes—Velocjitas 5—2; Veendam—.; HSC U—S; LSC—Heerenveen 11: Leeuwarden—Sneek 0—1.; District VI. BrabantSa—Limburgia 3—0; Haermond—Juliana 3—2; -.BKUer^lS helde—VVV 5—1; Sportclub Emma-é;f De Spechten 3—1; MVV—PSV 3—1. District II. Tweede klasse A. ODS SVV 1—2; Coal-BMT 2—1; Overmaas. VDL 5—2; HVV— Excelsior 2—4; CW Fortuna 3—2 Tweede klasse B. UW—Gouda 4—i:' Velox—HVC 0—l; Hercules—'Vrlen- der.schaar 3—4; SVW—EUnkwljk 0-1}1 HJlversum—SUedrecht 20. Derde klasse c. De HoliandLaan VCS 85; Terlaak—Postduiven 0—8. Derde klasse D. dus—Leonida*:/?, 4—3;Poo r tuga al—Martinit2—1; VOC ;;- SUkkerveer 5-2; FechvogeI»-ED3 a 3—2; RDM—DCL 4—0.- Derde klasse E, Thé Rising Hope—» CKC 4-3; DDC—Fluks detn-5—3. .- Vierde klasse E. Dellia DVK-DVC;;: 0-2; '-Rijswijk—DHL 4—Xf Snel—Voorburg 3—6. -'-ïKW Vierde klasse G. DHL—AeoIiA -3— DZB—Bloemhof 2—2; St. LodeWÜk—k|j Steeds' Hooger 6—3. k Vierde klasse H. DEH—Florissant:^ 60; SIOD—Steeds Volharden 1-3. Vierde klasse I. Ursus—Dlndua I—Jtk; fiakkee—PFC 8-1. 'ï!f Vierde klasse J. sMV—Dilettant^ 5—3; Bolnes—Zwervers 5—*; BelVe^;f| dëre—Progrex 5—9; SunrigeHOV 3—9 SPORT IN'T KORT Nol Klein bokste te Antwerp'ea.s^l onbeslist tegen Karei Joris en-Wlmgp te Nuyl verloor op puntea van denk^ vechter Cyrlel Delannolt. i Het volledige programma van da k" bokswedstyijden, die op 19 November^ ln de Hott'erdamsche Rlvlèra hal ge-S; houden worden luidt;' Luc van Dam;;; André SabiUe, NicolBas-Carlleri^s Bep Diesen—Verkeyen. Voorts er nog drie amateurpartijen op hétk^; programma. TELEURGESTELDE PREDIKANTEN. Meer dan vijftig jonge prédi-;'.v kanten van verschillendekerk-?ipr genootschappen hebben aan<k het voorloopig partijbestuur der| S.D.AP. een schrijven gericht,^ waarin zij zeggen teleurgesteld e te zijn over het ontbreken van-? teekencn van vernieuwing in dëóï S.D.AP. Zij deelen mee, dat hun voor..;: oogen staat e en Ncderlairdsche|- party van den arbeid Een party-Sg die,'gelijk de Labour Party levend contact' heeft met kerl:'.Ji en= Christendom en waar de kwestie reppbliek of monarchie:-"' geen vraagstuk is. De predikanten zijn overtuigd,; dat voor zulk een nieuwe partij groote kar.sen liggen. „Zij mee-^ nen, dat de SD.A.P. het":offer,£ van haar eigen bestaan moet brengen om tot die partij te gé^'É raken, 'waartoe de brëede mas-..o sa's protestanten, katholieken^? en voorheen partljloozen kun-;; nen; toetreden.. Na-registratie motorvoertigen Het R.D.M.' deelt mede., dat-:?; het in de provincie Zuid-Hol-:; land voorgekomen is. dat. hóu-ft ders van vergunningen, ülè\tóttr$ registratie waren opgeroepen»:; door amstanöigheden niet gèé:|!, re.ristreerd konden worden, "Voor de2e personen wordt als-- nog de gelegenheid opengesteld; tot 'registratie, evenwel langer dan tot en met ;14 Nov;:.:^ an. en wel op de adresenL?l;^f Torengarage, Torenstraat 's-Gravenhage; 2: .Parklaan;?32^ te. Rotterdam «1. De heeren trachtten Wh nu zoo goeil'iui "xooS^ze dan toch voor, acliter, boven én ohdé?"» kwaad als het ging .Iruhetiauta'tJeJ te persén.',Dat;?;yMet:.:yeer geknars, en gespulter :sthrtt^:dè^.wëi^ bracht watmoeilijkheden'met'';iuch:^friéef?ivtk)rai:a'x;Dokle;Tbleef.-wachtentot;;dètauto^to;aes.ve«ej toen de Vchkke commissarissen dé-bartilër^t^geUjKW&Vërd^énëWii^^huaaahshët'Werk^^éeiS'nyiSht kwamen texltttfn hetVponler^ en^eeh^öÉenbUk^ën;ahdernuiai:steyena«^liUv-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1