Landstorm zou geallieerden tegenhouden Motie van voor vertrouwen VRIJ, ONVERVEERD HET PROCES-MUSSERT Musserts verraad vastgelegd in stapels stukken uit zijn uitgebreid archief Omwenteling was voorbereid Bliksemoorlog tegen Nederland Ambassadeur verwekt sensatie Hatta bepleit humanisme Revue der meeningen Film gestolen S.D. vrouw in België gearresteerd hei nieuws plechtigheid Voor Nederlands vrijheid Hei geval-van Wijk li:!ff Mas»,* 9''-v vr&ifz 71 m ifei Ay-* W REDACTIE EN ADM. EENDRACHTSWEG .42 ROTTERDAM, TELEFOON. 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PEK KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS I 0.10 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amsterdamsche Bank T FARGD I ADVERTENTIES EN ENLICHTTNOKND1ENST: SCTTTEDAMSCHESINCEL NO. 42, ROTTERDAM. TELEFOON NOS.. 27839 24155 2415524399 - ADVERTENTIES UITBLUTTEND TELEF. 24155 INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEF. 94156 VIJFDE JAARGANG No. 205 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 28 NOVEMBER 1945 MET BELANGSTELLING EOOET MUSSEET de tenlastelegging, voorgelezen door den procureur-fiscaal mr. J. Zaayer, aan: De arrogan tie, wtfke speciaal „leiders" eigen schijnt te zijn, verliet hém ook •••••-gedurende dit proces .niet', (triset). y-\ Bij de voortgezette behande ling van het proces-Mussert few am gistermorgen de Ger- maansche Statenblok nog ter sprake. Het blijkt, dat Mussert's op vatting van den bond in deze richting ging, dat Hitier na een Duitsche overwinning als Duitech staatshoofd, zou bedan ken" en nog slechts als leider van den Germaanschen Staten bond zou optreden. Tot dien bond zouden Zweden, Noorwe gen, Denemarken, Zwitserland en Nederland moeten behooren. Natuurlijk onder Duitsche lei ding. De vroegere president van het Vr edesgerechtshof, mr. J. H. Carp, bevestigt, als getuige ge hoord, dat hij een concept-sta tuut van den statenbond heeft opgemaakt. Hierin wordt ge sproken van den Führer van het Groot-Dultsche Rijk. aan wien alle afzonderlijke staats hoofden ondergeschikt zullen zijn. Dit was volgens Mussert een fout, één van de gebreken. •waarom het 'concept niet aari de Duitschers is overgelegd. Wanneer de president Mus- éert vraagt, waarom hij op 20 Juni 1942 een groot aantal lei dende partijfunctionarissen den eed van trouw aan hemzelf af genomen heeft, moet verdachte wel toegeven, dat hier toch wel sprake is van een. zooals de president het formuleert, door trekken van den eed van trouw door Mussert zelf aan Hitier af gelegd". De Landstorm Ondervraagd over zijn bedoe lingen bij het oprichten van den Landstorm Nederland, zegt Mussert, dat hij ditgedaan heeft om'te"voorkomen,"dat de oorlog tusschen Duitschland en Engeland op Nederlandsch grondgebied werd uitgevochten. „Waarom werden deze troepen dan in Nederland opgesteld en niet b.v. in Frankrijk", wil de president weten en Mussert ant woord: „Als er in Nederland ge noeg troepen lagen, zouden zij hier wel niet komen Het klinkt zwakjes, vooral wanneer de president daarna de notulen voorleest van een rede; door Mussert op een bijeen komst van kernleden gehouden. Hier sprak de leider: „Het is ab soluut. noodzakelijk, dat wij aan den oorlog deelnemen, mijn reis naar Berlijn had ten doel de opleiding en uitrusting van on ze troepen te verbeteren. Dit zai geschieden door de S.S "Wanneer de president een redevoering'yan Mussert citeert en besluit met „Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil", zooals dat daar voor hem op het papier, staat, barsten alle aanwezigen in la chen uit, alléén Mussert kijkt ernstig als een man, die beseft, dat hij niet alleen naar zijn da den veroordeeld wordt. Zoo er ooit iemand mocht wenschen zijn eigen woorden in te slikken, ïxdari. is het wei deze Mussert- IJdelheid en bureaucratie naar iDuitsch voorbeeld zijnde oor zaak, dat zooveel documenten, waaronder zijn eigen dagboek, bewaard zijn. gebleven .om thans tegen hem te getuigen. Zeer he rwarend voor verdachte is de circulaire, waarin Mussert op wekt tot dienstneming bij de Standarte Westtand der "Waf- fen S.S. Mussert moet wel er kennen, dat deze circulaire van hem is uitgegaan.*'-■ 5.V Herziening staatsbestel :ó/Vervolgens komt mr. J. H. Carpin onzaligen tij d presi dent van het beruchte Vredes- gerechtshof voor het getuïgén- bankje. Omstandig zét hij uit een," hoe hij reeds in Augustus 1940 met Mussert de mogelijk heid van een herziening van het Nederlandsch--staatsbestel heeft besproken. Getuige Carp blijkt ook te hebben gewerkt aan een grond wetsherziening, waarin voor Mussert defuiietie van Rijks bestuurder naar Hongaarsch voorbeeldwas. gecreëerd. - Mussert erkent dan. dat hij In Augustus 1940 al getracht heeft Seyss-Inquart 'te: winnen, voor zijn plan om via den Raad van State een omwenteling in hèt' staatsbestuur .teweeg te bren gen-.Hij: deed alle: moeite .om over deze kwestieeen onder houd met Hitier te verkrijgen, een z-g. Führerentseheidung. - -De Könlnglh- De. president„Uit alles blijkt wel. dal u altijd op het stand punt hebt gestaan, dat het ver- trek van de Koningin een zégen" was voor het volk". Mussert: Ik zou alleenhet" vertrek, van de Koningin, met één of: twee. ministers goedge keurd hebben met het'oog op Indië; niet van hte'geheele'ka binet". De president neemt met dit antwoord geen' genoegen en herhaalt :zijn vraag, waarop Mussert /«enigszins bedremmeld zegt:: \ilk. zou, daar geen.'ant woord op weten" „Vroeger kon u dat tocïi wel", riposteert- de president,- 'grijpt een legger; enciteert uit Mus sert's: nota- van 5 Sept. 1940: ,.Ik dank de Voorzienigheid, dat de koninklijke familie gevlucht is, omdat daardoor een beletsel voor den opbouw van het land is weggenomen".. „Ik zal maar nietvoorlezen, wat u; 'in Juli 1940 over Prins: Bernhard hebt geschreven','zegt mr. Van Ber- ckel op emstigen toon, „maar volstaan met de passage in het zelfde artikel In Volk en Vader land, waarin -u schrijft: „Wij, na.tionaal-socialisten, zijn over tuigd. dat op 13 Mei 1940 het Oranjehuis heeft opgehouden te bestaan. Koningin Wilhelmina Is - de laatste der.regeèrend'e oranjes...."" „Hebt u dit geschreven, Mus sert?" „Zeker, mijnheer de pre-, sident." Na een gedacütenwisseling over de wijze; waarop Mussert zich van de Kroondomeinen wilde meester niaken, verdaag de de president de. zitting tot hedenmorgen. i Het requisitoir Om even voor tienen, evenals gisteren, wordt de verdachte binnengebracht; gevolgd door de getuigen en dan. brengen dé griffierbedien'den ook de diverse stukken uit het dossier binnen. Omstreeks tien minuten over tienen komt het hof binnen';-De samenstelling is gelijk aan gis teren. De president stelt enkele gebruikelijke vragen, danris het woord- aan. mr. - J>- Zaayer, den procureur-fiscaal, .voor het' hou den van zijn requisitoir. „Bliksemsnel moet Neder.land worden aangevallen. Wij; zijn, van het begin af aari vastbesloten, om tegen de Westelijke mogendheden te vechten. Het oorlogsmoreel zal beslissend zijn,'; en wij .zijnin dit opzicht hét.sterkst. Heb geen mede lijden. De sterkste is in zlyn recht". Aldus .sprak Hitier. ia, een rede - voering voor zijn stafofficierenop 2a..JVovember -1939f^nadat--hlJ- reeds in Mei. van dat jaar een. Inval in ons land had doen. voorbereiden, voor: wanne er hü me fc; Frankrijk én Engeland in' oorlog 'mocht zijn- gé- .komen./ Reeds in het jaar 1935 "waren de nazi's bezig met hun plannen voor wereldoorlog No. 2. De "Amerikaan- sche aanklager. Aid er man, heeft daar teNeurenberg gisteren be-' wijzen van overlegd. Op den Obersalzberg, op 22 Au gustus 1939,hield Hitiertot zijn hoogste officieren sensationeele redevoeringen. Hij -bracht daarin hulde aan zijn eigen groote pér-, soonlijkheid, en. wel in 'bewoordin gen, die aan hét1 nageslacht ten duidelijkste bewijzen, wl.e de man is, die als schuldenaar aan het be gin; en aan... het eind. van dezen tweeden wereldoorlog staat. Polen had geweigerd om neutraal blij ven wanneer Duitschland eurst het Westen aanviel, en daarom had Hitier het besluit genomen'om Po len zelf onverwijld aanjte vallen. En hh: onthulde, vastbesloten te zijn.' om daarna mét de vijanden in het Westen" af te rekenen. Hitier kwam. toen o.a. uitgebreid ter. tafel met zijn plannen voor den aanval op Neder land, doch deze zul len door den Engelschen aanklager behandeld worden, Generaal-Majoor Hurley, de Amerikaansche ambassadeurin' China, heeft zijn ontslag_aange- vraagd.. In de formeele verkla ring betreffende zijn besluit heeft Hurley a.m. verklaard: „De V.S. hebben èen einde ge maakt aan den oorlog-in het verre oosten door het verstrek ken van leen- en| paebtvoorra- den: en door het gebruiken 'van onze: geheele reputatie voor "tiet ondermijnen van ;Öe democratie en het steunèn van het" impe rialisme en van"hét communis me.. - Onze beroepsdiplomaten hebben voortdurend aan de: communisten verklaard, dat mijn poging tot; hétvoorkomen van de ineenstorting: van de .na tionale Chineesche regeering niet de- politiek van de V. S. wa ren, Het "verbazingwekkende kenmerk van onze buitenland-: sche politiek is; het groote ver schil tusschen onze, als zooda nig aangekondigde, politiek, en onze houding op tiet gebied van de internationale .verhoudingen. Er is een derde/ wereldoorlog op komst. In dë diplomatie, zooals die thans bédreven wordt laten wij het toe,dat wij wor den opgenomen in; een blok van mogendheden, aati de zijdeyan tiet koloniale imperial isme, '.te gen het communistische impe rialisme. ,1 De leiders'vande Amerikaan- sche buitenlandschë politiek zijn steeds, ondèrling verdeeld- Dien tengevolge zijn wU altijd .hét slachtoffer,geweest van die. lan den, welke er het best in. slaag den ons naar den jmond te pra ten; tenéinde onzen materieelën steun te verkrijg^i.'; In Washington jweïd de ver-' klaring, van Hurley als het meest dramatische protest tegen de Amerikaansche politiek in het verre oosten bèschóuwd, 'dat ooit-werd geuit. A - Het Kabinet-Sjahrir heeft in de Nationale Conventie een mo tie van vertrouwen gekregen met 89 stemmen vóór,; 1 stem men tegen en II blanco, meldt •A.'p-V Na de stemming sprak Sjah- rir er zijn voldoening over uit, dat zijn politiek in zijn minis terie zulk een grooten steun had ontvangen. „De weg-is nu vrij voor belangrijke .vorderingen In allerlei richtingen". Sj ahrir zei de" verder, dat er een algemeene opluchting en dat er kwesties waren behandeld, die men een maand .gelèdëri nog niet fluiste rend had durven uitspreken. Hij was er bijzonder mee ingeno men; dat de extremistische jeugd', langzamerhand zijn leer stellingen ..aanvaardde, zooals dezegeschetst; zijn in.;zijn bro chure „Onze worsteling". De ge- vechten namen vólgens hem ge leidelijk af en stelde zich 'op het standpunt,'- dat de inspiratie voor - de onafhankelijkheid in. banen zoukunnen worden ge leid, die meer doeltreffende re sultaten .zouden opleveren.. Sjahrir zette vervolgens uiteen, dat" de regeering voelde, dat zij nu kon rekenen óp dén steun en den invloed van de belang rijkste elementen, zelfs uit ;het kamp der extremisten. - Tenslotte deelde Sjahrir mede, dat Hij - binnen een wéékmet andere- ministers naar het bin- Werkloosheid bij BhiUps, teneinde Ne-r ,sule was opgenomen, werkgelegenheid vderlaiidsche arbei- welke bepaalde, dat In het nummer :<iers krijgen? de; huurovereen- van 15 November Mwar^wii. vreezen, komst beëindigd' zou j 1 deelden wij én- dat mén zich ".voor-- worden; indien-'de zen lezers mede (jat/ namelijk moet af- vroegere bewoner aangezien 't tempo, vragenwaarom be- van .het .huis, -uit. de waarin nieuwe ar- grijpen zoovele Né- vóorloopige-' h'ectite-' helders zich aan- derlandsche arbei-; nis zou worden'óht- mëldden; achterbleef 'ders niet, welke, ver- slagen, en vergun- bij ;de behoefte derantwoordelijke taak ning 'zou 'krijgén-; de productieplannen;-■ z-b' i hebben den;woning ..weer te.^be-, de NV. Philips be^ wederopbouwv.'.i van^trekkeni Het. ïnvoe- slbten had, ca. 1(XW -ons gehavend: land? gën van deze bépa-: jongens.-en.nieföjés -wi-itaK-rttei--"" lin^ geschiedde op. ultf de.Belgische grensstreek in haar y n aen 3 traal. Bureau; voor fabrieken te Eind-;:: Een jóodsch land- Huisvesting te - Am- hovenHté' :wérk te;" genoot ivras;in ;1943^ sterdam. stellen. f genoodzaakt. onder Het ;zou ^zèértiwel Zoo -juist werSen: te duiken, bij welke te begrijpen: zijn, dat cijfers gepubliceerdgelegenheid hij i.zijn.men dergelijkeclau- over 'de werkloos- huls met volledigesul es .voorschrijft, heid, welke - Inóons ineubileering aan de 'als het gaat' óm de land heerscht: veind bezetters moestprijs woningen, van.;. gear- September j.f wa- geven. Zijn woning" resteerden- waarvan ren er 91.941 geheel, werd daarop betrok-;;'de schuld in het'ge- werkloozén, 37^21 kon /door 'èen agenf heei' niet/ vaststaat,, arbeiders .bij de D. van -den S.D.' -^nüfcs- daardopr;.niet U W.en ongeveer; de oorspronkelijke, 98.000 personen ont^: door maatregelen vingen geheel of ge-;^Ï2S ^an de Duitschers deeltehjk wachtgeld. '5U--huh woning- ge-: ■In totaal rijn dus ■■opnijuw ge- ongeveer 230.000 per ste5-.m'nit ^fn der troHe.n word™-.,D«- sonen In ons land s;eTrLmm&. ,yan ue"! ze-categorie .laiidge- sonen m ons uoa eigenaar Z)jn;.vroe- nonte-n ^atp m^n in niet ln 't productie- hlll„ ^aar nooten «are men m nrocps oDcenomen T ieder geval met rust. proces opgenomen, lukkigerwijs 't gTOOt- - Desondanks is Phi lips gedwongen bui- bezi§Ingen nog aan- boven verhaalde ge- tenlandschearbei- öeziumgen nog aan val ;.wol ders aan te nemen'. Maar in het hier-, wezig bleekte zijn. val,: dat -toch wel heel duidelijk is, kan Wat zou men hier Ben nieuw huur- zelfs niet - van- een aan eigenlijk moeten contract moest ge- begrijpelijken, doch toevoegen? Naast teekend worden, voor betrokkene on- deze verpletterende waarin, ,tot'v groote aangenamen maat-' feiten kan men ergernis van den-.be- regel worden, gespro slechts rschuchter treffenden persoon,' ken: het'is hier pu- Tragens: -wat deed 'nontbindendeclau- re dwaasheid. nenland van Java zou gaan om besprekingen te voeren met de plaatselijke leiders in Bandoeng en .'elders, waar het nog rustig was- '.yf Toespraak van Hatta DVïce-Voorzltter van de Na-: tionale Conventie, Hatta, heeft van zijn kant verklaard, dat het van het grootste belang was voort te gaan met de economi sche reconstructie en het her stel van de algemeene veilïg- héïd. Acties, ondernomen door individuen, doen de Indonesi sche .zaak kwaad ïn de wereld opinie, aldus Hatta. Eén land, dat met heide beenen op den weg van de sociale rechtvaar digheid staat, moet al zijn han delingen op het humanisme ba- Het fascistische gezichtspunt mag in den - nation alen strijd geen plaats vinden. In een toe spraak tot'de conventie heeft Hatta nog gezegd, dat de repu bliek het voor iedereen duide lijk had gemaakt; dat zij zich niet; zou inlatenmet besprekin gen met Nederlanders „onder den schaduw van het door de Nederlandsche soldaten in toe passing gebrachte terrorisme", maar. dat.hij steeds bereid was gëweest onderhandelingenmet de Engelschen aan te knoopen. Hij' stelde de uitgifte van natio nale pasmunt voor en beweerde, dat de Nederlanders het land overstroomden met Japansche betaalmiddelen- Het republi- keïnsche geld zou een. machtig wapen blijken om de Neder landsche machinatie, ten doel hebbend een economische ver warring te krij gente verijdelen. D Britsche /verliescijfers op Java voor; de periode van 15 Oc tober tot 25 November bedragen "in itotaal :-774 man, waarvan 109 dooden, 208 vermisten en de rest gewonden. De film „Thuiskomst" is se derteenige .weken spoorloos verdwenen, meldt het A.N.F.; -Naar bekend is; heeft de ci neast Rudi' Hornecker eenlgen tyd geleden in opdracht -van het'T gemeentebestuurvan'tón- hetil dézè dócütiiehtéirèfjlöi- vervaardigde Toen men aan de filmfabriek, waar de negatieven waren op geborgen, opdracht wilde geven voor een aantal copieën, bleek, dat de negatieven op 13 Novem ber waren meegegeven aan een tot nu toe onbekend gebleven persoon,, die zfch sindsdien niet meer heeft laten zien. Gelukkig bestaat er nog één copie van deze fiim, waarvan eén duplicaat-negatief kan wor den gemaakt, zoodat de film toch nóg - zij het dan ook minder - van; kwaliteit ver toond kan worden. De zaak is in handen van de -Haagschepolitie gegeven. - De Antwerpsche politie heeft.een zekere v. d. Veken, een Nederland sche vrouw, die deel uitgemaakt had yan den „Sicherheitsdienst" te RUssél, met haar Belgischen vriend,. Morte Bryen,. gearresteerd. Belden zijn ter beschikking van den auditeur-generaal gesteld. Ifaliaansche zorgen me actie;;tegen den rainlster-presl- paril;heeft; eén crisis ontketend, «et land is na dé nederlaag van Mus solini milder behandeld dan Duitsch- land en terecht..Hoewel het fascisme m de.twintig/'jaar van zUn bestaan ,mejngeen wist te: corrumpeer en, heeft ti,t10olt wortel geschoten ln. het t?if' yaarln>. na den ondergangder .Tialiaansche republieken, nimmer een .soldateske traditie heeft geleefd. De bezetting heeft de fundamenteele tegenstelling in de italiaansche poli tiek verscherpt: het Zuiden, agrarisch, feodaal; achtertijk, de* voedingsbodem voor iedere Itailaansehe reactie,, is politiek vrij; het Noorden, induslrl- wf iï' moc,er,n» de bakermat van het italiaansche socialisme, en. van de partlsanenbeweging, die de geaUieer^ den zoo krachtig heeft geholpen, ataat oog onder de bezetting. Kolengebrek .remt den wederopbouw en de pxo- ductJe; politieke verdeeldheid renit ograrische hervorming, die noodlg Om hCt VPfinflnnmiT-o 'tmAa^qc „an t/om het reactlonnaire moeras 'van 'Zuiden' te dempen, De onzeker- d ér is nog altijd 'geen defint- .yredesverdrag moedigt lederen a ''hvan extremisme aan en ln dén Wp^ldersvleugel heeft het communls- dan ook sterken Invloed. titUssnhen drijft het land langzaam r'.een chaó.*?; die dén. middenstand {{Wanhoop brengthonderdduizeu- .Worden betaald voor iu'hèld;' dlen kunnen vèrrichtèn erideb'ër dér bedrijvenb &gl nt den vorm zetUng'r poBitleven inhoud ,gi aan'te nemen van een socialisatie vnn het failliet. Dit is precies de toestand, die Mus- 'solinl aan het eind van den- vorlgea oorlog de gelegenheid gaf,-,:!:. grij pen. op het oogënblik is dat nt..; niet mogelijk, maar vormen van anti-so cialistisch verzet en een vlucht naar uiterst rechts zl3n toch al te •con stateer en.-De, llnkervleugdl Avordt ge vormd door socialisten ,en communis ten. in het centrum staan de liberalen (gedragen door 'enkele grootepoli tieke figurenals Croce, Sforza) én de Christen-democraten; Parri zelf komt uit de Partij van. het verzet en geniet een groot persoonlijk préatlge; uiterst rechts, staat de opkomende partij lyén den Gewonen Man, -waarin iedereen vlucht die, door de nederlaag van het fascisme in de knel is geraakt eh dat zijn er; natuurlijk honderdduizenden. Er zijn teekenen, .dat de'socialisten de gevaren vari het marxlistische ex tremisme beginnen in: te zien. en een meerzelfsiandlge politiek- gaan voe ren. De/overwlnning - van Labour Is daar niet vreemd aan. wèllicht? zou de LBbourregeering haar overwicht ln Italië '(het bezet tingsleger is voor ;«en groot deel Britschl weten te, gébruiken,, om de Italiaansche politiek- ;ln de= 'richting van een gematigd socialisme "te dwin gen. Niet ;het Engeische sociale' pro-: gram hééft'men in Ttallë-vnóodlg, maar W Engelsche; politièkc^tnetho- den. wat' meer kolen,: grondstoffen enAcredietén, een .stevige"/garantie tegén.-. rechtschë;/' avonturen,en'het linksche extremisme gaat. terrein ver- iiezén.'.Engëlanci kan';dat' allemaal verschaEfen én op dSe wijie zijn bc- Gistermorgen is in de Groote Kerk te Haarlem een plechtige herdenking gehouden van de 422 slachtoffers van de Duit- en togeftte gevraagd wordt, met sehe geschiedenis één ran de vreivde te brengen. grootste overwinningen. Dat Slachtoffers in kerkdienst te Haarlem herdacht Offer niet vergeefsch hun offer het grootste was, dat H. van.Rooy OJP.M., spreken-.. «mden brengen, weten al- J,. 1,1,Jvan ons vollezuilen zijn.Deïe de als vertegenwoordiger van ^een pjdieop den rand van Een inOrUKweKKenoe strijders hebben' in hun beste dés illëgalitèit,zeidé jvoór zijn liebben verkeerd. Ge- oogenblikken gedroomd van;een geest de duizenden onbekendewas dit offer niet ver vaderland, zooals zij dat na de slachtoffers'te zien én "de lang- K vaderland is be- bevrijding zouden wenschen en zaam groeiende nationale een- erh ^aar^n tiadden zü een juist daarom hebben wij den heid, waarop'de bezetter zich te belaugrijk aandeel, plicht om de donkere plekken pletterliep. Alle propaganda Van kerkelijke zijde spraken uit ons volksleven te verwijde- had geen- uitwerking, omdat-' tenslotte ds. IC H. E Grave- ren: Tegen een donderen ach- deze dapperen het volk be- meljer en de deken J C. W. van sche. tyranme wier stoffelijk tergrond van ai dit bloed en waarden voor Duitsche besmet- de Wil v overschot aan den Zeeweg werd opgegraven. In de kerk stond opgebaard het lijk van' mej. iHarinie Schaft, de' eenige vrouw- die daar werd gevonden.- ïn haar werden gistermorgen alle slachtoffers 'van de 'terreur, her-; dacht. 'De Landsvrouwe zélf. gaf., van haar eerbied ':;yoor deze strijders;'/blijk:, door, '.vergezeld door^PrinsBernhard, in Haar-' lems/oudste kérk te-verschijnen. Dr. H. 'Wamsteker, voorzitter van - het comité Eeregrafhof, opende de bijeenkomst en zei- de: Nietalleen- de gevallenen, van het Terzet eeren wij hier, maar ook in/liet bijzonder; de Nederlandsche vróuwen, die van zooveel moed,offervaardighéld en liefde tiébben'. blijk gegeven. Thans staanv wij hier, uit alle provincies 1, gekomen,hand in hand .en schouder aan schouder. en hun dapperheid.en ,moed zullen 'ons-In; staat stellén voort' te-gaanin ,tiun/gwst/' 1 Daarna nam minister-presi dent Schermerhörn hét; woord/, en zeide: „AVij zijn hier- in dit bedehuis bijeengekomen om. uiting te geven aan onze'ge- - .ti.vti'.". voelens jegens de dooden. Hun IIE KONINGIN EN PBI2*S BERNNABD (rechts vooraan) -waren Dinsdagmorgen'aantceeig *rs <2c Groote verzet heeft-er toe geleid, dat Kdrp tc JJflrtrlct»?. naar een. - plechtige dienst gehouden 'wérd voor dé 4S£ gefusilleerde,iUegale:werkers, die wij -ons bewust zijn., dat recht ui*! tr middag in den Eeregrafhof aan den Zee teeg tc Oiervccn werden'hygéèct.'Links 'vooraan ziet mende Mst en vrijheid voor. immer.het deel vui^dlanttie Schaft, deAeenige- vrouw onder deze groep, wier stoffêlyk.iovèr$cKptf1nt de-berk'stond opgebaard. - ■•kóVa. Nog eensNiet begrepen" KJ ADAT lr. „De Tijd" mr. J, H. de Pont. een gewaardeerd Jurist, zich ln een rustig betoog tegen ons ar tikel „Niet begrepen" had gekeerd waarin wij het ontslag van rechts- vervolgens van den lanwachter Van Wijk door den Bljzoadcren Raad van Cassatie aanvielen zijn enkele conservatieve dagbladredactles onsv: op den hals gesprongen om waar te maken, dat wij eigenlijk een Dultsch systeem aanbevelen („Recht ist Voiksempfinden"). Gaarne hadden" wij het betoog van mr. De Pont hier afgedrukt, maar de papïersltuatie laat/ dat niet toe. WIJ gelooven evenwel, dat het wenscheUjk is, op hét geval nog een keer terug te komen, omdat de tegenstanders óf (mr. De Pont) onze opvatting misverstaan, óf (de - redacties der. Nationale fil.C., van Slaet op den Trommele, eet.) er op uit zijn schoeve voorstellingen Ingang te doen vinden. :ij. Voorop stellen wij, dat wij ten aan- zien van het antwoord op een vraag als: „Was de landwacht een corps ln. Duitschen dienst?" inderdaad waarde.?, hechten aan de opvatting vair ons volk. Dat volk heeft met die land- wacht ten nauwste kennis gemaakt en zijn rechtsgevoel reageert op uiterst ondubbelzinnige wijze op de gestelde vraag. WIJ zijn er zeker van, dat ook Van Wijk zelf geen seconde heeft be twijfeld, dat hij, door tot de land-/; wacht toe te treden/ in 's vljands dienst ging en dat hij van de beslis- sing van den Cassatieraad verbaasd heeft opgekeken. Indien het niet de bedoeling van het rechterlijk werk is* den Inhoud van'een algemeen be- slaand oordeel binnen het kader der wetgeving të loodsen, vragen wi}/ons af, wat die bedoeling dan wèl mag zijn. Het is ons niet bekend,-of de nu zoo luidruchtige bladen destijds, toenf.-/- de Hooge Raad door een paar be-ó faamd geworden arresten art. 1401/ B. W. tot ver buiten zijn oude gren-. ten toepasselijk maakte, daarmee baan gevend aan een communis opi nio, tegen deze „volks empftndliche'V rechtspraak protest hebben aangetee^ kend. Belangrijker is. het, vast te stellen. r dat de Nationale R.C., in overmaat - van Ijver den. procureur-fiscaal van slordigheid" betichtend, blijk geeft 1 - al evenmin, te begrijpen, waarotn het/: gaat als „Slaet op den Trommele". Het is niet zoo, dat de BijzCndere Raad van Cassatie mét'verdriet hééft moeten concludeeren tot een -„non possumus'T toen hU .Van Wijk wild« veroordeelen, wijl de 'dagv'aarding// foutief of slordig wee gesteld. Neen,/ de procureur-fiscaal heeftstellig/;. geen seconde overwogen, dat de Raad/ na 'n zéér aanvechtbare' I n t e rp ré-.:|/ tatie van het begrip In dienst*/;^ dat begrip ;zó6 zou vernauwen; dat v. Wijks geval er buiten kwam -te jj-ï liggen. Die Interpretatie wasnieuw, .v noodeloos, ln strijd met 't algemeen rechtsgevoel. Welke was 7 zij- dan? f// Deze: wij erkennen, dat de land-/; wacht onder, commando van Rauter stond, maar om tc welen ln wiens dienst de landwacht was, kijken wij niet naar den maiL'ctte beveelt, maar naar de strekking-* van de bevolen taak. Welnu, dié -taak wak; .hetcher- mlhg' Vah 'dè' Nêiférlaödsétö'-iwatËBir^^ ordè,. .en - dus - -hoeu# poc»3s -«^r-4öö|' landwacht was een „gemengde" raak,.y'k althans geen „Duitsche dienst". Men. y vergeve ons, dat wij dit belachelijke haarkloverijvinden. Vaat ataat lm: •- mere, dat R a ute r op elk.door hem gewenscht oogenbllk de opgedragen taak kon wüzigen en dat geen. Ne- ^,-'i derlandsche instantie -daartegen iét*.;// kon doen. Vaat ataat, dat de ;:-,;openr.'|/: bare orde", die - de landwacht ."hand- haaf de, een. volkomen Duitsche orde was, waarvan de handhaving geen/// Nederlandsch belang diende. Vast Btaat, dat letterlijk alles wat' ,deze;/ landwacht op bevel van Rauter deed,kjl dwars tegen Nederlandsche belangen/7/ inging: vinden van Joden en onder- duikers, spieden naar radioluiste raar*. naar valsche P.B.'s, naar wa- penbezlt, naar overvallers van dlstrl- butiekantoren. Dat Is,/ wat de alge- meen gehate, verachte, door leder: (óók om zijn naam) als;door .en. door/7/ Dultsch beschouwde landwacht voor/ri/ onze Nederlandsche zaak heeft: g®-; - presteerd. Waarom dan dat, kramp achtige geredeneer om Van Wijk onder zijn.„Duitsehen dienst" uit: te praten? Als hier van een zóó evident verzuim in de dagvaarding sprake was geweest, gelooft dan iemand, dat het Haagscbe Bijzondere Hof er glad overheen zou hebben gekeken?, ot hebben wij Inderdaad te doen: met - onwezenlijke spitsvondigheid, die: er,;/ zich niet ombekommert, - of zij het rechtgevoel krenkt en een woorden spel stelt ln plaats van een :rechtsbe- deeling? A propos: neemt de Bijzon dere Raad van Cassatie het stand-/;.- punt in, dat een Nederlandsch corps, 7 straks benut bh de bezetting van. Duitschland tot handhaving van de openbare orde in dat land. ,>tn Duit sehen dienst" IsT./t;-:;J Sf«; JX h STUDENTEN IN OPSTAND//; Gistermorgen zijn. tién leden van de R.K. studentenvereeni- ging „Sanctus Virgilius" mt/ Delft'het .gebouw -van het ge-'/ westelljfc arbeidsbureau aldaar, binnengedrongen, dat tenge-ó volge van de Jodenstaking, nu - vijf Jaar geleden; door de Duit-/ schers van de studentenvereeni-, ging was onteigend. De studen- ten sloten den aanwezigen-por—:; tier op, hingen het vaandel van de vereeniging uit eri weigerden den ambtenaren den toegang tot het gebouw. Daarna greep// de politie in en verwijderde de// voor het gebouw aanwezige stu-:f denten- De in het gebouw aan wezige studenten werden gear- resteerdi In den middag, zijn ze weer op vrije voeten gesteld- Schaatsenrijders bijeen De jaarvergadering van den KNSB hectf doen blijken,, dat er héél// wat meer clubs In-'t bijzonder/uit^. Friesland achter het- bestuur sUan' dan aanvankelijk de indruk was./De; vergadering besloot een /commissie van vijf te benoemen (mr.' Beerman. Knoppers, mr. Wesseling,Henhy/én.:/; Wesséloo).. om reorganisatieplannen voor te bereiden. .'/De KNSB-voorzitter mr. Eecen lasr.n een/brief voor van de /regeerings- commissie voor.' .zuivering van de sport,1 waarin werd meegedéeld, dafc er niet de minste aanleldlng bestond tot het nemen van eentgen maatregel? tënaanzien van den bondsvoorzitter,^ omdat diens goede vaderlanderschap onomstootelijk vest stond: De verga-7 dering was het er mee eens, herkoos^' de aftredende bestuursled^ 'mfj^K Eecen, jhr. mr. Lamnn Trip eii< Witt,* benoemde in de zuiveringscommissie van den KNSB jhr. mr/Repelaéró

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1