de Japanners bedierven jeugd E.V.C. en N.V.V. onder handelen over fusie R. F. C. ging met eere tegen Ajax onder pgüi ":V-V tm VRIJ, ONVERVEERD Naar Amerika in 40 minuten? „Eerst orde, dan praten?" Gedrag van Ned Unie wordt onderzocht Ir. Römer verlaat het G.E.B Credietgeving en débef- rekeningen Prijzen Kerstboomen Schietpartij in juweliers- winkel U N.RRA. gifhande! Loonsverhooging van 70 pCt. „De Schending van Lucretia AcAteo hei nieuws Goede prestatie van Sparta Het land van belofte, Canada in Paiace POSTZEGELS REDACTIE EN ADM. &EKDKACHTSWSG 42 ROTTERDAM. TELCTOON 2S490 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER week 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS 0 .0 Bankier: AMSTERD. BANK TF. ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amsterdam sche Bank 4VIJFDE JAARGANG No. 209 Rciket'en ob Bandoeng HET PARGDL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIE ^SCHESINGEL No. 42. «OTTERDAM TELEFOON Nos. 27833 24155 - 24158 - 24399 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF INLICHTINGENDIENST tJITSL. TELEF 24155 24156 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omtreken MAANDAG 3 DECEMBER 1945 ';Do extremisten zijn bij de be- .wiking gezien en het vereischt grooten moed en het is gevaar lijk raad te geven, die strijdt met de gevoelens van her, volk, - aldus verklaarde Sjahrir. On gelukkigerwijze hebben de Ja- panneezen deze jeugd bedorven en het is buitengewoon moei lijk voor ons haar weer op het goede pad te brengen". Onder de huidige omstandig heden, meende Sjahrir. zou een nieuwe ontmoeting met Ne- derlandsche afgevaardigden waarvoor reeds toebereidselen waren getroffen hoogstwaar schijnlijk geen resultaat heb ben. De Indonesische minister van voorlichting Sjarifoedin, heelt naar aanleiding van de recente verklaring van minister Logerr.ann, volgens welke de Nederlanders bereid zijn wel met Sjahrir, maar niet met Soekarno besprekingen te voe ren, verklaard, 'dat de „Indone sische regeering" geen enkele pressie uit het buitenland zal aanvaarden. Doelen, in het gebied van Bandoeng zijn aangevallen door Mosquito's, die raketbommen Doodstraf voor Atnery De zoon van den vroegeren staatssecretaris voor Br.-Indië. John Amery, is gisteren ter dood veroordeeld wegens radio- uitzending in Duitscfclar.ó en andere politieke handelingen. De rechter, die het doodvonnis uitsprak, voegde hem toe: ..U hebt het recht om te leven ver beurd. U staat nu als verrader tegenover uw koning er. \n volk". Men acht hei in Kngeische kringen jnogclljk c.<? V zoover te verbeteren, eok al Sn verband met de atnmn- energSe. om een raket te constru te ren met vleugels en landingsgestel, dat gebruikt zou kurnen worden om de Engelsche post in <o minuten naar de V.S. te brengen. Er zou dan een vlieger meegaan, die zoo'n raket met 344 km. snelheid aan den grond zot: kunnen brengen. -RètL aantal Nederiaiidsche mi- litoireu en rijksambtenaren wenschen zich met een mani fest tot de Nederlandeche regee ring te wenden. Zij zien het als hun nationa- len plicht in Indonesië het her stel van de openbare rust en orde onmiddellijk dcor te voe- •i ren. Hun leuze is: „Eerst orde, dan praten''. ALLERLLI VAN OVERAL Ook Duitsche bruinkolen zullen via den Rijn naar ons land worden verscheept. Gebrek j aan sleepkracbt maakt het ver voer echter onzeker. De internationale walviscli- conferentie, die cp het oogen- bllk in Londen aan den gang is, zal zich allereerst bezig houden met een herziening van de overeenkomst van 1937, die den omvang der vangsten regelde. De dezer dagen te Gouda veroordeelde ambtenaren van den C.C.D. waren leden van de NJ3.B- i De Beriynfcche politie heeft eent- go personen gearresteerd wegens bet vermoorden van 300 abnormale kin« deren tusschen W41 en J94S In een sanatorium. Naar de BBC meldt hebben dc 1 Amerlkeansche autoriteiten In Oos- tenrijk den voormal I gen commandant i van liet concentratiekamp Auschwitz, Kransen, gearresteerd. Mosley, de leider der voormalJgc uole von Brlteehe tascJaica. heeft i verklaard, dat 2ijn Inzichten nog f vteeds dezelfde zijn. „Indien men mij n daarvoor wil doodschieten, moet men fxtjn.gang maar g'aan", aldus Mojdey. uitwierpen. De toestand te Ban doeng neemt een steeds drei gender karakter aan. Japansche tanks en artillerie onder gealli eerde leiding helpen de Gur kha's om de 50.000 Nederlandsehe en Inheemsche vluchtelingen te beschermen, die aldaar zijn geconcentreerd. Met tegenzin hebben de Indonesiërs het noor delijke deel van Bandoeng, na het; ontvangen van een ultima tum, voor de helft geëvacueerd. Gedurende de afgeloopen week zijn meer dan 2.000 Neder- landsche vrouwen en kinderen, die bevrijd zijn uit de kampen te Batavia, met Dakotavliegtui- gen naar Bandoeng gevlogen omnaar hun familie terug te keeren. Japansche kannibalen Twee Japansche officieren, Takeniko en Tazaki, hebben hun onschuld betuigd op de zitting van het gerechtshof te Wewak. op Nieuw-Guinea, dat het, eerste geval, waarin de be schuldiging „kannibalisme", ten laste werd gelegd, behandelde. De dagvaarding verklaarde dat Tazaki in Juli een lichaam van een gesneuvelden Austraïi-j schen soldaat had verminkt en gedeeltelijk opgegeten. Een Ja- pansch korporaal,-die als getui ge optrad, bevestigde" dit en zei „menschenvleeseh is héérlijk". Het hof veroordeelde Tazaki tot den dood door ophanging. Naar het A.N.P. verneemt, is door het driemanschap der voormalige Nederlandcche Unie aan den minister-president per soonlijk verzocht een commissie in te stellen ter beoordeeling van de gestes van de Neder- landsche Unie. Prof. Schermerhorn heeft zich bereid verklaard aan dit verzoek te voldoen en echter niet in zijn ambt van minister president. daartoe een com missie van vooraanstaande Ne derlanders samen te stellen. I>e directeur van het Elecir.bedrijf. Ir. M. 3. Römer, deelde hedenmorgen aan bet. personeel van het G.E.B. mede, dat by per 1 Febr. 1946 ontslag ■uit zijn functie heeft aangevraagd aan B. en W. teneinde een1 directo raat hij Wilton Felieuoord te aan vaarden. De Nederlandfiche Bank verleent een algemeene vergunning aan leden van de bedrijfsgroepen ef fectenhandel, handelsbanken, land- bouwcrsdletbanken en spaarbanken tot het openen of verhoogen van credièt of tot het beschikken ten laste van een ctebetrekening, ook indien de rekeninghouder geblok keerd tegoedbeschikbaar heeft. Hiervoor heeft de" minister van financiën rkrhthjnen vastgelegd. XX (üj-ectecr-eenrraai van de prij zen deelt mede. dat er voor Kerst boomen en KeratgrDen maximumprij zen zijn vastgesteld. D«e prijzen, dl« hieronder worden opgesomd, moeten duidelijk zichtbaar bij de te koop aangeboden waar worde i.:ingebracht; de maten van kerstbommen worden f gemeten van de onderste vertakking 1 tot en met den kop: Kerstboomen tot so cm. f 0.75, 5<k~7U cm. 11.70—100 cm. i 1.50, 100IK cm 12.—., 135—150 cm. £2.50, 150200 cm. f3.sa, 200—300 cm. f5.—; Kerstgroem sp&rretakken p..kg. £o.4ü, blauwe spar p, kg. £2.50, hulst, goed. bezet met bes p. kg. 3.50, bust, matig bezet met bes p. kg. £5.35, hulst,:Zon- der bes p. kg. £1.10, liguster tal of niet met Imitatiepepere enz.) p. i« stuks £0.50. Drie gewapende mannen heb ben Vrijdag een overval ge pleegd op een goudsmidswinkel aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam. Juist op het rao- nfent,. dut de vrouw van den, eigenaar en de winkelbediende de zaak wilden sluiten, -drongen zij den winkel binnen. De vrouw, die inmiddels met tegenwoor digheid van' geest de telefoon had gegrepen, werd door scho ten, waarschijnlijk afkomstig uit het pistool van een van de mannen, ernstig in den buik getroffen.. Ook de winkelbedien de-werd door een. klap met den kolf van een pistool buiten, ge vecht gesteld. Voorbijgangers waarschuwden twee juist pas serende. hulpagenten, De win kel binnentredende sommeer-' den zij de mannen „handen om hoog". Vanuit de achterkamer werd 't vuru op de agenten geo pend. Tijdens het nu volgende gevecht zagen de mannen kans te ontvluchten. Direct werd een achtervolging ingezet en een van de mannen kon gearres teerd worden. Een lid van het hoofdkwar tier der UNRRA te Londen, heeft verklaard, dat meer dan 600 beambten, na een onderzoek van zes maanden in ernstige gevallen van zwarten handel ontslagen zijn. Dit aantal bestaat voor 75 pet. uit Franschen, terwijl de rest Nederlanders en enkele Britten en Amerikanen zijn. Eenigen. dezer lieden zullen van rechtswege vervolgd wor den." y S*YHA5T£K TE KARACHI --Hettweede vliegtuig von den, re- geerin^aluchttranBportdienst, de DC 4 NL-304 „Skymaater" is op 29 No*. '12.45 g.m.t. te Karaebl geland. Uas is plotseling xcecr toerekenbaar geworden. Zijn heftige ge baren herinner<mu? aan- zijn glorie periode op het nacipodum Albert van Dalsum in Geen doktersattesten voor textiel enz. gaten de huidige gebrekkige re geling aanleiding geeft tot on rechtvaardigheid," Medisch Contact" meldt ons: „In afwachting v-an een door den hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de Volksge zondheid te treffen regeling Js door de te Rotterdam gevestig de doctoren besloten geen dok tersattesten voor textielgoede- ren. voor zieken, voor fietsban- dor. etc. mevr af te geyei,. aan- g-hunkerd Va(Jet_ Luxor De vele welgemeende toespra ken aan begin en slot (van den secretaris-generaal van O., R. en W., van burgemeester Oud, van de vertegenwoordigers van de Volksuniversiteit, van den Kunstkring en van de studen- tenl hebben niet kunnen ver bloemen, dat de eerste voorstel ling van de Stichting Amster- damsch-Rotterdamsch Tooneei- gezelschap in het verbouwd Luxor niet uitverkocht was. Een van de spekers verklaarde, dat Rotterdam in den tijd van de bezetting gehongerd heeft en wellicht, zoo zelde hij, nog meer geestelijk dan materieel. Helaas bleek, uit de repliek van Van Dalsum na al die vriende lijke woorden, dat dit niet waar kon zijn. Was het wél waar, dan moest Luxor immers niet een- maar, maar vijfmaal uitver kocht zijn geweest. Dit is alles zeer beschamend en niet goed verklaarbaar. Maandenlang na en jarenlang tijdens de bezetting heeft, men In een stampvoile Kivièi-ahal heeft de landelijke voorzitter van de E.V.C., de heer Blokzijl, medegedeeld, dat hij onderhandelingen voert over een fusie met het N.V.V. Als basis van een gemeenschappelijk programma wenscht de E.V.C. een loonsverhooging van 70 V», nationa lisatie van de groote bedrijven, een herziening van de sociale wetgeving en een productie ingesteld op de behoefte. de arbeiders hun levensmiddelen pakket niet kunnen bekostigen, dan hoeft er ook. geen rantsoenverhoo- glng te komen." V. d. Berg sprak schande over de regeeringsaazücoo- pen in Amerika. Een confectie- fabrikant heeft daar voor 20 mil- .lioen gulden aan onbruikbare vrachtauto's gekocht. Op Katen- dxechfc kan men deze zien staan. De stalen onderdeden 2djn net goed om scheermesjes van te maken. Arbeidsconflict in Twente? „In Twente," ving de heer Blok zijl aan," „broeit een arbeidsconflict, dat veel grootere afmetingen dreigt aan te nemen, dan het Rotterdam- sche havenconflict." Spr, gaf een uitvoerig verslag over de fusie- onderhandelingen, die hfj vroeger op den middag gevoerd had met den voorzitter van het N.V.V,den heer Kupers. Het N.V.V. heeft hoofdzakelijk interesse voor de technische samenstelling van het bestuur en de organisatie. Wat wij echtsr belangrijk vinden is, hoe de houding zal zijn tegenover de over heid. Een -loonsverhooging van 70 V» is hoogst noodig. Het geld kan er komen. De reeders, havenbaron nen en textielfabrikanten hebben het. Er moet overgegaan worden tot nationalisatie van dc bedrijven, een productie volgens de behoeften, en een herziening *an de .sociale wetgeving. Dit zijn onze voorwaarden -voor een fusie. Deze zal trouwens niet in de oonferentiekamer tusschen Kupers en mij, maar door de ar beiders in de bedrijven beslist wordenr---- - - jv.-tA -t—-- De huidige productieslag, aldus besloot Blokzijl, kan slechts ge wonnen worden, indien men de ar beiders de noodzakelijkste midde len voor het bestaan verschaft. De secretaris van de E.V.O., de heer van Os, die eenige maanden geleden, verdacht van havendief stal, was gearresteerd, heeft even eens het woord gevoerd en zich. in een kernachtige toespraak gereha biliteerd. i Honderdduizenden arbeidersge zinnen leven in de diepste armoede en zijn niet in staat om het levens middelenpakket te bekostigen," luidde de klacht van den plaatse- lijken voorzitter van de E.V.C;, den heer v'. d. Berg. ,De E.V.C. in Rotterdam,"zoo verklaarde hfj, ;,telfc 14.000 werkers iri haar gelederen.Onze regeering kan niet op den steun van hen, of van de andere Nederlandse!) e ar beiders rekenen, want zij dient de bézittende klasse, die ons den weg naar sociale rechtvaardigheid ver spert, - -y Zij zorgt dat de rijken rijker en de arxnén armer worden." Spr. liet zich in sarcastische bewoordingen uit over de geldzuivering. Minister Lieftinck heeft gezégd, dat door de inlevering iedereen, even rijk werd. De praktijk echter bewees, dat'de arbeiders him schamelebezit ook nog verloren-en groote heeren steeds meer verdienen. 13e loonen moeten, omhoog. Dm deze In evenwicht té. brengen met de prijsstijging zullen de mlnimum- weekloonen op fU. 57.gesteld moeten worden. Spr. noemde de Stichting van. den Arbeid een apparaat in handen van degeldbezitters .eni.oud7.vakbund6- bezhters en een voortzetting van de fascistische corporaties. Haar bestuurders zeggen-uitdagend-, „Als 3? gevoegd. Want üe loonen, altyd al laag, bleven bU de prijssUlging ten achter, terwijl de .woningtoestanden .in ae Indische stedea ook voor dezen India regeert nieuwen toestroom al tot de ergste uitwassen behoorden van het Indische maatschappelijke leven. Het landbouwprobleem is nog al tijd even acuut. Tusscheu gtondbe- Welk een verschil maakt het of ilr bestaande orde. hei koloniale regiem, ts weggevaagd of ononderbroken heeft kunnen voortbestaan. Dc Na- w«kcr' en landbeattw strekt zich tlonale beweging van India, boewe! organisatorisch numeriek unn zienlijk sterker Oen Oe lnOonesfaeW. w^ertewï"'^!"' een der ateun- 1b nog niet verrtor dan de vcrkle- pU„ten van de Ecgelsche regvcrltig. Nehroe. de bocIqIc leider van het Mcttcmln. In den toon van die congres heeft 10 Jaar geleden een landseh. tooneel. Nu js hefc er en nu zou men een-grooten toeloop mogen verwachten. Laten wij de hoop uitspreken, dat liet gezelschap inderdaad in het kernpunt van de belang stelling komt te staan- Men heeft zich enorm veel moeite getroost om Rotterdam tooneel te verschaffen, doch essentiee ier is nog,, dat de prestaties van dezen troep zeer belangrijk zijn en dit laatste zal toch den door slag moeten geven. De voofstellrog .v Er was veel tegenslag, waar- ü?.ll!Lls^e höi;!t" «tir k'tvotTfi (xn bfi«*ti:)g va.i pacht door de eerste opvoering in .,o„ ote welKcreil D<? actle was <en sue. Rotterdam van Obey's ,.De nissen op Javu duldeüjli merkbaar: zij is ongewoon fel. Het Nationale «g n'a<J*"nlöt W gewïlde "r^ Congrcs val d«e ver kloz ngSa< Ue sllUaat Daurna hebö#n d(. v<tfSchU. niet Klechls op als eer. strijd voor ,end,. congrcs-regeerlngen een een congres-regccrlng. muai vooral ruuicaol hervormingsplan den slitjd als ccn propaganda-aclle voor vd.Jo- :eKen jjchuldslavcrniJ weer opge- dltre onarlianKeh;kheld en het Is niet „omen. maar het resultaat van hun .onmogelijk, dat een groote overwin- maatregelen wae, dat de geldschieters rung voo. dr Congres Part.j de eer- vaa htt plulte ,4n(j 2,eh ,wru({ll.ok. «te st.»p zal zijn van ccn vcrdeic waardoor de boeten, van eied.et oniwlkkelmft Sn rnccr revolution- onibloot, vastliepen, nairo^ richting. De onafhankelijk- Heb ziet er naar uit, dat alleen neldsstrfld overheerscht alle andere socialjsatie van den grond den Indo- pcowemen; de religieuzeconflicten sclien iandbouw uit rijn achterstand wijjten terug en de sociale conflict- kan opheffen, eerste voorwaarde voor stof dient als. brandstof voor het po- be*tr)Jdtng van de endemisch terug- j vuur.. De oorlog heeft de koerende hongerenooden, lndüstfian.seerlngvan India een mu Congres beweegt zich in goci- hlcutven. Stoot gegeven; het prole- allstlsche richting. De samenwerking tarlnat nam toe. terwijl ook de vak- tusschen links en rechts In het kader beweging groeide, zoodat aan de van het Congres heeït gedurende nationale beweging ccn nieuw en 2Ckeren tijd den communisten een radicaal getint bataiilon werd loe- voorsprong gegeven zoowel in vakbeweging als -onder Mohamme daanse he boeren, maar hun omzwaai ia IMi. na het uitbreken van de vij andelijkheden tusschen Duitschland en Busland. toen zij den m India weinig populalren oorlog gingen steunen heeft hun veel invloed ge kost De vrede beeft alle verhoudin gen In een nlemy licht gesteld :en up- hetoogetibllk overweegt bij allen, de natlötialc tegenstellingtot Enge land.- Labour zal op dit terrei straks een krachtproef doorstaan. schending van Lucretia" te laat begon en na de avant-scène onderbroken moest worden we gens een luid; klinkend defect aan. de centrale verwarming. Nochtans heeft men genoten van een prachtige voorstelling. De Franschman André Obey, auteur ook van „De reis van Noach over de wateren" en (met Amiel samen) van „De glimlach van mevrouw Beudet", dramatiseerde Shakespeare's ge dicht „The rape of Lucreci", waarin een monument van geestelijke historie uit het oude Rome is behandeld. De kulsche Lucretia wordt geschonden door een vriend van haarechtge noot, den hooggeplaatsten. Sex- tus Tarquinius, en besluit na langen strijd dit feit wereld kundig te maken en zichzelf te dooden. Door deze schanddaad worden de Targulnii uit Aome verbannen. Zeer geslaagd is het optreden van twee gemaskerden (Albert van Dalsum en Nel Knoop), die als voorlezers, voorspellers en filosofen pro en contra, aan de handelingen deelnemen. Zij om weven het klassieke thema met een nieuwe, meer dimensionale kracht, die voor regie en acteurs uitenst: moeilijk hanteerbaar is, maar in deze opvoering zeer suggestief tot haar recht. komt. Hiermede is tegelijk de betee- kenis van v. Dalsum's prestatie geteekend. Ondanks de minder sterke bezetting, zelfs van en kele zware rollen, is een voor stelling van sfeer en allure be reikt. dank zij de, tot in détails volgehouden regie van woord en speciaal plastiek en de toe-, gevoegde muziek van Arnold Juda. De verzorgde, veelbelo vende première werd besloten met een wijdsche huldiging en veel bloemen. R-r-' Aan het aantal stukken, van Somerset Maugham, dat in ons land voor den oorlog door de verschillende gezelschappen is opgevoerd, heeft het Rotter- damsch Tooneel een hier waar schijnlijk nog ongespeelde toe gevoegd. The Land of Promise is in 1914 geschreven en draagt de kenmerken van zijn ouder dom, ai zijn "hier en daar in de vertaling eenige wijzigingen aangebracht. De feitelijke soci ale verhoudingen, die aan de orde worden gesteld, zijn niet meer van het oogehblik. Overi gens is dit stuk, d«t niet één der sterksten is van den Engel- schen schrijver, wat lang ge rekt en niet voldoende onder houdend in de ontwikkeling yan de intrige. De opvoering werd na de eerste acte, waarin te veel de zaal in werd gespro ken en de spelers zich te wei nig over het tooneel bewogen, aanvaardbaarder. Het spel van Jantien van Eek werd natuur lijker en- een paar mannenrol len, die van Jan Apon en Jos. Molenkamp, w«ren naar behoo- ren bezet. Km. Het was gisteren een dag van zware modderige velden cn dus een dag vaa sleebte wcdstxüden en verrassende uitslagen. Wie enUeJe weken hier het schotlooze en bjaedarme Haarlem heelt zien spelen, moet zeker wei verbaasd staan over die ID—z tegen DFC; wie had de eerste overwinning van VSV verwacht, maat vooral: wie had gerekend op een zege van Sparta tegen het sterke Blauw Wit? En toch is dat allemaal op den taatsten Kon dag voor Sinterklaas gebeurd! Dat HFC van Ajax verloor was niet zoo'n groote verrassing, maar wie de zen wedstrijd gezien heeft, zal toch moeten toegeven, dat het er, ondanks ■de 3—0 nederlaag, die HFC tenslotte leed, heel lang "aar uitgezien heeft, <iat deze wedstrijd een der grootste verrassingen van den dag zou gaan opleveren, want een Hot- terdamsche overwinning heeft heel lang in üe lucht gezeten. Er was in dezen wedstrijd wel een heel typeerend verschil tusschen de eerste en. de tweede speelhelf t. De eer ste heltt was om te geeuwen zoo ver velend, de tweede om te beven van emotie, zoo spannend. Tot een kwar tier voor tijd stond het nog o~o en RFC was verrompelend in den aanval het kreegkans op kans, maar toen maakte Ajax een. doelpunt en tege lijk was bjj. de Rotterdammers de fut er uit. HFC kan het wel. ïn het hall uurtje na de rust beeft RFC toch wel degelijk laten zien, dat het niet zoo erg boven zijn stand ge leefd heeft aan den kop van de rang lijst. Het was Lang geen volmaakt voetbal, dat er gespeeld werd, maar er zat vaart in. Het spel werd goed open gehouden en telkens weer kon de tegenpartij voor nieuwe proble men gesteld worden. Apon speelde een goede stopperspil partij, maar de voorhoede was technisch te zwak, om dit systeem tot tn de perfectie door' te voeren. Vooral de binnenspelers hinkten wel eens op twee gedachten. Nu mag men zeker niet vergeten, dat een der beste spelers uit de voor hoede van RFC, Bennlngshof, ontbrak Snijders "was daardoor naar binnen verhuisd en op de rechtb.pl. opereerae voor de rust 'n jongmensch, dat geen flauw begrip van voetballen had. „Ge lukkig" raakte hij kort voor rust ge blesseerd o£ leek het maar zooï zoodat JhfJ in de tweede helft vervan gen kon worden. En zön opvolger. Kooiman, deed het zoo aardig, dat heel de .voorhoede plotseling beter, ging voetballen. Ajax, dat ook niet zijn besten vorm vertoonde, had wel heel wat „oogen van naalden" noo dig om .er door te kruipen en het ontkwam maar op het nippertje a en een strafschop. Van der Veen maak te in het strafschopgebied hands. Misschien was eenpenalty nier te zwaar geweest, maar het was toch zeker een grensgeval. Scheidsrechter van- Asperen gaf „denstrafschopnipt, maar Ajax had niets te zeggen ge had, als hij het wel gedaan had. Een kwartier voor tijd gaf DrSger Ajax de leiding en RFC gaf den moed toen wel erg gauw op. De kans op een gelijk spel zat ar toch nog wel in. Toen Komdorffer er echter 3—0 van gemaakt had, was het gebeurd •n in de toetste minuten zorgde Drager ook nog voor het derde doel punt. Daar de Votoudjcker» zich niet door hun oude concurrent uit de pro mo tie wedstrijd en DOS Het verrassen en den 25öen wedstrijd van aanvoeder De Busser vroolïjk vierde met een 7—3 overwinning, hebben de belde Amsterdamsche clubs de leiding, Volewijckers 4 4 8 18—8 Ajax 3 313—4 RFC 4 3 1 6 8—7 De verdere volgorde ia Emma, A1X3 DOS, Hermes DV5, 't Gooi, EDO, vsv «n Xerxes. Verdediging y«n Neptunn* faalde. In district II heeft Feijeooord de Het Zuiden en de Eibers De te Washington gehouden Asnerlkaansche arbeldeconf premie werd Zaterdagavond als mislukt be schouwd. Waarnemers zelden, dat geen van belde, partijen concessies wilde doen. De Ned. X. v. K. voert em actie ler vereenvoudiging van de visum- formalltelten, noodig voor het ver keer tuaschen. België en Nederland, teneinde de handelsbetrekkingen tus schen de belde landen te verinnigen. xWÉIS» „1)r schending fit» L-icrelia waarvan Zondag te KotUnlatn dc eer ste voorstelling- teerd gegeven, is eert dag tevoren 1c Arnslcrdatii als hebben jeièro bij het AMsUrdamieh—Soterdaviseh gegann. i beelden. hierbij e&n der-ndrhanante goèttee afj. STEM HES VOLKS ZS JAAR De Stem des Volks heeft ter ge legenheid van haar 25-jarig bestaan een concert gegeven, dat zeker ge slaagd mag worden genoemd. Van den Deenschen componist Gade werd het zelden uitgevoerde werk Psyche ten gehooz-e gebracht, een goed klin kend, doch niet bijster belangrijk werk, dat een zeer onpersoonlijk ka rakter draagt en evenals de andere werken van dezen componist, geheel en al onder den invloed van Mendels sohn gecomponeerd Is. Het koor heeft, behoudens eenige minder geslaagde Inzeilen van de mannenstemmen, onder leiding van zijn directeur P. 't Hart. dit werk zeer goed gezongen. H. v. «MLMABMONISCH 0RKE8T. Drie concerten D« sympbonie van Ernest Chausson is niet zonder meer het werk. vaa een epigoon te noemen, al kan. niet worden ontkend, dat deze compon^t in sterke mate onder den invloed van zijn leermeester César Franck (wiens meesterlijke Symphonle eveneens op deze concerten werd uitgevoerd) staat. Er is echter in Chaussons symphonle een sterk persoonlijk ac cent aanwezig- De procession Van Henrl Rabout hoort men alleen al om zijn prachtige, doorzichtige instru mentatie gaarne. En zoo heeftdan het Phil harmonisch publiek kennis kuhnen. maken mei één van chaus- stwis interessantste en fraaiste wer ken, dat evenals trouwens de sym phonle van Franek door ons orkest onder de eminente leiding van Itein. JordanB. prachtig werd gespeeld. \-v Ceza Frfd speelde met veel virtuo siteit de Dance Macabre yan. Llszt'en! jan Odé gaf een zeer te loven ver tolking van het Vierde Pianoconcert van Beethoven, H,X'vKB..*: winnen ■'U4M- Onae stadgenoote Het Zuiden had reden te over om den wedstrijd tegen Vlcus Orientis met eenige vrees te gemoet te zien. Het Zuiden heeft echter de punten mee naar Rotter dam gebracht. Den Hartlgh en Van Herk zorgden voor 02. Voor de rust maakte Schoemaker er 03 van. Nadat Cats den Leldenaren een doelpunt had bezorgd en door dameshanden de stand 23 was geworden, steeg de spanning aan zienlijk. De Waal maakte met een vierde doelpunt de overwinning van Het Zuiden zeker. Gymnasiasten, dat bij Achilles op bezoek was, heeft alles gedaan om de punten binnen te halen en daardoor nog iets van haar kampioenskansen over te hou den. Het werd een gelijk spel. Gym nasiasten zag een voorsprong van twee doelpunten teniet gaan. Rust stand 2—3. Het weru weer gelijk. En ook voor de derde maal werd gelijk gemaakt door Achilles. Het volgende doelpunt was wederom voor Gymnasiasten, doch ten vierde male wist Achilles aan de nederlaag te ontsnappen door een doelpunt van een invaller. H.K.V.—Ons Ei- bemest was een weinig fraaie party. De uitslag 37 in het voordeel van de Eibers geeft een juist beeld van de krachtsverhouding. Uitslagen le kl. AchillesGymnasiasten 5—5; Vicus Orientis—Het Zuiden 2—4; H.K.V.—Ons Eibernest 3—7. 2e kl, A. Vicus Orlentle 2—Achil les 2 2—3; Houd standOns Eiber nest 2 32; Gymnasiasten. 2 Fluks I—1. 2e kl. B. Zwervers Schiedam 54Rozenburg—Het Zuiden' 2 4—1, Afd. 3A. Ready 3— Vicus Orientis 3 7—1; Die Haghe 2Algemeene 34; EmmaFluks 2 13—3. 3e kl. b. Velox—Algemeene 2 41; ZuiderkwartierRood Wit 2—3; Phoenix—Ready 2 2—0. 3e kL C. Regenboog—Het Zuiden 3 1—l; O.D.O.Ons Huis 5—1; Zwervers 2 Succes 0—2 Rozenburg 2Trek vogels 0—2. 3e Id. D. Actief—Mer- wede 3—3; Deetos 3-W.LO.N. 3—5; T.Q.V. 2—Spangen 2 0—5. Kotterdamsche Korfbalbond le kl. Trekvogels 2—ons Huis 2 8—0; Schiedam 2—Barendrecht 2 2—1; W.I.O.N. 2—D.S.K.V. 1—3. 2e kl. Sperwers 2—Het Zuiden 5 4—o; O.S.C.R. 3—Spangen 4 2—1; Het Zuiden 6—Spartaan 2 0—7; W.I.O.N. 3—Sperwers 3 5—2. 3e kl. Barendrecht 3W.LOJN. 4 5—i; Spangen 5Velos 3- 0I; W.I.OJN. 5—Trekvogels 3 1—1; Succes 4—Ons Huls 3 1—5Oud Beyerland—Barendrecht 1—6. leidicg behouden door een 4—0 over winning op Neptunus, welke etand bij de rust ook reeds verkregen was. Neptunus trof het nlc: dat het juist in de2cn wedstrijd met drie Invaller» moest spelen, onder wie zijn cracks landman en Hagendoorn. Ve vercte- digir.g was daardoor wel heel erg verzwakt. Het falen von deze linie ln de eerr.;e helft is oorzaak van de nederlaag geworden. Door een toe- valsdoelpunt van Van Munster kon Feljenoord de leiding nemen en een kopbal van Vrauwdcunt, waarbij de blauw-witte achterhoede zwak rea geerde. bracht den stand np 2—0. F>n fout van den invaller-doelman Du- foumé, gaf van de Korput gelegen heid er 30 var. te maken en dezelf de speler nam ook nummer vier voor zijn rekening. Na de pauze heeft de achterhoede van Neptunus zich goed, hersteld. De voorhoede kreeg zelfs nog volop kansen voor eon tegen- punt, maar ze bleven onbenut. In Delft werd spannende strüd ge leverd tusschen de nummers twee en drie, DHC en Dws, De Delftenaren deden wederom uitstekend werk en wonnen "met 2—1, waardoor zij op de tweede plaats blijven. De Haarlem- sche roodbroeken kwamen door de monsterzege Ln Dordrecht op de der de plaats, Fcijenoord 4 3 1 14—4 DHC 4 2 2 1D—8 Haarlem 3 2—1 16—7 Hier is de verdere volgorde: DWS, Spana, Stormvogels, Blauw Wit, DFC» vue, hbs, Neptunus. Voetbaluitslagen Eerste klasse. District I: RFC—Ajax 0—3; ADO—'t Gooi 43; De volewijc kers—DOS 7—3; EDO—VSV 1—3; Her-, mes DVS-Emma 1—2, District 17: DFC—Haarlem 2—30,- StormvogelsHBS 3—4; Blauw-Wit Sparta 1—2; DHC—DWS 2—1Neptu nus— Feljenoord 0—4. District HI: Quick—F EC 0—1; A GO W—NE C 0—1; Go Ahead—Ensch. 4—1; Tuhantia—Heracles 33; Be Quick—Wageningeii 1—I. District IV: Longa—NO AD 00; de Earonle-DNL—RBC 4—2; Eindhoven- Willem n 2—2; Helmond—NAC 0—3; Vlissingen—RKTVV 4—G. District V, A: GVAV—Veendara 7—0; Velocltas—HSC 1—1; Achillea— Be Quick 1—2. B: Leeuwarden—LSC 5—1; Heerenveen—Frisla 3—2. District viï De Spechten—WV 01; Sportcl. EmmaJuliana 0—0; Bleijerheïde—Maurits 3—3; Roermond PSV 0—I; MW—Llmburgia 0—2. District If, Tweede Kasse a: ODS VFC 1—2; Overmaas—SW 2—i; HVV BMT 6—o; Fortune—'VDL 3—0; Cyv —Excelsior 1—2. Derde Klasse C: VCS—Concordia 5-4; Hook van Holland— BEC 0—2; Terlaak—De "Hollandlaan 0G; Excel- glor 30—Spartaan. '20 3—3; De Mub- schen—Postduiven S—l. Derde Kalsse D: Poortugial—DS5 3—1; VOC—Leonidas l—1; DCL—Slik kerveer S—4; RDM—EDS 5—®; De Pechvogels—MartIrüt 1—S. t Derdo Klasse Et The RUhW Hap*-* DCZ 10} EwiJndrecht—CKC .3^4# v.v Albtosserdam—Fluks 1—8; 3XTP— Luc - van -19om" bokst Vrijdagmid dag in het'Concertgebouw te Amster dam tegen Fouquct, een Belg met een zëer:goeden"..staat van dienst.?.; Vierde KtoSfie Ft tJDO-CHïSta »VJC Delfla n. o.J RljswtptDVC 6; MaasstraatDHL 1—7; DJS—Voor burg 1—4; Zuldelnde—Wippolder 3—4. Vierde Klasse Gt oud BeUertood— DZB 8—fi; DRL-Bloenftof St-[ LodewtjkSFC W. HIOW—AeoH» 5—2; DINDUAStHooger 5; t?r- 5us—Satumus t—2. Vierde Klasse H: DONKHllleger»- berg 3-6; DEH—NHS 6-0; SIOD— GVR-AJO 4—3; VND—Florissant 4—IJ SchiedamSteeds Volharden 32. Vierde Klasse I: Flakkee—Hello- voetsiuis 3—1. Vierde Klasse Jx Belvedere—SMV 8—3; Bolnes—Dilettant 5—2; Het Noor den—Progress 0—9; FSV-Petroria Zwervers T—6; Sunrise—Tranavaile 2-1. De Rotterdamsdie zwem- kampioenschappen De Rotterdanwche zwemkampioen- schappen, die gisteren tn het. Ooste lijk Zwembad werden gehouden, hadden de volgende resultaten: schoolslag dames: I. M. Franchlmont tODZ) 3 min. 12,1 sec.;: Idem heeren: 1. P. Kruithof (RZC) min. 55,8 sec.: 100 m. borst damesil. B. Groenendijk (RDZ) I min. 12,1 sec.< idem heeren: 1. K. Hovlngh (RZC) 1 min. 2.1 sec.; schoonspringen dames: Mevrouw 7. Dols-Wolters (ODZ) 51,12 pnt.; idem heeren: v. Eijk (Merwede) 47.50 pnt; iw m. rug dames: l. A. v. Duyl (ODZ) l min. 21.2 sec,; Idem heeren: B. M. Korevaar (Merwede) l min. 16.5 sec.; estafette 3 x 50 m. wisselslag dames: 1. RDZ 1 min. 55 sec,; idem heeren: 1 Merwede 1 min. 38.2 sec.; estafette 5x 50 m. borst dames: I. RDZ 2 min. 50.4 sec.; idem heeren: RZC 2 min. 57 sec.; water polo dames: Rotterdam—Amsterdam 4-2. Jan Stok overleden Zondagnacht Is, 71 jaar oud. Jan Stok te Rotterdam overleden. Jan Stok behoorde tot de sportmensehen» die hun roem in de vorige eeuw oogstten. HIJ was een der baanbre kers in de sport, die voetbalden ia een tijd, toen zeer veten d«t nog onfatsoenlijk vonden. Jan Stok was de voorganger van Bok de KOrver op de spUplaats In Sparta. Hij werd de man met het Ijzeren hoofd ge noemd. Een officieel Nederlandsch elftal en offlcleele interlandwedstrij den bestonden er In zijn tijd nog niet, omdat de F.I.F.A. nog Opgericht moest worden. Toch heeft stok vele malen de Nederiandsche kleuren ver dedigd van samengestelde Nederiand sche elftallen, die tegen Engeleche clubs uitkwamen. Sparta was de eerste club in ons land, die tegen Engelschen speelde en Jan stok had daarin een werkzaam aandeel. In latere jaren ts Stok bestuurslid en voorzitter van Sparta geweest en deze club beloonde zijn verdiensten, door hem tot eere-]ld te benoemen» Stok was ook voorzitter van de Oer- Spar tanen. Behalve gevoetbald faeyit hij da athletlek beoefend en was h)j kege- laar. zijn groote liefde ging echter uit naar de 'paardensport. In zijn jonge jaren was hij heerrijder en later secretaris van de Paardensport- vercenlglng „Rotterdam". Hei stoffelijk overschot zalop? JV'estervold worden gecremeerd. ?:l| VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tegen boogen prijs te koopgevraagd. -T. DE HKKK CooIsJngclB 5 Tclef. '25774 (voor oude Passagek - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1