L Hun geknoei was een heldendaad Lagerhuis interpelleert over Indonesië mm VRIJ, ONVERVEERD Een internationale regeling verlangd Ned. regeering lof toe Sjahrir kondigt verzet aan Redt mijn geld! kMlrScui. "T-CLtOo£- e-rt cle^c 1 Java leeggeplunderd --- Regeering verdedigt haar beleid Mussert ter dood veroordeeld Prijsbeheersching ecu nationale zaak Parool-medewerkers worden begraven KNOEIENDE AMBTENAREN (l) Een eeresa fuut Japan Duitschiand voerde - in den oorlog Ciano- t ilde dat het toen verloren was Von Ribbentrop was enthousiast Minister verwekt opspraak Goederenvervoer en Spoorwegen Stadhuistoren krijgt zijn stem weer Aerle-Rixtel giet klokken n— riCê'&ctet' i van ai/ecat POSTZEGELS j v I HH HiÜü BRf - t, EN ADM. KEKDRACHTSWEG 43 ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (2 LUNEN) abonnementsprijs PER WEEK 31 CENT PEK.KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS J 0.10 Bankier: AMSTEHD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amstcidarasche Bank HET PARGDL VIJFDE JAARGANG No. 217 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCaiEDAMSCHESINGEL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON Nas». 27839 -24155 24156 24399 ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL EF. 34155 INLICHTINGENDIENST UJT8L. TELEF. 24156 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken WOENSDAG 12 DECEMBER 1945 Minister Baker zwaait Het Labourlid Driberg heeft gis- teren in het Lagerhuis de vraag- op- geworpen, waarom Britsche cn Voor Indische troepen in Indonesië en Indo-China moeten vechten. HU merkte op, dat de Kederland- sche regeering den Indonesiërs nim mer voorsteilen heeft gedaan, welke de mogelijkheid van een dominion Indonesië inhielden. Ook ten aaneen van de beteckems van het vertegen woordigend lichaam, dat de Neder- landsche regeering in Indonesië wil de toestaan, was Driberg sceptisch gestemd De kwestie van het kies recht was niet ter sprake gebracht. Naar Dribergs meening was het dui- delUk, dat alle belangrijke besliss.n- gen, die de hooge politiek betroffen, In Den Haag genomen zouden wor den. Driberg betoogde, dat de Ne derlanders <den Indonesiërs tenmin ste den status van dominion voor hun land moesten aanbieden. Dri berg wenschte de 2aak behandeld te ten als een internationale affaire •eigens het handvest van San Fran cisco. Dribergs opmerkingen' vonden steun bij andere sprekers, zoowel Labourvertegenwoordigers als con servatieven, vooral wat betreft het verlangen, dat hier een internatio nale regeling zal worden getroffen. Het Lagerhuislld Walküen voegde er nog aan toe, dat de Engelschen een probleem voorgezet kregen, dat het Nederlandsche imperium betreft, terwijl in Nederland zelf op een zeer onvoldoende wijze werd afgerekend met de collaborateurs, waartoe een soort van leger gebruikt werd. In middels sneuvelden de Engelschen in Indonesië^ „Een prachtig stuk wederopbouw" Minister Noel Baker antwoordde de diverse sprekers. Hij legde den nadruk op Nederlands houding- ge durende den oorlog. Volgens hem heeft Nederland in den strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden al les gedaan, wat mogelijk was. De huidige Nederlandsche regeering is, aldus de minister, bijna geheel nit de verzetsbeweging voortgekomen. "Wat 3Ij ook gedaan raag hebben, zjj heeft na de lange Jaren van onderdruk king door de nazi's in elk géval „een prachtig stuk wederopbouw" gepres teerd. De minister verklaarde ook nu weer, dat de Britsche strijdkrachten slechts Japanneczen wilden ontwa penen en personen, dfe daarvoor in aanmerking komen, beschermen en bevrijden. Er bestaan met de Neder landsche. en Fransche regeering geen andere overeenkomsten dan die, welke het overnemen van het be wind betreffen, wanneer de Engel- echen hun taak hebben vervuld. De minister verklaarde verder, dat Indonesiërs zeer zeker wreedheden hebben begaan, al was dat tegen- gesproken.Er moesten nog 200.000 vrouwen en kinderen bevrijd wor- den. De Engelschen konden zich niet opeens terugtrekken. Op hen rust de plicht „de otjde te herstel len", zooals de eerste minister heeft gezegd. Minister Baker wist wel, dat deze term een slechten klank had en dat het er vaak' op neerkwam, dat aldus politieke aspiraties met ge- weid worden onderdrukt, maar, 'al- dU3 de minister, dr. SJahrir zou het toejuichen, indien een eind wordt gemaakt aan de activiteit van ben den, die van geenerlei gezag orders aanvaarden. - Voorstellen vrijzinnig en verstrekkend De minister loofde voorts het Ne derlandsche koloniale beheer v6ór 1939 en kwam terug op de loyaliteit van Nederland In den oorlog tegen Japan. Hij vond de voorstellen, die de Nederlandsche regeering sinds 1942 aan de Indonesiërs heeft ge daan, vrijzinnig cn van vèrstrekken- den aard. De Indonesiërs, meende de minister, moesten eerst bewijzen, dat zij onafhankelijk konden zijn. De minister voelde vooralsnog met voor een conferentie buiten Java. HU wil afwachten, wat de Nederlanders hier zelf nog vermogen. HU ontken de, dat de Nederlandsche regeerIng geweigerd zou hebben, Indonesische leiders te woord te staan. Veeleer hebben deze laatsten formeele bij eenkomsten van de hand gewezen. De groote luchtaanval die giste ren door de R.A.F. op Java. werd uitgevoerd was behalve op Tjibadak ook op de dorpen Kempa en Tji- mahi gericht. Deze aanval hield verband met de hinderlaag, die voor een uit "70 voertuigen bestaand convooi was gelegd in de nabijheid van deze drie dorpen. Ongeveer 1000 extremisten namen er aan deel. De Britsche verliezen bedroe gen 50 man, terwijl de Indonesiërs 40 dooclen en een aanzienlijk aantal gewonden achterlieten. Na den strijd werd het convooi gereorga niseerd en vertrok het naar Soe- kaboemt, 8 voertuigen achterlatend, waarvan 2 in brand. Te Bandoeng is het rustig. Zon der verliezen werd Zondag het N.W. deel van de stad gezuiverd. Viscount Wavell, de onderkoning van Britsch-India heeft- in zijn jaarlijksche toespraak gezegd: „Ik kan U zonder reserve ver zekeren, dat de Britsche regeering en het Britsche volk eerlijk en op recht wensehen, dat het Indonesi sche volk zijn politieke vrijheid zal verkrijgen cn een regeering of re geeringen voor zichzelf." De Indonesische premier Sjahrir heeft gistermorgen te Batavia meegedeeld, dat de In donesiërs tegenstand zullen bie den, als de berichten juist blij ken te zijn, dat meer geweld zal worden gebruikt en meer .troe pen naar Java zullen worden ge zonden. „Wij hebben onze onafhanke lijkheid veroverd en vragen de erkenning daarvan", aldus Sja hrir. „Eerst daarna zijn wij be reid te onderhandelen over een eerlijke regeling van alle andere problemen. Doch er kunnen geen vreedzame besprekingen gevoerd worden als men in In donesië bloed laat vloeien." Vijftigduizend brieven aan Financiën Vijftigduizend brieven liggen op het oogenblik onbeantwoord op het Departement van. Financiën; brieven over de gcldsaneerlng, over de de- blokkeering en over allerlei andere raken nopens de pecunlën. De amb tenaren weten er geen raad. mêe. Z0 zitten met de handen ln het haar. Nog nooit heeft dit departement zoo veel belangstelling ondervonden als thans. Een zeer belangrijk deel van de onderhavige brieven behelst verzoe ken tot na-inlevering van'ongeldig verklaarde bankbiljetten. Er zijn er bfj van lieden,, die hun duizendjes of vijfhonderdjes opzettelijk hebben vastgehouden, toen Rost van Ton ningen het inleveringsbevel -uitvaar digde. zy waren hèn ongehoorzaam, omdat zij dezen man terecht be schouwden als een handlanger van de bezettende macht. Er zijn er ook bij van personen, die zoo slordig zijn geweest, een aantalhonderdjes te vergeten en daar nu nog mee aan komen. En tenslotte zijner waar schijnlijk bij van stroomarmen der gifhandelaren, die probeeren siinksche wegen nog- wat te redden van hun op kwalijke wijze verdiende contanten. Al deze briefschrijvers krijgen geen antwoord, eenvoudig omdat geen enkele ambtenaar weet, hoe dat ant woord zou moeten luiden. Zelfs de minister weet het niet, want er ós nog niet beslist, of er al -dan niet gelegenheid zal worden geboden tot na-inlevering. De gezamenlijke no minale waarde van de alsnog aan geboden bankbiljetten loopt in de tonnen- In vele brieven was het geld Ingesloten; voor zoover dat het ge val was, zjjn de bedragen netjes in geboekt. En daar blijft het voorioo- pig bij. Het meerendeel van de overige brieyen betreft deblokkeeringsverzoe- ken, die ten onrechte aan het depar tement zijn gezonden. Dr. van Mook vertrekt morgen Naar de Indische regee- ringsvoorlichtingsdienst me- ïedeelt, zal de heer Van Mook morgen (Donderdag) voor besprekingen met de regeering, naar Nederland vertrekken. Gedurende de afwezig heid van dr. Van Mook zul len de loopende zaken der Indische regeering warden behartigd door mr. N. N. Blom, directeur van het departement van justitie. Mr. Blom werd in deze functie benoemd in 1941, na een lange loopbaar bij dit departement in alle dée- len van Indië. Dr. Van Mook heeft giste ren geconfereerd met luite nant-generaal Dempsey en majoor-generaal Christison. SCrelsletter Franz Strasser, werd Maandag Jat de gevangenis te Lands berg opgehangen voor den moord op twee AmcrUcaansche vliegers in De cember 1944. De laatste dagen, ver bleef Strasser In dezelfde gevangenis, waar HLtler Meln KAïnpf schreef. Gedurende den oorlog zijn in, de Ver. Staten 1500 spionnen van de as- mogendheden gearresteerd. Ondanks dit Jtoage aantal vijandelijke perso nen is geen enkele poging tot sabota ge met succes bekroond. E belangstelling voor onzen Ketelbinkle- kalender blijkt buitengewoon -groot te zijn. Het aantal bestellingen is de 30.000 reeds gepasseerd. Met de aflevering wordt 14 December begonnen. Vóór het einde van het jaar zullen alle bestellingen zijn uitgevoerd. Zooals wij reeds mededeelden meet het for maat van den kalender 19 x 25Va c.m. De tee kenaar Wim Meuldijk laat een zeer populaire figuur n.l. Ketelbinkie humoristische avontu ren op de 12 maandbladen van den kalender beleven. De prijs van den kalender, die uitsluitend voor onze abonné's beschikbaar wordt gesteld, bedraagt 0.35. De oplage is bijna uitverkocht. Laatkomers dienen zich dus te haasten. Bestellingen' kunnen worden opgegeven aan de bezorgers, agenten en aan onze kantcren Eendrachtsweg 42 en Schiedamschesingel 42. „HET PAROOL", Door Japansche bezetting Wij klagen er. nog altijd over dat de Duitschers ons land na hun capitulatie,in zulk een de- solaten toestand hebben achter gelaten. Inderdaad zal het ja ren duren aleer de sporen, die de oorlog hier heeft achtergela ten, zijn uitgewischfc. Van hier uit kunnen wij ons echter moei lijk een voorstelling maken van de ellende die de Japanners, in zonderheid op Java, hebben te weeggebracht. Niet alleen de Europeesehe bevolking van dit prachtige eiland heeft het móe ten ontgelden, ook tie Javanen zelf hebben enorme verliezen geleden. Java is in drie jaiar tSjds van een prachtigen tropen- tuin tot een geschonden leegge roofd en uitgezogen land. ge worden. De wegen, eens een toonbeeld van moderne wegar- chitectuur, 2ijn thans erbarme lijk slecht. Huizen werden afge broken spoorwagons naar Ja pan gevoerd, particuliere auto's vernield, meubilair weggevoerd of opgestookt. Naar schatting is de bevolking van Java, die zich kenmerkte door een gestadigen gr-oei, in de bezettingsjaren met circa 5.000.000 menschen ver minderd. Wanneer er dus op het oogeniblik een hongersnood dreigt, dan is dat niet- alleen omdat door de huidige omstan digheden veel agrarische arbeid is stilgelegd, maar vooral om dat de Japanners op Java een toestand1 hebben geschapen, die eerst na Jaren weer normaal zal kunnen worden. Nota verschijnt vandaag In de gisteren gehouden ver gadering van de Tweede Kamer heeft de voorzitter meegedeeld, dat vandaag de nota aan de Kamer over het legeeringsfce- leid za] verschijnen. Deze nota behandelt de volgende hoofdstukken; Kabinetsformatie; overzicht van de gebeurtenissen ln Nederl.-Indië; liet door de Nederlandsche regeering te Londen gevoerde beleid; de organi satie van de overheidsdiensten: a) militair gezag, b) regeeringsvoorlich- tlngsdienst, c) regeeringsdienst „Oog en. Oor"; rechtskracht der wetsbe sluiten; beleid der regeering ten aan zien van politieke delinquenten; fi- nancieele voorzieningen met betrek king tot oorlogsschade; loon- en prijs politiek: a) loonpolitiek, b> de prij zen in verband met de loonen, c) spaar- en voorschotrekening, d) de D.U.W., e) het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945; wachtgeld regeling; arbeidsbemiddeling; sociale verzekering; volksgezondheid; land bouw, visscherlj en- voedselvoorzie ning; organisatie van het bedrijfs leven; bul tenia ndsche handelspolitiek; nationaal welvaartsplan: vervocr- monopolie; de zuivering: a) zuivering van ambtenaren, b) zuivering univer siteiten en hoógescholen, c) zuivering der kunstwereld, d) zuivering van het bedrijfsleven; richtlijnen bil be noeming; kieswet; nooügemeentera- den; provinciale, staten; 'gemeente- ffnanciën en flnancleele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten. liet Bijzonder j Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Mussert heden ter dood veroordeeld. Er ontbreek nog vee! Prof. G. Brouwers, directeur-gene raal van de prijzen van het ministe rie van handel en nijverheid, hield gisteravond een radioeauserie. waar in hij o.m. uiteenzette, dat wij een prijsniveau hebben; bereikt, dat met het Engelsche min of meer te ver gelijken valt. Er doen zich nog stij gingen voor en er zullen er. bijvoor beeld door sommige belastingmaat regelen, nog wei komen, doch het algemeene niveau js voorloopig be paald. L Aan onze prijzen'-ontbreekt echter nog veel. Daarbij 'moet men niet steeds critiekloos naar den tijd van voor den oorlog kijken. Het is dui delijk, dat dan elke prijs te hoog is. Bij voortduring wordt er naar ge streefd prijzen, die, te hoog zijn ko men te liggen, omlaag te brengen. De strijd voor lage kosten van levensonderhoud eri dus tegen Infla tie is een nationale zaak en niet al leen een zaak van de overheid. Deze opmerking geldt echter niet uitslui tend'het bedrijfsleven, zij geldt ook het publiek als geheel. De moeilijk heden liggen niet alleen bij de prijs vorming, zij liggen .'zoo mogelijk nog meer bij de wijze,'waarop men zich aan de prijzen houdt. In talrijke ge vallen worden de officieele prijsvoor- schriften nog overtreden "en nu heerscht bij het publiek de meenlng, dat de overheid de" witte prijzen op een presenteerblad thuis kan bren- geij. Dit is een misverstand. i Op 5 Februari 1943 hebben de Duitschers de volgende in het eerste Paroolproces ter dood veroordeelde leden van 'önze illegale .organisatie gefusilleerd: Willem A- de Tello,- Wibo S. Lans, Jacob Mekman, Robert Douma, Nicolaas Snijders, Jan C- Zwanenberg, Willem S. Ger- rese, Adrïaan J. v. Leeuwen, Herman J. Meinardi, Lambert G. Rima, Franciscus Robbe, Ju lius B. Varwij k- Zij zullen te zamen met Krijn Breur, die in de kampen sterk bevriend raak te met de leden.,van deze groep, op 19 December a.s. op den Eeregraf hof te Overveen ter- aarde worden besteld. Nadere bijzonderheden over de regeling van deze begrafenis zullen wij binnenkort in dit blad' opne men. Wij verzoeken een ieder, die deze begrafenis wil bij won nen, reeds nu en in ieder geval' voor Woensdag a.s. een kaart te willen aanvragen bij de stichting „Het Parool", Regu liersgracht 111, Amsterdam-C., •zulks in verband met de maat regelen, die t.a.v. het vervoer der deelnemers moeten worden getroffen. De Wieringermeer is droog Eindelijk, t na maanden hnrd werken, Is men er iit ge slaagd de Wieringermeer droog te krijgen. Gisterochtend omstreeks negen uur was (lese heuglijke ge beurtenis ren feit. Aan de Koningin en aan den minister president werden telegrammen gezonden om hun- hiervan mede- deeling te. doen. Honderd twintig man extra personeel noodig om in chaos oide te scheppen Dc Rotterdamsche gemeenteambtenaren hebben geknoeid in de oor logsjaren en we kunnen er hun niet dankbaar genoeg voor zijn. Een knoeiende ambtenaar is een verachtelijk wezen, dat zoo snel mogelyk uit die rijen der ambtenaren behoort ujtgestootcn te worden, -want een ambtenaar dient trouw te zijn en'men moet staat op hem kunnen maken. Welnu, dc Kotterdamsche ambtenaar was trouw, men kftn staat op hem maken en toch knoeide h(J. En zoo schrikbarend was de omvang van zijn knoeipractyken, dat thans 120 man extra personeel noodig zijn, om wat orde te scheppen in den chaos, dien htf teweeg gebracht lieeft. Heele gezinnen hebben die knoeiende ambte naren laten verdwijnen, zoo maar heel stilletjes, zonder dat er een baan naar kraalde en dooden hebben ze weer in het leven geroepen Het Nearenberger proces In den nacht van 7 December 1941 belde von Ribbentrop zijn Ita- liaanschen collega Ciano op om zijn uitbundige vreugde te uiten over het feit, dat Japan op den knop van Pearl Harbour gedrukt had ten- 'elncinde den oorlog in het verre Oosten te.ontketenen. Dit blijkt nit Ciano's dagboek, waaruit" gister middag in het proces te Neuren berg door Alderman geciteerd werd, toen hij Duitschlands onvermoeïden ijver om Japan in den oorlog te betrekken behandelde. Een uitge' breide serie brieven, telegrammen, notities van gesprekken werden overgelegd als bewijzen van den duisteren toeleg van de Dultsche machthebbers om den oorlog over het geheele oppervlak van de aarde te doen uitvloeien als een verzen gende lavastroom. De beteekenis van Singapore Verrassen'd was, dat Rader de eerste was, die in dit" verband ge noemd werd. Alderman citeerde namelijk een vertoog, dat de groot- admiraal op 18 Maart 1941 tot Hitier, Keitel en Jodl gehouden heeft.. „Japan moet stappen doen om Singapore zoo spoedig mogelijk te bezetten, daar de gelegenheid daarvoor nooit zoo gunstig meer kan worden," zoo zelde Rader en vervolgde, dat Japan inderdaad maatregelen trof voor deze actie, die het echter slechts wilde uit voeren na een geslaagde Invasie in Engeland. Japan moest, volgens Rader, met alle' middelen geani meerd worden tot onmiddellijk op treden om, teneinde ai zijn doel stellingen' in Guam, de Philippijnen (Van onzen parlementairen redacteur.) DE minister van. Verkeer en Ener gie is een goed eind op weg, steeds meer groepen van de bevolking tegen zich ln het harnas te jagen. Dc artsen ztjn, zooals men wéét, kwaad over hunachterstelling bij de toe wijzing van auto's. Niet alléén de artsen trouwens, want vele anderen zien met verbazing toe, hoe bijvoor beeld een handelaar in gokautoma ten in een luxe wagen rondrijdt, ter wijl ,'n hoofdambtenaar moet Joopcn, De haïveerlng van het benzine rantsoenen over December draagt ook al niet bij tot de populariteit van dezen bewindsman. De motive ring was wel wat erg sober. Men zou willen weten, waarom er. lang zamerhand niet eens een buffer voorraad wordt gevormd om de voor het ambtelijk en bedrijfsleven zoo uitermate hinderlijke schommelingen, op te vangen. De15.000 leden van de vakgroep, goederenvervoer, zün ontstemd over de. bepaling, dat zij geen transporten over langer af stand dan 50 km mogen uitvoeren en dreigen met staking. De'particu liere autobusondernemers zien met bezorgdheid, dat in het buitenland 500 chassis .voor autobussen aange kocht zijn op naam van de Neder landsche Spoorwegen. Wanneer men weet, dat de direc teur-generaal van Verkeer, ir. F. Q. den Hollander, met l Februari in dienst zal treden als directeur van de Ned. Spoorwegen, kan men zich, allen verzekeringen van het tegen deel ten spijt, niet losmaken van den indruk, dat hier een bewuste politiek ten gunste van de Spoorwegen ge voerd wordt. De tariefsverhooging bij de Spoorwegen past geheel in dit kader. Terwijl geen enkel bedrijf toestemming krijgt om de onder be zet lingskos ten in den kostprijs te calculeeren, kwam laatst de heer Wans ink voor de'.microfoon om de tariefsverhooging van 25 pCt., welke op 1 December is ingegaan, te mo- tiveeren metde verhoogde ex ploitatiekosten door onderbezetting. In dit verband verdient ook een op vallend bericht de aandacht, dat en kele dagen gel^en aan de bladen werd toegezonden, waarin zonder nadere toelichting werd gezegd, dat de politiek van de Ned. Spoorwegen er op gericht is, het vervoer over korten afstand door autobussen te laten uitvoeren. Er bestaat dus blijk baar zoo iets als een vervoerspolitiek van de Ned. Spoorwegen. Moet men deze vereenzelvigen met een spoor- wegpolitiek van de regeering? Het heeft er op het oogenblik aUen schijn van, flat zoowel de reizigers als de verladers in de armen der Spoorwegen worden gedreven. In het licht van dé bovenvermelde mutatie HJkt de veronderstelling nietge waagd, dat de directeur van .de Spoor wegen én de directeur-generaal van Verkeer het daarover .wel eens zul len kunnen worden. Dc bevolking échter wordt in het onzekere gelaten omtrent doel cn draagwijdte van een reeks maatregelen, waarbU zU ten nauwste bétrokken Is. Openbaarheid lijkt hier dringend gewenschh en Ned.-Indië ineens te kunnen bereiken, Singapore te nemen. De zelfde maand had von Ribbentrop zijn apparaat in werking gesteld om dit doel te bereiken, want de Duitschers waren overtuigd, dat Singapore den nekslag voor Brit- tannlë zou be teekenen. Op 29 Maart sprak von Ribbentrop Matsoeka en stelde Singapore voor. als .een rijpe vrucht, die zonder gevaar te plukken was, want Amerika zou toch niet klaar zijn om er iets tegen te doen. N.-Indlë zou niet rechtstreeks moe ten worden aangevallen uit vrees voor beschadiging van olievelden, 't zou na Singapore zonder meer onder Japans invloed komen. Rap porten over verschillende andere conferenties met Matsoeka werden overgelegd, alle in denzelfden toon van Duitsche aanmoediging en Japansche terughoudendheid. Na P^irl Harbour eindigde von- Rib- bentrops activiteit niet, want toen moest Japan geanimeerd worden om Rusland nog aan te vallen. Hiermee waren von Ribbentrop en de zijnen terstond begonnen, toen de aanval op de Sovjet-Unie vast stond en een maand na dezen aan val telegrafeerde von Ribbentrop aan Tokio, dat de Sovjets spoedig zouden ineenstorten, zoodat het nu tijd werd voor Japan om het Chi- neesche probleem op te lossen, Hy ging zoover, een aanval op Wladi- wostock voor te stellen. Nog geen jaar later evenwel, na Stalingrad, deelde gezant Osjhua te Berlijn mede, dat Japan niet in staat was Rusland aan te vallen. Van alle grootheden van de as was er maar één niet opgetogen over Pearl Harbour. Dat was Ciano, die in zijn dagboek o.m. aanteekende: Amerika komt in oorlog en zal den oorlog zoo lang voeren, tot het ln staat Is zijn potentiëele macht te ont wikkelen: „Von Ribbentrop was de laatste dagen voor December niet te houden," soo wéét Ciano voorts te vertellen. Hij wilde onmiddeliyk een nieuw verdrag sluiten en stuur de zijn gezant daartoe midden in den nacht. Von Ribbentrop had de boodschap meegegeven, dat de Duce speciaal uit bed gehaald moest worden, maar zoover liet Ciano het toch niet komen. Speciaal Göring hoorde met een somber gezicht, de citaten uit het dagboek aan, maar hij keek bepaald beleedigd, toen in den loop van de behandeling de President plotseling aan Alderman vroeg: ,,U zegt Reichsmarschall, wien bedoelt U daarmee?" Verliezen van onze koop-; vaardijvloot Op 1 Januari 1940 telde onze koopvaardijvloot 915 schepen met 2.333.538 brt. Op het oogen- blik telt zij 637 schepen met 1.185.185 brt. De verliezen be dragen dus naar aantal 30 en naax bruto-inhoud. 49 Hieruit volgt, dat vooral de groote schepen onzer koop vaardijvloot het kind van de rekening zijn geworden. Vooral de verliezen aan tankschepen zijn groot; van de 77 tank schepen heeft onze handelsma rine er slechts 13 kunnen be houden. Naai* een verplicht verkeers- onderwijs Naar de K.N.A.C. verneemt Is in de laatste vergadering van de Verkeerspolitiecommissie, waarbij - zijn aangesloten de chefs der Verkeerspolitie van Amsterdam, Arnhfem, Groningen EindhoVen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht besloten, den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te verzoeken het verkeefsonderwijs als verplicht vak in het; leerplan der openbare en bijzondere la gere scholen te willen opnemen; Graag brengen we nu een eere- saluut aan die goochelaars met namen en cijfers, die hun leven in de waagschaal hebben gesteld, om ons bevolkingsregister zoo grondig mogelijk in de war te sturen. Meer dan tien hunner zijn voor het vuur peloton der Duitschers gevallen of concentratiekampen gestorven, zy knoeiden om het leven van landgenoo.ten te redden en hen te beveüigen tegen den moordenden greep van den bezetter. Hun ge knoei was een heldendaad! Nu is echter de tyd van knoeien voorbij. Nu stelt elke ambtenaar er weer een eer in, mee te werken, orde te brengen in den chaos van ons bevolkingsregister, dat de basis vormt van de geheele gemeente administratie. Verdwenen gezinnen moeten weer te voorschijn gebracht worden en de dooden zullen weer rusten. Nog altijd loopen er lieden rond, die meer stamkaarten" be zitten dan hun rechtens toekomen, zy zullen gevonden worden. Er zijn verkiezingen ln het verschiet en ieder, die daarvoor in aanmerking komt, zal zijn stem moeten kunnen uitbrengen Knoeiende helden In het bureau van den admini strateur van de afdeeling bevolking, den heer D. B. Gohres, hebben we een paar van die knoeiende helden gesproken. Weinig heeft het ge scheeld of ook de heer Gohres was slachtoffer geworden. Een man, die zich burgemeester van Rotterdam noemde, was van meening, dat. hij zyn werk niet goed deed en de heer Gohres werd naar huis gestuurd. Het was wel zeer betreurenswaardig, dat dit geschiedde met medewerking van zyn plaatsvervanger. Zestien maanden heeft een ander op zijn plaats gezeten. Maar op den dag van de bevrijding was hy er weer en hij heeft nu maar één doel: zoo snel mogelük weer een betrouwbaar bevolkingsregister. wy doen het hier anders dan in Amsterdam en Den Haag, zegt de heer Gohres. Ik sta op het standpunt, dat wij er'zyn om het publiek te dienen en niet het pu bliek ons. In Amsterdam en Den Haag worden de menschen opge roepen om him stamkaarten, per soonsbewijzen, etc, te laten contro leeren en het gevolg is: wachten, wachten en nog eens wachten. Naar mijn meening hebben de menschen al genoeg in de rij gestaan. Daarom gaan wfj naar de menschen toe. Misschien kost dat onzerzijds wat meer werk, maar dat moeten we er voor over hebben. De menschen, die aan hun oproep geen gehoor geven en dat zullen er velen zyir moeten tenslotte toch be zocht worden.1 Klein begonnen Op I October zyn we met een klein ploegje ambtenaren de straat opgegaan om huls aan huis te con troleeren en nu zyn we eiken dag met zestig man op straat. Er moeten ongeveer twee honderdduizend ge zinnen bezocht worden. Elke amb tenaar werkt ongeveer 150 kaarten per dag af, zoodat we dagelijks een kleine 10.000 gezinnen contro- LeeJ®L Op verschillende punten van de stad zyn wyklokalen ingericht, waar de controleurs eiken dag hun gecontroleerde kaarten inleveren en nieuwe kaarten ter contröle ont vangen. Het publiek werkt over het algemeen zeer mee. Op een plattegrond van de ge meente Rotterdam konden we pre cies zien hoever het werk reeds gevorderd was. Het afgewerkte deel was blauw gearceerd. Op de helft, wij zjjn nu ongeveer op de helft, zeide heer Gohres. HUlegers- berg en Schlebrock zyn klaar, met Pemis zyn we juist bezig, met overschie beginnen we volgende week en wat de stad zelf betreft. h!t !LWM Kralingen, Crooswyk, het oude Noorden, net westen ten westen van de Delfshavensche Millioenentekort te Nijmegen In de noodgemeentebegroo- ting van. Nijmegen wordt mede gedeeld, dat het geraamde te kort over 1943 1.444.793 be draagt en het nadeelig saldo over 1944 2.633,541. De begrooting vertoont op den gewonen dienst een tekort van £4'T?9'93^ is, vergeleken bij het nadeelig saldo van de op 12 Aug. J.l. vastgestelde begroo--- - trng, een. stijging van f 1.642.398. beeröen bestemd. Kugel-Flscber In hoeverre het rijk in dit te- kort zal bijdragen, is thans nog niet bekend. B. en W. verwach ten, dat het rijk in dit tekort zal bijdragen, in zooverre de verhoogde kosten hun oorzaken vinden in of voortvloeiende uit de oorlogsomstandigheden. Schie, Charlois en de Tuindorpen achter den nag. In Februari hopen we klaar zyn. Het mooie van ons systeem is, dat we tegelijk een nieuwe kiezersiyst maken, want natuuriyk Is er ook in de kiezers lijst flink geknoeid. We werken daarby ook weer bloksgewüs. Tel kens als er een blok gecontroleerd is, vormen we een nieuw stern- district. Op 9 April is reeds de candidaatstelling voor de Kamer- en Statenverkiezingen, twee maan den later voor de raadsverkiezingen. Dan moeten we klaar zijn. Als de heer Gohres zegt: „dan moeten we klaar zyn", kan men er van op aan, dat hij ook werkelijk klaar is. Rotterdam kan genist zijn. Het bevolkingsregister èn de kiezers lijst komen weer prachtig in orde. In een volgend artikel vertellen we nog iets over de wijze waarop geknoeid werd. ïn Groningen te Helllgerlee en in Brabant te Aerle-ïlixtel zijn de twee eenige klokkenmakeröen gevestigd die Nederland tük is. Er wordt in deïe twee bedrijven hard gewerkt om aan de Nederlandsche torens 200 spoedig mogelijk hun door de Duit schers gestolen stemmen terug te geven. In de oeroude klokkenmataerij te Aerle-Rixtel wordt op het oogen- bllk de laatste hand gelegd aan een groot klokkenspel, waarvan de klok ken b|j elkaar 30.000 kg. wegen. Dit klokkenspel, Waarvan de grootste basklok zoo. groot Is, dat tien man nen zich er onder kunnen verbergen, !r bestemd voor het Rotterdamsche Stadhuis.' Het klokken maken is een hand werk waar onze tijd van technlschen vooruitgang weinig aan heett kunnen verbeteren. Er zijn eeuwen over deze werkplaats heen gegaan, zonder dat. er veel meer veranderde dan de kleeding van de menschen, die er In en uit liepen en een electrische peer, die de snotneuzen en kaarsen is ko men vervangen. Als de gemetselde klokkenvormen geheel klear zijn, worden ze ln de aarde ingegraven. Alleen de gaten ln de toppen van de vormen blijven hoven den grond en van hieruit worden goten gemetseld, i die op een punt voor een grooten oven samen komen. Als alles in orde ls, komen alle mannen uit de werk plaatsen samen in het schemerdonker van de oude gieterij, om tegenwoor dig te zijn bij het gieten, in spanning kijken allen toe als de klep van den oven open gaat, en de klokspijs, een metaailegeering van 80 pet. koper en 20 pet tin, ln rood e vurige stroomen. door de goten naar de topgaten van de ingegraven blokvormen stuwt. Met een rommelend geluld stort de stroom zich ln de klokkenvormen en uit de topgaten springen roode en blauwe vlammen van ontsnappende brandende gassen, die de giethal fantastisch verlichten. Als het gieten gelukt ls, worden de vormen na af koeling aan stukken geslagen en Ce tevoorschijn komende klok wordt getest en bijgewerkt. Dit carillon is het eerste groot* werk dat na de bevrijding wordt af geleverd. Er ls ook hier een groot te kort aan grondstoffen en de behoefte aan klokken ln Nederland is door den Dultschen klokkendlefstal groot geworden. Men hoopt echter aan het werk te kunnen blijven en in den loop van het volgend Jaar een aan zienlijk deel van het klokkentekort te kunnen dekken. Te Yokohama is het proces be gonnen tegen 30O Japansche oorlogs misdadigers, die zich meerenüeels hebben schuldig gemaakt aan wreed- heden Ln de kampen van krijgsge vangenen, Dit is het eerste Japan- sche proces tegen oorlogsmisdadigers. De groote misdadigers als T0J0 e.a. komen medio Januari voor het ge recht, De geallieerde bestuursraad^ te Berlijn heeft onder leiding van ge neraal Mc Naxney een zitting gehou den, waarin besloten ls, dat dertig Duitsche fabrieken, waarvan de waarde geschat wordt op RM 222,000.000 tot het doen van herstelbetalingen zullen dienen, zeven fabrieken ko men de Sowj et-Unie ten goede, de andere 23 zijn voor de overige geal- Tijdelijke verandering van marktdagen" De algemeene weekmarkten aan het Noordplein en de Hille- laan cn markten voor poeliers- waren, die met den Eersten en Tweeden Kerstdag en Nieuw jaarsdag zouden, samenvallen, zullen in plaats van op 25 en 26 December en 1. Januari op resp. 24, 27- en 31. December gehouden worden. Schwelnfurt wordt door allen ge deeld. Krupp te Borbeck is- voor de Sowjet-Unie en de Polen. De werven "van Biohm en Voss te Hamburg/zijn voor de andere'geallieerden. Op 14 Dee. zal' een colonel het Military Gouvërnment te olden- burg in de cavalerte-kozeme te Amersfoort1 aan minister Manshalt zeventien fokhengnten van oorspron kelijk Dultsch eigendom, die ten be. hoeve van bet herstel van den Ne derlands chcn fokpaordcnstapel door de Engelschen in Duitschiand voor Nederland zijn gevorderd, overdragen. VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tegen hoog en prijs te koop gevraagd B J. DE HE EB - Coolslngel B 5 TctdF. 25774 (voor oude Passage!- rif -\z:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1