Oorzaken van de in Indonesië anarchie Jeugdbeweging in handen der meest extreme groepen Gezag ondermijnd Ontstaan van het Kabinet Financieele voorzieningen voor oorlogsschade Scheepswerven herleven Verkiezingen en kieswet VRIJ, ONVERVEERD In een uitvoerige nota heeft de regeering ver slag uitgebracht over haar beleid van zes maanden. In deze verklaring speelt het Indo nesische vraagstuk een zeer groote rol. VERHAAL DER SCHADE OP DUITSCHLAND Productie moet toenemen Wanneer materiaal wordt aangevoerd, kan op groote schaal met scheepsbouw worden begonnen POSTZEGELS HEDACT1E EN ADM EENDRaCHTSWEG <2 ROTTERDAM. TELEFOON 25430 0 LIJNEN, ADVERTENTIES EN INLICHTING KNDLENST SCHI2DAMSCHESINGEL NO. «2. ROTTERDAM TELEFOON NOR. 27833 - 24155 24156 24293 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE*-. 24155 INLICHTINGENDIENST UITSL. TEL EP. 24158 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 21 CENT PER KWARTAAL I 4.— LOSSE NUMMERS i 0.10 BanWer: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amsterdemsche Bank VIJFDK JAARGANG No. 218 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 13 DECEMBER 1945 De toestand op Java heeft zich thans zoo ontwikkeld, dat achter de intellectueelc leiders van de republiek Indonesia de door de Japanners ideologisch bewerkte en gemilitariseerde jeugdbeweging in handen is gevallen van de meest extreme groepen en deze, gedreven door radicale, sociale en raciale in stincten, een toestand van anarchie heeft geschapen, die tot dusverre telkens aan de controle van het régime is ontsnapt. De Japansche wapenvoorraden zijn vooral in midden- en oost- Java practïsch volledig aan de Indonesiërs overgedragen en voor het grootste deel in handen van extremisten en rarapok-. kers geraakt. De gevolgen voor de over vele plaatsen verspreide krijgsgevangenen- en intemeerïngskampen werden in hooge mate dreigend, die voor de in vrijheid verspreid levende Indo- Nederlanders en ook wel andere groepen zëer-ernstig en soms fataal. Dat nationalistische vrijheidsdrang practisch alle ontwikkel den en een groot deel van het volk beheerscht, is al wel dadelijk duidelijk geweest. De verovering van Java, de wegvaging van alle Nederlanders uit het openbare leven,, het betrekkelijk zelfstandig werken der Indonesiërs in openbaren dienst en particulier bedrijf, hebben de geesten diep en blijvend beïnvloed. De onbevredigende gang van zaken bij de herbezetting heeft bovendien veroorzaakt, dat de nochtans bij velen bestaande begeerte om bij het herstel weder de leiding der Ned.-Indische regeering te aanvaarden, niet tot uiting kon komen of is verdwenen. De Japanners hebben door talrijke maatregelen het gezag van de vorsten en zelfs van de dorpshoofden ondermijnd. De algemeene nood heeft de dorps bevolking op drift doen slaan, het rooverswezen kreeg daardoor ongekende uitbreiding. De mili taire jeugdorganisaties schuiverf alle gezag op zijde ook dat van de republiek en leven op kosten van den boer, die zelfs het. planten gaat verzuimen. Zeer ernstig is ten slotte, dat ..„.de stuurloosheid der jeugd en de wanhoop der armoede niet alleen in nationalistische exces sen zich ontlaadt, maar ook in religieuze. In Bantam en Cherl- bon met name heeft de revolu tie een fel Moslimsch karakter. Christenvervolgingen komen over het geheele land voor. Het bestulasapparaat, reeds doorde Japanners van zijn beste elementen beroofd, viel in vele streken b.v. Bantam en Java's noordkust zoo goed als weg. Elders mist het alle gezag over de extremistische vrij- seharen. De Britsche bevelhebber had de bevoegdheid om ter bescher ming 4 der geïnterneerden en krijgsgevangenen en om rede nen van menschelijkheid zijn strijdkrachten zoo noodig ook buiten de „perimeters" der kust plaatsen aan te wenden. Van medio October af is zulks ge schied. BATAVIA De eigenaardige situatie te Batavia verelscht afzonderlijke bespreking, wijl zij eenerzijds teekenend is voor de resultaten der hier gevolgde gedragslijn, anderzijds licht werpt op de om standigheden, waaronder de In dische regeering zich moet trachten heen te slaan door den arbeid, die haar op politiek en economisch terrein toevalt. Be halve eenige gebouwen, welke door de Nederlandsche en de Britsche autoriteiten zijn bezet, i-.stci prof. dr. J. U. A. Logemann bevinden zich de regeeringskan- toren nog steeds in handen van personen -uit den kring der re publiek Indonesia. Hetzelfde geldt voor de openbare diensten, inci. den telefoondienst. Over neming daarvan zou alleen tot gevolg hebben desertie van het inbeemsche personeel, hetwelk het niet zou kunnen wagen aan het werk te blijven wegens de extremistische terreur. De onveiligheid manifesteert zich hierbij in een van haar4 schadelijkste gedaanten; haar meest tragische uitdrukking vindt zij echter in de verdwij ning van ruim 600 personen. Het sche werden Europeanen het slacht offer, zoowel kinderen als oude ren, en ook een groot aantal Japanners. Zoodoende is het contact met de Indonesiërs dan ook buiten gewoon moeilijk, omdat dit door de extremisten als compromit- teerend voor de betrokken Indo nesiërs wordt aangemerkt en zij hen openlijk of bedekt bedrei gen inét roof," moord en" brand' stichting bij elke aanraking'met de Nederlanders. Het instellen, van de avondklok en het opwerpen van barricades, ten einde de passeerende transportmid- delen aan een nauwgezet onderzoek te kunnen onder werpen, heeft wel eenige verbetering in den toestand gebracht, maar de onveilig heid is daarmede niet geheel weggenomen en zoo blijkt het mogelük, dat zich tel kens weer in en om Batavia gewapende conflicten en ex cessen van allerlei aard voordoen. Dientengevolge moesten de in- terneeringskampen ook te Bata via in stand blijven, omdat slechts op deze wijze de levens van de inwonenden afdoende konden, worden beschermd. Een groot aantal kampbewoners heeft er toch de voorkeur aan gegeven zich In de stad te ves tigen, doch hieronder zijn dan ook slachtoffers gevallen. ONMACHT De moeilijkheden zijn nog ver zwaard door de minder gunstige voedselpositie, waartoe ook de voedselboycot zijn deel bij draagt, die door extremistische terreur in gang wordt gehouden. Het dagelijksche menu is zeer eentonig; fruit en versche groen ten zijn niet verkrijgbaar, of uit sluitend tegen buitensporige prijzen. Er wordt met den ko menden oogst een groot rijstte- kort verwacht. Er zijn geen teekenen, dat de republikeinen in staat zijn maat regelen tegenover den algemee- nen nood te nemen. Het geld wezen blijft in schromelijke ver warring. Van een ordelijke be lastingheffing of van een geor dend financieel leven in het algemeen kan onmogelijk sprake zljn' BUITENGEWESTEN Van de toestanden op de buitengewesten kan nog geen aaneengesloten beeld worden gegeven, doch wel kan in algemeenen zin wor den vastgesteld, dat de gang van zaken niet dermate ont wricht is geraakt, ais op Java is geschied en dat met name ernstige ongeregeld heden, zooals in de afgeloo- pen weken .op Java hebben plaats gehad, daar niet zijn voorgekomen. In de groote Oost, op Borneo, Bllliton, Banka en Riouw werden tot dusverre geen moeilijkheden van beteekenis ondervonden. prof. ir. W. Schermerhorn. en volgende dagen geschied, toen Hr. Ms. kruiser „Tromp" aldaar troepen, aan land had gezet. De productie van tin zal spoedig, zij het op beschieden schaal, kun nen worden hervat Te Pontianak en omgeving (West-Borneo) is de orde door de Australiërs hersteld. Dr. VAN MOOK De luitenant gouverneur- generaal heeft uiteraard geen gelegenheid verzuimd om bij de Britsche autoriteiten begrip te wekken voor het Nederlandsche standpunt, dat de op Java en elders ontstane situatie meer ef fectieve actie, daadwerkelüke handhaving der orde in Batavia en het bezetten van plaatsen in het binnenland vereischte. Bij de voorbereiding van het contact met de voornaamste na tionalistische leiders had dr. Van Mook uitdrukkelijk doen weten aan ir. Soekamo, dat hij voor ons onaanvaardbaar was en dus overleg met hem onvruchtbaar. Een verdere toespitsing van ons standpunt leek over'het doel heen. te. schieten en bovendien onder de omstandigheden van het oogenblik men zat mid den in de zeer ernstige moei lijkheden te Soerabaja on aanvaardbaar .voor den militai ren bevelhebber. Daarom heeft dr. Van Mook, toen ir, Soekarno op 31 October onaangekondigd toch ter confe rentie verscheen, zich niet ge rechtigd geacht hem terug te wijzen en daarmede het contact te doen afspringen. Hij heeft echter geen actief aandeel aan de bespreking genomen. BRITSCHE POSITIE Voor de regeering ligt het pro bleem aldus, dat vooreerst zij er van is uitgegaan om met een gezond Indonesisch nationalis me samen te werken en zij daar toe bereid blijft; vervolgens dat nog steeds geen eervolle poging mag worden verzuimd om de blinde machten te beteugelen, die Java's lot en dat onzer weer- looze landgenooten in handen hebben genomen en voorts dat noodzakelijk de voorwaarden moeten worden geschapen, die den Britschen bondgenoot tot .doeltreffend handelen tegen ex tremistische exsessen in staat moeten stellen. Bij de beoordeeling van de Met betrekking Zot de tot' ftandkoming van het huidige ka binet wijst de regeeringsverhla- ring er op, dot, alvorens de beide kabinetsformateurs werden aan gewezen, de Koningin zich over den politieleen tóestand in 27c- derland heeft doen voorlichten door de leden van het convent per politieke partijen, zooals dit tydens de besetting werkzaam is geweest, door een.representant van de organisaties der vrienden van de waarheid en door een aan tal personen ut de verzetsbewe ging. - De beide kabinetsformateurs hebben getracht een kabinet op zoo breed mogelijken .grondslag samen te stéllen.' Door hen is geen overleg geplcégdmet de be sturen van politieke-partijen, die op dat tijdstip ooit nog met atlen in een duidelijkeré- vorm hun be staan hadden hervat. Er zijn wel besprekingen gevoerd met leiden de .personen, van .verschillende richtingen. Kier moge een voor de samen- stelling van een kabinet misschien ongewone opmerking worden ge plaatst, nl. dat behalve op de noodzakelijke instemming met het programma de formateurs er in bijna even sterke mate den nadruk op hebben gelegd, dat de moeilij ke taak, die dit kabinet wachtte, slechts kon worden aanvaard door een groep van metischen, die ook alt persoonlijkheden aan elkaar hun vertrouwen konden schenken. In de moeilijke' omstandigheden waaronder verantwoordelijkheid moet worden gedragen, kandeze menschelijlie zijde, die de samen werking beheerscht, van het grootste belang gijn. voor-ons stellig niet geheeT be vredigende situatie is het noodig rekening te houdenmet de po sitie der Britsche regeering te genover het eigen volk en de publieke wereldopinie. Door den loop der gebeurtenissen is het zij herhaald het, probleem van de liquidatie van den oorlog tegen Japan vervlochten geraakt met in aanleg interne staatkun dige moeilijkheden van Ned,- Indïë, waarin het voor onze bondgenooten Uiterst ongelegen, komt betrokken te raken. Uit het feit, dat onze Britsche bondgenooten niet geaarzeld hebben onder voor hen bijzonder moeilijke omstandigheden hun in Nederlandsch-Indië in te zet ten troepenmacht tot het tegen woordige niveau op te voeren, blijkt, dat zij voornemens zijn zooals trouwens Bevln in zijn rede voor het Lagerhuis deed uitkomen de hun door het ge allieerde opperbevel toebedeelde taak tot het einde toe uit te voeren. De op 6 Dec. te Singa- pere gevoerde besprekingen on der leiding van lord Louis Mountbatten zullen, naar wij hopen, blijken van groot prac tisch nut te zijn^Het is echter niet in Ss lands belang daarom trent gedetailleerde mededeelin- gen te doem Wat de politieke gedrags lijn betreft, is de regeering niet te schokken in haar streven om de deur open te houden voor constructief overleg met die personen uit de Indische samenleving, die met de Indische regeering Algeheele schadeloosstelling niet aanvaardbaar, uiegens de onoverzienbare financieele consequenties en het gevaar van inflatie Het Nederlandsche volk heeft, door verzet te bieden, collectief have en goed in de waagschaal gesteld. Het besef, dat men de schade, die daaruit voortvloeit, ook collectief moet dragen, verdient in een daad van het geheele volk te worden omgezet. Uit laatstbedoelde overweging vloeit tevens voort, dat alge meen een bijdrage in de schade wordt verleend en dat de tege- moetkomingsregelïng in oorlogschade niet is beperkt tot de gevallen, waarin de noodzaak daartoe, in verband met financi eel onvermogen, blijkt, aldus de nota der regeering. Dat in het algemeen en in 't bij zander voor de schade aan anroerend goed de bijdragen- bepaling plaats vindt naar de waarde per 9 Mei 1940, verdient nadere motiveering. De reden hiervoor moet niet alleen wor den gezocht in de beslissing der regeering om de bijdragen- regeling van het verleden zoo veel mogelijk te bestendigen, doorslaggevend voor de aan vaarding van voornoemd begin sel der schadevergoeding was veeleer, dat verstandig financi eel beleid slechts de verleening eener tegemoetkoming in de geleden schade gedoogde. Een algeheele schadeloosstelling, die op de vervangingskosten zou moeten zijn ingesteld, moest onaanvaardbaar worden geacht zoowel wegens de onoverzien bare financieele consequenties daarvan, voor 's lands fin ancien, als wegens de gevreesde infla- torischg werking, indien loon- en prijsbeheersching zou worden Londensche beleid Het zittende kabinet acht zich noch gerechtigd noch in staat rekening en verant woording af fce leggen om trent het beleid, door vorige regeeringen in Londen ge voerd. Zij heeft prof. dr. P. S. Gerbrandy, voorzitter van den raad van ministers van de Nederlandsche regeering te Londen, bereid gevonden een memorandum samen te stellen, waarin het beleid der op elkaar volgende Londen sche kabinetten zal worden uiteengezet. Dit memoran dum zal aan de Sta ten-Gene raal worden aangeboden. tezamen een nieuw tijdperk willen ingaan van politieke, economische en sociale ont wikkeling, waarbij gerecht vaardigde Indonesische as piraties ten volle bevredi ging zullen vinden. Omtrent de militaire vooruitzichten meent de .re-. geering" zich op dit oogen blik niet te mogen uitlaten. Wel moge de Kamer zich realiseeren, dat het militai re probleem zwaar is. TROEPEN Toen de zaken een geheel on vermoed verloop namen, zijn onmiddellijk maatregelen geno men om zoo veel mogelijk troepen paraat te hebben voor Indië. Uit de gezamenlijk be schikbare mankracht worden thans behalve de marïniersbri- gade, die uit. Amerika onder weg is, 27 bataljons uitgezonden en de noodige hulpwapens ge formeerd. De lichting 1945 wordt met het kader, dat. voor de expeditionnaire macht wordt opgeleid, geëncadreerd en komt na oefening beschikbaar. Voor de vloot zijn in Ned.- ïndië thans aanwezig twee kruisers, drie torpedojagers, zes onderzeebooten, een kanonneer boot, een mijnenlegger, vier mijnenvegers en eenig verder hulpmateriaal, alsmede een aan tal vliegtuigen van den Marine Luchtvaart Dienst. Minister lAeftinck. bloot gesteld aam de onuitput telijke koopkracht, die zou ont staan, indien van overheidswege eenmaal een volledige vergoe ding van de herstelkosten in uitzicht zou zijn gesteld. De bedragen in huisraadschade zullen warden betaalbaar gesteld op zg. huisraadschadeboekjes, die ge administreerd worden door de Ne derlandsche Middens tandsbank. ten laste daarvan kunnen de benoodigde bedragen worden uitgekeerd al naar gelmig huisraadgoederen kunnen worden aangekocht. Bijdragen in schade aan bedrijfs- uitrustlng, alsmede aan bedrijf5- en .handelsvoorraden, zullen ^.worden uitgekeerd door crediteering" van de rechthebbenden bij de sinds kort opgerichte Maatschappij tot Finan ciering van het Nationaal Her stel N.V. Voor den eigenlijken wederopbouw zullen financieele maatregelen wor den tegemoet gezien ter financie ring van het verschil tusschen rijksbijdragen en bouwkosten. Zulks zal kunnen geschieden in den vorm van rentedragende en desnoods rentelooze kredieten. Met de Neder landsche Mlddenstandsbank is een regeling getroffen voor hulpverlee ning aan door den oorlog getroffen mlddenstandbedrijven. Tot slot wordt, nog een korte op merking gemaakt over het financi eele plan tot dekking van de uit gaven, waarvoor 's rijks schatkist 2ich ziet gesteld, ter zake van de vergoeding van oorlogsschade. Het ligt voor de hand, hier terug te grijpen op de gedachte van de averij-grosse en wel in dezen alge- meenen zin, dat het gemeenschap pelijk ondergane gevaar tot eisch stelt, dat door allen de noodige offers worden gebracht. De schade zal moeten worden omgeslagen naar het totale vermogens-belang. Deze gedachtengang leidt er toe de mid-: delen" te vinden, uit de algemeene' belastingheffing en in het bijzonder VWI roniir'afipTOGrl telde' 2iJ:' er 6lt door de Duitschers v cei lupaioucvvcilV bulten werking gesteld door de ver- Langzamerhand ziet men de metiging van de pompinstalaties. De scheepswerven in het havengebied Ten aanzien van Sumatra is bekend, dat de westkust en de Bataklanden in vrij sterke mate, de oostkust en Palembang min der door soortgelijke nationalis tische stroomingen als op Java zijn aangetast, terwijl de situatie in Atjeh eveneens politiek onbe vredigend is. Daartegenover staat, dat het adat-gezag zich over het algemeen vrij goed heeft kunnen handhaven, zoodat er geen anarchie is ontstaan. De eilandenRiouw, Lingga en Karimoen. zijn weer, onder het gezag van de Nederlandsch-Indf- vang gemaakt en het is merkwaar- missie heeft een productieplan od- dlg, hoe snel de meeste bedrijven gesteld voor 150.000 brt voor welks weer op de been krabbelen. Door de uitvoering zij verantwoordelijk is vernielingen zal men tevens in de Tengevolge van materiaalgebrek ligt gelegenheid zijn. de werven verder het werk nog goeddeels stil. Boven- te moderniseren door vergrooting dien zal hét urgentieprogram waar van de werkplaatsen, uitbreiding schijnlijk moeten worden herzien, van de laschvloeren en het plaatsen omdat in Ned.-Indië een groot aan- van zwaardere kranen, waardoor tal kleine schepen nog in goeden bouw van secties mogelijk wordt. staat is aangetroffen, iets waarop niet was gerekend. Gebrek aan materiaal 6 vooruitzichten Op het oogenblik zijn. de meeste Vóór den oorlog nam Nederland werven gereed om weer orders uit onder de scheepsbouwende naties, te voeren. Het wachten is slechts op na Engeland en Duitschland, de Nederlanders hebben toen zelf de' het materiaal platen en profiel- derde plaats in. Wij weten, hoe in van den Nieuwen Waterweg her- dokken laten zinken, om te voor- staal dat in hoofdzaak uit En- den oorlog dit'beeld totaal is ver leven. Het ratelend geluid der pneu- komen, dat zij geheel onbruikbaar geland moet komen. De eigen voor- anderd ten gunste van de Vereenig- matische hamers is weer te hodren zouden zijn. Zoo kon men na de raden van de werven zijn slechts de Staten, waar men een haast on- en btf de reparatiewerven beneden bevrijding negen van deze dokken voldoende voor de reparaties en de geloofrfjke activiteit heeft ontplooid, de Maasbruggenliggen tientallen zonder veel moeite lichten en op surveys, die overal worden uitge- Door den seriebouw heeft men de zeeschepen te wachten op de nood- het oogenblik zijn er vijf van in voerd. Typisch is daarby, dat zeer kosten inderdaad kunnen drukken, zakelijke herstellingen. Alleen de gebruik. In totaal heeft de Rotter- vele buitenlandsche schepen weer in doch het is nog de vraag, of zij be- casco's voor nieuwe schepen op de ëamsche haven weer acht droog- Nederland komen repareeren. Vóór neden die der Europeesche werven hellingen ontbreken nog; de bouw dokken in bedrijf. den oorlog hadden onze werven een zuilen liggen. Daar komt nog b«, dat van nieuwe schepen ondervindt op velc gevallen werden de dec- zeer goeden naam op dit gebied, de Nederlandsche reeders niet hou- het oogenblik moeilijkheden. Het trlsche, pneumatische en hydrauli- omdat de reparaties zeer snel en den van confectieschepen. De vooroorlogsche beeld van bedrijvig- sche installaties kapot gemaakt. Ook goed werden uitgevoerd. Er is op het scheepsbouw heeft zich ontwikkeld held is dos nog niet volledig weer- hebben de Duitschers waardevolle oogenblik zeer veel reparatiewerk te in de richting van de verdere spe- gekeerd hoewel de vooruitzichten draai- en fraisbanken, alsmede een verrichten. Wanneer vrij alleen maar cialisatie en op dit gebied hebben de gunstig worden beoordeeld groot aantalwerktuigen gestolen, denken aan het groote aantal sche- Nederlanders wel een zeer goeden Voor zoover deze machines zich In pen, dat in den oorlog is beschadigd naam. De capaciteit onzer scheeps- Sabotage gedurende bezetting Nederland bevinden, zijn zij reeds of misbruikt, dan is er voor jaren werven i s beperkt, zoodat geen Gedurende den oorlog zijn haast teruggehaald; de naar Duitschland werk. „Amerikaansch" program, kan wor- aile werven gedwongen geweest deel gevoerde werktuigen zijn voor een De scheepsbouw zelf vormt op het den uitgevoerd. Welhaast iedere te nemen aan den bouw van z.g. deel achterhaald en zuilen eveneens oogenblik een teer punt. Op 18 Juli scheepsbouwer, dien wij in de.laat- Hansabooten van 3000, 5000 en 9000 aan de rechtmatige eigenaars wor- hebben de ministers van Marine en ste dagen spraken, Is van oordeel, den teruggegeven. van Handel en Nijverheid een re- dat wij zeer goede kansen maken. Met het herstel van de werven is geeringscommissie voor scheepsbouw Dat het broodnoodlge scheepsbouw- dadelijk na de bevrijding een aan- en -reparatie ingesteld. Deze com- materiaal moge komen.... uit een algemeene vennogenshef- fing, alsmede uit de heffing op het „tijdens de vaart", verworven voor- deeL, de vermogensaanwasbelasting.- Voor zoover de materieele oorlogs-; schade ten laste van de gemeen schap kan worden gebracht, dient zy derhalve door het geheele ver- mogensbezit der volksgemeenschap te worden gedragen, waardoor, het nauwe verband tusschen de voren bedoelde heffingen en de vergoe ding der materieele oorlogsschade naar voren komt. DUITSCHLAND Het voortdurend streven der regeering is er uiteraard op gericht voor Nederland een redelijk aandeel te ver- krijgen in het totaal van de reparatiebetalingen, die aan Duitschland zullen worden opgelegd. De schadevergoe- dingseischen van Nederland zullen worden voldaan door uitlevering van de kapitaal- .1; goederen in de westelijk be- zette gebieden van Duitsch- land, voor zoover zij niet-ƒ! strikt noodzakelijk zijn voor de Dultsche vredeseconomie, alsmede uit de Duitsche bmtenlandsche bezittingen. De vaststelling van den om vang en den aard van de indus-;'; trieeje uitrusting van L>uitsch- -! land, die niet noodzakelijk is - voor de vredeseconomie van dit;! land en derhalve beschikbaar/;-; voor herstelbetalingen, zal ge*?: schieden door de geallieerde/ controle-commissie. Vooralsnog? bestaat er geen uitzicht datf daarnaast herstelbetalingen i kunnen worden verwacht in dëiÜ'$ vorm van jaarlijksche betaling gen of leveranties gedurende 'HJfi •langere periode. Wel is de moge-J?; lijkheid geopend om reeds aan*./! spraak te doen gelden op indus» 5 trieele installaties, die thans? reeds voor wegvoering werden1 aangewezen. In verband daar-// mede heeft de regeering eenfê uitgebreide lijst ingediend^; waarop de industrieele InstaMar'fë ties staan vermeld, waarvoor Nederland belangstelling- heeft*!| Daarenboven zijn reeds wen-1 schen kenbaar gemaakt in zake preferenties op bepaalde Indus-? trieele installaties, die uit déjfj Amerikaansche en Engelsche bezettingszoneter beschikking? komen, annexatie;"; Volgens het indertijd in- gediende memorandum be-';y|| draagt de totale claim op Duitschland naar de prijs- verhoudingen van '38 (zulks in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen) f 25.725 milliard. Het is niet aannemelijk, dat in de con- ferentie inzake herstelbeta- lingen ook compensateemo gelijkheden in den vorm van annexatie van:, grondgebied ter sprake zul len komen. Deze aangele-' genheid zal dienen te wor den behandeld in rechts- stre eks overleg met de groote mogendheden. -5 brt. Deze orders werden zooveel mo gelijk gesaboteerd en mede werd daardoor bewerkstelligd, dat duizen den arbeiders in den scheepsbouw konden „onderduiken". De groote werven hebben, afgezien van de laatste razzia's, slechts 5 pet. van hun personeel voor gedwongen ar beid In Duitschland moeten afstaan. Gevallen van echte collaboratie, waarby de scheepsbouwers da Duiv schen hebben gezocht, zyn geluk kig maar zeer sporadisch, voorge komen. Vernietigingen vallen mee Toen de Duitschers tegen bet ein de van het vorige Jaar het hope- looze van hun strijd gingen inzien, hebben zy getracht de werven te vernielen, en het;is aan de sabotage Het wetsontwerp tot wijziging -3' van de Kieswet is in vergevor-?? derden staat van voorbereiding. 'J Gehoopt en verwacht wordt, dat <"J dit voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer kan wor- "$J den aangeboden. Volgens de in voorbereiding zijnde wijzigingen van de Kies-?; wet en de Prov. Wet is de dag? der candidaatstelling voor. verkiezing van de leden der. p vinei ale staten de tweede' Dins-? dag van April 1946. B wordt, indien eenigszïns i lijk, den dag voor de stemn gen voor de provinciale sta te doen samenvallen met c voor de Tweede Kamer. De-bij eenroepïng van de provincial staten zal met inachtnëmb van de in de provinciale wet/g stelde termijnen zoo spoedig! mogelijk te verwachten zynr--.,;^ Prinselijk paar geeft voor ïodië| Het ligt in het voornèn van het prinselijk paar binnen-? kort een belangrijke bijdrage! voor de hulp aan Indlë beschik^l baar te stellen. ^.VERZAMELINGEN ÉN? LOSSE POSTZEGELS-; t eg én, Hoogen prijs te koop7 B. DE HEER B i T«lcl. 2577*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1