SNTpwtswAP iê: Gezelschapsspelen A.vahWOERKOM SCHOEVERS Om den Parool-beker DOKIE DURF C. JAMLX ëenige prettige vertellers(sters), KACHELS AMERIKAANS LACHW0NDER HARRO BLISIO Passage Schiedam Woningruil SCHIEDAM De Bagatelle Club tc^veeL- EEHo«BaftsrB®utuls GOLDEN BOY SCHIEDAM (linksbinnen) én Lang van -Ply mouth (linksbuiten). Voor den. wedstrijd en tijdens üe rust zal er door middel van geluidsversterkers gramofoon- muziek gespeeld worden. Voor dezen wedstrijd is het college van B. en W- van Schie dam uitgenoodigd. De burge meester heeft zich bereid ver klaard, indien hij niet door ambtsbezigheden verhinderd' is, den beker aan het winnende team uit te reiken. Behalve aan de bekende adres-, sen te Schiedam, zün ook plaats bewijzen te verkrijgen in onzen Winkel van den inlichtingen dienst aan den Schiedamsche- singel 42 te Rotterdam. HINDERWET Burgemeester en. Wethouders van Schiedam hebben, bij hun besluit van 27- Nov. 1945 voor een proeftijd van 4 maanden vergunningverleend aan A. J. Barvoets, alhier, tot oprichting van een vellenhereidertj in het pand Hoofdstraat 73"2, kadaster Sectie I>. NOS. U03, 1404 en 4405 (ged.) met 2 elcctromotoren van rasp, 2 en 0,50 P.K-, drijvende droogtromrnels. kaarover vijf j aar nogeens spreken, zult U eens wat zien. De heer Oetang krabde zich dé flanken en keek lang en aan dachtig naar. zijn vingertoppen. Ik. mompelde iets tenafscheid, maar geheel ln zich zelf ver zonken, scheen hij mij niet meer op te merken. AANVANG nieuwe cursus BOEKHOUDEN TALEN MATHENESSERLAAN 145 1 I Telefoon 25542 j I RANDWEG 18.Tel..71229 3 HEDENAVOND. HILVERSUM I. 501 31. IS.01 Jan Corduwcncr; 1SJ0 Kwartier voor den arbeid; IS.45 Oudé hebenden; 19.00 Nieuws en programma over zicht; 19.30 George Frank; 20.01 FhiUi. orkest; £2.15 Mensch en can den nacht; £3.01 Nieuivs; £3.15 J vond wijding. JULVERSVM 11, 415 31. 18.01 Nieuws en -programma overzicht IS.SO Ensemble Nina Dolce; 19.C Hobo en piano; 19.30 Nèderl. Stf\)d- krachten; .20.01 Cmtabiliï 'septet; 050 Gramafoonmuziek; 21.00 Rc- geefingsvoOTlichtingsdienst; 81.15 Sglvcstre trio; 81.45 Avondwijding £2.01 Nieuws; 88.15 Orkest van de week; 22.45 Vioolspel. Voor den Zaterdag as. te spelen, liefd adighei dsvoetb alwed- strijd Hennes-D.V.S-—930 Coy- E-A.S.C. om den Parool-beker zal Hermes met de volgende op stelling verschijnenPil; Janse eh Daudey; v. Buitenen, Poulus en v. d- Moer; Lengkeek, Stolk, A. r- d_ Tuyn, Heyster en Bor- f; De Engelschen kunnen nog geen definitieve opstelling van het team. op gevenmaar vast staat, dat de volgende profs zul-, 2en meespelenBarshow van Bradford City - (doelverdediger) Davies van. Cardiff City (rechts buiten, Shearer van Derby County (rechtsbinnen)Walker van Birmingham (spil)Eowie ■van het Schotsche Jeugdelftal Internationale bokswedstrijden in Den Haag Maandag 10 December wor den in de groote zaal van den Dierentuin in Den Haag boks wedstrijden tusschen Neder- landsche en Belgische beroeps boksers gehouden. 3an de Bruin bokst tegen den Belgischen wel- tërgewicht Gianola; Giel de Roode -tegen den Belgischen lichtgewicht Raveijdts (beide partijen over 10 x 3 min.) Spren kels komt uit tegen den Belg Cavignac (8x3 min) en Harry de Wolff tegen den Belg Borre^ mans (6 x. 3 min.) NUXS-SPAABBANK De resultaten over November zijn: Ingelegd: girale rekg. 293 pst. 77.97l.6S; ge&IakkefiMe rekg. S4 pst. 58.109.70; vrije rekg. 3927 pst. 409.3S3.90; totaal ln 4281 posten 245.471.2S. Terugbetaald: girale rekg. 3993 'pst. 167.568,03; geblokkeerde rekg. 233 pst. 91.427.55; vrije rekg. 389 pst. 13.1C7.22; totaal Ln 461S posten 272.162.78. Per 1 December 4945 verschuldigd aan 10.033 inleggers; 5.109.108.62. Leert dansen bij Jansen D1STRIBUTIEN1EUWS OPENBARE LEESZAAL Expositie Kerstboeken In de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven 131, zullen yan 615 Dec. Kerstboe ken geëxposeerd worden. Ieder lid kan, voor zoover de voorraad strekt, één boek bespreken, dat in de week van 17—22 Dee kan borden afgehaald. Uitleening kinderboeken De uitleening van kinderboe ken is, behalve 's - Woensdags middags van. 1415.30 uur, thans ook weer Zaterdags Van 1011.30 uur geopend. Begin januari aanvang der nieuwe lessen Inschrijving eiken avond van 7 tot 10 uur DANSACADÈMIE V/ P. Jansen Jzn. Vijverhofstraat 116-1 IS Telefoon 442S1-Ü5381 "SX Een Spaarbrief SLEEPBEDRIJF Naast de motorsIeepBoot Zwarte Zee. Is gisteren ook de sleepboot Schelde te Maassluis aangekomen. De sleeper kwam ven Hamburg. He den wordt <se Hudson verwacht met een kraan van Den Helder, bestemd voor Rotterdam. een uiterri Gevraagd in Opticien-zaak BEKWAAM OPTICIEN Br. no.594 Adv.bur, Keuzenkamp, Rochussenstraat 269, R'dam, belegging Voor een volgestorte Soaarbrtat van 51*1.— lüwj.— l' 2SQ0.— betaalde men bil toetreding 7XV-— t lïsa— Uitkeerine Kas 3923 hoogste J S78.6D 11757,20 t 4353— Ifrcgste 651.11 f 133222 3255.56 XooptSjd 14 jaar. Etorting van al 2.- per maand Nadere InL, mede omtrent een rertegenw., verstrekt de N.C.V. Spaarverx, Zee3tr. Si. a-Hoge. Voor spoedige indiensttreding vragen wil een Ie VERKÖOPER voor onze tapjjtm- en bedden- 'afdceiing. Eveneens plaats voor een AANK. VERKÓ0PER ln dezelfde-fcldeellng. Brieven m. uitgebreide gegevens onder no. 4416 Adv.bur. Gebr. Gevers, Zaagraolendrift 35a, Rotterdam. P.O.D. GEEN FAKKETPOST Het hoofd van den P.O.D. te Schie dam maakt het volgende bekend: Het oude telefoonnummer van da pakkhtpost. Schiedam *'637<)0 is het nummer van den P.O.D. te Schiedam geworden. Telefoonnummers van den P.O.D. Schiedam zijn thans 68700 en 68238. Telefoonnummers van de pakket- post, zijn 690B0, 69081 en 68600. Te koop aangeboden, een AMER- BOORDENSTRIJKMACHINE xoidiameter 12 c.M. X SS, -fabrikaat Reine veld, met oorapl. drijfwerk en electromotor. Tevens een Quick Press Iron strlikmachine. Er. no. 577 Adv. Bur. JCeuzejLkamp, Rochussemtr. 269, !,7:. .-Rotttr dam. ENGELS CH-NEDER LAND S CH SPORTPLAN Wij vernemen thans dat Schiedam en omgeving door Wandsworth, de grootste gemeente van Groot-Lon- den met ongeveer 2S0.0W Inwoners, in het kader van het Ervgelsdh-Ne- derlandsche Sportpbtn „geadopteerd" ▼raagt voor haar af<L Beschuit ea voor haar afdertlns Office /itcee meer bekicame chefs die lading kunnen ges en aan een groot perroneeL Scbriftol. «olliclcatles kunnen gericht worden aan het Hoofdkantoor <afd. Productie), Hugo da Grootstraat 41, Rotterdam. GEVRAAGD: SCÏIRIJFMACHINE-MONTEüB Aanro. VreeswUk, Schooncierloostr. bo. 56b, Rotterdam. Het gedeelte van den weg Rot terdamMaassluis—Den Haag is van den Broek weg ln de gemeente vlaar- diagen tot aan den Maasdijk in de gemeente Maasland voor h^t verkeer opengesteld. Dit gedeelte is aange wezen als hoofdverkeersweg en is- ge sloten verklaard voor het verkeer In beide richtingen met rijwielen, be spannen voertuigen, handwagens en voor rti- en trekdieren en vee. Ia ruil aangeboden DAMESFIETS met goede banden voor MEIS- JESFIETS, leeftijd ca. 8 jaar. Verder te koop Hanau hoogtezon Tel. 44912 want dan bad hij gezien hoe twee helpers vaa Dikilk {dezelfden die het barbiertje van Toren- boog hadden weggevoerd in zijn stoei) binnen kwamen. Toen ze Dokie achter den professor zagen staan, speurden ze onraad en stopen gerulsehloos naderbij en toen gingen ze weer weg. Maar Dokie merkte niets 82. Het monster zweeft op zijn vreemde manier op een huis toe, dat tusschen de heuvels stond. Dokie begreep, dat er weer een ontvoering van een of ander onschuldig burger werd voorbereid, en hij zwoer bij zich zelf dure eeden, dat het dit maal zoo ver niet komen zoumaar het was heel jammer, dat hij geen oogen. in zijn rug had, Famtiiebenchren DE COMMISSIE VAN ADVIES EN BEHEER VOOR AFWEZIGEN VAN HET NED. BEHEERSINSTITUUT TE ROTTERDAM, verzoekt hen, dte iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan na te 'noemen afwezigen, dan wel gelden, goederen of andere waarden voor erf van hem/haar in bezit of bewaring hebben of met hen in eenlgerlci rechtsbetrek king staan hiervan binnen B dagen schriftelijk opgave of mededeeling te doen aan onderstaand adres. ACHTERHOUDEN VAN GOEDEREN IS STRAFBAAR F. Haagens en K. van Gelderen, Schletbaanlaan 5a H, Velleman, Couwstraat 46 Louis Swaxtüers en Llea Bwartberg—van Leeuwen. Rochussenstraat 31 A. KJoot en Sientje Kloot—Coster, Bergweg 347 M. Mali in en Helene Malkin—Wolf, Jan Foreelllstr. 5 Jacob Woir en Mevr.. Wolf—Pets on, Mevr. Wolf— Euchs, Jerichoiaan 51 B. Dasberg, Hoofdstraat, Schiedam S. Eliazar, van Heusdenstraot 15 L. M. Cohen, Nolensstraat 58 E, Wachenhelmer, van Aersaenlaan 2S M. van Gelder, 'a-Cravendijkwal 129 L Henriqaes de Castro ea B. de Castro—Rosenberg, •a-Graveadijkwai 62 L. I. Bomelsl, Charlotte de Baurbonlaan 33c Lfpsehuts, Nolensstraat 6b M. Amstex, KamerUngh Onneszlaan, Schiedam Otto Gutttoan, Jan van Ghestellaan 48 I. S. den Arend, Insullndestraat 51 Jacob Tunnlnge, le Pijnackerstroat 127a Mevr. Wed. s. de wit—Bouwman, Zomerhofstraat 46 M. Cohen, Roovalkstra&t 7 F. A. Bjumann, Henegouwer laan 57b Mevr Wed. Try tel—Koster. Tollensatraat 87 A- Allemans, Zwart Janstraat 82b D. Hartog, Ma then ess er laan 320b E. Tril tel, Voorschoterlasn 112 Mej. A. Engers, Boergoenschevllet ?05c Mej. Clare Fransman. Boergoenschevllet 205c. ROTTERDAM, M NOV. 1945, j)E SECRETARIS. BENTINCKLAAN 41a. GEVRAAGD voor enkele ochtenden in <le Kerst va can tie ■voor welwillende medewerking bij klndernitvoeringen. Gegadigden moeten op boeiende wijze een spannend en komisch kinderverhaal, mede door middel van de tooverlantaam. totdeven kunnen brengen. Brieven onder No. 1819 aan het bureau van Parool. Toonkunst afdeeling Schiedam Telefoon 69109 Het lidmaatschap ad f5.— per jaar verleent toegang tot gewone Toonkunst-uitvoeringen in Nederlands voor buitengewone uitvoeringen belangrijke reducties. Afdeeling MUZIEKr.YCEUM In het Symphonie-orkest kunnen gevorderde .instru mentalisten worden geplaatst. Lange Haven 103 Telefoon 69G80 Hoe trotsch waren wij op onze harde werkers, die Indïë iot welvaart brachten. Nu vraagt Indlë (blank en bruin) onze hulp voor voeding er» Weeding; het feoit enorm veel geld, maar het is national® pijchi voor eiken- Nederlander 1 -• Heden overleed geheel on verwacht mijn innig ge~ ■liefde echtgenoot -v'i; ISAAC- A AND AG T i In den ouderdom van 41 3, Uit-aller naam, A.. Aandagt-de Geus. Rotterdam, 4 Dec. 1345. ■«Nooröslngel I96d.. D« begrefenis zal plaats vinden a.g. Vrijdag dm Z uur in het familiegraf up de algemeene begraaf- Ecbtpaar z. k. zoekt direct étage of 2 kamers m. gebr. keuken en badkamer, on- gemeub. al of niet gestof feerd, te Rotterdam. Brie ven onder "N. C. 1128, Adv. 3ur. de la, Mar, Amster dam-C. -V SIGARETTENPAPIER bij aankoop van een pakje shag krijgt een ieder voor St.Nlcolaas een goed gegomd pakje sigarettenpapier 100 velletjes tegen. 18 ct. Hulzen voor klanten beschikbaar. ,45e twee stoepjes" Zwart Janstraat 90 GALVANXSEUR gevr. in gr. rijwieltobriek L h. centrum v. h. land. Be-, kend met moderne nilric. en chroom ba den. Alleen prima vakman, in staat gebeele leiding der gaiv- afdeeling op zich te nemen, gelieve te sollicl toeren m. uitv. Inl. omtrent opleiding, vroegere en te gen w. werkkring, leeft., salaris enz. Br. no. 1B03 bur. Het ParooL Woninginrichting; J.DE BRUIN Noordmolenstr. 64 vraagt voor directe In diensttreding een flinke VEBKOOPEK (STER) V.g.g.v. Salaris en pro visie. waar nodig voor iedereen direct uit voorraad. 27.50, 35.40. 42.50, 59.- FORNUIZEN 72,80 Bi;eiken kachel 1 kolenkit a "V i'4,25-. 500500 Maandblad voorNeerlanda Jazz-enthousiasten Officieel orgaan van de Nederlandsche Hocclub zoekt contact met beroeps- en amateurmusici voor het organiseeren van haar Muslc-Hall-concerteh, Swlngmor- nings and Swingnites. Brieven aan de afd. Propaganda, Bern, GewJnstraat 20c, Rotterdam-C. Onverwacht werd uit ons midden, weggerukt cmze onvergetelijke behuwd zoon, zwager. 'en\ oom ISAAC AANDAGT in den ouderdom van. 41. j. Uit aller naam. A. d« Geus, J. T. de Geus-Mulder, en kinderen. Rotterdam, 4 Dec- 1M5. Barderatraat 53. BROERSVELD 137-139 - TELEF. 67736 -s SCHIEDAM voor Uw feestavonden. Kerstmis en Oudejaar, Revue-schitsen, Voordrachten FEESTARTIKELEN FRANS MORET RotteK!amw ..YIËSMIBACHTSSIURAT 106 Tdef. 39346 I Hiermede vervullen wij jen droevigen plicht door te berichten dat geheel onverwacht uit ons mid den is weggerukt onze on vergetelijke firmant en medewerker ISAAC AANDAGT in den ouderdom van 41 J. firma. N. AaricLagt Zn. Rotterdam, 4 Dec. 1945 Gouvemestraat 29. VAN 7 t. e. ra. 20 DECEMBER 1945 2.30 UUR EN 730 UUR RENÉ SLEESWliïCs NEDERLANDSCHE REVUE Speciaal voor grote Festiviteiten en Kindervoorstellingen* Beschikt over grote en kleine Showband Ook verhuur van filmvoorstellingen Inlichtingen telefoon 3671S, 20292 en "ïooso. Impressario: H. aiEULPïJK, Marnixstr. 22 en Sophiakade 81b, It'dam H.H. KLEERMAKERS 1 Terstond gevr. Ie klas Thuis - Grootwerkers Bekend met het moderne werk. Loon serie HL Knecht voor keer- en reparatie werk en een Leerjongen. Aanmelden: A. JANSSENS, Graaf Florisstra&t 89, R'dam. OOK IN DEN WINTER KAN REIZEN EEN GENOEGEN ZüN! D a g e 1 ij k s naar DORDRECHT—GORINCHEM— ZALTBOMMELNIJMEGEN v.v. per salon- motor boot. (Van Nijmegen directe bus-aansiultlng naar ARNHEM). Centraal verwarmd. Volledige restauratie Ligplaats PRXNa HSNDHIKKADE b« de Hefbrug Vraagt dienstregeling. NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-REEDERIJ Telefoon 26040—26046. Geheeb onverwacht werd. Uit ons midden weggerukt onze onvergetelijke vriend, ISAAC AANBAGT in. den. ouderdom van 4i j. Zijn ziagedach.ten.ia zal in. eere. blijven. - L. van Praaga- J. van Praaga-de Roode. J. A- de Roode. Rotterdam. 4* DCC. 1945. Lumeystraat Mb. HOUT TE KOOP Kratjes te koop geschikt W aanmaakhout. Adres P. v. d. Ende. ie Pijnackerstr. 62, Crooswijkschew. 77. tel. 2353«. Rotterdam Gevraagd MEISJE voor d. of d. en n., v.g.g.v. Mevr. van Cleeff, R'dam-N. Straatweg 150, telef. 45296, Mevr v.d BENT's BEMIDDELINGSBUREAU Utrecht MOOI VRU HUIS ln buitenwijk te utrecht {Oog ln Al], bev. 1 ka mers en badkamer, ln ruil voor een vrij huis tc Bot terdam, Schiedam of omg. Br. aan P. v. <L Vorm, Hagastraat 71, Schiedam, TeL 67701. In- aan- en verkoop van huizen, echtscheiding, sommatie,' moeilijkheden in zaken enz. Tljdeiijk adres: Schiethaaniaan .93, vrij bovenhuis, v.h. Heemraadssingel Kleedingbedrijf vraagt voor beter maatwerk, voor thuiswerk GROOTWERKERS, BROEK- en VESTENMAKERS, MANTEL- MAKERS Voor leiding atelier: Geroutineerd jong all-round KLEERMAKER Alsmede: MA CHINES TIKSTER EN HANDWERKSTERS Aanmelden vóór'12 uur: NOORDSINGEL 220 'Aan, hen, die goederen of waarden onder zich' hebben van de echtelieden, den heer Isidor Polak ea Mevrouw S. J. Pollak-Cats, gewoond heb bend Malhenesacrlaan, 369a te- Rotterdam en overleden onderscheidenlijk 9 en 18 Oc tober 194ï. wordt verzocht 'nlervari opgaaf en afgilie te doen aar» cuderge teek ende als exec.uJ eur-testamentai^r. Nqtaris Mr. L. J» HiOQlen, .rieemraadsslngel 233, Rotterdam. Dansacaderoie Mulders Schledamschesingd 139a Rotterdam, Telef. 28293 Van heden af INSCHRIJVING voor de Januari-Iessen PrivéieSStn dagelijks Uren volgens afepraak IN DE NIEUWSTE yWi REVUE ijOENK AAN Mij" met. COR STEYN tN ZIJN GRO'or REVUEQRKEST 12'MUSICI XINY MAROON - DRIES KRIJN - JEAN SMITS MARIE-JEANNE v. 'd. VEEN DANKBETUIGING. Hiermede betuig ik, mede ook namens mfjn vrouw en kinderen, mijn hartelijken dank aan de Directie var» het Gem. ziekenhuis, de Schie- damsche hulsartsen, de: aan het Ziekenhuis verbonden Specialisten, het personeel, familie en vrienden voor de hartelijke belangstelling en de cadeaux entvangen ter gelegenheid van mijn 2S-jar!g jubileum op 28 November J.l. J. TH. DlNGENOtfTfv. Numansdorpsohestraat 12 a. De Heer en Mevr. De Boo— Noordhoek, betuigen langs dezen, weg hun dank voor de zeer vele blijken van. belang stelling, bij bun huwelijk on dervonden. Schiedam, Pamlaan 15 b. Gevraagd: dirigent «vóór Chr. Gem. Zangvereenlging. Re petitie: *s Maandagsavonds van 8—10 uur. Sollicitatie* m. verlangd salaris te zenden aan adres Vlaard. dijk 223a, Schiedam. Aangeb. gr. tw. haardkachel, Adres: Brouwer. Singel 88 a. xe koop eentg g. onderhou den meubilair. Te bez. Noordmolenstraat 50, Groe- oeweg. Tc koop: 2 motoren; G cyl. Buick; 4-'cyl. Durkopp. i.g. st. z. W Blok, Spoorhuis- spoorbrug., gevraagd voor:" halve dagen, 9l uur. A. Janssens, Graaf FJorlsstraat 89. Rotterdam. FILMPROGRAMMA'S voóit de VOLGENDE WEEK Kapokmatras 55X100 en 1 p. gascótnf. in ruil aangeb. te gen warm D. ondergoed of dunne brei wol. vroon, Alel- dastraat 60a. Juffr. wed., 40 j. m. schoolg. meisje biedt zich aan als huishoudster in gezin waar vrouw ontbr,, l of 2 kind, geen. bezwaar. M. "j. van Plnxteren Tromp, Mariastr, no. 54b. Prima, fiets nieuwe Can. bandon te rullen voor schrijf- machine. Van Ostadelaan 25b Voor Kinderfeesten. Gooche laar en Poppenkast, Prima ref., billijk tarief. Johan Gro ninger, Buitenhavenweg 60, Telefoon'679CO. Te koop Philips luidspreker schaalmodel; gr. eigen sjoel bak; kl. luidspreker, hoom.- model. A. den HóutLng, K.O, .atn'inH. JONGEN GEVRAAGD Boe- kestUo, SL Lldulnastraat 3. Wie ruilt Mooie roode meis- jesjurk 13 a 14 j. z.g.a.n. voor J. damesrokje, liefst d. blauw mooie gekieede mod. oude kwaliteit zwarte damesjapon 44 voor liefst zwarte moder ne. damesmantel 44, Knol. Alcldaatraat 75. Te koop z.g.«,n. lmit, bont mantel (br.) maat 42 v.o., M. w, v. d. Pennen,- Lorentzl. 7a na 5 -uur. Te koop vemfkkelde stalen 'rondrtjders 25,-, maat 59, A. v.d. Zee. Vlaardlngerstr. 8, Te koop aangeb. een waren- huls groot 373 rjmen met techvergunning bij A. J. v. d. Blom te Zwarte waal. Jean Gabin-Annabclla FR. MURILOFF's DANCING LOVELIES HET GROOTSTE SUCCES VAN 194S IM MONUMENTALE BEZETTING Kaartverkoop twee dagen vooruit van 10 uur af aan de cassa. Dansacademïe Mulders Schietlamschesinge! 139a Telef. 28293, Rotterdam Begin.'Januari aanvang' nieuwe lessen. Inschrijving. 2—4 uur en ■T~iff, nor- privé-lessen- uren volgens afspraak- 18 J».f. X15.7.9.15 «t». 2-4JO-7.9.15 PRINSES- I8ÜIEÏ Oi.mipwmf: Ckarle» Ray, th* u/aooW Om U* BLooocy. Sana and Sjlw* •tbgdiA) 2-i.45-V.15 Zo—d»g 1J0-4-645 - 915 uw. 4J30 «u*. 4 JAAP NOVA-flU* war wmz guldens per Jfe^hspanw: Hemdardm. «Mmehéo im< mal* bclcfr«ïd«r> fat- ko/nan regan hun «rwwchr mm<* aigan wq W>*. *«rvuU. Omt xargja Ja Rofayo «oor. Vrs*9 mm loUcbtlngao 5n Kobjp «*u M.M.vxpHOEK Éup. ran dm N-V. bouwlit .ROHYP* IVnhaloïfiLBitr. 37 Trnimfoon 324 BARENDRECHT Opleiding Chaulfeur, Archl- medesstraat 42. WonlngruiL Ben. rnui3 Delft huur 3.50, voor woning Schiedam voor kl. gez. Br. Brab. Turfmarkt 18. Verpleegster, ln bezit van dl- ploma A en B. tevens kraam- verplegln^, b.z^. tegen 1 Jan. '4«. Zr. Hoekstra, Westir. 8Lrftat.22a. Te koop aangeb. wit zijden bruidsjapon met sleep. Fa- brtplein ISa. gevraagd net meisje voor h. of halve dagen, of werkster. Mevr. v. Hoogdal em, Gr. Flo- rlsstraat 89. - Ultdraa'Shaard te koop 23.-, Overschieschestraat 25b. PENNIES FROM HEAVEN ••a (lm, mmi tmul» mvtimi mn hatred» VERDER EEN UtTGÈBREtO VOORPROGRAMMA. DAGELIJKS 2-7-0 15 UUR- ZAIEROAG 3.30-7-9.15 UUR. ZONDAG 2-4JO-7-V.15 UU». TOEGANG 1» tAAP. CA5SA OPt'M VAN IQ LMt Af Van Vrijdag 7 Öec af Film cn Variété Erich von Strohcim in D» vrool^te Amartkaantcl)® film kamp IjhUog to B«xo«l B»fgiieh® mmm Rcünrdaat D« eent* fcol«nL«in piratd 4m MMibrup Limburg. Prc*id#nt Thunan iiupecteert da Amaffiiamch® *fcct Vix>rtj 2 rfocunentoirB film*. Lionel Barcymorc en Jean Arthur rmmé* 1 dbg Iwww Op bet toonecl T EO VALERIO bet accordeon-wonder VICTOR Mc, UGGIEH BASIL RA7HB0HE 5pëfminq, Umhim. ZmnuV* y Urnm Z-7-9.15 ML Zo»day 2-OOJ-9.15 u. TOEGANG 1# lAAt Werkdagen 2 - A - 7 cn 9 Zaterdags 2 5 - 7 en 9 ut Zondags 1 -3-5-7 cn 9 ui Jaar Cassa c Gevr. net-dienslmelsje, liefst HJL van. 8—S uur, Fl. lOOn. of O. werkster voor of 2 dagen p. w. Br. no. S 1B18 dut. Het Parool.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2