D Blokzijl ter dood e zee Samenwerking noodig op voet van Hitiers schaduw valt over Neurenberg I Er komt een Plan-bureau VRIJ, ONVERVEERD Walcheren maakt er weer tuin van een Hard wordt er nog gewerkt Tegenslag 11,000 Pakjes vloei Eeeningaan Rusland? E. V. C. verdedigt haar standpunt Voortzetting van bespreking verlangd Truman naar tonden Engeland verafschuwt Franco's regiem Wapensmokkel in kamp SckoorI Ned. troepen naar Java? Nieuwe besprekingen verwacht Trompenberg vergaan Van Mook niet naar Nederland Met trillende lippen en doods bleek hoorde hij zijn vonnis aan Velen in het gestort En de geweldige molens malen van Attzdei ovzeal „Desnoods zonder Frankrijk" Nog kan onherstelbare schade worden vermeden 1 1 ®il IPOSTZEGELS REDACTIE EN ADM. EENDRACHTSWEG 42 ROTTERDAM, TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 0.10 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1123 ten name vau Amsteröamsche Bank VIJFDE JAARGANG No. 212 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ADVERTENTIES ENINLICHTINGENDIENST: j SCBlEDAMSCHESLNGEL No. 42, BOTTERDAM TELEFOON NOS.', 27B33 24155 24156 .2*39» - ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF. 24155; INLICHTINGENDIENST UITSL.TELEP. 24156 DONDERDAG 6 DECEMBER 1945 (Van onzen specialcn verslaggever) Uit de grasgroene zee, die zich aan den horizon verliest in een staalkleurige wolkbank, verheffen zich gerulschloos witge kuifde bran- dingrollers, om in statige loomheid op het eiland Walcheren aan te schuiven, maar zij loop en met don derend geraas te pletter tegen de dijken, want de tijden zijn voorbij» dat het water' in woedende golven door gapende gaten het land achter de dükcn binncnkolkte. Dag en nacht is er gewerkt door de ingenieurs en de duizenden ar beiders. Baggermolens en kranen zwoegen ononderbroken, vrachtwa gens rollen af en aan en de zee rond het eiland is bedekt met een vloot van sleepbooten. Men is bezig met het dichten van het laatste gat bij Rammekens. Er is een betonnen Duitsch invasieschip gezonken om het gat te blokkeeren. Op de dijken staan de ingenieurs en kijken toe in gespannen afwachting. Zou het houden? De'stalen kabels die het schip op zijn plaats moeten houden, staan strak gespannen als viool snaren. Aan den zeekant werpen arbeiders in koortsachtige haast groote basaltblokken tegen het schip. Nog een week en het laatste gat is dicht, zegt een van de arbei ders. Een bezadigder opzichter meent, dat men Kerstmis als ter mijn kan stellen. De ingenieurs zwegen en halen de schouders op, .want de zee is grillig en hoe vaak heeft zij al niet menschelijke be rekeningen ijdel doen blijken. --Op het marktplein in Middelburg staan rij aan rij tientallen grijze Canadeesche ducks opgesteld. Zij gaan hun laatste dagen op Wal cheren tegemoet, war.t begin De- ber worden zij allemaal naar elders overgebracht. Zij zijn niet meer noodig. Walcheren is al voor vier vijfde drooggevallen. Maar Walche ren is Walcheren niet meer. Waar vroeger kleurige boomgaarden, weidegronden en korenvelden zich uitstrekten, is nu een sombere grauwe moddervlakte, bezaaid met stukken oorlogsuitrustlng en roes tende kapotgeschoten ducks, het teheel bedekt met schelpen, Leren en wier. Hier en daar staan zwarte knoestige boomskeletten met kale staakarmen in den grijzen poel verankerd. Het is dood land, dat de zee teruggaf. Niets leeft er meer. Er hangt een ondraaglijke stank van vergaan zeewier en rottende visch. In de ruïnes van half weg gespoelde boerderijen wonen hon derden ratten, vieze vetgevrelen beesten, die alles wat nog overge bleven Is. kapotknagen en weg vreten. Het zijn er duizenden geweest, maar dank zij de effec tieve bestrijding is meer dan de helft reeds opgeruimd. De Zeeuwen staan aan bet begin van een reusachtige taak. Die trieste verlaten .modderpoel moet ln een eiland herschapen worden, dat weer «de tuin van Zeeland genoemd kan worden. Dat zal Jaren van taai. volhardend zwoegen vergen, maar de bewonerB hebben reeds vol goeden moed hun schouders er onder gezet. Medewerking Er wordt hard gewerkt op Wal cheren. Er kan gelukkig hord ge werkt worden. Dank zij de uitste kende snelle hulp van Engelsche en Belgische zijde had men spoedig de beschikking over voldoende materiaal, machines en transport mogelijkheden. Dat het Nederiand- sche volk meeleeft, bleek wel uit het feit dat, toen een beroep ge daan werd om voor ontspanning- te zorgen voor de arbeiders, een lawine van goede boeken en gezel schapsspelen, waaronder o.a. uit stekende biljarts, het gevolg was. In het kapotgeschoten Vlissingen, dat ook voor een gedeelte onder water gestaan heeft, draaien de kranen weer. De eenige plaats, waar het werk nog sterk belem merd wordt, is de streek om Dom burg. In de2e hooger gelegen streek La het, water nooit geweest en een groot gedeelte van de prachtige Domburgsche bosschen leven nog. Het zijn de eenige levende boomen op geheel Walcheren. Men kan er niet komen, want de streek ligt bezaaid met mijnen. Dultschc krijgsgevangenen zijn bezig met de opruiming. In het dorp Soeburg wonen de menschen op de zolderverdiepingen, waiit 'bij vloed staat het nog onder Oost-SouburgEen huis Tcomt draag... Een leeg gespoelde woning, een sloep op het erfeen mijn in den tuin De mannen, die werken aan de sluiting van het gat hij Ram mekens, hebben een ernstigen tegenslag ondervonden. Het wa ter heeft den grond onder den caisson weggespoeld, waardoor deze gekanteld is en een van de hoofden zoo ernstig beschadigd werd, dat een belangrijke stag natie is ontstaan. Het Is nog niet te zeggen, welke maatrege len genomen moeten worden, om dezen tegenslag te boven te komen. water. Als men bij eb door .de hé- modderde straten baggert, kan het voorkomen, dat men in een huis Iemand het vroolijke liedje over de verdronken, stad van Bommel hoort zingen, op een muur is het Zeeuw- sche wapen geteekend, maar in plaats van den zwemmenden leeuw ziet men een olifant met een bui tenboordsmotortje aan zijn staart. Voor een raam hangt een plakkaat waarop staat: „Ook Zeeland helpt Indonesië". Deze dingen zijn ken merkend voor den geest, die op Walcheren heerscht. Men'* is vol goedenmoéd wat- betreft de toe komst en bekijkt de heele zaak niet zonder zelfspot. Men werkt hard en vindt daarnaast nog tijd om zich bezig te houden met de nooden van anderen. Inderdaad, met zulke menschen kan men een woestijn in een paradijs omschep pen. Wij twijfelen er niet aan, of het Walcheren van vroeger zal eer terugkomen. - Ambtenaren van denC.C.D. hielden In Den Haag een krui deniersbediende staande, die een onschuldig ultzienden kof fer droeg. Bij onderzoek bleken zich hierin te bevinden 375 dub bele pakjes sigarettenvloeL Na een onderzoek in een perceel aan de Lavendelstraat kwamen nog 11-415 dubbele pakjes rizla- vloei te voorschijn. Men acht het mogelijk, dat de V. S. na de besprekingen over de leening aan Engeland het verstrekken van eredleten aan de Sow] et Unie in over weging zullen nemen. Officieus is het bedrag van 6.000.000.000 dollar genoemd. Intusschen laat men in Moskou niet na steeds weer te wijzen op de „dollar- en de „atoomdiploma- tie" van zekere reactionnaire kringen. - Baron tie Vos ven steen wijk Is benoemd "tot eerste secretaris utf de Nederlandsche legatie te New-York. Het heeft er alle schijn van, dat ons verslag van de openbare ver gadering van de E.V.C. gepubli ceerd in ons Maandagavondblad, de aanleiding fa geweest tot het verbreken van de fusie onderhan delingen tusschen de besturen van het N.V.V. en E.V.C. De heer Blokzijl had geen rucht baarheid mogen geven aan het standpunt door beide vakvereeni- gingen ingenomen, aldus meent het N.V.V. Vooral de door nns geciteer de passage uit Blokzijt's toespraak: „Over de voorwaarden van een fusie zal echter niet in de confe rentiekamer tusschen Kupers en mij. maar door de arbeiders in de bedreven beslist worden," wekte misnoegen in N.V.V. kringen op. Het N.V.V. heeft na publicatie van -ons verslag een verklaring ge- ëlscht van het bestuur van de E.V.C. Blijkbaar als antwoord hier op schrijft de E.V.C. over de - be doelde passage: Wat hieraan voor demagogisch zit, is ons niet recht duidelijk. Het feit, dat het N.V.V. het met deze zienswijze eens is? Dit kan ons slechts verheugen daar ons dit zeer zeker een stap nader brengt bij de eenheid in de vak beweging. Wij verwachten de mede- deeling waar en wanneer de vok gende bespreking kan plaatsvinden. Volgens de „Yorkshire Post" Is het mogelijk, dat president Truman in Januari naar Lon den komt om de. openingszit ting van de algemeene verga dering der vereenigde. naties bij te wonen. Naar aanleiding van vragen in het Lagerhuis over het pro ces tegen de 22 Spaansche anti fascisten verklaarde Beviri on der luide toejuichingen van de regeeringsbanken, dat de Engel sche Tegeering het regiem van Franco verafschuwt. Op de vraag, of een dergelijke opmerking wel gepast was van een minister van buitenland sche zaken van een regeering, die met die van Franco op rede lijken voet staat, antwoordde Bevin: „Men kan vriendelijk met iemand omgaan of open hartig. Het is niet slechts een man, doch een heer regiem, waarvoor de Engelsche regee ring geen sympathie koestert". Gistermorgen hebben 200 man gezagstroepen en 200 man schappen van de Kon. Mare chaussee een onderzoek in het kamp Schoorl verricht naar wapens. Alle 1095 gedetineerden wer den gefouilleerd en, met uitzon dering van de zieken, naar „den krententuin" bij Hoorn overge bracht. De leiding en het geheele personeel van. het kamp werd vervangen door een volledig nieuwe bewakfngs- en bedie ningsstaf. Het onderzoek geschiedde naar aanleiding van een,mede- deeling, welke kapitein H, J. Waage, de regionale inspecteur van Noord-Holland over de be waking van de kampen, waarin de politieke gedetineerden ge huisvest zijn, dezer dagen ont ving, dat er wapensmokkel in het kamp Schoorl. werd ge pleegd. Op valsche' papieren zouden vreemdelingen toegang tot het kamp krijgen, en wa pens binnen brengen. Hierop werd een meisje, dat het kamp binnenkwam aangehouden. Zij legde een volledige bekentenis af. Vier man werden, in ver band met deze zaak, te Amster dam aangehouden. Charlie Chaplin heeft medege deeld dat zyn vrouw ln Maart haar tweede- baby verwacht. Hun doch tertje werd 19 Augustus 1944 ge boren. e' In militaire kringen te Batavia verwacht men, dat het Z.O. Aala- tfach commando thans de be zwaren tegen het aan land zetten van Nederlandsche troepen op Java zal laten varen. De aan wezigheid van Nederlandsche mi litaire leiders op de conferentie te Singapore doet de mogelijkheid veronderstellen, dat het toekom stige gebruik van de Nederland sche strijdkrachten te land, ter zee en -in de lucht die tot dus verre van de operaties waren uit geschakeld, zal worden besproken. Verder verwacht men, dat de tot dusvere uitgestelde derde ontmoe ting tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs welichtzal volgen, zoodra Generaal Christison is terug gekeerd. m Batavia blijft men re kening houden met de mogelijkheid, dat het voor Van Mook noodzakelijk zal zfjn om naar Holland te gaan, teneinde met de Nederlandsche regeering over den toestand en een mogelijke oplosing te confereeren. Engeland zal schikking steunen In het Lagerhuis heeft minister Bevin verklaard te. hopen, dat het rap or t door Soèkamo aan de Natio nale Conventie gegeven, een her vating van de besprekingen tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs mogelijk zal maken. Engeland zal voortgaan zijn goede Naar wij vernemen is het s.s. „Trompenberg" van de Stoom vaart-Maatschappij Hillegers- berg bij de Zweedsche kust bij Omsholdvik aan den grond ge loop en en in tweeën gebroken. De bemanning ls door middel van whippertoestellen aan land gebracht. De „Trompenberg" was in 1919 gebouwd en mat 1995 ton. diensten te bewijzen voor het steu nen van een schikking en het vermijden van verder bloedvergieten. Het speet Bevin te moeten zeggen, dat de extremisten zich nog niet geneigd toonen om hun terroristi sche activiteit te staken, welke de Britsche strijdkrachten in scherpe gevechten heeft gewikkeld en ver liezen san menschenlevens onder bijzonder schokkende omstandig heden tengevolge heeft gehad. (Van onzen parlementairen redacteur). Naar wfj van doorgaans goed ingelichte zyde vernemen, zal de reis van den luitenant-gouver- nenr-generaal dr. H. van Mook naar Nederland, waarvan sprake is geweest, niet doorgaan. Dr. Van Mooks aanwezigheid In Indïë is op dit oogenblik meer dan ooit noodzakelijk. t Een nader bericht luidt: Dr. van Mook en zijn gezelschap zj[Jn uit Batavia naar Singapore ver trokken. De Bijzondere Raad van Cassatie heeft het tegen Max BIoï&fcT uit gesproken doodvonnis bevestigd. Bij het uitspreken van de eerste woorden door den president, Mr. Haga, begonnen Max Blokzjjls lippen te trillen en men zag, dat hij de uiterste moeite deed om zich te be- heerschen. Doodsbleek, met neergeslagen oogen stond hfj voor zQn rechters in de imposante zaal van den Hoogen Baad, waar men ge durende de geheele voorlezing van het vozmis een speld kon hoeren vallen. De Bijzondere Raad heeft overwogen, dat het voeren van propa ganda, gericht otf het breken van het geestelijk verzet tegen den vijand bewezen moet worden geacht en moet worden beschouwd als verraderlijke propaganda. (Van. onzen specialen verslaggever.) Be Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byr nes heeft verklaard, dat de V. S. bereid zijn zander Frankrijk maatregelen te nemen tot het instellen van een centraal be stuur in Dultschland. De V. S- zouden het betreuren, dezen stap .;.te nemen, doch de cen tralisatie van vervoerswezen en mpnt ln de bezettingszones zou m behandeling worden genomen tenzij Frankrijk bereid was tot samenwerking. Ter» behoeve van Nederlandsche landbouwers rijn in Engeland 100.000 spaden besteld. De eerste zending •wordt spoedig verwacht. Onder de passagiers, die met de Skymaster naar Nederland komen, bevindt zich dr. Idénburg. In de uitzending „Op de brug" van radio Herrijzend Nederland op Vrijdag 7 December, zal de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen, prof. dr. G. van der Leeuw spreken over „De toekomst van de Nederlandsche beschaving". De eerste verbinding door de lucht tusschen Washington en Parijs Is tot stand gebracht. De „Paris Sky Chief" van de „Transcontinentale Luchtvaartmij." Is gistermorgen op het vliegveld Orly aangekomen. In het Engelsche hoogerhuls heeft de minister voor Br.-tndië medege deeld, dat een parlementaire delega tie zoo spoedig mogelijk naar Br.- IndiB zal vertrekken, teneir.de be sprekingen te voeren met poUticL. al daar. Tijdens den oorlog heeft de Argentijnsche regeering zestien Ita- liaansche schepen ln beslag genomen. Daarvan zullen er thans .acht aan Italië worden teruggegeven. De „Prins WillemIV" van de Oranje Lijn is uit Hamburg te Rot terdam teruggekeerd. Hef schip, dat als „Sperrbrecher" is gebruikt, - zal worden verbouwd en na drie maan den den dienst op de Groote Meren hervatten. Ten behoeve van het sleepwerk ln de Rotterdamsche haven zijn de zer dagen door de N.V. Vlaardlng- sche Machinefabriek J. ;a. Kreber twee moderne-,stalen staomsleepboo- Aartsbisschop Lung, oud-aarts bisschop van Canterbury, I* op Bi- Jarigen leeftijd overleden In de sowjetzOne van Dultsch land zijn 7.D00 grootgrondbezittingen met een totale oppervlakte van 1.648.898 ha. verdeeld onder 59.201 kleine boeren, 157.823 boeren zonder grond en landarbeiders, - alsmede 64.131 nieuw gevestigde personen. In November nam de terugbeta ling van gelden, toevertrouwd aan de Rotterdamsche Spaarbank, toe. De Inleg van gelden nam toe van 345,352,— tot 1.004.285,—. Hurly, voormalig Amerikaansch ambassadeur in China, heeft voor de commissie voor buitenlandsche za ken van den senaat gezegd: „voor den oorlog waren Dultschland en Ja pan de imperialistische mogendheden thans zijn het Engeland, Frankrijk, Nederland,,:België en Portugal". In een sfeer van onaandoen lijkheid en groeiende monoto nie, slechts nu en dan verleven digd door kleine sensaties, vol trekt zich. het groote strafpro ces van Neurenberg. Gods mo lens malen langzaam en gewel dig.:; ri En zoo is het hier, de ontzaglijke molens van recht vaardigheid en menscheljjkheJd zijn in beweging gebracht en vermorzelen de mannen in de beklaagdenbank. Telkens en telkens weer wordt men. getroffen door de overstel pende hdev.éejEèicL - bewijsmate riaal eii door den aard van dat bewijsmateriaal; men zoekt naar vergelijkingen, men* vindt ze ;niet.Waarover moet men zich meer verbazen: over het feit, dat de.Amerikaansche pro- secutie er in geslaagd is, al deze dooaelijk-bewijskrachtige stuk ken te verwerven, of over het feit, dat zij deze stukken ln handen konden krijgen! Het zal duidelijk zijn, dat de geallieerde geheime diensten uitnemend om niet te zeggen verbluffend knap werk hebben gedaan. Maar wat dan nóg' Hebben de Duïtsche natlonaal-socialisten zoo weinig rekening gehouden met de mogelijkheid, dat zulke buit ln vijandelijke handen kon vallen? Of heeft de Duitsche zin voor orde, voor systeem en do cumentatie tot het uiterste moment doorgedreven zich hier op de bedrijvers zelf ge wroken? Dramatisch kegelspel Nauwelijks is dit proces goed en wel 'begonnen 'of juist enkele dier figuren, die men iets ster- r ker dacht staan (als men hen j althans niet allen bij voorbaat ten doode opgeschreven wilde achten) worden ter verantwoor ding geroepen. Machtig zijn de bewijsstukken, wélke tegen Schacht, Bader en Jodl van wie gedacht kon worden, dat ze misschien uit het gezelschap waren „los te maken" worden aangevoerd. Als kegels in een kegelspel vallen zij om. Ze zijn er niet uit los to maken. Het komt duidelijk vast te staan. Ze waren niet „alleen maar sol daten", ze waren wel degelijk doordrenkt van 't nazisme. Ook zij waren volkomen in den ban van den misdadigen geest, die al hun handelingen leidde. Hitiers schim Een document, dat wèl aan de pers werd overhandigd, niet aan de verdedigers en ten slotte ook niet aan het Tribunaal, heeft ln en bulten de rechtszaal nogal wat opwinding veroorzaakt. Het1 bevatte aanteekeningen van Hitiers redevoering van 22 Au gustus 1939, aan den vooravond van den inval in Polen. De Ame rikaansche aanklager heeft dit stuk teruggehouden, omdat het ongeteekend en daardoor als be wijs waardeloos was. Het is ech ter niet waardeloos als de per soonlijke en bijzonder levendige aanteekening van. een aanwezi ge. Naast het officieele verslag, en In het licht van Hitiers open bare redevoeringen, maakt dit verslag allerminst den indruk van een mystificatie. ..Integendeel- Als men dit stuk leest, proeft men als het ware den geest, die de aanwezigen bezielde. De adem van jden mis dadigen machtswellust waalt door de regels; de wil tot een voor niets terugdeinzend man, die zichzelf een tweede Dsjengis Khan voelde, leeft er ln- Die man zegt, dat Dsjengis Kahn mlllioenen vrouwen en kinderen vermoord heeft, I willens en we tens en ln allé blijmoedigheid. De historie ziet hem echteri alj Jéeh .als eén groot bouwer,, zegt hij. En de hand,- die deze woor den Uit Hitiers mond opteeken- de, vervolgt: Ik heb mijn solda ten naar het Oosten gezonden met het bevel, zonder mede lijden alle mannen, vrouwen en kinderen van Poulsch "ras te öcoden. In zijn bijna stenografische kortheid gaat er een dynami sche kracht van deze, naar het lijkt heet van de naald geschre ven aanteekeningen uit. Het ls niet verbazingwekkend, dat er volgens een naschrift bloe dige beloften yolgen. Het tó, niet verbazingwekkend, dat Goring op tafel springt en danst. De schim van Hitler, van den man, dien de beklaagden van nu „mein Führer" noemden, waart door dit geschrift. Was hïj grooter? Het is diezelfde schim, die telkens weer spookt door de Het verweer, dat uitsluitend pro paganda Is gevoerd voor het natlo- naal-socialisme wordt door den Bij zonderen Raad niet aanvaard, omdat het prop ageer en van het nationaal socialisme als synoniem moet worden beschouwd met vijan delijke propaganda. Hierin moet tevens worden gezien steun- en hulpverleening aan den vil and. Personen van een ontwikkeling als de verdachte wisten dat de Neder landsche strijdkrachten doorvoch ten en dat Nederland nog in oorlog was met Dultschland. De Bijzondere Raad van Cassatie bevestigt de uitspraak van het Hof, dat verdachte met zijn propaganda onnoemelijk veel kwaad heeft ge daan, velen op den verkeerden weg heeft gebracht en velen ln het on geluk heeft gestort. Een aantal menschen heeft verdachte tot voor stander gemaakt van de nieuwe orde, waarvan zij thans de gevolgen ondervinden, voorzoover zij niet in' den strijd tegen Nederland en zijn bondgenooten het leven hebben ge laten. uit dit alles blijkt duidelijk de misdadige rol, die verdachte heeft gespeeld. De Bijzondere Raad rechtszaal van Neurenberg. Men mist den man 2elf- Men zou hem willen zien ln de bank der groo te nazi-schavuiten en willen sien of hij grooter was. Men zou vooral ook willen zien, of ook hij dezen orkaan van beschuldi- giiigeh 25bo kalm, althans zoo stG en ró erToos~ovér zij n hoofd zou laten gaan als de mannen, die er thans zitten en wier baas hij was. Traag, en. voor de buitenwe reld niet bijster aangrijpend, voltrekt zich dit proces. De aan klagers spreken en zij zullen dit nog weken doen, zxjoals zij nog weken de onweersprekelijke be wijzen van nazi-schuld aan het Tribunaal zullen overhandigen.e Men krijgt dan" onwillekeurig groot respect voor' den eenvou- digen clean-shaven man, die onopvallend door de gangen van het grauwe justitie gebouw loopt. Voor Robert H. Jackson, die dit geweldig proces op touw zette en die, toen hij door president Truman er mede werd belast, opmerkte, dat hij de opdracht niet geambieerd zou hebben, maar dat hij haar aanvaard hebbend er zich zoo goed mogelijk van zou kwijten. is het eens met het vonnis van het Hof, dat Iemand als deze verdachte uit de gemeenschap moet worden gestooten. Zijn rij van misdrijven kan alleen met het leven worden geboet. De Bijzondere Raad ontzegt hem tevens het recht tot het voeren van de Orde van Oranje Nassau en het eereteeken voor belangrijke krijgs verrichtingen. De voormalige burgemeester van Wassenaar, jhr. D. de Blocq van Scrwltingn, die door het bijzonder gerechtshof was veroor dedd tot: levenslange gevangenisstraf, hoorde zich vandaag uiteindelijk veroor- declen tot 20 Jaar gevangenisstraf. Gratie gevraagd Naar wij vernemen heeft mr, Aug, W. de lauwere, de raadsman van Blokzijl, voor zijn client gratie aan gevraagd. Voor het eerst, sedert meer dan een eeuw, heeft een Nederianüsch rechtscollege ln hoogste Instantie vyiiti weer een doodvonnis uitgesproken. Zal dit vonnis ook voltrokken wor den? Weliswaar is het onmiddellijk in kracht van gewijsde gegaan, hooger beroep is niet mogelijk, maar den veroordeelde blijft toch nog de^-jgge mogelijkheid, een gratieverzoek in'. te dienenbij HM. de Koningin, Ingevolge de bepalingen van het '■/-% Buitengewoon Gratie-adviesbeoluit moet dit binnen 8 dagen na het in; kracht van gewijsde gaan van het vonnis, uiterlijk 12 December dui geschieden. :..i$ De procedure is tamelijk om- Vf slachtig. Er moet een rapport wor-zi* den opgemaakt omtrent het gedrag van veroordeelde, zoowel voor als -i. na het vonnis,. Vergezeld, v.an. een advies van den procureur-fiscaal •--eB gaat het naar het Bijzonder Ge rechtshof, dat eveneens een advies uitbrengt. Tenslotte moet de Bij zondere Raad van Cassatie, in zelfde samenstelling waarin het vonnis heeft gewezen, nog advies uitbrengen, waarna het verzoek aan de Koningin wordt doorgezonden. Beschikt Hare Majesteit afwijzend dan wordt het vonnis met den kogel voltrokken door een onderdeel van de Nederlandsche Weermacht. Een K.B. van 22 December 1943 schrijft voor, dat de veroordeelde wordt overgegeven aan „den officier, die het bevel voert ter plaatse", waar mee de garnizoenscommandant wel... bedoeld zal zijn. De procureur- fiscaal dient bij de executie tegen- woordïg te rijn. De geheele procé dure kan drie tot vier maanden ln beslag nemen. van geheel Brazilië zijn thans de uitslagen der presidentsverkiezin gen binnengekomen. Overwinnaar is generaal Gaspar Dutra {soc. dem.) S. de Kadt over Indonesië (II) In het nationale eenheidsfront ook dat dient men in Nederland zeer goed te begrijpen bevinden zich vrijwel alle vitale en reëel e krachten, waar Indonesië over beschikt. Dit front bestaat niet alleen uit de oude groepen van nationalisten, uit de intellcctueelen en half-intel- lectucelcn met hun aanhang in stad en land, maar ook uit de acti vistische en ongetwijfeld politiek en geestelijk onklare Jeugd, uit de godsdienstige en cultureele groepen met haar breed en en veelsoortfgen den met de opmerking, dat wö tot meesleep. Dat fa heel veel, maar dat is nog lang niet alles. Want het °P heden niets anders dan geblun- nieuwe en bijzondere In den toestand is, dat daarnaast ook nog de groepen staan, die de oude regenten- en bestuurdersfamilies, den adel en de notabelen omvatten, d.wz. de groepen op wier medewerking en invloed het heele inheemsche binnenlandsche bestuur, het grootste deel van het gezagsinstrument der Nederlanders berustte. Het zijn deze groepen, met haar invloed op den gewonen en kleinen man, met haar relaties met politie en ambtenaartjes, die zich van het Nederlandsche gezag hebben afgewend en die ons nu voor de keuze stellen*, óf een volkomen Nederlandscti geweldsinstrument te smeden, dat met terreur het eigen Land in alle opzichten;., schadend. .7 Wij kunnen eveneens aan toonen, dat het Nederlandsche volk veel meer winnen kan by een grootsch opgezette samenwerking, die de ontplooiing van de productiekrach ten en van de volkswelvaart van Indonesië tot doel heeft, dan bfj een politiek, die slechts Nederland- sche kapitalisten en militaire of andere bureaucraten laat profitee- ren van een gezagsrcglem. Wat hier in een paar algemeene formuleeringen geponeerd wordt, kan ln alle gewenschte details be wezen en uitgewerkt worden, zoo dra blijkt, dat er in Nederland r" belangstelling voor bestaat. Blunderen De tegenwerping, dat de heele ri opzet onreëel ls, omdat „Soekamo en de zijnen immers niet willen, praten" kan alleen beantwoord wor- 1 1 (Van onzen parlementairen redacteur) In den loop van de volgende maand zal bij de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig worden gemaakt, waarbij het z.g. Plan bureau zal worden ingesteld. Deze naam staat nog geenszins vast. Het eenige wat wel vast staat is, dat de regeering, overtuigd van de noodzaak onze geheele volkshuis houding voorlooplg van boven af te lelden, ter bevordering van het welvaartspeil van ons land als ge heel, de blauwdrukken voor zulk een instituut thans vrijwel geheel gereed heeft. Uiteraard houden de ambtenaren der economische mi nisteries zich sterk bezig met deze materie. Bij welk departement het planbureau tenslotte zal1 worden ondergebracht ls nog' niet bekend. Het ls wel algemeen hekend, dat Minister yos, die bet: onderweip in de volksvertegenwoordiging zal het voor den oorlog door de radio bekend geworden propagandalied „Voor het plan". De minister krijgt nu onverwacht de kans voor de Kamer z(jn eigen werk voor te dragen. Overigens is het onderwerp nog aan .wijziging onderhevig. Er bestaat voor de door dit onderwerp te volgen koers wel eenige vaste lfjn. Het onderwerp zal o.a. de handels verdragen met verschillende landen behandelen. Wij zullen ons ermee moeten ver zoenen, dat vaak goederen geëxpor teerd zullen worden, die wfj zelf nog hard noodig hebben. Ook zal het kunnen voorkomen, dat de beste kwaliteiten het land uitgaan en dat de Nederlandsche bevolking ge noegen r moet nemen: met mindere soorten. Het is echter de .eenige manier om zoo spoedig mogelijk tot een algeheel herstel van onze volks- en bloed Indonesië onder de vuist houdt, óf een volkomen nieuw tijd^ perk in te lulden. derd hebben in de Indonesische - kwestie en dat wij, als wij eindelijk met de juiste politiek beginnen, het aan Soekamo kunnen over laten te gaan blunderen, als wij vrede en L samenwerking aan de orde stellen. Samenwerking, het zij ter ver-'.,: my ding van alle misverstand hier duidelijk gezegd, is samengaan van twee volkomen gelijke paröjen, met. .-; gelijke rechten. Het sluit het ver- heffen van een Nederlandsche gc- Mare in"en Mars iv, afgekverd. J moeten verdedigen, de auteur is van I huishouding te komen. zagsspits boven Indonesië volkomen uit. Ook van een symbolische ge-;":"! zagsspits van Nederlandsen en aard Als wij de geweldsoplosslng kie- en dat we er voor moeten zorgen, en oorsprong.' zen: zou dat niet een avontuur zijn, dat deze dingen aan de orde wor- Er is nog een mogelijkheid voor waarvoor het door den oorlog uit- den gesteld door personen en in- een oplossing in den geest van vrede •v,.^ geputte Nederland de krachten stanties, die, wat hun antl-fascisme en samenwerking. Die oplossing, hg mist, waartoe ook het Nederland- betreft, een beteren staat van dienst wordt onmogelijk, zoodra de weg sche volk, als het de situatie gaat hebben dan allen, die verantwoor- van het geweid is ingeslagen, zoodra begrijpen, allen moreelen lust 2al delijk zijn voor wat er binnen onze een breede stroom van Woed tus- missen, en waarvan het zeer de. eigen muren op dit gebied aanwezig schen de twee volken is gekomen. vraag is, of de wereld ons de uit- was en wellicht nog is, ligt voor de De politiek van de tegenwoordige j.+W, voering zou toestaan, zelfs als wij hand. Nederlandsche regeering en van.de dwaas en tyranniek genoeg waren Samenwerking Tweede Kamer moet bijna onver- '"'-a het te pogen. Als we dit niet willen, mijdeiljk leiden tot een onherstel- dan moeten we met volle kracht Wat de resultaten van een Ronde- bare breuk. en zonder aarzelen met het nieuwe Tafel-Conferentie zullen ri)D. kan Alleen een actie van het Neaer- een aanvang maken. En Tiet eerste natuurlijk thans nog niet worden landsche volk ln rijn partijen en begin ls de ontspanning, die alleen aangegeven. organisaties kan het onherstelbare verkregen kan worden door orunid- Maar dit staat vast: wil men tot verhinderen: de regeering tot deUiJk en zonder eenige voorwaarde resultaten komen, dan moet de ge- beter inzicht of aftreden brengen, te gaan praten: een Ronde-Tafel- dachte aan een Nederlandsch gezag ,Die ®c,u? 016111 begonnen, snel en Conferentie aan de orde te stellen, over Indonesië worden opgegeven, krachtig! die tot doel moet hebben een nieuw En dan moet de samenwerking tus- hjdperk mogelijk te maken. schen Nederland en Indonesië als het fundamenteel nieuwe ln con- Op die conferentie kunnen wij creten vorm aan de orde worden alles aan de orde stellen, ook de „esteld. kwestie-van de samenwerking met Japan en de vraag, ln hoever per- WQ kunnen onweerlegbaar aan- sonen en bewegingen daardoor on- toonen, dat die samenwerking in betrouwbaar zijn geworden voor de het belang ls van Indonesië en dat democratische zaak en voor de we- alleen een bekrompen nationalisme reld van nu en straks. Of dit erg doordrenkt van Westerlingen-haaf vruchtbaar zal zijn7 ls iets anders; dit rföu kunnen afwijzen, daarmee VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tCQtn hoogen prijs te koop gevraagd B. J. DE HEI R -jiWM Coolsingel B 5 Telcf. 2577.4 (voor oude Passage)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1