m Rotterdammer wint den hoofdprijs van f 1000. Praatje met den man f 1000.' won die Parool Opbouw prijsvraag Een werk-voik, een sterk volk Van Meegeren is 7 failliet Evacuatie Van vrouwen uit midden Java Mo e i I ij ke wedstrijden voor Feijenóord en R.F.C. VRIJ, ONVERVEERD ®wg^pa®sewawpwt Hef geld wordt goed besteed Skymaster weer op Schiphol geland Alles best gegaan Verklaring van Dr. van Mook ;gii; Arbeidstijd bakkers Duifschers blijven in Denemarken Ioircdy gaat bangen Radio-compromis 0 Fnge'and-Nederlcnd 1 jaar Mei?* 7 777' 7.7 ï'IÜÉdXCTIE iïWADM.-: i BERDKACHTSWEO 'C/tóV-, botterdam, v telefoon",; ^»ï:^^LfüNTbm| ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK' si; cent PER inVARTAAL ii." LOSSE NUÏ MEES j Bankier: AMSTERD. ?BANIC TE BOlTEHDAMj - <34ro UB»ten name - van. Amsterdamsche B»nic^ HET PARGOL 1 U-, - y ADVERTKNTIIS ;/EN;;7 INLICHTXNOENDZXN8T] SCHIE2JAMSCHEEXNQI3L;; Ma' iX,«BOTTERDAM ADVERTENTIES UITSLUITEND i'TtLXt:^UM^, UILTCHTINOniDIENST OnSL TELLT. -»«iW .VIJFDE JAARGANG No. 202 .Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 24 NOVEMBER 1945 H.ET doet ons genoegen onzen lezers het resultaat te kun nen niëdedeelen van de Pa rooI-Opbouw-Prijsvraag: „Ein delijk! Mzal'men zeggenen wtf kunnen dat begrijpen, f maar het was niet eenvoudig de vele duizenden inzendingen - tè verwerken en evenmin gem akkelijk de nit burgemeester de Boer, Koos Vorrink en mr. G. J. van Heuven Goedhart ge- vorindë^heoordeelingscommissie bijeen te brengen op een uur, waaropzij zich, alle drie konden vrijmaken. Tenslotte is het toch gelukt en thans zijn uit meer dan 25.000 inzendingen de best geslaagden door de com missie voor bekroning aan ge- f weren. Ziehier: '.'..vjVÓ. iJEJen werk-voik, een-sterk volk", ingezonden door; G. J. 41 een,. Oost zeedijk 280a te' Rot terdam; krijgt den. eersten prijs, r „Een steen, 'een. muur, een huls; een straat. Een dorp peen- stad: een nieuwe staat!" inge zonden door mevr. M. A. M. Wuijstër—Zwiers,. tweede prijs föoo. Niet ;,Ik, ik, -ik!'" Maar '„WIJ wij,' wij!",ingezonden door 'A. Radix,.. AmsteldMk 157 te Am- sterdam, derde prijs, 'een hee- renwlnterjas._ „Praat schaadt. Daad baat", - ingezonden door, W.Bloem, Rijksstraatweg .130. ,te/7yarns- veld, vierde prijs, een he eren- costuum. - .Beter tien - blaren in de hand, dan .- één woord in de lucht!"' ingezonden door D. Groeneveld; -3~ :Ai - Alberdlngk Thijmstraaf - 50.- ;te Sebledam, vijfde prijs,:.een" heerensportcos- tirum. - „Werkt, terwijl II kankert", ingezonden door dhr. v.. .Hees, v.;d. Sluijsstraat 90-92- te Rot- terdam, zesde prijs, /een" heeren regenjas.. .Niet wachten op net wonder; schouders er onder!", ingezon den "door; mej. R. Labrje, pa. Btadskweekerlj.Middenweg 72 *te Amsterdam, zevende prijs, een jaarabonnement op. de theaters van het City-Theater te- Amsterdam; vv- 7 „Het beest ligt achter U, ver morzeld' is zljn'köp, "Uw dadén De schilder Han van Meege ren is In staat van faillissement verklaard, tegen welke beslissing hij hooger beroep heeft aange- tcckend bij het Gerechtshof. De voornaamste schuldeischcr is, behalve de Rotterdamsche Bank de Staat der Nederlanden, die tezamen ëen bedrag van ruim 5 miUioen 'gulden terugvorderen. De gedupeerden, ln de eerste plaats de Vereeniging Rem brandt, die zich op het stand punt stellen, dat zij enorme be dragen betaald hebben voor schilderijen, die bet niet waard zijn, eischen terugbetaling van de bestede sommen. Via een faillissement-, trachten, zij deze betaling te verkrijgen. Er zijn hier genoeg activa om de ge- eischte schadeloosstelling ln Mei 1946 zal de zaak van Van Meegeren voor de rechtbank be handeld worden te delgen. Van Meegeren.. Immers is - eige naar van meer 'dan 50 hulzen in Amsterdam,.waaronder een paar huizen aan de grachten en twee restaurants. Bovendien bezit hij een Frans Hals en een Gerard Terborgh: v WIJZIGING DEBLOKKEERING De.'NéderlandscheBank deelt Aaan dei; betreffende bedrijft-, groepen en; aan- andere .belang- hebbenden mede, dat In haar al- geméëne vergunningen nos. 9 7. (veilingen y'an: groenten, -fruit, bloembollen en -bloemen),'.318 7 7 (koopers.; van bloembollen)/ 32 koopers van tulnbouwzaden, za- - den voor akker- én ;wéidebouw en pootaard.),-35 (koopers van ^tulnbouwzaden,zaden ivoor,/ak- ker-/.en weidebouw- en", pootr aardappelen)35 .(koopers van boomkweekerijproducten)en 33 //(koopers - van: zadenen 'peulf /vrucht enT.'hetbedrag/, dat - aan 77- deverkoopers-op/yrije /rekening mag worden goedgeschreven metingang:>van /2L November, 1945nader - is vastgesteld 7 op 7 f 3500, terwijl het meerdere; op girale rekening /wórdtgöedge- j/schreyeni-i.Volgens de'totdusver (/ge!dende regeling kon een-be-' .drag - van yf 5000 - of hooger V op /-vrije rekening ...worden goedge schreven. Evenals tot/dusverre ?-geldt; deze. regelingivoör het be drag, dat :;per,/vèrkooper,; onder een der ^genoemde algemeene: "wordt ontvangen en ;v dus /niet per. "geleverde partij. 7 7? zien U aan: o volk, staop!", ingezonden door C. Grijpma, Boerhaavelaan 5 te Leiden, achtste prijs, een slof (25 doo- zen-Engelse'sigaretten. .3eter een kleine steenensjou wer dan cen groote bunkerbou wer", ingezonden door mevr. A. J. .HoekstraBariick, Barth. Ruloffsstraat .5 te Amsterdam, negende prijs,een Goudschë kaas. „Wlen de overall past, trekke 1 hemaanIngezonden door P. Kat, Cornells Krusemanstraat 35 te Amsterdam -tiendeprijs, 10 Geldersche-worsten.-i ,Nnij-uit, wat rot is; Bouw op, wat kapot is!", ingezonden dcor A. J. Bergisch Marnlxstraat 323 te Amsterdam (C), elfde "prijs, 25 blikjes leverpastei. Tenslotte 10 troostprijzen, abonnementen op het weekblad „Sport": Sjaak. Verbeek, Hoog- landstraat 61b te Rotterdam; H. E. Stoepman, Vosmaerstraat IA te Rotterdam;Cor Bandt, P. v. d. Doesstraat 42 te Am sterdam (C.); H. Gorter, Kor- tenhoef; J. J. Mlnderhoud, Harskamp; G. L. van Meurs, Archimedesweg 64 te Amster dam (O.); W. J. Hermes, Ca- rantijnstraat 24 te Amsterdam (W.); Will. Polenaar, Prinsen gracht 973 te Amsterdam (C.); J. C. Hazeveld, Spuistraat 241 te Amsterdam (C.), en' mej. T. Staal. Graaf Wichmanlaan 46 te Bussum. Wij wenschen aL1^ prijswin naars van harte geluk. Wij zul len hun de prijzen doen toeko men. De bekroonde" slagzinnen zullen, ter,.beschikking worden gesteld van dén. Regeérings- voorlichtlngsdienst. De arte, die'duizenden naar de go*- kamers van Bcrgen-Behen stuurde, Fritzr Klein, huilde en Juscf Kramer, de "kampcommandant (voor) was onhewogen 'als alt\jd, toen ey de rechtszaal te Lüneburg verlieten, na het aanhoorèn van hun doodvonnis vallenpostzegelstv^v'. ;,v^'Met ingang van 1 Januari zijn >.de zomerpostzegels;eh-de;welda^. ^Jghridsposfczegels;iIdé;z.gai;Vkltt- -7 derzegels - beideü/uitglfté/71940,y jf:buiten7.gebruik;gëstèld:/'eh':/dus ^yoorr.de/frarLkeeringiwaardelbós f ;,02 inlcvereall om van 9 DecKtoè' en kunnen :.betrëkr} -n/F: "'der/frultkaarfcsulter- bandelaar in rruit' Meneer Veen, lk feliciteer TT. U hebt duizend gulden verdiend met de Parool Opbouw Prijsvraag. Bent,nou gek meneer en mijn vrouw wou niet eens; dat ik 'm instuurde I Duizend gulden me neer!- 't Is geweldig, 't Is dave rend.... ik kan het nog niet ge- Jooven. -Dat was de eerste ontboezeming van den heer G. J. Veen, Oostzee dijk 280 a te Rotterdam, den man, die den slagzin: „Een werk volk, een sterk volk" vond. W spraken hem op; het kantoor -van->éen békend .notarii,-waani hij nu al twLntig""Jaar over vergeelde documenten en stoffige, langdra dige acten in zeurige ambtelijke taai gebogen zit. Van zoo iemand verwacht Je, dat hij een droogstop pel ls, even droog als de papper- rassen,' waarmee hij dagelijks om gaan moet. Maar de heer Veen is niet droog, of stoffig, of zeurig, of langdradig. Hij is springlevend en zyn oog en tintelen van levens vreugd en levensdurf. HIJ praat aan één stuk door. Zijn woordenvloed ls nauwelijks te stui ten. Hij is er werkeli)* een beetje van overstuur, 't Is ook geen alle daagsche gebeurtenis zoo maar duizend gulden, echce on geblok keerde guldens, in je schoot ge worpen te krijgen, alleen doordat je op het idee kwam om te zeggen: „Een werk' volk, een sterk volk". Telkens herhaalt hij: 't Is ge woon verschrikkelijk, 't is fantas tisch meneer. Ik heb nog nooit aan een prijsvraag mee gedaan en nou win lk ineens duizend gulden. Maar zet me als Je blieft niet te veel in het zonnetje in de krant. Daar houd ik niet van. Vertel U nu eens eerst hoe U op het idee gekomen bent. Moet U hooren. Ik las op een avond van^ de prijsvraag in Het Parool tusschen haakjes, ik heb twintig Jaar een andere krant, ge lezen, maar sinds de bevrijding lees Uk Het Parool en het blfjft mijn krant, want de artikelen van Van Neuven Goedhart vind lk geweldig r- maar wat ik zeggen: wou, ik Ids van de prijsvraag en ik zei tegen mijn vrouw: „daar'ga ik nou eens aan meedoen, en' tegelijk zeg ik: wat denk je van: Eén werk volk, een sterk volk?" vis een stuk of'tien landwachters die krengen van N.SB.-ers, die bene den me woonden hadden me ver raden een inval kwamen doen. Zijn zoon.... Nu.zwijgt de spraakzame heer Veen even en dan gaat hij op een heel andere toon verder; Die jon gen van me - meneer, had zoo graag aan de Nederlandsche Han- delshooge School willen studee- ren. Hij is nu 21, een paar jaar heelt hij moeten onderduiken, van studeeren is niets gekomen. Hij heeft nu een baan, maar ja, hU had zoo graag doorgegaan. Hij heeft er de kop voor, maar wij het geld niet... Met twee handen strijkt de heer Veen zich door de grijzende baren. Een -gewoontegebaar;--dat- hij - tel kens herhaalt. We voelen het, er rijpt op dat oogenblik een plan in zijn brein. HU spreekt de gedach te niet uit, maar de manier waar op hij ons aankijkt ls duidelijk. Zijn oogen tintelen weer. Half in' zich zelf zegt hijMijn vrouw Ml het ook goedvinden Wij weten zeker, dat zijn vrouw het goed zal vinden en jvfj weten ook dat het geld goed besteed zal Zijn. Ziekengeld uitkeering aan ge^ repatrieerde en onderduikers Werkgevers zijn verplicht om arbeiders, wier arbeidsverhou ding na 9 Mei 1940 door toe doen van den bezetter of ln ver band met onder de bezetting heerschende omstandigheden is geëindigd, weer in dienst te ne men, als die arbeiders in hun vroegere dienstverhouding ten minste negentig dagen zonder wezenlijke onderbreking zijn werkzaam geweest- Een herplaatste arbeider, die door ziekte ongeschikt is om te werken, heeft recht op zieken geld. .-.:7 Op grond van deze regeling zullen vele gerepatrieerde arbei ders, die in het vaderland zijn teruggekeerd, terwijl zij onge schikt waren om te werken en die ook nu nog ongeschikt daar toe. zijn,' tn; het; genot van zie kengeld - kunnen -worden steld. Bali door Mocrdijkbrug Voor de eerste maal is giste ren een zeeschip dc Moerdijk- bruggen gepasseerd. Het was hét ss Bali, dat in aanbouw ls vcor de- Maatschappij „Zeeland'" 'en datnaar Rotterdam gesleept moest worden. Daar er noch fcwj de brug' van Dotdrecht, noch bij; Öie-van- Papendrecht ruimte ge noeg was,om'hét casco te laten passeeren, had -men besloten gebruik te maken van de om standigheid. i dat de Moerdij k- brug .verwoest' is, en dus door het Hoilandsch Diep te varen. Het is .een'lastige, manoeuvre geweest, waarbij het getij een alies overheerschende rol speel de ,zdbdatc er^zeer zorgvuldige voorbereidingen- getroffen moes ten worden. Om de.doorgang te yerbreeden -moest eerst een deel van de' brug ^versleept worden. Het ls Vrijdagmiddag drie uur Op Schiphol is het een enor me drukte; men leeft in ge spannen verwachting, want zoo dadelijk zal de „Skmaster N. L. 300" van den Regeerings-Vlieg- dlenst uit Batavia terugkeeren. Op 10 November vertrokken uit Nederland, is het toestel zes dagen later in Indië aange komen, dertien dagen uit en thuis,, waarbij vooral des nachts gevlogen werd! Aan den grond Om even over drie uur kon digt zwaar motorgeronk de komst van het' vliegtuig aan. Daar duikt dev zilvergrijze gel, met zijn rood-wit-blauwe staartvlak, neer, nog even cir kelt het over het veld, om dan te dalen: de zware wielen schoken neer op vaderland- schen bodem, de Skymaster is thuis. De passagiers, vijfentwintig in getal, stijgen uit en zü worden evenals de acht leden der be manning, hartelijk ontvangen door den heer Plesman- Sommi ge passagiers hebben onderweg pas een radiotelegram kunnen sturen aan -hun familie van hun onverwachte thuiskomst, want zij allen werden van Regee- ringswege aangewezen om te mogen repatrieeren. Een voorspoedige reis De gezagvoerder, de bekende K-LM.-piloot Parmentier, ver telt dat overal, waar men een tusschenlandlng moest maken, de ontvangst hartelijk was; vooral in Batavia. De R-AP- heeft in alles uitnemende hulp geboden, de vliegvelden zijn in goede conditie, de Rijks Meteo rologisch Dienst décd bijn best, en de radioverbinding met het moderland is steeds perfect ge- „Alles is best gegaan" Parmentier. Hans Martin, vertelt Een van de passagiers is de heer Hans Martin, hoofd van de Indiëlijn en onderdirecteur der KLM. Nee da's niks' zei ze, dat reuze; flauw, dat- kan; je net zoo goed ilaten. Verzin, maar wat/be ters. Op zulke dingen moet. je na tuurlijk niet 7, verzinnen. Die moe ten Je Invallen, zooals een dlriiter een gedicht Invalt. Ik; verzon - dus maar. niet meer. .Telkens suisde het echterdoor.mijn kopEen werk volk, een sterk]volk. Maar nou ja, mij n vrouw vond het' niet aardig, dus Uet ik- het maar schieten. Ik dacht" er verder niet meer 'aan. ..Tot "in. plotseling ra een paar weken v/eèn oudParool - ln mijn handen kreeg/ en raün oog viel op de prijsvraag.; Er '.stond: inzendin gen vóór 1 October't Was net de; laatste dag.^Ik 'zel tegen7;mijn vrouw/Ikdoe het' toch", en lk schreef ..haastig op een -• kladje Een ;wèrk volk -Jr; een sterk volk Samen; met nrijn vrouw, ging ik naar/hetkantoor van het Rotter damsche v 7 Parool "op den Een- drachtsweg en weet/U, wat toen mijn - vrouw 1 i'zei:,. „Als het nou maar niet te laat ls." Ja meneer, zoo zijn nou' de wouwen. De •- heerVeen vertelt door 7 ven z«h7: illegale werk gedurende de bezetting, 7 v van zij n vriend Frits .Ruys, 7 die/ w>or het vuurpeleton - is gevallen, van/zyn broer,/dié lei der/ yah eeni' verzetsgroep/was ën die ;iii Utrecht; op1 zijn kogel heeft zitten wachten; maar/die den dans ontsprong, rpmdat doorhetv.; bom bardement van"'/Nijmëgen zijn dossierverbrandde.iyan Vzljneigen ;arrestatte-;^jai/meneer/toenVklop- te er ook Iemand .netjes aan het loketje, 'nétals/TTinèfcv maar ;die kwam me,"geen .duizend - gulden brengen ê^dvani ztjn vlüchtslbver Voorts kunnen gerepatrieer de arbeiders, in hun vaderland teruggekeerd, terwijl zij door. een in Duitschland opgeloopen ziekte;of ongeval niet-,tot wer ken in staat zijn, als oorlogs- slacht o f f e r :--/ worden be- van toepassing - op arbeiders; - die schouwd. .Genoemde beschikking is ook weigerden .naar'Duitschland te gaan, hier .ondergedoken zijn, gedurende dien tijd ziek of door een ongeval getroffen wer den en daardoor niet inhun levensonderhoud kunnen. Yoor- 2'kDe,minister van sociale zaken heeft/ aan banketbakkérs, die niettevens -..broodbakkers zijn, toegestaan, dat van -15 7 tot en met27 Nov; mannelijke 7 arbei ders van 18 jaarof ouder gedu rende elf - uren;; per. dag enten hoogste'; zestig .uren per''week werken. Uitgezonderd' ,'s Zater dags moet dewerktijd daarbij zijn gelegen tusschen.;; 7/ en: 20 uur op Zaterdagmoet hij - Hg- gèn'-tusschen 7-en 22 uur...; v. Van 15 :nov. tot en met 4 Dec, benevens op 24 en SlvDec. mo gen jongens .van 16 en, 17j jaar edurende-tien uren per- dag en ten hoogste vJjf: en7 vijftig/uren" per weck werken. Hierbij moet de arbeldstijdivigelegeri zijn- tus- schen 7 en 19.?uur. f. 1 ■Werktingevolgehet/ b oven- staande eenarbelder/op/Zater- dag: na 13. uur;Idanlmoet: hijvin .dèzélfde//week//éëri.^'midida g:" De opruiming: der weerstands- nesten aan den weg van Sema- rang naar rAmbarawa vindt, volgens een officieel Britsch communiqué, voortgang. _.s,- Te Soerabaja neemt de weer stand der extremisten af. Gedurende een bijeenkomst van Indonesische residenten en schap van den gouverneur van autorireiten onder voorzitter- Oost Java ls besloten aan de Republikelnsche regecring te vragen de Britsche regeering mede te deelen, dat „het ge heel e volk tegen de aankomst der Britten in Oost Java gekant is, zelfs als waarnemers". Vol gens de Merdeka is ln Soera baja een „oorlogsraad" gevormd, die Soerabaja onder, zijn beve len heeft en strenge orders heeft uitgevaardigd. Ruim veertienhonderd Am- bonneesche.-Javaansche, Soen- daneesche en Menadoneesche soldaten zijn betrokken btf het terugtrekken der inhecmsche soldaten uit het Nederlandsch- Indische leger op Java. Op het moment zijn ongeveer' duizend Nederlandsche soldaten in Ba tavia achtergebleven. Robert Kiek verneemt uit ge zaghebbende bron te /.Batavia dat -het aantal geïnterneerden dat uit de kampen, van Midden Java geëvacueerd .'moet worden zevenduizend bedraagt. ^Daarbij komen nog: achtduizend Indo- Europeesche en. andere, vrouwen in deze gebieden, die naar; hét oordeeldér autoriteiten „onder bedreiging leven" en zoo - spoe dig/mogelijk geëvacueerd/zullen worden. Nederlandsche vrouwen van hét/Tjidenkamp hebben' een verzoekschrift tót generaal Christison om de Amboneësche soldaten niet - 'weg: tezenden, onmisbaar'^ zijn voor de bescherming der; Euro peanen -en.bijzonder trouwten opzichte van de Nederlandsche Eën: 'duplicaat van hetver zoekschrift is/ aan; Koningin Wilhelmina- gezonden..; Soortge lijke verzoekschriften worden in andere kampen /voorbereid. ■/-; Op een persconferentie- heeft luitenant-gouverneur-generaal Van M o o ker nogmaals op ge wezen, - dat dé deur voor.ver dere -besprekingen - metde "Xn- donèslërs nog /open staat/ - Van Mook - verklaarde: /Ik ben voor nemens de deur/open tehou den/wat.er o o k m o ge gebeuren, maar ;het'initiatief ;möet,vah;dé' andere partij .komen.*». Dr. van/Mookverklaarder De 'republikeinsche weigering is te wijt-en. aande aandrang, die' 'tvan"/';meer extremistische zij de-is' ultoefend// - v Dr. van Mook wees er 'op,':dat dé Nederlanders en ook;de Axn- bohneezën een zelfbeheersching aanyderi' dagfjeggen/ die ónder de tegenwoordige;/, v.vrëeselijke lijk te noemen is. Zij -.vernemen spanning'.'/bijna; bovenmens'che- den-Java, die niet onder geal lieerde controle staan, behan deld worden. „De tegenwoordige ontzettende gebeurtenissen in Soerabaja en Semarang kun nen op geenerleL wijze in ver band gebracht worden met de tegenwoordigheid van Ambon- neesche soldaten uit het Ned. Indische leger". Hij verklaarde, dat de Europeanen in Soeraba ja reeds twee weken voor dc aankomst der geallieerden - in de gevangenis waren geworpen, terwijl in Middenjav 'de kam pen der Europeesche vrouwen in brand waren gestoken, on danks het feit, dat zij onder de bescherming stonden van het Britsche leger- Joris Ivens, de Nederland sche filmproducer, heeft gewei gerd een film te maken van de bevrijding van Indonesië en heeft het desbetreffende con tract met de Nederlandsche re geering verbroken, aangezien de houding der Nederlandsch- Indische regeering slechts dien stig is, aldus Ivcns, aan de be langen van een kleine groep in Nederland." Schuurman, ce woordvoerder van de Nederlandsch-Indische voorlichtingsdienst, zeide naar aanleiding hiervan: Ivens twij felt niet alleen aan de Integri teit van eigen volk en regee- ring, maar heeft zichzelf tot uitgestootene gemaakt in de oogen van ieder waar. Neder lander doorde belofte - van dé Koningin in twijfel, te trekken". Naar deDaily Herald meldt; bevinden zich 200.000 Dültsche vluchtelingen, ln hoofdzaak afkom stig uit Oost-Pruisen, in Denemar ken. Zij zijn Indertijd voor het op/ nikkende roode leger gevlucht en hebben Denemarken voor. het einde van den oorlog bereikt. Zij zullen niet uitgewezen wot/ den en hebben een veel beter leven dan de meeste Duits chers lh DultschlancL Uk. ,De helft va 'dén tijd hebben wij noodzakelijkerwijze op den gTond moeten doorbrengen", zegt de heer Martin- -^let grootste oponthoud hebben wij te Cairo, waar de passagiers dóór den Nederlandschen' Re- patrieerlngsdienst eerst van winterkleedlng7 voor; ons koude Noorden/moesten worden; voor zien- Deze kleeren zullen; echter- haar Batavia gezonden-worden, dus; dat oponthoud komt tè ver vallen". Over; den toestand in Indië verklaarde de heer; Martin: ,De sfeer in Batavia is gespannen. De bevolking leeft grootendeels nog in kampen, maar vooral de vrouwen, houden zich kranig, ook de. postverbindingen in het binnenland zijn goed, want vele adressen zijn bekend aan de postadministratie." Omhoog! En dan wordt de heér Plee- man optimistisch. „Zeg Par mentier", zegt hl], „wanneer; de volgende vlucht?De 23ste, ls hetniet? We behoeven ten slotte .maar één hahdteekenlng onder de toestemming te heb ben..'"..V?.w Buiten ronken de motoren. Nederland is weer een stukje intèns leven rijker. Naar radio Moskou meldt ls de vroegere Hongaarsche minister president, Beta Imredy, inBoeda pest-veroordeeld tot den dood door ophanging. Hieraan werd nog tóe^ gevoegd, dat Imredy tegen dit von nis t beroepheeft aangeteekend, waarover door het opperste ge rechtshof een beslissing zal worden genomen. VERHOOGING MELKPRIJS De consumentenprijs voor ge standaardiseerde melk alsmede voor karnemelk (deze laatste uitsluitend voor zieken) wordt met ingang van 25 November 1945 met l cent per liter verhoogd ln de volgende ge meenten: Berkel en Rodenrijs, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Maasland, Schiedam (met uitzon dering van Pemïa, Usselmnnde, Fortugaal, Rhoon en Hoogvliet), BliedrechL Deze verhooging van l cent per liter geldt niet als ln de gemeenten Dordrecht, Schiedam en Rotterdam derzüeUc door het"publlekwordtafi gehaald ln de winkels of filialen. In alle overige gemeenten die tot het district Rotterdam behooren blijft de prijs ongewijzigd. Niet betaalde vorderiogeo op Duitsche weermacht Dc Burgemeester van Rotter dam brengt ter openbare ken nis, dat uiterlijk: tot 15 Dec. '45 aagniftekan worden gedaan van verrichtingen .ten dienste van of leveringen aan/ dan/wel vorderingen door de vjn, Duit sche "Weermacht, ten: aanzien waarvan geen geen betaling; is geschied. Aangifte moet plaatshebben op formulieren/ welke ook op schriftekjk' verzoek verkrijg baar zijn aan het Bureau Vor deringen, (kamer 23) ten stad- huize. indiea wijh«t compromis, Catdóór;/ debespreking van/ dc zcgecrlng met de omroepverefnfgtngen tot stand, ia gekomen, yergeUjkén met den naUo^r;' aaien omroep.; xooal*wij dien than*;/ •wenathen, noodlg en *mogeUjkracii-'':- ten,gaUjk. wij meermalen ln dit - blad hebben uiteengezet,dan het/oam-";'; promls een groote teleurstalunglsHet/ is ook minder, véél minder/:; dab/da/; minister-prealdent/ln zijn radio-réde 7 van- ar JuU, die wij nog onlangs;uit- voerig hebben geciteerd, heeft he- '.i/S loofd.in die rede 'gaf deregeering ZZ";||P «is richtlijn,„dat het- de bedoeling isden geestelijken7 stroomingen zoo- veel- zelfstandigheid; te .verteenen «la ,'i met dc samenstelling van een har monisch programma ln overeenstem ming ls te brengen." Uitdrukkelijk-, werd er bij gezegd, dat dit niet een// Integrale terugkeer van - de omroep- vereenlgtogen behoefde te beteek e- nen. Het compromis, dat thans is ge publiceerd, doet de omroepvereenl- - v.; gingen echter wil terugkecren ea "/vf'Si geefthaar een buitengewoon belang- rijk'.aandeel ln de samenstelling hetprogramma, ja, het zijn: da om- /- roepvereenlglngen, dle'.-ln de" eersta plaats 7 betprogramma - voorbereiden.//^^ Wel zal er een cOOrdlnatte-cornmlssle worden ingesteld, «té benoemen door het bestuur van de stichting .jUdlo - Nederlond;ln den V overgangstijd", mair/deze -Tadlo-commlstle zal niet -'f(ÊL snogea tornen aan /wat' :;.princli>leele :5:.É programma deelen': 7 -wordt- genoemd.' Wtfkunnen verwachten; dat de om- - "7// roepvereenlglngen, die Immers alle «ven-principieel zijn, er voor xullea strijden, dat nagenoeg al haar pro- grzrrvma-voorsten en als zulke prtn-7' clpieele programmadeelen moeten worden gewaardeerd..' Voor wie aan - f jjë de omroepvereenlglngen. een veel bescheidener of zelfs in het geheel geen plaats had toegedacht in da radio, ook Jnlet in. den overgangstijd, la dit compromL? dus wel een zeer groote telaurstelllhg. - Vergelijken 'wij het tot standge- komen compromis met wat de om roepvereenlglngen ln de enkele num mers van haar organen,: die drla maanden geleden verschenen zUn, hebben bepleit, waarbij de omroep-'/iTi vereenl gingen Integralen r terugkeer Van 7 den. toestand van vóór- isu elschten,'-. dan blijkt, dat ook "de' om roepvereenlglngen niethebben go-/ kregen, wat zy wenschten. 7 Belang-;/' rijk ls, dat- het beela technischeap--:V|, paraar: en de uitvoering van het M programma; nu geheel ln handen van -s de stichting komen.. Ook ,lsbelang-4) rijk, dat een aantal programmadeelen hu door de'; "stichtingzelf kunnen worden verzorgd. WIJhopen, dat dit/1 vele deelen zullen zijn, „om te begin nen aUe mtizlek. Wat er van de uitvoeringvan dit/' compromis -terecht eal; komen, »l' echtér'/ geheelafbangenf van 7;d^'«a^iS menstelling van het Stichtlngabèshiür/ en van de; cod rdlaa tic-commissie. -'.jsiM. dien "de/ regeêrlng daarbij de-'.rlchtl/- dlè- iJJ zelf op rr. jun gaf, a trovw^:bUJft, .-kan de 'uitvoering /mis-/Mg schlen/aog meevallen.. Of •del ketieett'li va»; ife/haar geboden gelegenheid 'om mee te werken gebruik zullen maken Is nóg wy kunnen 7den/indruk nietvin$ imz^afzetteni/rdat -de. radio'opnleuw'^/^ het' slachtofïer lZ r geworden van: de politiek, Zooala in/iSM/by jheti ^denbe8luit-^de^TOtttiekgèy»iBp|^>ia'l «n nlet/de" cultiw-eéle taak'^vsn^de';! ra dio 7, den doorslag hebben ^gêiêevézil'liwr zoo schynt thans', de .te-, verwachten'!/^ uitspraak van bet' wél/ZMr^iweinlg-f--^ vernieuwdenoodparlementf de'fregée-^' ring tot dit comprtmU té hebben ce^l/ Het compromis ls slechts voordèa,^ Wanneer en.,; hóe de omroepbladeb - weer zullen verschijnen hangt mede 5' van de papierpositie >L .7-^ S Voor de v totstandkoming van ^êen.^ nationalen omroep ls een ander/par-S lement noodlg dan hettegenwoordige noodparlcmentv,.W1jv;7hopen,fe7dat:dei Mezera by de «Jt, verkiezingen zullen^ zorgen dat er een parlement/komtöl dat ons den nationalen omroep zal'"- geven., Vierdaagsche weer in Niimegen ïi In de bestuursvergadering-// van denNederlandschen Bond/* voor Lichamelijke Opvoeding Is besloten den vlerdaagschen af-/: standsmarsch in Juli 1946 weer J te Nijmegen te houden. 7sr! Ch'„W- L..Stormvógels. Het merkwaardige' feit*/ Oparta Runnen doet zich voor, dat Kraak;•ai?:toch'/ een; Maandagmorgen vrlj/'heb: fhoe-'hun,familieleden en,bekend "%}t/ V J^iden ln de gebieden ovari/mid- De strijd,tegen'de gifh'aiidelis dezer dagen te \Den Sa^g ingeluid met' een groot* actü^aarin'de':nadr^vjordt geïegd^heï^feihdatgifhaiidèlniet alleen f straf baar ie, nutar^oókV een belemmering is ivoor -Jtóf/eÓbnomwcA herstel - van/ ons landï: Öóyféen ,g£' luidswagen van .de':Kaagsclie Folitie neemt, aan dit' groote öfjénsicf deeï, en sntnister, Trpf^S'ai^nèrh'M^gaf: Air' -vertoonlvk a(j» inttnicties^''' wmnen c Het zijn geen 'groote wedstrii- den^;öle:,voor morgen op het pro- Sttunnifl staan, maar er zijn toch wel- enkele ontmoetingen b0, die ln: de kopgroepen wijzigingen kunl nen brengen. Voor het eerstIs V(kir alle districten een volledig programma vastgesteld,1soodat morgen' het aantal eerste klaswed- striJden grooter zal zhn dan ooit te voren. u 1 - In district 1 is Ajax vrijt?maar debeldeconcurrentenzullen het lang niet gemakkelijk 1^gen,/ook alligt op papier - zoowelvoor.;/'De. Volevrijckers alsvoor RF,C.een overwinning voor de hand. De Am- sterdammèrs moeten ih Beverwijk tegen V.S.V. ln het veld; De Velze- naren/ hebben nog gèen enkel "winstpunt/geboekt, /maar, 'dat' zal hén juist totde grootste krachts inspanning prlkelen, vooral nu - het tegen de Volewlj ckers .gaat. Een Verrassing is daarom niet ultgéslo- terL/ ILP.C. zalhet/lh - Hilversum tégen 't Gooi al evenmin gemakke- ïyk/zhehben. 7 Men herinnert zich nog hoe 't Gooi eenlge weken gele den- Xerxes versloeg. Zal het/ nu ook:.de/andere Rotterdamsche "club een nederlaagb^orgen? '7D.OB. speelt zijn eerste- thuiswedstrijd ;:ln de eerste klas enrhógehj k kan het AJD.O;;een gelijk/spel/-afdwingen.; Emma .moet thuis* van ;E.D.O.! kun-;, nen winnen In district 'n .wacht ons een in téressante /we<ö.trijd,/.tusschöi 7.7 de nummers één en twee.van de rang-, lijst, - Feijenoord'; en D.H.C.'/,, De Delftenaren zUö/:aJt1Jd gevreesde, .tegenstanders/geweest voor7 noord» .vooral als er, ln Delft ge-; speeld 'werd;';. DB. O. ..heeft FeUer. noÓM/al/rnenlgpuntJè^afgesnoept.; In r Rotterdam .y,toonde/FeUenoord sdch ^^wöönhjk/dè; sterlate^on/als deRn tterdamsché ./voorhoede;;- weei^ zoo in f vorm is »al8 yde i-laatstes'-we^ tei^;-dan'^-b'ét|nioeiiyk;anders; ten. Op sjHü^en'Twoidt een;.wed-; stül'dCBÏsiM'eld 1-«tórV.elubfl,;:tU.;-jfiparta :.en als de beste doelman van het land/ geldt,: het grootste aantal goals-/ tegen zich - gemaakt zag van aUë/j clubs ln het westen: twaalf ih/r. twee wedstrijden. Dit zal. >*lp- êër/ wel te na zijn en daarom zullen de/ Spartanen met een heel kleine/ overwinning al erg tevTee. - zij n./ Neptunus gaat naar V.U.C., -'J dat nog geen. wedstrijd won èn".dat.wé -> voor morgen een derde nederlaag voorspellen, ln Amsterdam wordt aan den Spaaradammerdyk'de/v. plaatselijke ontmoeting /tusschen:/^ D.W.S. en Blauw Wit gespeeld.-.//^ Dat wordt een harde wedsirijd tus-;//' schen twee clubs,die elkaar inf kracht niet veel ontloopen./ Ven/ dit soort wedstrijden valt gcw'ct^-^ lijk .niet veel te voorspellen. H.B.S./ speelt voor het eerst na langen, tijd/ weer op Houtrust en het zóu aard.g.;7, zijn. als dit feit met'een overwrn-//' nlng' gevierd kon worden,.., miar.- het 'gaat'tegen het nogongesld/en;/. DJ.C. en het 'zal dus wel niet lukken, Hoogstwaarschijnlijk 'zullen/' eind Mei -.van/hetvolgend/ j2*ar« twee; interlandweds irij deh/-En//5 geland—Nederland/^'ordeh/r^^ houden:' 'één/ ln- Engeland'%/èn- één in; Nederland;'-; /Medina winrop;pünt€n7vaii' j 7 Pa/lcrs'on .//.Th'eo Medina/ de; FranscHê;ic piden.;;' vlieg--/ eh/ bantaingew;c%. beeft, 'op punten, gewonheh'. yan':[d_eh;i Ehgelschmari- Jack -'"I^ttërsoh/|.wéy relcikamploen-.vllëggèWiCht;^/7hêt? Palais; des - Sports",te7Pari&f.%idt|| .Assócteted'.Presavto{dè.-z&^ 'Is /Pattersdn;" tweemaal vn^ë 'onder;'een-re^/v-an/dürecU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1