Oorlog aan de Britten L mémislr Te duur hebben wij onze vrij- i heid gekocht, dan dat wij Kaar zoüderv verspillen mm &n> fg Koninklijk woord in Tweede Kamer Onze troepen mogen nog niet naar De Gaulle zal nieuwe regeering vormen Communisten tegen £®iiSÜ.. VRIJ, ONVERVEERD Wederopbouw van landmacht en marine - 111 WEERBERICHT ?unten Uit de Troonrede Onrustin Batavia Hoöge nazi's in Spanje Visschersschepen uit Duitschland terug MfS&ïm MÈmmÊÈ, Gcpensionneerdcn niet vergeten II /lil S-'.VTv.'^ 30 13 LIJNEN) DACTLE' TE9PAM^_ ABONNEMENTSPRIJSPER WEEK 31 CENT pER' KWARTAAL J 4.- LOSSE NUMMERS ,S O.lD Bankier:;'AMSTERD. BANK Tfi ROTTERDAM Giro ll53 ten name van Amsterdamsebe Bank VIJFDE JAARGANG No.; 198 Onafhankelijk Dagblad voor 'Rotterdam en Omstreken 4? _l M^ADVERTENTIES/En" INLICHTINGENDIENST;, J |"'/'v SCITLEDAMSCHESINGEL No. 42, BOTTERDAMj T/LFTOON ?Jos OT33 - 2-1155 - 2ilZZ - tmï ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF, 24155 INLICHTINGENDIENST - UITSL, TELEF 24156 - DINSDAG 20 NOVEMBER 1945 Bezorgdheid over wat op Java gebeurde, maar in een.nieuw gemeenebest zal toekomst van Nederland en Indonesië goed worden H- M de Koningin heeft hedenmiddag by de opening van de zitting der voorloopige Statcn-Generaal de volgende troonrede uitgesproken: Leden'der Staten-Generaal: Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die van vreugde en erkentelijkheid »u Ik na zes jaren'rvan bittere scheiding weer in Uw midden verschijn. Leed en ontbering, nederlaag en ontreddering,'maar ook offervaardigheid en hedenmucd kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie. In smart gedenken wy de tienduizenden Joodsche landgenooten, die werden gemarteld en vermoord, de millioenen Nederlanders en - Indonesiërs, wier veiligheid' be dreigd, wier levenskracht verteerd en wier zedelijk oordeel werd aangetast. H V f - Wij gedenken daarnaast" het verzet tegen den vijand, dat sterke krachten wekte en dat ons thans o^ze vrijheid als een recht doet aanvaarden. Lijden en strijden werktèm ook ten zegen. Wij werden ontvankelijker voor geestelijke bezinning, meer bereid tot offers, dieper bewust van onze saamhoorigheid en vaster besloten onze roeping- als natie te verstaan- ïoopen jaren op ondubbelzinnige wijze tot. uitdrukking^ gekomen en zullen zonder twijfel op de aanstaan de rijkseonferenUe -ats een kracht ten soede medewerken. BUITENLAND. Ten aanzien van 'onze betrekkingen met het buitenland valt in de eerste plaats met groote waardeering te wagen van den steun, dien wij na de bevrijding' dit verschillende landen in onzen tijdelijken nood ondervon den. De roof, gedurende dé bezet ting op ons volk gepleegd.' heeft een afhankelijkheid op velerlei gebied ten gevolge gehad, - <Le voorlooplg onze-internationale handelsbetrekkin gen sterk beïnvloedt. Moge de 'een drachtige vredesinspanning van ons volk dit tij .weldra doen keeren. Met de verbonden landen zijn de betrek kingen. hartelijk,in weerwil van de moeilijke problemen,-die gezamenlijk moeten worden' opgelost - en waar omtrent, naast voei overeenstemmend inzicht,, ook- verschil 'van; mecning mogelijk is. - - De totstandkoming vfin dc Ver- eenigdj/ Naties. wettigt de ver- - vrachtin'éi~dat deze-n#euwe poging- tot vrede door 'organisatie en overleg ook in moeilijke omstan digheden met kracht zal worden volgehouden. Ook- al zijn niet al onze wenschen ten aanzien van deze organisatie bevredigd, toch zal Mijn regeerlng met kracht haar medewerking, verleeneri aan de voorbereiding en werking van alle organen der Vereeolgde Naties. - Met betrekking tdt den geslagen vijand spant .de regeerlng zich in, onze belangen overal., waar 2iilks mogelijk is, 'met de meeste kracht te bepleiten. In Duitschland ving de Nederlandsche militaire missie haar arbeid aan, ..terwijl het 'eveneens tot tevredenheid stemt, dat Nederland is vertegenwoordigd In het adviseerend comité voor het Verre Oosten,, dat te Washington 'zetelt. Temidden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing en wij,gorden ons te- - zamen&an om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te ovenvinnen. Te duur hebben^ wij onze vrijheid gekocht dan'dat wij haar nu zou- den misbruiken bfverspillen. Daarbij denk; Ik aan de duizen den die vleien in den strijd om het vaderland, hetzij in. .onze krijgs macht. op de" koopvaardij of in het verzet. Mcge hun offer inspireerend werken op hen, die gespaard bic ven. Met groote voldoening zie Ik ie succesvolle krachtsinspanning, gericht op de noodvoorziening in de getclsterdc.gebleden en op hètr her- stel van verkeer en industrie. Wij zijn dankbaar voor de redding van Walcheren en van de Wieringer- meer, dankbaar ter wille van deze getroffen landstreken, maar boven al omdat zij het symbool zijn van herwonnen kracht. •In mijn radiorede van 20 Maart 1941 riep Ik V allen op tot gezette overweging van herzieningsplannen op staatkundig gebied, waarbij met de veranderde omstandigheden en met de opgedane ervaringen zou öjn te rekenen. Met groote vreugde constateer Ik, dat deze oproep grooten weerklank heeft, gevonden. De plannen van velen, gc ln den - bezettingstijd, breken zich thans een weg naar hun verwerke lijking. Zij omvallen niet alleen hervormingen van' het staatkundig bestel, maar zijn ook gericht op een nieuwe vormgeving" van het maat- schappelijke éncultureel?.leven. .In deze worsteling „worden de krachten gesterkten gebundeld, welke, thans den aanval-hebben in gezet tegen normloosheid en ont- - wrichtixig. v De overheid heeft/ by dit -alles slechts een beperkte taak en haar arbeid is alleen dan .vruchtbaar, wanneer zij de activiteit der bur gers in kerk en gezin, zoowel als in andere levensverbanden, positief waardeert iNDie Met groote zorg vervult mtf de ontA-Hckellng der gebeurtenissen op Java. In gespannen medeleven volg Ik het let der tallooze Kin deren. vrouwen en mannen, be roofd, in lijfsgevaar of nog onver- lost in de dreiging van een ver- dwaas de massa, ik versta de -gevoelens van bitterheid in de harten van hen. wten al dit onheil ln onrecht is aangedaan. Ik be treur diep het leed dat tot aan het herstel der orde over Java's bevolking onvermijdelijk ko men. En 'toch biljven wij pogen voor Nederlanders en rndoneslérs ln dit thans geteisterde land dc toekomst te redden, de toekomst vari een ge meenebest, gebouwd, op de vrijwillig aanvaarde saamhoorigheid der- rijks- deelen. Geen wraakoefening staat ons voor dogen, noch de vestiging eener koloniale overheerscblng, doch. wij houden ons er van overtuigd, dat slechts de gemeenschaponzer volke ren. hier er. overzee,; een waarborg biedt voor cller harmonische ontwik- keling, veiligheid en blijvende wel vaart. Daartoe de mogelijkheid te scheppen is 'de groote krachtsinspan ning waard, die te.dlen einde van ons volk ral worden gevergd. Moge het ons spoedig gegeven zijn de grond gedachten. die Ik reeds schetsmatig ontwikkelde, in mijn radiorede van 7 December 1942. langs constltutlonee- 1 en weg tot volle werkelijkheid zien worden.. Ik weet. dat Nederland bereid Is, onbaatzuchtig mede te werken aar. de totstandkoming van een nieuwen, status'van ons Konink lijk. Hot 'spoedige bijeenkomen van -de. rijksconferentie blijf ik daarom bevorderen. bevorderen. Vol bewondering ben Ik-" voor het groote aandeel van Suriname en- ..■Curasao zoowel/in;, d bóflogvoérlm? van ;.hét; Kónlnkrijk^aUMSde ïtulp- verleening .aan Nederland."De'naUo^ nale gevoelens van. de bevolking van acre gebcedwic-eRu zijn ln de sfóe- v;„Vrijweldengehéelen' 'dag|miltïg'; of .neyelig r.wéer^mefclvelnig -/wind-' DIENSTPLICHT Nederland dient ln staat te ztin, ln internationaal verband naar vermogen bij te dragen tot de handhaving van de rechtsorde. Daartoe zal met kracht worden géw'erkt aan - den wederop bouw van/Ce Koninklijke Marine, welke in den oorlog zulke zware of fers bracht, terwijl de KonlnkiUke Landmacht op doe)treffeude wüze wordt georganiseerd. Maatregelen zün In voorbereiding- ten einde ln het voorjaar van - 19«S een Jaarklasse dienstplichtigen ln werkelljken dienst op te roepen. Ten behoeve./van de ontwikkeling van de militaire eti van de burgerlijke luchtvaart wordt een centrale dienst 'npesteld, die alle gemeenschappelijke belang t zal behartigen. Het is „mij een behoefte uiting te geven aan het ernstig atreven Mijner egeering, om Nederland te deen her leven als een rechtsstaat, waarin rechtszekerheid en vertrouwen in de rechterlijke organen voUedlg Zullen zijn hersteld. Een snelle en rechtvaardigs berech ting van de politieke delinquenten beschouwt de regeering als een drin gende zorg. Het ligt ln bet voornemen om de bevoegdheden tot opsporing en aanhouding cp dit gebied weldra toe te vertrouwen "aan de normale politle- orgenen. RECHTSHERSTEL Bij het ongedaan, maken van onrecht tijdens de bezetting gepleegd, la voor d-.n Raad voor-het rechtsherstel 'een belangrijke functie weggelegd. De re geering heeft het zich tot een taak gesteld,' om hetgeen in strijd met onze rechtsopvattingen aan den bezetter herinnen, uit onze wetgeving te ver wijderen en door nationale'voorschrif ten te vervangen. Gestreefd wordt naar een. snelle voltooiing van d« noodzakelijke zuivering -van de over heidsorganen.' - "..:y v| De regeering 2al een staatscommissie .rsteUen tot .voorbereiding van een vljiiglng van de Grondwet, welke zonder twijfel van de eerder genoem de voorbereidende- studies, waartoe de. bezettingfltijd velen opwekte, zal profitceren. De-arbeid dezer commis sie zal voor de onderwerpen,welke de verhouding, tot d»-. overzeesebe gebiedsdeelen raken, verband moeten houden met dien der reeds genoemde rijksoonferentie. GELDWEZEN De hei-zlening van de linanciëele verhouding tusschen het Tijk en de gemeenten heeft do bijzondere aar- dacht;; der. regeerlng. Herstel f.van de fjnancii?ele" .zel£standigheld; dér ge meenten ala'^etoddbel^staat-ihlerbij yopv/oogén'.Het vraagjrtuk der ge- méenï-;HJke; indeollrig 'heeft mede -haar aandacht.^'\y: B.'e 'finah ïfeele '-.pstand kenmerkt ^Ichïdhorde noodzaak van zeerlgroóté, uttrayen /oor.'. Mijn verarm-de Lmd, dot^ greeds *cmder '-,.èen' zeer-'.,zware .f^ftteschuid gebtikt - gaat, beteekent' t alles èbn."- centensaralast; "ffet stre- bij -.voortduring -.op,-"-zijn gelden te verzekeren en 'Je onvermij delijke heffingen' zoo billijk mogelijk te verdeelen. De zuivering van *het geldwezen zal ten spoedigste door een gezondmaking van de bcgrootlng worden gevolgd. Door het opnemen van tultenlancische leeningen zal het tekort op de beta lingsbalans worden aengevuld, tot deze. door een hervatting, van den uitvoer en van het Internationale dienstbetoon weer ln evenwicht zal komen. Een overzicht van '8 lands finan ciën en ingrijpende belastingplan nen» He er mede op gericht znlien zila om de loopende lasten op het bedrijfsleven te .verlichten, zullen binnenkort aan de volksvertegen woordiging worden aangeboden. De regeerlng is voornemens het ge lukkig reeds ingetreden herstel van industrie, hendel en scheepvaart met kracht te blijven bevorderen, zoowel ten aanzien van de binnenlandsche productie als. van den export. Reeds werdén handelsverdragen - afgesloten met eenige staten,; .terwijl - verdere onderhandelingen- .gaande zijn. Indüstrieele ontwikkeling van hef land waarbij groote. aandacht zal worden, geschonken aan 'het;'weten schappelijk onderzoek zal verder werden geleid, uitgaand van een al gemeen" nationaal welvaartsplan, waarvoor de grondslagen thans wor den gelegd. LAND- EN TUINBOUW. Land- en tuinbouw nemen in dit plan 'een belangrijke plaats in. Met groote kracht wordt gewerkt: aan. het herstel' van jdese. primaire'' béstaans- bronnen van ons volk,zoowel ten behoeve vart de verzekering onzer voedselvoorziening, als' van een.: .yoör de volkshuishouding onmlsbaren ex port. De regeering streeft er naar, de organisatie van de boeren „een belangrijke teak te doen vervullen' ln de..regeling: van p'rodüctle en.af- zet\,;en tegelijkertijd, eengroóteré maté ;van.: vrijheid ln eigen bedrijfs voering mogelijk te maken.^' ■In voorbereiding zijn ;\yet&ontwer- pen tot regeling derirbédrijfsprganl- satie^„waaraan, zoowel'een éoonoml- sohe als een sociale taak zal worden toevertrouwd. Beheersching van da ontwikkeling, van prijzen >n loon en en het schep pen' van verhoudingen, waarbij het levensonderhoud voor allen gewaar- borgd' isi' ls. een'';van de doeleinden, waarop de' ècbhömische én "sociale- pólitiek wordtgericht.. Voorwaarde voorïpen verruiming, van het-levens peil is - daarbij 'opvoering.'der pro ductie, zoowel door voller bezetting der bedrijven als door verhoóging "dér ~a'rbéiyfeprödüctlvltèiu '/f VOLKSVERZEKERING. Op den grondslag van een reeds ln Londen tot stand gekomen rap port wordt een herziening der so ciale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, ln dc eerste'plaatB ten einde te komen tot een. be tere verzorging voor den ouden dag. De. gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden on der de gevolgen van dc. bezetting, zal groote waakzaamheid en krach tige .maatregelen elschen. Ten einde het de bevolking mo- BelUfc te maken het groote tekort aan dekking, kleeding en schoeisel aan te vullen, wordt overwogen om, waar noodig, consumptiecredleten te verstrekken ln de mate, waarin deze goederen beschikbaar komen. m het jaar 1946 zullen de 300.000 licht beschadigde en de 40.000 zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld. Daarnaast zullen 10.000 nieuwe woningen worden ge bouwd, terwijl het drievoudige van het hiervoor benoodigde materiaal voorden .wederopbouw van de in dustrie en het herstel van het „ver keerswezen zal worden gebruikt. De plannen voor volledige bevredi ging van de. behoeften van volks huisvesting en industrie worden krachtig ter hand genomen. Wettelijke maatregelen zijn in voorbereiding tot verzekering van dit bouwprogramma. Ook de wederopbouw van liet cultureele leven heeft de volle aandacht der regeering. ^Bezorgdheid «óver gebeurte- tenlssen 09 Java. Geen vestiging van kolo niale overheersching. Radiorede van 7 Dec. '42 blijft grondslag.; Spoedige bijeenkomst van RÜksconf erentie.*1 Mét verbonden landen zijn betrekkin gen hartelijk, Met. kracht ;-zal worden medegewerkt aan voorberei ding van alle organen der Verbonden Naties. Centrale dienst ten behoeve van burger- en militaire luchtvaart. f Indlë en rechtvaardige be rechting van politieke delin quenten. Wijziging grondwet. Met groote aandacht volg ik" den wederopbouw van de overheidsorganen, zoowel... burgerlijk als Tmilitair. De herziening Vaai de rechts positie en de bezoldiging van de ambtenaren „is in studie. Mogè het resultaat-mede tot •verbetering van.de waardee- - ring van den.'/ ambtenaar leiden, zoowel in eigen oog alsbij het volk:; Meer dan welke. overheidsmaatregel ;óok\ kanechter../hiertoe bij- -x dragen de versterking van het bewustzijn vdn den amb- ten aar, datdeiifdièpste be vrediging in het "arbeidsle ven voor het ,ligt in zijn dienst aan de volksgemeen- schap. Voor bet overige wi2 Ik niet po gen een overzicht te geven van alle problemen, die 'in den komenden tijd uw aandacht zullen vragen. .Zeer veel: is in hetleven van ons volk nog iri beweging,, ondanks ver moeidheid en teleurstelling hier en daar. Het vergt, .beleid van - hoog gehalte om eencrzljds de waarde vanoude. zekerheden 'én tradities in voile Jcracht te bewaren en an derzijds .ruimte' te:laten voor een' vernieuwing, die niet slechts histo risch noodzakelijk: is, dochook de vrucht:' is van moreele bezinning ir. de jaren der verdrukking. De weg neming van dm^beMttingsdruk moge: de 'eenheid, dié .ons deel' werd in'hetverz et .maken tot eendracht in rijker schakeering. De nieuwe, krachten, die/ gewektzfjn, .zullen zich blijven: opdringen en winnen aan bewustheid 'en energie. WfJ hebben deze meert dan ooit van nobde. nu vdj gewikkeld zijn in een strijd, van' even groote hevigheid en beteekenis als-die der oorlogsjaren: den strfjd om den j vrede, om de "ware vrijheid en. can hernieuwden Voorépoed."" Met de bede, dat God Mijn volk moge zegenen in dien strijd, dat HIJ het in eendracht den weg der overwinningzal doen betreden en ■Uwen arbeid moge doen strekken tot heil des lands, verklaar Ik de gewone zitting der Statcn-Generaal voer geopend. Het zal nog een aanzienlijken tijd duren voordat de Ne derlandsche troepen, die op het oogenblik in Singapore 2ljn, van het Britsche hoofdkwartier verlof zullen krijgen om voet and wal op Java te zetten.v-,. De meer dan drieduizend m an die met dé Nïcuw-Amster- dam zijn'.géatriveer^, zijn. op Penang (bij de west-kust van Ma- lalcka) aan land gezet, waar zijnaar vernomen, wordt, bun .'training- zullen voortzetten. ■//■.l. op 25Novembereen Nationale Convehtié^'— (bet volledige Centrale.'Nationale Comité) bijeen te roepen. Als deze con ventie onze politiek ondér- schrij ft, zullen wij met ons werk dóórgaan. In het andere geval verwacht Tik, dat het. kabinet zal moeten aftreden, hoewel en kele k uit het. kabinet her kozen zouden kunnen worden". Intusschen heeft het kabinet Sharlr, besloten, speciale maat regelen te treffen, „ten einde te voorkomen, 'diat Batavia een twe - ie Soeraba ja wordt", zooals Sjarifoedin verklaarde, Tramwagens als barrica de. Gisteren is destrijd echter opnieuw ontbrand hl Kramat en Parapattan. Britsch-Indische soldaten hebben het Indonesi sche politiebureau op het Kra- matpleinibézet vanwaar de ge wapende -Indonesiërs naar Pa- 1 apattan zijn verdreven. Hier hebben' de Britsche strijdkrach- tèn dé sleutelposities bezet. Naar..-, onbevestigde berichten melden, zijn de verliezen in dén strijd) aanzienlijk hooger officieel is opgegeven.' Officieel is gemeld, dat twee Britschc officieren der militaire politie te Batavia ontvoerd en spoorloos verdwenen zijn. Gis- In 'opdracht van - de Neder landsche regeering zal deze week' de; chef van het militair- kabinet, van den minister van oorlog, de kol. van de gen. staf M. R. H. Caimeijer naar Indonesië ver trekken; teneinde den; bevelheb ber strijdkrachten Oost -inlich tingen- te verschaffen- betreffen de militaire, maatregelen; die in Nederland zijn-en worden voor bereid; met het .oog op denbin-; nenlandscben toestand' in Indo^: nesië. Tevens heeft kol. Cal- meijer opdracht van den B.S.O. inlichtingen te verkrijgen no pens den militairen toestand en den steun, welken dezebevel hebber uitNederland noodig acht. In een Indonesische radio-uit zending isde' oorlog aan den Britten v erklaard en een be roep gedaan op de nationalisten m Mldden-Java om hun bond- genooteh in Semarang te komen versterken. De Britsche troepen gaan nog" steeds door met. het opruimen van <te haarden van 'verzet in Semarang en hebben de indonesischen „gouverneur" in arrest gesteld. Het nieuwe „kabinet" van Sjarir - heeft een- vergadering gehouden, die tot laat 'in' 'den middag duurde. Sjarifóedin ver klaarde. v ,Jn' verband met de critlek/die binnenslands tegen onskabinet is gerezen, 'heeft men besloten Jf. K- C. Prinses Julicna-bracht Zaterdag 'een bccock aan Drente en Overijssel. In Emmen bezocht de Prinses een kleuterschool. Een reorganisatie van het on derwijs, inbegrepen hét hooger onderwijs, is in voorbereiding. Op de terreinen der kunst en der vrije jeugdvorming zal ge streefd worden naar coördinatie van hetgeen uit de samenleving opkomt. Een eigenaardige toestand Een aantal hooge nazi's genie ten ln Spanje nog steeds de vrij heid. Onder hen bevindt zich de vroegere bekende persattaché Hans Lazar. die „zijn nestje", goed ge-, bouwd schijnt te hebben, want hit ls niet lang geleden begonnen met het aanleggen van een prachtig zwembassin op zijn mooie buiten goed. Hij heeft een kantoor in het centrum van Madrid. Generaal- majoor Eckart Kralmer is in Ma drid nog even grof en ruw als vroeger. In een zeer aangenaam toevluchtsoord aande Middel- landsche Zee^jjn.é 400 der, meest; uitgelezen.,spionnen,saboteurs en officieren, van deÖestapo /.geïnter- neerd",hetgeen beteekent,dat zU precies doen waar zij:; zin'in heb-, ben en, er schijnt niemand te: "zijn,; die hen .verhindert -om,r,waar dan bok'heen ,;te gaan. Geén/ yan- hen heeft .gebrek - aan: geld.-/Ook -de Belg Degxelle heeft: het volkomen zijn zin, Als eerste voerde in de giste ren te Parijs oneer zeer groote belangstelling gehouden - zitting van de constitueerende vergade ring Jacques Duclos namens de communisten' het woord. .Hij be toogde, dat de.eisch der com munisten inzake een van de drie sleutelminïsterles' redelijk was. Wij wenschen niet als bur gers van weinig'beteekenis be schouwd tc worden. De commu nistische partij zal weten, hoe aan alle aanvallen het hoofd te bieden. De communisten zullen tegen De Gaulle stemmen. Er was een communltisch-socialis- tische meerderheid in de Kamer en op deze coalitie dient een re- publikeinsche regeerlng te. wor den gevormd. Namens de socialisten sprak André Philip. Onder geweldige toejuichingen, uitgezonderd van de uiterst rechtsche en de com munistische banken, deed Philip een beroep óp de drie partijen, nog een laatste poging te doen om uitvoering te geven.aan de wenschen, dié het land te'ken nen had gegeven. Maurice Schumann, de- leider van de M.R.P., herhaalde het besluit van zijn partij,,geen an der regeerlngshoofd te aan vaarden dan generaal De Gaulle. Na aanvaarding van het voor stel, om een regeering der drie partijen te. vormen met gelijke verdeeling der portefeuilles, nam de vergadering een motie aan, die voorstelde, dat een zoodanige regeering zou staan onder De Gaulle. De communis ten stemden tegen. Dit betee- kent dus, dat devergadering De Gaulle zal-1 vragen, zijn. po gingen om een regeering te vor men^ te hernieuwen, evenwel op basis van het besluitder ver gadering, n.h met gelijke ver- deeling: van de portefeuilles on der .alle partijen en met toepas sing van het programma, van de nationalen raad van verzet, v De Gaulle heeft zich -bereid verklaard, zijn pogingen tot de vorming eener. regeering uit de drie groote partijen te hervat ten. Vernietiging van goederen Volgens geruchten zouden de Canadeesche soldaten Duitsch materiaal,dat de Nederland sche bevolking: zeer: van pas zou komen, vernietigen. Na onderzoek Is vastgesteld dat er niets op onverantwoor delijke wtfze vernietigd wordt. In leder geval is bevolen dat speciale aandacht aan het in zamelen van bruikbaar mate riaal geschonken wordt. Het is echter waar, dat een geringe hoeveelheid 2eer ver vuilde kleeren, welke niet meer schoongemaakt, konden wor den, verbrand werd. Van' de307 O door de Duit- schérs gevorderde trawlers, loggers! en kotters /van 50' tot 150 ton is .thans de helft weer. terug: en van nog 30 is de lig plaats in Duitschland bekend. Maar ze móeten nog naar Ne derland: gesleept -worden. 22 Van -deze booten ge bruiken. de' Engelschen om dc Duitsche havens op te ruimen als z.g;» duUüóggers en eenige andere '«ijn in dienst als mij nenvegers. Er'zijn thans onder handelingen geopend om ook .Tc Rotterdam zijn eenige fjtcpcn met Noorscb'haut aangekomen Eet- domn,i$ wel een secr ongewoon gezicht, daar de lading zonder meer ovar boord wordt gezet, waarna de stammen tot vlotten eamengevoéad imen L naar; dc plaats van bestemming gc&leept worden. Houtvlotters dan'd^ slag nemen, Met Nieuwjaar uitkomst Een legioen van bij na 1C0.000 man staat te trappelen van on geduld. Het zijn de Nederland sche gepensionneerde overheids dienaren, die. nu al sedert April van dit jaar hebben hooren ver tellen dat zij, bij wijze van te gemoetkoming in.de verhoogde kosten van levensonderhoud, een extra kwartaal uitbetaald zullen'krijgen. Hun toestand is verre van rooskleurig. Hun re gelmatig inkomen gaat volko men op aan dagelijksche uitga ven en velen hunner hebben tal van betalingen van bijzonderen aard uitgesteld en steeds weer uitgesteldIn de hoop, deze van het extra-kwartaal te kunnen voldoen. Wij vernemen .thans, dat dit onderwerp een punt. van bespre king in den ministerraad uit maakt.-Verwacht wordt, dat; een Koninklijk Besluit het mogelijk zal maken, omstreeks Nieuwjaar éen aanvang te maken met het verzenden van 'de é- reeds ge drukte chèqües. Hiermee zul len/vermoedelijk enkele weken gemoeid zijn. De oorzaak van de vertraging heeft o.m; gelegen in de moeilijk heid, hoe deze extra uitkeering te berekenen voor de loonbelas ting.. Algemeen werd de onbil lijkheid gevoeld, haar te zien als een .uitkeering ingevolge art.: 10. vanhet Loonbelastingbesluit, waardoor 20 pCt. aan belasting zou moeten worden ingehoudem Dit bezwaar is thans ondervan- gen-doordat,de extra uitkeering zal: worden beschouwd als een vijfdekwartaal van het jaar. 1945, waardoordus hetnormale .loonbelastingpercehtage gehe ven. zal/worden. Ook wordt thans ónderzocht, op welke wijze het mogelijk; gemaakt kan worden, deuitkeering- geheel, in contanten te do ehgéschiëdem Voor!T gep.ensionneerden geldt, zoo alsmen weet, de V/ bepaling dat zij per 14: dagen maximaal 50 gld. van hun geblokkeerde of girale/- rekening kunnen opne- merL;///; 'Het'iswoor de gepensionneer- deh;te/hopen,/dat ..•■.héte" gebrek aan: personeel, dat zich/ bij den Pensioenraad en- andere' met 'de berekening belaste- overheidsin stanties: 'acuut doet gevoelen, geen verdere vertraging in de uitvoeriiig van i het-bestaande plan ten gevolge zal hebben, Royement Berftis de Herder iagefrokkês In de algemeene ledenvergade ring Yvan de Haagschevó etb alver- eeniging V.ü.O, is het/royement van- Bextus de, Harder ingetrokken, i i Teil'- a anzlen 1 van .'- zij n schorsing was voorgesteld deze;- tetjbekorten tot 15December :i946T-Hieróver:.:ls echtereen onreglemeï: taire s tem-" minguitgebmcht/j'zóod^t/ditï punt ;ih:'deTféerstyolgéride|fT^^ite 'ledèhyergaderingrkf ef - zal termorgen was het tramverkeer, daar voor de eerste maal sedert de landing der geallieerden zonk T derbroken.In Naord-Batavla: waren de tramrails 's nachts or gebroken, terwijl de tramwa^ gens gebezigd werden als barri- cad Dit, gepaard gaande .aani;j liet hevige vuren inBatavia, leidde tot de geruchten.dat een. extremistische strijdmacht elk oogenbldk tot groot-schcepsche - Offensief op Batavia kon over- gaan. 5 Staking te Bombay. Twintigduizend fabrieksarbei ders te Bombay kondigden gis teren een staking van. één dag af ten einde hun solidariteit „met den Indonesischen strij d) om onafhankelijkheid1" uit te.;, drukken. De Skymaster retour De Douglas-machine, die dé T proefvlucht naar indië heeft ge maakt, is gistermorgen om 7 uur plaatselijke tijd weer uit Batavia vertrokken voordé terugreis naar Nederland.. Dé„Skymaster" had twintig passagiers aan boord. Het toestel zal via Pcnang vliegen.' Deblokkeering gewijzigd De deblokkeeringsbepalingen zijn op diverse punten gewijzigd' en aangevuld. In de eerste plaats is er een wijziging ingevoerd ten aanzien van de deblokkeering ten behoeve van de betaling van loonen, 'sala rissen, pensioenen, wachtgelden, lijfrenten enz. Voortaan zal aller- eerst het girale tegoed moeten/ worden vrijgegeven. In de tweede plaats is de „Be schikking deblokkeering post- chèque- en girodienst 1945'/ zoo danig gewijzigd, dat voortaan onder bepaalde voorwaarden voor'levens onderhoud niet meer f 50, doch f 100 per 14 dagen in contanten wordt vrij gegeven, waarbij even- - eens in de eerste plaats de girale rekening moet worden belast.-- In de derde plaats ls een regeling getroffen voor. de uitbetaling vaa> achterstallige dividenden en C0U7S ponbetalingen. In de vierde plaatsis 'bepaald, -' dat de tegenwaarde van vorderiri-z gen, die in eigendom zijn overge-^- gaan op den' staat der Nederlan- den, eveneens alleen op een' ge-:/ blokkeerde Tekening mag worden uitbetaald. 1 In de vijfde plaats ls erook een wijziging 'gekomen in de/rëgeering ten aanzien van het maximum van 4 f 10.000 MJ: dèafsplitsing van' een - giraal gedeelte van de rekeningen. De betrokken bepaling luidt-thans: :h ,^)e grens van f 10.000 /igödt irüétv;^ -voor- de -rekeningen vandegmen.~<^-&: ten aanzien van wie door de kamer van koophandel voor de toepassing van deze bepaling schriftelijk $p§ wordt verklaard, dat .zij /een be- drijf uitoefenen, dat gerangschikt ls ln de vierde,dan - wel*in eèh hoogere klasse van de schaal, be- doeld in artikel 19 van de han- .glri'fêjk delsregisterwet". 1 j Honderd gram vleesch exlra ./Het C.DK.meelt mede,'dat;voor|^- de periode van 18-Nov.-tot en met 1 Dec. een extra hoeveelheid, van. fv 100 gram vleesch; zonder been krilgbasr is op de bonnen 165 en 259' V der bonkaarten 512. Teleurstellend boksen van - Luc vin Dam Het .was gisteravond ln de Riviera- hal met Luc van Dam; -dietegen.denl,.?:fe';! Belg André Sabllle, een'man, die lri; België hoogstens tot de tweede klas- i sér?.. gerekend kan worden, weer'heëivg/5 oude lied: technisch was .hij reenvoii-'-';!^ dig niet met zijn tegenstander, te gelb ken, maar er. rat geen gang in", -5|> Van Dam. Hij deed het op' zUn ge- mak eh hijdeed hlet meer dan naoK,'^» dig was. Slechts een heel enkele maal ;,Uet. hij eens wat 'rten7«/;Bij-,§§i^ voorheeld Sn. de laatste ronde.Had/ hil: yan het begin af aan zoo gebokst, ,C de eBIg zou geen .vier ..ronden gé- staan hebben. Nu werd: het een .een-:.- toonlg gevecht, dat Van Dam op pun- i ten won. maar dat bet publiek diep teleurstelde. .ij- He. was trouwens een avond vol te- leurstelllngen, want de partij tus- schen Lagrand. die Nicolaas verving t; en den Belg Jef Carller, dat veel goeds beloofde en waarin althansle- veridlg en./ tn':.hoog tempo - getwkst:/|g' werd, moest ln de vijfde ronde we- ,v gens een/oogblessuur van: de'B'-Belg^;^ gestopt /worden.-: Lagrand. werd' win-' naar. De strijd tusschen - Bep - Dlesen?/S52 en den Belg Verkeyen leverde ai/ evenmln veel fraais op. Die: op punten. Ook de amaieur bleven beneden peil. De uitslagen hiervanwarenStuiver [DerivHaag) w.o.p. van Gebuls (R'dam)Wijngaard (R'dam) w.a;p. .van Jongste CBijswbk)'/; en Kleinheerenbrink (R'dam) w.o.p/8. van De Haas (Den; Haag). /•Tijdens de wedstrijden werd Hodder," districtskampioen land, /thans'In' ons land ln dier g de .T \.F. aan het publiek Steld. Hij zal pp 7 December 1 sterdam en op 17 - December: te/Kot-ia terdam tegen/ een Belgischen 'vlieg- 3 gewicht boksen. 'ti -:L I //h-3 Aankleedpoppen,! mei onbreékbaar vroolijke friste 4 kleuren/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1