wogen onze troepen niet naar Indie? Echtscheidingen aan den loopenden band VRIJ, ONVERVEERD Nieuw Republikeinsch kabinet Salueeren, of niet 1 Nederland-Zweden Handelsverdrag Regcering HET PAROL ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF. 24155 INLICHTDJGENDIENST UITSL.' TELEF."- 24156 WOENSDAG 14 NOVEMBER 1945 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken VIJFDE JAARGANG No. 193 Mail en vrouw in het kfler "v-•••.. j Men herinnert zich uit den recrutentijd wellicht het standaardgrapje van den sergeant-majoor hij de theorie over eerbewijzen: „Wat doet de korporaal van de militaire politie wanneer hij bij duis ternis een kapitein van het .Leger des Heils op het, fietsen zonder licht betrapt?" Sedert eenigen tijd heeft de Nederlandsche legerleiding zich dn vollen ernst moeten bezig houden met de verhou ding man-vrouw in het leger. Twee legerorders, de Hulp- korpsbeschikking en de ver pleeg sterk orps beschik kin g, rijn van deze militaire medi tatie het gevolg, geweest. Ze lulden: „De militairen dier Konink lijke Landmacht zijn niet ver plicht, militaire eerbewijzen te brengen aan militaire meerderen van andere kunne, behalve aan zoodanige meer deren, onder wier hevelen zij' rechtstreeks zijn gesteld1". Geen luitenant dus; die een meisje van het V.J.K. op straat kan aanhouden,, omdat ze niet model geglimlacht heeft. En geen .vrouwelijk kapitein..., v Maar deze fantasie gaat ons te[7er,yv' Na onderhandelingen In Stockholm tusscben een Neder landsche en een Zweedsche de legatie, zijn op IQ Nov. een handels- en een betalingsover eenkomst tusschen Nederland en Zweden geparafeerd. Volgens de termen vanhet handelsverdrag, dat de periode tot het einde van 1946 omsluit, zullen dewederzijdsche leverim gen een' totale waarde bedra gen van ongeveer 320 millioen. Zweedsche kronen waarvan- on geveer 190 millioen voor import uit Zweden en ongeveer 130 millioen -voor export naar dat land. Duifsche troepen in Spanje De leider van de Spaansche verzetstrijdkrachten in Frank rijk heeft verklaard, dat; er nu 40.000 Duitsche soldaten "1 in: Spanje zijn. De Duitschers trok ken over de Spaansche grens, toen zij in Zuid-Frankrijk, wa- ■ren 'afgesneden. .'Zij vwaren MhOtj de "Ffanbb-rëgeerlnggoed" ent-' vangen 'en "zijn 'Ingelijfd - bij* het Spaansche vreemdelingen legioen. BESPREKING N.V.V.en E.V.C. Te Amsterdam is een confe rentie gehouden tusschen ver tegenwoordigers van het N.V.V.' en de E.V.C. over de mogelijk heid te komen tot een gemeen schappelijke vakcentrale. Besloten werd, een memoran dum samen te .stellen, dat als basis zal dienen voor een 'vol gende bespreking, welke .op 1 December zal gehouden worden. Sluikhandelaars gaan naar Vcenbuizen Het ligt in het voornemen, zwarte handelaren, die op hee- terdaad betrapt worden, vla een speciale spoedprocedure, binnen 48 uren na hun aanhouding,' naar de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen te zenden, waar zij zwaren arbeid zullen moeten verrichten. Het Kon. Besluit, waarbij deze materie geregeld wordt, is dezer dagen te ver- ■wachten.'"'-'*-■■.;•■ 3 Generaal de Gaulle is door de Assemblee Constituante een stemmig gekozen tot president van de voorloopige Fransche regeering. De Gaulle werd gekozen met £55 stemmen. Eén lid van de vergadering onthield- Jdch van stemming. De Gaulle heeft de opdracht tot vorming eener re geering aanvaard. Alle oud-frontstrijders ën.al degenen die voor Frankrijk en voor generaal de Gaulle gele den-en gestreden, hebben zijn geproclameerd totpersonen, die;-zich: bijzondere verdiensten jegens' 'het vaderland hébben' verworven. ROTTERDAM-SUNDERLAND De Steam Shipping Co. Ltd, té New Castle heert den regelmati- gen wekelijkschen dienst Rotter dam-Sunderland overgenomen van de Home Line. Als agente te Rotterdam treedt op D. Burger en Zoon en te Sunderland Com mon Brothers. yeru7achfifig2.it ooor onzen stadskern v - 1 |oe zal Rotterdam herrij-- H zen? 1 1 Dat is de vraag die menig-;g een berighoudt;'Hoewel; er,:naaÉÉ| buiten weinig van uitlekt, kun?%É nenf.wij onzen lezers toch.3dé;^5 verzekering; geven, aai: „er^ge?£$ dacht enge werkt -wordt dat; h knettert envdat duizenden;ohW.;v^ werpen gereed Jiggenlen^besturS deerd worden. Wordt de";--stadCVjj6ud"i^Lér^i bouwd?.;,Ofzai'::>;Róttér.dam^in| Amerikaanschen;-styiS opgetrolc^ keh:..worden?;;Zal'.fde^bbboti^hg:| breed f eriVriiim zfjn^reh^waarj komëhtë^ënUj]£|d^^TOhhu3zëri^ waar. de - kantoren';''.en'3fabrie-fs ken?^ |gg|gg||§g Bijgaand ontwerp'van *\éen^ bekenden, Rotterdamsch'èn chitectwerd ons '3toegezonden^ Het is uiteraard in- een bepaal^ complex ge dacht.Wijpublicëé^ ren-;-;het:;' zohdeï'ftcbmmehtóar^ StllzwiJ gehüheid ;tot3bverlko^chitJjd;^d^^p^ "pletet plarmen,|voor rdei^w^e^ opbouw;?>2'Ppenb*aarj'c^"^^M^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1