resu m KLEINE k EN DE GROOTE K mm Voortzetting besprekingen over vijf dagen? lm passe in Fran k rijk Rotterdamsch elftal werd? met 4-0 verslagen VRIJ, ONVERVEERD 8Ï0 Electrische trcinin brand Neurenberg-proces begint Dinsdag AMct het nieuwe Troebelen in Perzië België straft zijn land verraders Automatisch ontladen in de lucht, Elf beulen van Belsen worden gehangen SS. AMSTEt OP EEN MIJN GFXOOPEN Safes geblokkeerd Twee concurreerende eereraden Kwartiertje van goed voetbal Prachtige tijd van Kees Hoving. :?ft'!SSfe:':iifsi»>S;®S}.;V - wSPSii jBRW» REDACTIE EN ADM- EENDRACBTSWEG 42 ROTTERDAM, TELEFOON 25430 13 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS I 0.50 Bankier: AMSTF.RD. BANK TE ROTTERDAM Olrb 1153; ten riarri" van Amsterdamsche Bank AD VERTENTIEa EN XNmCHTINGENDUENSTjj// SCHIEDAMSCHESINGEL No. 42, ROTTERDAM TELEFOON NOR. 27B39 24155 24158 S43M ADVERTENTIES UITSLUITEND TELER. 24x55 INLICHTINGENDIENST UJTSL. TELEF. 24156 VIJFDE JAARGANG No. 197 Onafhankelijk' Dagblad voor Rotterdam en Omstreken -MAANDAG 19 NOVEMBER 1945' 'i Nederlandsche, Indonesische ët» Britsche gedelegeerden zijn Zaterdagavond, voor een tweede bespreking by. elkaar gekomen. De Indonesische afgevaardigden deelden mede, dat tij nog te kort in functie waren om beslissingen te nemen. Overeenge komen werd, aldus bet A.N.P., dat over vijf dagen een nieuwe conferentie geënsceneerd aal worden. Sfeer van vriendschap be by eenkomst van Neder landschc. Britsche en i Indonesi sche afgevaardigden is Zater dagavond begonnen. Er werd aan deelgenomen door de vol gende personen dr. van - Mooie, dr. van der Plas,' prof. baron. v. Asbeck, Sjarlr, Siarifoedin, Poe- toehena en Abdoei Kar lm. Van Britsche zijde waren tegenwoor dig: generaal Criristlson, Maber- ley Denning, 'Walsh; brigadier Wingrove-- en brigadier Mae Leah; Als voorzitter fungeerde generaal- Christlson, i Sjarigs gezicht verried niets van'zijn. gedachten, ;van Mook maakte een forschenindruk. Van. Asbeck sprak geanimeerd met sjarïfoedin, die hij blijk-, baar nog van vroeger kende. Op voorstel van Cliristisoh begaf men zich naar de aangrenzen de kamer, waar men om een T-vormlge conferentietafel plaats nam. Eet1 teleurstellende commu niqué, dat na de bijeenkomst is uitgegeven, wijt men algemeen aan de moeilijkheden die het Indonesische „kabinet" in eigen kring ondervindt: Er is veel'op positie en kritiek gerezen tegen het .Kabinet", eri niet alleen iiit extremistische kringen. De bespreking met Van Mook 1A. N. F. meldt, dat thans met gezag .kan worden gezegd, dat van J/iook's verklaring over de Nederlandsche politiek de hoofdschotel heeft gevormd van de gehouden bespreking. Een tweede hoofdpunt was een po ging, om ten opzichte van de omstandigheden op Java-een vorm van samenwerking te vin den. In beide kwesties ant woordden de Indonesiërs, dat zij nog niet lang genoeg in fun ctie war en om de-veran1> woordelijkheid voor een ant woord op ,zich te nemen en dat de .kwesties inhtm. vol len omvang nog niet door het nieuwe Kabinet gezamenlijkwa- ren bestudeerd, ixior de Indo nesiërs werden in' 'het geheel geen vragen gesteld, zelfs niet om naderen uitleg .van Van Mook'e verklaring.- -a' - Toch verklaarden de Indo nesiërs op het 'eind van de be spreking, dat deze een „waar devolle" opheldering"; had ge bracht;: Dit- zelden zij," riadat zij met veel moeite waren over-; reed/binnen vijf dagen, Vin plaats- van zooals van Indo nesische 1 zij de wasvoorgesteld -t-/ zeven dagén, een volgende bijeenkomst te houden. ƒ.;- Vanmorgen isdë eerste trein van de thans geheel geëlectrificeerde spoorlijn Amsterdam—2 wfjndrecht I te 6.30 u. uit Amsterdam vertrokken. Om 7.13 stopte de trein met 10 mi nuten vertraging te Lelden. Kort daarop, tugschen het station Leiden en de Vink-brug, is de trein ten gevolge van korteluiting van- het bovennet nabij Voorschoten strand. In den postwagen is brand ontstaan, waardoor deze - wagen ernstig word beschadigd; de post zakken heeft men: echter kunnen redden. De .passagiers moesten te voet naar Lelden terugkeeren. Per soonlijke ongelukken zijn niet;voor gekomen.' Het 'bovennet is/; naar. men' ons nader mededeelde, over een flinke lengte stuk en de 'stroom isuitge schakeld. Met; man; en macht is men aam het- werk getogen om. de lijn weer in orde te maken. Na twee uur, dus om 10.30 uur konden de eerste treinen weer pas6ceren. De Ainerikaansche radio heeft medegedeeld,, dat, nu alle hin dernissen uit den weg-zlJu-ge-, ruimd, de eerste zitting van het proces tegen:; de voornaamste, oorlogsmisdadigers te Neuren berg Dinsdag zal beginnen. DXJITSCHLANDS KEERPCNT. Niet de honger en dé' kou,' die het Duitsche volk tegemoet gaan zijn het gevaar, want men kan. - ook zonder kolen in het leven blijven met minder dan 1500 calo rieën per dag, wij hebben - dit be wezen. Dreigender, is, dat de ge allieerden voor Dultschland geen plan hebben,' want daardoor ont staat het gevaar, dat straks als de nood zijn hoogste punt bereikt en de publieke opinie der Angelsak sische landen in beweging komt. het opperbestuur van Duitschland een serie noodmaatregelen gaat nemen, die, door den haat gedic teerd, ieder systeem missen. De menschelijkhcid, al te lang yer- "^waarloosd, komt dan de politieke voorzichtigheid verdringen. Een ge lelde" polLtlek had van méér: - ver- ant woordelij kheidsgevoel getuigd, en Juist daardoor strenger kunnen zijn. Daarbij komt, dat alleen strengheid volgens plan effectief is. Gedwongen van afweer.tot afweer te leven zal de verbitterde Duit- scher have en goed verliezen, maar tón ding zai hij redden: 4jn hoog moed, zijn verachting voor de be zetters zal zijn haat overtreffen en terecht. Want de chaos is vóór alles een bewijs van onbekwaamheid; Wil men den Dultscher - democratisee- ren, Iaat men dan een democratisch Europa organlseeren en in zulk een Europa .een plaats vrijmaken voor den democmtischen Dultscher. De chaos van nu, gevolg van onderling wantrouwen der bezetters, dwingt den Dultscher tot een strijd om zelfbehoud. In .politiek opzichtbe- teekent dit, dat hij teruggrijpt tot de onvergankelijke waarden, die hf) kent, d.w.zl tot „het eeuwige Duitschland". Berichtgevers uit Duitschland vertellen: het Duitsche volk wordt conservatief. Na 30 jaar oorlog en revolutie, na 30 jaar zwalken van uiterst links naar uiterst rechts, is Duitschland moe van leder extremisme, moe van gekrjjsch en hysterie het wil rust, degelijkheid en continuïteit. De de mocratie zal in Duitschland alleen wortel Bchleten, als zij mot die be grippen versmelt. Gevoelens, die de kracht ondermijnen, kunnen een fout niet In het leven houden. Te recht behooren boete en berouw tot de phase, waarin het oude 'moet worden afgebroken. Den opbouw van het nieuwe Duitschland kunnen rij alleen dienen, als men ze weet omte smeden.tot Instrumenten, waarmede men nieuwe bronnen van energie aanboort. Het is geen' toe val, dat:Kar 1 - Barth in Duitschland zooveei suces heeft.C: .;Völstrekt Duitsch is zijn dialectiek,;' die de wereld inextremen splitst; Duitsch ook; Zijn dynamiek;, die den gebroken mensch door elkaar schudt óni'hem tot nieuwleven" tewekken. Barth tevens theoloog is"/ -Volgt daaruit, dat- zijn dialectiek'^, sponnen is in':.het raam'van een geopenbaarde;- waarheideriala.- zoo danig conservatief;laat-óns - daar uit leering trekken.-vtdj feiranehvan" Duitschland -nooit, meer verwachten dan een: Duitsche democratie. Z8 kan conservatief 'zijn* (geneigd tot militairisme) of dynamisch (ge neigd- tot uitersten) in belde ge vallen ia er gevaar /zij /zou ook Barthiaansch kunnen zijn d.w.z. ,èn democratisch èn. dynamisch, maar gesponnen In hat raam van een program, dat door den; bezetter als politieke waarheid wordt geopen baard. Maar' dan';zal de bezetter een program moeten hebben, even gesloten als Earths theologie - en een democratische overtuiging/even krachtig als de bezieling, die Barth aan zijn geopenbaarde waarheid ontleent. Volgens te Teheran -binnen gekomen berichten Is strijd uit gebroken in Perzië, waar het garnizoen „geïsoleerd.". Vis door dat alle telefoon- en telegraaf verbindingen verbroken zijn. Reuter voegt aan dit bericht toe, dat de democratische partij in Azerbeidsjan een separatis tische beweging is; begonnen en dat deze.beweging door de Sow- jet-Russischepers met sympa thie is begroet, -■■■"% V-VinvEngeland zijndeze berich ten met bezorgheid ontvangen. In Britsche politieke kringen is men van meening, dat de be weging nietlouter een natio naal karakter V draagt; -men geeft te kennen, dat de strijd niet kan zijn uitgebroken, zon der dat de Sowj et-Unie erhet noodige van wist. Op i. November bedroeg het aantal door de krijgsraden uit gesproken ..'doodvonnissen 2105 bij verstek en 727 contradictoir. Het aantal ten uitvoer geleg de doodvonnissen bedroeg 68. Op denzelfden datum was het aantal levenslange straffen, die reeds; uitgesproken werden, als volgt verdeeld: 232 veroordee- lingen bij verstek en- 680 con tradictoir. De'.U.S. Rubber Company heeft in. samenwerking met vli e gtulg- kundige" ingenieurs een appa raat geconstrueerd,; waardoor het mogelijk; wordt de ,'geheële lacdng; van ;eeD toestel binnen; 'minder dan.- zeven seconden overboord... ;te -gooien.:.Met;hèt: Jileuwe'; 'apparaat;- behoeft1- de vliegmachiné?> haar." vaart ,;niet te ^'vermin deren, men drukt -slechts;r/.'op' 't';een knopje en de Zaterdag' jJ. zijn de vonnis sen geveld in het proces Belsen. Veroordeeld «tot den dood door ophanging zijn: Kramer, dr. Klein, Weingartner, Höszler, Ir ma Grese, Elizabeth Volken- ra th, ;.Tuana Bórmann, Dor, Pichen, Frankisch en Steriel. Veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf: Erich Zodel, veroordeeld tot 15 jaar gevan genisstraf: Kulessa, Schreirer, Ostrowski, Herta Ehlert en He lena. Koppen Tót tien jaren, ge vangenisstraf zijn veroordeeld: Aurdziej, Herta Bothe, Ilse Torster, Gertrude Sauer, Stanis- lawa Staroska, Juana Roth, Irene Haschke, Hannah Ham- pel en Hilde Lobauer. De ande ren kregen straffen varieerende van een. tot vijfjaarits Tijdens het voorlezen van de vonnissen bleven de -beschulcüg- den uiterlijk onbewogen.Irma Grese bloosde slechts e'ven, toen men haar mededeelde, datzij veroord eeSl. was "tot den dood door ophanging. De andere vrouwelijke beschuldigden ble ven me erendéels uiterlijk onbe wogen.;: v De onlusten in Een der eerste foto's van de ongeregeld heden' in Batavia. Britsche troepen bewaken de openbare gebouwen t tegen aanvatten van de extremisten. .'Bemanniagr gered Gisteren Is faü de Reederfl berich' ontvangen, dathet s.s. Amstel van de N.V. „Houtvaart" (Vinke Co.) bij Fehmarin op een mijn is ge- loopen en gezonken. De geheele be manning is gered - en geland te Trelleborg in Zweden. Het schip was op weg naar Zweden om hout voor Holland tie Inden. nó Nédërlandsc!ie? regeeriug hecfl Engeland aangeboden voor Kerstmis res mUlioBii oesters te levei'en. Dit aanbod werd door het: Engefscbè mi- niEtérle voor de voedselvoorziening evenwel afgeslagen, ómdat men'aes ters als luxe beschouwt en hiervoor geen buitenLandsche valuta .beschik- bnar gesteld kan worden. .1. Rede van de Gaulle In zijn: radiorede van Zater dag zeide De Gaulle, dat het-irf 2ljnbedoeling gelegen had, geen enkele belangrijkejiKJlitle- ke strooming of politieke' partij van de regeering uit te'iSluitcn. Hij bracht de eischen -der com- munlsten'ten aanzien van een der drie sleutelposities in het kabinet:bultenlandsche zaken, oorlog of binnenlandsche zaken in herinnering en verklaarde: „Ofschoon ik 'bereid was 'de mannen uit de partij in kwestie uitgebreid in het economische eri sociale ;werk van het kabinet te betrekken en hun de desbe treffende "ministeries toe te ver trouwen, was ik aan den ande- rem lmnt-.vam-nueeniiig.- dat- ik hun niet de drie plaatsen, die de bultenlandsche politiek be- heerschen, kon to evertrouwen, nL de diplomatie, die er uit drukking aan geeft, het leger, dat die politiek ondersteunt en de politie, die deze dekt. Wan neer ik anders had gehandeld, zou ik niet in staat zijn geweest de verantwoordelijkheid te.aan vaarden voor de Fransche poli tiek van evenwicht tüssehen twee zeer groote machten. COMMUNISTEN CONTRA DE GAULLE De Fransche communistische partij heeft: zich; Zondagavond officieer tegen de candidatuur ook door den -MHiiP. zal worden gesteund. f", - Of Gouin overigens een even- tueële cadidatuurf' zal aanne- ;menf staat nog; te bezien zelfs indien de socialiatèn eïi katholieken hemzouden steu nen.' -• - - De /Fransche /socialistische parlementsfractie j. zou gister avond in. een communiquéheb ben medegedeeld,;dat .de partij tot de conclusiè-was gekomen, dat het haar ...onmogelijk lijkt een regeeririg /van nationale eenheid te /vorm'èn onder lei ding van De Gaulle... Men deelt mede, dat Maurice Thorez zich candidaat stelt,: In- die de drie groote partij en niet uiterlijk Maandag tot overeen stemming zoud en^zij n gekomen kivër een aridereri candidaat:T' "fRpttcV Mannenkoor naar -Den Bosch Binnen het kader van de ac tie. Rotterdam adopteert den Bosch, vertrok Vrijdagmiddag de Koninklijke Zangvereeniging „Rotte's Mannenkoor" naar Bra bant's.hoofdstad, voor het géven van enkele concerten. De burgerij van den Bosch, zeer erkentelijk voor; de groote hulp van Rotterdam bij de H.A. R.K. actie, heeft spontaan haar medewerking .verleend bij de huisvesting van de zangers tij dens het v verblij f aldaar. Het van De Gaulle voor het vornièh, koor zal ook door het Gemeente van een nieuwe regeering uit gesproken. In een vergadering van de drie partijen (S.FT.O.; communisten en M.R.P.) heb ben zij nu voorgesteld, Gouin met de regeeringsvormlng te belasten. De socialisten, en de M.R.P. hebben hieromtrent hun meening nog niet te kennen ge geven. Besluiten zij er niet toe een eventueele candidatuur van Gouin te steunen, dan zal Frankrijk voor een; nieuwe im passe .- komen te staan. Het schijnt overigens, dat de M.P.R. tot iederen prijs aan De Gaulle zal vasthouden. De socialisten daarentegen hebben verklaard nietonbereid te zijn eencom munistische candidaat te steu nen/doch alleen indien deze Bestuur, van .den Bosch officieel worden ontvangen. Voordrachtavond Diny Picts Mevr. Piets, die in de Zen dingskapel 'n ..voordrachtavond gaf,, beschikt over'een sterke persoonlijkheid en een uitste kende spreektechniek. In haar voordracht van poëzie (Jan PrinsIdaGerhardt, Jan Engel man) was veel te waardeeren (onberispelijke dictie en vaak den: juisten toon), maar in het proza, bijv. het fragment uit „Gösta Berling", waar de „Ma- joorske" Gösta van zelfmoord tracht te weerhouden, maakte zij een veel minder, sterken in druk./: R. v; "Volgens O. zijn bijzondere be voegdheden. aan belastingambte naren toegekend, w.o. het betreden van perceelen, in welke volgens hun vermoeden gegevens**aanwezig zijn voor het. juiste vaststellen van be lastingen. Tevens worden alle safe houders verplicht vóór 17 Novem ber den inhoud van. hun safe be-, kend te maken aan de safe ver huurders en zijn de laatsten ver plicht de namen van de huurders te bevoegder plaatse te deponeeren. De safes zijn op last van den mi nister van financiën geblokkeerd. Comedia speelt Calderon's „Pas op voor stille waters" „Comedia" speelde Zaterdag middag een der 27V „blijspelen met mantel eri degen", welke de 17e-eeuwsche dichter Calderon 'ons. naast vele anderewerken; rialiët; ,Has °P voor: stille wa ters" is 'n bekoorlijk en puntig spel: van de. liefde, de -jalouzie, de ridderlijkheid/ de coquettcrie en de vrouwelijke list en de be zetting, die.: „Comedia"' er voor vond, was welhaast ideaal, tè noemen, ./ri;/,;/../// Mimi Boesnach én Mary Dres- selhuys, wat' droegen -ze de queue, dé mantilla en: de^tr'ot-; sche hoofdjes niet; prachtig, waren de'beminnelijke dochters van Don Alonso (Cor Hermus verbeeldde dien met^gratip^-; Guus Hermus, Fons Radema kers en Ko van Dijk speelden drie aanbfdders met vaart en met vuur; Bob dë Lange den lompen dwaas Don Toribia. kos telijk, Joan Remmelts den gra- cioso, den Sancho Pancha-ach-, tigen steun der edellieden en Rika Hopper, dehuishoudster. 'Stuk voor stuk/voortreffelijke vertolkingen,; die .doorde; goede' regie/ lde- -^ii^rrmiziek----,7ari-4: Freek Mulders (helaas, minder door de belichting eri microfoon slordigheden) werden opge voerd. f De Rotterdamsche -Kunstkring genoot wel een voorrecht, nu dit uitstekende -blijspel in première voor zijn ledenwerd vertoond. R-r.' Janfies van Eek declameert Was er al veel goeds in de voordracht van een- serie ge-, dichten van p. O. Boutens (hier en r daar rhythmlschnog - te sterk geaccentueerd)die Jan- tien; van Eek Zaterdag op /een: zoogenoemden „Cuttureélen Middags van 't „Rotterdamsch Tooneel" in Palace hield, met de declamatie van het declama- torium: ,T>e Geheime Zee" (ver- zen van A." RolandHolst, mu ziek van Henri Zagwijn)lever de deze begaafde jonge .vrouw een 'prestatie van den eersten rang. Tems'er verdient haai* in-" terpretatle bewondering, daar de., muziek van Zagwijn, onper soonlijk en weinig terzake doen- de, niet bepaald een stimulans voor ;de declamatrice kan zijn geweest.-v Het muzikale gedeelte van den middag-werd verzorgd door den pianist H.. W-, Poldermans, die geen sterken indruk maakte en/ in het declamatorium nog het meest te waardeeren was. - R. V. Om den onafhankeiijkheidsbeker Het ging in de eerste plaats om de idee en de traditie MejTruuk Doyer heeft ons ver-: van de groote K gestooten wor den, komennu zijn kleinkunst versterken, tot heil' van "dezen tak van dienst. Het -geval Truuk Doyer staat namelijk: niet al- e^ipFtdnm 5i tp01fleen: allerlei geschorste- acteurs, heeft om op te treden, waaronder er zijn,.die voor tien zocht en zijn éaarbij op de tooneel zijn uitgesloten, ressor- - teeren naar het oordeel van: het Leden van het Yvonne Geor- giballet, die door den eereraad" merkwaardigste feiten gesfc voor het tooneeL voor 12 maan- Concurrentie....concurreereridé college:onder de den werden geschorst, zijn hier, - rubriek, „kleinkunst''eri''. worderi" zooals wij mededeelden, opge- 5 Naast den;.eereraad-voor hè», daar weer op de been geholpen, treden onder; den naam „Koofci- tooneel- bestaat'.er namely fe een overigens kunnen kleinkun- stëdelijfc ballet" en hebben daar eereraad voor. de kleinkunst. De stenaars, zooals de zangeres mede openlijk in: strijdgehan- - normen,. ;die: dit laatstecollege prangoiae yiohr, óp 'hun beurt deld': met den- maatregel, dien aanlegt, zijn, aanmerkelijk mm- natuurlijk ook naar de groote de overheid ten aan2ien van der streng; dan die yan het eer- k verhuizen Deze zangeres öïe hen- had getroffen! Aangezien'/ste.: Dat is 'wel begrijpelijkacra- in: oorlogstijd bekend werd' via zij, door.- geen vergunning voor. baten en goochelaars kari men de gecultiveerde radio," debu- dit. optreden te vragenaan de niet zoo zwaar op het- lijf val- teerde te. Rotterdam bij Cor directie van het Gemeentelijk len met hun;„verantwoordelijk- Ruys.als actrice. t' - Theaterbedrijf-/te..'Vmsterdam; heid jegens de Nederlandsche iwaar houdt de groote kiinst bovendien een - der bepalingencultuur" als tooneelknostenaars en waar begirit. de kleine' hebben genegeerd van het con- of dansers, die, cultureel ge- we hebben er met den heer tract, dat hen nog altijd aan sproken, voor vol aangezien Bakhuis een uur lang vrüchte- dere. instelling bond, aljn zij op wenschen. té worden. De eere- loosover gedebatteerd maar grond van gepleegde contract- raad voor do kleinkunst heeft zijn bU gebrek aan jurisprudent breuk ontslagen. nu tegen't optreden var. Truuk tie maar uiteengegaan Als de Men deelt ons voorts mede.Doyer geen b?2waar; ze mag, activiteit van den eereraad voor dat mej. Joyce van der Veen. naar het oordeel van deze hee- de kleinkunst enkel op te vat- dle In Rotterdam optrad, niet ren, wèl solodanscn in een ca- ten ware als een competentie- dezelfde is als Marie Jeanne baretprogramma, maar diezelf- aangelegenheid, zou de kwestie van der Veen. Van de zijde van de dansen-zou ze niet ten beste alleen maar dwaas zijn. Nu er het Gemeentelijk Theaterbedrijf mogen geven zonder de caba- bovendien een stuk crittek op stelt men er bovendien prijs op ret-entourago. de normer. van de collega's ta- naar voren te brengen, dat de Dit is zooiels ais een compe- 2it (heeren van het MG blai- te Rotterdam gebruikte cos- tentiekwestie. Er. het is nog |;en geschorsten kunstenaars tuums niet. toebehoorden aan meer. dit„weggetje" vriendelijk te het Gem. Theaterbedrijf. De heer Bakhuis. lid van den wijzen!\ wordt de heele zaak Onze publicaties over -hel eereraad voor die kleinkunst en zóó potsierlijk, dat men 61 mor- lloofdstedelijk Ballet hebben tevens bestuurder van de orga- gen moet komen met een be- nogal wat stel doen opwaaien.nisatiè van kleinkunstenaars de vredigende regeling, dié dit ge- De gebruikelijke anonieme brie- Noka, liet ons we'en, cat hij de 'doe onmogelijk maakt óf op ven. dezen keer ter opluistering'- gestrengheid van den eereraad denzelfden dag Willem'Mengel- in anti-semietiscbcn trant ge- voor het tooneel niet bewon-berg eeh'telegram moet. zénden houden, hebben wy in/goede derf. Toch'heeft hij er wel voor- met den inhoud: .„Willem, kom de lieden, die terug, alles vergeven en' ver van het terreingeten". Het was: gisteren op bet gebeel uit verkochte veld van Spnrta, ol E otter dam' Nederlands onafhankelijkheid nog eens vierde. Zes jaar geleden werd er voor. he*, laatst om hét gouden kleinood, dat nu al sedert 1913 de in zat vormt ;van dezen traditfoneelen wedstrijd, gespeeld en het was dezen middag of w*= elkaar al die Jaren niet gezien hadden. Allerwege vreugde volle- gezichten,«n verheugd druk ken van handen en men kon het "van ieders gelaat lezen: heerlijk, we kun nen, weer om den gouden onafhanke- Ujkheldsbeker spelen, we zijn weer vryi Want bij dezen wedstrijd ging her ditmaal vooral om de idee en de traditie- De ..tribunen waren extra versierd met groen en oranje. Onze goede burgervader, mr. Oud en zijn echtgenoote wérden met bloemen en het Wilhelmus1-verwelkomd en het applaus van" het' publiek was lang en nadrukkelijk. Góds save the king werd gespeeld eri Iovivat voor de studenten cn Hans de Monchy en Kees van Hasselt droegen weer «en hoogen hoed en .het was alles als van ouds. Het was eeh stralende winterdag en iedereen was blij en.... er werd ook xog gevoetbald. En op zóó'n dag, waarop we allemaal in een goede: stemming waren, past het heelemaal /niet, naargeestige klanken te laten hooren over slecht of minder; goed voetbal. Wij in Rot terdam hadden natuurlijk liever ge had, dat het Rotterdamsch elftal Juist op dézen eersten onafhankelijkheids dag een:kUnkenrie zege bad behaald, maar; dat* heeftniet zoo mogen zijn, Rotterdam leed eeri klinkende neder laag": Er werd met *—0 verlórenen do goudèri bekér* gaat nu voor een Jaar naar de prijzenkast van den 'N.yi.,;,y;: Botterdamsche doelpunten. Het Bonds elftal, dat den steun moest missen 'van Abe Lenstra, dJe .nog steeds geblesseerd. Is en die vervangen werd door Braams van Excelsior, heeft, inderdaad, betergevoetbald, .al was het krachtsverschil niet zoo groot, dat het met vier doelpunten gehonoreerd/ moest- worden. Het zal den Rotterdammers zeker een troost zijn geweest, dst drie van die vier doelpunten door Rotterdammers ge-, scoord werden.' Rottérdamsehe ploeg en vooral de voorhoede miste het verband, dat onontbeerlijk U voor bet winnen van een wedstrijd. De voorhoede deed •telUg af en toe aardig werk. en yan de spelers individueel waren vaak heel goede dingen te zien. .Daar was bijvoorbeeld de rechtsbuiten van der -Sto<p^vinu;ibrcol tl nr. -Hffitan^zondei eenJgen twijfel 'de meeat opvallende speler uit de voorhoede genoemd worden. -HU ie een vechter, en volhouder, .hij la; snel en hij kan schieten. Hij stelde xijn collega van het Bondaelftal, den Internationaal van den" Engel" In de 'schaduw eri dat wil let» zeggen. We zullen hem graag nog eens in grooter verband aan het werk. zien. Wilkes heeft ook wel knappe dingen gedaan, maar tóch kon hij dezen middag niet los komen evenmin trouwen* als Borrani, die toch wel enkele van de vele kansen, die-hij gehad heeft, had moeten be nutten. 'vAchterhoede/van formaat. Als men zich verder wil verdiepen In beschouwingen over de Rotterdam se he voorhoede, dan zal men er toch In de eerste plaats rekening- mee moeten houden, dat ar een achter hoede van formaat tegenover stond, een 'achterhoede, die zoo tn het Ne- derlandscb elftal gezet kan worden. Wilder*, die de vorige week In zijn jutüeumwedstrijd tegen Fetjenoord zwakjes was geweest, stónd gistermid dag te spelen als in zijn beste dagen en De Jong moebt er ook zijn. Kraak inhet doel speelde rustig en zeker. Hij miste het virtuooze en het specta culaire van -Landman, maar daarom hebben we Kraak lie vér. Dezeachter hoede heeft den;wedstrijd beheerscht en toen In het eerste kwartier van de tweede', helft de rust wasmet ,1-^0. Ingegaan door een doelpunt van In valler Braams het Rotterdamsch elftal/al zijn geestdrift tn den strijd wierp om .geüjk te maken en we het beste deel van den wedstrijd te aan- schouwen kregen, behield de achter hoede van hét Bopdselftal haar kalm- tei Everi: had, de 'strijd,die Vdaarvóor tamelijk grauw er. monotoon was geweest,/toen' wat kleur. De Rotter dammers spanden, zich extra in. en "t was vooralin die periode, dat Van der Stoep en Van Bultenen, die zich als een voortreffelijk kanthalf ont popte en die het In menig opzicht van De Vroet won, zlcb onderscheidden. Maar het doelpunt,, waarom de dertig duizend toeschouwers smeekten, kwam niet, al scheelde het dikwijls we denken bijv. aan dien fraaien kopbal van. Den Boer niet veeL Toèn de Rotterdammers waren uit geraasd, ging de rood gehemde voor hoede 'van het Bondselftal weer; op- paal geslagen had, pikte hij den bal op en schoot hem in het doel. Hij maakte er een complete salto bij. Een echte Smit-goal! Het tweede en derde doelpunt had Sk>lk van Hermes voor zijn rekening genomen. Vooral het derde was bij zonder fraai. Zoo won het Bondselftai met 4—0. In een gloedvolle speech reikte de burgemeester den beker na afloop aan aanvoerder Smit uit. Rnssao winnen in Engeland De Russische voetballers, die onder deo naam Dyamo een tournee door Engeland maken, boeken verrassend® resultaten. De Engelscbe bladen, die voorbeschouwingen aan het Russische spel hadden gewijd, hadden nog alt laatdunkend gedaan, och Ja die Rus sen. Ze konden wel voetballen, maar veel was 't toch niet. In den eersten wedstrijd kon de Lander/sche prof club Chelsea echter maar met moeite met 3—3 gelijk spelen en Zaterdag werd Cardiff City met 10—l inge maakt. Zelfs Engelsche voethaJexpcrls kunnen zich vergissen. Dctos werkt zich omhoog Deetos, dat het aanvankelijk In de competitie niet zoo best deed, slaagde er in' te Leiden een overtuigende zege op V.O.Z te behalen en hiermede haar positie op de ranglijst aanmer- kelijk te verbeteren. Dit was •ook wel noodig. Het Zuiden en Ons Eibernest zijn elh drie pun ten kwijt Deetos, Vicus Orien- tis ën Gymnasiastenelk vier. Aan spanning Is in de eerste klasse dus geen gebrek. De par tij ging in Leiden aanvankelijk' gelijk op, doch Seits wist voor Deetos twee doelpunten te sco ren/ Vicus antwoordde voor de rust met één doelpunt. Daarna was er sprake van een regel-, matig overwicht van Deetos, zoodat, toen het eindsignaal klonk, de stand 1—5 was. Ie kl.: Victus Orientls—Dee tos 15; GymnasiastenOns Eibernest 3i: Achilles—D.K.C 3—3- 2e kl. AOns Eibernest 2—Aio 34; ReadyHou Gtand 31; Die HagheFluks 4—1. 2e kl. B: Quick—O.S.CH. 5—1; Spangen—T.O.V. 6—3; Schle- dam—Deetos 2 3—5. - - - 3e. kl.Vicus Orientis 3—Fluks 2 I—1; Olympiaan—Die Haghe - 2 8—0; Emma-HAV. 2 3-3; ZuiderkwartierAchilles 3 7—2; Gymnasiasten 2—Phoenix 5—-2; Rood-Wit—Ready2 -1* 3—1 •Suo^-1 ces—Het Zuiden S 3—5; Odo— Trekvogels 32; Regenboog—- Rozenburg 2 6—1; Spartaan— f Quick 2 0—0; Sperwers—T.O.V. 2, 4—1Merwede—Wion .4—6. Rotterdamsehe Korfbalbond Afd. ITrekvogels 2Schie- dam 2 1—1; Barendrecht 2—D. S.K.V. 3—4; Ons Huis 2Sue- CCS 2 2—3. V\ Afd. 2: Sperwers 3Spangen 4 1—4; Velox 2—O.S.CF. 3 5—0; Wion 3—Het Znld^n 6 1—0; Barendrecht 3—Succes 3 11—0; i:' Spangen 5—Ons Huis 4 2—1; Kwiek 1—Vclox 3 03; Bolnes 1Kwiek' 2 6—2; Wion—Bolnes 2 6—0. ZWEMMEN"; Zaterdag en Zondag werden te Amsterdam, georganiseerd door- de A. Z. 1070, de officie use T nationale zwemkamploenschappen gehouden, .j De beste tijd vsn dit tweedaagsche zwemfeest werd Zaaterdagavond ge- maakt, toen Kees Hoving van de R.Z.C. In zijn serie over 100 meter borstcrawl een tijd van 1 minuut 0.1 sec. noteerde, een tijd van interna- tionaal formaat. Het merkwaardige was, dat Hoving deneindstrijd, waarin hij veel meer tegenstand ondervond, 1 min. 2 sec. noodig had. De voornaamste uitslagen lulden: 100 meter borstcrawl heeren: L Ho ving. R.Z.C., 1 min.- 2 sec; 2. Van Merkesteyn, l min. 3.6 sec. .100 meter borstcrawl dames: I. mej. Termeulen, H.D.Z., L08.1: 2., mej. van Schrik, Meeuwen. 1.09.8. 100 meter rugslag heeren: i. Van Schouwen. D.J.K.. 1:12.7; 2, De Groot, Y. L14.8, too meter f rugslag dames: L mevr. -Koster—v. Feggelen. Meeuwen, 1.16.7; 3. mej. Galliard, A.D.Z., 1U7. 200 meter schoolslag heeren: 1. Van Feggeleni Meeuwen, 2.S4.1; 2. Kruithof, R.Z.C., j 2.56. 200 meter schoolslag dames: L},' mej. Haverslag, Robben Hilversum, 3.01; 2. mej. A. de Groot,A.D.Z., 3.05.5. Schoonsprlngen dames: L mej. Muytjens, AJD.Z., 89.64; 2.. mej. Van Engelen, H.D.Z., 89.10. Schoonsprin- dxirigèn;/Men zai: - natuurlflk./willen weten - hoe Kick Smit het deed. Het gen heeren: 1. Van Dongen, Nljm. antwoord, daarop' te heel gemakkelijk. Zweradub/82.47.. 400 meter .borstcrawl Hij viel heelemaai niet uit de toon/ 1 noch in het goede, nóch in/het slech te. Hij kan nog best mee. maar Ja- de Smit- van1934is hij nu toch waar lijk niet meer'en we gaan er. nn werT kelijk 'aan twijfelen of -hij ta; ;ApriJ. wel mee/naar ^Antwerpen zal" gaan* Toch maakte hij nog een handig doel- purrt;ihet/vierde./Toen'Landman/een voorzet van Van den Engel;tegen den voorwerpen. vaUen vanzelf op f orde, optvangen en wachten in deel vanv want «en^grond:.,•'V/ l ónzen-.pruUemarid'op"afdoening.door dit college v RUSSISCHE AUTO'S Volgens -„Reynolds News' ■wordt de Sowj et-Uriie een/van de - grootste producenten van automobielen.Twee /na-oorlog- sche modellen, de Moskoviet en de Victorie, zullen begin volgend jaar, verschijnen. De Moskoviet is een kleine yierpersoonswagen, welke- door de-Stalln-fabrieken te Moskou wordt geproduceerd. De Victorie Is een gestroomlijn de luxe vij fritter. Deze_ laatste wagen wordt door de Molotoi- fabrieken te Gorky, welke na voltooiing'de. grootste van Euro pa zullen zijn met EO-000 arbei ders, afgeleverd- Dit bedrijf;zal uiteindelijk 300.000 '.p*? jaar produceeren. DAuitbrelding van de Molotof-fabrieken zal ge^- paard gaari 'met den: bouw/van parken,schouwburgen. biosco- scholen. - heeren: 1. Van "Merkesteyn, Haarlem 5.23; 2. Goudeket, Y, 5.25. 400 meter borstcrawl dames: L mej. Van Schalk 5/ Meeuwen, 5.48.6; 2. mej. Termeulen,'t H.D.Z., 5.50.2. Estafette 4x200 meter borstcrawl heeren: 1. Y 10.18.6: 2. ,V DmJ:k. 10.26.4. Estafette 4x100 meter. borstcrawl dames: L Meeuwen'5.87.7; 'l 2. R.D.Z. 6.12. lesnevic'fl naar Europa In'Februari 1946 sal c* caa.-iidaav- wereldkamploen.. .ln het..rwaargewicht/^ boksen," LcsnevlcVi, naar 'Londen ko- men om een gevecht- te-leveren, té. ï-'" gen den Engelschenkamp 1 oen -In-/ hët/%> zwaargewlcht, Bnicé;Woodcoek:;,Les^/^\;^ riévich zal voor "ditgevecht «"'Sfl-INO dollars ontvangen, en/25V. van/de' ontvangc cd d«r radio-tetóviele en van/ de ?De Londensche promotor -JackiEa-'l^ lomons yjad-eerst daags en/hezo brengen- aari' de vër./Statenóm.;-tév*>2j trachten Lésnevich oók/'. te^^contracS^;^/ teeren voor, Dublinen 'Parijs.';, Voort»; wil hij twaalf ,-vooraanstaande^Amor 1$?* n k aans chè€;bolt«yi^naei^Mli<^3e^^ kampioenen', 'naar'^Europa^.Ia'ten Eagrand tegen Carlicr 'St/ m-(de' plaat* van Nlcolaas- zal LaSÈ-^r'. 'rand f hëdenavondv/lri/de/iRlylèraihal,^! uitkomen.; 0m MM&mm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1