'Proces te Neurenberg begonnen 1 -- is Alle Nederlandsche troepen moeten Batavia verlaten mz Invasievloot voerde twee Hoüandsche vlaggen SIKwl# VRIJ, ONVERVEERD Oorlogsmisdadigers blijven nog onverschillig Seyss de brutaalste AcUtcc kei nieuws Eisenhower volgf Marshal op Prinsjesdag in Den Haag Dc Gaulle geslaagd? Installatie der Kamerleden Ex-krijgsgevangenen naar Australië Lifter doodgeschoten De Troonrede m-' /l? iHmmÊlMz- wm$m 5ÏSK ÏBffiK.: "REDACTIE ■••EN -ADM..- EENDRACHTSWtG 42 ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (S-. LIJNEN)', -'ABONNEMENTSPRIJS ..PER. .WEEK 31" CENT PES KWARTAAL i 4>- LOSSE NUMMERS I OJO Ba nkter: AM5TERDBANKTE ROTTERDAM Girof«53 ten name 'van Amsterdamsche Bank HMp^rgd® ;.v ADVKRTÏNTISB v'öli'v INLICHTINGENDIENST;; SCHIEDAMSCHESINGEL No. 42. BOTTERDAM..': TËLEroON NOB 27E33 34155 341» 2!3ft 'ADVERTENTIES..'ïIITSLüITEND TELEF.34155 INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEF. 24130 y jVflFDE.JAARGANG.No. 199 Onafhankelijk -Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 21 NOVEMBER 19-15 Het was gisteren een groote dag in de geschiedenis yan de menschheid. De voornaamste aanstichters van een leed van ongekenden omvang over de geheele wereld staan yoor hnn fel rechters. De binnenkomst iri de rechtszaal te Neurenberg van de "^beklaagden was geen groot moment, want het geschiedde ge M Üjktijdig met het binnentraden van de persyertegenwoordï- *4'/ gers, de advocaten en",de leden der buitenlandsche 'delegaties. energieke, gelaat sympathieken •doch onverbiddelijkenindruk maakt, dezer, wereldhistorische zitting.: Hij: wortd:. geflankeerd door den AmerikaanBiddle en dén Franschman Dcnneviev de Vabrz ter linkerzijde en 'den Rus Niktchencko'in generaalsuni form; 'alsmede de assistentrech ters. aan den .anderen kant. De Rus .geniet kennelijk 'van den uniékeh aanblik van kijn. aarts vijanden/ aan de overzijde.Hij. laat -gfeen oog. van:.-hen al'.en eéri; - stille - glimlach'digt op 'zijn 1 gelaat.wanneer hij -door, zzijn lorgnet hen scherp observeert; D'e: president leest een- korte- vr- klarihg voor, "waarin, hij het pro-', cs uniek noemt In de geschiede nis dér'internationale, jurispru- 'dentie én 'van 'degrootste; be te ekenis-voor. znillioeneh over de geheele aarde. Hij spreekt: de 'hoop uit, dat-allen bewust mö- 1 gen zijn van hun hpoge verant woordelijkheid ten: aanzien der procesvoering..Hierna1 werdde dagvaarding, in.//haar- geheel voorgelezen, hetgeen uren in.hér slag' nam--:en het -geduld; van, al len óp de'proéf stelde. /Z,!1' - De d agva ar ding is.zoo' om vangrijk, dat de eerste dag van het proces- wel bijna geheel ge vorderd zal wprdeh door. yoor- lezen."'van de somberste 'en zwaarste- lijst van :y misdaden ooit: opgsteld. -Nochtans, volgen honderdenin* de/zaal/dé/voor? lezing, ■dié: beurtelings door-de aanklagers' der'vier: aanklagen-; de - mogendheden f gèSclriedt:,;?I>e diepe, indruk en-detvolle^^.tee-; kenis yoelt; mehteérstlvolkon^ni wannéér .men:hoort,^haéjMér de aanklacht vati'-ihet/wéreld- geweten in het gertcht/<fer .ver^ antwoordelljké mannen wordt geshngé^wu^4ïii:UL,; ..Onverschillig,"; afwekigv' [hoor den de meesten 'dertwintig ver dachten /toé)alleen" Frank luis terde// .voortdurend' gespannen' aan/de koptelefoon, -die ande ren sléchts af ,en' .toe- opzetten: Aan /anderen; was niet! te zien; dat. de voorlezing de weerzin wekkende beschuldiging-Indruk op:,: hen maakte. De 'brutaalste indrukvan het- heele d gezel schap maakt ft evenwelSeyss- Inquart,. diemet één vuurrood geagiteerdgezicht ^wildnaar alle -zij dén zit rond te kijken en' heftig ?i. gebarend -zijn' buren Speer, Streicher eri 'Frickaan spreekt. De aanklacht; waarin Europa 's ellende zich .uitstort, heeft aan de andere zijde der zaalplech tiger klankbord. Daar zitten de leden "van het... tribunaal, de AmerikanenV: Britten en Fran- schen. /inzwarte toga, - de Rus sen in uniform, achter hen zijn voor dè groene gordijnen de vlaggen 'der vier naties ge plaatst. DitIs deeenige deco ratie, diein ,;de eenvoudige zaal is aangebracht naast de zware groen/.:'marmeren, deurstijlen niet medaillons/ die; de zinne beelden." des rechts -dragen. Voor de beklaagdenbank zijn de ze tels; der verdedi gers, terzij de die van de' aanklagers en hun sta ven. De belangstelling ook on- Goring was <1* eerste der ver- piachten,die dooi het; smalle /deurtje in -de tióoge -Zlambrizeê- Iring de rechtszaal, binnen stap- i te.. Dit - was om half tien, een |half uur voor de opening der zitting, toen nog slechts; weinig Imenschen in de zaal warén. Met fkorte tusschenpöozen kwamen l'dé overige, beklaagden' een voor i'eenbinnen. 'De vroegere, groot sheden keken schuw rond flvverden door MP's met glanzend jff witte helmennaar hun bank gebracht.. Ha een minuut of tien zaten de twintig;Verdachten in /twee rijen in de groote. beklaag- 1 'dénbank;- aan; de linkerzijde van I de zaal tegenover, het hof. Van f onze plaats uit, aldus een A.N. i-P -verslaggever, ziet men on- /middellijk: Görhig's profiel. Hij /zitop de eerste plaats van de voorste rij in een licht' grij s uni- i form? van zomerstof metkope- 1 rén knoópen. Hij maakt een vol- I komen normalen indruk.Hoewel I hij vermagerd is, is zijn; ge- |laatskleur. gejond.Duidelijk; is /waarneembaar; -dat hij vnerveus, fis. Wanneer 'zijn advocaat;ver-; rschijnt/ begroet hij dezen' leven-, [:-dig: Hess, - zijn buurman; heeft eengelig/ingevallen, ja: .uitge- teerd gezicht,' waarin' de diepe I oogen nog dieper i schijnen te i-liggen.dan anders. Hij ziet er als I een' zenuwpatiënt uit,' is x zeer onrustig, buigt zich af eh toe haar voren, om metverwilder- den blik' naar' de perstribune te /kijken. Achter Göring zit DÖnltz rustig,' af .ém toeIn - gesprek met den /zien erslecht en/ zorgelijk uit. Naast Hess "zit Von Ribben- Itrop, zijn gezicht een en al .ver-' betenheid en sterk vermagerd, f Op de tweédè. rij/zit', ook 'Seyss. Inquart, met een opgewonden s kleurtje Len vèrward opstaande I haar kuif.Hij praat druk met I Speer,/die naast, hem zit, en buigt: zich voorwaarts om nieuws I gierignaar de perstribune "té kijken. Op de eerste rij zitten/ links ^beginnend; /'GÖriiig^Hess; .--.Von' /f^/Hibbéntrop, Keitel, Rosenberg"; m Frank; FrlckStreicher; -Funk en 's' 'I Schacht." Daarachter: Ddnitz," l- Rader,Schïrach, Sauckel;Jool, Von Papen; Seyss-Inquart, i Speer, Neurath en Fritsche;/ De zaak -vult zich .snel, allen -'hemen plaats in. Tien uur pre- |cles rijst iedereen .overeind, als hof binnen treedt. Dit- is het l'goote moment. De vertegen- gwoordigers yah, het recht nemén hun plaats; in achter, de 'groene tafel op. het podium, dat gede coreerd/is- met- de -vlaggender Big Four;//, ne erh angend van ^standaards.;' Fotografen,; -film- c; operateurs doen hun, werk. Een /leder zetde koptelefoon op, ook |de beklaagden. Met een hamrtik lopende de: Britsche président /van het hof,Lawrence, wiens pjcrachtige/ iétwat gedrongenf 1- ||guur(.:methet .breede - gezonde, Socialisme en patrïotisme De. eenheid, die hét kenmerk 'was. |van de illegaliteit, moest een einde !|nenien na.de bevrijding, omdat tJJ- ^den^ 'de bezetting slechts eèh. deel fvan Frankrijk zich had .'vernieuwd. ^Begunstigd ..door de „gepeperde gstemming" ".waarin /de .illegalen ^hadden moeten - leven,was de lln- ,/kervleugel teruggekeerd; versterkt |$ih omvang en in adjri dogmatische /vooroordeelen.Alleen, dé".rechter- -vleugel hadzich'v vémléuwd en '/c daardoor waren dè oude tegenstel-: gilngenherboren, warit al/was dé pintóiyléügèl:! .sterker;;. geworden, Cdbordathèt. meest; energieke deel ^^ryan, de communisten, tot groot- |stepartij waren uitgegroeid,1 hier /stond tegenover, dat - de rechter- ayleugeldoor zijn wedergeboorte in |fdé M.R.P. niéuw prestige en; nieuw; ®61anhad verworvèm'. De parle-"' pmentsverkièzlngen/ hebbenhet ">ansché-;vplk' indriegélij kèblok en gehakt en door die drie blok ken anders tel schikken; krijgt .:mèn g-telkens andere antwoorden.- Men i dé: stèmmen/ der communisten -en katlïolickcn naast, elkaar:; leggen, en .z^Ben',//dat/het ^^ih^ft/.uitgesproken/voor/nieer- ^nergie°/Jiilen kaniCormnunlBt'èn; en -ylalisten;.. aamMivoegéh':/;éh:- daii: ^^^^k/Mch/ïuitgésprokéh' or meer•soclalismey/MéU: kah; ook ciaiisten /en .kathóliekén; samen- Ti -uitgesproken-/-.voor! dé -auUe, d.w^ -vo,» een gematigden sociaal kgezind patrio ttisme/De/ ^2; agte/PPtosatng;/ zohvalleen^néèniË söciialifltischBiparÜJ- fgals verzoenend ^'centrum ."voor/de yerblnding/zorgde. Deze oplossing gé?/ gwelgcrd-heef t-aan." dé'"cómihimisten: ,/d?r kêlangfJJké' portéfeüillés -af .weliswaar de' grootste party, maar de Gaulle is niet vergeten, dat de Fransche communistenin 18J9 na -het Duitsch-Russisché verdrag -waarbijPolen '/werd. verdeeld zich hebben uitgesproken voor Hit-, Ier en in de munitiefabrieken de herbewapening 'van'.FrankrJjk sa boteerden) welkehouding zich eerst wijzigde, toen - Rusland met Pultschland'.in oorlog kwam.. Tot nu toe hebben de communisten de ze politiek niet verloochend. Vat men deverkiezingen op als een votum yoor .nationale eenheid; d.w.z.; voor: een desnoods verlicht patriottisme, dan- wordt//de. houding van de Gaulle' volkomen begrijpelijk. Een der; voornaamste/-, problemen'van Frankrijks toekomst Is zy nverhou ding tot Sovjet-Rusland. Een waar dige oplossing hiervoor .kan -alleen gevonden worden;' indien de Pran- sche/sleutelposities/.bezet' worden door mensriien, voor,:-wle dè -Fran sche belangen /even-i primair!! zUn als de Russische /voor de Russen. In dei sMiallstlsch-communlstlsché. zouden de; communisten netoverwicht1 hebben',hetgeen' aan de«ccoalitie een/anti-patriottis tisch karakter; zou geven. Dat moet tot een; geweldig/conflict leiden met den rechtervleugel, dié thans over nieuwe energie beschikt,Dle vleu- gel zou/ eénburgeroorlog/ kunnen rlskeeren en' lh; elk gevalsterk ge- nofr8 zUn; pin èen'éffectlévé/socia- Ilsatle teisaboteeren. Het,'- eenige resultaat zou/zijh,. dat de sbcialis- ten/ wer<aei1föngewrevëh'.:-:/Gewëld als een votum yoor; de," Gaullè. maar któValiêën ;;"vérmeden; wordenfin- dleni;men/de verkiezingenuitlegt tegelijk aan dat .votum een socialen. 't^^^Mt./WlUeh/dëcommimis-: ten!.2ich; nirti'schikkëh,/dan zul 1 en ®<L®0l^ll8tèn/de:katholieken niet steunen,-: mar.v m rnl- vcor die SRFXEAXT JOSN C, WOOD., Mt, San - Antonio, Texas een man i.wet ambities, v- Hjf 'ï\1i.ofa tert üe hoop Goering en /consorten ieimogenophangen Jals -ze ter dood worden veroordeeld in het Ncuren- bergsche oorlogsmisdadigersproces. Wood is beul van eyn vaTs.en;heeft reeds £$9 ménschen geëxecuteerd. Hij nam. syn ontslag' uit het Amerir JedanscTie '-legér, ten- eindeter, besckik- hi-ng. te staan als. men hem als beul mocht/.noodig hébben- - John G. Wood\met zijn attribuut; den strop. dér de Duitschërs voor het- pro ces bleek, uit de geweldige toe loop. van menschenvoor: het gebouw-.' Dé jmlddagzittmg geeft het- zélfde 'beeld als dé: ochténdzlt-1 ting, Om -'half -' drie is' de beurt aan den"Rus);Prokovsky, om de dagvaarding/voor telezen.De beklaagden v gaan overei.nd zlt: ten.^ SpreektAhun geweten? .Be seffen' zij,/dat ze. van de/Rus sen niets '-te verwachten héb ben?/Göring leunt'voorover én grijpt de koptelefoon..-Dit/doen" opk: de andere beklaagden- Is hét een ..reflexbeweging? Want niet vplèn-zi/11 en Russisch ver staan". .'Een' uur lang klinkt/het' zangerige,/-.; zachte/geluid/van- deri Rus/. Hét) is, als wordt een Öosfcé'rsch.;, gebed ..gezegd of een gedicht/voorgedragen.,./ President -/Truman - heeft'; ge neraal Eisenhower- benoemd- tot opvolger van .generaal Marshal als, chef-van- den staf-der Ver- eenlgde - Staten. In-verband hiermedeis - gene ra alJosephMon arney, bevel- hëbber|f der Amerikaansche strijdkraohten in het Middel- landschezseegebied, -benoemd tot/commandant van de Ame rikaansche. /bezettingszone,/ in' Duitschland t en tot vertegen woordiger 'dér Vereenlgde Sta ten in:-de bestuurscommissie. Admiraal. Chester. Nlmitz' is benoemd tot- opvolger-van ad miraal-King. als 'pppërbevelheb- ber der Amerikaansche vloot. Nlmitz zal;als commandantvan de Amerikaansche vloot in den Stilien1 - Oceaan worden - opge volgd door admiraal Raymond Spruce, den commandant van de - zevende Amerikaansche vloot. W/ Sobere, plechtigheid Het moge dewénsch van de Kóningin en - van. de Sta- ten-Genéraal zijn geweest, Prins Jesdag in overeenstémming ,met de omstandi gheden zoo sober mogelijk te houden/yan de zyde der bevolking is de /gelegenheid aangegrepen, om-, de plechtig heid kleur bij te zetten. Er wa ren duizenden merischen op. de been,ook van buiten Den - Haag, dié al vroeg de straten in' de binnenstadvan de. residentie een aanzien gaven van iets fees telijks,- iets v buitengewoons. In. de rij kelijk met vlaggen versier de "straten, waarlangs de kleine koninklijke stoet zou trekken van het Paleis, aan-het. Noord einde haar^de-Ridderzaal, was het zeer druk. Iq de;/Ridderzaal In - de- Ridderzaal hing een sfeer van gespannen verwach ting:. Oude en niet^ve bekenden, begroetten elkaarhet gebrui kelijke geflonker van ambtsge waden was vervangen, door het doffe zwartder.;, jahquets, -maar versehillendèKamerleden ble ken zelfs, niet meer- in het bezit van een donker pak, zoodat déze plechtigheid 4;uiterlijk- tot een d emons.tr atie" !van dén .- be rooiden staat, /waarin ons volk verkeert, werd: Maar tegelijk werd. het een demonstratie van onze herwonnen ;yTijheid.v: Op 27 Mei 1940 élonken Seyss Inquart'sw oord en do or de Rid-, derzaal, sprekendtot een ge hoor van Duitschefofficieren en nazi's en weergalmden de. mu ren Van het „Deutschtand üher alles" en jrDie Straszen f rei". Op 30Novemb eq.1945, vijf en een half jaar later, werd de ge wone zitting /van onze vrije volksvertegenwoordiging volgens het, onveranderde/protocol ge opend, géén b railend e xedeyoe- ringenj geen ontlading in/ het zingen van het Vólkslipd zelfs weerklonken.. Even' plechtstatig als "altijd schreed de z Koningin om even over eenen i/dopr--; de zaal, voorafgegaan doodde-commissie: van ontvangst uit de Kamers.; Haar stem- klonk]; nog zachter' dan vroeger bij/lhèt voorlezen van de troonrede/die door allen met de 'grootste aandacht -werd aangehoord.: Uiterlijkbewogen; zatenr ook Prinsqs Julianaen Prins Bomhard terechter :en. linker- zijde/van d,a-Koningin.: /J^eve dé Koningin!" riep de: heer, iAiy^erjraièTwist .atóyan ouds* -ha/:afl<xip'fvtth':'d voor-»' lezing; van' het/staatsstuk en, de Kamer stemde hiermee"! /in. Uiterst? sober- en uiterst waardig-, dat was de Indruk, dien; men van dé' opening van de zitting der tijdelijke Staten-Generaal ,kxeeg. De Meckelenburg op D-day Het was na vijf jaar, dat het sMecklenburg van de Maat schappij Zeeland weer een: Ne- derlandsche /haven binnenviel, toen hét'Dinsdagmiddag te Rot terdam aankwam. Ditmaal was een vreedzamer v tocht gé- maakt, 'dan het gewend was ge weest gedurende den oorlog, want het schip bracht 310 Nc- dërlandsche kinderen, die terug kwamen van hun - vacantiekam- pen -;lri4 Engeland, naar- huis terugv - - De /Mecklenburg "was /in. de Meidagen van '40. naar, Enge land ontkomen' en voer sinds dien, enkele jaren voor de Brit- sche -regeering als troepentrans portschip. De kapitein,- de 'heer L. M. .Meijer,' en de" 2e officier, de héér Van Drinrmelen, die beiden' .alle avonturen van het schip hébben meegemaakt,, ver-, telde ons ervan D& geallieerden maakten yoor/. bereidingen voor dè 'invasie en de 'Mecklenburg kréég de taak) op verschillendepunten -van de Engelsche kustproef landingen uit te voeren met de speciaal opgeleide commandotroepen. Acht maanden: lang. liepen de geallieerde soldaten, bywijze van oefening, storm op Alblons kusten en raakten vertrouwd met alle geheimen, die de wer kelijke/landing zou kunnen op leveren. De Mecklenburg ;had z.g, „landing crafts" aan boord, stormbooten en ééns, als de groote dag zou aanbreken; zóu hét., bootsmansfluitje het --sein wezen, om de. bemande /„crafts" te laten neerdalen uit de „da vits" en los te laten stormen op Hitlers Atlanticwall".- Invasie Dé dag van de invasie nader de en de vloot lag gereed. Zoo groot was het vertrouwen van der Britsche admiraliteit;, in onze Hollandsche zeelui, dat de/be velvoering van de Mecklenburg reeds drie weken van tie,, voren volledig ingelicht was over de plannen en hun uitvoerjng van de komende "operaties.. En op den ochtend van ;J3-day!;; stoomde; de/ Mecklenb; metnaast rich)/nog/ èen Hol- landsche caarihehoot/mee op) ih de groote convooien,fdiê ons. de bevrijding zouden, hrengen. Twee Höllaridéché- vlaggen/wapperden tusschen/de honderden „Union v/i/twee./ NederIandsche booten; een koopvaardijschip en een 'marineboot, -/hielden - den naam van ons zeevarend' /.volk in eere. Later .heeft'dé Britsche Commodore gezegd: ,^lles ls gegaan alsbij een goed geslaag de oefening", en hiermede gaf hij de Mecklenburg ongewild een- compliment. De kapitein noemde met groo te waardeering denheer J. Noest) die/als directeur Van dé Maatschappij - Zeeland al den tyd,- d-ien hij in Engeland door bracht, heeft gegeven om de belangen van de Nsderlandsche vloot Jn oorlogstijd te beharti gen: De Engelsche marine heeft den kapitein en den 2en officier voorgedragen- voor een onder scheiding, /eni wij gelooven, dat zü die verdienen.. Geschorste ambtenaren weer aan het-werk Alle gestaakte of geschorste gemeente en provinciale ambtena ren, die onder, het Ministerie van Bmnenlandsche Zaken ressorteeren zullen, naar wy vernemen, op 1 De cember v/eer in functie moeten treden, voor zoover .de tegen hen Ingediende klachten niet van con- creten aard zijn. Het- is de bedoe ling van Minister Beel, dat de zui vering voor l Januari 1946 zijn be slag heeft gehad. De desbetreffende beschikking, dié; eerlang verweent kan worden is-ingegeven door den wensch een éinde te;maken aan de onhoudbare stremming in de werk zaamheden, ontstaandoor de af wezigheid van tal van burgemeesters en andere ambtenaren. Tegen velen zijn destijds maatregelen genomen óp tamelijk losse aantijgingen, welke later niet voldoende door be wijzen gestaafdwerden, intusschen loopen de aldus beschuldigden nog steeds werkeloos rond (en 'ontvan gen hun salaris), terwijl hun aan wezigheid óp hun bureau zoo zeer gewenscht Is. Uitdrukkelijk zij vast gesteld, dat deze voorloopige maat regel in "geenen deele vooruitloopt op de door bét centraal orgaan te nemen beslissing aangaande de de finitieve zuivering. brandstoffen voor v. V ,,)jGROENTETEELT. Het isniet"' 'uitgesloten, dat aan groente-telers, dié In Ja nuari en Februari 1946 in wa- renhuien en "spéciaal voor de groenteteelt bestemde kassen sla en/of andijvie telen, een Srieine/lioeveelheld vaste brand stof f eri!voor/het vorst vrij hou den van déze gewassen zal wor-: ?déh-.-/;teégëké3id^-vVóöf^andère- tuinbouwproducten dan sla en andijvie worden g^en brand stoffen/beschikbaar.: gesteld. Be langhebbenden/ worden verwe zen naarde: officie ele publica tie van;.den> productlecommissa- ris/voorden/tuinbouw. /staan. De Giateravond kon gezegd wor den, dat de Fransche régee- ringscrisis feitelijk is opgelost en dat', het ministerie Woens dagochtend zal worden ge vormd: Indezen indrukis -men versterkt door het bezoek, van de - communisten .Thorezen Duclos aan generaal De Gaulle- EERSTE KAMER De /Eerste kamer/ der Staten- Generaal kwam gisteren In vergadering/bij een. Na - onderzoek der geloofsbrie ven van: de: nieuwbenoemde le den werden dezen' door den voorzitter beëedigd. Nadat 'besloten> was om, de troonrede meteen adres te be antwoorden, werdén tot) leden van/de commissie/van .redactie benoémd. verklaard: de heeren Donkersloot, van ..Embden, ;Vy 1- brief, Beumer en WoltJ en. - JTWEEDEKAMER ;v' De TweedeKaznër. ïs' gister middag ëveneens/;in openbar vergaderingbijeengekomen. Na nndehsoek //der geloofs brieven van; de nieuwbenoemde leden/ leidde) de) grif de^/-A nieuwe' Kamerleden/binnen- 'die daarop' Zin/handen van den voorzitter de veréischte eëdeh aflegden.- Opgemaakt werd; -de ,volgende a an /H.) M. deKoningin /aan të bieden //pomlnatlé// voor//1 he voómttërechap;-der| Tweede Ka- 'ihèr !;,y-.f .-"lVjinr/J. R. H.' van Schaik!2. C. Smeenk. 3. Mevr.'A/E. J.^de1 Vries—Bruins,, v /.'De heer/K u p ers/:(S.D:A.P.) vroeg de;Kamer verlof, tot de regering/vragën'te 4nógèn.;richr: teii^te^èrban^nietedëïdpQr. haar' gevoerde prijs-^) en'-loon/ politiek. :tö^de^feÖögfyén^6ndei;d^ Alle Nederlandsche en Indische troepen zullen zich op order van den Engelschen: bevelhebber onmiddelijk nit .Batavia moeten terugtrekken. Zes Thunderbolt bommenwerpers van de R.AF. hebben gisterochtend vroeg èen aanval gedaan op Sema- rang waar zes 500-ponders zijn ge worpen ih het centrum der atad. -In. de nacht hadden de. Indonesiërs in een. verass enden aanval de atad in tweeën weten te splitsen, en zoo doende de Britsche brigade even eens. /;?-. - Ook hadden zy enorme versper ringen op 'de drie voornaamste we gen aangebracht; die vüt de stad leidefi. ;Voordat de bomaanval werd uitgevoerd wierp een Beauflghter- vleigtuig strooibiljetten uit, waarin de Indonesiërs,: dle het centrum van de stad bezet hielden,; werden ge waarschuwd, dat zy - gebombardeerd zouden worden, tenzij zij binnen 90 minuten hun1 stellingen1 zouden ver laten. Ookin,. Bandoeng en /Magelang wordt de toestand als meer/gespan nen beschreven. Luitenant-kolonel Frowijn, die zal optreden als verbindingsofficier tusschen deNederL en Ned.-Indl- schë /strijdkrachteh is te /Batarta aangekomen/:: In dit verband kan nog worden medegedeeld/ dat het. Britsche hoofdkantoor tót nog toe geen. verlof; heeft gegeven aan de Nederlandsche troepen om op Java te landen. De bezoeken der Neder- succes gebleven en men denkt, dat deze soldaten niet binnen-afzien bare tijd zullen worden toegelaten, tenzij er drastische veranderingen in den; militairen en/of politieken toestand plaats grijpen. - Generaal: Chrlstison heeft in Soerabaja.de Chineesche en Arabi sche ;wyken bezocht, waar hy op de meest vriendechappeiyke wijze is ontvangen. Hy bezocht ookver schillende hospitalen. Volgens een officieels Britsche. verklaring, zijn in het havengebied van Soerab'aja 500Q Nederlanders, die niet wen- Hchen' te vertrekken, onder de hoede van de Britten. Generaal 'Christl-. son Is inmiddels te.-Batavla terug- gekeerd./.- De Britsche troepen in Soerabaja maken geringe vorderingen. De In donesiërs zijn nogsteeds in het bezit v£in een behooriyke uitrusting van .zware wapens. De evacuatie van vrouwen en kindéren heeft voortgang/ De totale verliezen der Indonesiërs' worden,geschatop 50 doodën/ 50 gewonden en 150 .ge vangenen. De piloten/ derThunderbolts, die Sémarang bestookt hebben, ver klaarden bij hun terugkómst,;£dat communlstea^/isyn./ SSSS§S-15eeWe'I'''AnlJel'^®-1 aal' de-Kamer -ov.er deze' fnter uéUatie/aanvrage beélissen.lt- AÜJL'de;dioJiiing :van.,hct'd\jlgat &y.s Sajmihekcns óp\Walcheren/ niet Jaatste- op, Walcheren, wordt harcl ge verlet. 2f0g twee geulen van ongeveer 100 M. breedte en circa10diepte moeten toorden geblokkeerd} -Er;- Haat/hier;een sterke stroom,.zoodat het werk 'zcer^swaar is.'Deeer dageih in ce.n ihir gcale-i een „caisson gr/laatst va/i enorme afm^Una'- I '"dik nog^"erjsahillesidè 'a)idefe Bullen-.tot •worden- V'-xcl "I ■SSfe' Tetinac» dichten., J ,r - een gebouw In 't centrum derstad, dat bezet is door de extremisten als hoofdkwartier, niet direct getroffen Is maar dat een bom er naast ont plofte. Andere bommen detoneerden b innen honderd: meter. De Britsche strijdkrachten hébben niet om meer bombardementen verzocht. Reuters speciale .correspondent Noel Buckley seint, dat een Britsche officier in. een. rapport over den strijd sterke vermoedens uit óver het gébruik van gas door de Indo nesiërs en wel indén vorm van flesschen, die/ met chloorgas gevuld, naar den tegenstander? worden ge worpen. Het rapport is op dit punt echter niet uitvoerig. - De „Oranje" is gisteren ia de haven van Melbourne binneng e- loopen, met 857 oud-gelntemeerden aanboorduit de Java-kampen. Hieronderzijn 115 mannen, 184 vrouwen ren 96 knideren die in Mel bournezullen blijven, 104 mannen, 176 vrouwen en 182 kinderen, die naar. Fremantle zullen.: gaan.'/De 'oud-geintemeerden, die voor het meerendeel: uit. - Batavia en Séma rang .komen,: zulleneen rustkuur van - vier- maanden in Australië doormaken,voor rekening van de Nederlandsche regeering. Een eerste groep van ongeveer 45 Nederland sche" oud-krijgsgevangenen en ge-, interneerden, zal aan het einde van deze week/ ih Adelaide aankomen, waar zij de voorhoede zullen vormen van 11.500 Nederlanders. De eerste groepen"/zullen/worden gehuisvest by particulieren, in pensions en in hotels. Een tragisch ongeval heeft zich voorgedaan op denPulschenweg onder de gemeente Ossendrecht. De grenswacht vuurde óp een militaire wagen,/die.„na. een sommatie niet stopte. 5; Een achterin rittende/lifter werd getroffen eh ovérleed' i-nog denzelfden; dag in hetziekenhuis te Bergen óp Zoom. De' getroffene, de - derde /machinist De. Pauw/van het /.nus; Boschfohtein, ...keerde na j arenlahgeafwezigheidjuist yoór dé eerste maal naar huis terug. Do Engelsche chauffeur wérdaan het. oor gewond. 1 NIJMEGEN—ARNHEM-, ,;Naa.r;van/de) rij de/y an/de/Ne-" dérlandsèhé;1 B^rwèBenl^wprdt; médégedeeld,;schiëtën:)dë/werk-- zaaroïïëdénYaan het herstel/yan despoorbrugbij Oosterbeek-: Daag, Zin'1 de .-lijn Arnhem^Nyi m^gen^zéofgoédlbp^da^ze^ waarschij züjjkJpD^ds^óïï^g^' ^trt»e§h^fco^ Welk een wonderiyken. achter-. grond was het) waartegen Dinsdag- middag de woorden van de eerste - Troonrede na de bevrijding weer- klonken! Welk een wonderlijke Y mengeling van gevoelens moet Hare Majesteit de Koningin hebben be zield! Welk een vracht van herin neringen èn illusies kwam mee in den sober en stoet van dezen misti- Z gen Prinsjesdag! Mistig!-Als wilde de natuur tot uitdrukking brengen, wat op dit oogenblik, den toestand der natie het pynlijkst kerunerkt: een nevelsluier, waardoor de zonne- warmte der bevrijding nog altijd niet is heengebroken. In de jaren van Haar balling-'./ schap heeft de Koningin het gemis der volksvertegenwoordiging, scherp ;-.-•- onderkend en van dat gemis'; de consequenties diep ervaren. De Londcnsche Regeering had geen ander kompas om er op te koersen dan de taxatie van de volksopvat- ting en met het voortschrijden van den tyd ontviel aan die taxatie) meer en meer de reëele basis/ Hoe kon het andere of een staatshoofd, zoo ingespannen en onvermoeibaar bezig om - door ondervraging van alle overkomende landgenooten en vergelijkende studie hunner ant- woorden den geest des vaderlands - te peilen als Koningin Wilhelraina, moest zelf als het ware zich "de/ draagster van de volksopvatting - gaan gevoelen en zich naar dat ge voelen gaan openbaren! De plaats/van de Kroon*' in/ons., Slaatsbestei werd een ongekende, een. ongekend-belangrilke. Haar hooge formeele beteekenls werd aan een nieuw-e, materieele, ondergescbUcf; een natuurlijke ontwikkeling, "maar een. waarvan het gevaar den politiek geschoolden waarnemer niet kori oiit- V gaan. Want het waren, grosso rnodo. nJet de „beproefde" leiders", niet de getrainde politici, niet de belangrijke party-exponenten, die den weg „naar den overkant" vonden, maar. veeleer Jongeren, gewapend, met een laaiende vaderiandsche geestdrift, bezield van een eendrachlswü. die menigmaal zelfs het NederlBndsch-Qnmisbare èle- ment der verscheidenheid- over hét hoofd deed zien. Zoo moest het ge- velg worden, dat tegenover dé door de Regeering naar Londen meegeno men, en daar altijd levend, gebleven, politieke bedachtzaamheid,., poüüeke skepals, politieke berekening- een hoeveelheid vernleuvdngsvertangen'/. kwam te staan van soms revolutlon- nair karakter. De Koningin heeft ta. .die Jaren met groote -wifsheid/ ge-:'1/ tracht, de realiteltsmaat 'van dien vemleuwtngswil tebepalen, 'én/nim-;& mer la ZJJ moede geworden.de stek-T/.-. kenvan de vernieuwing tegen dEn-/. vaak geesteloozen' twijfelder? poUtlé/.:;;/ ké /kenners*In bescherming te ne— men. 1 ;;/- vijf jaar /lang geen volksvertegen- woordigingl En na de,bevrijding seen vast plan om er een te scheppen.' liet//; la hier niet de plaats om den sllnger-//; gang te beséhrij ven; dien de 'regeei ring bil het ontwerpen- vanzulk .-.eet*/?/, plan in Londen Is gegaan,en/genoeg^/) om 4e zeggen, ,dat aer,,zake^van^^«^; tén ander onderwérp behoud en ver nieuwing zóó hard op elkander zljs r gebotst als bb dèt. Zóó hard, dat/btj; -!/ dé Koningin, draagster van! de ver-/// antwoordelljkheid voor - de /vemleu- wlng als zij zich wist te;: zijn, de vraag moest rijzenófdltH CHrdinale/i probleem 'zónder veelzlj dig er raadple^?-?; gig tot' oplossing .'.mocht; worden.;.gei/l": bracht. Zoo kwam, zonder pa'rle- mentsplan, do bevrijding en de terug-;:;.;/ keer de^/regeerlng. En 'mèt .dlen te-;/ rugkeer kwam de groote antgooche-:/ ling. De geestdriftige :jongeren)/wï«!v/ vernieuwingsdrang henweieens"naar/© on-Nederlandsche;.uitersten heeft,/// doen overslaan, raaar- die dan toch gedragen werden 'door/een laag van lendgenooten, die „de hitte van den' dag en de koude van den nacht had-/) den doorstaan", die /geestdriftige)^ Jongeren werden in Nederland over- siemd door hef koor der)oude' P0II7/'. ticl", ongeneigd ora 'het" rietief Xa-ft./ rakter-'/van ln '1937 verleende m-en-/!?- daten te erkenen, nietbereid omiaan- den kant te gaan/staan. In het parlementaire vertaald: de oude .Kamers werden, op uiterst )onbe- vredlgen.de wijze „gezuiverd", op? eyen./&> onbevredigende wijze, aangevuld,en x/ de armee was de- ontgoochelingeeni;|/ voldongen feit geworden. De/Troon-/-- rede Van gistermiddag werd /uitge-/?/ spreken ln een Vereenlgde vergade-: yv ring, die naar/on2e diepste overtui-:./. ginghet geestelijk beeld van ons -fe; volk geenszins /weerspiegelt; een) 3/; Vereenlgde Vergadering met heel - veel geest ven "herstel, en heel wei-;$-?/ h!g geest/van vernieuwing; - een Ver- éenigde Vergadering, - conservatiever,;^/ ven natuur dan het Kabinet)/welks President toch bepaaldelijk op de?/'-, vernieuwing -/ zwaarder accentwil leggen dan op' het herstel. .Diep moet? - die gedachte geleefd hebben Ui het. hart van Haar. die de" Troonrede uit- sprak,/- en een Z énkele passage/, ver- ried - die mengeling van gevoelens,- die óns deed spreken van een won--y.; derUJken" achtergrond. /•)/-/ Weinig; tin'heeft, het, het,.belovend.///;.: deel dier Troonrede aan analyses, 'te ontwerpen: Niet alleen Is. er geen schijn of schaduw van de mogelijk- held, dat zelfs maar: een bescheiden .deel vanhet vervaarlijkregeerlhgs^ .--V? program dezen .winter' tot verwezen-zj?/, Uklng komt krijgen wtj ln ^April verkiezlngeQ' dan heeft, het kabinet -7/ nog rijf-maanden toegemeten maar twUfèl is - zelfs gerechtvaardigd ten- ;//- aanzien, van de vraeg /of kabinet: en Kamers met elkander kunnen wer-/;)/.V kén. -Moet rilet gevreesd worden,- dat weldra spanningen openbaarzullen' f Z -1 wordt.-, zich uitend ln een ernstige-;': vertraging van den "gang van zakèn/;t:g zoo niet in ergert On der "dlc oinsten-. dlgheden laten wij het bij de conata- teerlng van vaart en voorultgangswU/./?; die' uit menige energieke passage van.' de Troonrede spreekt,'"en bij het- ac- centueeren van de ondubbÖzinnJgé^|^ bewoordingen, waarmee de Korilnk- UJke Belofte van December :942'wérd herhaald, een herhaling die"zelfs, nóg-.,^.- helderder -woorden vond en/dle/kJb^/^ als 'een uitdaglngjyan/de/achtenilt-/ strevende krachten. Voor^i^/jIs/Tde, Indonesisch e passage, naast^hetf Rgj 'moedlgénd )-'".ónibrtJt^!SV*ff#^eeni||e| Siïhng yan'/éen;. ven*- iA;;fOostelbke/rii^'tl^fe^^4!^®|^^ Troonrede' "hetmeest kenmerkende. De regeerlng)' zooveeli-.'is- duldénjk,^ heeft goede voornemens te over. Zal 'm de„nieuwe",7 ln feite -,voor -net; over--^?vÈ groote - deel .óüde,.- :vvolksvertegen- - een)' /vraag/zonder 'tevens -een Vraag, /cUe/./iüet/zonder; ëéxi/ó ndèrioo.n/5mh.|ibé»rgdK AWT,^"-aTOBpG?UlT£A t IVërlfStgtêa^jHp.,4 Aa! aankomst/ b'egaf hlj^rii L -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1