Rudolf Hess speelde comedie /l|| ||p Herziening van „Potsdam" Lieftinck mag twee milliard opnemen VRIJi ONVERVEERD Kleine mogendheden willen zelf hun aanklacht tegen V de verdachten indienen Bombardement op Warschau Die onschuldige tijger" 25 Shilling per dag Twee volken - één taal „De deur nog open" Achtte het nieuws Pêf HMHBi Van geblokkeerde tegoeden Bouwvakarbeiders bij Mr. Oud Minder melk Dc Eerste Rotterdamsche Twee belangrijke wedstrijden te Rotterdam Vuurproef voor R.F.C. Revue der meeningen Dit jaar nog tv||§ kolenbonnen Te veel huiswerk HET VIJFDE JAARGANG No. 208 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAUSCHESTNOEL No. 42.' ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27639 - 54355 - 24156-24333 - ,1'i ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF. 8415»- INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF 2415S Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 1 DECEMBER 1945 Van Mook: Gisterochtend betrad de "eerste getuige in"."het Neurenberg-proces dé rechtzaal. Het was de vroegere generaal Lahauaexv hoofd van de geheime berichtendienst van het O.K.W. Uit Lahaus ens relaas wor den gebeurtenissen, waarby be schuldigden direct betrokken waren, ln helder en dramatisch daglicht gesteld, daar hy bij vele intieme besprekingen met Hitier eh-anderen aanwezig was en de geheele ontwik keling nauwkeurig in aanteekenin- gen heeft vastgelegd. Ook Lahausens - chef, Canaris, 1 hield een dagboek bij, waarin deze [het Duitsche volt de werkelijk [schuldigen wilde aanwijzen, is in 'afschrift bewaard gebleven. Tijdens 'den veldtocht in Polen confereer den Keitel en Ribbentrop in.'s Füh- *era - trein. Canaris protesteerde tegen het voorgenomen bombarde ment van Warschau. Keitel ant woordde. dot de te nemen maat regelen door Hitler en Goring wa ren vastgesteld. JÜJzeïf kon daarop geen invloed uitoefenen. Canaris waarschuwde tegen de gevolgen voor bultenlandsche politiek van deze voorgenomen uitroeiingsmaatrege- len. Keitel deelde daarop mede, dat .de Pührcr besloten had. Indien de «Wehnnacht onwillig mocht worden !«ha maatregelen uit te voeren, hij 'naast haar de S3 en de Sicher- 'heitspolizei zou doen optreden. Politische Flurbcrcmigung Men noemde dit „politische Flur- berelnlgung". Volgens Keitel was men' het eens over het bombarde ment op Warschau in de uitroeiing van de Poolsche joden. Canaris kreeg opdracht in de Galllcische Oekraïne een opstandbeweging te organiseer en. eveneens met als doel de uitroeiing van de Poolsche jo den. Terwijl Canaris verslag uit bracht arriveerden Hitler en Jodl. Toen Canaris vertrok, zeidc von Ribbentrop hen», dat de maatrege len zoodanig waren voorberejd, dat alle gehuchten in Polen in vlammen gouden opgaan en dat alle joden doodgeschoten zouden worden. Bij deze verklaring ontstond he vige beweging in de beklaagden bank,, waar von Ribbentrop ont kennende gebaren maakte tegen GÖring en de anderen. BIJ kruisverhoor werd uitvoerig stilgestaan bij de executie van naar ras. intellect en andere mo tieven. De Duit^chers motiveerden .himiditaiUomdflt-dii^eea ..ideologi sche oorlog was. Complot tegen Giraud &v Lahausens verdere verklaringen brachten, nieuw bezwarend mate riaal tegen Keitel, die eveneens v- opdracht gaf - om den in -1942 uit Königsfeld gevluchten Franschen generaal Giraud te - vermoorden. -Xïeze poging werd door Canaris en getuige met succes gesaboteerd. De grootste sensatie van dezen ievendigen dag was de verklaring van Hess aan het 'einde van de langste tot nu toe gehouden zitting.' Taktische geheugenzwakte Nadat de suggestie geopperd was, dat Hess simuleerde, kwam als klap op den vuurpijl Hess zelf voor de microfoon om te zeggen, dat. deze discussie aanmerkelijk had kunnen zijn bekort, indien men hem dade lijk aan het woord had gelaten. Men wist niet, wat men ervan den ken moest, toen Hess doodleuk met nog altijd neurveus vertrokken, doch vergenoegd gezicht kalm zelde, dat van nu ai aan zijn geheugen weer tot zijn beschikking staat, dat hJÖ om taktische redenen geheugen zwakte had voorgewend en ook zijn advocaat om den tutn geleid had. Hij Hjdfc slechts aan verminderd' concentratievermogen, doch is in staat het proces te volgen, vragen te stellen en daarop te antwoorden. Hü wil tezamen met zijn kameraden aan het proces deelnemen en neemt de volle verantwoording op zich voor alles, wat hij gedaan, onder teekend of medeonder teekend heeft, Kleine mogendheden willen zelf aanklacht uitspreken De verschillende-kleine mogend heden, die .het zwaarst onder de Duitsche agressies geleden hebben, hebben den wensch uitgesproken zelf in de gelegenheid te worden gesteld het op hun land betrekking hebbende deer van den aanklacht uit te spreken. Deze vraag werd door. Tsjecho-Slowakije, Polen en Joegoslavië gesteund. Naar de Ne-, derlandsehe vertegenwoordiger ons. mededeelde, hebben ook van de westety ke kleinere mogendheden enkele een dergelijk verzoek aan de Fransche prosecutie gericht. Neder land zelf heeft dat verzoek nog niet gedaan.. Het spreekt vanzelf, dat ook de Nederlandsche stem zal klinken, wanneer dit in principe wordt toegestaan. In dat geval zal Baron van Tuyl van S erooskerken de Nederlandsche aanklacht uit spreken. Generaal Yamasjita, hij ge naamd „de Tijger van Manilla", die gedurende den oorlog tus schen Japan en de -V.S. verant woordelijk moet s; zijn geweest voor wrreede behandeling' Van burgers, krijgsgevangenen, fa t' byonder /'pp;. de Philippijnen, heeft tegenover.: zijn vijf rech ters zijn onschuld betuigd. „Ik had' .ge en; c o nt a'et. m'e't mijn min de ren en daardoor kon all es zoo verkeerd gVan'\ aei de Tijger. A :r;'Benin's ideaal Tijdens een lunch, die den voornaamste gedelegeerden van de. vooröereidingscommissfe der Ver- ecnigde Naties had aangeboden, zeidy Eriiest Bevin, dat hij, zoo foud alshij was, verwachtte lang genoeg te: leven om „het parle ment van de wereldfederatie mee te .maken." Hü vertelde, dat hem, voor hij minister van Bulten- lanoscheZaken werd, gevraagd was, Wat zijn politiek was. HU had geantwoord; dat zijn politiek was naar het Victoria Station te kun nen gaan, een kaartje voor waar ook ter wereld te kunnen koopen, 'zonder dat iemand hem om een paspoort zou vragen. ih Lohderi bijéén gekomen om te beslissen over het; aanbod van de zijden der -werkgevers, nX 18 shilling per dag. Men besloot dit aanbod te verwerpen en te blijven bij den eisch van 25 shilling per dag. In dit 'week einde zullen er massa-bijeen komsten van havenarbeiders plaats hebben. De gemeenschappelijke Neder- landsch-Bclgische spcliingscom- missieis te Brussel geïnstal leerd. .Minister .Buisseret heeft' in het bijzonder de Nederland sche ledenbegroet ;eh' den wenseh uitgedrukt, dat de com missie, spoedig tot een bevredi gende; oplossing zou komen in deze uiterst kiesche aangelegen heid- De .Nederlandsche af va ardi- ging staat onder leiding van oud-minister Bolkestein. Op de wekeiijksche persconferen tie heeft dr. van Mook verklaard.' dat het terrorisme het contact en de besprekingen, die een zeer be langrijk aandeel ia de oplossing van de politieke problemen, zouden moeten nemen, voorkomen heeft. Er zijn nu teekenen, dat door het verminderen van spanning en ter rorisme nieuw contact mogelijk wordt. Op de laatste persconferen tie heb ik verklaard, dat de deur voor besprekingen wijd open was. zy is het nog steeds. Door de woorden, die de minister Logeman met betrekking tot. den heer Sjarir en zijn collega's 'gebruikt heeft, moet het duidelijk: zijn, dat wij hen< als goedgekozen deelnemers in- deze besprekingen beschouwen, maar het is moeilijk, zich zulke besprekingen voor te stellen in de schaduwen van. wanorde,nood- evacuatie en onverwachte dood voor talloöze slachtoffers van dezen oorlog. MOSQUITO AANVAL Acht Mosquito's en twee Thun derbolts hebben 32 raketbonxmen en zesduizend pond aan bommen neergeworpen op een artillerie stelling van de extremisten, die twee mijlen van Ambarawa het Rapwikarap onder vuur hadden genomen en reeds dertig dooden en zestig gewondenhad veroor zaakt.;. 3400 Evacuées vertrekken uit Batavia naar Singapore, van waar zy met de „Nieuw-Amsterdam" ge repatrieerd zullen worden. De „Oranje" zal begin December uit Melbourne vertrekken. Men kan 't schip dan in het begin van Januari in Nederland verwachten. JOooT: het ujfrOfVc» ;vanJJpe_go^Sla- 'tëefreisvgubliek „is ^6v,ingiJPe(ér:.pp iton-actief golcomon. De Nica (Netherlands Indies Civil Administrationverricht -i« Indone~ sië prachtig; tveris: Mier wordt medische hulp'verleend aan een Javaan- sche jongen, wiens gezondheidstoestand, tengevolge van ondervoeding 't\jdensde Japansche heze tting aeer heeft geleden. Nieuwe regeling op komst voor Duitschland De Vereenïgde Staten ondernemen stappen, om de verkla ring van Potsdam te herzien, ten einde de moeilijkheden ten aanzien van de controle der vier mogendheden over Duitsch land op te heffen", aldus heeft president Truman verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat het veto-recht, waarbtf een üd van den geallieerden Contröleraad een actie kan blokkeerèn, een pufet>van bespreking vormt. Hü was geen voorstander van een nieuwe bijeenkomst dér Groote Drie. Wanneer de „gisting" groot genoeg is, zal er een verklaring over den internationa len toestand worden gepubliceerd.: <v- Deze verklaring komt tegelijk met de publicatie van een rap port -aan den president van B y- röiX; .P.r:i c.ë, gewezen hoofd van de censuur, der Uereenigde Staten, waarin deze een volle dige mislukking van het huidl- ge;.bestuur in Duitschland con stateert, en Frankrijk hiervan de1 schuld geeft. Price.; .zegt in zijn rapport, „dat de j Dult- schers .van uur tot uurmèer luisteren naar de stem van een nieuwen leider,.,'si'die..wellicht door wanhoop naar voren:;, zal komen." Price stelt de vorming van een burgelij ke rege.ering voor, die het'militaire beheer op 1 Juli 19~46 moet'vervangen. De ideale keuze voor het hoofd eener dergelijke regéering,: >al-, dus Price, zou een officier -zijn, die getoond heeft een zuiver oor deel te hebben en administra tieve bekwaamheden bezit. EJSENDOWÉRS RAPPORT Ook - generaal Eisenhower- Weer kerstpottenop straat Het Leger des Heils begint binnenkort,' als vanouds, een Kerstfeestactie, waarbij lé - be kende kerstpotten terug zullen keeren, terwijl per giro ën per collectebuswordtingezameld ten behoeve van ouden van da gen en de armen. Hét niet vernieuwde Frankrijk Niet eerst sinds - de verkiezingert, maar. al geruimentija is Fraakrljk gesplitst irv twee kampen, commu nisten ea. GauiliBten. die steeds fel- Ier tegenover: elkaar gaan staan.' B£chts heeh grieven genoeg: Het de eommtuilsten de; partij, die rtiücaal wil scclallseeren en èr bo vendien vrij rauwe manieren op na houdt om van haar bultenlandache polltfek. maar te zwijgen; doch pair de Gaulle Is, ln de oogen van Unks, ver- Tfc'.van brandschoon: .zijn blnneniand- sche' politiek Is maar rwaksociaal getint en zijn bultenlandsche politiek Jcornt ln geen enkel opzicht boven een, en? nationalisme uit; het is; een prestige politiek, van de onaarige- naamste. soort. Dat men -in Frankrijk Iets moet doen tot', herstel vanhet zelfvertrouwen, in 1S40 zoo deerlijk gehavend,, spree kt, vanzelf. Maar wat heeft'net voor ziii naar 'beneden te kijken? - Sinds de capitulatie van 1940 Is de wereld ver der .gegaan. ;Men overwint trouwena het verleden niet door er bij aan te -vknoopen, men moet dat, wat men .-;•.wil .voortzetten, een nieuw accent ge- ven en dat wil in dit geval zeggen, - dat het nationalisme en socialisme -een Europeeschen Inhoud moet krijgen. Dat zooveel Franschen op de com- munlsten stemden, getuigt niét zoo zeer tégen hun. patriotisme. .als wel voor hun onoverwinnelijk wentrou-, wen, !4a de Fr'ansche bourgeoisie, die vi:R7.AMEi.if-:c:nN en - LOSSE POSTZEGELS f. i, r: - I- - j_ - - V. J. DE HEEK :polsInBd B 5 - Telcf. 2577, (voor oude Passage) .S1 1 dat door haar vüandige houding in so ciale kwesties volstrekt heeft ver diend, In weinig landen, wordt de so ciale strijd uitgevochten: roe't zoovéél verbittering aan ,den eenen, zooveel verachting aan den anderen kant. Wat óók te gronde is gegaan, de conflict- sfeer is gebleven; in zooverre maar het is een der belangrijkste aspecten van het Fransche leven heeft Frankrük zich niet "vernieuwd. Ver-, nieuwing zou er gekomen zijn," in dien de geest van verzoening, tot een kracht was geworden. De sociaal-democratische partij Is daarvoor aangewezen,; want Blun\ staat critlsch. tegenover belde extre mer». In hoofdzaak op de juiste gron den, wat de partij ontbreekt "is wils kracht en dat. ligt niet aan hear pro gram i hetiaeender iegenden ln den radicalen hoek, dat bemlddellngspro- grams - niet aantrekkelijk, zijn. De Engelsche en Amerikaansche radicale bewegingen, hebben ons getoond hoe bezielend een program kan werken heet wat minder radicaal dan de phrases, van? het sociaal-democrati sche program. Maar waarom; klinken deze; dan als phrases? Omdat men de partij, die ze verkondigt nletÊern stig neemt, Men kan bemiddelen-met de vuist op tafel,maari er is OQk' een bemiddeling/- die bestaat uit aarzelen naar twee kanten, zij compromitteert degeen, die haar bedrijft. Tweè, drie keer heeft Leon.. Blum de gelegen heid gehad - het oomraunlsmè ln Frankrijk te: verslaan, ja "te verplet teren, maar hij aarzelde steeds Uit be zorgdheid voor de „broëderpartü" het resultaat Is-de'- gedrukte positie, waar^ hij thans, verkeert. ."Het mlnlstrteele ^compromis heeft, den strijd uitgesteld, masT niet be slist. De communisten hebben de „eer gered",;;"maar. dat" ln de drie vóórnaamste departementen de ielte- lJjke macht aan hun Invloed ls ont trokken béteekent,: naast andere din gen, een overwinning voor de tra- dltloneele bestuurskaste van leger, ambtenarij en politie, die daaruit zelfvertrouwen ïullen putten.Een energieke en levensbewuste verzoe ningspolitiek Is het eenlge, waarmede de socialisten nog Frankrijk en zich Een EB. van 14 November machtigt den Minister van Finan ciën tot het aangaan van schuldverplichtingën ten laste van Üet Kijk tot een gezamenlijk beloop van ten hoogste, 2 milliard gulden, op door hem zelf vast te: stellen voorwaarden, De al dus door den minister aan ie gane schuld, zal uiterlijk binnoi' 50 jaar afgelost moeten zjjn eh zal op een afzonderlijk groot boek worden ingeschreven, welke inschrijving opeen nader te bepalen tijdstip wordt omgewisseld in schuldbekentenissen aan toonder. De inschrijving zaL mogen worden aangewend tot het voldoen van aanslagen in door den Minister van Financiën aan te wijzen belastingen. b. -v Verzoek om schoenen en kleeding- De bedrijlsgroep bouwarbei- ders van de E. V. C.;is, na een demonstra tie; met borden door de stad, door een deputatie vertegenwoordigd, bij burge meester Oud op: bezoek geweest en heeft gedurende een half uur gelegenheid gehad een adres toe te lichten. In dit adres Is de positie der bouwvak arbeiders uiteengezet, in het. bijzonder de aandacht vragend voor kleeding en schoeisel, ;De burgemeester deed, naarons wordt gemeld, de toezegging, persoonlijk alles, in het werk te zullen stellen, dat aan de wen- schen der arbeiders tegemoet gekomen zal worden. ALLERLEI VAN OVERAL Op 3 December verschijnt een nieuwe dienstregeling- van de Neder landsche spoorwegen, waarln. de op nieuw uitgebreide treinenloop, die op dien datum aanvangt, is hervat. De beer Gezel, chef van ;het sta tion Rotterdam Maas, hoopt op 1 De cember zijn 40-jarig jubileum bij de Nederlandsche Sopor wegen te, vic en. Het internationaal vrouwencon gres heelt eenstemmig een motie aangenomen, waarin verbreking der diplomatieke betrekkingen met Fran co wordt geeischt. In Zwitserland Is ln verband met het opsporen van Duitsche activa het bankgeheim opgeheven. Op last van de Amerikaansche bezettlngsautorltelten zullen in Jan. 194B verkiezingen voor plattelandsge meenteraden la Duitschland worden gehouden. De grootste scheepswerf op het- continent, de firma Blahm en Voss te Hamburg, zal ats onderdeel van de herstelbetalingen binnenkort in handen van de sowjet-Hussen .komen. Offlcleele cijfers van atoómboBi slach taffers: In Hlrosjlma 70.00 :iot 120.000 dooden. 76.000 tot 200.000 ge wonden. In Nagasaki 40.000 tot 45.000 dooden en 49.000 gewonden. De bijzondere raad van cassatie heeft de behandeling van de zaak tegen mr. van Genechten, die door het bijzonder gerechtshof te 's-Gra- venhage ter dood veroordeeld ia, be paald op 24 December, In plaats van. taptemelk, die' in. de laatste oorlogsjaren werd 'ge distribueerd, zal ook in den komen den winter aan alle leeftijdsgroepen der bevolking gestandariseerde melk worden verstrekt. Door velerleioorzaken/ bovenal door het uitbiyven van. belangrijken import van krachtvoer, is .de totale melkproductie sterker gedaald dan aanvankelijk in verband met de normale seizocnschommeling werd aangenomen. Hierdoor, zal het niet mogelijk zijn de rantsoenen op het huidige peil te handhaven. Met ingang van de op 9 December a.s. aanvangende distributieperiode wordt het rant soen van personen boven de 20 jaar verlaagd van 2 liter op 1.5 liter, dat van de kinderen en jeugdige per sonen van 5^-20 jaar van 3.5 liter op 3 liter eri het rantsoen van de kleine kinderen van 0—1 en van 24 jaar van 6 liter op 5 liter, alles per week. De minister 'doet een beroep op de veehouders zooveel mogelijk melk aan de fabrieken af te. leveren en geen melk meer achter te houden, dan hun volgens de regelingen toekomt. - Om het minimale rantsoen in Duitschland-te kunnen hand- ha ven, is een in veler van 1.3 millloen ton broodgraan noodig. Vóór den oorlog voerde Diiitsch-; land 0-5 inillioen ton brood- graan in.1: ."i!- heeft een rapport gepubliceerd, waarin hij zegt, datde Duit- schers - - nog steeds politiek apathisch zijn en' vaststelt, dat de komende moeilijkheden en ontberingen voor den a:s. winter tot een zekere onrust hebben geleid. Hij erkent,dat ;.terroris-i tische benden aanzienlijke moeilijkheden in v zekere stre ken 'veroorzaken. Öok hij be rispt de, Fransche autoriteiten voor. de wijze, waarop zij de werkzaamheden van den Geal lieerden' ,4 Contröleraad belem meren. Een woordvoerder van het Fransche departement van Bultenlandsche Zaken heeft hierop geantwoord, dat er - een zichtbare neiging bestaat om Frankrijk tot zondebok te ma ken voor de moeilijkheden, die de geallieerden in Duitschland ontmoeten, nu de. winter,.na-, dert,en, .wei, omdat Frankrijk tegen-een- centraal bestüür- In- Duitschland is, vóór er eëia ré geling voor het Rijnland en'het'. Roergebied is getroffen. De Fransche regeering heeft' in middels bij de andere, geallieer de mogenhheden geprotesteerd, tegen het herstel van de Duit- sch Mitropa in de Amerikaan sche bezettingszone een teeken te meer van het Duitsche eco nomische herstel, hetgeen Frankrijk zeer hindert. Deze maatschappij voor ver zekering tegen ongevallen boekte in. het verslagjaar 1914 een batig saldo van f246.302 tegenover f227.384 in het jaar daarvoor. Deze winstlaat de üitkeering van een dividend toe van 8 pet., (evenals vorig jaar); hetgeen een bedrag van f96.000 ëischt. Aan gratificatiën en aan belastingen,werd resp. f 15.000 fen f 115.457 besteed, terwijlde rest f 19.845 werd. toegevoegd aan de extra reserve. De belangrijkste wedstrijd van district. I is ongetwijfeld die tusschen de twee nog onge slagen koploopers RFC en Ajax. De Rotterdammers komen nu voor hun eerste vuurproefen kunnen laten zien, of zij werke lijk zulk een hooge plaats ver dienen. Misschien wordt deze. wedstrijd reeds het eind© van een', illusie voor RFC, maar het staat bij voorbaat vast, dat de thuisclub er hard voor zal vech ten/ de illusie nog wat te doen voortduren. Het zou niet de. eer- .ste keer zijn, dat RFC Ajax klopte. Technisch voetballen de Amsterdammers zeker beter, maar dé wedstrijd Feljenoord DHC van JX Zondag is er het bewijs yan, dat dit nog niet be slissend behoeft te zijn. Het had. Aanvankelijk in de bedoeling gelegen, dat Daaf Drok, die de laatste maanden vele moeilijk-, heden heeft gehad, welke echter tot een gelukkige oplossing zijn gekomen, weer op te stellen. Drok'ls' al" we er eenigen tijd in training en hij heeft al In een vrien dschappelij k en we dstrij d meegespeeld, doch hij voelt zich nog niet fit genoeg voor den zwarèn 'strijd van morgen. Hij wacht tot den wedstrijd tegen Xerxes van de volgende week. r De Volewijckers zuilen het ook niet gemakkelijk hébben, al 'zijn ze zeker in staat op eigen veld DOS te kloppen. Hermes- DVS krijgt Emma op bezoek. De Dordtenaren zullen rich stellig van den misstap van de vorige week willen rehabilitee- ren en Hermes mag dus groo tentegenstand verwachten. We gelooven nochtans,, dat de zege ln Schiedam blijft. EDO zal wel niet al te veel moeite hebben met het' zwakke VSV. In district n zien we als be langrijksten wedstrijd de derby tusschen Feijenoord en Neptu- nus op het terrein van Sparta. De wedstrijd Feyenoord—Nep- ttmus heeft dit seizoen al vaak op het programma gestaan, maar als competitiewedstrijd heeft men hem nog nimmer kunnen zien, zoodat de attrac tieer zeker nog niet af is. Feijenoord start natuurlijk als favoriet, maar de rood-witten he^bep., pas. .nog. ondervonden^ -dat.dóelpiinten. maken.nog. niet zoo gemakkelijk !s, zeker niet- als ér een goede doelman onder de. lat staat. Zulk een doelman Geen weekend De paplerschaarschte noopt ona, voorals-nog géén Week End te'doen, verschijnen, wy hopen echter' dit; i öoor onze fitjoxmé's met vreugde begroette, bijvoegsel van „Hét Parool" weldra opnieuw bij onze, abonné's te kunnen bezorgen. Mondeling examen Paedagogisch getuigschrift Dc minister van onderwijs, kun sten. en wetenschappen maakt kend,dat de mondelinge exemens voor de getuigschriften, bedoeld in artikel 38. eerste Ud, van de nljver- hefdsonderwijswet (z.g. paedagoglsch getuigschrift), behoorende by de ak-' ten n h. n j. n k. n u. n z, n 4 en n -fi, dit Jaar rullen worden afgeno men op Donderdag 13 en Vrijdag 14 December a.#. In het gebouw van de R.K. Ambachtsschool „St. Joseph' Lamgroen 14, 's-Gravenhage. Èxtra trams na de voorstelling is Inxor r Op vertoon van het ..toegangs bewijs van het Luxor Theater -zal men. Zondag van extra- trams gebruik kunnen maken: na de matinée van de Aert van Nesstraat naar Molenlaan, Oude Dijk, Vlaskade en Marconi- plein en 's' avonds te beginnen om 19.45 van de. Molenlaan, Oude 'Dijk, Vlaskade en Marconi- pleln. Na afloop rijden er trams, van den Coolsingei naar de 'bovenvermelde eindpunten. is Landman en al gelooven wei dat Feijenoord winnen zal, zóm der inspanning zal het zeker niet gaan. Sparta; dat maar- een heel middelmatigeploegM heeft, kunnen we maar weinigl goeds voorspellen tegenBlauw-:1 Wit. De club uit het Olympisclii Stadion ia op eigen veld heèrl moeilijk te kloppen. ff In. Delft wordt de zeer langrijke wedstrijd tusschen D,!| HC en DWS gestreden. Hier zatfl worden uitgemaakt, wievan>dëy:f twee vooriooplg met Feijenoord^| aan den kop zal blijven. We vér||i; moeden, dathet DHC- zal zijh.^. In de ploeg van de Delftenaren.| mag men na den wedstrijd vanf de vorige week stellig eróigf vertrouwen hébben. HBS zal, hifc; het eenmaal gewonnen heeft en| nu het wederom op Houtrust;; mag spelen, ook wel van Storm-]1 vogels kunnen winnen en DFC] zal Haarlem wei aan kunnen.] Dynamo naar Moskou terugVj De Russische ambassade tèj Lc-ndeh heeft medegedee^ d, dat| Dynamo misschien nog éénf; wedstrijd in Engeland zal spelett;| en daarna in elk geval regel-?| recht naar Moskou zal;reizen|. met zijn beide vliegtuigen. Minister van Schaik. is tevreden De' Minister van Verkeer/; Energie, ir. Th. S. G.X •- Mi Schaick, heeft gisteravond tn /het wekeiijksche '.radiokwartier der, :'reft geering „Op de Brug" gesproker over de kolenvoorziening. Spr. zeidi., niet buitengewoon optimistisch kunnen zijn, maar ln de ontwikke? ling van onze kolenproüüctie/.zi toch wel een zoo duidelijke lijn vooruitgang, dat er met een ze voldoening iets van verteld worden. In de Llmburgsche is thans voor het eerst een.: dag productie bereikt van meeh.'d» 26.000 ton. Als men weet,datK gemiddelde productie per werkda' in Juni nog slechts iets meer]idart- 14.000 ton bedroeg, dan beseft mef wat het cijfer 26.000 beteekent; Voo:. den oorlog bedroeg de dagproductie 45.000 ton. welk cijfer echter bereik' wordt' ónder een systeem,- .dat niet ten onrechte als /Jaag- enjacht=' systeem' werd betiteld. Spr. vervolgde met. erop te wijn dat er. zeer veel kwaads-gesproken is over onze mijnwerkers.: zy^heb ben dit echter niet verdlenxL'ï^ De resultaten die wy i thans ^zien;' wettigen de verwachting, dat in{de naaste toekomst met een verderf gaande stijging van de productie mag worden gerekend om ,:op:?iden duur weer te komen tot devoll" opbrengst. - - De Minister zeide tenslotte, <da. thans zonder al te groot risico kan worden gezegd,dat de zev«£;feeÓ£ heden kolen voor buiseltykc^iiMj^ einden, welke de régeering inyhë vooruitzicht had gesteld, zeker;zul len komen, hoogstwaarschijnlijk;k» zelfs een achtste eenheid teri/be-r schikking worden gesteld. 'De doelingla, dat voor het einde .van. dit jaar nog twee bonnen/zuil worden aangewezen, waarmee dan tot eind Februari moet;, komen. Voor Maart en April zuü dan nog 2 bonnen aangeweê worden,'" >:V: Jeep of fluitketel? De directie van een OM EEN NAAM h«It. "Zou het UlBM. Er zijn lezers, die be- merband niet eens tüd zwaar hebben tegen de ^den van hooger- term „eeregrafhof", die d een beslissing tilt deed dezer da- naar hun meening een te ^«ken, opdat een Mn' ha"" germanisme lsEere- eindt wordt gemaakt grafhof is een nieuw aan ^en twyfei tlendüizettdenf. .van Eind:. "•OM M2 glai. September j.l gaf het M.c. te Aals meer en- omstreken op- gen haar personeel het voorstel, huishoudelijke artikelen af te staan ter vrille van de geteisterde gebieden, Dit werd.../ afgewezen! dracht, vaii de bieeV ongeveer 20.000 komen? BJj onze fabriek „Waarom" zoo vroeg het personeel, „moet dit weer van bedelbeetjes M2^ glas te sloopen ten komen dagelijks wa- oehoeve van de getrol- gons leege biscultbllk- De eerste Ter aan aan dé ftynMvèn, 'lij 'Pakhuismeesteren, - .'ter-vervcra- ging fvakj- een? vernielde gemeente- Itfke) "kraan, werd dezer dagen met och'X u<> pzv ii ijvende hoh g woord, voor een. nieuwe zaak. Het Natfonaal In stituut koos. dit woord voor den hof, die ont worpen wordt in de dui nen ih Bloemendaal als hulde aan de gevallenen, kassen' Wanneer men hiervoor le benaming „Kerkhof" fekozen had, dan. zou iaarblj gedacht worden aan een openbegraaf plaats wat deze grafhof de term „hof" wijst te| eEmeTISlden^^Mn r^aü:KerZendklaar' Veel baar liever gebruiks- kloosterhof en bloemen- «"h ?'°r/heurt voorwerpen als fluitke- en oij intredende vorst tcls Vflc maken, daar be- zeker veel vernield Haat niet aUecn meer worden dat nu nog heel behoefte aan, maar die 's- zUa bovendien op dit Let wel: 5»et gaat hier ooger.bltk nuttiger, wy niet om een hoeveelheid willen ook onzen vrijen nog Wel bruikbaar, glas, Zaterdagochtend opoffe- maar om .20.000 M2 vol- ren en zonder loohs- cles bedoeld wordt. komen bruikbare ruiten! verhoogtng aan de pro- Ee. opdracht tot de ver- ductie van die voorwar- Radiotoestellen. - fen gebieden. Met en macht zün' de kwee kers met dit werk be- gonuent sinds 6 weken staat: de geheele voor ken e.d. aan, welke wij tot prullige speelgoed jeeps verwerken, dié In den winkel f3.75 moeteh opbrengen. Laten vrij hóf niet is. De term ,,'eeregraf" ls onjuist ln dit geval, omdat zy ge bruikt wordt voor een soort mausoleum, een monumentaal graf. „Eeregrafhoi" geeft dus juldelljk weer, wat pre-. ïameling van deze hoe veelheid werd gegev«n met :'h voortvarendheid, welk^_ men vaak tever geefs bijhet: M.C.ge zocht. heeft, maarde uiteindelijke volvoering van het totale/plan laat op zich wachten. De winter staat voor de deur: r duizenden Iandgenooten wónen nog atcedsmëtdicht'gëspij-; kerdevénatefof/'toohtlB s van fluitketels", schaarsch en de Invoer - en donker. Onze getroffen land- gaat traag, of in het ge-, WÜ vragen^riofe: één^Ageiiooten'moeten dus* op heel niet. De Inleve- maal 'een opflikkering.,grond van het „ecbno- Taars - twijfelden. nog van de oorspronkelijke', mjBCh motief",'/iri de steed3bf:hun.bewys;van"vooétvarenaheI4:^/.maar;;'^aSje:^oejCD^s^;^L'jeépS inlev erlng na e:'- waardedan; spoedigl Badlotoestellen Inleve- reni;"' 1 .'■.-Xvi ''-h' .Het was een van de eerste gelegenheden óm den bezetter - de voet dwars te zetten, destijds; als men zijn toestel, ondank3 het bevel,. In huis behield. De mees- téh leverden echter .in en kregen een bewysje .daarvoor, -XU:- De "toestellen: zijn nu'/ pen doorwerken" „Hét. spijl ons", ant woordde daarop dé di- rectie: „Wy zijn. 'ge noodzaakt de productie van jeeps, den voorrang; te verleenen,omdat dé extra-kapitaalvorming w welke wy zoo rióodig 'nebben ter bestrijding van de oorlogsschade^ daarbij groóter ls dan' b.v, bij' 'net vervaardigen O ET regent klachten over te huiswerk: klachten van ouder met te weinig brandstof om huajcla- deren rustig 'al dat huiswerk te'lat maken, klachten uit. de Jetigdbe'w; ging, waaraan de jeugd niet deeln men kan wegens te veelhuiswër/ klachten, dat ook de betereleer//" gen moedeloos worden door bergen huiswerk.' 'Sommige ouders'/" hun toch lang niet „domme" klad// ren van school, overtuigd^/: dat?f] schuld van hun slechte cyfers :hy /dó kinderen en niet blj ons „toch /zof goede", onderwijs llgtr zij behoorea :ot hen, die al dat huiswerk acee teeren'.:.. en'-..er de ...verkeerda';/co Cluslë uit trekken. T Het üuiswerkprobleem ':zaT; ltt.-jzij''( geheel moeten worden aagenpaktf; dit kan het best gebeuren -door/óe leerlingen, op- school - zelfstandige/te laten werken, In plaats van ze, dat nu gebeurt, het eigenlijkeXwér thuis te laten doen. Maar het/neem, tya om deze noodzakelyke hérvor^ ming door ie voerenen Intussche» duurt een onduldbare toestand'yaort' van 'kinderen, die moedeloos; futloos, slaafs voortzwoegendhun/kan®^ levensgeluk, persoonlükheidsvórinlng en initiatief ln liefhebberijën^yémtik zien onder hergen huiswerk. Er móé Immers „zooveel Ingehaald".- én;I.ver dwaasde leeraren en examen maniak ken, kunnen niet met wat minder/toe Een leeraar,'die bergen.'>-huisweiir geeft- Is een slechte onderwUskrach] Het ls mógelijk dat hij zijn stofjnlè kan Indeelen, een amslHChtlgé/ïésiffi^ thode ofin het geheel geen - method" heeft/ te veelelschend ën:": eëhzijai' intellectueel ls, zichzelf graag)\ho"_' of met de orde in. de klas '-'.wörsteï.^ zoodat de kinderen het werk/' maar thuis moeten doen,-zbn'dec|" geleerd te hebben hoé/.maar/e. staat, dat hy slecht ondemvUs/geel De' ouders zijn gerechtigd,./-Ja'/ plicht,daartegenop te komen,/WaI doo r dergeiyk verloónvsn/e Igénfc macht worden het'.Jevensgèluk/ energie/de werklust dervklndërén/ï knoeid': en'; hun Ójd./verkhoeicL''-||H:e.] isvoorts noodzakelijk. ;.d at /de/iovm held in. dezen krachtdadig//ing^h enlêeraren.dlégeen rekenlng/ho|i- den met; de. '.rnÓeiiyke/. omstandigh/.. den, waarin, gewerkt moet';Wprdeiij door' 'een' 'jeugd'metveel en. groot problemen, in een wintermët/wêlnj 'brandstof, tot een;-endereL Werkw dwingt." Z voordat ouders hun;, kinderen^ geus slechte; cijfers van schdoï.inem/' of b er ispen,do en ïij ./beterè eens/ men te: k.men en zich? af te^" of .de. leerkrachten'dan' wel-"dé";/ deren, t e lak en /zij n, e n /pt'. zij;/z;lc» oliders vin een.vdemocratische.i.-fea&T •lëving "GÓen(v:"schobïdictatuij^|^lw laten welgevallen. -Ons/'- onderw^ .lm ve leopzlch ten fe.' nl et' - wa moet. Datdesondanksï<4yaak^gö(^ resulta aï meer.tyoor{)dë vieerlingèns1 1 't "Steisel 'en/zÖn'TiÜenareh.*:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1