lord Mountbatten presideert apore -Conferentie in Verminderde havendiefstallen Hoe oud is St Nicolaas eigenlijk VRIJ, ONVERVEERD aanwezigheid van v. Mook zal het Indonesische probleem worden besproken Conclusies waren onjuist Acktee kei nieuws Willy den Ouden terug Van Mook naar Nederland SüSil Goering gaf zijn eerewoord Misdadigers zullen nog maanden leven Onze goede naam hersteld Internationaal voetbal- programma Amsterdam-Brussel per Pullman Welter stelt vragen De Sowjefs weigeren Van Engelandva arder tot N.S.K.K.-er Nationalisatie van Fransche banken Zij kunnen niet zoo maar terugkeeren In het verborgene gedrukt Qetuigenisse;n van taai verzet Getypt en zelfs geschreven '"*S "W0 Vtt W?.- /,y- i Esf* - REDACTIE EN ADRL EENDRACBTSWEG 42 if?#.' RO*rT.ERDAM- TELEFOON 23430 (3 LTJNEN) .^^«■••ABONNEMENTSPRIJS.-.PER WEEK" 31 CENT" />ER"KWARTA/M, I 4.— LOSSE NUMMERS 10.10 Bankier: AMSTERD., BANK TE ROTTERDAM Giro US3 ter 'iaine van Aaistcrdamschc Bank "fifëf ®ji fflrS ffis WV ^3"^ ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: ^VIJFDE JAARGANG No. 210 -SCHTEDAMSCHESIN GEL No. 42, ROTTERDAM T^EfÓON itoa 27839 24155 21156, .24344 INLICHTINGENDIENST DTTSL. TELE F, 24156 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DINSDAG 4 DECEMBER 1945 Lord Louis Mountbatten, de geallieerde opperbevelhebber in Z O. Azië zal Donderdag Singapore presideeren over een be langrijke conferentie aangaande vraagstukken, Java en Indo China betreffende, meldt A. F. Verder zullen aanWzig zijn Veldmaarschalk Lord Alan Brooke, Chef van den Gencralcn Staf van het Britsche Impe rium, de Britsche Commandanten op Java en Indo China, Ge neraal Christison en Generaal Gracey, alsmede Lt. Gouverneur- Generaal van Mook en admiraal Helfrich, als vertegenwoordi gers van de Nederlanders en Generaal le Clerc als .vertegen woordiger van de Franschen. uitgerust beschik king stellen van de~:Nederlan ders, maar dézen móeten/zelf voor transport en hun. .levens onderhoud zorgen- De leider van het Nederland sche -Roode Kruis te .Batavia hoopt Iiï staat te. zijn voor 150.000. van ;de 30(LQ0O men- schen, die uit Indonesië zouden willen evacueeren, transport te .vinden,"..V Ten einde misverstanden weg te nemen,welke/, schij nen te zijn. gerezen tê'ngevol- ge van deradiouitzending betreffende Nederlandsch- Indië, door den hger Chester Wilmot; voor de B.B.C. gehou den, stelt de:Nederlandsche regeering er brijs op duidelijk te maken, dat geen verkla ring over het regeeringsbeleid is afgelegd tegenover den heer Wilmot. De uitzending, die een persoonlijke weergave i was van een gesprek, dat zes dagen tevoren plaats' had, bracht zekere onjuiste conclu sies,: waarvoor professor Loge- Het nationalistische blad „Merdeka" heeft heden voor het eerst op de mogelijkheid van een verzoening in Indonesië ge zinspeeld. In een artikel, gepu bliceerd door het Indonesische .ministerie van voorlichting, i/worden verschillende manieren /besproken, waarop het conflict geregeld zou kunnen worden door verzoening, door een scheidsrechterlijke uitspraak of door rechtstreeksche rechtsple- ging. De Merdeka schrijft hier! over: „Deze kwesties zijn op dit tijdstip belangrijk in verband met de gebeurtenissen, die in de naaste toekomst zouden kunnen plaats vinden". inmiddels heeft Sjahrir bij Generaal Christison zijn spijt betuigd over de gebeurtenissen bij Tjakoeng, waar een aantal geallieerde soldaten gevangen genomen en vermoord werd, alsmede over de gebeurtenissen ~f?'te Besaki en Ambarawa. Sjahrir - schrijft deze gebeurtenissen toe aan een misverstand tusschen de bezettingstroepen en het volk- 0 De toestand op geheel Java inlijft nog gespannen doch ta- melijk rustig. :-;i In het Lagerhuis heeft Mac ;..HeiU, onderstaatssecretaris van ||Buitenlandsche Zaken, "gezegd, dat de Britsche ambassadeur in Den Haag opdracht had ont- •rvangen de - Nederlandsche Te- geedng te polsen over het vraagstuk der evacuatie. De Australische minister van im migratie heeft in een telegram aan den Austraüschen verbin dingsofficier in Batavia gezegd, dat Australië bereid was, aan de Nederlanders een tijdelijk on derkomen te verschaffen, on danks den heerschendén wo ningnood. De Australische r^- Aan onze wcekabonné's In verbadd met de vroeg Inval lende duisternis en ter Bevordering van een tijdige bezorging van de krant, Is het wenscheljjk dat het Innen van abonnementsgeiden tij dens de bezorgingvan de krant zooveel mogelijk wordt voorko men. Teneinde een vlolte Incassee rt ng te bevorderen verzoeken wij onze weekabonné'.e vriendelijk het abonnementsgeld reeds Maandag morgen gereed te leggen, opdat de bezorgers niet behoeven te wachten. „Het Fatooi**. If Verkiezingen als revolutie |t Zuld-SlavlC leed onder alle kwalen |ran. oen Balkan; een achterlijke lanü- ifSouw, een parasitaire 'klasse, van grootgrondbezitters., een zelflngeno- /men militaire kaste, dié elke bewe- glng ln de richting van den voor uitgang onderdrukte en 1de nlet- 'Servjschë minderheden terroriseerde- Ier, slecht voorbe reid, bracht een ca tastrofe voor de oude heerschende groep. waarvan Koning Peter de exponent was. Een nieuw leger werd ln den strijd der Partisanen ge boren, een volksleger en een nieuwe staat, 'die op het volksleger steunt. De vólksbeweging, waarvan Maar schalk Tito de exponent is," draagt alle kenmerken ven den burgeroorlog,' zij Is radicaal en wraakzuchtig, zij .verraadt ook den invloed van het .Russische voorbeeld, ln 2Uri meedoo- "genlooze onteigening van het groot grondbezit, in zijn ruimhartige min- derheden-poUtlek. maar ook ln zijn Dartijdlctatuur. Dat de uitslag der onlangs gehou- „^den verkiezingen de werkelijke ver- s|houdlngen weergeeft, te at zeer on- %waarschljnlljk; dé oppositie, waaron- ir-üer de bekende boerenpartij van. iMatsjek, deed niet mee; groote an- alphabetlsche massa's werden nog ln. Side attnospheer van den burgeroorlog ï^haar de stembussen gedirigeerd. Maar daarom is de2C uitslag nog niet waar deloos; het geeft een machtsréallteit ■weer;; Til O's regiem isgeen demo cratische republiek, "het Is een revo- "lutlodnalre pijl, die oude verhoudingen weghakt.' Kpnlng Peter en de clique waarvoor hij stond keeren niet terug. Wat wij ervoor ln de paals zullen krij gen is zeer onzeker. Zuid-Savlë heeft kapitaal nobdJg en otiituur, voor het een democratie kan worden. Wan neer het Westen een werkelijk plan matige Balkanpolitlek voerde,, zou het die belde, in gelijke mate ln zijn //herstelplan vereenlgd, ter beschik- king van Tlto stellen. Nu bestaat alle ïjkans, dat .de ontwikkeling; aan Ttto J|2elf zal worden overgelaten. Wij-we kten, waartoe het leidt, als een land l^zich op eigen krachten uit. armoedd. ."/omhoog moet wringen, vooral wan- Ljneer dat land daarbij tegen Sovjet-;. iRusland moet aanleunen. i# De toekomst zal bewijzen, of de //•volkafrontdictatuur slecht». geleld heeft tot een nieuwen vorm van Bal- ;,ikan-terreur, of dat z|j 2lcb ontwlk- "t'kelt in de richting van een boeren- ./dertiocratie, gelijk b.v. bij Turkije het "geval Bchljnt te zijn. "'vr-i-V •- Haar wereldrecord behoort thans aan Zweden .Wüly den Ouden, eens 's'wérelds zwemwonder, wier trotsche wereld-, record van 1 m.4.6 sec. over dé' 100,m borstcrawl nog steeds onge- ^broken en zelfe door de Deensclie veelvoudige 1- wëfèrdrecorahoudster Ragnhild Hveger nauwelijks bena derd is, stapte Maandagmiddag, na een verblijf van vier: oorlogsjaren- in Londen en daarna twee. in ZweL den, uit heb Zweedsche vliegtuig, dat op Schiphol landde. "'"C.".,'.. ZJj werd daar opgewacht en om helsd door haar moederen zuster, alsmede door haar vroegere train- ster mevr. P. van Wuyckhuise. Willy, die thans mevr. Broms heet (haar echtgenoot is een* bekend reeder, in Stockholm), wordt op 1 Januari 28 jaar. - - In Engeland, waar zij langen tijd op een handelskantoor van een Nederlandschen zakenman werk zaam is geweest, heeft zij zwem- demonstraties gegeven, waaraan echter een ongelukje bij het schoon- springen een einde maakte. Willy Is tljans Zweedsche. Met haar zijn wi] dus ook haar wereld record kwijt! In haar nieuwe vaderland bereik ten haar tailooze verzoeken v de Zweedsche zwemsters te trainen, die zij echter alle met beslistheid van de hand heeft gewezen. Wel beoefent zij de sport voor haar ple zier, waarbij zij nog eenmaal haar snelheid heeft laten opnemen. De tUd. van 1 min. 8 sec., die zij voor de 100 m noteerde, wijst erop, dat Willy ook thans nog met onze hui dige kampioene kan wedijveren. Haar nieuwe hobbles zijn skiën, tennis en squash. Zondag 9 December a.s. organl-, seert de R.D.Z. zwemwedstrijden in het oostelijk zwembad te Rotterdam ter eere van haar beroemde zwem ster. Willy zal dan een paar demon straties geven, een baantje crawl, school en snel en wellicht een paar sprongen uitvoeren. Eigenlijk is dit laatste haar door den dokter ont raden. Willy heeft n.l. door veel zwemmen een kleine ontsteking ge kregen aan de haarwortels en als men Willy (zij is volstrekt niet ver anderd) niet kaal wil zien is het gewenscht dat zij, voorlooplg al thans, niet te veel in het water komt. Het zou zonde zijn van haar mooie blonde krullen. Haar visum staat haar toe ge durende tien dagen in Nederland De .Tiroes-correspondent te Batavia heeft hedennacht mede gedeeld, dat dr. Van Mook Woensdag naar Nederland ver trekt uit Batavia. Hij zal bespre kingen voeren met de Neder landsche regeering en vergezeld zijn van rar. Idenburg. y mann geen verantwoordelijk heid kan aanvaarden. V Voor millioenen aangekocht Radio Melbourne heeft mede gedeeld, dat de legervoorraden van de Amerikaansche basis te Finchhaven op. Nieuw Guinea, die op 12.500.000 dollar 'geschat worden, zullen worden aange kocht door Nederl. en Austra lische koopers. Voor meerdere millioenen dollars aan voedsel, medicamenten en kleeding is door de Nederlanders aange kocht ten behoeve van Ned.- Indië. De 11.000 ton metende Brit sche kruiser Sussexbeschoot Indonesische concentraties ten oosten en zuiden van Sema- rang, waar de toestand nog ge spannen was. ti. HooTc, GJiristison en Sjahrir hebben zich tezamen laten fotografee- rcn. Indien-eij hst nu ook nog tezamen eens werden. „Ich gebe Ihnen mein Ehre- wort" sprak Göering tot den Tsjechischen gezant bij zijn verzekering geen geweld te gen Tsjecho-SIowakije te zul-, len gebruiken. Goering in de beklaagdenbank.kijkt instem mend bijhet voorlezen van deze uitspraak' alsof de scha delijke gebeurtenissen zijn eer onaangetast lieten. ■De. wijze waarop zijn woord gebroken werd zette -de Ameri kaansche assistent-procureur Al derman, uitvoerig .uiteen. Alder man bracht aan. het licht, wat zich achter,, de V schermen der Duitsehe coniedfë van München in werkelijkheid. afspeelde/ Het agressieplan liep' als een uur werk tot in de fijnste onderdee- Kort na de bevrijding van ons land zijn wij. opgeschrikt door een van de zijde van het M.G. gegeven verklaring-, dat ca. 12 "/i'van de in Nederland aangevoerde reliefgoe- deren werd gestolen. Het zou dwaas heid zün dit percentage op de z-g. havendiefstallen te schuiven; het reliefgoed doorloopt immers van producent naar consument een langen keten, waarvan de overslag in de haven slechts een kleine scha kel is. Hoe groot nu precies de eigenlijke havendiefstallen zijn ge weest is niet bij benadering vast te stellen^.dat V er „echter pok in de haven Is" gestolen, ïs -bulten kijf. x Op allerlei wijzen heeft de rivier politie de havendiefstallen tegen gegaan, Het havengebied werd door prikkeldraadversperringen onza lige .nagedachtenis ami den Duit- schen tyd afgesloten. Aanvanke lijk zorgde de B.S. voor de bewaking, doch thans wordt deze uitgevoerd door 150 speciaal geïnstrueerde maréchaussees, die aan de rivier politie zijn toegevoegd. Op den Linker Maasoever en. voor de op stroom lossende schepen Is.de be waking toevertrouwd aan Gezags- troepen. De contxöle op het verkeer van personen en voertuigen naar en van het havengebied is vooral na Juli streng aangepakt. Binnen- Het internationaal voetbalprogram- ma ziet er. vals volgt uit: 10 Maart: Luxemburg—Nederland te Luxemburg; 3 April; Bondselftal Hoyal navy; 14 April: Belgiö—Neder land te Antwerpen; .24 April: Bonds- elital—Royal Navy; 5 Mel: Nederland —België te Amsterdam; In dien de Engelschen met den da tum van 24 April niet accoord gaan, zal de tweede wedstrijd tegen de Navy op Zaterdag 6 April gespeeld worden. Eerst ln Februari zal worden be slist o£ dit seizoen ook nog een wed strijd tegen Frankrijk zal worden gespeeld. Nederlandsche amateurs winnen te Brussel Zondag )J. werden, te Brussel wielerwedstrijden gehouden, waarbij Nederlandsche amateurs Van Zallnge, Peters, Bijster erx Gieserlcr een achtervolging voor ploegen won nen van een Brusselsche ploeg. UJd was 3 min. 41. in de flnalé kwam de Nederlandsche ploeg tegen een ploeg uit Luik uit en. won ln 3 min. 50 sec. -- te^bUjvenrdoch uiteraard leggen def Men mewt ons dat de Minister het Lrk ™rdt Eesteld om deztrnj vliegen- tijd. te verlengen. woordlgd zullen zijn. r was eens een land, waar de menschen Sin terklaas vergeten had den. Iedereen. In dat land tilol d van studeei'en, de politieagenten liepen daar met een sabel ln de eene en een geleerd boek in de andere hand. Op twaalfjarigen leef tijd hadden de kinderen daar al een groot kaal hoofd, met dtepe denk- rimpete, ze speelden haast nooit, doch brach ten hun .tijd door met peinzen am toch maar vooral geleerd te wor-: den. Sinterklaas had heele- naaal geen zin meer hen op te zoeken,, in plaats van een vroolijk liedje te/zingen, lazen ze hem ftfen stuk uit het meet-: kundeboek voor. .Daarom ky/am hij een jaar;, .niet.' Ze merkten hetnau welijks. .i' ,Het: volgend jaarSva- :n ze v hem vergeten. Zoo ü-us vüjn verjaardag al tien maal ongemerkt voorbij gegaan. Maar nuwoonde daar in dat land een Jongen, die op een vrijen Za terdagmiddag geen zin had over zijn boeken gebogen te zit len en op zolder ging spelen. Onder ouden rommel vond hij tusschén aller lei vroolJJke kinder-: boeken., een boek over Sinterklaas, En door dien jongen (Rinus heette hij) kwam alles weer goed. Rlnus moest aldoor aan Sinterklaas denken. Maandags op school kon hij niet opletten en vroeg plotseling aan den meester: „Hoe oud is Sinterklaas eigenlijk?" „IR weet het-niet" zei tje meester. Dé meester vroeg het aan den. bovenmeester, de bovenmeester vroeg het aan den school opziener, de schoolop ziener vroeg het aan den weihoüder, de wet houder vroeg hetaan den minister en de mi nister vroeg het aan zijn vrouw: Hoe - oud is Sinterklaas eigenlijk? Den .volgenden dag repen roer. Zoo erg werd het, dat men be sloot sinterklaas té vragen op 5 December weer te komen om het hem zelf te kunnen vra gen. Het werd 5 December én Sinterklaas kwam. De schade van tien Jaar werd Ingehaald door speculaas, choco ladeletters. suikerbees ten en pepernoten. To en Slnterk! a as weg ging deed een groote menigte hem uitgeleide; men was hem heel dankbaar, want hij had de vrooiijkheld terugge bracht;'.. Maar op het. laatste moment kwam Rinus aanrennen. Sinterklaas, riep Rlnris {ledereen was het ver geten) Hoe oud bent U eigenlijk? Sinterklaas streek zich peinzend over zijn: baard, dacht diep na en zei: eh, het is al zoo lang geleden, ik ben al. zoo oud tk wéét het heusch niet meer .v- Hij - zwaaide mét zijn vroeg iedereen: hóe oud staf tot afscheid, slapte is sinterklaas eigenlijk?: In zijn auto en ixrt weg Het hcele land was. la reed;hij. schepen, wagons en auto's moeten van nauwkeurige laadhjstenrijn voorzien en bovendien moeten de auto's over. voorruitkaarten beschik ken. Aanhouding en fouilleering van personen vindt regelmatig -plaats. Op snelle, wij zouden haast zeggen Amerikaansche, wijze worden delin quenten berecht; een kort proces verbaal .wordt opgemaakt,, waarna schorsing (zonder behoud van "sala ris), boete, gevangenisstraf of in sommige gevallen zelfs deportatie naar Veenhuizen volgt, al naar ge lang van den ernst van het ver grijp. Oorzaken van vermindering In de laatste maanden zün de diefstalen in aantal en in omvang sterk gedaald.' Dit is ten deele een gevolg van de strenge contróle en vande zware straffen. Zoo heeft men zeer strenge straffen- uitge deeld aan beambten van. de F.T.T., die zich hadden vergrepen aan de postpakketten, die thans bij tien duizenden uit de Vereenigde Staten naar ons land worden gevoerd- Voor betrekkelijk kleine diefstallen wer den straffen van maanden uitge deeld, zoodat deze diefstallen niet meer voorkomen. De diefstallen zijn ook verminderd door, het verdwijnen van den honger en door de ver andering van de ladingen der aan gekomen zeeschepen. Als de nood druft verdwijnt, vallen veel ge legenheids dieven af en wat de verandering in de ladingen betreft is het duidelijk, dat grondstoffen als ijzer, pek, cement, hout en am moniak zich minder leenen tot diefstal. Nog enkele cijfers ter illustratie. In September werden geschorst 7, in October 9 en in November IS personen. Het schorsen bleek een doeltreffend middel te zijn, zoodat de politie het dan ook meer heeft gebruikt. Processen-verbaal werden opgemaakt ln September 34; in Oc tober 22 en in November 18. Ge vallen van zwarten handel met in de haven gestolen goederen deze ressorteeren onder de Economische Recherche en de Engelsche Invest igation Section in September 4, in October 5 en. in November 2. Mas- sale diefstallen zijn in de haven niet geconstateerd; Jaarvoor zijn wijd vertakte complotten noodig en daar is de Nederlandsche dief te in dividualistisch voor. Ook de aard der diefstallen is veranderd; de politie maakt steeds minder levens middelen buit, waartegenover de kleedingdiefstallen toenemen. Op het oogenblik kan worden ge zegd, dat de politie de havendief stallen vrijwel geheel onder de knie heeft. Heelemaal uit te roeien is het verschijnsel niet; ook in hor- malen tyd werden soms hoeveel heden kolen en hout gestolen, Rotterdam bezat vóór den oorlog in het achterland een goeden naam, omdat de doorgevoerde hoeveel heden, maten eh gewichten zoo goed overeenkomstig de manifesten klop ten. Deze traditie zal mede door het strenge doch rechtvaardige optreden van de politie kunnen worden handliaafd. De eerste Pullman Brussel—Am sterdam,. sedert de bevrijding, Zondagmorgen uit Bnjssel te Am sterdam aangekomen. Talrijke vooraanstaande personen van de Belgische spoorwegen maak ten de reis mede. Te Utrecht voeg den zich de minister van verkeer en energie en de directie der Ned. Spoorwegen en wagon list bij de Belgische vertegenwoordiging. Heden vertrok de eerste Pullman uit Amsterdam naar BrusseL Het eerste kamerlid Weiter heeft minister Logeinann verzocht weke lijks berichten zonder commentaar over Indonesië te verstrekken en tevens geïnformeerd over welke machtsmiddelen de regeering be schikt om aldaar de orde te her stellen.'"''. t-i Het Centraal Bureau' voor de Statistiek „heeft uitgerekend dat de-totale schade, die Doitschland aan Nederland heeft toegebracht, uitgedrukt }n het prijsniveau van 1938 i 25,725 milliard bedraagt. De materieele schade bedraagt alleen al f11,425 milliard. len uitgewerkt. Klassiek zal eens het, document worden ge noemd, waarin de beruchte Duitsehe'ex-journalist Janke, dien wij door zijn jarenlange werkzaamheid in Nederland maar al te goed kennen, de hand had. Alle reacties van het buitenland waren van tevoren „hineinkalkuliert". Do weerzinwekkende nazi-in triges, provocaties en schijn manoeuvres passeëren de revue in brieven, telegrammen, tele foongesprekken en notulen. In elk geval zou de eerste stoot te gen Tsj'echo-Slowakije worden •gericht.-,' s'.:":V; Nederlandsche neutraliteit. Hitier hield vijf divisies' in het Westen als rugdekking, ge reed. Nederland wordt in de Duitsehe geheime stukken ter loops genoemd. Duitschland is ervan overtuigd, dat vroeg .of laat de Belgische en Nederland sche neutraliteit zal worden ge schonden. Van den eersten oor logsdag af moest rekening wor den gehouden met een geca moufleerd signaleringssysteem voorvliegtuigen in België en Nederland. De twintig;, „miserable.; men", die den Duitschen waanzin en het militairisme in' de zaal vertegenwoordigen, züllem nog .wel énkele kostbare maanden televen hebben. En niet; al- leen zij, want in verschillende landen hangen politieke pro- cessen samen met de., onthul lingen te Neurenberg. De minutieuze nauwgezetheid, waarmee de waarheid wordt uit gezocht, geeft allen hier, ook- hun, die soms mokken over de- langdradigheid, waarmee alles wordt uitgerafeld, den - indruk, dat alles, wat in deze zaal op „show" lijkt, slechts van zeer bijkomstigen aard ls. De bedoe ling is, voor de historie'de cou lissen af te breken van het too- neel, waarop twaalf jaren be- driegelijk spel gespeeld is. Het Amerikaansche 1 ministe rie van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld, dat de Sow- et-Unie het Amerikaansche voorstel, alle geallieerde troe pen tegen 1 Januari uit Iran. terug te trekken, niet - heeft aanvaard. Het ministerie heeft de reden van deze verwerping niet bekend gemaakt. De correspondent van de „News of the World"'te Tehe ran schrijft, dat indien Enge land en Amerika er niet In slagen cm dë Sowjet Unie Van haar bemoeiingen in Iran af te brengen,een burgeroorlog in dat land tegen het voorjaar on vermijdelijk zal zijn. Kabinetsformatie in Italië Alcide de Gaspari heeft aan prins TJmberbo meegedeeld, dat hij kan voortgaan met de kabi netsformatie, aangezien over eenstemming is ..bereikt tus schén de zes partijen over de verdeeling van de sleutelminis- terïes. Het is tamelijk veel voorge komen, dat lieden, die aanvan kelijk den vijand hulp boden, later, toen de kansen keerden, zich'aansloten bij de verzetsbe weging. Deze ratten verlieten dan het zinkende schip en trachtten, hoe dan ook,'zich in veiligheid'té brengen. Een merk waardige uitzondering op dezen regel vormde de 20-jarige mon teur P. J- V. d. Heijden, die zich gisteren voor het bijzonder ge rechtshof, dat hier zitting hield, had te verantwoorden. Deze jongeman had, samen met een vriend/ getracht in een bootje naar Engeland over te steken- De tocht was mislukt, maar zij waren niet in de handen van de moffen gevallen. Uit vrees, dat zijn daad vroeg of laat toch nog aan het licht zou komen, had de Engelandvaarder toen maar dienst genomen bh de N. S.KJEC Waarom' wilde je naar En geland gaan; om mee te vech ten?" vroeg de president. Nee, dat niet, maar er was hier toch niets meer te beleven, was het laconieke antwoord. De procureur-fiscaal weas op het uitzonderlijke van dit geval, noemde verdachte een avontu rier en eischte een jaar geyan- genisstraf. :;.>r' De 51-jarige wachtsman W- D. Smits* lid van de NJ5.N.A.P., hoorde 6 jaar gevangenisstraf tegen zich -eischen.'Tegen de N. S.K-K/ers J. Brouwer, G. Goos- sens, M. J. van Hoek, J. H. El- derson, M. Gaikema en Tj. Gai- kema (vader en zoon) en W. A. de Keizer eischte mr. J. C. Don ker resp. 2 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 4 jaar, 8 jaar, 3 jaar en 5 jaar gevangenisstraf. Den N.S.K.K.'er C. Geluk achtte mr. Donker een twijfelgeval,: omdat hij onder dwang geronseld was door de veldgendarmerle, en daarom eischte hij vrijspraak. Tenslotte hoorde de 37-jarige A- den Hoed, die in Polen smidswerk voor den vijand had verricht, 1 /jaar gevangenisstraf tegen zich eischen. Uitspraken Het bijzonder gerechtshof, uitspraak doende in de veertien dagen, .tevoren behandelde za ken, veroordeeldeden wachts man ;B];v. d. Voorde tot 2 jaar gevangenisstraf (elsch 4 jaar); den^wachtsman H. de Wit tot 1 De Fransche regeering" heeft toy de constitueerende verga dering een wetsvoorstel inge diend; betrefende de nationali satie van de Banque de France, met ingang van 1 Januari 1946. De aandeelhou ders zullen schadeloos worden gesteld door'middel van 3 pet. staatsoblogatiën, welke in. 50 jaar aflosbaar zullen zijn- De volgende banken zullen eveneens genationaliseerd wor den: Crédit Lyonnais, société Géne rale, Comp toir National d*Escomp- t e en B an que pour Ie 'Commwce et Indus trie. Het wetsvoorstel houdt te vens in, dat alle andere belang rijke bankinstellingen onder staatscontrole komen te staan- ALLERLEI VAN OVERAL De filmactricë Dita P&rlo, die haar grootste triomfen behaal de in Fransche splonnagefilms, is nu officieel beschuldigd van verstandhouding met den vij and en van het kamp naar een Parijsche gevangenis overge bracht De vooruitzichten, voor de ben zine toewijzingen ln de komende maanden, zijn verre van gunstig. De NL-301 is op 2 December te Batavia geland. jaar en 6 maanden (elsch 2 jaar); de N-S.K.K-'ers D. J. Menheere en S. Klepke tot resp. 6 jaar (elsch 10 jaar) en I jaar (eisch 5 jaar). Vrijgesproken werden -de wachtsman J. H. Janse (elsch. 5 jaar) en J. Lingsveld, wien ten laste was gelegd, dat hij iemand bij groep 10 van de Rot- terdamsche politie zou hebben verraden. (Van onzen parlementairen redacteur). - Door het bekend worden van de instructie van minister Beel om de gestaakte en geschorste ambtena ren, welke onder zijn departement ressorteeren voorlooplg weer in functie te doen treden, is een. mis verstand ontstaan. Velen blijken uit dit bericht n.l, de conclusie te heb ben getrokken, dat het stakings- of schorsingsbevel automatisch op 1 December expireert. Dit is niet het geval. Elke" gestaakte of ge schorste ambtenaar moet persoon lijk bericht ontvangen, of en wan neer hij weer in functie mag treden. Deze opvatting houdt in, dat .de dror den minister vastgestelde da tum van 1 December eenigszins in. de lucht komt te hangen. Het is immers uitgesloten, dat alle betrok kenen een bericht voor genoemden datum in hun bezit hebben; aan gezien een onderzoek, hoe summier ook, aan elk besluit vooraf zal moeten gaan. Evenmin zal het mogelijk zijn ten volle tegemoet te komen aan .dea. wensch van den minister, dat alle aanklachten tegen de betreffende ambtenaren voor 1 Januari 1946 definitief afgehandeld moeten zijn. De secretaris van het Centraal Or gaan voor de Zuivering, kon ons echter de verzekering geven, dat de dossiers, welke tegen deze ambte naren bestaan, bij voorrang afge handeld zullen worden en dat daar bij de grootst mogelijke spoed zal worden betracht. Vóór de ministerieele circulaire van 31 October waren op de pro vinciale griffies reeds ambtenaren; werkzaam, die als eenverlengstuk van het Centraal Orgaan weren te beschouwen en die als zoodanig met de zuivering belast waren. Slechts z.g. zware gevallen werden ter be oordeeling via het Centraal Orgaam doorgestuurd naar den minister. De lichte gevallen wérden' door de ambtenaren der griffie aan den' commissaris der Koningin ter be slissing overhandigd. Ten einde een geiyke rechtsbedeellng te verkrijgen is intern een zekere wijze van toe- oor deeling afgesproken, waardoor/ het niettemin mogelijk is aan leder geval op'zichzelf aandacht te toe-; In deze procedure Is na de ont slagneming van oud-mluister Van Boeyen en zijn beide medewerkers Minns slechts in zooverre wijziging gekomen, dat het Centraal Orgaan- onder leiding is gekomen van een. directeur, dr, J, W. Nootetooom, die tot aan het tijdstip van zün benoe- ming werkzaam was bi) het Militair Gezag te Den Haag, na voordien de functie van militair commissaris te Oss te hebben bekleed. Decom missarissen en burgemeesters heb- - ben buiten hun bestaande bevoegd-/ heden slechts een uiteraard voor-./ loopige beslissing jn handen ge-/;/ kregen of het stakings- of schor- singsbevel ongedaan zal worden gemaakt, hangende het onderzoek' tegen de betrokkenen. - SONATEN-AVOND Piet Nijland (viool) en de pianist Felix de Nobel speelden op hun sonatenavond in Boy- mans vier sonaten (Baoh, Mo- zart, Hindemith en G. Fauré). Naar één of twee werken luis- tert men wei met belangstelling; en waardeering, maar dat 'het duo niet een ganschen avond vermag .te boelen, komt, door dat de toon van den violist wat"/ mager en schraal is.* Zeker is dit te betreuren, want Nijland/:- toonde zich een gced instru mentalist met veel begrip voor den geest der werken. Hetzelfde kan gezegd worden van Felix de Nobel, die met zijn geache veerd spel een uitstekenden in druk achterliet. R. V. Nieuwe waschtarieven Het directoraat voor de prij zen deelt mevde, dat de tarieven voor waschbehandeling thans in een algemeene regeling* zyn. vastgelegd. De wasscherijen mogen naar keuze hun op 9 ;- Mel 1940 geldende tarieven met' 50 pet. verhoogen of hun op IS September 1944 geldende tarie ven met 25 pet. 7» .V'Mfiwi Bovmans wordt hetgeen „in het verborgene is gedrukt", in fo.t optnbacr ten toongesteld. Menige bezoeker sal op z{jn speurtocht langs dc diverse drukwerken oude ketenden tegenkomen. '■ji' Wie de lentoonstelline 'tn het Mu seum Boymins van In het verborgene Ujsdnikle literatuur, nog niet gezien Iteeft, moet zlcli haasten. Negen De cember Is dc tentoonstelling voor het laatst geopend; üan worden de boe ken, brochures, kalenders en pam fletten naar de 55 Inzenders, terugge stuurd en Is deze merkwaardige ver zameling ..weer uiteengespat ta kleine; en onvolledige bibliotheken. Het is trouwens de moeite van een tocht naar Boymans wel waard. Want hier liggen nu als merkwaardige cu riosa de boeken bij elkander, die in. de lange oorlogsjaren alUJd. met moeite en somt met gevaar werden vervaardigd tegen de bepalingen van de overheid ln: uit liefhebberij, uit idealisme, uit strijdvaardigheid, of uit winstbejag.... Hoe het zij het werk der geheime persen werd voortgezet. Daar heeft men ten eerste de kran ten, de actuceie uitingen van een georganiseerd, verzet, die-hun dienst gedaan hebben/eneen voUedlg Cu-. riosum zijn geworden. Het te een eenlgszins trieste waarheid, maar aan de belangrijkste dingen Is dik wijls het minste te zien en men kan nu eenmaal niet een tentoonstelling vuUen met de afleveringen van aller lei bladen,dle het acïueeïe nieuws van drie jaar geleden bevatten. Daar te de verzetsliteratuur, de rijmen en schotschriften, die ano niem of onder schuilnaam, gestën- eild, getypt of zelfs geschreven, wen- den verspreid. Er zijn slechte verren bij en goede rijmen en merkwaardig te, dat ln de goede verzen het verzet maar zeer matig tot uitdrukking kwam. De oorlogspoëzie van A. Ko- land Holst Is zoo Ingewikkeld, dat men een tamelijke poëtische cultuur noodig heeft om haar te begrijpen. De prachtige verzen van M- Nljhoff/' prikkelen eerder tot contemplatie dan tot verzet. Omdatboven den grond de uitge verswerkzaamheden dood waren ge reglementeerd, zette men deze onder den grond intensief voort. Er kwa-// men boeken op de .markt, die ver-/ kocht werden, omdat de opbrengst, aan een geheim foncte ten goede kwam, er ontstonden blbliopbleïeuit- gaven en er werden boeken aange- boden, die hun waarden onlleen'dén.// aan het feit, dat zij slechts in /yfei-T/ nlge exemplaren gedrukt werden. Allerlei feitelijke gegevens over dé/// verborgen uitgevers vindt mén/In den:;/; catalogus van de tentoonstelling, die de gelegenheid opent een ulttondcr- -.- UJke verzameling literatuur te be kijken, waaruit blijkt, d»t de geest in Nederland tijdens de bezetting ac- tlef te gebleven en dat de opgelegde beperkingen de veelzijdigheid van het kunstzinnig leven niet. hebben gedood. a. Kossduum. /y- isi --S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1