van minsten weerstand VRIJ, ONVERVEERD vóór de doodstraf Duitschers in Spanje 200.000 Nederlanders gedood. Radiovraaggesprek DOKIE DURF ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIED AMSCKESIN O EL. NO. 42, ROTTEHDAM TELEFOON NOS. 27839 34153 Ï4130 H39» REDACTIE EN A DM. EENDRACHTSWEG 42 ROTTERDAM, TELEFOON 25430 (8 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J4.— LOSSE NUMMERS l 0.10 Bankl«r; AMSTERD, BANK TE i ROTTERDAM.- Giro UH ten name van Amsterdamscne Bahk ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE F. 34155 INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF. 24135 Overzicht van een groot aantal, bij Wilton Feyenoord verbouwde lan dingsvaartuigen, e.g. „oil barges", die tijdens de invasie gebruikt wer den voor het aan land brengen van olie en benzine. De Tereenigde Staten hebben óns i3 aleepbooten e n 150 van deze landingsvaartuigen geleend voor hét vervoer van kolen uit het Hoer gebied naar ons land. Volgens Luis Fernandez} don leider van de Spaansche gueril las trijders in Frankrijk, is het wel mogelijk dat Hitler nog in leven is en in Spanje vertoeft. Na de Duitsche nederlaag in Frankrijk hebben 40.000 Duit schers de Fransch-Spaansche grens overschreden; zij .zijn in gelijfd ln het Spaansche vreem delingenlegioen. Dr. Ph. J Idenburg, directeur, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ten Den Haag heefteen schatting gemaakt van, het} aantal personen, dat Nederland ten gevol ge v an den oorlog h^t,.~yerloreJLr Hierbjj zijn de' militairen én'Bür- gers, gedood door oorlogshandelin gen, de verliezen van de Marine en de Koopvaardij, de tengevolge van executie en mishandeling in kam pen in Duitschland 'overleden jó den, politieke gevangenen en te- werkges telden en de slachtoffers van den hongersnood inbegrepen. Het totaal, waarin dus de verliezen in Nederlandsch-Indië nog niet zijn begrepen, bedraagt 200-000 per sonen. Per 1.000 inwoners adjn er 22 omgekomen. Het cijfer "vande militaire en civiele oorlogsslacht offers voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland bedraagt 7 per i.ooo inwoners. De Nobelprijzen De nobel-commissie van het Noorsche. parlement heeft den Nobelprijs 1945 toegekend aan den he erCordell Huil. Deno- belprijs voor 1944 wordt uitge reikt aan het „Comité Inter nationale de la Croix Rouge" te Genève, het internationale Roode Kruis, dat zulk prachtig werk onder de gevangenen ge durende den oorlog verricht De52-jarige arbeider H. L. Graus, symp. lid van de N.S.B. en wachtsman"; bij de. Duitsche Wehrmacht, hoorde 'acht jaar gevangenisstraf, "tegen ..zich eischen, Tegen drieN.S.K.ïL'ersden 5d-jarlgen T^Boer, lidyap de N,SiB:,Vdenv.34?|aidgen4yfi^egerL-, wöof31gèF-K-X'"Tdnnp'n;' éyen- eens N.SB.'er en W-A.-man en den 20-jarigén kapper Ch.' E. Webcr, eischte de advocaat- fiscaal .resp.' 8 jaar, 15 jaar en 2 jaar gevangenisstraf} Zes jaar 'eischte mr. Dónker tégen 'den 24-j arigenchauffeur J.-C. Hage, symp. lid der N.SB., die jaar had-dienst gedaan bij de - Todt..-ij* De 51-jarige "H-M- de Wit was in 1941 lid van de N.S.B. geworden. Hij had zich ^vrijwil lig gemeld om auto's voor de Wehrmacht te repareeren. Toen men hem naar. Duitschland wil de zenden om daar' te werken, had hij zich met hand en tand verzet. president: Wat heeft u dan gedaan? Ik heb m'n heelen mond leeg laten halen, Edelachtbare. De advocaat-fiscaal achtte in dit geval wel verzachtende om standigheden aanwezig. Ver dachte was destijds getrouwd met een Duitsche vrouw. Ook de feiten v-ond spr. minder ern stig. Hij «eischte een gevange nisstraf van acht maanden. De verdediger, mr. v. d. Lin de, vroeg een straf, .gelijkstaan- de met de voorloopige hechte- nils en onmiddellijke invrijheid stelling. Het -Hofweigerde deze, maar deed onmiddellijk uit spraak één week gevangenis straf.., Dé wachtsmannen A. v. d. Herik en N. J. Verbeek hoorden beiden 3 jaar gevangenisstraf tegen zich eischen. Tenslotte vroeg mr. Donker voor den 23-jarigen kantoorbe-, diende P. J. den Haan, die voor de Kriegsmarine gewerkt had, een gevangenisstraf van 6 Jaar. Uitspraken» Het bijzonder gerechtshof, uitspraak doende veroordeelde: W. van Wijk,chauffeur in dienst van. dr. Völckers, tot 2 jaar gevangenisstraf (eisch 4 jaar). De NS.K.K.-ers N. Mes, P, V. S. W. Manté, P. M. Kayser, L- F. M. Kayser en P. J. van den Heuvel tot resp, 5 jaar (éisch 10 jaar), jaar4 (eisch; 8 Jaar 1 jaar (eisch '8 jaar), 1 jaar (eisch 8 jaar) en 3 jaar gevan genisstraf (eisch 6 jaar). De wachtsrhannen J. J. Kreu- ger, P. C..Hdo en H. Koop tot resp. jaar (éisch 10 jaar), 8 jaar' (eisch 12 jaar) én 4 jaar (eisch 8 jaar).. P. Sfcokke, die dienst deed bij de Todt tot 4 jaar gevangenis straf (eisch 10 jaar). Aangezien hedenavond minis ter Lleftinck een radiorede houdt, zal het radiovraagge- sprek met den heer E. C. van Noordwijk, getiteld: „Een huis vrouw vraagt den directeur van 't Centraal Distributiekantoor" op Woensdagavond 14 Novem ber om 9 uur plaats hebben voor den zender,Hilversum H, Fraude bij verkeersïnspectie Een, onderzzoek bij de Rijks verkeersinspectïe heeft aan hei licht gebracht, dat negen amb tenaren op onrechtmatige wijze benzinemachtigingen., hebben uitgeschreven en op die wijze 20.000 liter benzine aan de nor male distributie hebben ont trokken. In afwachting van de rechts vervolging zijn deze ambtena ren direct ontslagen. De hoofd verdachte is ln arrest gesteld, terwijl een aantal goederen, ver worven door zijn onwettige praktijken in beslag genomen is. Aan de - betrokken autorijders is de rijvergunning onttrokken, terwijl van verscheidene het motorrijtuig in beslag is geno men.' ■- Kaasrantsoen weldra gehalveerd Het tegenwoordige kaasrant soen van 100 gram per week per persoon zal tot ongeveerv De cember gehandhaafd kunnen worden. Daarna zal het rant soen tijdelijk weer op 50 gram per week gebracht moeten wor den.' - N i/.mmerplaatje van eery zoojuist uit een krijgsgevangenenkamp op Su matra gerepatrieerd Xederlandsch officier. Set teeken links boven.; geeft de nationaliteit aan, dus: Ne derlander. Het teeken rechts den rang van den gevangene. Dé officier 'voorspelde, dat de- cijfers ra» cy»; plaatje zijn bevrijdingsdatvm zou den beteekenen.en Ay j.kreeg i gelijk: in den vroegen .morgen van 19 Augustus 1945 deelde de Japan-;, sche 'Commandant mede, dat.-'de; sche commandant aan de krygsgs-": vangenenmedc,: dat'-dé; ódïtogfteft? einde Gevonden klokken. De secretaris der Nederland- sche klokkenspelvereenigihg deelt mede, dat de op de by Urk gelichte schuit zich uitsluitend klokken uit de provincies Noord-Holland Zuid-Holland, en Zeeland bevonden. Over de klokken die, zich nog te Gro ningen en Hamburgbevinden, zijn bij hem geen gegevens1 bek kend. Internationale bende De heer van Boxtel jr. uit Tilburg ontdekte dezer dagen voor een bioscoop te Brussel zijn inSeptember J.l, gestolen auto. Hij haalde er een Brussel- schen polltie-agent by en sa men -wachtten, zy^ltot. 'n chique gekléede heer én' dame} uit de bioscoop komende, met den wagen wilde wegrijden; Toen- greep de sterke arm in. 'Het bleek een gelukkige gTeep te zijn. Want een nader onderzoek bracht dé, politie op het' spoor van een internationale bende van autodieven; welke haar ver takkingen hadv.over, het geheele vasteland van Europa. - - niet, 'want toen Nil" dichter bij het huls kwam. zag r hlj daar twee tnannen heen en weer lo open.'UV«r*l&f3 V' tUkkie'V. dacht prof is ookniet'gdc.-ihU.-j^ hëèft vschUdwaehten uitgezet.' dat kwalbk!j-rMa '-••ala hij 'denkt dat hij daar XJokiè' Durf ymee$w«'g|jfey

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1