„Wij zijn onschuldig Htder's hari^angerei Mü Opsporing verzocht van oorlogsmisdadigers Abonnementsprijs, pek. ;weïk:;-.:«^cent^- PER KWARTAAL J LOSSE NUMMERS 10.10-;/ VRIJ, ONVERVEERD Beschaving staat op het spel KabinèT m Frankrijk Nieuwe stakingen in de Ver. Staten Gevangennummers Recordvlucht Boeing Teruggave Hervatting van den visclseipori7 Nog 75.000 Japanners op Java verborgen Aanval op een gevangenkamp Salaris Overheidspersoneel Leen Vente in eere hersteld ''/ROTTERDAM TELEFOON SMS6 C LUI EM, r B anfcïer: AMSTEBD. BANK TE ROTTERDAM I Giro 1155 'ten aamc- vtn Am3terdamsche B«nk V ^'"7- ADVERTENTIES lEN y ÏNLICKTÏN GENBlENSTj^r Mp i/;/ SCH1ED AMSCHESINGEL*,No.f;41,,2BOTTEHDAilfê:f# ;'_jiCi;TELEFOONNofi 27833 ~,2«35 —.24136 II3M r/-i ^K^VfiRlWriES lUITSLUITEND TÈtE|.,JafflU8js|^ .'-n^ICHTTNGENUIENSTUITSL.' TSLEF? ^MlMfr? 3 VIIFPE JAARGANG No. 200 Onafhankelijk Dagblad voorRotterdam; en Omstreken I DONDERDAG 22 NOVEMBER 1SH5 /jOc Duitschers hebben, niet minder dan de niet-Dnitsche wereld,, een rekening te vereffenen met de ze beschuldigden," xei rechter Ro bert J^kson gistermorgen in de in leiding van züu toelichting op de akte van beschuldiging. Zijn- de Duitschers inderdaad hiertoe bereid? 'Rede van Jackson Uit opmerkingen, die men op- te vangt in' de" straten :vaa deze ver nielde oude'stad is men 'geneigd op ^temaken van-wel .'Vraagt'men een Duitscher naar zUii meenlngom- treht dé maniien, die thans het; oor-, deel./''-der "menschheid ondergaan, te'dan krjj gt menvast tenantwoord, r#; dat met hen korte nietten gemaakt - moeten "worden. Maar. op-losse ant- te?: woorden vanC Duitscrers kan; mén ,r;T moeilijk 'afgaan, want zjj zijn bereid Jegens buitenlanders alles te zeggen 4': en.tedoen,' wat. naar 'hun meening dezen/welgevallig is.Oyer hét alge- meen kan men zeggen,dat, de Duitschers een 4 zekerematé.', yoxi onverschillgheid aanden dag" leg-: gen en niet böster;-geïnteresseerd rijn vóór het-verd^.weiiiig twijfel achtige let van deze'lieden. te Rechter Robert-H. Jackson; heeft tó .zlJh -rede verklaard, dat de 20 /v, belangrijkste'-{nari-oorlbgsmisdadi-" gers'hun eenigé hoop moeten vesti- F? gen', op de 'mogelijkheid, dat' inter- nationaal recht ver ten achter is bijde begrippen van dé moraal van de menschheid. Jackson, de Ameri- 4-1? kaansche procureur-generaal, zeide, dat dé daden'van" de 20 beschuldig- te den'/"„van" 'de wereldeen bloedbad hebben; gemaakt' en.defwereld;een eeuw hebben teruggezet. ,In een samenvatting: van. rijn beschuldi- '.'te gingen'"tegen de v nazi-leiders .ver- 4 p klaarde -hij r Zijfaebben, met -hun 4 onbeschaamdheid, wreedheid??:; en 'phebzucht >hun Emopeesche.; buren 'V/B&ri ieder dehkb ar e smaad én kwel- f t ling,'plundering én berooving bloot-, Ftegesteld./- Zij-"hebben:; het-; Duitsche 7 volk-naar de laagste' afgrond van l--misère gevoerd, -van,'.- .waar?er-; voor ••ft -. de Dultschersweinighoop op een spoedige^ bevrijdingfoestaatite Zij hebben overal-haatgevoelens opge- - wekt, en. gewelddaden;uitgelokt in ieder werelddeel." De ware aan- klager y achter het - tribunaal ls - in ".'dit geval de beschaving. .- Voor het' eerst' klonken gister ochtend de stemmen der beklaag-: De Gaulle geslaagd Generaal' De Gaulle is ge slaagd in dé vorming van een njetiv/e' Fransche regeering. Hij zal 'zelf "optreden als hoofd van deregeering,; en, zal ..teyens/op-, perbevelhebber varihet leger zijn en dé leiding op >zïctf né men van; de nationale verdedi ging." HIJzal" hierin worden bij gestaan door een minister voor het lege:r Michelet (M.R-P.)'en een minister voor. de wapening:. Tillon (communist).- te' Tengevolge van de staking bij GeneralMotors fabrieken, zijn meer dan een half millloen arbeiders thans Iri staking. Bij General Motors; legden, 200.000 man'het werk neer. Het is mogelijk, dat deze sta king, die begon oni aaneen. eisch 'tot^ dertig - procent, loons-, verhooglrig kracht bij te zetten,' een golf van stakingen'in de staalindustrie teweeg zal bren gen. Indfen 7 deze staking een week duurt, zal zij - alleauto industrieën'en-aanverwante. be drijven, die tot General-Motors behooren,:-lam leggen.:- Dit - zou opnieuw-. 750000-, arbeiders-tref fen. Dc „UnitedAutomobile Workers'' hebben.: eën stakings-: fonds-'-1 vanzelf millloen" gulden dat eventueel uit .de kas-van. de vakvereenigingsfederatle .kan 'worden aangevuld.-r ^*'.4, den in het proces te Neurenberg toen.zlj één'voor één uit hun'bank moeiten opstaan om voor de micro foon antwoord te geven op de vraag of rij schuldig waren of niet. GÖring, die-als eerste naar voren kwam, stelde zich voor de, micro foon in postuur 'en begon metde opmerking, dat hij een verklaring wilde afleggen.- De président 'ont nam hém dadelijk het woord, waar op Göring. ontstemd doch kalm zeide:",im "Sinne der. Anklage bin ich nicht schuldig1."-' Nadat, Geringd weer had plaats genomen kwam de ziekelijk verma gerde Hess voor de mlcrpfoon, die op overspannen wijze ietwat snau wend zijn „Nein". de zaal inslinger- de. Do president conunehtariéerde deze opmerking'met: ,,wy zullén dit beschouwen in de .beteekenis ,jiot guilty" "(hilariteitin dérechtszaal, die dadelijk door.hem werd onder drukt). Ribbentróp zelde slechts Jutn, Sinne der, Ahklage nicht schul dig'/; en. richtte/het strakke 'masker van zijn verbeten gelaat een oogen- blik in; de'richtingvan heti tribu naal, Keitel zelde barsch: „ich be- kenne mich nicht schuldig". Frank zeide met onzekere stem dat hU niét schuldig was,Frick zeiverbeten '„nicht, schuldig?, strelcher reageer-, de op gelijke wijze. Schacht: zeide bedaard: ,Jch bin- in; kelner "Welse schuldig". .Döniiz,die,; steedseeti waardigen indruk - inaakt,- zelde rustigschuldig". Rhder zeide 1, eenwéinig onbeheerscht en nerveus ,;,ich?bln nicht:; schuldig": Sauckel riep driftig en met pathos: ,^tlr Gott und -"der, welt und :fdr allemelneVolksgeimssen bekehrie ich mich- unschuldig".Jodl, die er :in; soldatenjas mét zijn 'kerte,; kale hoofd als reen. Beiersche.. boer ,uit- 'ziet,;rlëp dramatischich bln un- 8ChuIdig,; "ich habe ;eln reines Ge- De „Nieuw Amsterdam" Schip in goeden staat. Nederlands '(vlaggeschip,-de 35.000 :b.r.t. -groote Nieuw Am- sfcerdaipvan de Holland-Ameri- ka-iLijn, aal/.in^-den-.loop -van- Decërnber 'in Nederland tenig- keeren', na welhaast zes jaren van onschatbare dienstbaarheid ten.behoeve, van de geallieerden. Het schip, dat -werd ingericht voor het vervoer van 8300 man troepen, heeft, inwendig groote veranderingen ondergaan. Alle hutten op het lage passagiers- dek zijn - geheel uitgebroken en in andere hutten werden tal- looze bedden bijgebouwd. Enkele zalen, zooals b.v. .het theater, de Grand Hall en de Ritz Carlton, zün ingericht als slaapzalen;;.in het theater b.v. zijn de bedden vijf-hoog'opgebouwd, terwijl in de Grand .HaU: een dek gelegd is. .Vande van boord gehaalde meubelen en -kunstwerken, be vindt zich een groot, gedeelte te New York; kunstwerken, die niet verwijderd konden'worden, zijn zoo goed mogelijk afgedekt. Het schip zelr bevindt zich .in uitstekenden., staat en zal 7.00 spoedig mogelijk weer. voor de passagiersvaart worden inge richt. V: Export in' September - Bedroeg onze export in Augus tus niet meer dan 1619 ton ter waarde van f 2.324.000, in Sep tember is hij-/toegenomen tot 47.015 tori- tér -Zwaarder van" f 21.403.C00. In?hoofdzaak' 'wer-, den uitgevoerd bloembollen (7290 ton; f 14.072.000), poot- aardappelen (8503 t.;;f 1.683.000) en?zand-(24.065 ton,; f 62.000), dochl ookandere artikelen als gloeilampen (f 641.000) waren van"eenlge-beteekenis. België en Luxemburg waren onze belang rijkste afnemers;;-daarna volg den de Vereentede Staten, Zwe- den en Frankrijk.; wissen für Gott und der Geschich- te". Von Papen zeide nijdig, afge beten en demonstratief: „kelnen- falls schuldig". Seys-Inquart, die er nog steeds opgewonden uitziet, zei de vrij kalm: „ich bekenne mich nicht als schuldig". Speer, die er verbeten uitziet, zelde: „nichtschul dig". Von Neurath bewaarde den diplomatieken vorm.en zelde kalm: „ich beantworte - die Frage mit nein". Fritsch, Rosenberg, Funk en von Schirach zelden vrij normaal niet schuldig te rijn tegenover deze aanklacht. Wat von Ribbentróp stal Naar de Duitsche nieuwsdienst In de Brltsche zóne meldt, zUn in dc 'kluis van de'stadsbank van Itzehoe in Sleeswijk-Hol- stein nieuwe, kunstschatten ge vonden,.die von Ribbentróp zich indertijd heeft- toegeëigend. Het waren tapijten en. schilderijen van beroemde buttenlandsche meesters. De ontdekking van deze kunstschatten hangt sa men met .de onlangs ..in'Ham- burgsche pakhuizen gevonden verzameling van 47 schilder stukken van Internationale faam, o.a. .werken van Monet eh Courbèt, die gedeponeerd waren tën name van het „Auswartlge Amt", maar kennelijk afkomstig waren uit 'het persoonlijk bezit van .von Ribbentróp. Het'voor naamste deel van von Rlbben- trops verzameling werd reeds gevonden; in een Beiersch kas teel in de Amerikaansche zone. Andere 'kunstschatten werden ontdekt te Neheim in Westfalen, waartoe;:; een verzameling;:.; be roemde Hollandsche «meesters uit de 17e' eeuw behoorde. Uit onbekende kampen - Bij2iefc: informatiebureau vair- het;Nederlandsche Roode Kruis? •afdeeling ?rrepatrieering is uit Berlijn; het; bericht binnengeko men, dat van eën aantal g'évan- genen onbekende/, concen tratiekampen alleen ?de num- mCTs'békènd)jsljn„f„* h -7; Belanghebbenden,,'wier .ver wanten onder een' van de on derstaande nummers gevangen gezeten hebben, worden ver- zocht^.^ziciuv-tot,. bovengenoemd "bureau'te wénden.' Mannen: nr. 100545, 12608, 35323, 121374, s!l. 137162, t 118563, al.' 137190, h. 99728, h. 134862, 94767, 55801, 110779, 115526, 120750, 140701,140786, 432370, 77799, 1103, 39234. 135765 h. 100804, s. 121358, c4 130812, U- 123392, 106228, 138895, 85910, 91255, 63091, 84126, 95022- Vr.: 8206. van Van Guam naar Washington zonder tusschenlanding Een superfort-bommenwerper B 29 heeft een nieuw lange-af- standsrecord? gevestigd -met een vlucht van Guam naar Washing ton. Het. toestel legde in 35 uur' ongeveer 12.870 km af.' --V-?: Het toestel, dat bij den start 41.800 liter benzine aan boord had, vloog de eerste vijf uur op een hoogte van slechts twintig meter na met moeite los geko men te zijn.-Bij aankomst had het toestel, nog. 1400 liter over, waarop hettoestel nog 90 mi nuten In de lucht had kunnen MiJveniW- ',V OVERDRACHT BRAND WE ER- MATERIAAL. Dultsch brandweermateriaak door' het Canadeesche leger buitgemaakt, is aan de Neder-, landsche autoriteiten 0verge- dragen. Dit: vond ö.a. plaats in Rotterdam,;'.Grave, Nijmegen, Gronlngenjf?Apeldoorn. De Ne:, derlandsche, brandweerlieden werden mét;:,dit materiaal /ver trouwd gemaakt door Canadee-; sche instructeurs. Ihl vluchtige 'moment J,-,;.-i al-in d« huidige p'naae gemakkeUJJc van gijzelaars verkeeren of Ujde- leidt tot rassenhoogmoed en andere UJke voordeelen te plukken. De Bn- .■•y-'V De eerste'conferentie,' waaraan'dé vorinen vanbewustzijnsvernauwing, -gelachen zitten thans voor hetzelfde nieuwè'i Indonesische? regèerLn'g. deel— ?ï5e tusschen de fracties, die prestlge-probleem en zullen mls- natn','iieèft; "de partijen niet dichter Otans tegea. elkaar ageer en, dateert schiet» wel meer geneigd zljnom 'ons J b'j elkaar gebracht. >'^V ^,,1 niet yan^vandaag; rij krllgt/yandaag scheépsrulmte^.tóe^^. st»an"'"ëzéj:.wa<e; i Van., Moak heeft zlja voorstellen *'I,ien hesllïaende beteekenis, - - peus.^Maar het, gaat tenslotte j-om: aald»M«^^mért?ikón;t verwach-^^^t/l^^tigé^moment^iii ^vluchtig.grootér^''dingen/én y dle;gixmtere? 'dlhrj ■?^ï^^^^*afe^é^ndóhesl««!S:hebben^^^^&;E^et'^'éice',,n8/jkoudeiiv'nïet'genkunnengemakkelijk' gecompro- "v" gf.en voorstellen „ten" Ue 'temnüng^an mandatarissen, mitteerd worden 'door de--gevolgen aonrdemoeilijke;poal-;. - V,- v*n slimmigheidjes op klelnfc schaaT. ^le' ^,rln regeering gjahrlr ver-- - Het geweld van 'NedérlandBChe^ waj1 ;.kan;;d6kZeen:-;voIdongen;Jfeit «- pe;extremUtehgdlè zlch-'m«t""méer, - scheppen, maar een, dat.dan toch?tot' Yv;ï&?.y.P* minder rechtvan? den naam ■••'Soe-'&'W.yl.•■V lederen prlja-,vermeden-moctywordeni? tal» :bédienen,;;zl)n ien «tgënblUt/^Üi^«n:=omon>n>Ii: denkbaar;1 /«Sfi/ïniar jdeoachtergrond gedrongen on- f» dat dedrte,betrokkenen lln 'nor. ge- r rdcr .den druk van het Eagebche. wa-Jy e e^irimlsten.tHlt^heeft^^^Tercn1 '"''«Isê- betangengetricenachap ver- tóffiteptóeewels^mta^iiji'röhtrini.^^^^^SSjJ&SS'^yj-feS^/Seenlgtr.WIJthebbenteributteiigenMen strekt niet verslagen. ZU.,kMgen' ver- -.•jT en de) sterking, doir.drn strUa reir. die -n"1'overhand krUgen en vU ni.tiwe wonden. nleuive verbtttcrlnÊ nlani/^i-.dat'h^. /i^ii:? ™;- moeten indien evnlëszins tnoreUJk ySS^dnarVnlei^J^remlsmeSveroo^v jS^Ï^/^i^^/^ S/S^ deertili helpen.; Het.nverwlcht; zaakt. i*.%h kit's* K L vfl Z1^? vin slabrlr/IsinletJanaers'rlanlhet, Hbdll^gies/f;si,lm? MÜ&ê.Ltremlsi? ^fesr^^«%ö!et;S^J?6^^inachtaverlüél^lifcibpvattenwvbekommei«n^ich/VoI^;fnï trekt -nlet omjde^poUüékë J."v/idej aoclaléjprobïemèn;?:Daér- ?eéwïeff magoglsche^sfeer,-,-: waarin^ die .om?hoeft-SJahrir nog niet op .nletiwe oorzakcn rd^ j5^#2C^^®8tt0ndt^»Am^;leé*tv5dat#vooMtëUén;A'an?Nederlaihd:in;ië?gaan;¥I>«t:^ - •^?i®®nyaJt--^®^h'et-'*é^i:l{*öó'|vonderhand«Itï;mën\?''n,u'p?;e«iThaaI men:waarin de=/nleuwe -rverhouding' ®P^'5^S^^'?®^^^c^téri<m^i«léiet:^Maar;:als:-höltl»ahs?$aarMlt/mag/?moet:r;worden;;gegóten:/vhet;;riJn;-fde; ?vf«l#^^?v\SJ?^1?itev:8^h4Chri8ten^maar:0inen^wèl?:aaririëménr|dat?;hU ."'.ook, geenyMoaammedaanj hlJ^liSeeri^den rug-niet sterk genoeg;voelt, Het "aard,-y die. voor/r het -rNederlandsche -•••}-• - •^v---'ic:;inyzljn';7geheri;:moeten:yEe5ehA-? i;/WordenV^ter .1 vervanging der'ylh. eekenis afnemende koloniale;be-j t f™prac"»01* Fr wordt 'n strenge controle uitgeoefend op een ieder die de rechtszaal wil ietreden. Zelfs rechters en aanklagers moetenhun papieren ioona 1. Betrekkelijk;weinig is er ech ter in ons land nog gezegd over de oorlogsmisdadigers.- Onder deze categorie verstaat men de niet-Nederlanders, dus de Duitschers, Oostenrijkers, Italianen, Hongaren,-Polen, Roe menen, Bulgaren enz. enz., die zich aan ernstige misdaden tegenover - ons- volk .en andere volkeren, waartoe-zö?;niet be hoorden, hebben., schuldig - ge maakt. - - Dié misdaden, moeten, gestraft worden! Tot deze slotsom kwam men reeds ln .1942 te'Londen, toen .op .13 Januari the Decla^ ration of St.:-James werd onder- teekend döor/:; ;yertegénwocrdi-' gers.' van yeréenigdé /natles.- Nederland was; op deze plechtig heid /vertegenwoordigddoor prof. Gerbrandy en 'jhr. Michiels van Yerduyhé^Nederlandsch ge zant bij het- hof van - den koning van Engeland^:' Een uitgebreide organisatie onder- lieding' van'de United Na tions Wax ^Crimes:Oommission te Londen;waarin ^17 landen vertegenwoordigd; zij nzalzich mDt/^de opsporing deroorlogs- rmsdadigers bezig houden.? AIs: vertegenwoordiger y; van•Neder land ihéeft' overste Mftuton/rtt- ting ïh deze /commissie, ^v?;' Bij "de deelaratievan .Moskou ,van;l; November; 1943werdende oorlogsmisdadigers' ingedeeld-in:- le./degenèriv;v^ier'dadeh niet ge-, localIseer<Li.zijn;. m.a-w.c de ont-.. die "de onderwerping: van Europa hebben voorbereid, en 2e. de genen. ;die dit plan hebben uit gevoerd en die'dus op bepaalde plaatsen- misdrijven hebbenge- pleegd.--- Het verzamelen Van de namen en gegevens van deze menschen geschiedt vólgens een- grondig uitgewerkt plan. De UNWCC heeft in ieder land een natio naal bureau; in ons land Neder- landsch bureau voor inlichtin gen, oorlogsmisdadigers gehee- ten, dat als voorzitter heeft mr. A. M. baron van. Tuyl van Se- rooskerken en waarvan het se cretariaat staat onder leiding van mr. Bijl te Amsterdam'. Dit bureau heeft in deverschillende provinciale hoofdsteden, alsmede in Amsterdamsen' Rotterdam, subcommissies, die de gegevens in hun district verzamelen- en doorgeven? De: verschillende ge meentelijke politieorganen ofde burgemeesters verrichten-hiér- Het ministerie van financiën deelt mede, dat de regeling be treffende de aan de grens door repatrieerenden ingeleverde gelden is vervat in een K.B., dat in Staatsblad nr. F 282 is afgekondigd, .alsmede in.een mi- nisterieele uitvoeringsbeschik king welke, binnen enkele da gen in de Staatscourant zal worden gepubliceerd. Hét - Duitsche -geld moet in eigendom worden overgedragen aan den staat met vergoeding van de tegenwaarde inNeder landsche guldens tegen - een door den minister vast te stel len koers. Deze koers zal worden be paald in een binnen-enkele da gen'/tè verwachten beschikking. Tevens zal de terugbetaling.van ingeleverdt' Neüerlaridsch geld worden//gerégeld??: O.a? zal joyer-: leggingvan; een/bewijs van; po litieke betrouwbaarheid worden verlangd,; tot /wélk doel alle P.OJ5/S- ;lnAfwijking ««van- de thans;:daarvoorVgelderide?;rege-:; 'llngit.-'dérgeWjkë béwljzeh/aaJi particulieren(Lm;de? betrokken gerepatrieerdén)zullen, ver- i .'jy' ~ft *- Het staat' thans-.vast,dat;;de 'eiport van' zeevisch;....binnen- kort,;zal worden hérvat. Dit Is vangroot; belang, aangezien hierdóor: - deviezen Zzulleh&yrij ko-4 men; zoodat'? de/ .'regeering/- rtch vóór|hët;r initiatief/interesseert; Ihide;? eerste „plaats/wórdt-'?gé-? dacht aahvuitvoer,van; zeevisch naar. Frntkrijk.welk land een belangrijkeafnemer/van'? fijne èh|| daresay ischsdörten;:\>' zooals tong; 'en' tarbot was; benevens riaari,tvBel^ë^wahr.5tme«:pöe goedkoopere'; soorten,^worden gevraagd;^XhsbéidëTahdeh blij kt, een.,;grpp.te .belidefte aan, visch aan plaatselijk hun medewer king. De in de eerste bovengenoem de categorie van de declaratie van Moskou wordt berecht te Neurenberg;; zlj. tdié vallen on der de tweede categorie, worden Sn de landen afzonderlijk be recht en wel Sn ons land door eer. bUzonder gerechtshof. Het kan heel goed voorkomen, dat een verdachte in belde catego rieën valt, zooals bijvoorbeeld Seyss Inquart. Het besluit opsporing oorlogs misdadigers roept iedereen op, mede te helpen deze lieden bij een te brengen. Indien plaats, datum en functie van den oor logsmisdadiger bekend zijn pp het moment, dat hij zijn mis daad beging, en niet "Jnmmini' kanin een centraal, registratie bureau te „Parijs, waar de bij zonderheden omtrent zeven mll- lfoen leden der .-..Gestapo; 3D., S.S., SA' en?andere militaire pt economische - organisaties zijn bijeengebracht/' nagegaan; wor-, den, met wlen men predas te doen heeft.- Op Midden-Java ontsponnen rich opnienw gevechten, toen Indone siër* een interneerin^skamp b|| Amb.ua wa onder vuur namen. Eeailge. duizenden vrouwen en kin deren worden hierdoor bedreigd. Tezelfdertijd werd een. bataljon van de 23ste Britsch-Indische divisie te Magclang afgesneden. Deze eenheid had twee ziekenhuizen te Magelang beschermd, toen de patienten daar uit geëvacueerd werden. Tc voet bereikte'de legergroep later Amba- rawa. Magelang is door Britten ontruimd. Reuter seint uit Batavia, dat de Indonesiërs-de wegen naar Sema- rang hebben afgesneden waardoor de Brltsche en Britsch-Indische troepen in moeilijkheden geraakten. Veertig minuten nadat de Britten een dringende telefonische oproep om versterkingen hadden gedaan, stegen 10 Dakota's van het vlieg veld by Batavia op om In Soera- fa a ja versterkingen te halen. Twee compagnieën Britsch-Indische troe pen werden aan boord genomen. Reuter meldt verder, dat de In donesiërs er de Nederlanders van beschuldigen een brand"in Batavia te hebben gesticht waardoor 1200 hulzen in vlammen zijn opgegaan en op vluchtende Indonesiërs te hebben geschoten. Vermoedelijk zal de' ontmoeting tuschen Nederlandsche en Indone sische afgevaardigden, die den 22sten zou plaats hebben, niet door- zullen er geen Engelschen bij de be gaan. Gebeurt hét. toch nog, dan spreking tegenwoordig? zijn. "„De re- publikeinsché regeering'.', zoo? gaat het /bericht, verder, „heeftonder meer overwogen, da t voor de repu blikeinen de bezwaren om ln deze atmosfeer?' te "Batavia te 7 wérken, steeds grootér werden." Deze mede- van lager bezoldigden i"-De'onlangs dcor.den minister.' VonbinnèntodscliV:?-'sak«a>m- g'estelde-commissie's die-tot-.t^k. heeft"'.van- vóórlichting :.te die-, nen omtrent de. vraag, welke verdergaande voorloopige maat regelen, inafwachting van een algeheele herzieningvan het rijksbezoldigingsbesluit ^4, zou den dienen te worden genomen ter verbetering van de ilnan- cieele positie van het burgerlijk rijkspersoneel, met name van het lager bezoldigd personeel, heeft onlangs haar eerste advies uitgebracht. In dit eenstemmig advies??/wordt,-naar;- wijver nemen, het tref fen van de. vol gende maatregelen aanbevolen 1 Invo er Lng,' te rek enen van1 September >1945,/ vaneen?tyde^: liike::toverbrugglngstoelage .ten bedrage van: f 240 .pera-jaart of; f 4.80per? week ycor igehuwden en ongehuwd e kostwinners - en van f 120 peT"jaar 'ot?f 2.46*iper week "voorde ;ongehu^4en,: yoor, zóóver,? zü den 21 -jarigen-leeftijd hebbenbereikt. Geadiyseerd 'wordt; dé toelage .niet.^oe^te kennen-aan hén,? wier basisbe- aoldiging f 1200iper jaar of meer bedraagt: Omtrent de.,200^ genaamde jeugdbezoldiging zal den minister van binnenland- sche zaken nog een afzonderlijk advies van de commissie berei ken. 2. Invoering, te rekenen van '1 September 1945, van een ge garandeerde; bezoldiging' voor hen," die dén 21-Jarigen leeftijd hebben bereikt,welke :zou;_mo.e- ten bedragen voor (gehuwden.en ongehuwde eenige kostwinners*; ineen standplaats der le klasse f 18DO per jaar of f 34.56 per week in een standplaats der 2e 'klasse f1675'per jaar of f32.16: per - week, in? de overige;, stand-, plaatsen f 1550 p. jaar of; f 29.76 per-week; voor de .overige .on- gehuwden: in een standplaats der le klasse f1400 per jaar of f 26.88 per week, in een stand plaats der 2e klasse f 1325 per jaar of f25.33 per. week; in de overige standplaatsen f 1250 pér jaar of f 24 per week.r?;In;?yer-. band. met de uitvoering dezer garantie Cwórdt voorgesteld, de? bepaling, ^krachtens-welke Vaan? huwende, ambtenaren ;|eéh.>uiH beering van f 36o; ineens/iWórdt; ,ve(rleend, r behoudenseeh over--? gangsbepaling, m te i^ekken. 3. Een soepeler regeling met ingang .van1 Januari 1940 voor één tevergang van de -oude 'be- paüngeni-omtrént de .minimum- kindertoelage, welke voor 1 Mei 1945/.f aOO per kind per. jaar'be- ;<^Öéfc|naar,idéï gen, waarbij; het minimum' op f lö0;wërd gebracht. Deze over gangsregeling; zou moeten ver vallen op -het oogenbllk, waarop het /herziene rijksbezoldigings besluit in. werkingzal treden. Skymasfer Vrijdag fhuis Het Indlë-Tlioeteilg Is op zijn terugreisKarachi 'gepasseerd en in Cairo "aangekomen. In de-, ze plaats zalmen een dag blij ven om.? de repatrieerende; pas-( saglers in de gelegenheid te stellen;- de noodlge kleeding" uit; de- voorraden, idle daar speciaal met ïdit doel/gereedliggen,-aan teschaffen. Vrij dag.?: Verwacht mengde FBkymaster",? die -216; kg/.post aan boord heeft te Amsterdam, terug. deeling is afkomstig van SJarlfoe- din. De bijeenkomst van SJarifoedln en de zijnen werd verhaast door het feit,dat een prominente - ver- ,s. tegenwoordiger te Batavia, Moha- med Roem, by een schietpartij nl ziin buis te Batavia werd gewand. "Het schijnt, dat extremisten hem en anderen bedreigd hebben De Brltsche minister van oorlog heeft in een schriftelijk antwoord aan het Lagerhuis ,het volgende "- verklaard: er. Is geen direct bewijs? dat de tegenwoordige rustversto- 'ringen op Java door de Japcnnéra zijn begonnen. Er zün echter, wel teekenen, die wijzen op een onder-' grondschen steun, die de Japanners aan deIndonesiërs ver leen en. Er zijn ongeveer 50.000 Japansche sol daten en 25.000 Japansche burgera op Java. Het meerendeel van hen is geconcentreerd ln de binnenlan den van het eiland tot het oogen- bllk, dat de toestand de voleinding der ontwapening zal' toelaten. In het Lagerhuis ls gevraagd of de minister kon meedeeten, dat er onmiddellijk bescherming beschik baar was voor de 100.000 Neder landsche vrouwen en kinderen, die. ln interaeeringskampen op Java verblijven. Minister Lawson ant woordde, dat dit een der. redenen was waarom de Brltsche troepen op Java waren. WORDT VAN MOOK TERUGGEROEPEN? Mogelijk om de aandacht van de geschillen ln eigen boezem af te wenden bericht de nationalistische;? propagandadienst, dat er een wijzi ging zal komen in de-politieke lelr ding van Nederland in Oost-Indië. Zoo wordt, beweerd, dat van Mook teruggeroepen en :zai worden opge- 5 volgd door jhr. Loudon, die thans Nederlandsch ambassadeur te,- Washington" is. Ook dr/y.-d.- Plas i zal worden overgeplaatst? Ondanks de hevige oppositie is Sjahrir, nog steeds 'optimistisch over" de. kans, dat zijn kabinet de goedkeuringvan de nationale conventie zal;:? weg-% dragen, aldus A.N.P, ONZE TROEPEN IN BATAVIA Het AN.P. maaktegisteren ;mel-;?j ding; van het Engelsche ;bevei;;dat;/ alle - Nederlandsche en Inlandsche troepen Batavia moéstenverlaten./' Het 'ANP. heeft dit bericht: later;?': :&M gerectificeerd/en; gemeld, vdatfdeaé^.^ orderuitsluitend de Inlandsche troepen? onder Nederlandsch" bev^|: Eenlicidsstrcven R.K.W.V. Bij de opening yin' de eerste verbondsvergadering ;van; hét R.Ki;.Werküeden Verbond - hield de' voorzitter ,A. C. de Bruijn "n rede, waaraan wij 'het volgende cntlcenen. -Datmns volk na den oorlog last zou ondervinden van een gelijk schakel end. eenheidsstrevea be hoeft niet te verwonderen. De eenheidsgedachte, geldende.voor menschen. én., volken, is op zich* zelf ..beschouwd, een ideale - ge dachte. De-verwezénlljkingivan :'dief^;::ideale gedachte; /dscht idéale r/menschen. Nu..iaatrtch verklaren, dat zij..die/de' oogen slult'en?/vóór,:.dah 'wel zich ont-;; trekkenwaan de werkelijkheid, démo^lljkheid vanyerwezon:-? lijking ';-lvan dat/- ideaal zelf thans aanwezi g r achten, slntus* schënte moet - de vraag'-worden gesteldrihéeft :de oorlog( de men schen beter, gemaakt? .Wie ./zal, nuchter" oordeelend/ dleFvraag bevestigend r-r^-v'/ibeantwoorden? :poch?r(dan is bedoeld éehhëlds1 streyenV-althans voor dezënvtijd on-wezenlij k«non-waarachtig.; Ons '/land heeft vooral'nu be-; hoef té?, aan krachtige beproefde beginselen, aan bewust, uit %"ber ginselen //-levende menschen, aan te op be ginselen.'steunende Leen Vente, de bekende Botter-' rinnr/rhp nnri-intpmfttinTiflflt, - ward fit eenlge maanden geleden door? Óen P.O.D, gearresteerd onder: veróttK king van ronselarij van Nederland-;* sche arbeiders naar. hetbultenlandi/S f' Thans verklaart de P.OJD.'te.f, jï? Rotterdam echter, 'dat na> nauwkeurig onderzoek/. Is?: konitt'^ iF'vast te staan, dat I* Vente aiét-?. schuldig is aan de hen» ten laste.?? ;i gelegde 0—1 rs^-ir scteeye® irjj destijds. - l moeten wij -doa'?né|Ta»t-?^5 ik De theoretischemogelijkhèld be-?F;; staat', nog, dat/het-jOpenbaar^jMt-M* nisterle- geen genoegen zal neinen?>-:' met de vrijlating/ .^dle de 'P.OD. heeft bewerkstelligd; Theoretisch t De beschuldiging/:was destijds^; echter aüeen gebaseerd op -d< jneende?^^zoodat?! Vente practisch - gerehabiliteérdr, JflFtf! WU hebben kemiia k vbix reeksen brieven, van. ueuiae^w*^ ver gezonden (o.a. van Karei Lotsy),? waarin Vente als een uitstekend!/ ■vaderlander-v/ wordt gekenschetst^ Bovendien verklaarden /velend? aah|i|j Vente. hun leven te danken te ,hefr?|fy ben. Hij'hielp; diverse j Engeland,, huisvestte ;i joden? vervalschte papleren, i hijwas volgens. <hevbrièfschitjyérs;| een man,die risico's durfdëT en die als /doelslechts voor. hield, den Duitscher,:. tegenteXw«-?p ken en den Nederlander 'te helpen.^?'' Er is?dus vooralsnog- nlet/j-.de.^; minste .reden- tót' natrappen.' De^1 P.OD. heeft'- Leen',-Vente lnSéere'^ hersteld, de stand-is 1—l en Vente in het veld terug. -/ r' Rnbben winnen weer in Engeland -/De •-•Russische voethulploez ..Dyna- trio", heéh heden den la ngverwachter wèdstrijd/tègen^'Arsenol:, gespeeld gewonnen met*4-^,/nadat. de?Rus«jn|^ met/de" rust ;nog raet: 2^ 'achtwr'«toj3-|i 'd en.'.. Op'5'- het v; terrein 'van"';Tottenhai waar, Arsenat^-nóg,'.'steeds »/onderdalc^| heeit waren '6K.C00 toeschouwers "hij-?/ eeng e kom en'dle^. echler?,den>weds trljd 'niet goed,, hebben/ .kunnenvOlgenT-ft want'11 er hing een?? dikke ."rmist,^jdies^ Rij N. V. B. nieti. bekend j bétre'ftenöeeëh; bezo'ekJ^aldélRttS1^ •'sische/l'YM^ :Nëdèriandsehèni&Vóètbri;ïBond^méÖ'è, Jdat/5h'iëromtxen^h«|^«^ Thdrén?^èVëntBéeï;|niét;iiié|-JMdtö/^^^ "strijden" tegen-'de Ttusslsehe "club van dé'„ FAF^CF daaF/de/Russen^hle^ .van/'seeri; lid' zijn.-l/nag/geschieden?;;?; ïvi{j m'ecr Russcn naar'.het buitenland 7 ;te"sturep?spéclaaV'öear '.Grocit/V"'* ta'nn/é. en-'.'de. ,V ,tev v Vc PWi W-:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1