ijer eischt de doodstraf ■sm s\ ln magistraal requisitoir rekent sprake: de voortgezette actie procureur-fiscaal af met Nat. Socialisme Verraad van Oostenrijk Seyss Inquart de Quisling ranige prestatie van acht stadgenooten m ft#:R VRIJ, ONVERVEERD J proces Prijzen rookartikelen Opgepakte arbeiders kwamen met twee ton voedsel terug Sto rm op zee alia vreest den dood Bijj de graven zijner slachtoffers Achten het nieuws Ki*nk< Revue der meeningen Anti socialistische rede van Churchill 5 W I v -.*,•'-"-•"' ki.v -ff \f'- REDACTIE KN ADM.: E END R ACHTSWEQ 42 ROTTERDAM. TELEFOON .25430 O LUNEN} ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PEK KWARTAAL I 4.— LOSSE NUMMERS f 0.10 - Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM /Giro 1153 ten name van Amsterdamscbe Bank HET PARGDL ws*15S VIJFDE JAARGANG No. 206 W::'ï ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST;- SCH1EDAMSCHES1NGEL NO. 42," ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27839 24155 241S8 24898 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF.' 24153 INLICHTINGENDIENST CTTSI- TELEF. 241SB Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 29 NOVEMBER 1945 In een magistraal requisitoir, dat twee uren duurde, heelt de procu reur-fiscaal ffir. J. Zaayer gisteren by de voortgezette beliaudeling van het proces-Mussert de doodstraf geëischt tegen den zich noemenden „leider van het Nederlandsche volk". sert en ook Hitier 2elf. sprak woorden, welke denindruk wek ten, dat-hij Nederland niet wil de inlijven. Daartegenover staat Him mier en zijn S.S., in Neder land vertegenwoordigd door van Rappard met zyn N-S.NA-P. en in de N.S.E. door Rost van Ton- ningeii en Feldmeyer. t Nederland had. de keuze om zich aan het Duitsche zwaard te onderwerpen of door te strijden omde Duitschers te. overwin nen/'.- :///-;. Mussert stortte zich in dit avontuur enfbrak de brug naar het verleden af door zijn ver loochening van het Koninklijk Huis op 5 Juni 1940. MUSSERT LIÉT ZICH BIJ DEN NEUS NEMEN. Mr. Zaayer begint te zeggen, dat.de eerste verjaardag van de Koningin, in vrijheid gevierd, eigenlijk 't grootste bevrijdings feest is geweest, dat ons volk beeft gevierd. Even onverJbreke- hjk als de terugkeer van de Ko ningin aan de bevrijding van'ons land/ verbonden is, even onver brekelijk is de bestrafifng van Mus&ert verbonden aan het ein de van de vijandelijke bezetting. Het zou wel mogelijk zijn ge weest, dat men voor een zeer snelle en summiere berechting na de bevrijding had gezorgd, maar dit is niet gebeurd en daarom aldus mr.Zaayer heb ik gemeend van dit proces meer werk te moeten maken, dan strikt genomen noodzakelijk zou zijn geweest. Het is voor mij geworden niet uitsluitend het proces tegen den leider der NSB •V* tegen de geheele NSB. Dan brengt mr. Zaayer nog maals de tenlastelegging naar voren: 1. De aanslag om Nederland' onder vreemde heerschappij te brengen, 2. Het in gereedheid brengen en onder zich hebben van een i ;.plan voor een aanslag om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen, ""3. Hulpverleening aan den fijand. Wat de eerste twee. feiten betreft - aldus de proc.-fiscaal - geniet Mussert als ik mij - niet sterk vergis, het twijfelachtige Voorrecht de eerste te zijn, die sedert de vestiging van ons ko- cinkrijk daarvoor in Nederland/ De NSB op 14 Dec. 1931 door Mussert en Van Geelkerken op gericht, noemde mr. Zaayer een product van ontevredenheid over de inderdaad toen wel erg in "•V-het oog loopende fouten der de- mocratie er. in zooverre niet v minder acceptabel en nuttig dan andere reacties tegen deze fou- ■^^Oriënteerin^ op* I>uitoiclüand- Dé' NSB^orïëntcérde rfch éch ter volkomen ophetnationaal sociBllstlsche Duitsehland, z»o- cat hét samengaan met Duitsch land narden vnj andelij ken inval de logische consequentie was. De NSB-ers waren Duitsch- lands bondgenooten al lang voor den oorlog' en de laffe en ver- vaderlijke overval van Mei 1040 'was,voor. Mussert „de bevrijding'-' ^'Langdurig staat spr. .stil bij Musserts houding .na. den Düit- „schen inval," de Hagéspraak te 'Lunteren, waarop de groote klok der N. S.B. aan Goering werd aangeboden. TEGENSTANDER. VAN ANNEXATIE Musserts wensch was: een groot Nederlandsche rijk, met Indië, georiënteerd op en ver- bonden- met,'Duitschland. Van annexatie, van. Nederland door Duitschland was hij een tegen stander. In zooverre moet men 'zeggen, dat de politiek, die hij voerde, inderdaad Nederland- sche - politiek was, maar men /..moet verstomd staan over de naïeve-, manier,'waarop hij zich in de armen van Duitschland -wierp, zonder te weten of het- - •- geen hij werischté ook strookte wei. wat Duitschland begeerde. '2rwaren in het Duitsche iaMp-twee stroomingen. Seyss Alüquarts standpunt kwam vrij- wel overeen met dat van Mus- Dan komt als. volgende stap het bezoek aan - Hitier op 23 September. Het verloop hiervan is volgens Mussert zeer. bevredi gend. Van eenig positief resul taat, is echter geen sprake. De sfeer aldus mr. Zaayer was kort en goed, dat Musserjg zich bij den neus heeft latei' nemen en heeft laten drijven; waar de Duitschers hem-hebben wilden. Van de nota over den bond der Germaansche volkeren heeft niemand zich verder iets aangetrokken, maar Mussert heeft werkelijk de illusie gehad, dat hij. het beste gedaan -had wat hij doen kon én dat hij nu ook een staatsman was en de nqfep,- een gewichtig staatsstuk en tochis ditstuk; dat hij zijn „politieke geloofsbelijdenis" noemt,- voor zijn verder .beleid van fundamenteele beteekenis geweest en de'basis, waarop hij zij n landverraderlij ke activiteit voortzet. - Dan brengt mr. Za ayer; 'hét tweede, punt van de 'tenlaste legging ter sprake, h-l. het plan, om Mussert tot .regent te- laten uitroepen. Mr. Zaayer noemt dit "een incident,dat geen ver deregevolgen heeft gehad, een: incident-; echter,1 -dat zijn door de.; jaren;'heen gevolgde; streven eit ddelï^bglMtgrijk rijn, éémrol' spelen, macSS Kehl^rdBdélljK* belicht. De macht bij de gratie van de Duitschers. Dan komt het derde ®n laat- De verraad-legende Ln lijn. requisitoir togen Ir. Mussert heeft de procureur-fiscaal getracht de vraag te beantwoor den, of de verraadgcruchten ln Mei 1540 over de N.SJ3. juist wa rén. He "heb. geen enkele aanwij zing gevonden, zelde Mr. Zaaijer, dat Mussert/het meevechten van zijn;' volgelingen zou hebben be-' vorderd of toegelaten. Toch. is,"dén! Duitschers bJJ hun inval in 1940 georganiseerde hulp geboden en wel door - N.S.B.-ers,- die Duitschland woonachtig waren. De. leiding van deze hulp ging .uit' van den- gemachtigde der ïsr.s.B. voor Duitschland wonen den Hertmann, die het deed voor komen of hij- ln opdracht van Mussert handelde. Eenlgen. hun ner rijn bij hun landverraad ge sneuveld. Vast staat, dat in Dtiitschland gevestigde Nederlan ders. gekleed, in de .uniformder marechaussee; en mèt medewer king van z.g." Duitsche krijgsge vangenen; zich hebben meester gemaakt van de spoorbrug bij Gennep. De partijleiding treft hierbij geen blaam. De geestes gesteldheid van - Mussert's .volge lingen was echter van dien aard, '.dat onder de blnnenlandsche handlangers van de Duitschers - ..wel N.S.B.-érs kunnen zijn geweest.. tot deelneming aan de Duit sche oorlogvoering. In een nota van Van - Geel kerken d.d. 12 Augustus 1943 is becijferd dat van de 35-000 man nelijke N-S.B-'ers er 23.700 op de een of andere manier in de oor logvoering zijn ingeschakèld, waarvan 17.000 bij zuiver mili taire onder deel en. Er is niets, dat zoo -duidelijk de zwakheid van den „leider" Mussert en zijn ware rol van gedienstig strooman dn Duitsche handen, toont, als de wijze, waarop hij zich heeft laten- gebruiken om de Duitschers. aan soldaten te helpen, De; inval van Mei '40. Uitvoerig bespreekt mr. Zaayer tenslottehet vraagstuk of 'de NSB de Duitschers daadwerkelijk heeft geholpen bij den inval in Mei 1940. Ik heb geen enkele aanwijzing ge vonden, dat Mussert het meevech ten van zijn volgelingen tegen Nederland zou hebben bevorderd of gewild, is zijn conclusie. Men moet zijn daden niet slechter zien, dan zij toch al zijn, zegt mr. Zaayer. Ik voeg hier echter onmiddel lijk aan toe, aldus spr., dat men uit hetgeen ik zeide, geen ver reikende conclusies ten gunste van Mussert en de N.S-B, moet trekken. Met de armen gekruist den vijand zien binnentrekken, kan ik niet aLs een blijk van vaderlandsliefde beschouwen. "V V'; DE DOODSTRAF. Hij," die tijdens een strijd op leven en dood een leiderspositie bekleedt en dan niet voorgaat in den strijd tegen den vijand, begaat, hij moge dan he eten Mussert of De Geer, een mis daad jegens zijn volfcV Tegen den man, die dit heeft bestaan, requireer ik thans, dat uw Hof hem zal schuldig ver klaren en recht doende in naam van H. M. de Kóningin, zal ver oordeelen tot de doodstraf. Na het magistraal betoog van den procureur-fiscaal, dat Volle twee nren in beslag had geno men en dat op het peil stond Van een historisch document, geeft de president het woord aan den verdediger, mr. "Wijker- held Bisdom. Deze betoogt, dat het hier een proces betreft niet tegen het natiunaal-socialisme, niet tegen de N.S.B., niet tegen haar'handlangers, maar tegen ir- A- A. Mussert. De dagvaarding behelst in derdaad de quintessence van de politieke - activiteit, welke aan Mussert verloot,opgeheven hoofd; de terechtzitting, waar eyn dood- [siraf 'werd 'geëischt. oogen, teneinde annexatie door Duitschland te voorkomen- ,Js het bevorderen van een statenbond Iets misdadigs?1 vraagt hij, ook al gaat dit met opoffering van een deel der souverelniteit gepaard. .Waar blijft de souverelniteit, nu Ne derlandsche soldaten öp weg naar Indië worden ontscheept op een- eiland van. Engeland, welk land thans- een Wester- schen statenbond nastreeft? Ik' heb deelneming aan de. Duit sche oorlogsvoering inderdaad bevorderd, omdat ik van oor deel was, dat.aUes, gedaan moest worden om een Himmler- regiem, in Nederland te voor komen. Daarvoor achtte ik zelfs het offer van Nederlands zonen niet te groot.Mussert legtver volgens, een. soort politieke ge-; löofsbeUjdenisiafdie geen" nieu- wé gezichtspunten bevat, na «hetgeen wij yljf jaren achtereen van hem hébben moeten aan- hooren. - De president bepaalt de intspraok tenslotte op -12 December. Met ingang van 1 Dec. wordt de gemiddelde prijs voor sigaren be langrijk verlaagd. De groote siga ren, die thans gemiddeld 18,5 ct. per stuk kosten, zullen gemiddeld 15,5 ct, per stuk gaan kosten. De goedkoopste soort ligt dan op 8 en de duurste op 20 ct. Cigarillos worden verlaagd tot gemiddeld 10 ct per stuk, terwijl „sprietjes", waarvan.;,er - 20 ln een- rantsoen gaan, ten hoogste 5ct, per stuk mogen kosten. De prijs van kerf tabak Is-thans op gemiddeld 52 ct. .per 40 gram vastgesteld. De siga retten. zullen voorloopig 60 ct. per pakje blijven, dank zij tijdelijke ver laging van den accijns. Eenige Kamerleden bedanken De heeren dr. H- Brugmans en J- -Bommer,: beiden behoo- rende tot de fractie der SJ3. A.P., hebben voor het Iiaraer- lidmaatschap bedankt. De Ka mer zal mi voor beide vacatures candidaten stellen, waarna de benoemingscommissie voor leden van' de.- Staten-Generaal tot voorziening ln de vacatures zal overgaan. Toen Alderman, de wnd. Ameri kaans clie aanklager, sprak over de gebeurtenissen te Ween en op 25 Juli 1934, -toen- Dolfuss werd vermoord, werd Göring zeer opgewondenen riep uit:; ,nein,.nein, nein". Alderman releveerde Voorts ge sprekken tusschen Messersmith en /von; Papen, die toen ambassa deur ".te; Weenen was, Von Papen bleef steeds zijn hoofd schudden en Görlng", von Ribbentrop, Schirach en" Seyss-lnquart zaten lachend naar hem te kijken. Toen Alderman oplas, dat von Papen zijn reputatie als „goed katholiek" gebruikte voor het nastreven van nazi-doeleinden in Oostenrijk, draaide de beschul digde zijn oogen ten hemel, hield beide armen voor zich uit gestrekt en schudde het hoofd, Seyss-lnquart zat recht overeind door zijn dikke lirüleglazen de zaal in te kqken; toen Alderman zeide, dat hö de „oorspronkelijke Quis ling" was. - In de middagzitting ging de aan klager voort met zijn uiteenzetting van Duitschlands politiek jegens 'Tienduizenden'. Nederlanders zijn door de moffen als slaven weggevoerd, tienduizenden zijn teruggekomenj berooid van alle goed met bijna geen kleeren aan het lijf. Doch /acht stoere Rotterdammers, hebben het ge presteerd om na een verblijf van twee jaren in Noorwegen met zegge en schrijve twee ton le vensmiddelen voor de meest he- hoefiige stadgenooten -in het vaderland terug- te keeren. Het vervoer, heeft hun bijna het le ven gekost. Henk Avort, een van het dap pere achttal, in betzuidelijk „Dort liegen sie!" zei Koth&l- la, ds kleine Pool, die jarenlang de geïnterneerden van 't concen- Mussert verweten wordt: On- tratiëkamp- bij" Amersfoort trei- tróuw aan land, Volk en staat terde, martelde,- doodsloeg, en duren en onmetelijke sommen, ver slinden; het öoor de beüeiting liitge- mergelde Nederlandsche volk kan .-"v" zich noch <Ue krachtsinspanning .noch - De laatste kans Uitgaven veroorloven. Het zal dat -- trouwens niet willen, zeker niet als - HBT wordt mct den duidelij- na-een paar maanden, blijkt, dat het ker, dat we ten aanzien van In- slepende affaire wordt. Om het -aonesie slecht voorgelicht zijn. De «jus maar duidelijk te zeggen: deze M-egeering poogt de voorstelling te uitweg bestaat eenvoudig niet. ':.VreKkeo, dat he: nog wel zal losloo- De geschiedenis rijdt thans op de de veronderstelling kaarbiy- der<ic versncUlng cn wlj hollen aeh'- we, door net tc doen alsof teraan; onze achterstand wordt met - -Tieu8 bloedt- nog het sterk£t den dag grooter. v^-A!so1 men 0011 sterk 3taat cp - Eén ding kan ons nog red4en dat eon illusies '3,, ministers Scbermerhom en Loge- -:0«é";régecnns scMnt te willen -»»m> Indone^e (uo. met de EngeUciien murw de moest volstrekte volmachten, en i .««MUWS* Cngelschcn wachten daer een beslissing tretlen. Wc geven •i:Si°StWs^gezten Bét Sier niet hun toe. Bet staatreeht kentzulke jUp- S SïJHw kV» machtsmiddelen pen.niet, maar el het gesehrht daar- :ïStS^r«&^lcans groot,'dat WIJ net. over van de recntsche bladen, die als .31 ySSBSSiw gémaakt, zijn. Is de het om een progressieve pmitlek ."««rlng-er lekér'vaa, dat de En- gaat altUd aan Juridische krop lMcn, fc'rK8®eW««S(ft laatste moment hun negeert het eenvoudige maar verplet-, -:.-J,fttl!ge»!Has,t ln den strijd zullen terende ieit, dat we midden ln een ®:*fnwi?;Heeit,ie die zekerheid niet, revuluttonMlre situatie zitten. Zoon ee„ uitermate gevaar- situatie kan men alleen tut een goed ,1' s?«:, rl wachtende gaat de eicdebrengen, als men snel Ingrijpt, iJfgS'S^VMiiïtrlie stad wt de.andere tn en dat veronderstelt groote bewe- o-jAVttnijftWi op," en 'door dat alles,wordt glngsvrUheld.-- j. •/iif^iy^uaii^/tinachen ons en de In- Die bewegingsvrijheid k8A..t::mi»is- dat we straks, ..ter/Schermerhorn slee^Js ï;i^fe^0^1gen/kMcht''.z«tt/aange-";-;hö de kaarten op tafel legt en het 1fZen« tot geen enkele overeenkomst Nederlandsche volk de gevaren, on- fteer kunaen komen bult. Maar kerrt -de regeering zelf die gevaren? Wordt ze niet voorgelicht rivten j unnen we natuurlijk trach- door menschen, die den bril van gis- ^^baaV ai 23016 met geweld te regelen, teren,nog op hun neus hebben? We '^'awdemirIS een berBpectlcf, dat ver- hebben sterk dien Indruk.. iBte'. c-,llw» tos kt de redactie» hot van tc meer en N.n.C. ^„^'J. de leider der regeering •.wrat,-»»-^aiir Iridoriéstk! reist, en mlssohten cen oortok, svuerblj de dl step overgaan, Indien omJ0Ï, ^'nderspet we.. Toto "U OT^hoogte liet nemen ^ovinctate actie, bijna, zonder "l u niet vastzit kan het een nationale ffiSgilaOTM'Ji :Png,.op.mocernen grondslag en IplMeftelitvipehs voorzlent^wenschdroomon. dér Indoneeiérs Niet om het t™1 Iff™" tQésendmenirciat hét'vér- .gaat het, maar: om dab errllda 8®Stw;«eii mmtaléa nederlaag, .AI: de bezwerlnsen van de reehterdjde .'..makl .haar zullen- straks de iEfedetimeii: kljkem'als-méneenden. indien zh met.leege handen voor hoogverraad en landverraad. De Verdediger schildert. Müs- sert's opvattingen sedert Mei '40, gekenmerkt door zijn strijd tegen de annexlonistlsehé stroo- ming. De grens tusschen-het inbrengen in een statenbond en liét brengen .onder vreemde he erschappij is moeilij k té trek-; ken- Op het oogenblik worden- over de geheele wereld openlijk plannen besproken voor éen wereldorganisatie, waarbij'de souverelniteit van eiken afzon- derlijken :staat in .het gedrang komt, zonder, dat de smeders' van deze volkenbonds- of fede ratieplannen met het gerecht in aanraking komen. Het om zetten van-den Raad van'State kan pleiter onder "de feitelijke omstandigheid van de bezetting niet onwettig noemén. Het lag aan den bezetter om uit te ma ken, hoe hij ons land wilde be sturen, mits hij daarbij den grondwettelijken regeerings vorm onaangetast liet. Mussert heeft' zich persoon lijk gekeerd tegen veerschillende excessen en opvattingen van Duitsche zijde, maar, zoo zegt pleiter, als er een man was, die niets kon bereiken, dan was dit wel Mussert. Mussert kon ner gens heen. Hij had geen. argu menten, die bij 'de Duitschers opgeld konden doen. Hij was slecht, ingelicht,- omgevenen geïsoleerd door onbetrouwbaren en onbekwamen. Hij kon er niet achterkomen, hoe te Berlijn de; kaarten lagen.- Hij heeft gerede neerd als een matematicus'; uit gaande van de. premisse, .dat Hitier goede bedoelingen had. Hij heeft in elk opricht--ver-.; keerd geoordeeld-Van. gedra gingen, die een misdaad in den gewonen strafrechtelijken zin; van het woord opleveren, is ten processe niets gebleken. Deze laatste; vlif jaren hebben Mus-, sert. .veel lasten en weinig fus ten gebracht. Hij heeft ge meend zijn. land te moeten die nen, zooals hij dit gedaan heeft, politieke processen hebben vaak een onaangenamen nasmaak: Quisling,'Pétain, Laval. Dit pro ces heeft zich op een waardige wijze voltrokken, waartoe de verdachte het zijne heeft bijge dragen. Laat het dan ook een manifestatie zijn van de wijze, waarop Nederland zijn taak ten deze opvat. Mussert spreekt In de middagzitting krijgt Mussert de gelegenheid tot een persoonlijk woord. Hij vergelijkt zichzelf .met-een;; chirurg,: die alle moeite gedaan heeft, om een, patiënt te redden, en dan gevangen gezet wordt op be schuldiging. dat hij een'mede- mensch gekweld en gepijnigd heeft- Als ik /stadhouder had willéïi wordenzoo zegt. hij, had ik mij slechtsbehoeven; teon derwerpen aan Himmler. Een Nederi?ndschë; 'regeering;; mét. tijdelijk karakter stond- mij voor neerschoot, om- het genoegen van het pijnigen en dooden zelf; deze vreemde mehsch-dui- vel, die -zijn hoogste genot-vond- in het aanschouwen van in pijn- gekromde lichamen en den doodsangst in de oogen' van stervenden;; dé-man, van wien het gerucht van rijn naam ai de duizenden kampgevangenen deed huiveren. Rondom "is de zuivere stilte, van een helderen- wintermorgen over de wijde, donkerbruine hei devlakte. Op de i plaats,die Ko- thalla aanwees; zijn mannen ghari graven. De kale struiken in dè nabijheid staan roerloos; als wachten ook zij in spanning. In het Oosten komt. de zon op, en het 'is alsof ér iets teruggeko men is van dien tijd, toen hier op deze vlakte bij zonsopgang de Duitsche geweren knalden eu de S.S.-er Kothalla het. satani sche genot proefde van het af- snij den van mènschenlevens. De mannen leggen hun schop- - Voor .''blinde». Physiek ralsdeelden,' ln dit geval dè blinden, moeten de - weinige aardsche vreugden, die het leven biedt, nog voor een groot deel ontberen. Wan neer wij hen kunnen helpen 'om Iets van die vreugden in, hun leven brengen, waarvan 2b wèl kunnen 'ge nieten,, dan moeten wij dat doen. WIJ deriken hier aanhet luisteren naar de radio,-voor een blinde een essen- tieele factor om op. de hoogte tï blljycn; vanzijn ttfd.en tevens een- bron-van. artistiek genat en ontspan ning. De directeur van den gemeen telij ken radiodistrlbutledlenst heeft dit ingezien en' heeft beschikt, dat blinden eenaansluiting op het net kunnen,krijgen.. Er zijn evenwel geen luidsprekers.... Lezers.-mocht u een brulkbaren luidspreker kunnen mis sen, zendt deze dan naar dén heer G.; J., van den Berg, Spoorslngel 64, tel. 40527, die ér - uit-. Uw naam een blinde mee gelukkig.kan maken;.... - Werkvolk, arm volk? Een- .van onze lezers teekent pro test aan tegen den slagzin van den winnaar van onze „Parool" Opbouw Prijsvraag. /De slagzin „Een werk volk een sterk volk"- moet .volgens hem lulden: „Werkvolk arm volk". Dit klinkt wat"- cynisch en niet op bouwend. Maaar.;.. bedoelde lezer is eénwerkman,- dié éen weekloon heeft van f 34.—hij Is gehuwd en gezégend met drie, kinderen; De. kos ten van het" "levensmiddelenpakket, van I dit gezin, vermeerderd tóet die voor gas,", élccti-ièitetfr, dè courant; de verplichte ziekteverzekering. den kapper, bedragen f71.09 per twee weken, dus méér' dab het loon.. Het gezin ontving'.scboehenbohnen, ver- -unningen en$puntenV voor, textiel; maar er "te. .geen geld;, om ze in/ te wisselen, velend/aldus onze lezer, die ln dezelfde 'omstandigheden yerkee- ren, verkoopen eendeel van hun bonnen om dle? andere/ dr 1 ngende ult- gaven te kunnen dekken. Nu heeft minister -Lieftinck ;in ztjn laatste radiorede, gezegd, dat de regeering leveranties op crediet óverweegt met een aiHaetabngssceisel.Vorn. ben. -dle dringend aanvulling van' de linnen kast behoeven,, te helpen. "".lioe/komt...evenwel, onze lezer -ooit „an afbetaling toe. :vraagt hiJ,bij de bestaandé 'verhouding rtus5Clietr;zljn uitgaven? KOTUaLLA. pen neer ..en grayeri' voorzichtig met gehandschoende handen verder. Aan den rand,;van den kuil staat de kleine Pool en kijkt onbewogen naar 'de te. voorschijn komende, in vroeger, dagen schots en scheef over el kander in een kuil geworpen 11-, cham.cn. Het; schouwspel schijnt hem niet aan te grijpen. Wel loeren zijngitzwarte oogen af en toe schichtig naar de bewa kers; de oogen van een- hond, die weetj dat hij de zweep ver dient» Als het werk gedaan is, wor den de lichamen weggedragen om geïdentificeerd te worden. Er zijnillegale werkersbij;, on derduikers, gijzelaars; er is een graf ontdekt van meer dan ze ventig vermoorde Russische krijgsgevangenen. Men zal pro- beeren, hun allen de namen terug te geven en hen daarna te begraven op een wijze, dié meer. In. overeenstemming met" het offer dat zij moesten brengen. In doodsangst Kothalla, bewoont een bun kercel, die hij met Westerveld, zijn assistentuit de oorlogsja ren, deelt. Daar loopt hij öp en neer en kauwt zijn vingers ka-, pot,want .Kothalla de gevrees-. de, die eigenhandig tientallen menschen uit wellust den dood injoeg; is zelf bezeten van 'n al- lesoverheerschenden angst voor den dood, waaraan hij niet ge looft te zullen ontsnappen. :Deze angst is het, die van dezen man, ofschoon hij geen honger be-/ hoeft te lijden en niet., geslagen wordt, in eenige maanden'vtijds' van een trotschen, gevoelloozen beul een stuurloos, menschelijk 'wrak gemaakt'heeft. Als de bewaker de deur vStn de cel nog eens opent,/springt Kothalla Ijlings in de. houding; en kij ktmet starre oogen, -. ter-, wijl zijn mond halfopen hangt/ Wij hebben vaker zoo tegenover elkander gestaan, maar; - toen; had deze man een pralend üni-, form aan en een gummiknup pel:, in dé hand. Niets is overge bleven van zijn trots, die sléchts gebaseerd was op' uiterlijkheden,, die nu verdwenen zijn. In.- deze bunker cel leeft nog slechts; een' dièr in doodsnood, dat zoo spoe dig mogelijk, nadat het; alle .in- lichtingen, die/hét géven/ kan,' gegeven heeft,; het genadéschot, ■moet krijgen. deel van Noorwegen beter be kend. als .Henk. de Hol-lander, vertelt ons op een onopgesmuk te wijze het avontuurlijke ver haal van hun wederwaardighe- /v; We hoorden vertelt Avort, <jat in ons land vee!honger werd ge leden en daarom besloten wij- met-zijn-achten niet huiswaarts te keeren of we moesten be hoorlijkwat levensmiddelen hebben. .Dank rij het Roode Kruis kregen wij de beschikking over twee ton voedsel: lever traan, havermout, visch, wit meel, suiker en wat dies meer zij. M-aar hoe nu thuis te ko men? Over land was niet moge lijk,-want we hadden-geen auto en. over zee? Toen alles hope loos/scheen, viel mijn oog op een logger, van defa. Groen uit Amsterdam, - een negentig ton ner, die de moffen gestolen en onzeewaardig hadden gemaakt. Ons 'plan stond toen vast: met dat^va'artüle en met^het „voed sel naar Róttérilaih!'"^' r-"~- Spel met het leven, -Voor geen duizend gulden zouden we die tocht weer willen doen'/ Het was spelen met ons leven: Maar ja, je doet wat om zoó snel mogelijk met het eten, dat;aahbederf onderhevig is, thuis te komen! In het Katte gat/ ging bet spoken en geen Oostenrijk, waarbij de figuur van Seyss-lnquart herhaaldelijk ter sprake komt. „Oostenrijk is een mis waard," schreef Seyss. Met ijzeren vastbeslotenheid bond hy. den strijd, aan. tegen de politieke partijen, tegen de vrijmetselarij, het" joden dom, ja tegen alles ln Oostenrijk.. Indien wij zwak waren geweest/ zou hierdoor de Fülirer beroofd worden van de middelen, die tot de geniale oplossing van Maart 1938 leidden. Verder komt de brief van von Papen aan Hitler ter sprake; om aan te toonen, hoe Duitschland met het oog op Mussolini's houding trachtte aan te pappen met; Schuss- uigg, contraStarhemberg, die door Mussolini gesteund werd. AUes moest voorloopig rustig blijven, we gens de Duitsch-Itallaansche tegen stelling, wegens den toeloop van de Oostenrijksche. jeugd naar de Nazi- party, die op deze manier aan de macht zou komen en wegens het nog niet gereed zijn van de ver dediging van het Rijnland. Seyss ls tijdens deze ulteenzettin- gen onrustig, zijn kaakspieren in het rood aangeloopen gelaat afin voortdurend in beweging door het opeenklemmen van de tanden. Tijdens de pauze ontstaan leven dige discussies in wat men zou kunnen noemen „het kabinet der beklaagden". ZÜ staan in groepjes, brood kauwende, bijeen. Zij spreken en knikken elkaar lachend toe en spreken elkaar moed in, wanneer zij het eens blijken te zijn, v In het verloop van de zitting legde Aldermanook stukkenover waaruit bleek, dat Schacht maan delijks 200.000 mark voor hulp aan de Oostenrijksche nazi's fourneerde teneinde den Duitschen invloed in de partij te versterken. De „Daily Mail" meldt, dat Schuschnigg, de voormalige Oosten rijksche bondskanselier en een der voornaamste getuigen d charge, spoorloos verdwenen is. Winstoh. Churchill, heeft het. woord gevoerd in een vergade- ring van de conservatieve par tij. Hij zeide o.a.: Dé uitslag der iügemeenelver-'/ kiezingen. was een der grootste' rampen," die dit land heeft ge troffen. Gelukkig behoeven wij thans geen verschrikkelijken buitenlandschen vijand te be- strijden, doch slechts onze eigen landgenooten, die min of meer de gebeurtenissen niet aan kon den, toen de kansen voor Groot- Brittannië zoo groot waren, en onze taak zoo gecompliceerd was",: Thans .'dreigen binnenland-;. sche gevaren, die dëh strijd noodig hiakëri tegen ~dè social^* ten, die het volk zoozeer op een dwaalspoor hebben geleid én het land nu In hun greep hebben. Hij zeide er zeker van te zijn; dat de conservatieven weer eens de eer zullen genieten van Groot "Brittannië te mogen lei den en terug te voeren naar de toppen, vanwaar het; in staat 15 tet lot V2n dé wereld, té /be^ kiem oeetjevreeseiijke storm ï^vioftflen, Clmrchili beschnldlp-- en_vreeselijke regen in een pik- dörikerennacht.' Onze gammele boot werd door den storm opge nomen en op een ondiepen rots- achtigen bodem neergekwakt. -Ik lag zwaar zeeziek in mijn: ■bed. - 'k- Stormde naar dek. waar mijn makkers al met de iswem- gordels aan stonden, drijfnat van water. en zweet.; Twee, driemael werden we met: een geweldige vaart tegen den grond Zagen" en iedere keer bestond kans dat het, scheepje .zou breken. We wenschten dat we over land. zonder:levensmidde len huiswaarts waren gegaan I Het schip, dat ons trok merkte niets:Een hevige rukwind brachtons plotseling uit - het gevaarlijke terrein en eerst de morgen, na een. nacht, die ein deloos scheen, bracht verade ming. Dwars door vele gevaar lijke .zones heen hebben .we de. route, die vijf weken auurt tn drie weken afgelegd! .We juich ten toen we IJmuiden voor ons zagen Aan het Roode Kruis is het voedsel ter verdeeling gegeven, die het met 'veel dank heeft aanvaard. Een woord van waar deering voor deze dappere man nen is ook hier ongetwijfeld op zijn plaats. D.C. 4 weer naar Indië Gistermorgen om half negen vertrok van Schiphol de tweede D.C. 4,Skymaster, onder com mando van'Moll, met: 24.passa giers,549 kg post en 383 kg vrachtgoederen naar Batavia. invloeden. Churchill beschuldig- de de Labourpartij van belem- mering en vertraging van het' practische herstel van Enge land wegens haar. eigen .politie- ke partij oogmerken.De regee- ring moet haar socialistische doctrine bewijzen in plaats van het -land té toonen, hoe weer tot leven, te komen enaan/deri;^ gang te geraken. Churchill eindigde/ met de woorden: „Indien, wijallemaal onzen plicht do en,kunnen wij het land behoeden van omlaag te wallen langs de socialistische; helling". Britten schieten op Joden Bij een poging; tot arrestatie van, 200 Joodsche vluchtelingen in Pales- stina hebben Engelsche parachute troepen acht Joden doodgeschoten tina hebben Sngclsche parachute- i werden verricht. De vc-rontwaard!- ging der Paiestijnscbe Joden is groot. VAN ALLERLEI EN OVERAL De P.T.T. maakt bekend dat op de beide Kersiaagen de dienst als op Zondag zal worden uitgevoerd. Hèt door de Nederlanders tn 19411 teSoerabaja. tot zinken' gebrachte Z groote doogdok ls gedurende de/Ja/.:// pansche bezetting gedicht en in goe den staat aangetroffen. r; v Het aantal ln Indonesië/ terug gevonden Nederlandsche schepen is dusdanig meegevallen dat men. er met. de scheepsbouwplannen in Neder- la rid rekening 2 al houden. t S .--ï sentierg:' Xweede rtff - ;DÖnité. SWcft j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1