Overzicht der onrust Indonesië Uitroeiing der Joden in Generaal Dempsey is in Batavia aangekomen Gestaakte ambteriareh komen terüg Zuiveringscommissie weg... De behartiging van de Nederiandsche belangen Mm. Amersfoort, VRIJ, ONY7ERVEERD Probleem der geïnterneerden ZIJ, DIE VIELEN Bestrijdt den gifhandel Verhooging van argwaan v Streichér als Zionist AJMC. KEND RACHTSW EQ /42g BOTTERDAM, TELEFOON *Sl\S UTHEN) ABONNEMENTSPRIJS' PER WEEK 31 CENT, PBK KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 0.10 Bankier: AMSTERD. BANK -TE. ROTTERDAM Oir© iim r ten name van'Amsterdamicb* Bank t HET PARGDL VIJFDE JAARGANG No. 201: Onafhan kelijk Dagblad voor ^Rotterdam -'en" Omstreken óDé Enropeesche bevolking van Bandoeng, die gedurende de afgeloopén maanden door de komstder. geëvacueerden tot ruimzestig duizend is toegenomen bevindt zich. in hoe langer hoe hachelijker parket, gezien de met den dag stagende ter reur en verslechtering van den voedseltoestand. Er „heerscht echter; niets dat op paniekstemming lijkt, maar een en ander heeft tot gevolg, een begrijpelijke zenuwachtigheid van hen 41e sich bedreigd gevoelen/ De algemeene indruk is even wel dat de toestand zeer ernstig sou kunnen worden als niet door de betrokkenverantwoor-: öelljke kringen voor een betere bescherming derbevolking wordt zorggedragen. i Negenendertigduizend persoT nen wonen nu buiten het inter- neeringskairip. Hieronder zijn elfduizend kinderen onder de gestien jaar en ruim achttien duizend vrouwen. In verband met het groeien- 'de aantal gevallen van rooi van zhenschen en eigendommen die ln sommigegevallen eindigen ln „moord, ia het gevaarlijk ,in- de" buitenwijken der'; stad,; zoo- dat de bevolking V zich in het centrum, heeft geconcentreerd, waardooreen. .woningnood ont staan ia;: De bevolking - diént 2; /allereerst goed bewaakt, te; wor- J°f den, thans moeten de gezinnen .2 in - reeds. overbevolkte hulzen worden ondergebracht. Op -2 ad vies* van de Rapwi hebben de Brltsche autoriteiten 'besloten een beschermd gebied in, te te 2 stellen, dat bewaakt kan wór den met' dé thans beschikbare middelen/ De Indonesiërs die zich nog daarin bevinden, zijn aangezegddit' gebied; te veria- - ten. Aangezien de'daden van ter- réür thans voornamelijk tegen de leden van de Rapwi gericht blijken, hebben.de twee en der-, tig hónderd léden van" de Bapwi en hetRoode Kruis InV. Ban- --doeng~^een/;^erzoekschiiftrL-ge- richt tot rhun «leider J. van dé Velde om maatregelen te - tref fen,/ teneinde hen in staat tè stellen, hun arbeid ongehinderd te kunnen voortzetten, -... Het': probleeminzake de geïn terneerden 'in het binnenland van1 Java, waar vele duizenden aanwezig zijn en de Irwestie hoe •hen naar veiliger oorden te transporteeren, zijn uiterst ur gent, temeer daar de vraag zich voordoet waarheen deze ónge- lukkigen gezonden kunnen wor den,-aangezien Batavia in. geen enkel opzicht een behoorlijk ontvangstcentrum is.. Ondanks de algemeen heer- schende onrust houden de vrou wen'zich kranig. Generaal Mac- donald heeft verklaard dat hij de grootste bewondering koes- dige geest der vrouwen. Tot dusverre heeft men den toestand goed ln de hand en zijn er geen teekenen die .wijzen op dreigende verslechtering. Het beperkt aantal troepen, dat Bandoeng bschermt, maakt i; de autoriteiten bezorgd. -Soerabaja Aneta seint -uit- Batavia, 'dat de zuivering;van Soerabaja voortgang heeft ondarikshet koppig maar -ondoelmatigver zet. Dag en nacht wordt er ge schoten op-de. posities der ex tremisten in en bulten de stad. De Indonesiërs, hebben ,een eigen munitie-opslagplaats. Het verzet/'/der/?.Indonesiërsneemt;' langzaam maar zeker af. In Se mar a ng' -verhindert het tekort aan troepen het uit te/voeren/? van •'ëenaeffectle^ ;tróleopvwapens;hoewerdé'stad /.voorbeen steeds 'giooterdeelbe- zet wordt. Het centrum vr.n de DeU-cul- ;;:tures":Medan; eertijds eéri bloel- ende eri-lévendige plaats, maakt; nu^eepn verlaten en verwaar- -loosdeh-dndrukdDe -straten - zijn' veoialversperd md «prikkel-: d raadï.ijf«D eMjïe d riand ers- 2 dbe-' wegen zich :/.slechtsM vrij elhk., fh s-:het.centr.um ,der stad-'en:wonen 2 d-, Polpnla,.'- dlé'dmet; ad/istafgezet/én /door' bezettè gebied van Sumatra ko men veel gevallen yan plunde ring voor.- Men teekent hierbij aan, dat dit geen „polltieken" achtergrond' heelt, maar te wij ten is Ran de onmacht der ver antwoordelijke autoriteiten, die er niet in slagen de orde. en dé rust te handhaven/en aan de Japanners, die de deuren der gevangenissen en krankzinni gengestichten' hebben openge worpen. Ambarawa Ambarawa met zijn 8000. door de Rapwi verzorgde personen is een belegerde stad. Twee Brit- sche colonnes trekken in tegen gestelde richting op. Ambarawa zelf schijnt rustig te zijn hoe-, wel de plaats door sterke, strijd krachten omsingeld is.ter ■•Dè- Ghurka's, die in geforceer de marschen uit Magelang op rukken, vochten - gisteren op een theeplantage, vijf/mijl ten zuiden van Ambarawa..'Volgens een - later ontvangen Reuter- telegram hebben:';: de te Ghurka's Ambaraw bereikt, waar zij tl®11-. duizend, evacuéesZ/onderi^hun hoedehebben,- -dié; door, -de In donesiërs werden;aangevallen. Reuter meldt ook, dat volgens de berichten Indonesiërs met mortieren op hét kamp schie ten. Gisteren zouden zij er in geslaagd' zijn, het kamp in brand te steken. Nu zijn de be veiligingstroepen uit Semarang te Ambarawaaangekomen i .Borneo In een vertraagd .telegram aan de .Melbourne Herald": van 19 dezer 2 - wórdt ;■>- melding/ handjévolcommunisten, behoo- .rende tot de Australische 7e dl- -visie,.dle op het oogenlbllk Ned. Borneo bezet heeft, de .plaatse lijke Indonesiërs- hebben opge stookt en de revolutionnalre be weging hebben aangemoedigd. Er werden binnen twee uur, na dat 'de Australiërs te Pontianak aan wal waren gegaan, onder de bevolking propagandabiljet- ten verspreid, die in Melbourne gedrukt waren. Dit had tot ge volg. dat de Indonesiërs oproe rig werden en de Nederlandsche vlag trachtten "neer te halen. Generaal Dempsey ie Batavia Generaal Dempsey,- opperbe velhebber der geallieerde land strijdkrachten in Zuidoost-Azlë, is in Batavia aangkomen, waar hij met de plaatselijke com- Morgen zullen de veertien Il legale werkers, die in December 1942 en Juli 1943 te Amersfoort gefusilleerd werden, op de Alge meene Begraafplaats Crooswfjk ter aarde worden'; besteld. Om 1 uur-30 -ziU,er, een défilé, ge houden. worden doorVllé.mede- werkende instanties en vereenl- gingen, voor, het bordes-van het Beursgebouw, waar de gevalle nen zfjn opgebaard. Daarna zal de stoet vertrekken naar Croos - wijk. ADVERTENTIES .i EN y XNLICHTENCEND1ENST: SCHlEDAMSCHESnjGEL - NO;; i2, ROTTERDAM ADVERTENTIES ül TS LUTTEND -,TELEF.! s"a4l53 nVLTCRTDfCENDlÈNST /UITSL. '- VRIDAG^3 NOVEMBER3945 SOESAT.NO. mandanten besprekingen zal voeren over den taestand daar. Een officieel communiqué van het republikeinsche ministerie van voorlichting bevestigt het bericht, dat de bespreking, .die voor gisteravond was voorbe reid, tusschen de republikeinen, en Van Mook, door de républi- keinen is uitgesteld, omdat vol gens hun zeggen de Nederlan ders den vreda onder ds: Indo nesische - bevolking- yerstoren. De- republikeinscheregeering, aldus het communiqué./ye'r- klaart/„dat,1 zoolang "dë. Neder landers hun huidige;, houding handhav, het- haar niet moge lijk .zal zijn >an eerJge bespre- king-. met Néd erland ersdeel2?té nemen. De regccring verklaart zicli in het communiqué breid," met de; Britten te onderhande len. - f 1200 Trucks afgeleverd De Nederlandsche regeering heft 245 militaire trucks, die splinternieuw- warén of nog ln; uitstekend e co n ditié verkeerden,' pit; d e Amerika a nsch e -,1 eger vo or radeM&ekocÊtómVdaarmëd lh. hét "ernstige; tekor t aan vervoer middelen - te voorzien. Een groot deel van de trucks werd door de Nederlandsche Staatsspoor-. wegen Verworven, die" hen voor transport in de noodlijdende gebieden van Zeeland, Gelder-; land en Limburg en voor ande re openbare diensten gebruiken. De nünistei^pftoident prof. ir. .Schermerhom heeft gister ochtend dé. veelomvattende actie tegen den zwarten handel, thans van overheidswege 2,gif- handel" geheeten, ingeleid met een- korten oproep" tot dé bevol king om de regeering hierin -bij té siaan,- van 'welken oproep 'n kórt 'filmpjegemaakt werd, dat weldrain 2; dé Nederlandsche theaters zal - draaien. De opna me ■werd. gemaakt-in den .tam vanr het-roihtsterie aan het Plein 1813, in Den Haag. Hetgeen., minister Schenner- h'orn zcidé is; in het: kort samen te vatten in ';tdemededeeling, dat van nuafi'aan: iedereen die by een „zwarte" transactie be trokken is kans ;loopt voor min stens drie? maanden -óf maxi mum drié ja^'door den econo misch en politierechter naar de werkinrichting .„te Veenhuizeh te .worden 'gestuurd.'-. Men zal er op kunnenrekenen 2 aldus mi nister Schëriherhom; dat zer krachtig zél2 worden inge grepen .door de,- diverse ópspo-. ringsorganën.:. Er zal;' bovendien niétmeer' gesproken worden over zwarten-.handel,; want. dit woord hééft' voorvelen eenge- moe delljken klank g ekregen- En het::;is/^g éh|. gemoedelijk be drijf. Het is thans ernst, bitte re ernst. Ierereen zal moeten begrijpen, dat, wil "inderdaad ons land in denkortst moge- lijken tijd weer op de been zijn, ook aanldezen verderfe- lijken handel, fdezeng i f h a n- del een eind-,2zai: moeten wor den gemaakt e Daaraan moet iedereen meehelpen 'V1- v -tete GELDVORDERINGEN MILITAIR GEZAG Het Militair; - - Commissariaat verzoekt allen, die eengeldvor dering. heben ten laste vain het Militair Commissariaat Rotter dam,-daarvan'schriftelijk mede deeling te doen .vóór Dinsdag 27 December 1945 raan het Secreta riaat, Raadhuis, Kamer 145. Het, besluit;van Minister Beel om het grosvan de?gesUak- te ambtenaren per 1 December weer in dienst te nemen is, naar .wy vernenaen, aanleiding g eweest ..voor de leden van -het Centraal orgaan voorde Zuive ring, bestaande uit de heereu inr. dr» Van Boeyen, mr- Hustings en mr. Bloemers, om hun ontslag aan te bieden. De «mtsJagbr^eliikking wordt dezer da gen verwacht. Zuivering van het ambte narencorps op een Hiermede is- deheele,-zuive ring van het "ambtenarencorps nu .wel op.een zijspoor; geran geerd, waar tal yan2 botsingen en ontsporingen mogelijk zijn. Het aantal', gestaakte ambtena ren Zoopt:v: volgens - ëen ruwe schatting tegen de 1500..VUf duizend dossiers waren reeds belnandeldén bij,het huidige nog ;op te yoeren tempo van 40. a 50: afdoeningen per week kon het Centraal Orgaan den Minister de garantie geven/ -dat ditaan tal aan; het eind van. het Jaar ongeveer' het dubbele zou bedra gen. Het zou dus mogelijk ge-' w-eest zijn 2 om voor het begin van; .1943 allé zaken tégen ge staakte ambtenaren bij voor rang te behandelen; althans voor zoover de dossiersvande Militaire Commissariatenter beschikking waren gekomen. De maatregelen, die inmiddels in een bepaalde provincie waren- getroffen waren voor het! cen traal orgaan aanleiding ge weest, zich op 23 October met een schrijven tot minister Best "te,. _jt- De 7i/i cmU postzegel uit .de wel- 5ad%glieidss6rie „Voor - het Icind". welke van:1 December tot 6 Januari aj. door .hetStaatsbedrijf, der Pos terijen uitgegeven zal worden. te-Het handvest der yereenigde naties -, moet herzien worden ln ht licht van 'de ontdekkingen over de atoom-energie en met betrekking tot het' recht van veto, 2eide Anthonle Eden in een Lagerhuis debat. Niemand zal hier ontkennen, dat er kortgeleden'een verhoo ging van argwaan is ontstaan tusschen de SowJet-Unie, de V.S. en onszelf,1«Wij./willen - dat ".Mós kou in. alle wereldzaken eéh ge- 'lijkelljk-deel heeft; s Eden verklaarde,2dai men hét gevaar der atoom-energie slechts kan bezweren; indien wijallen onzéldeeën over s'oüvereiniteit afschaffen. Het nationalisme ■mo e t;ftzij n; ..sch erpt e? ontnome n worden. 2; -.Volgens Edens.meening is de uazigeest niet, volkomen verdwe nen." Daartegen zoude oprich- "ting van een;Westelijk' Bloceen. uitstekende .remedie zijn. -Hij- betreurde het drie j aar uitstellen van:-het referendum.overtede konlngs kwestie ih'Grièkenland., In volkomen stilte luisterden de aanwezigen gisteren in dc rechtzaal te Neurenberg naar Jacksons bewogen relaas van het joodsclie drama, waarmee niets, in dezen oorlog kan worden vergeleken. De uitroeiing van dc joden is practisch verwezenHjkt. Van de D.6Q0.000 joodsclië per sonen in het door de nazi's beheerschte Europa zlju zestig percent vernietigd. 5.700.000 joden worden vermist. Flink «a r wimJim c d el invoocJ^bruin marine |Keuringen voor. dienst-' pitclit«.in «Januari-.: ;Het plah' bestaat-'Maandag 7 Ja- nuari; 1946 2té; 'beginnen metdei keuring voor deh;dieiistplicht- voor 'de lichting 1945. Daarvoor, zullen 45 indeellngsradeh wórden ingesteld. Bf{ deze raden zal Jen werkzaam ..zUn^eenkéaringscommlssie; - be-_ staande .uit .;artsën'en een - selectie-' .commissie,/bestaande uit ipersoneel yan'den psychologiBchen; dienst i®<x3r/elkéhf keuringsplichtige zal het; uitgebreide 'onderzoek twee volle;, „dagenin'/beslag'snemen,' he-; ;balye^nateui^ reeds den ;eerateh:dBg,ï^wegens té geringe lengte of om een andere reden 2 ongeschikt /.wordt bevonden;; Als zittlngsplaataeii van de-zé in- deellngsraden zullenuitsluitend; MUigewezen/lnïimen 'WDrden'iplaat- ién/ZWLar/zlchléah^ iwhteeninrtch-; ;;lng. bevindt. - K- In den bestuursvergadering yan$den«Nederlandschen~; Bond yoor /Licharnellj ke;ópvöedin"g: is beslotëh/den/vvierdaagschen^af^ st^dsmatech/i^;Julixi946 weer te NJJihegën'téVhouden:1/3: De beklaagden zaten ernstig te luisteren naar dB huiveringwekken de ïéiten, dieJackson' dé revue liet passeeren. De ellendeling Streicher, de man die schreef, dat de Joodsche kwestie in -Europa niet kan - worden opgelost, zoolang er nóg/één "jood ln de wereld leeft/ zat kleintjes :in 'de "bank. -Thans beweert; hij, dat hij slechts-zionist is. en dathfj alleen wilde,dat:;de'-joden naarPalestina zouden gaan. Jackson .staafde zfjn betoog: met, uittreksels uitoffIcleele Gestaporapporten, .die in koele/za kelijkheid voor zichzelf spraken? Hij toonde ook een boek-mét foto's óver de vernietiging van het Ghetto van Warschau.. Gruwëlijkèr /daad; is er naast de vergassing nauwelijks denkbaar. JMkson vermeldde nóg speciaal het' doorsteken Van - dijken in Nederland; met; het doel3 deNe^ derlandsclie volkshuishouding te vernietigen. Tenslotte zette Jackson de juridische merites van het-proces teteemDe :';ptwövóejtegis geba-: seerd op/'rüeuw; recht,;2waarover;bër. klaagden? verbaasd «zijn/umaar zfj stoorden zich heelemaal niétaan recht., Hittler verklaarde voor .rnili- taire commandanten', datïde.schen- ding' der neutraliteit van Nederland en.'België van geen te teekenis .was- Deze mannen-/kunnen géénaan spraak; maken op toepassingvan e eh: regel/Twelke-y erbiedt recht ";tè spreken; volgens -wetten,;, dié niet" bestonden bij.het begaan yan de misdaad.Hiermede; 'gafJacks on' aJ- doende-antwoordt op :fdè -r door dë vèrdedigers Ih'Öe. ochtendzitting, in gediende 'motie,waarin 'ontkend wordt,dat/de beklaagden^ ter/ver-; antwóordtog-rkunnen^wordenterge- roepen? ómdat"; er geen gescltrëven recht in2ake;;hetg;téhlaste. gelegde bestond. Het tribunaal had "dë motie reeds dadelijk afgewezen.?-.-?. w te; Jackson 2 sprak s t^lottV.Jde;thoop. uit, r dat hetrecht 2zal .staand'aan de,zyde^V6n?d^iyte{^;{ztedat-:allè menschen c van;'goedéhr''^Ü4n- alle landen kunnen; ïèveh;èyniémaiids gratie, maar onderworpen aan het recht. De zitting droeg verder het ka rakter van een college over de in richting der nazi-partij. De open bare aanklager der VB. Het aan de wand een reusachtig schema ontvouwen,- waarop de organisatie der NSDAPwerd geschetst/ De be-2 klaagden keerden „-zich allen vol aandacht? naar?; liet;; schema,-? dat kennelijk herinneringen opriep" aan yoór hen: betere,2doch voor Europa sombere dagen. Alloen Dönitz en Hess hadden niet veel belangstel ling voor het geraffineerde systeem, dat "deNazi's eens 'in staat stélde Duitschland en Europa" ónder den voet terloopen. Hess verliet gërui- men i.tljd de zaak Göring trachtte hem. voor. het - geval 7 te anlmeeren door;.:: hem enkele malen op het schema te wij zen.Hij maakte voorts ijverigaanteekeningen en grijnsde af en toe naar de perstribune. - in - de?7, midiag-zitting zette de: Ainérikaansche prosecutië bij mon de van Frank Wallis hare beschul digingen jegens?de ha2iparty voort met eénverhandelIng ovér.,de wereldbeschouwing der nazi's. Nedcariandsehc belangen. De yertegenwoordiger' der' Neder landsche Iregeertogi in; het proces? kolonel im.ZAteM.; Baron van Tuyll vanSerooskerken^heeft thans zyh bureau-;ia:;het gerechtsgebouwbe trokken. ;;":Van«Tuyll deed het-A.N.P. eenlge mededéeiingen: övèr. zijn werkzaam heden. „Mijn mèenlng is, dat :mis- .daden,-« diekdoor de .beschuldigden tegen Nederland ..zijn begaan, in de aanklacht .ni et,, yol doende 2? tot" hun 'hecht ?komen.« ?WiJ ;?hopeh erin te zullen slagen: den aanklacht aan te vullen';: opdat 'daaruit zalbiy ken, dat: ons-larid behoortctot die,welke den zwaarsten-, druk .hebben; onder vonden," Deze--aanvulling'is tijdens den gèheeleiiVduuó van'het. procés 'mo-'- gelfj ku.'.Ten behoeve?" hiervan stelt van Tuyll rrapporteh/'opover ;'de verstikking;; ih; het •--vrouweiikamp' vanT-Vught^Hyr-wll'ook'.een alge meen beèld] gévên"7vah; dé 7f usillee- ringen, «cUe^l»; Nederland; jtoo/veêl hebben plaats gehad. Voorts zal hij materiaal dep oneer en over de ver woesting- der havens'enover de plunderingen. Y*at' dit laatste be treft zal de unieke lecgxooving yan Arnhem voorop, staan cn als bewijs stukken heeft van Tuyll een serie clandestiene foto's van dezen roof tocht medegebracht. Het drama van Putten komt voor rekening van. Christiansen,, die in Nederland zelf berecht zal worden. Hij zou daartoe de vorige week naar Nederland zijn' overgebracht. Programma voor Zondag Eerste klasse, District I: 't Goci— RFC; DOS—ADO; VSV—De Volewyc- kers; Emma—EDO. District II: HBS—DFC; Sparta— Stormvogels; DWSBlauw-Wlt; FeUenN oord—DHC; VUC—Neptunus. District ill: Be Quick—Ensch. Boys; PEC—AGOVV; NEC—GO—Ahead;' En- schede—Tubantia; Wagenlngen—Hera cles. District IV; Willem H—Vlissingen; NAC—de Baronie; RBC—Longa;RK TVV—Eindhoven; BW—Helmond. District V: Be Quick—Velocitas; ÉSC—GVAV;sneek—LSC. District - VT: LLmbnrgln—Roermond, VVV—Sporcl. Em ma; Juliana—Bleier- heide; :PSV—Braüantia;Maurlts— MVV. District n, Twede klasse' A; VFC— CWsw—GOAL; .BMT—Overmaas; -.VDTj—HVV; Excelsior—Fortuna. '-0i Twede klasse" b: UnltasUW; Gou da—Velox; HVC—Hercules; Vrlen- •dem-chaar—SVW; Ellnkwijk—Slle-.. drecht.- ;:te";;1;te:'.vte::,./'. Derde «klasse .C:Concordia—De Musschen; BEC—VCS; De Hollan dlaan—Hóek van Holland; Spartaan 2C—Terlaak; 'i Postduiven—Excelsior. berde, klasse DDHS—RDM;Leo - lüdas-^Poortugaalte'-'Martlnlt—VÖCi" EDS—DCL*;; Slikkerveer—Pechvogels. - Derde' klasse Et DHZ—DCV; CKC— UDC; Fluks—Zwljndrecht; EBOH— Alblasserdam, U-te vierde klasse E: Dellla—DVK; Zuld- elnde'D VC—USCDHL—Lenig.en ?snel; -Wippolder—djs.- tetetete. /te Vierde klasse B: DcLflaDVKZuld- Bloemhof-toud Beyerland;- SFC—DR L; Aeolus—s,5./bodewijk; Steeds/Hoo- gep—HION; - SatumusDINDUA. "i klasseH:;«Hincsluls-Schle- dam /.--HlUegersbèrg—Hermandad; NH Ete-DÖNK; GVR—AJO—DEH; te Flórls- sapt—SiOD; v St.. volharden—VND. «vierde' klasse ^'isteiWit-Rood-Wit— Flakkee; PFC-OW. te - Vierde klasse J; - SW.V-.Sunrtec; Progress—Bolnes; te; TransvaLla—HOV; Zwervers—Belvédère, '.s' te. i Vierdeklasse «K: Papendrè'cht—SS W ;'5.> Dubbeld am-é SS; /•-klerweboys— ^-Graychdeelfte MerweÓe—iFC;-te.RCto; te wenden;, wa arln dë vrees voor een groeiende terechtson-gelijk.- held werd uitSesPro^eh en werd aangédrongen op tehet -bepalen van een"-;.standpuntvóór: "de eerstvolgende vergadering, van dit orgaan t.w. 5 November. De ze.brief is niet beantwoord, zoo dat de leden zich op genoemden datum persoonlijk met den'Mi nister in verbinding hebben ge steld-. Tot hun verrassing moesten zij bij dit onderhoud vernemen, dat op 31 October een minls- terieele circulaire hetdepar tement had;veraten,.waarin de beoordeeling,of een gestaakte ambtenaar' al dan niet voorloo- pig weerin tefuncti e mo est tre den, in. handenrwerd gelegd van de Commissarissen der Konin gin; enr de burgemeesters dër: vier groote steden. Weliswaar was het de uitdrukkeüjike be doeling geweest, dat deze circu laire, alvorens te worden rond gestuurd, voor advies aan het Centraal Orgaan en de commis- sie-Scholten was aangeboden, doch dit is ont onbegrijpelijke redenen niet geschied, tegen de •uitdrukkelijke instructie van den Minister in. •v, Ontslag. Deze ontwikkeling Is voor dë leden van het Centraal Orgaan aanleiding geweest, hun ontslag aan te bieden. Zij meenen, niet langer de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een zui vering. die zoozeer het stempel van rechtsongelijkheid: zal dra gen./ De e:varlng heelt aangetoond, dat geval voor geval bekeken moet wor den door éen Instantie, die met Ca grootate nauwgezetheid voor allen dezelide norm en aanlegt,metinacht neming overigens van den. psychoto- ïjgischen/achtergrond .en Iéders"/për- •oonlijfce omstandigheden; Zooals "de. aangélegenheld thans Is geregeld zul len lfi verschillende autoriteiten/oni vermljdélljk 15 min of meer ?ulteen- ïoopendo maatstaven moè?ien;aan leggen. Wanneer 3traks 'andere rinl-. "tóateiiee i hétstandpunt vanMinister, ^tó^öyêroemêa^wreatedete/^hisrtér- heeft, naar te verluidt,/ dienaangaande reeds overleg met zijn ambtgenoöten gepleegd dan krijgt men nog .veel.' meer beoordeelende en" uitspraak doende Instanties; m-en denke slechts aan politie -.en onderwijzend per soneel. ;/-"/■.:. - -- Tégenover het groote 'goed vande rechtsgelijkheid cn de rechtszeker heid staat dus het groote goed van den wederopbouw van ons land, die door de. geprolongeerde afwezigheid var duizenden ambtenaren- op zoo tragische wijze geremd wordt. Beide partijen erkennen dit. Het gaat er slechts om? welke belangen hier het zwaarste wegen en, Ir.dlen er al con cessies tn een cf andere richting ge daan moeten worden, ln welke rich ting en op welke wijze. Weliswaar zijn door den Minister bij aanschrij ving nadere instructies aan de com missarissen en burgemeesters gege ven, waardoor het. vrijwel uitgeslo ten kan worden geacht, dat gestaakte burgemeesters, d:e toch voor ont slag ln. aanmerking komen, hun ambt wederom gaan waarnemen, maar-in het algemeen, kan'het toch niet uit blijven, dat een voorlooplge beoor deeling of een ambtenaar al dan nlet gestsakt zal blijven, van Invloed is op de definitieve maatregelen, welke te zijnen aanzien zullen worden ge nomen. Bovendien komen er steeds nieuwe gevallen los, waaromtrent althans, ten deeie een beslissing over het al of niet staken genomen moet worden. Zoo heelt het Militair Com missariaat ln Gel darlar-d dezer dagen 15C0 .dossiers gespuid. Deze dossiers plegen - niet uit te munten door vol ledigheid, zoodat de beoordeeling door zoovele onafhankelijk van el-, kaar v werkende organen noodge dwongen een subjectief karakter moet krijgen. Primo Camera knock out. •«.Dè 39-jarige voonnalige zwaar- gewichtr--wereldkampioente'Pfinio Camera heeft zijn eerste.:-ge vecht sinds zijn terugkeer «in tien ?ring.Woensdagavond verlote ren. Na in de eerste ronde, twee maal gevloerd": te?/ zijn, :verloor hij in de zevende ronde-mét een technische lmock-out, V;71nH' een Wedstrijd met Lulgi .Musina, die aanspraak maakt .op/de Euro- peesche titelvanzwaargewicht- kampioen. Carnera 'woog 120 kg, Musina 84- kg." te te?l Overpeinzingen bij een' groeve? - f y-- K. De organisatie van -de plechtige bijzetting op het Amertöorucho kerkhof van -de stoffelijke', restea; van de 32 slachtoffers van de?,OJ>.«. en l.D.-processen moge dan lijk al .te 'onervaren handen^fièbbeai^ gelegen,"; en -. menige gere<Até:^3üajïïi^:/' moge' daarvan: het gevolg eens 7 alle naaate famllleleden een .pl aatsto/ de aula Itoch~r»^5: - het goed2^n - geweest, ,ln<Üeiv/;aa/- Nederlandsche .Regeering 'en ;hè«l?/het?te Nederlandsche volk aan deze:.,groeve"? hadden gestaanen ilch dlep/tedlép'Z hadden Ingeleefdln. de beteekerils van/: -watdaar" geschiedde. Daar werd db« -laatsteeerhewezen aan twee-en-d.er-,.-': "tig, .bijna? alien... jonge, /Nederlandera,:./ die hun «aandeelln den. vrijheids- strijd "bekochten met den .kogel;en; tevens/aan hen, die. In, dezöfde/pro-?? cessen veroordeeld - of na „Abtren- nung" ln - efln concentratiekamp oi>- gesloten, op andere wijze den dood vonden voor 'de vrijheid' van 'het, vaderland. Daar, ls» de - zuivereNe derlandsche dennenlucht. hing. zwaar de atmosfeer van de verzetsjzren en lnharten en hoofden der verzamel den moeten honderden beelden 'jüjn' verrezen, uit die donkere .dagen, waarin Jong Nederland, te midden' défaitisme en zwarte vooruit zichten, de fakkel van den actieven. tegenstand ontstak. Deze twee en dertig, en hun elder* gevauen vrienden, z« behooren tot de eerste Unie. Hün daad la te.gróo- tér,;wijl zij vroeger werd gesteld.-Zij waren' pioniers in het /verzet;oi»- ewarennog en daarom wellicht nog te onvoorzichtig, /te wein^?tagesch°-' ten nog' opde dulvelschë inethoden van den gewetenloozen tegenstander. Maar' 'nietskon hen'afhouden, /'.yan hun - daad, geen vree* en geen on ervarenheid, geen geringheid yan tal en geen bedreiging met den ko-, gel. ZIJ gingen den rechten weg, om dat hun vrijheldaUefdehen comman deerde. in het ééne salvo, dat gister middag boven hun graven werd af gegeven, herleefde ln al zfln/onom- vatteidke afmetingen het laatste óogenbllk van hun levens, toen ZIJ op de wijde Leusder Heide tegènove* -; de vuurpelotons stonden.' Zoo eerde een vrij geworden vader- land een rij van zijn oUexbesten.- Zóóen misschien moesten wij ér. bitter aan toevoegen: alléén maar zóó. Want ral niet ln/diezelfde har- ten? enhoofden van de omstanders dè beklemmènde gedachte; rijnop- gerezen,;' dat: het Nederland/van"No^: vember. is45 niet?het Nederland t»i% dat hun- brekende/ cogen "hebben ga-..; zleu? Ce De schrijver van deze regels ;'itondj zelfaan: diegroeve," en' zijn hart?lwa»;^ vol yan zwar e gedaeïiten /a an 1/ VlëB.i^3 van die. twee en dertig, die-hlitheeftte;?? mógen rékenen totvzijn, vrienden -_ult het verzet. En terwijl :.de plechtig-te.y? heid;ln de aula, later bij degroeve,''! rich/yoltrok;' dwaalde»??rijnte/gedkclif/ij^. te ndoo'r Nederla nddoor eenland; v waarin de reactie den kop hoóger .«ak1?* hooger. opsteekt: een .tend,'te?^,wa«rtate?,_ weer plaata .ia voor autorlteitën,'ï:yoór:|p^ .h'uri te/elgen/VpóslUéstei/ odt»gtoeyeniï|f door 'een-land. Waarin? eorróptie^/enïf :.dembrallseërtng1'/j^yriÖ^éM^^jp;«i»^® hand-boven-hetrhooW-houden-:?gewbrte«te//ffi! den zijn tot. dagèlljksche efgernla/ente^w •dagélljkscbe ^bwchamin«| landwélksyölksv er tegenwoordlgtng/ïp het" volk filet vertegenWMrdigt'/vrelk*? persvergiffenis krijgt voorAVlJfj }*ax\é vergiftiging, welks Hooge'Raad ;voor«'-: telf/Jaar passiviteit niet.'/ ihcti/'non-- .aetlvitelt maar/met nleuwe???activlteltj wordt beloond V r- 5 ,;Maar alsIk léven - mag "tot ^de?be- vr(idlng. en ,julchen.op:?het/;o2verwln-7t ningsfeest, t"God,?/' dóe? mijcUn/te'dlt:-- wetenrwat.voor bij glnga ante nood; en: ieedr'ri' nlet- vergeefsch tesew^t-": 'Daarrondom de groevelrt?;Anier^ 'loort-stond en' er /velenln?: wltt/hAr» ten die woorden geklonken/«bebben, ln' oogenbUkken,. yan zware'«panning? en Inspanning, zij 'tehebben/óók?:ge-? klónken -in;;de /32/harten,': die "op«afi(_ Leasderhei/met/ééh/schot?:tot7l;?stiK| -.stand «werden- gebracht.:zóa /.de ?Ne^^ d'èrla ndsche regeering ,;en.? het?.Nedér-?| 1 an dschevo!k\ o m'??die-. greeyé^sddén?^ gestaan, 'zoc zy die doodensfeer- .v^ü/-: de.. v erzetsdagen •haddeti teidgeademd —•ïzljjisöudea'- andèirs"gegaan dan? yé- kómen; zijm «Zij?, zouden richtebelast/|7. weten pieteen anbeta'albatev:.éere-V' ,''t schuld,met eenr onafwendbare pllchtlngi?; dë verplichtingtót::'; v èr^i nleuwlng; j van-te het .vaderlapd^yép*] 'nl euwlngZ//kin/Zn i et .te'konj'êni;1wan-i neer' al 1 eoude verhoudlngenhersteld?: alle/oude /ma chthë b b ersweer/óptede: kussensgebracht r_ worden./?./:.V/ zij kén/nietkomen. in.-eên|,Neder^ land dat naarstlgzoekt 'naar accoordi? jes/met de weerhanen/en/de- hange-'; rlken en daV bereid'," is ^,om «steeda meer /waterln denwijn vandc; zul-; vering, irle berechting, de/bestraffing,; de vernieuwing te gletem 'Niet/alleenuit, dt'e 32 gravenAZvanJ Amersfoort, /heén.teult 2M.0W.-/'gravea)y? van' omgekomen ;lEndgenootent;tefÜ3t|" die- tóièi':;gro©te'Vbpdraclittiiyé^ dit;iand,.vei'iUéuwdlt?yolk!/Eëg/éen:;//?S hecht 'fundament van vrijheidszinteen.:?,;; vrijheldsmoed.onder te!?r. he't:^jfnlëuwa'^! Nederland! Maak.,plaats; voor;dle.^onrj;| geren,'- die den fakkel yan?/het??vérzeti 'van; hand/tot? hand?/hebb'én/gègêyente én, 'vooral, snij "uit- wat beurachten' rot was ?ln.; de - hoogë? gëledèrenteyan? hen? dié/macht begeerden, /.toen 'aantrekkelijk /was, terTmar„-?diete?haac! niet .waard bleken, toen «het uiir' der/ beproeving ?had .•geslagente/^s^!??'"' /«Zóó spreken /de dóbdéhte'tiptf'öëïl^ venden. .Wee den .levendemte/dië|Sdé',^ dooden niet verstaan."V -te; te-tes Al-Davls.eeri-^kend/Amefikaansch- ilchtg ewlch t .bpksér^is??v«ioréen/ cafe i •te'>'Brooklyn7/tete?Niewv§/yor^te'tipódgë4 cchotem".toen;/Wjte?vler;tem'ah,?fdié^^ c af eh a dden '/gepltrnderd??: wiidë'Kie'iéii^ -hoüdaa r I 1 d v-w (h'dStr fTiitU te 'Ttfidr/agen - 0^/5 B M -.Bi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1