rnes, Molotof en gaan confereeren 3$.dvmmim Om atmosfeer te zuiveren Revue der meeningen p Vff- v v VRIJ, QNVERVEERD Moskou, plaats van samenkomst Kunstzuivering in de knel Belgische vrouwen willen stemmen Neutraliteitsverklaring was camouflage Onze vetpositie Politieke gevangenen krijgenextra Prinses Juliana voor de radio Vliegtuig neergestort te Voorburg Aan wie de schuld? Amerikaansche profs, geven oordeel over Indonesië Sparta kan Feijnoord een goeden dienst bewijzen Textiel zonder vergunning Massadeportatie van Duitschers Luc van Dam k.o. i/ftflc de vcouw Eosr REDACTIE EN ADM EENDRACHTSWEG 42 - ^5: ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS 10.10 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM 'j&oOtro 1153 ten name van Amsterdaraache Bank ADVERTENTIES EN INLJCHTlNGENpIENBTi aCHIEDAMSCHESINOEL -No. ;:42,ROTTERDAI('^ TELEFOON Noa. 87833 - 24153 - 2415$ - 14393 ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL SF. 24153 INLICHTINGENDIENST ÜITSL. TELEF 24156 VIJFDE JAARGANG No. 214 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 8 DECEMBER 1945 Door zuiver technische omstan digheden heeft men dendatum van de conferentie te Moskou niet eerder bekend kunnen maken. Volgens de oorspronkelijke plannen zou Bevin de conferentie Vrijdagmiddag tn het Lagerhuis hebben aangekondigd. Op het laatste oogenblik muest de aan kondiging echter uitgesteld worden omdat het noodzakelijk was Moskou te raadplegen. Ofschoon .er nog geen definitief bericht uit Moskou is ontvangen, mag men aannemen, dat de Sow jet- regeering erin heeft toegestemd, dat de conferentie te Moskou zal wor den gehouden. Aan de conferentie fallen deelnemen Bevin, Bymes en Molotof. Naar Beu ter verneemt, is de con ferentie voornamelijk bijeengeroepen om de atmosfeer tusschen de groote mogendheden te zuiveren en hen in staat te stellen deel te nemen aan de algemeene vergadering- van de organisatie der vereenigde volken met een zoo volledig mogelijkop op elkaar afgestemde politiek. Men wijst er te Londen op, dat de conferentie beschouwd moet worden als een voortzetting van de regelmatige besprekingen van de drie ministers van buitenlandsche zaken, zoo ais dit is voorzien bij de overeenkomst van Jalta en dat de verklaring van Potsdam, waarbij de vergaderingen van de v.ij f mi nisters van buitenlandsche 2&ken geregeld werd, uitdrukkelijk be paalde, dat door deze nieuwe rege ling de regeling van Jalta niet werd opzU gezet. Het ligt in de bedoeling te Moskou geen aangelegenheden te bespreken, die Frankrijk direct betreffen. Men zal echter wel alle aangelegenheden, behalve de atoom energie, behandelen, die de drie mogendheden op het oogenblik in- Nederlandsch voorstel verworpen f De voorbereidende commissie van de organisatie der vereenigde volke ren heeft met 16 tegen 3 stemmen besloten den inhoud van het voor stel der Ncderlandsche de legatie, strekkende tot de oprichting van een permanent comité voor vrede en veiligheid uit de alge meene vergader.ng,- niet in dis cussie te nemen. De Nederland,sche delegatie stelde Öaarop voor, dat de tekst van haar voorstel door de voorbereidende commissie naar de algemeene ver- - nadering zou worden opgezonden. De Russische afgevaardigde, die het voorstel „gevaarlijk" noemde, en andere delegaties verklaarden zich hiertegen. DAT ook in het wereldje van de kunstenaars „zuivering" noodig is weet ieder, die zich herin nert hoe talrijke artistcn zich in d< bezettingsjaren door hun houding hebben gecompromitteerd. Deze zuivering is in een tragi-comedie ontaard. Een groot aantal Eere raden zette zich aan den arbeid. Zij onderzochten het gedrag van de voor hen verschijnende kunste naars en legden, waar noodig, als suaf een verbod tot openbare ma nifestatie op. Tot zoover liep alles goed. De kink in den kabel ont stond, toen bleek, dat tal van ge schorste kunstenaars niet van zins waren zich aan de uitspraken der Eereraden te, storen en er allerlei achterdeurtjes werden opengezet, waardoor de geschorsten toch weer de. podia konden betreden. TJit deze recalcitrant ie volgdenoodzakelijk heid van het toepassen van. sanc ties, maarde Eereraden heb ben geen sancties,, en daarmede was de heele kunstenaaxszuiverfhg een paskwil geworden.. Het departe ment van O. K. en. W. heeft ver volgens een poging gedaan om het gat in den zuiverlngsdijk te dich ten door een K.B. (uit te lokken dat alsnog sancties stelde op het niet-nakomen van uitspraken der Eereraden. Maar ofschoon dit K.B. .gereed ligt, stuit de uitgifte er van af op de overweging, dat de In voering van sancties niet zonder parlementaire medewerking mag geschieden. Die overweging lijkt ons Juist. Nu er. althans formeel, een volksvertegenwoordiging b gaat het niet aan, eon stuk tuchtrecht spraak te scheppen buiten haar om. Deed men het, de er door getrof fen kunstenaar zou met kans op succes de ongeldigheid van het sanctievoorschrift tegen den Staat kunnen bepleiten. De conclusie is, dat de ministers van O., K. en W. en van Justitie bij de Kamer een voordracht zullen hebben in te dienen van een wetsontwerp, strek- ende rot machtiging aan den mi nister van O. K. eh W. nm door itvzardiging van sancties kracht ',J te zetten aan de uitspraken der 'ereraden. De Kamer zal dan door iterst snelle afwikkeling van dat achtgingswetje moeten toonen, at rij de urgentie van een rege ns; d'~er aangelegenheid doorziet. ntvrrchen Hgt het op den weg an eiken burgemeester openbare itvceringen etc., te geven door unstenaars. wier gestaakt zijn ?ni bekend is of bekend wordt, "it hoofde van overwegingen, ont.- -er:d vrees voor de verstorinT openbare orde, te verbieden, tot rijd en wijle het machtiglneswetje is verschenen en de Eereraden er °P kunnen rekenen, dat hun uit spraken niet langer slagen In de J'Tht blijven. teresseeren, en wel voornamelijk het "Verre Oosten (het bestuur van Japan en de vredesverdragen! Perzië, de.toestand in China en ten slotte een algemeene bespreking over de werkwijze bU het opstellen vandeEuropeesche vredesverdragen. Atoomenergie wordt behandeld Hedenmorgen vroeg is door het Britsche ministerie van buitenland sche zaken een verklaring afge geven: „Deze bijeenkomst zal aan de regeenngen van Groot-Brittan- nië, de Sowjet-Unie en de V.S. de gelegenheid bieden tot informeele en verkennende besprekingen oyer een aantal kwesties, welke voor de drie regeeringen van actueel belang zijn, alsmede tot uitwisseling van inzichten betreffende de controle over de atoomenergie." In officieele Fransche kringen weigerde men commentaar te geven. De Fransche minister van uulten- landsche zaken, Bidault, heeft in middels eenige besprekingen, welke hij moest hebben, afgelast en heeft naar Verluidt een onderhoud gehad met generaal De; Gaiille. Truman krijgt opslag Het was noodig Het congreslid Curley heeft bij het huis van afgevaardigden een wetsvoorstel, inzake verhooging van het honorarium van den president der V.S., ingediend. Voortaan zal president Txuman 100.000 Lp.v. 15.000 dollar per jaar ontwegen. Ook het bedrag ter bestrfju ng van zijn bijzondere uitgaven z 4 - van 25.000 tot 60.000 dollar verhoogd worden. Het voorstel werd inge diend uit hoofde van de „stijgende lasten van den president, die zelf niet over eenig kapitaal beschikt". Een deputatie van de Belgische Vrouwenunie werd door den kabi netschef van den eersten minister ontvangen, Deze unie, gesproten uit de ver zetsbeweging, dringt op onmiddel lijke en onvoorwaardelijke verlee ning van het kiesrecht aan de vrouwen aan. Trouwbreuk jegens Nede. land Vernietigend waren de blikken, waarmede de Britsche assistent- procureur, Roberts, de mannen in de beklaagdenbank monsterde, toen hij de Duitsche leiders in hoo- nende bewoordingen geeselde we gens hun trouwbreuk jegens Neder land. In de conferentie van 23 Mei 1939 tusschen Hitier, Göring, Rader, vón Brauchitsch en Keitel werd reeds besloten, dat de luchtbases in Nederland en België, in geval van een oorlog met Polen, bliksem snel moesten worden bezet tot aan de Zuiderzee, met het doel de be veiliging van Dultschlands west- flank. Ter camouflage van de bedoelingen zou een verklaring be treffende eerbiediging van de neu traliteit, worden gegeven, hetgeen op 26 Augustus 1939 tegenover de Koningin geschiedde. .Mijne heeren rechters, nier ziet gij militaire leiders voor u, wier woorden van trouw door en door valsch waren en die verdragen eenvoudig igno reerden". Valsch Was ook het voor wendsel, waarmede zij de invasie wilden rechtvaardigen, namelijk een dreigenden BrLtschen inval.Want Hitier verklaarde; reeds" op 22; Au gustus 1939 er van overtuigd te zijn. dat Engeland en Frankrijk de neu traliteit niet zouden schenden. Verraderlijke handelwijze De trouweloosheid blijkt eveneens overduidelijk uit wat geschiedde onmiddellijk na Hitiers verklaring van'6 October 1939, waarin hij'den nadruk legde op de traditioneele vriendschap tusschen Nederland en Duitschland. Reeds den volgenden dag geeft hij von Brauchitsch het bevel, tot observatie van de Neder- landsche grens tiisschen de Eems en den Rijn en tot het treffen van Boven verdronken Zeeiand Waar of vrij heen wilden, vroeg Evert van DyJc, voor hij met de Sky master, waarin de Ncderland sche pers te gast was, het luchtruim koos. Wij wilden Walcheren zien, ten einde een volledig beeld te krij gen van den stand van de droog making op dit zwaar beproefde eiland. Wij wilden Walcheren zien. Maar het beeld van Schouwen heeft zelfs -de ontstellende indrukken, ■welke wij boven Walcheren opdeden, geheel verdrongen. Schouwen, flat langen tijd het verste vooruitgeschoven. Duitsche bol werk in Zeeland is geweest, geïnun deerd metzeewater; thans droog. Maar van het Oosten tot het Westen, van het Noorden, tot het Zuiden één grauwe woestenij; een eiland van niet geringe afmetingen, waarop wjJ in den meest ietterUjken zin niet één enkel plekje groen konden, bespeu ren. Grauw als de zee en de stroo men, die tegen zijn dijken spoelen; vuil als de modder van een. opge spoten land; en dasrtusschen dc schijnbaar verlaten boerderijen. Wij hebben op onze vlucht boven dit rampzalige eiland niet één levend wezen gezien, al waren er misschien wel een paar. Maar als zij er waren, dan konden het slechts menschen zijn. geweest, want voor vee is er geen plaats, waar het gras is ver dwenen en waar boomen en struiken doode staketsels zijn geworden. Schouwen, het voorland van Walche ren. Het lijkt minder erg. Hoeveel erger de toestand daar op het oogenblik mag zijn, nu het water nog over uitgestrekte landerijen vloeit, uit de lucht biedt het eiland niet dien. troosteloozen aanblik van het doode schouwen. Bij het opnieuw opengeslagen gat in den dijk bij Rammekcns varen, de bootjes van den Dienst Droogmaking af en aan; in Middelburg, dat in den gouden gloed van de morgenzon gevangen is, hecrscht weer een levendige drukte; slechts in het Westen, waar de grond reeds drooggevallen ia en waar het schijnt, of het wad aan de verkeerde zijde van de zeewering ligt, dringt zich met ontstellende duidelijkheid de zekerheid aan ons op dat Walche ren, als het geheel zal zijn droogge malen, hetzelfde beeld als Schouwen zal bieden. Zeeland zal weer moeten worstelen om boven te komen. alle voorbereidingen vcor de invasie in Nederland en België. Twee dagen later, 9 October, volgen nadere in structies, om de voorbereidingen tot den doortocht door Luxemburg, België en Nederland zoo spoedig en krachtig mogelijk uit te voeren. De door Hitler zelf onderteekende verklaring, waaronder verder de namen van Keitel, Rader en Göring staan, zegt, dat het doel van den aanval is, de bezetting van de grootst mogelijke gebieden in Ne derland, België en Noord-Frankrijk. Op 15 October 1939 volgt het bevel aan Keitel, R&der, Göring en den generalen staf van het leger om voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van een te geven speciaal bevel voor de bezetting van Holland tot aan Grebbe- en Maaslinie als mede de Waddeneilanden. Het O.M. bezit 'achttien documenten, alle ge- teekend door Keitel of Jodl in de periode van 1 November 19S9 tot 9 Mei 1940. De "grondstoffenaanvoer voor de margarine-industrie is niet zeer be vredigend; men is door .gebrek aan nieuwe aanvoeren van overzee ge- noodzaakt..nagenöegLnitsluitend in- iandschë raapolie te verwerken. Voor de vetsmelterijen werden er in de afgeloopen week enkele versch aangekomen partijen Pure Refined Lard vrijgegeven; de aanvoer was ook' hier beperkt. 1 In de zeepindustrie is de olie- en vetvoorziening nog steeds mondjes maat en blijft het aanbod in vet zuren door gebrek aan de oorspronke lijke plantaardige-oliën, schaarsch. In verband met de op handen zijn de Kerstdagen, is het den familiele den der in de Hulpgevangenis Hllfe- vli-et verblijvende politieke delinquen ten toegestaan, op 20 December tus schen 912 uur een pakketje af te geven voor hun gedetineerd familie lid, bevattende ten hoogste: 3 reepen. chocolade en V* pond speculaas of koekjes of daarmee gelijk te steUen Inhoud. Rookgerei is niet toegestaan. Verder is het toegestaan, dat deze maand een extra brief wordt geschre ven en ontvangen. Bij het normale Decemberbezoek mogen twee kin deren van den gedetineerde beneden 15 jaar worden meegebracht Een en ander geldt uitsluitend voor gedeti neerden, die nog niet veroordeeld zijn door een Tribunaal of Bbz- Ge rechtshof. Economische Hoogeschool Mr. B. Moret, die is benoemd tot Lector in de Accountancy, heeft Vrijdag een openbare les gehouden, waarin hij de verhouding tusschen den externen en den internen ac countant. ter sprake bracht. Mr. Moret is van oordeel, dat de interne contröle een eigen taak in de onderneming heeft, evenals de ex terne contróle, die objectiever tegenover de buitenwereld staat. Zorg voor geïnterneerden H.K.H. Prinses Juliana heeft gisteren een radiorede gehouden over de hulp, die aan onze voor malig geïnterneerde landgenoot en in de Indische Archipel kunnen verleunen. O.M, ;zekle de Prinses: Een be langrijk deel van de zorg voor hen, die naar Nederland komen en voor hen, die in Nndië blijven, behoort tot de taak der overheid. Zij zorgt voor het transport van geinterneer- denen krijgsgevangenen naar Ne derland en van de gedeporteerde rljksgenooten naar hun woonplaats. Zij regelt, voor zoover het in haar macht ligt, de huisvesting en zij acht het zich ais plicht aan de eerste finanoieele nooden der van alles berooiden tegemoet te komen. Maar daarnaast is er zooveel, dat niet door de overheid gedaan kan worden, maar dat toch even noodig ls, zoo als het terugbrengen tot een normaal leven en in een normaal milieu van vele duizenden getrof fenen. Dit is nu wat alleen door particulier initiatief gebeuren kan. Als achtergrond van de tijdelijke taak van „Nederland helpt Indië" staat helder en troostvol het teeken van het Roode kruis als symbool van de blijvende hulp en dienende hulp, -welke zij ongeacht geloof en ras aan de lijdende menschheid biedt en 'onder welk teeken reeds meer dam 300 Nederlanüsche vrou wen, en mannen, allen bezield door den wil om te dienen en te helpen, naar Indië zijn vertrokken. Het lijden van hen, die thans bijna vier maanden na de bevrijding nog steeds ieven in omstandig heden welke elke beschrijving tar ten en waarvan het ons schier on mogelijk ;is bij benadering een voorstelling te vormen, dit lijden moet door ons allen tezamen ge lenigd worden. Daarom steunt de actie welke thans begint met de overtuiging geen zaak beter te kunnen dienen dan deze. Zij daar ginds kijken ons aan jdat wij onze oogen niet be hoeven neer te slaan in het gevoel onze plicht, niet te hebben gedaan." Na de rede van de Prinses voer den de heeren. Weiter en vanKet- wich Verschuur het woord. Gisteren is een Auster vliegtuig, direct na den start van het vlieg veld te Voorburg neergestort. In het toestel zaten twee personen, de piloot Schouten liep een oogwond op, de passagier brak een pols. Het toestel ging tn vlammen op. De vermoedelijke oorzaak is: ijs afzetting- Zaterdag 22 December zal in het Boymans Museum een tentoonstelt!ng geopend, werden van zee- en. rivier gezichten, '--j die, samengesteld ia uil 'schilderijék'TVan3.' hét Rijksmuseum," Mauritshuls en particuliere verzame lingen. Snelle berechting noodzakelijk Dat de bevolking van het N.S.B.-kamp in Schoorl zich zwaar wapenen Icon, met pisto len, karabijnen, boksbeugels, messen enz-, zonder dat de kampleiding en de kampbewa king het tot eergisteren hebben bemerkt, wijst op zóó ernstige misstanden, dat openbare ver antwoording voor dit staal van wanbeleid niet achterwege mag blijven. Te minder zoo, nu wij moeten melden, dat in andere kampen soortgelijke verschijn selen zich voordoen, zoodat méér razzia's noodig zullen zijn- Men moet zich even voorstellen, wat er zou zijn geschied,- indien niet een gelukkig toeval de auto riteiten van de plannen der Schoorlsche N.S.B.-ers op de hoogte had gebracht. Met vuur- en steekwapenen wilden de op gesloten landverraders een moordpartij onder hun bewa kers aanrichten, om vervolgens uit te brekenen zich te mengen onder het Nederland- sche volk. Men leert er uit, dat deze lieden de hun .ingeprente methoden, waarmee zij vijf jaar lang ons volk hebben belaagd, niet hebben afgeleerd, zoomin als zij de knepen van den wa pensmokkel, waarin zij zich vóór 1940 via de Duifcsch-Neder- landsche grens oefenden, heb ben vergeten- Men leert er ver der uit, dat er nog véél zal moeten veranderen, vóór dit gespuls geschikt kan worden geacht voor vrijen terugkeer in de samenleving. Helaas past daarnaast de erkenning, dat het getreuzel met de berechting onverschoonbaar is en dat de opgeslotenen zich mogen bekla gen over den duur van 't tijds- verlooo tusschen hun arrestatie en hun bestraffing. Het depar tement van Justitie moet in de zeer ernstige .Schoorlsche ge beurtenissen een aansporing zien, om het tempo der berech ting te versnellen. Maar niet minder noodzakelijk is een ge streng onderzoek naar de even- tueele -nalatigheid van de Iet ding en de bewaking van het Schoorlsche kamp. Wij hebben er recht op te weten, wie hier geblunderd hebben en hoe zij deswege worden gestraf. ZIJ,die bU overhaaste repatrieering uit Duitschland h*un goederen aldaar hebben moeten achterlaten, kurmen zich eventueel ter tecugbekoming van hun bezittingen schriftelijk wen den tot het Militair Gezag, Afd. Re- patriéering, Majoor van der Sluis, Groenhovenstraat 13, Den Haag. Duidelijk moet worden vermeld: Naam, geboortedatum, adres .van betrokkene, „..adres, In Duitschland, "waèJf" de" goederen "ziju achtergeble ven, juiste opgave van den aard, en hoeveelheid der goederen. Romantisch en zakelijk Zorgt Neptunus voor een verrassing? Het ziet er niet naar uit, dat er Zondag veel wijzigingen in den stand zullen komen. De belde leidende Amsterdamsche clubs van. district I "nebben een wedstrijd, die geen on- overkomenlljke moeilijkheden behoe ven op te leveren. De Volewijekers gaan naar 't Gooi en nu kan men van een wedstrijd in Hilversum altijd ver rassingen verwachten, maar De Vole wijekers zijn zeker wel sterk genoeg om met flink verschil te winnen, Ajax heeft het misschien Iets moei lijker, doch ook ADO heeft cüt sei zoen no& niet veel bijzonders laten zién, zoodat de hoofdstad den ko menden Zondag met gerust hart te gemoet kan zien. RFC komt niet tn "net veld, doordat de thuiswedstrijd van Xerxes wegens terreinmoeilijk heden wederom uitgesteld is moeten worden. Met eenigen goeden wU zou hieraan toch wel een mouw te passen geweest ziln. concurrentlevrees andere veieenigtngen heeft tenslotte den doorslag gegeven. Een wat krach tiger houding van. den NVB had ons hier wel gewenscht gebleken, Xerxes komt nu toch wel heel erg achterop. De beide andere wedstrijden in de ze af deeling rijn van minder betee- kenis- Emma, nog altijd een gevaar lijke outsider, zal wel van VSV win nen en DOS lijkt ons 'op eigen veld juist Iets sterker dan EDO. In district H ontmoet Feijenoord wederom een van de zwakke zusjes. In het Stadion komt nl. VUC op be zoek. Tegen Feijenoord zetten d< clubs, ook de zwakken altijd hun. bes te beentje voor en het is dus lang niet onmogelijk, dat de kampioens geest van eenige seizoenen geleden weer vaardig over de Hagenaars zal worden. In dat geval moet Feijenoord natuurlijk oppassen. Voarloopig hou den we het echter op de rood witten, DHC, de eenige concurrent voor het oogenblik, komt wederom naar Rot terdam. Nog maar kort geleden heb ben de mannen van Van Til In de Maasstad laten zien, wat ze waard zijn en dat was heel wat. We zijn be nieuwd of Sparta, dat de vorige week tegen Blauw Wit in een gewijzigde opstelling lang geen slechten Indruk gemaakt heeft, morgen zal kramen wat Feijenoord niet kon. Met een Geen land in de wereld toont meer begrip voor de vrijheid' dan de Vereenigde Staten, aldus enkele Amerikaansche hoogleeraren, met wie wij tjjdens htm bezoek aan Rotterdam een onderhoud hadden. Onze zegslieden schroomden niet een vergelijking te maken tusschen de Nederlandsch-Indonesische ver houding en de Engelsch-Ameri- kaansche vrijheidsoorlog in de 18e Alle imperialisme is den Ameri kaan vreemd en op onze vraag, hoe het dan wel met de Amerikaansche politiek t.a.v. de Phiiippijnen, Zuid- Amerika en de steunpunten, is ge steld, werd ons geantwoord, dat den Vereenigde Staten niets liever is dan met alle. landen samen te wer ken op voet van gelijkheid, hetgeen trouwens duidelijk is gebleken in de onafhankelijkheidstoezeggingen aan de Phiiippijnen. De steunpunten moet men als zeer tijdelijk zien. Zoodra de agressie uit de wereld verdwenen Is, zullen de Vereenigde Staten deze steunpunten opgeven. Terugkomend op Indonesië kon den wQ niet ontkomen aan de ge dachte, dat het Amerikaansche oor deel zakelyk en romantisch tegelijk is. Indonesië moet zichzelf zo o spoedig mogelijk geheel kimnen bedruipen. De 'V.S. voelen niet veel voor import in den Archipel, 'omdat zij Uever dadelijk geld zien. Wel willen zij belangrijke grondstoffen ais petroleum, tin en rubber ruilen tegen Amerikaansche producten. Industrialisatie van Indonesië vinden zij zonde, omdat dit prach tige tropische land en dan komt Bali met zijn arcadische leven op de proppen niet aan de smerige Industrierook mag worden prijsge geven. Dat deze romantische ge dachte wel wat naïef is, omdat Indonesië zonder industrie en ex port zijn millioenenbevolking niet kan voeden, weigerden zij aan te nemen. De Rotterdamsche Bestuurders- bond belegt a.s. Zaterdag In de Ri- vièrahal een ooenbare vergadering met als onderwerp: „Ons antwoord nan de E.V.C." Te Amsterdam zal een Russische handelsver tegenwoordlglng („Torg- pred") worden gevestigd, die o.a, zal samenwerken met het U.S.S.R.-lnstl- tuut'.te Rotterdam. Per week worden 70.000 ton steenkolen over den Rijn van Duitsch- land naar Frankrijk verscheept; de Nederlandsc'ne Rijnvloot neemt daar van 65.000 ton voor haar rekening. Ingeleverde wol. Verscheldenen onder onze lezers hebben rich terecht over be klaagd, dat zij gedu peerd zijn door de stop zetting van het om spinnen van oude wol tot nieuwe, want.... rij, krijgen het door hen ingeleverde materiaal niet terug 1 Voor hen hebben wij goed nieuws, want volgens een me- dedeellng van het Rijks bureau voor Textiel, die voor de detaillisten za: verschijnen in het eerst volgende Textielvak- biad, zullen de vóór 15 Juli 1945 aangegane ver plichtingen gehonoreerd worden en zullen de wolspinners tot 1 Feor. 1945 breigarens terug leveren voor het door hen ontvangen mate riaal. Maanlicht. Zou het G.E.B., dat zoo zuinig moet om springen met den stroom, niet kunnen overwegen, op avonden en nachten als het" volle maan Is. de straatlan taarns uit te laten? Een romantisch en practlsch denkbeeld dat stellig overweging verdient. Bewakers vóórt Naar aanleiding van Dns artikel over het groote aantal ontvluch ten uit het kamp van Vught, tengevolge v«n een slecht georga niseerd bewaking3Bppfl- raat, schrijft een lezer zelf oucl-ülegaal wer ker ons, dat hij zLch door het lezen van dit atuk zoo verbaasd en verbitterd voelde, dat bij hem. "het plan is op gekomen zich te gaan aanmelden als bewaker, opdat hij er dus zelf aan zou kunnen mee werken ontsnappingen en het overbrengen van pakjes en nieuws te voorkomen. Ook van andere zijde, zoowel vrouwelijke als mannelijke, werd ons gevraagd of het niet ■nogelljk zou rijn als oewaker, of sociaal werker, in een inter- rieerlngskamp geplaatst te worden. Die mogelijkheid be staat Er is, het blijkt uit onze gegevens, groot ge brek. aan menschen die 1 uit plichtsgevoel en roeping, dit moeilijke en dikwijls ondankbare werk willen doen; laten zij zich ook aanmelden! Zoolang de buitenbe- waklng nog In handen is van de gezagstroepen, moet men zich bij den betreff enden comman dant van die troepen opgeven. Men verwacht dat binnenkort ook deze buitenbewaking onder de kampleiding wordt geplaatst. - Voor de functie van oppasser of sociaal werker wen dg men zicb tot de kampcomman danten. Vooral in de vrouwen kampen vertelde men ons bestaat groote behoefte aan goede bewaaksters. Wol! Van vele Jonge 'moe ders wier baby vorlgen winter of althans vóór de bevrijding, geboren werd, ontvingen wij klachten over het feit, dat zij in die periode Hun vergunningen niet konden, honoreeren, en nu alleen omdat rij geen aanstaande jonge moeders zijn slechts met de grootste moeite, en zelfs meestal niet, toewijzingen voor kleer tjes kunnen krijgen. Het is te eenvoudig geredeneerd indien men zegt, dat het toch wel mogelijk moet rijn, ook voor kinderen van b.v. i jaar oud, vergunnin gen alsnog te verleenen: behalve dlstrlbutietech nische redenen bestaan er zeker bezwaren, wel ke gelegen zijn in grondstoffenpositie. Men wrijft rich dan ook de oogen uit, Indien men verneemt dat vo rige week op verschei dene Rijksinstellingen in Den Haag alle ambte naren gehuwd of on gehuwd, kinderen of geen kinderen in de gelegenheid werden ge steld. een aantal knot ten wol te koopen op de onlangs geldig ver klaarde textielpunten! Voor zoover hetda eigen voorziening be treft, blijkt de ambte narij toch wel snel te kunnen werken. WJj vinden hier dan ook dubbele redenen om te protesteeren: le om dat het bij de „gewone" voorziening zoo lang zaam gaat, 2e omdat deze bevoorrechting van de ambtenaren op niets anders schijnt gegrond dan het. weinig, demo cratische „wie het dichtst bij het vuur zit .enz.". Puntenwaardeering verlaagd Met ingang van 10 December mag onder- en bovenWeeding worden gekocht op door de distri'butiediensten verstrekte punten. Voor deze artikelen dus geen bereidverklaring meer n-oodig. Een bereidverklaring blijft echter gehandhaafd voor de aanschaffing van huishuod- en woninginrichting-artikelen, schipperstruien en bedrijfs- vakkleedlng. Ook nieuwe artikelen zullen op de 15 aangewezen punten van de textlelkaart kunnen worden gekocht. Het betreft bedjasjes en bedschoenen, blou ses, bovenkleeding voor kinde ren, gebreide vesten, pullovers, mantelcostmims, onderkleeding voor baby's, onderkleeding van kunstzijde voor kinderen-, over hemden met vasten boord, pan talons, peignoirs, kamerjassen, regenjassen van kunstzijde, rok ken, schorten voor kinderen tot 15 jaar, Van verschillende van deze artikelen is ook de puntenwaar deering verlaagd. Voor nadere bijzonderheden raadplege men zijn leverancier. Am. kousen zonder punten. 'De kousenruood is zoo groot, dat met het oog op den komen den winter raad geschaft moet worden. Er zijn Amerikaansche kousen echter niet van die kwa liteit, welke men gewend Is hier te dragen. Deze kousen zullen, voor zoover het ongeminderde standaardkousen zijn. op den aan te wijzen bon van de tex tlelkaart zonder inleve ring van .punten verkrijgbaar worden gesteld. In Engeland is een party opge richt, welke zich de„partij van het Britsche volk" noemt en Millioenen Duitschers zullen vol gens mededeeling van het Ameri kaansche ministerie van buiten landsche zaken op grond van de plannen, welke door den geallieer den bestuursraad in Duitschland zijn goedgekeurd, voor Augustus 1946 uit Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Oostenrijk naar de verschillende bezettingszones wor den overgebracht. Volgens een aan vankelijk Öpt' de conferentie van Potsdam opgesteld plan zal de ge- heele Duitsche. bevolking van Po len, welke 3.500.000 personen omvat, worden verdeeld over de Britsche en Sowjetbezettingszönes. Het aan tal vastgesteld voor-de Sowjetz&ne omvat "twee millioen Duitschers uit Folen en 150.000 uit Tsjecho-Slowa- kjje. Het aantal voor de Britsche zone komt geheel uit Polen. Het aantal voor de Amerikaansche zone omvat 1.750.000 Duitschers uit Tsjecho-Slowakije en 500.000 uit Hongarije, terwijl de Duitschers, die naar de Fransche zöne zullen wor den overgebracht uit Oostenrijk zullen komen. Met de uitvoering van dit plan is deze maand reeds begonnen. AFLOSSING VOORSCHOTTEN Detaillisten die zonder inlevering van toewijzingen, voorschotten bak, beschuit of versnaperingen van "hun leveranciers ontvangen, nadat zij de reeds verstrekte voorschotten door middel van afzonderlijke daar voor bestemde toewijzingen, hebben afgelost, moeten deze met de in de toekomst voor deze artikelen aan te wijzen gewone coupures. Stichting in 't Sticht Van de week ben ik naar Utrecht getrokken en ik heb daar het Con gres van den Axbeid by gewoond. Sjonge, sjonge, wat een auto 's, wat een prachtige zaal, wat een over- wcldir; ,.de belangstelling en alle maal keurig in- de Jcleeren. Ik heb, sijids de Duitschers ons land over vielen, niet meer zooveel prachtige wagens bij elkaar gezien. Zoo'n 6-persoo7iswag6n heel den oorlog te laten onderduiken is nog wat anders dan je radio tusschen het plafond.' Eet was misschien wel beroerd voor de dokters, die in dat hondenweer Woensdag moesten fietsen, cm daar die honderden auto's te tien staan, maar ja, het was een belangrijk- con gres en' de arbeid gaat ten slotte voor. Uit de discussie merkte ik, dat ook arbeidersvertegenwoordigers waren. Eet was trouwens in elk op zicht een keurige bijeenkomst, het rookverbod 'werd zonder morren aan vaard en over pruimen en spuwen hoefde ttief eens gesproken te wor den. Bijzonder heb ik genoten van de redevoering van prof. Domme, een doorwrocht werkstuk, bescheidenlijk aangediend als causerie, waarin glas helder uiteengezet werddat het „loon van de» arbeider" bepaald werd door factoren, waar niemand iets aan doen kan, het minst wel de voorzitter «tm het College tan Bijks- bemiddelaars. Wel heeft het me verwonderd, dat in een betoog over loonvorming niet over do kosten van,het distributie- pakket werd gerept 'myn vrouw klaagt daar wel eens over maar omdat het woord zelfs «iet gebruikt werd, neem ik aan, dat binnenkort alles weer vrij. van distributie komt tegen vooroor logsche prijzen. Goed deed me ook het beroep op de werkgevers om de Stichting fi- scbaffing van mUltalre alllnntlea Vn I "nanoieel sfaat te stelten haar Internationale politieke en economi-1 werk «tt te breiden. Dat zal niet sche verplichtingen voorstaat. [mankeeren, professorl overwinning, die we zeker niet uit gesloten achten, zou Sparta niet al leen zich zelf, maar ook Feijenoord een goeden dienst bewijzen. Haarlem, dat zich tot de derde plaats heeft opgewerkt; doch in wte we„ zeker geen. kampioenscandldaat kunnen zien, zal Stormvogels wel kunnen kloppen. Neptunus, dat nog steeds op zijn eerste overwinning wacht, gaat morgen zijn geluk aan den Spearn- dammerdijk tegen DWS beproeéen. Kansloos zijn de Rotterdammers na tuurlijk: niet, maar erg optimistisch kunnen we toch niet zijn.. Of zorgen de Blauw Witten nu eens voor een ver rassing? Op Houtrust zal het tusschen HBS en Blauw Wit kunnen spannen. Belde clubs staan met nagenoeg de zelfde cijfers ln de onderste helft van dé ranglijst en de uitslag zal wel niet ver van het gelijke spel al liggen. Quentemeyer won Een uitverkochte zaal van het concertgebouw te Amster dam was hedenavond getuige van waarschijnlijk wel een van de grootste bokssensaties der laatste jaren. De sterke Neder- landsche middengewicht Luc. van Dam, algemeen gedood verfd ais een der ernstigste gegadigden voor den Europee- schen titel werd door den Belg Fouquet in het begin der vijfde ronde volgens alle regelen der kunst k.o. geslagen. Van Dam probeerde zijn geliefkoosde tactiek toe te passen: lokken van den tegenstander en dan zelf counteren. In het begin der vijfde ronde scheen deze tactiek succes te hebben. De Belg kwam. in, van Dam rea geerde razend snel maar in- plaats dat Fouquet terugweek counterde hij zelf. De prachti ge rechtsche stoot kwam pre cies op den kin. en van Dam ging neer. Het was zijn eerste k.o.-nederlaag. Willy Quenfcemeijer won op punten van Gaston KinsabiL de door k.o. van den Belg Lefèbre won in de derde ron- Lapère en de Engelsche ban- tam-gewicht Hodder won na een pittig partijtje op punten van den Belg Soubry. Belgische voetballers naar Rotterdam Het elftal van de „Royal "Ucde Sport" zal op Zondag 16 December, des namiddags 2 uur, in het Feijenoord stadion een.wedstrijd tegen Feijenoord Bpelen. Daar dit de- eerste wedsfcrijd- na den,-oorlog ls, waar weer een Belgisch £lftal tegen een Nederlands ch zal spelen, zal hier ongetwijfeld veel belang stelling voor bestaan. Royal- Uccle Sport is een der leidende ploegen uit dé eerste Belgische divisie. Sinterklaas bij de Cadi De .leidster van Cadi, mevrouw Lourens,; heeft met behulp van, da mes van de U.V.V. het personeel van de Cadi en last not least Sint Nicolaas zelf een niet alleen waardig, maar ook buitengewoon gezellig leest georganiseerd voor de soldaten. De zaal van. de Gouvernestraat rea geerde spontaan óp de talrijke schet- sen, de conference en de muziek en liet zich. op. geraffineerde wijze bij den neus nemen door Crochet, den goochelaar,... „Grage handen, grage tanden. J" „Nou. en toen zei Ik tegen dien jongen van me: „Kijk 'ns, dat gaat niet!-. Eerst 'n karwei aannemen en dan met een paar weken de zaak. er bij neergooien omdat het werk zwaarder is dan je dacht en het loon toch niet meevalt, en dan maar te rugkomen bij moeders pappot en toch drie keeren per dag af meer willen eten...,! Neen, hoor: grage handen, grage tanden.' werken voor; den kost moet-je en anders gaat tie kastdeur op slot als moeder niét thuis is!" We worden dezer dagen óver-' stroomd met opwekkende leuzen en - wanneer die gebaseerd zijn op, en getoetst kunnen worden aan de wer kelijkheid van deze moeilijke na-oor- logsche dagen, is er niets, op tégen, •ant leuzen kunnen stimuleerend werken, gelijk een glas wijn bij een hart-paiiënt! Maar bovenal wordt, h-et goed als de leuzen van werkelljk- opbouwende kracht in ons volk zelf gaan leven, 2ooaIs die leuze „grage handen, grage tanden" leefde bij de huismoeder, die we hier boven ci teerden, ln een afgeluisterd, werke- lijk-gehouden gesprekje. Als bij moe- der-de-vrouw tn het algemeen het Inzicht is gckomen. dat jong en oud werke'ïjk allen aan den slag moeten, ongeacht de bezwaren, die nu een maal aan ieder werk verbonden, zijn en die in dezen tijd uiteraard nog een beetje erger zijn dan. normaal, dan gaan wij ongetwijfeld den wer- kelijk-goeden kant ült! Als ook voor-' a! de moeders van opgroeiende doch ters gaan beseffen dat het voor hsar meisjes toch heusch zoo kwaad niet is om voor een poosje te werken on der een ervaren huisvrouw, die haar de finesses van de huishouding! goed kan leeren, zoo dat zij daar In later jaren haaf voordeel mee kurmen doen tot heil van haar toekomstige gezin, dan zijn we wéér een stukje verder. Want men kan nu wel tal van. mooie plannen maltcn over het huls- hulpprobleem en. zijn oplossing in de toekomst, maar wij moeten, thans toch érgens beginnen! En waarom dan niet zóó, dat flinke huisvrouwen zich bereid verklaren jonge meisjes - werkelijk iets te leeren van de huis houdelijke taak ln den rutmsten zin des véoords, en dat deze jongeren die leerschool accepteeren? Ais de moe ders maar beseffen, dat het goed en ■noodig is, komen we al een heel eind! JV de Boer-Van Striem/- POSTZEGELS VERZAMELINGEN'EN - v LOSSE POSTZEGELS tegen boogen prijs te koop gevraag"d; B. J. DE HEER Coolsingel B 5 Telef. 25774 (vcor oude Passage)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1