- - tandwachter in msMÊssnai Batavia reageert gunstig op „Kabinetswijziging" Ontvoeringen te Batavia Van Wijk stond volgens den Hoogen Raad niet in .dienst van den vijand Toekomst der Nederlandsche radio-industrie Opnieuw: de kogel voor I wÊSm VRIJ, ONVERVEERD Onverwachte overval op vrouwen Terugkeer uit Indonesië Achtec hei nieuws Kamerleden bedanken Verschil tusschen twee landwachten Slachtoffers van de atoofflbom Uitspraak op Sint Nicolaasdag Sportmateriaal naar Nederland AANVANG SCHOEVERS DQnsinsritüur I I 1 BOEKHOUDEN BED ACTIE EN ADMl EENDR ACHTS WEG 42 - .HOTTEB3JA14, TELEFOON 25430 (3 LIJNEN); ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 040 Bankier: AMSTERP. BANK TE ROTTERDAM Giro 1133 ten name van Amsterdamsclie Bank HET PAROL AD VEKTENTlES EN TINLICHTTN GENDIEN f SCHIEDAMS CI TESIN GEL -NO. 42, ROTTERDAM TELEFOON .NOS. 27839 -' 24155 24156 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF. 241Sd INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF. 24136 VIJFDE JAARGANG No. 194 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 15 NOVEMBER 1945 De onmiddellijke reactie in Britsche en Nederlandsche kringen te Batavia op de reconstructie van het „RepnblikeiL«sch Indonesisch Kabinet", welke ir. Soekarno. de „president der In donesische republiek" aanvaardde, was er een van hoopvolle stemming. Soetan Sharir, die thans „premier" geworden is, heeft verklaard, dat de wyzlgingeu in het kabinet een breken met de Japansche connecties beteekenen en een vaarwel aan Nhet geweld als uitdrukking en middel van den nationalen wil. Hy voegde hieraan toe, dat het nieuwe kabinet bereid was met vreemde mogendheden samen te werken. Gistermorgen is te Batavia of ficieel meegedeeld dat W. M. F. Mansveld, politiek adviseur van dr. van Mook gisteravond uit Batavia verdwenen is. Mansveld behoorde tot een groep vooraan staande Nederlanders te Ban- doeng. Uit zeer betrouwbare bron wordt vernomen, dat gedu rende de afgeloopen weken, in Batavia alleen, gemiddeld twin tig personen per week door ex tremisten ontvoerd zijn. Alle po gingen om de ontvoerden op te sporen, zijn tot dusverre vruch teloos geweest. Deze ontvoeringen zijn eenige weken geleden begonnen met het wegvoeren van een aantal Indonesiërs, die moelljk als vij anden van Soekamo werden be schouwd. Later werd een* aantal Indo-Europeanen en Europea nen het slachtoffer, evenals kln- deren en ouderen. Voor vele ont- bestond zoo opper vlakkig beschouwd, geenerlei re- oen. Deze ontvoeringen hebben in Batavia groote- ongerustheid veroorzaakt. - hn%» propaganda boorde een nieuwe bron aan, --- """"IV uiuu uan, door een beroep te doen op de Chineesche regeering tot inter ventie teneinde de Chineezeb' w redden, die vernietigd wor- detn Het Cliineesche kwartier te Soerabaja is het tooneel van n strUd tusschen de Jsntten en Indonesiërs geweest. - Voor de vorderingen, die he den gemaakt zijn, zljn verschü- lende hinderpalen opgeruimd, vanwaar uit Indonesisch lucht doelgeschut het vuur geopend had ..op, Britsche vliegtuigen: •Een vérder^ onderzoek heeft" ult- gemaakt,dat groentenverkoo- Pers op straat automatische nand vuurwapenen verborgen hadden onder hun groenten, om aan den strijd te'kunnen - deelnemen. De':Britsche opera- r- ties wreden bemoeilijkt door de noodzaak, zorg te dragen voor achtduizend Nederlandsche en Indo-Europeesche vluchtelingen die zich tusschen beide linies bevinden. Volgens een bericht, dat af- komstig is van hetgeallieerde hoofdkwartier - in Nederlandsch Indië, zijn honderdvijftig vrou wen en kinderen in vrachtauto's levend verbrand of doodgescho ten, toen het konvooi, dat hen uit het gebied van Dharmo eva- cüeèrde, door Indonesiërs werd aangevallen. Het konvooi werd twee uur lang verdedigd. De troepen dron gen in eenige huizen door, waar zij enkele vrouwen en kinderen onder konden brengen. De In- - donesiërs gebruikten handgra-, naten tegen de voertuigen. Dit bericht werd opgemaakt uit mededeelingen van oogge tuigen.. Er. 2ijn strooibiljetten uitge worpen op 13 verschillende pun ten op Java, Bali en Madoera, waarin een boodschap" van ge- neraal Christison stond gerrukt aan de bevolking over de ge beurtenissen te Soerabaja. Een Thunderbolt-machfne voerde een offensieve .verk'ennlngs- vlucht uit boven het gebied, waar men vermoedde, 'dat zich tanks bevonden. Vc'gens nlet-officieele schut- '•tingen bedraagt de totale sterk te der Indonesiërs' tusschen de .15 en 18.000 gewapende, man schappen met inbegrip van de T. K. R.-striJdkrachten. De or ganisatie dezer strijdkrachten is echter zeer matig. Rond 15.000 kilo bommen wer den uitgeworpen op bepaalde doelen, die zich in handen be vonden van Indonesische extre misten te Soerabaja. „De opera ties in Soerabaja vinden metho- dlschen voortgang", aldus werd op het Britsche hoofdkwartier verklaard. Half- December, wordt, uit .Indië.- de „Oranje*1 verwacht met een transport zieken en met of na Kerstmis de-„Nieuw -Amsterdam'1, met circa 3000 we duwen en wèezen. De dienst der Repatrieering;- .welke Is belast met het geheele transport uit Indië haar het vaderland," ver wacht, dat in dekomende 6 maanden ongeveer 50.000 re patrieerenden in Nederland zullen aankomen: Het vervoer zal voor., een klein deel per vliegtuig r geschiedenen voor een groot deel per schip, waar- voor de Engelsche regeering 'n aantal schepen heeft, taeg-ezegd. Reeds tijdens de reis .zullen de Indische gasten worden voor zien" van winfcerkleeding, waar voor een. groot kleëdlngmaga- zijn te Port Said Is ingericht met een staf van deskundig persoueel. Ook zullen tijdens de reis distributiebescheiden, per voorschot .worden, uitgereikt om den; repatrieerenden den. moei lijken gang naar de verschillen de bureaux te besparen. Het Nederlandsche Roode Kruis zal op de schepen de zorg voor de zieken op zich nemen, terwijl er ook Wellfare-teams samenge steld door het comité „Neder land Helpt Indië"'aanwezig zul len zijn om de passagiers aller lei Inlichtingen te verstrekken en voor ontspanning te zorgen! Het C. B. V. O. zal reeds voor den aankomst zorgen voor huis vesting, opdat de gerepatrieer de terstond onderdak zal vin den. Daarom zal men reeds b vertrek uit Indië passagierslijs ten opstellen, waarop adrèssen worden vermeld, waar men ver moedelijk in' Nederland een thuis kan vinden. Deze adres- ens' zullen worden geverifieerd en voor eventueel vervallen adressen, zullen nieuwe worden gezocht. Bij aankomst in Nederland zal 't comité „Nederland Helpt Indië'» aan lederen gerepatrieer de een pakket aanbieden, het welk versnaperingen, rookarti kelen en andere kleinege schenken zal. bevatten, terwijl het comité tevens voor een aan vulling van textiel en toiletar tikelen zal zorgdragen. Het' ge heel van deze .-.maatregelen is er. op berekend, dat mén te doen heef t met menschen, die lichamelijk' en geestelijk ,-yeel geleden •- hébben- en die mate rieel - van-alles beroofd' zijn. Zaterdag' is de „Stuyvesant" naar Nederland teruggekeerd met .500 pakketten aan .'boord van de Surinaamsche-bevolking en een lading koffie en zuid vruchten.-Een aantal soldaten en repatrieerenden maken van deze gelegenheid gebruik om naar Nederland terug te reizen. De Solland-jinier^fa.Lyn zal binnenkort haar vloot kunnen verrijken met het jg.00Öjtons motorschip „Westerdam", dat in September 1939-op,,stapel jberd gezet, doch tengevolge van .den oorlog nimmer gerééd kwam'. Ilè\. schip, dat eenige malen door bommen werd getroffen eii: driei-maal tol zinken werd geb racht, is, dece avonturen toch nog te boven, gekoniën, cn wordt thans geheel afgebouwde Postzegeljaarbeurs. Op Zaterdag17 November te 10 uur wordt ;;in gebouw Wil lemsstraat te.JDen Haag een jaarbeurs voor; postzegel- en luchtpostverzamfelaars gehou den; De .beursvis- dien dag ge opend van .10^3 uur., Tegelij kertijd; wordt - ln hetzelfde, ge bouw een tentoonstelling „lucht pentzeldzaamliéden" gehouden. Tijdens dë|Ctentoonstelling zijn bijzondere herdenkings- kaarten verkrijgbaar; uitge geven ter gelegenheid van het feit,dat juist jj75* jaar geleden het eerste officieele postvervoer door de lucht [plaats vond (be leg van "Parijs)Deze kaarten worden-slechts; één dag, 17 No vember, verkrijgbaar gesteld. De verkeerde keus viP? j volgende benoemdver- klaarde leden van- de Staten- Generaal hebben voor deze functie bedankt: prof. J. H. W. Verzijl te Utrecht, dr. J p Kruyt te Utrecht,-mevr.'dr. H A'erwey—Jonker- te Eindhoven- en de heer H. W.: van Randwijk te Amsterdam. - - „Beide, eerstgenoemden waren - benoemd verklaard., totleden oer. -Eerste .Kamer.béide .laatst- §enoemdeh tob ledender Twee- De Belgische kóningscrisis gaat eigenlijk ai terug bp Octo ber 1S36, toen Leopold in de buitenlandsche politiek-,ingreep en België losmaakte van Frank rijk. Het was een' laatste.,poging ora België buiten den oorlog .te, houden,' dié toen al dreigde. On getwijfeld: had - de v -miserabele politiek van Frankrijk aan die beslissing veel ^schuld, maar dit' nam niet weg dat dit besluit tttïï193$ pptitië ivër- "zwakte 'ënjffie! van'! DÜitsëlflahd^ versterkte, pijnlijk resultaat, wanneer men bedenkt, dat Bel gië uit een Fransch en een Vlaamsch deel bestaat, zoodat iedere beslissing in dat land be halve op zijn eigen mérites ook nog gewogen moet worden op de vraag, in" hoeverre zij het evenwicht tusschen de beide volksgroepen beïnvloedt. •Het Waalsche deel, bewogen door een antl-clericale kern, leunt aan tegen Frankrijk met zijn;, rijpe .democratische .cul tuur; het Vlaamsche deel, be wogen: door. een militant katho lieke, kern, heeft al het élan, maar-ook alle rancune van. een in zijn cultuuruitingen belem merde minderheid. In de vorige jaren was. er echter veel gedaan om het Vlaamsche onrecht te herstellen. De Vlamingen wer den daardoor steviger gebonden aan den Belgischen staat, maar ock'' ;aan - de democratie. Het waren nu de Walen, die, van hun voorrangspositie! -beroofd, tegen den Belgischen staat gin gen, rebelleeren; getuige nu 'on langs weer het congres te Lmk, v/aar de Walen humeurige mo ties aannamen, die voor den Belgischen staat niet vriende lijk klonken. - Het besluit van den koning in de Meidagen van 1Ö40. om na de capitulatie in België te blij ven. moest vérstrekkende gevol gen' hebben. Leopold/ distancl- eerde zich daardoor van de re geering, die naar Londen emi greerde. Zijn keus was een on uitgesproken votum van ver trouwen-in de Duitsche over winning; zij ülaatste de Belgen voor een coiifUct, want de oor log werd door-de illegalen voort gezet, daartoe aangemoedigd door de Londensche regeering. De cazpitulatie was in den aanvang vooral in Vlaanderen •populair alles, wat antl- Fransch was. zag zijn critiek op Frankrijk na de capitulatie van het land bevestigd. De onder drukkingspolitiek van de Dult- schcrs dreef de beide deelen echter weer snel naar elkaar en België heeft niet het minst dank zij 'de "Veroenlngspolitiek, die aau 1940 voorafging, den toets der bezetting doorstaan. Maar de koning Is onmogelijk geworden. Het ls daarbij, van geen be lang, of hij zich .tijdens de be zetting persoonlijk waardig ge dragen heeft of',over de schreef ls gegaan; De protocollen van het onderhoud te Berchtesga- den belichten slechts gevolgen, geen oorzaken, geen hoofdzaken. Leopold heeft - een verkeerde keus gedaan, hij is inzet gewor den van een partijstrijd, waarin alle: oude tegenstellingen: Vlaamsch tegen Waalsch,ka tholiek tegen anti-clericaal, autocratisch tegen democra tisch, in verschillende doseerin gen gemengd, nog eenmaal óp- vlammen en hij heeft opgehou- den'het symbool der'eenheid te 2tjn, dat don zin uitmaakt van het koningschap, De Bijzondere Hooge Raad van cassatie heeft heden een verrassen de uitspraak eed aan, door Van Wijk, den beruchtcn landwachter uit Pynacker, die tal van onderduikers 'verraden had, te ontslaan van rechtsvervolging;, omdat de; ten laste legging niet juist was geweest. Volgens den Hoogen Raad had deze landwachter niet in dienst yan.den. vijand gestaan- Zooals men zich herinnert was Van Wijk door "het Bijzonder Ge rechtshof tot twintig jaar veroordeeld, nadat de procureur fiscaal de doodstraf tegen hem geêlscht had.-Na de behand-tng voor den Bijzonderen Hoogen Raad had de procureur fiscaal opnieuw de dood straf tegen hem geêlscht ••>-. Dc Raad, vandaag zijn uitspraak bekend, makend, ontsloeg. Van W(jk van fèchtsvervólging daar dé R^^zlèh^o^liet standpunt stelde ^t^dè 'Ned. Landw^ht g eê n Duitsche organlsatle was en düS de lëti laste leggjng, dat verdachte in v(jands dienst zou hebben gestaan, ongegrond is. Weliswaar heeft de Landwacht diensten verleend aan den vijand doch dit is verdachte niet ten loste gelegd. De Raad trekt ln deze een scherpe scheiding tusschen de ln Maart '43 opgerichte Vo.iori«B^tv.u« November '43 opgerichte Land- Neilerlandsc be Landwacht en de ln wacht. In de mativeering van de uit spraak te gen Van; Wijkwordt gesproken van 2 landwachten." Daar deze1 passage' misschien niet volkomen duidelijk is voor degenen^ die zich hetr ontstaan van belde landwachten niet meer herinneren, wordt het, vol gende nog even .gememoreerd: Aanvankelijk is een .formatie Landwacht Nederland" opge richt, 'welke als militaire 'for matie, opgesteld in - het kader der "Waffen SS, ten doel had, militairen weerstand te bieden tegen eventueele geallieerde in vasiepogingen op de Nederland sche kust. Later heeft men deze landwacht den naam ge geven van - .Landstorm", de manschappen waren gekleed in de Duitsche,Teldgrijze.uniform. In 1943 is 'de Ned. Landwacht opgericht, .die zich „populair" maakte met het dubbelloops jachtgeweer. Deze formatie werd in het leven- geroepen z.g; ter bescherming van leven en goed van - N.S.B.-ers - en stond ender, toezicht van Rauter, Volgens de uitspraak van den hijzonderen raad vancassatie wordt dus -blijkbaar het lid maatschap van laatstgenoemde landwacht niet beschouwd als: tredenin. vreemden krijgsdienst, PRINSES JULIANA IN ROTTERDAM is Overdracht van cheque van i 93.000.- Gistermorgen, werd in het gebouw van het Roode Kruis ö/oor het Comité Weggevoerde Rotterdammers, in tegenwoor digheid wan de Vakleiders der Vrijwillige ^Luchtbescherming, een cheque overhandigd van f 93.000.Prinses Juliana als voorzitster van het Nederland sche; Roode Kruis heeft: van haar belangstelling blijk gege ven door zich persoonlajk naar Rotterdam te begeven om'- de chèqué ten behoevevan de af~ deeling Rotterdam in ontvangst te nomen;; ,:;v'-'.v Hét is de bedoeling, dat de opbrengst zal worden: bestemd om een gebouw in Rotterdam te koopen, dan wel medicamenten aan te koopen voor de bevolking, van Nedieriandsch Indië of het uitrusten van een Roode Kruis team voor hulpverleening in Nederlandsch Indië. Immigratieprobleem in Palestina Het lot van de vele menschen van verschillende rassen,-die on der de verdrukking geleden heb ben kan niet beslist worden, voordat - de -omstandigheden-in Europa gestabiliseerd zijn.Het Jpodsche vraagstuk is een;;groot menschelijk.vraagstuk. Er,is on langs een beroep op ons gedaan om immigratie op; groote schaal in Palestina te bewerkstelligen. Inverband; mét de; aandacht; .die rHézèj icyiÊestiè ;in^de •wèreld heeft getrokken, heeft de Brit^ sche regeering besloten de re geering der V; S. tot samenwer king uit te noodigen. „Ik ben blij", aldus Bevin, „dat de regeering der V. S. deze uit- noodiging heeft aanvaard". De taak van de nieuw te vor men Engelsch-Amerikaansche commissie zal bestaan uit een onderzoek naar de politieke, eco^ nomische en sociale omstandig heden in Palestina met betrek king tot Joodsche immigratie en vestiging en de omstandigheden van de mensehen1 die er reeds wonen. Voorts krijgt de cömmi&r! sie tot taak met vertegenwóordi-' gèrs. van Arabieren en Jóden te onderhandelen. „Wij hebben er vertrouwen in" aldus Bevin, „dat een oplossing in den goeden geest tusschen Joden en Arabieren een belang rijke bijdrage zal zijn voor het bestendigen van den vrede in het Midden-Oosten". Te Schoonebeck, een der oudste Dr entsche dorpjes, zijn, gedeeltelijk tusschen de boerderijen boortorens- verrezen, om de kostbare olie iiit den. bodem te halen. De met lankwagens 'uit Schoonebeck aangevoerde olie wordt in tankschepen overgeladen. Van Kleffens „Op de brug", De. minister van buitenland-, sche zaken, mr. E. Nr.van Klef fens,-: zal Vrijdagavond in het wekelijksclL radiokwartiertje der regeering „Op t de brug" spreken -- over:het -' Handvest van;San .Francisco, Dr. Philips is optimistisch Gistermiddag is het s.s. DelftdJjk van de ,H.AL. ln.de haven aange komen met een; lading; stukgoed alsmede met" ca.-dertig passagiers. Onder de passagiers bevonden zich dr. A. F. Philips, directeur, van het Philips-concern - en kapitein J.. v. Duiken, nautisch Inspecteur van de H.AL. Het was ons - niet gemakkelijk deze heeren te spreken te.krijgen, doclr ni cenigen tijd hebben wij dr. PbUips op de kade een vraag kunnen stellen. „Wat denkt U over de toekomst van de Nederlandsche Radlo-in- dustrie?" •'„Door.-'vijf jaren 'stilstand ;'isr-óiize Nederlandsche.tadus trie; "niet - ïixeer geheel .up to date;..De.-["filialen ln het;:,bulteiüand;hebhen,;;dankl;zy kooppolitlek, behoorlijk- kunnen werken. De ïNedertandsche vinding rijkheid en de 'bekwaamheid van onze technici wettigen een opti misme ten aanzien van de toekomst van onze radioindustrie." Kapitein van Duiken, heeft ons een onopgesmukt relaas gegeven van zijn avonturen in de afgeloopen vijf Jaren. Hij vertrok in April 1940 met; de Pennland naar New Yorx en;~stelde zich na den inval der Duitschers dadeiyk in dienst van de geallieerden!*' In den strijdom Griekenland verloor hij de Penn land in-.de wateren van, Kreta. Daarna is hö gezagvoerdergewor den van de Noor dam,-, mét welk schip hij een groot aantal reizen heeft ondernomen naar het oorlogs- tooneel in de.Stille.Zuidzee.-In 1942 is 'ftiiV nautisch inspecteur'van de !;H.a;L.--te New. Yórk benoemd. ,V Naar kap. v. Duiken tenslotte nog mededeelde^jzal' hij ,hlet -meer. va ren. omdafcïf hijgde - deeftydsgrens overschi'eden heef t.1-j .VJ Nog steeds sterven drie of vier personen per week aan. de ge volgen van de atoombom die een zoo groot gedeelte van Nagasaki heeft verwoest. Als onmiddellijk gevolg van de ontploffing stier ven 30 a 40.000 menschen. Een zelfde aantal is in de zes weken, die daarop volgden, gestorven. Bijna, al deze latere slachtoffers zijn gestorven aan de uitwerking 'van O-stralèh- de bijproducten van "atoomsplitsing. De uitwerking. van G-straleri is, dat het beenderweefsel door verbranding wordt vernietigd evenals de bloedvormend e, cellen in het beendèrmerg, waardoor de patiënt van het .vermogen wordt beroofd, zelf nieuw' bloed te vormen. Velen leden ook aan verbrande Ingewanden, waar door de spijsvertering onmoge lijk werd. Het algemeene resul taat was een nutteloos gebruik van'.het voedsel, waar de Japan sche wetenschap hulpeloos te genover stond. De Amerikanen zijn ziekenhuizen iaan het op richten om de lijders aandez» en andere ziekten te verzorgen. Terwijl' president:, Trüman en minister-president Attlee over de .atoombom;conferëeren Ü'kam men honderden. Amerikaa'nsche en Engelsche geleerden iedere voet van het verwoestegebied uit om de geheimen van de bóm te ontdekken. Zijhebben zich verplicht tot geheimhouding, maar voor lederen waarnemer zijn de uitwerkingen van de atoombom duidelijk. Door de heele'vallei die zich bijna van de kust bij Nagasaki naar het Noord-Oosten uitstrekt, zijn de stoffelijke .resultaten van' de bom afschuwwekkend. In - het hart van de vallei staat nog slechts een enkel skelet van wat eens- een'gebouw uit staal 'eh beton was, tusschen uitgestrekte ruïnes.' V -•'••' - Wat de gelèerdëtf^ontdeiclcêrf zal niet wordenbekendgémaakt tot de" hoogste Am'erikaansche en En gelsche autoriteitem-over" de '.toekomst van 'ijde atoombom hebben beslist." 'r Zijn zaak voor bijzondere Raad van Cassatie In het gebouw van den Hoo gen Raad der Nederlanden aan het Plein te 's-Gravenhage kwam, gisteren de bijzondere raad van cassatie by een om in laatste instantie zich een oor deel te vormen over het gedrag van Max Blokzijl tijdens den be zettingstljd. Een laatste uitstel van het definitieve vonnis dat hem wacht. Een uitstel dóór hemzelf verzocht toen hü, na dat het Bijzonder Gerechtshof alhier het doodvonnis over hem had uitgesproken, cassatie aan- vroeg.:v.;—v De bijzondere raad van cassa tie was samengesteld uit: mr. H. Haga president; rechtskundige raadsheeren prof. van Brakel, mr. dr. 'Feber en mr. Veegens. Als militair raadsman fungeer de mr. Tollenaar. Mr; G. E. Lan- gemeyer trad. op als advocaat fiscaal. -v - Het voortgezet misdrijf van het opzettelijk in tijd van oor log den .vijand hulp verleenen' zoo noemt dë rol kortweg het misdrijf, waarvoor Blokzziji voor den raad verschijnt. Mr. Langemeyer is de eerste, die Blokzijl een vraag stelt óver het boekje „Brandende Kwes ties"- Blokzijl had ontkend', ver antwoordelijkheid te dragen voor den inhoud van deze uitgave, omdat hlji de teksten wel voor de microfoon had uitgesproken dcch ze iiiet hadi kunnen controleeren voor zij gedrukt waren. Dan vraagt mr. Langemeyer of de redactie van Het Handels blad wist,.dat Blokzijl toen hij correspondent in Berlijn voor dit blad was, nationaal socialist was. Dit ontkende Blokzijl. Wel had) het Handelsblad herhaalde ma len zijn copie verkort of terzijde gelegd, omdat zij volgens de meening van de Tedactie niet in overeenstemming was met dc slemming ln Nederland. Wat betreft den zakelijken in houd; van de citaten, door den procureur fiscaal voor het hof aangehaald, ontkende Blokzijl niet dat deze klopte met zijn radiopraatjes. Dan. komen de pogingen van Blokzijl om zich terug te trekken ter spra kë. De oorzaak hiervan noemt höjl,zijn..groote ieleurstet- Ifegitó -tal';van-Duitsche nattor; naal-sóctaltetendie hier slechts gekomen bleken te zijn om •beter van te worden. De reden waarom' hij bleef was het verzoek van Mussert en zijn naaste me dewerkers om. tot het laatst op post té'toiy ven. Daarna komt een verklaring van hooge politieambtenaren ter sprake'waaruit zou blijken,dat Blokzijl brieven, welke hij ont ving naar, aanleiding van zijn radiopraatjes, had doorgegeven aan de politie. Indien dit-al ge beurd: zou' zijn aldus Blokzijl; is het. gebeurd om te ónder- zoeken of de inhoud van" die .brie yen juist was';ëhimen mij -hlet voor d«n gek wilde houden. Dat zou den inhoud van rnijm: radio praatjes geschaad kunnen heb ben .v.l'' Het betoog van den verdediger, dat op zuiver: juridische gronden was gebaseerd, concludeerde tot verwerping van het vonnis van het gerechtshof. CONCLUSIE Mr. Langemeyer besloot direct na het pleidooi conclusie te ne men. Zijn meenine was, dat de doodstraf wel degelUk ln dit ge- ROTT. PHILH. ORKEST TWEE CONCERTEN Naar Mahler's Vierde Symphonic kan men toch nog altijd geboeid luisteren. Het ls muziek, waarin soms op kinderlijke wijze de biyd- s'chap' over .de gronden rust,; de vreugde over de bevrijding uit de doorleefde psychische spanningen, wordt verklankt. Dit alles vindt dan iyn hoogte ln het laatste deel [met .de sopraan.'solo: „Wir genièssén "diehimmlische Freuden." waarop- overigens het karakter van de geheele symphonie is gebaseerd. Hpt orkest, onder leiding van den dirigent Paul Pella heeft dit werk prachtig gespeeli Zoowel in het laatste 'deel van deze symphonie, alsmede in de te voren gezongen twee aria's van Parcell, kreeg men volop de gele genheid, de fraaie stem van Jo Vincent .te bewonderen Met het vioolconcert ln G van Max Bruch trad ln het Colosseum Theater als solist Sünon Kooke op. Deze violist bezit vele kwaliteiten, maar 'zijn vertolking van dit werk heeft ons maar matig kunnen boeien. Rhytmisch was het zeer on- beheerscht, zoodat het aan de slag vaardigheid van dirigent én orkest te danken was, dat .er geen érger dingen "gebeurden. Bovendienging er weinigwarmtevan dit spel uit. Het bleef een technische demon stratie, zonder meer. Ten slotte reJeveeren we nogdé'| geslaagd/ uitvoering van Rhnsky. Korssakow'; Scheherazade, waarin concertmees ter Tómasso deivioclsolo fraai heeft gespééld. ,r H. v. B. ZOUT VOOR ZELFVERZORGERS; HetG D. K. maakt, in,ver- banö.met.demöeUykheden,:.wël- ke;word enondervon d en;- bij'het be trekken!vah: zout'Vóor; z elf ver- zo rgers vÓor.vleësch;;dezeiier: op-: 'merkzaam;. öp;^ tot slachting; oyer,ïte,fgaari;;zlch ervan ;;mo eten"!;: overttügenS' dat hum levérahclër; voldoende |zput Jhtvoorraad 'heeft ora hun,1 zom draVzij -"de fzouttoewjjzingyheb- bënTón^angèh^out^tëï kurmen.i val' toegepast moet worden. De stelling van den verdediger/dat het voeren van propaganda - slechts een poging tot hulpver- leening aan den vijand' zou zijn,, verwierp mr. Langemeyer.- Het woord hulp sluit op zichzelf succes niet in. Hulpverleening behoeft dan ook om strafbaar te zijn, niet direct tastbare resul- taten te hebben. c Sprekende over de strafmaat betoogde mr. Langemeyer dat de doodstraf met de allergroot ste terughoudendheid moét wor den toegepast. Van dezen ver dachte is echter zeer w e in i g te zijnen gunste te zeggen en veel, zeer veel, te zijne na- deele. Zijn weinig fraaie gedrag 'blijkt ook uit zijn gedraai cm het feit, dat hij zijn correspon dentie ter inzage gaf aan ds po-' lit-ie.. Max Blokzijl hesft zich een volleerd leerling van Ooebbeis en Hitier getoond. Zijn própa- ganda was uiterst geraffineerdi ■Waarschijnlijk heeft geen Neder-: lander waardevoller diensten aan den vijand bewezen dan; Blokzij 1. Op grond hiervan sprak :- mr. Langemeyer zich uit t e g e n verwerping van het vonnis van het'hot .De raad zal op 5 Dec. uitspraak doen. "Woensdamlddag arriveerde op Schiphol met het vliegtuig uit; V Ztlrlch de heer K. J. J. Lotsy, be stuurslid van de FXF.A.De heer Lotsy deelde ons mede, dat Jn'Zwit- seriand een actie zal worden gé-. voerd om den sportbeoefenaars van Nederland aan materiaal te te hel-, pch,:" V;'!V Het bestuur heeft besloten, to dé.s plaats van dr. Peco Bouwens (Duitschland) Karei. Lotsy aan; te;? wijzen als lid van de International Board, het lichaam, datinterna- tionaal de regels van bet voetbal- spelbepaalt. De verhouding tusschen de FJ.F.A. en de Britsche bonden isy; bijzonder goed. De perspectieven van een samengaan der Britten met j; de F.I.F.A. laten zich gunstig aan;.g zien. Ook met Sovjet-Rusland heeft de F.I.F.A. enkele weken geleden-, contactgezocht. Tenslotte vernamen wü nog;..dat;;.' verscheidene landen,; zooals-Zwlt-p seriand, TsjechoslowakJJe, en. Noor-; wegen gevraagd - hebben om- een landenwedstrijd. tegen. k Ned€?tlflnd|; te;spelen.- Deze- aanyrageh^v MUai^ worden overwogen in het'kader van het internationaal programma ven het seizoen 1946-1947. De sleeptank. te Wagenlngen Op een lezing voor het Rot- terdamsch Natuurkundig Ger nootschap heeft dr; ir. W. P. A. van i Lammerenverklaard,;; aat;| de sleeptank te "Wagenlngen;op;^ zichzelfvrijwel onbeschadigd\sfr gebleven. Een groot deel;; van. den inventaris! is echter' gesto-.; len. Dev paraffine voordej yer-j; vaardigingvan scheepsmodel-^ len intotaal1,25. .ton door de omwonende boeren^ ver-;;: werkt tot kaarsen, die voor "f 1 per stuk in denhandel weren gebracht. De Duitsers •hadden!1! de geheele elecfcrische;.uitru5-|;j ting, den omvormer en de frals-s> ba nken gestolen! Gelukkig vbndsf de directie; van de sleeptank!;- een vrachtbrief; ,-waaruit^bleélc^ dat:de omvormer zich;invEssen:;; bevond. Dit apparaat zalthans"' wórden teruggehaalde .terwijl^ waarschijnlijk van de Ham-| burgsche sleeptank een aantal; fralsmachines kan wordenver- kregen. In Januari 1946 kan, de •.- sleeptank weer in bedrijf wor^..,; den gesteld tèn behoeve van dé proefnemingen van de Neder-;; landsche scheepvaart.; Men-.; i heeft veel opdrachten in -het vooruitzicht en ook van Engel-;; sche en Amerikaansche zijde bestaat weel belangstelling. nieuwe cursus BOEKHOUDEN TALEN MATHENESSERLAAN 145; Telefoon 25542"'' RANDWEG 1 8, Tel. 71229: "y y J /Tl Van 15 November-^' IMSCHRIJYIN6 voor de 'januari-^ cursussen voor eerst^ begi nn énd enVen";@|^| meer gêvorderdm. 'ïf-. I - MATH EHES5ERWEG 209-221 -V'\ 'f 'Cf:~ fRIVÉ AOMSï SCHIÏBROEK5CWELAAN 121 - ÏEL'47421. ïs. AAN^5fc^|^';;p|g| PRAKTIJKDIPLOMA j 'iDt! nieuwe ■cursussen vanpen 'deze iij^chrlirlngéloa'iiltühihüngtitk^—.^ I HEEMRAADSSIHGEl; 1 lijps HDWiWLGERSMA-P0TC-IE5ER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1