Aanval op 1939 Nederland beraamd I in Het incident teVenlo m 4^?: It y? Dé Rotterdam sche Bank Een Wereld pa riem ent Feijenoord verspeelt een punt aan D.H.C. ISSSS*"" iisöp VRIJ; ONVERVEÈRD m Zal Lindbergh getuigen? Gigantisch bouwwerk kleine De spanning in de eerste klas komt er reeds goed in Sparla en Nepiunus Spangen blijft aan den; kop - REDACTIE BNC. ADM. EENDRACHTSWEG42 ROTTERDAM, TELEFOON 25430 O LIJNEN) ABONNE?.irNTSPrjJS per- week: SI cf.nt pER kWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS,'! 0.1D BSJllÈler: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1133 ten name" van Amsterdamsche Bank; HET PARGDL VIJFDE JAARGANGl^o, 203 1 en; INLICHTEN GENDIENST: V Onafhankelijk Dagblad'voor Rotterdamen Omstreken V TELEFOON ;Nos:27BW «IBS'.«3» —/«SM?? .- ADVERTENTIE3 OTrSLHITEND TZLBF. "MISS, .■i-^Vv-Uy O v INLICHTINGENDIENSTTJITSL. TELEF.' ZfiM'f MAANDAGÜ6 NOVEMBER'. 1945 J De gedocumenteerde uitlatingen van Hiüer ten «üdc van hel Dit- breken van den oorlog hebben le Neurenberg groot opziengebaard. Hitler vitte zich als een tvaane-Innige. Op 23 November lUtt' heeft hij tegen zijn opperbevelhebbers vcrkl aard, dat hij de Nederlandsche en Belgische neutraliteit zon schenden en maakte daarbij melding van het grensincident te Venlo. Het'meest .opmerkelijke ,be- wijs; van de. - driestheid,'.waar mede Duitschland. het uitbreken van iden oorlogforceerdeis - tot dusverreVwei. dé .aai}- het. Neu- renbergscho - tribunaal- overge legde rede van Hitler voor zijn generaalsop22 Augustus. 1939. Deze;rede ,-wekt den indntkp dat Hitler,ten Aanzien yan?. Fbien doorDuivé&cfcën waanzin bezet ten was. Hijvergeleek zich; met eén.Djengis Khan,; die ook mil joenen vrouwen eri kinderen vernietigd had.„Wat. de .West- Buropeesche - "beschaving yan mij'denkt; doet er .niet toe:. Ik sal ledereen neerschieten, 'die tiaar; een woprdvan crltiek eeffzeide de .Fuehrer". Hitlers eenige vrees was; dat „éen vuil zwvi als» Chamber- Iain",weer met vredesvoorstel len zou komen. In dat geval wou hij hem „van de trap schop pen".-Staatslieden als Daladier noemde i Hitier ^.nietige wor men". Aan het slot- van; het meest merkwaardige stuk van etaatsmanswijsheld ooit verkon^ didg staatopgeteekend,dat Goering van blijdschap op tafel ■prong en danste „als een „wilde". Het Incident van Venlo f Het incident van Venlo, waar- by een Nederiandsch officier [- door;Nazi's werd doodgescho ten, komt ook in de documen ten van Neurenberg ter sprake. Op 23 November 1939 hield Hit- Ier een? rede over de politieke situatie Ivoor alle opperbevel- jf~|'hebbers£Sprekend over de ge- IJg varen, die het Ruhrgebied kori- d«n bedreigen,- zei hij: „In ^België en Holland is ieders "sympathivoor—^Engeland.-,en Frankrijk. Denk aan het inci dent te "Venlo: de man, die werd doodgeschoten, was geen En- gelschman, doch een Neder- landsch stafofficier. Dit heb ben wy verzwegen in de pers. De Nederlandsche regeering vroeg uitlevering van het - lichaam van den Nederland- l«chen officier. Dat is een van |haar^i grootste - domheden.? Op geen- gegeven r oogenblik zal? ik 'daarvan gebruik makengj om fmijri- actie te motlveeren' j Het schenden van'de neutra liteit van België en Halland Is: van 'geen beteekenis. Niemand zal daarover spreken als wij ge wonnen hebben. FRICK CONTRA GOERING. JPrick ijée'f? een aanklacht te gen Gberingingediend; ;in 'den •vorm;;van een beëedigde verkla ring, jwaarin hij .uiteenzet, hoe Goeringin419341 op bevelvan; Hitler d e partiji zuiverde,onge acht .schuld cf onschuld van -.de slachtoffers. -Honderd Jof meer menschen - werden i toen, zonder proces gedood. V.. ??Góeririg{ kan gevoegelij kals: de: leider van de beklaagden- groep worden beschouwd. Hij maakt thans een zeer strijdba ren indruk, luistert met de grootste oplettendheid en speurt mefc'.alle energie.'"naar zwakke plekken' in de aanklacht. Hij wenschfc dat de beklaagden zich' waardig gedragen en gaf .Hess een schrobbeering, omdat deze steeds in een boek zit te lezen, maar Hess gaat ongestoord met zijn lectuur door.' Seyss Inquart heeft ben nieu wen verdediger gekregen. Aan- vankeiyk zou hij verdedigd r\ Set prpees tcgan óorlógsmiadadiy per» ts ^Neurenberg: Dooreen$pe-< daal rkMy;Mut, gebowffde gariffi-tBor-:: den Aeoorlogtmiedadigers van de gevangenis naar de nttingseaal worden door - Servatlus, doch; thans heeft hij- zijn keuze laten vallen op dr.;Steinbauer uit Weenen.- - De verdediger van Frank zal twee Poolsche - getuigen laten oproepen, om te ^verklaren,, dat niet Frank doch de S.S. verant woordelijk is, voorde-gruwelen in Poien. Frank verwacht, dat deze zullen getuigen, dat hij steeds* het -beste voor had met het Poolsche volk. Lindbergh als getuige? Stahmer, de verdediger van Goering. heeft - medegedeeld, dat hij van - plan is kolonel Charles Lindbergh, den beken den Amerikaanschen vlieger, te verzoeken, als getuige voor.Goe ring te doeri dagvaarden. Sautër,; de verdediger van Ribbentrop, heeft medege deeld,, dat hij voornemens is lady pistor,- lord Béaverbrook, lord Londonderry en lord'Der by als getuigen op.,te" roepen- teneinde „de doeleinden van Ribbentrops politiek voor. den oorlog, te bewijzen". Actie tegen Franco in overweging De „News Chronicle" meldt, dat „Frankrijk de Spaansche ropublikcinsche regeering in Mexico City binnen enkele da gen erkennen zal". Volgens de. „New York Herald Tribune" zou het Amerikaar.- sche ministerie van buitenland-: sche zaken een plan overwegen voor het verbreken van de di plomatieke relaties met Spanje, hetgeen dan tegelijkertijd zou geschieden door de Ver. Staten eri Frankrijk. Dit zou aldus neemt; men aan Engeland er toe brengen eenzelfde beslis-, sing te nemen. Het Amerikaan-' sche plan - zou ook. econom isch e sancties tegen het Spanje - van Franco beoogèn. Italiaansch kabinet afgetreden ibé Itóliaansche reg e ering^on der, ^leiding v van ministerfpresi dent Parri heeft besloten.: afi te treden: Pietro Nenrii heeft ver klaard, dat dit in verband staat met de door de christen-demo- crateK-aangcnomèri-.hóudirig;-- fï i \rC-, - Socialisten winnen in Oostenrijk Voorloóptgeuitslagen van'de verkiezingenin OostenrUk .too- fanen aan, dat de socialisten een '^overweldigende meerderheid Ihebben behaald. Te We enen skregen zij 85 pet. van de stem- -'men-en te Graz behaalden zij 1 eenzelfde succes. Êmdc distribotic in Amerika ingang van Zaterdag is ntsoeneering van vleesch, Ön blik( vetten en oliën in Ika geëindigd.Deze öe- pg- zal op geenerlei wijze de then voor verscheping van iscïï, .bepaalde vetten en oliën ^geal 1 en b evrij de - lancïen fi^fóëden.' Alleen de .- suiker l'gërahtsoene erd in -ver- Itnet; het ernstige; wereld- irfc aan dit pro cl ach Het grootste bouwwerk;,' dat op, het oogenblik in Rotterdam wordt;, ondernomen, is dat Van het hoofdkantoor- "van de Rot- terdamsche Bankvereeniging N.V.,v;dat zich vanden Binnen weg-tot de Oldenbarneveldt- straat zal -uitstrekken. Het bank gebouw, 'dat-ontworpen is:, door, dén architect-ir. H. F. Mertens, zal - i> eenwaardige omlijsting vormen van het westelijk;deel van den Coolsingelhet ..is ca. 120 m lang, 32 tot 42 m diep, heeft eenkeldëroppervlaktë van 4330 m2, waarvan de kluizen en safe-Inrichtingen 1480 m2 in beslag nemen en de machine kamer 1110 m2, de rest is ge dacht als archiefruimte en rij wielbewaarplaats. De parterre heeft eveneens een oppervlakte van 4330 m2, terwijl de volgen de verdiepingen 2612 m2 zullen beslaan, doordat aan de bin nenzijde van het gebouw een groote „llchtkap" is uitgespaard De fundamenten voor het ge bouw zijn reeds in 1942 gelegd; het skelet zal; in 1946 klaar ko men; terwijl de -algeheel e vol tooiing 'nog wel eenlgeri tijd in beslag' zal nemen. Het geheel is op deri groei van de onder neming berekend- voorlooplg zal een belangrijk deei Van de ruimte voor andere bedrijven. SB. -'-ivden. Het meende danraoor. nog- de. llfó ttrf HIZUWS gunstigste atmosfeer voor ^onder- handelen) te,"scheppen, maar bereikte het amgeTceërde. De plaatselijke .ac- riimflT ties werken als apeWeprikken, ;<ïie de Y extremisten woedend maken, en de wfrat do;.knr !n D-. hun I woede den |gfe¥ëen oogehblllc M,1M ""ineelsche geweld, hebben weten waor ïll met Epneloml did. EU krllöen spUt ven I NlemmdeWeet dit' MM» »e ggaiblUs van iwakte en trech- ,'i Engelsche .polltlelï Het er heel slim tetlk'ablnet Slalirlr terug te drtn- maar helaas komt het allemaal ~ie«fgeweld werkt het extre- necr «P «e poUtlek van het lank- ötlïlden hand: en sjehrlr die aaom «oneweUende «ewe|d. van. alle inblik meende van den. ex-- gedragslijnen de, meest vcrwoeiten- Ischen vleugel geheel vrij te dc* H,ets ls afschuwelijker dan on- b'èeft concessies moeten doen, Verworpen te rijn aan een scheids- gföorjc de nationale conventie rechter-óle de situatie niet be- 'ösloten. Misschien 'had anders heerscht. WH Engeland een compro- "ï'èt de conventie zelfa niet Laat het dit dan formuleeren fjjDe verbindingen zijn- te' en een ultimatum aan belde par- ^n>dc berichten te onvolledig tyen voorleggen,:•'het heeft" er d< öjulst oordeel te gevent,maar mnVht toe- wu bet z«n macht niet Sxis nog niet duidelijk, dat gebruiken, laat het zich dan terug- Sdcor deze concessies heeft ge- 'rekken. WIJ rijn het dan wel kwijt, ffiêiSen wiJ blijven ens afvragen maör onnoodlg. bloedvergieten wordt 'lln de korte tijdspanne -van vermeden. Wat nu gebeurt e rtlsche wankeling de - moge- 'komt er -°P neer- d8t wij .het kwijt ^dlheeft geleefd voor een over- raken na eai crescendo van plaatse- fnSt tnssehen ons en-de demo- bloedbaden; Wij rijn voor" een hè Indonesiërs, voor een com- «><npr°rnl3.: omdat. wij weinig heli f dat. hen aan ons geklonken verwachten van een indië, welks J§wm dt.Engelschen)'- en de- vrbbetd in de sfeer van het.engste aoütcnvoor een voldongen feit -chauvinisme wordtgeboren. Eer-wille liaatst. Voor' twee voldongen van een compromis moeten wij ;yer: v?ant de Engelsche wapen- der ^aan d8n' de voorstellen, die andien .aj 'ingezet wordt, ,fi Van Mook gepubliceerd heeft, moeten gvoidongen felt. In elk geval ook onze-nationale gevoeligheden Mook noch de "mentaliteit. 0J> zet,ten cn. ons. schikken In een Jpositie, die het iemand mo- foWeremie van', drie. want de gema- naken snel de '.'groote zwen- tigde vleugel wQ zeker garanties, "t^voigen.-waarmede men re- evenal5 trouwen*.'De progressieve Who vcrwlkhcTngM™ot IhSHlPeh,- 15 too jwongi. Hot vom« "oae con- Whtlolt .nlot son do orde, maar ..do •hol: NodorS .Ti "ftfrv die van hot gmotod go- nogeUfk- .v/eld, 'dan moet..Nederland zoo- ver. moeten worden afgestaan, waar door woonruimte in de stad vrij komt.Op het oogenblik be draagt het personeel 490 per sonen dit aantal zal venr.oe- delijk, al naar. *t bedrijf groeit, nogaanzienlijk toenemenv - en zelfs dan nog zal er. voldoende: ruimte: zijn, die.voor- andere kantoren kan worden benut. DeY modernste ;?bouwtechni- sche snufjes zulleü: worden toe gepast, waarvan wij „air-condi tioning'/' wel als*, de voornaam ste willen noemen. Voorts wordt een aantal patemosterliften ge plaatst en ook zal „een buizen post niet ontbreken; Een geheel nieuwe safe-inrichting zal tot den imposanten indruk onge- .twijfeld hethare hydragen; Th' het parterregedeelt - komt een groote hal, waaraan de onder scheidene; afdelingen; zullen grenzen." Op 'de eerste etage komeneen groote vergaderzaal, de directiekamers en het secre tariaat. De tweede etage zal ten deele worden ingenomen door <ïe z.g, provinciale centrale; de bank telt 150 kantorenin ons land, die centraal worden be stuurd. Op deze etage is ook de bibliotheek ondergebracht. Op de; derdeetage bevinden 1 zich twee woonruimten voor con cierges. Een groote lunchkamer met moderne keukeninrichting,, welke veranderd kan worden in een ontspanningslokaliteit 'voor het personeel, ontbreekt .al evenruin. De vierde etage bevat de telefooncentrale ën een grootearchiefruimte. Op alle etages zijn kluisrulmten gepro jecteerd, hetgeen mede voor de te verhuren gedeelten groote voordeelen biedt. 'Set Indië-vliegtnig weer thuis. Vrijdagmiddag landde de V.C. t „Skymaster" op Schiphol, en hiermede'teas de eerste vlucht naar Indiê en terug binnen; 14 dagen toteen goed einde gebracht: Sy hun aankomst .1eerden de bemanning en; passagiers 'hartelijk verwelkomd.. Gezagvoerder Parmentier (achter microfoon) vertelt over sijn .reis. Achter hem de tweede bestuurder Hakkenberg. Verder ciet men den heer Plesnan, di recteur der KJjJK. en den 'heer Hans Martin, directeur der Indiëlijn, die de vlucht meemaakte Bevinwenscht: Recht van naiies Minister Ernst Bevin heeft in het Engelsche Lagerhuis nogmaals een beroep 'de groote mogendheden ge daan de kaarten op tafel te1 leggen. Laat ieder zeggen, wat hU verlangt, hetzij grondgebied, bases of; andere' zaken. Diegenen der kleinere na ties, die argwaan koesteren ten op zichte van Groot-Brlttannië" noodig ik. uit. dit' openhartig aah: irüj te vertelen. Zij zullen een openhartig antwoord krijgen. Dé regëerlng van G. Br, wenscht boven alles recht tc doen en Tecbt hangt niet af van de vraag of het belangen van een groote, dan wel van een kléine natie betreft; De „groote drie" hebben niet altyd te beslissen'. Bevin'' vervolgde: „De Duitaehe' minderheden in Europ a moeten naar het eigen land - worden over gebracht op., menschelijke wijzè; Dit geldt voor drie en een halt millioen Duitschers uit Polen, twee en half millioen uit Tsjecho-SIowakye en een halfmillioen. uit Hoiigari]e. Italië wenschen wij zooveel moge lijk vrijheid van handelen te gunnen. De Griekscbe regeeringsmoeilijk- heden' baren ons groote zorg. Ik hoop, dat. Damastlenos In' functie bUJft. om zjjn land door deae zware cris"is:"te helpéh:-'' -Berin deed uitkomen, dat G. Br. zich. niet met de blnnenlandsche asties der staten in het Midden- Oosten wil bemoeien. H3J voorspelde 1rooskleurige toekomst voor Irak. Van Molotof heeft Bevin de verzekering gekregen, dat de U.S. S.R. zich strikt aan de bestaande verdragen zou houden. Aangaande Indonesië merkte Bevni op, dat 'het eenige doel van G; :Br. is; de liquidatie van den nasleep van den oorlog met Japan, volgens MacArthurs bevelen.' v Vergelijk Ij verstandig De. Engelschen wenschen slechts geïnterneerden en. krygsgevangenen té helpen en zullen zich niet men gen in meénlngsverschlllen tusschen de Ned. regeering en de Indonesi sche bevolking. Als de militaire; doelen ajjn bereikt en het burgerlijk De Rotterdamsche Bankver eeniging zal met -dit represen tatieve gebouw Wj het zeer be langrijke kruispunt, dat het van Hogéndorpsplelnzal worden, veil eer zal. Inleggen. Dit nieu we 'bankgebouw ls niet: het eeni ge, dat in Rotterdam zal ver rijzen, ook andere banken laten in het stadscentrum nieuwe .ge bouwen' plaatsen. Dat het ge bouw vat,het hoofdkantoor van de Rotterd; Bankvereeniging onder deze een eervolle plaats zal innemen, zal een ieder na bovenstaande uiteenzetting wel duidelijk zijn. .- oEngélsche macht? standlg-2|ju> ter-' rijde te gasn'- staan fti- i" totde.Jtrijd:;ia uitgcwohten-.d^ol- hyyttEn gel an d.;.rich« hén;die.haar:; onvermijdelijkhebben Scliicbrccksche Forensen mogen jnicben Ingaknde 3Iaandag 3 Decern- ber zullen dé? treinen van Rot terdam D.P. naar Pijnacker en 'terug weer regelmatig stoppen te Sehiebroek-Wilgenpias. Onge twijfeld zal deze. nieuwe maa.t- régêl van onze actieve spoorwe gen door de förénsen vanSchië- en omgéving met - vreugde h begroet,'" f, Nationale conventie vergadert Reuter seint dat de nationale conventie der Indonesische „repu bliek" die Zondagochtend werd geopend als de belangrijkste ge beurtenis wordt beschouwd sinds 'de Indonesische revolutie begon. Boetan Sjarir heeft om. verklaard „Ons volk is in een positie geko men, waarin zij het leven of de dood van een natieonder het oog zien. De regeering zal het program ma leiden, dat wy moeten volgen. Onze positie is sterk ondanks de omstandigheden en wy .zijn van meentag, dat i wJJ ons niet door andere groepen -in' een richting kunnen laten dringen, die wij niet in will en'!. „De deur voor verdere besprekin gen met- de Indonesiërs staat "nóg wijd open en ik ben van plan haar open te houden, wat er ook ge beurt", aldus heeft Van Mook te Batavia verklaard.: „Maar van nu af aan-moet het initiatief van de andere zijde komen"; voegde hy er aan toe. „Tenzij belde partijen tot een beter begrip komen.van eikaars standpunt en. bedoelingen, is .het verkrijgenyan een constructieve; oplossing buitengewoon moeilijk". Volgens Van Mook is "de. reden van de Indonesische weigering,om verder te onderhandelen, het uit oefenen van druk van extremisti sche zijde. „De Nederlandsche plan nen zijn. bekend, maar ik kan niet zeggen, dat er tot nu toe Iets dat op vrucht-dragende besprekingen lijkt, van andere zijde ls gepubli ceerd. Vier ?Rocket-firing" Mosquito's hebben vandaaghet radiostation van: Djokjakarta aangevallen en zoo een eind gemaakt aan de uit zendingen. Ook het zendstation Soerakarta werd bestookt. De Indonesiërs - hebben getracht mat behulp van 200 kleine vaar tuigen een lading-uit te voeren aan den oever van. het meer by Am- barawa.'. Na-.de landing hebben de Indonesiërs de nabijgelegen ge vangenis bezet, waar zij door tanks en artillerievuur uit verdreven zijn. „SLECHTE ACCOMODATIE" Te Southampton-verlieten Vrij dag meer dan 1000 man Britsche troepen het Nederlandsche passa giersschip johan de Witt. Het schip zou 2.000 militaire verlofgangers iiaar.Ttanë„ terugbrengen.: De solda- ten beklaagden zich over het slëchte."eten' 'en ovéj" de accwno- bewind hersteld I«, zallen de Brit sche troepen onmiddellijk worden teruggetrokken. Er bestaan echter verplichtingen Jegens Nederland. De Nederlandsche regeering wil niet onderhandelen met Soekarao. Eenige der belangrijkste gebeurte nissen in de geschiedenis .van het Britsche Rijk zijn voortgevloeid uit omstandigheid, datde regeering 'zo o verst an dig was met rqbellen tot een vergelijk te" komen. Berin acht de bekwaamheid tot onderhandelen van de Indonesiërs gering. Hoeeerder de strijd: ge staakt wordt? hoe beter het'is. Souverelniteltaldus .vervolgde de spreker; moet _kunnen opgaan in. een hoogere souvereinlteit. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de V.Sr Het totale opgeven van natio nale souvereinitclt in Europa is door tegengestelde economische en ethnische belangen niet. mogeiyk. Het internationale arbeidsbureau kent geen staatsgrenzen. Waardevolle vertegenwoordiging Bevin meende, dat men- moest komen tot eén wcreldvollcsvcrtegen- woordighig, onmiddellijk gekozen door het volk; waarvoor de Tegee- rlngen, die de vereénlgde .volken vormen, verantwoordelijk vyn.' Oor log was uitgesloten, als de gewone man daarover te beslissen had. Spr. is bereid met wien ook te gaan beraadslagen over de bevoegd heid of grondrichtiynvoor een wereldvolkavertegenwoordiging met het doel den vrede te beveiligen. Het Ideaal ziet Bevin in, een recht spraak door een wereldrechtsinsti tuut, gesteund door een wereld- polltie;I' l Nederlandsche bokskampioenen Zaterdag en Zondag zyn te Am sterdam-de amateur bokskampioen schappen van Nederland gehouden. Kampioen - werdenvlieggëwicht: Schneider (N.HObantdmgewicht: Kabalt (N.H.) vedergewicht:; Die- ver (O.) (na 3: extra ronden met De Bruin)lichtgewicht: Paré (N.H.)weltergewicht: Remlë "(Z.),';. middengewlcht:' Schubért (N.) hal fzwaargewich t; Bakker (N.) zwaargewicht: Niemams. 5,;-1 Noord-Holland won den l kampi- oensprijs voor.het district, dat-de meeste punten behaalde.':'-"Y. Y Wereldkampioeaschappcn in 1948 in Nederland' De Nederlandsche WIelren Unie heeft een voorstel bU de U.OX in gediend: om "dé wereldkampioen schappen in 1948 in Nederland te organlfieeren. Aangezien in 1948 de N.W.U.' 20 jaar bestaat; zal de U.C.L ongetwijfeld dit verzoek: inwilligen. Biljartwedstrijd Nederland- België Naar wijvernemen zullen de volgende Belgen ultkommi in den biljartwedstrijd Nederland—België, welke waarschijnlijk: II, ?I2 en l3 Januari as. te Amsterdam wordt gehouden: Gabriels, Van Belle, Baudaerten Vingerhoedt. Voor Nederland, zullen uitkomen: Van de Pol (45/2), Van Vliet^(45/1), De Leeuw (71/21 en Sweering (drit£ banden).-■ verliezen De veirasrineeii zyn Zondag ia de voetbalcompetitle inderdaad niet uit gebleven es de spanning, begint er la de verschillende afdeelingen nu al aardig ln té kornenh Dat de enthou siaste ploeg van D.H.C. aan FeDenoord het hoofd kon bieden en het tot een doelpuntlöo5vgelUkspel kon brengen, was wellicht hat" meest opmerkelijke, resultaat van:, dezen dag. Het was het achtste gelijke spel tosscben deze twee clubs.-'1 -* Ia district.!!kwam de nederlaag van Emma, dat voor;een der sterkste clubs, van "deze afdeéllng.gehouden werd, ge. heel onverwacht, vooral omdat EDO tót dusver; nog geen enkele overwin ning had kunnen behalen, RFC hand haafde rijn ongeslagen record door in een wedstrijd die niet op hoog peil stond -'tv Gooi. -met -3—2 te klop pen. Wie het-spel van de Rotterdam mers ln dezen; wedstrijd rag. zou ze ker: niet gezegd hebben, dat RFC tot de hoogste geplaatste clubs- ln deze afdeèling behoort. Apon was weer de groote stuwkracht van het elftal, maar van de.-voorhoede ging maar weinig uit. Door,- Verbeek en Van Oorschot kregen de groen witten een 2o voorsprong.. .'Brandes, de oud VUC-er, die dit seizoen voor .'t ,Gool uitkomt,, verkleinde den achterstand en v. d. Glessen bracht de stand op M. Er kwam nog even spanning ln, toen Willemsen den achterstand tot 3—2 teruggebracht had, doch verdere doelpuntenr bleven. ult. Zondag ont vangt. RFC Ajax éri dan zal moeten blijken of .de Rotterdammers werke lijk aan den kop van de ranglijst thuis booren-"* V "V De Volewljckershebben zich niet door VSV,r dat Inderdaad wel heel zwak ls dit Jaar, laten verrassen. De 62 overwinning van, de Amsterdam mers was duidelijk genoeg. :-ZU :heb- beh nu de leiding overgenomen van Ajax, da een vrijen dag had. DOS klopte ADO* met 3—1, hetgeen als een zeer verdienstelijke prestatie aange merkt, kan worden. Aan. den kop is hier de stand: Volewljckers s 3 fl ll—5 RFC 36 B-4 Ajax .2 2 4 10—4 Spanning ln hot Stadion. BIJ FeijenoordDHC ls-volop span ning geweest; Het gebrek aan doel punten "is ruimschoots vergoed door spannende momenten, "want belde doelen zUa' ln-; dezen; wed3trijd.,heel dikwijlafln gevaar geweest, AkCvaa DHC' nog 4lets Imeer.^dan^.yan Feljen-' oord en was viid. Broek niet lh ruik een. uitzonderlijk goërfén' vormge weest, dan; zouden --^de Delftenaren ongetwijfeld verloren,, hebben. De ge heel© verdediging ,;>yan DHC heeft zich trouwens bijzonder kranig ge weerd. Dltmars -en Scheurwater vor men een stevig én trapvait backstel. •Het-waa.Jammer, dat de veelbeloven de. Scheurwater, ln do tweede helft door-zijn enkel zakte ën niet .verder spelen kon. De'Delftsche achterhoede had zichniet ln het minst van de wijs laten brengen' door den roep, die er yan devTelJenoorrtvporboede uit ging. ZIJ legdedie: voorhoede volle dig aan banden. -Feijenoord. heeft daartoe zelf. voDedlg meegewerkt. Het opereerde bijna 'steeds met drie man ln dc voorhoede cn de W-for matie WQ3 soms wel wat te diep naar ónzen smaak. VooralLinssen blëèf meestal heel ver achter en hoewel bij 'dlkwUla blllg gaf nog één groot tacti cus te zijn, bleef zijn plaatsen beneden de maat en zoo waren dé: Feijenoord aanvallen;; hoe 'talrijk ook, .tendoo- de "gedoemd. 'Er kwam nog bij; dat het allemaal meestal te veel tijd kost- te-i Van de Xorput waii juist- Iets te traag en btj .maakte daardoor het gup- -cesvone^Ingrijpen jvan- de .DHC-back» telkens -weer. mogelijk, Dit neemt, telkens..-weer, mogeiqie, Dit neemt, echter" niet weg, dat - de Rotterdam- Volharden VND1 - - wu-rfa V1a*<» .-'7 -. sche middenvoor toch kans heeft ge zien een Aantal fJksche «choten in .te zenden. 'Al^Ia de eerste minuten Echoot hij tegen "„delBt endaarna •heeft;,.v., d. Broek er nog zeer vele .uitgehouden1.':-..":;':'if'■'.iïf.-rïtï Het is zeker, niet; aDeen de achter hoede van DHC i geweest, die het' Feijenoord lastig gemaakt heeft; Ook de bewegelijke voorhoede, die voort durende in hoog tempo speelde, was uiterst gevaarlijk. VanJ den Engel mag dan zijn vorm' van; voor i den oorlog niet terug hebben, bij behoort nog Rotierd. Kofbalbond. - Ie klasseBarendrécht 2—Het Zuiden .4 4—0; DSKV 1—Trek vogels 2 2—2; Succesi2-i-WION 2 2—1. ••.'•-;> - 2ë klasse: "AOCR 2—Het, Zui-; den 5 5Q; Spangen S^-Actlef 2 3—ZDSKV 2-^Sperwers2 ;1^—j; 11J De Spartaans, 2-Velox 2 0-8? 3e klasse: Rozenburg 4^Span- gen 5 2—2; Ons Huis 4—Schie dam 3 3—1; WION "4Vel ox 3 0—0; Ons Huls 5-^De Spartaan 3 0—10; Actief 3^-Ons Huis-8 SPORT IN !T KORT rr-i.Te Genève, verloor Zweden den interlandwedstrijd tegen Z witscherlandmet 3—0. - De -schaafcskamploenschap- pen. van:. Nederland worden: dit Jaar te 'Heerenveen "gehouden. V:tt) Het ;biljartkamploenschi van Nederland Tr=2, dat. te Leeuwarden gespeeld werd, gewonnen door, De Leeuw, altijd lot de beste buitenspelers v« ons land. Dijkman eri Dltmars zijn stevige doorzetters én zij hébbén de? Feljenoord-achterhoede, waarin v. «L Heide wéér meespeelde, zeer veel werk gegeven. Zoo is hèt dus .een;? wedstrijd geworden, van twee goede, tegen elkaar opwegende ploegen, van welke FeUenoordwel toeter voet- j ba 1 déen o ok de meest e 'kanskreeg. 's Er waren erbU? die do or wa arlij k *'on- begrijpelijke, oorzaken geen doelpün- ten opleverden. Vooral ln de tweede helft gebeurden er voor het 'Delft- - sche doel dikwijls wonderen en ln de .laatste seconden nog leek yrauw-"4 deunt het winnende doelpunt te. zul-? len scoren, maar hö echoot van nau- welljks een meter afstand tegen dén op den grond, llggenden doelman aan. Slecht spel van' Spangen. De wedstrljd tusschen Sparta en - het verjongde Stormvogels ls al heel slecht geweest. Hoewel. Sparta een groot deel van den strijd in de meer- 'dérhéid geweest is. heeft hettoch? niet kunnen winnen. Nadat Sonne- veld Sparta de leiding had gegeven. maakte Van Pel gelijk en ln de twee de helftbezorgde de zeilde speler Stormvogels deeerste overwinning. r De eerste overwinning behaalden.; ook de beide Haagsche clubs .HBS ,ea» VDC. Vooral yan HBS, dat weer voor5 het eerst op Houtrust speelde, was het een. zeer verdienstelijke; prestatie DFC met 4—3 te kloppen, Neptunus verloor met 20 van. VUC.- De belde-, Amsterdamsche clubs DWS en Blauw Wit doelden na een harden wedstrijd met 1—1 de punten. Het is zeker, op-',, merkelijk, dat alle clubs ln deze-af-,? deeling na drie wedstrijden reeds verlleapunten hebben.. Aan den- kop; ls, de,.stand: Feijenoord s 2 .1. 5 10—4; DHC. 3 2. 1 5 B—5 DWS 3 12 ,4 S— Voetbaluitslagen Eerste klasse, District L -'t Gooi— RFC 2—3; DOS—ADO 3—1, VSV—De VolewlJckerB 2—Emma—EDO 34. Distriet H, HBS—DFC 4—3, sparta —Stormvogels 1—2, roWS-rBlauw-wit 1—1, Feijenoord—DHC 0—0, VDC— Neptunus 2—0. District III, Be Quick—Ensch- Boys Cs 2—1, PEC—AGOVV ,1—4. NEC—Go Ahead 2—3,:, Esnchede—Tubantla0—2, Wagenlngen—Heracles 2—1.v; v?;.?* District IV, WillemÏT—VUsslngeii 2—0,. NAC—de Baronie 0—0, - RBC Longa 2—1, RKTW—Eindhoven 0—4. BW—Helmond 1—0. District V, Be Quick—Vela citós 1—2,: HSC—GVAV 3—0, Snerk—LSC 4—0. DistrictVI,LimburgiH—Roexraond 'O 5—1, WV—Sportclub. Emma 1—1, Ju-;; U ana—Bleljer hel de 5-3. PSV—Bra- bantla 2—0, Maurits—MW -0-€.i» District H.Tweede klasse A. -VFO— cw 4—1,4 SW—COAL 1—1, -BMT— Overmaas 0—7, VDLavv3—l,j Ex- oelslo r—Fortuna 1—0. - 4 Derde klasse - C. ConcordiaDe Muücbéh: 1—-6, EEC—vcs B4, I De Hollandlaan—Hoek van Holland. &r-L Spartaan 20—Terlaak 5^-0, Postduiven —Excelsior ao 5-0. J Derde klasse d. DHS—RDM' e; Foortugaal—Leonldas Martini*— VOC 4—6, DCL—EDS 1—1, Slikken- veer—Pechvogels i—2. •- Derde klasse E. DHZ—DCV 1—6,: CKC—DDC, 3—l. Fluks—ZWÜndrecht 1—2 EBOH—Alblaaserdam 1—1. 'Vierde klasse E." Delfla-DVK—Zuid- einde 4—0, DVC—DSC 1—1, "rDHL—".C Lenig en Snel 3—1. Wlppolder—DJS 2—2, voorburg—Maastricht 3—1:*- vierde klasse G. DZB—;Ursus B loemh of—Ou d Be'J erlaad 1—1, SFC DRL 3-1, Aeolus—St. LodewUk 2—3r;:. Steeds Hooger—HION 6—2,: Satumus DINDUA 7—3,- - Vierde klasse H. .HlBesluls—Schie-,0 dam 6—5," HUlegersberg—Hermandad f 5—2, NHS—DONK 5—3, GVR-AJO— DEH 3-4, Florissant—SIOD 2—2, St. Vierde klasse L Wlt-Rood-Wlt— Flakkee 3—7. Vierde klasse 3. 5MV—Sunrise 4I, Progress—Holnes4—i, „Transyalla— -:p bov a-a. De korfballers kunnen op een geslaagden wedstrijddag - terug zien. Het geheele programma werd afgwerkt; Deetos bleef op het goede pad, door Achüles een sfcerige 7—1 nederlaag toe te brengen. Deetos zal stellig t Op I December bokst een Ne der landsche amateur bobsploeg In het Concertgebouw?, te Amsterdam tegen een ploeg AmprlkanPTi- J Nederlondaché schaatsenriJderB zullen van^ 10—20. Januari deel nemen aan ^wedstrijden te Chamo-- nix.,:>Zlj hebben ook een uitnoodi- glng;voor.; Zwitserland ontvangen. Y:# Tydeha •- zwemwedstrijdenin Antwerpen wérd Hoving tweede achter Jang (Frankrijk) In 1 'min. 2.2 sec?VanDrie!..won-de 100 en ,200 meter schoolslag. HUlegersberg verloor den polowedstrijd met 4. BIJ de wielerwedstrijden te Brussel wonnen Schulte—Boeyen den-: omnium.- Van der Voort werd tweede achter den motor. Een gigantisch ouwiverk, ;dat:? deri C^isuigêi?i>ver /plaatselijk trachéiS ten, een hartig woordje bij het' kampioenschapmee tespreken,? In de Prinsenstad won, DKC overtuigend van'Gymnasiasten; een goede -prestatie van /- het;» pittige;:: DKC. Onze stadgenoote Het' Zuiden maakte tegen HSV? geen fout. H3V kwam met; 1—0;. voor. Het Zuiden maakte 'mét;: moeite gelijk.;Na dé;rust.waren onze stadgenooten *t eerst; a'ah bod, dóch HSV. deed ?den" voor- sprong teniet, 2—2: In het ver-' dere verloor» van den wedstryd.. was Het Zuiden het fortuiniykst' en de party eindigde met '^-2 In het voordeel van de LOver- banters.. Ons Eibernest; dat een;? gunstige plaats op de ranglijst Inneémt, v speelde:; tegén??Vlcus^s; Orientis.Dit was een aardige wedstrijd met goed tegenspel van de Leldenaars. Spangen behoudt met een óverr winning van 21 op Schiedam in haar afdeeling den kop; een mociiyke klip is hiermede om- zeild.. Verder, verwijzen wy naar: de uitslagen, Ie klasse: DKC—Gymnaslasr?? ten 5—1; Deetos—Achilles. 7—1; j. Het Zuiden—HSV '4—2;>?'Ons?. Eibernest—VIcus Orientis 2e klasse: Fluks^AchlUés£v2 6—1;ALO—Hou) Stand^li^isf Gymnasiasten2—Dié. Haghe :;2;5? 2—6; ons-Eibernest r.2^-Vicus'; Orientis 2 3—1; OSCRr^Het Zuiden 2 1—4; TOV—Rozenburg,j 4—2;Sparigen-rSchièdaxa" Fluks 2—Ready 3 3—2; HSV" 2— OlympLaan;0?-llVelox—Zui-:?}^> derkwartier Z—Ql' ReadyfYGym^;F§^ naslasten S 2—7^Aigëmeene Phoenix-2—2 AchUles..;' 2 2—2; TrekvogelsRegenboog i? '(ÖScm-^He'tïZulflên'iSïa^jfea 3ii«ndrMht-^uccëst;5^1;t|Wl® I ■ON^UlCt1ï45^STO¥,:2-/ae1|'#4 Spartaan tll^Spansen:^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1