|Bestuur van Duitschland groot probleem een Strafexpeditie tegen Bokassi Sabotage in parlement Dorp werd platgebrand v. d. Plas neemt Japansche prins gearresteerd Staking in Noorwegen Amerikanen verlaten Iran Hef scherm gaaf op Voor den baas Bankdirecteur gearresteerc ïÊÊ&MÊ&iD rtisHefe escm rinen geo 1 p#T' CAISSIERE'S PAKTAFEL CONTROLEUSES Bijenkorf SCHIEDAM ANNABELLA mt Voetbalprogramma Dansen Winkeljuffrouw feci 8hhb De mogendheden en Potsdam Van onzen bijcondcrcn correspondent). Men' ral zich herinneren, dat te p'JPotsdam (waar de Franschen geen r partij waren) afgesproken werd, dat j Duitschland .bestuurd cou worden |8óör;: ygcaUieérden Contróleraad, njaarin de Grootc Drie vlus Frank- ■ffiftrXdat wel werd uitpenoodigd om dé "bezetting deel te nemen, sit !ng zonden hebben. Voor de uitvoe- dér7 <esei ting koos men niet den vorm,, van een gemengde bezetting, fetcaarby b.v. Eussischc divisies <tan iédcnJ&ijnen Eng cliche divisies aan ^dérV'Oder sondes hebben gestaan /iffenfc&eeM datvan Fvssische Wz\jdg: tor - tafel gébracht heet 'te trjjn éfn: dat theoretisch even aanlokkelijk, practisch vooralsnog) oauil- ^ypefbaar is maar men verdeelde titschland in vier sönés, 'waarvan ffde /bevclhebbers niet aan den Con- ptróleracd, maar-, direct aan hun re- W&èériïfgen'; ..verantwoordelijk"z yn. .feHefc/accent; der feitelijke macht 4feHgt dus btf de bestuurslichamen M der deelen en het orgaan voor het i/febeshiurvari. het geheel dreigt, als ^infitelige kwesties aan de orde ko- 'Mioen/ telkens niet meer te zijn dan ïM-éënmogelijk instrument voor een %4 meest zeer moeizaam gemeenschap- J/pelljkoverleg. Aan den anderen ifekant. werd te Potsdam ook bepaald S/'dat men op den duur zou komen §§i£tot een centraal Duitsch burgerlijk //bestuur, dat dan onder den Con- Éfetröleraad zou ressorteeren. Maar terwijlde verdeeling van ^Duitschland in zönes dagelflksche pwerkeUjkheid is - en de verschillen tusschen dezönes zijn zeer groot: %meemt afgezien van de ideoïogi- l^sche verschillen b.v. alleen het lelt,'; dat de Engelsche enAmeri- /rkaansche bezettingslegers hun f-f'.voedsel zelf; aanvoeren en de En- fpgelschen zelfs tarwe en aardappe- fepen: invoeren voor de Duitschers, f^ftrwfyL' deBussen grootendeels en T.de Franschen in mindere, mate van £-4 de opbrengst van hun gebied gS/«leven is het organiseer en van centraal Duitsch burgerlijk jut nog niet meer dan een f:> wenscbeHJkheid. Naar werkelijk bestuur Het Is Engelsche politiek men ï.kah deze lijn ln hun pers de laatste V- maanden, duidelijk volgen om de pohtvdkkeüngin deze richting te be- /vorderen- Hun politiek ls gekant g tegen-een:verdere accentueering van |g/tie. zönegrenzen en dus ook' tegen ft een radicale verdeeiing van Duitsch- land, zoo als dat; een paar maanden fegeleden,van Amerikaansche djde nog wel ^gepropageerd: werd: Daarentegen geïooven zij dat het overleg tusschen f^de vlèr. ln den Cóntröleraad: met veel Émoelte en geduld verder uitgebouwd v.Vkan worden ln de richting van een werkelijk bestuur, waaronder het pwatra-le Dtiitsche burgerlijke bestuur |;kan-'zetelen;'en. 'dat ln. de .toekomst f|,;do zGnegrenxeo, nu zoo'goed als pot- l^dtcht,- geleidelijk'7voor. Duitsch ver f/keer kunnen1 worden opengesteld. fc|Achtergrohd ;van .'deze redeneering is inerïlJtJs hun axioma, dat een zeke^ nate '-.vaneconomisch vrij herstel Sjvan /Dultschland/ voor 'West-Europa levensvoorwaardeis en dat póuttsciüaxidóp'fezlchzeif'weer - een f economisch geheel vormt, anderzijds fehua'/geloofdat v'oor; handhaving ^atiidenï vréde;to Europa bet Jn ge- "aaèenschappelljk overleg vinden van gp'eeh-'-draaglijke regeling voor geheel ^Is.DÜltschiandvolstrekt noodzakelijk ls, jftti.eÊAmertkaansche politiek loopt in jpjirofe'1 Ujn 'met; dc Engelsche parel- jljelfemet '.dit verschil, dat de. Araerf- tranen alles - bruusker en sneller ^;te?kunnen regelen. In het popizlenharende rapport van Price, die %voor 'président Truman/«cn. onder- «kinaar'; den; toestand ln, Duitsch- S/landlristeldc. wordt deze richting j«mêt klemaanbevolen als bet egnlge m Udidel om een chaos te vermijden. ^Piice_ last zich bijzonder scherp uit de', Franschen. die lederen ^voortgang In den contröleraad sabo- S'teercn cn zich hardnekkig tegen de ^organisatie van een centraal Duitsch ^•burgerlijk bestuur verzetten. i-,flet - rapport beveelt zelfs aan om ^de>regellng van Potsdam, die voor £den Contróleraad eenstemmigheid areischt» te herzien. Frauscb sfandpuot J' De Franschen van hun kant re- •?deneeren: gij hebt cms te Potsdam jlniet uitgenoodJgcL Aldaar is de be- g slissing genomen dat Duitschlands Oostgrensvoortaan de Oder en de É?Neisse-zal züö- Geen enkel Dultsch- p§Jazid; i boe democratisch ook, dat ||pnaarëweereenigszlnsop krachten ^komt, zal zich ooit bij deze ampu- "|tatleneerleggen. WU men ernst maken met de consequente bevel- liging tegen een nieuwe Duitsche agressie, dan dient men in het Westen een dergelijke amputatie te verrichten: wat dan nog overblijft zal waarlik machteloos zijn. Daar om pleiten de Franschen voer een autonoom Rijnland en voor inter nationalisatie van de Ruhr. Krijgen zij hierin hun zin niet, en het ziet er niet erg naar uit, of zij die zul len krijgen. dan 2ija zij ln geen geval bereid om mee te werken aan wat zij allereerst als-een ver sterking van Duitschland zien. Eu de RussènT Het argument der Westerlingen, dat men voor het nor maal functionneeren van eigen huls houding het Duitsche produftle-appa- raat betrekkelijk intact moet laten, geldt voor hen niet. vandaar dat zij ongestraft Duitsche machinerieën kunnen wegsleepen. Vnndaar ook, dat in hun politiek de zuiver mili tair-strategische motieven meer naar voren komen. Aan deze eischen lijkt thans .redelijkerwijs wel voldaan. Hun politiek ten aanzien van de Duitsche bevolking echter een pro bleem, dat voor hen. scherper kanten hééft dan. voor de anderen, omdat zij door de communistische partij in een veel directer relatie tot die bevolking staan bevindt zich ln een Impasse. Immers duidelijk Js, dat het gedrag van het Roode Leger het aanzien der communisten sterk heeft doen dalen. Wat te doen? De andere Duitsche groepeeringen meer tat- haar recht laten komen? of de voorkeurspositie 1 der Duitsche communisten, hand haven, maar vla hen een meer Duit sche politiek pogen te voeren? - Dat deel der Duitschers, dat in htm verslagenheid nog een actieve politieke belangstelling heeft, brengt in leder gesprek de organi satie van een centraal Duitsch burgerlijk bestuur als een allereer ste ding naar voren. „Het 13 te Potsdam toch afgesproken" zeggen zij. inderdaad, maar te .Potsdam is niet Iets afgesproken mét, maar' Nieuws uit Japan Blijkens berichten uit Tokio is het duidelijk, dat het Jepansche parlement niet by machte is het hoofd te bieden aan de talrijke pro blemen, welke het moet oplossen. De Kamerleden saboteeren de zit tingen, doordat slechts 25 procent van hen de plenaire zittingen bij woont. Het werk van de commissies loopt op niets uit door het ont breken van het quorum, in tien da gen tijds is het parlement er niet in geslaagd ook maar één wetsvoor stel aan te nemen, ofschoon de zit- 1 tingen bijna afgcloopen zijn. In de zittingen vermijdt men hardnekkig een discussie over wetsvoorstellen met democratlschen inslag, welke door den drang der omstandigheden aan de regeering worden voorgelegd. Het parlement en de regeering doen hun best om de wetsvoorstellen te lorp edeeren. Er heerscht groote verdeeldheid én verwarring tusschen de parlemen taire fracties. De party der vooruit strevende n, de grootste in het parle ment vertegenwoordigd, staat op het punt in 'te storten als gevolg van hevige interne twisten en de tatie van de beide leiders Sakural en Ota. De 2,g. liberale party ver schilt weinig van die der voorult- strevenden door haar reactlonnairen geest. Gedurende de zittingen van het parlement hebben de leiders der socialistische partij het keizerlijk beleid voortdurend verdedigd. De communistische party neemt steeds toé. 7 Bondspresident Kobelt De Zwitsersche minister van oorlog, -Kart Kobelt, is met 165 van in totaal 184 geldige stem men tot bondspresidnet geko zen, De minister van binnen- landsche zaken, Philippe Etter, werd tot vice-president geko- zen. De Keizerlijke prins Morlma- sa Nasjimoto is gisteren in de gevangenis opgesloten als eer ste lid der keizerlijke familie, die op gron-d van verdenking van oorlogsmisdaden achter slot en grendel wordt gezet, meldt Associated Press uit Tokio. Pogingen van de keizerlijke, familie om uitstel voor den prins te verkrijgen, faalden. Generaal Mac Arthur besliste, dat hij op gelijke wijze behan deld moest worden" als andere verdachten. De prins is hèt Iïd der keizerlijke familie wiens arrestatie bevolen werd. Hij ver scheen in de gevangenis, ge kleed in een overjas en muts van het Japansche leger. Vijfduizend arbeiders van in totaal dertig ondernemingen te Bergen in Noorwegen zijn in staking gegaan en ook in overig Noorwegen dreigen stakingen uit. te breken. Op een conferen tie, welke werd bijgewoond door den minister-president en den minister van -sociale aangele genheden, vroegen de vakver- eenigingsleldersom toekenning van een tegemoetkoming voor arbeid, welke tijdens de bezet ting voor verlaagde loonen was verricht. De heer CL O. van der Plas, lid van den Raad van Indië, heeft officieel ontslag- gevraagd uil zijn functie. De strafexpeditie tegen Bekassl en haar .inwoners, "die gezamenlijk verantwoordelijk zij n gesteld voor de recente moorden op overlevenden Tan de verongelukte Dakota en voor welke expeditie de geallieerde opper bevelhebber de geheele verantwoor delijkheid op zich genomen heeft, heeft, haar orders ten uitvoer gelegd. Een zuil van zwarte rook stygt nog( steeds op e«i verspreidt zich over' Bek&ssL Tanks stonden op de sleu telposities van het dorp, terwijl ver der weg in het veld artillerie kon worden waargenomen. Vliegtulgbe- manningen hadden het bevel gekre gen op actieve verkenning te gaan en met machinegeweren te vuren op iedere groep van dorpelingen, die probeerde te ontsnappen, vPiloten der vliegtuigen beschoten de Indonesiërs, die hetzij In vracht auto's, hetzij te voet probeerden uit het dorp weg tc komen, In het dorp zelf werden Britsche iegcr- vrachtauto'B met soldaten in de zij straten gereden. De soldaten liepen de gebouwen binnen, welke spoedig daarna in- vlammen opgingen. Sjartfoedln, de repubilkeinsche minister van voorlichting, heeft ver klaard, dat hU niet verwachtte, dat er besprekingen zouden plaat: vin den tusschen den heer Van Mook en de Indonesiërs voor het vertrek van Van Mook naar Nederland. MUtair standpunt Admiraal Helfrich, bevelhebber der Nederlandsche strijdkrachten In Oost-Indië, verklaarde Woensdag tegenover AJ». te Batavia: „Van strategisch standpunt bezien, zou een zoogenaamd onafhankelijk In donesië een voortdurende bedreiging vormen voor den vredein den Stil len Oceaan. Indonesië kan zichzelf met geen mogelijkheid verdedigen. De Indonesiërs zijn niet in staat dit gecompliceerde land te leiden. Het 'ontbreekt hun zoowel aan: ervaring en kapitaal als aan technische hulpmiddelen Een ieder, dié denkt, dat Indonesië een onafhahkelijken staat zouvormen ls er naast, want de 137 verschillende stammen en bevolkingsgroepen zouden 1 elkander bestrijden". Hf] beweerde, dat Java „in de laatste drie maanden meer bedorven was dan ln de drie en half jaar der Japansche bezetting". In antwoord op vragen heeft het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken afgekondigd, dat alle Amerikaansche troepen die in Iran zijn. gestattonneerd, voor eind December uit het land terug getrokken zullen worden. Deze re geling betreft zelfs de 2.000 jonge soldaten die in de laatste maanden de gerepatrieerde „oud-strijders"'' verplaatst hadden. Beslissing over de Levant Te Londen zijn Engelsch— Franscbe overeenkomsten. In zake Syrië, den Libanon en het nabije Oosten onderteekend. Naar verluidt bepalen de over eenkomsten het volgende: Ge meenschappelijk overleg en overeenstemming over de voor waarden inzake hethergroe- peeren en het terugtrekken van Britsche en, Fransche troepen uit Syrië.;. Het zooveel mogelijk op elkander afstemmen van de Fransche en Britsche politiek, met het doel op duurzame wij ze alle politieke verschillen uit den weg: te ruomen. Gifgas in het water De geallieerde bestuurscom missie voor Duitschland heeft medegedeeld, .dat de Duitsche chemische oorlogsultrusting in de Britsche "zóne nu bijna ge heel ls. vernietigd. Drie kwart van den totalen voorraad gif gas heeft men op een diepte van vijfhonderd meter in het Skagerrak verspreid. Naar de Amerikaansche radio te Berlijn meldt, ..hebben de Sowjet- autoriteïten aan de correspondenten van vier Amerikaansche dagbladen toestemming verleend, om de Sow- jet-Russische bezettingszone in Duitschland te bezoeken, v'r Maarschalk Zjoekof heeft ver klaard, gaarne het bezoek tegemoet te zien van Britsche journalisten en parlementsleden aan de Sovjet-be zettingszone. Rector's pupillen staken Gistermorgen zijn 450 van de 750 - leerlingen, van het Chris telijk Lyceum te Haarlem, in staking gegaan.. Als uiting' van hun ongenoegen over den gang van zaken in de: rectorskwestie. Ds Reetor,-dr. v. d. Eist, heeft enkele maanden geleden ont slag uit zijn' functie gevraagd, omdat er controversen bestaan tusschen. -het'tbestmir en hem. In den bezettingstijd 'n'.l. eisch- ten de Duitschers-van den'Rec tor de lijsten met .de namen van de mannelijke leerlingen uit de hoogste- klassen. Hij wei gerde en werd gevangen geno men. Later, zijn deze namen echter toch; verstrekt op insti gatie i-1 van: den tcenmaligen voorzitter van' het bestuur.' - De stakers? willen dr, v. d. Eist weer als i'rector der school terug hebben en hebben den minister-president en 'den mi nister van, onderwijs,, in den brief medegedeeld, wat hen tot dezen stap heeft bewogen. 36 DUITSCHE DUIKBOOTEN De R.A.F. is begonnen met de uitvoering vaneen vernieti- gingsprogramina van Duitsche duikbooten. Engelandis thans ln het bezit van 110 Duitsche duikbooten, waarvan er 36 be stemd zijn om gebruikt te wor den als doelen voor luchtaan vallen, waarbij verschillende nieuwe wapéns zullen worden beproefd. De vernietiging van deze duikbooten - vindtplaats op 120 mijl noordwest van de Iersche kust. Ook zijn procuratiehouder Door de/ economische recherche zijn gisteren gearresteerd de direc teur en de procuratiehouder van het filiaal eener bank hier ter stede. De directeur had, op verzoek van een landbouwer uit den omtrek, niet verantwoord geld en waardepapie ren, die zich in de safe bevonden, aan dezen overhandigd. De bóer, een bekende zwarte handelaar, die al achtmaal door de K.P. bezocht was, schynt een dreigejide houding te hebben aangenomen, waarvoor de directeur gezwicht is. Ook de land bouwer is ingesloten. Nog «steeds nlcirwe arrestaties. Lieden, die boter op hun hoofd hebben, moeten nog maar niet in het zonnetje gaan loopen. De P.OX>, alhier deed n.l. ln November nog 70 nieuwe arrestaties. Ruim 400 gevan genen werden uit de kampen naar hier overgebracht en ingesloten. POLITIE ONTDEKT AFSCHUWE LIJK MISDRIJF. Pasgeboren kind levend in den oven geworpen. De Rotterdamsche politie is dezer dagen een afschuwelijk misdrijf op het spoor gekomen, dat reeds in 1942 is bedreven. Het echtpaar P., wonende aan den Linker Maasoever, dreef daar destijds een bakkerij an nex winkel. De 26-jarige vrouw P. verwachtte met grooten tegenzin haar tweede kind. Reeds maanden voor de geboorte had zil zich onder behandeling gesteld van het echt paar V., echter zonder resultaat. Toen de geboorte plaats vond, was het echtpaar. V. daarbij aanwezig. Zoodra het kind ter wereld was ge-„ komen, gelastte de ontaarde moe der haar man het te dooden. „Leg er maar een kussen op en ga er op sitten, dan stikt het wel", riep het beestmensch en zy bedreigde haar man hem btJ den S.D. aan te geven (zy had relaties met de moffen), als hy het kind nietdoodde. Ongeveer een uur na de geboorte heeft P., nadat vrouw V, het naar de bakke rij had gedragen, het kind -levend in het vuur van \den bakkersoven geworpen. De ontaarde ouders en het echtpaar V. zijn in verzekerde, bewaring gesteld. Minister Vos op de Brag Hedenavond: om 21. uur zal de minister van handel en nij verheid, ir.H. Vos over de zen ders- Hilversum 1 -en 2 in de radio-uitzending„op de brug" spreken over. „de organisatie van het bedrijfsleven". AFSCHEIDSMAALTIJD v GEN. SIMONDS. Prinselijk paar zat mede aan. Te Hilversum werd een officieele maaltyd gegeven bij, het afscheid van luit.-generaal Simonds, bevel hebber ran de Canadeesche-strijd krachten' in Nederland.. Het diner;' werd namens de Nederlandsche re- geering aangeboden. Tot de genoodigden behoorden o. m, prinses Juliana, prins Bemhard en de ministers Meljnen en Van der Leeuw,- Generaal Simonds zeide om.: „Öc heb allen lof -toot het Nederlandsche volk, dat waarlijk alles, heeft ge daan, om het onzen mannen, die op hun repatrieering wachtten, zoo aangenaam mogeiyk te maken, en dat, terwijl het zelf nog op allerlei gebied ln moeilijkheden zat. Met de beste herinneringen aan uw land gaan wij naar 'Canada terug en we hebben maar één wensch: dit land endit volk nog eens terug te mo gen zien." TOAST EN PAASCHBROOD ÓP DEN BLOEMBON Toast en paaschbrood (matzes) zul len in den vervolge.verkrijgbaar 2ijh op voor bloem aangewezen bonnen- Per bon voor 200 gram bloem kan. men 20O gram toast of paaschbrood (mat zes) koopen.'Op de. voor biscuits aan gewezen bonnen is in den vervolge geen toast of paaschbrood meer ver-, krljgbaar. Voorts - zal mén voortaan ook bij de bakkers bloem kunnen koopen tegen, inlevering van bloem- bonnen. E>e bloembon kan bovendien, zooab reeds eerder bekend gemaakt Is; gebruikt worden voor het koopen van paneermeel en Wel per bon .voor 2D0 gram, 200 gram paqeermeet. AANVRAGEN RIJWIELBANDEN EN KLOMPEN De navolgende groepen van per sonen kunnen ln het tijdvak van 18 t.m. 22 Dec. aanvragen indienen voor toerrijwieien en/of toerbandeh, vol gens onderstaand schema, op de kan toren Haagscheveer 29, Parallelweg 55 en dlo der randgebieden. In verband met de geringe toewij zing kan slechts voor zeer dringende gevallen een aanvraag ln behandeling worden genomen. 1. practiseerende artsen, veeartsen, wijkverpleegsters, verloskunc™en. nlet-lnwonende 0 peratle-zusiers en invaliden met een beroep. 2. landarbeiders en overige werkne mers, wier werkzaamehden van ur gent belang rijn voor voedselvoorzie ning en wederopbouw, voor zoover de afstand van hun woning naar werk meer dan 5 kin. bedraagt en geen openbaar vervoermiddel aanwezig ls. 3. overige personen, die een belang rijke functie Innemen ten behoeve van den wederopbouw, of de -voed selvoorziening en dagelijks ten min ste 20 km, per rijwiel moeten afleg gen. Ieder aanvraag van een werknemer moet vergezeld gaan van een werk geversverklaring, .aangevende de noodzakelijkheid van de aanvraag. Zelfstandige personen moeten hier toe zoo mogelijk bewijsstukken over-: leggen. TegelijkerUjd kunnen ln zeer drin gende gevallen volgens hetzelfde schema aanvragen voor klompen worden ingediend door: 1. mannen en vrouwen, die de na volgende beroepen uitoefenen daarbij hoofdzakelijk op bet dragen van klompen zijn aangewezen, Abat- tolrpersomeel;Arbeiders brouwhuis; Arbeiders chemische bedrijven (zout zuur, zwavelzuur, amonlakzuur)As- phalteerders; Bierbrouwerijen; Dek- kTvechten binnenvaart; Granletfichuur- ders; Houtarbelders(creosoteerbedrij- ven);Kuipers; Landbouwers; Land arbeiders; Reinigingsdiensten; Scheepstimmerlieden; schippers, bin nenvaart, vervoer van mesrt groente; Schippersvrouwen: Smeden (geen goud- of zilversmeden of ge reedschapmakers); Steenfabrieken (lorrierijders); Terrazzowerkers; Trom meldrijvers; Tuinbouw- en Tuiniers- bedrijven; Veedrijvers: veeteeltbe drijven; Vlsscheis (uitsluitend zee-); Voorslagers; Voorsmeden: Wasscberlj, bedienend personeel van waschma- chlnes; 2teutbe<JrUven; Zuivelbedrij ven..1 2. Schoolgaande kinderen, voor zoo ver de aanvraag voorzien ls van een verklaring van het schoolhoofd, be treffende de noodzakelijkheid Óïl«- voor te gebruiken de werkgeversver klaring op de achterzijde van het formulier). 3. Kleine klndaren vanouders, dlë ondersteuning 'sten van den Ge meentelijken Lv <rt van Sociale Za ken (steunkaart overleggen). 4. Bedrijven met meer dan 10 ar beiders, dié één der bovengenoemde beroepen uitoefenen, kunnen een col lectieve aanvraag .indienen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat geen aanvraag voor klompen kan worden Ingediend, ter vervan ging van schoenen (uitgezonderd klni- öeren). SCHIEDAM KANTONGERECHT- Zoowel hy indlvldueale als collec tieve aanvragen moeten de T.p.'s van betrokkenen worden raeaegebracht, 18 Dec. 19«, van ?.00~I0.30 u. A t.m. Boa; 10.30—11.30 u. Bab t.m. Bep; 11.30—12.30 u. Ber t.m. Boe; 13.30— 14.30 u. Bof t.m. Bra; 14.30—15.30 u. Bre t.mi; Brum; 15.30—10.30 u. Bun t.m. Del; ir 'l- Ifl Dec. 1845, van 9.0fr-I0.30 u. Dem tun. Ege; „10.30—11.30; u. Egf t.m. .Geb; 31.30-^12.30 u. Cec t.m. Gro; 13.30—14.30 u. Grit t.m. Hep: 14.3015.30 u. Her t.m. Hen; 15.30—ie.30 Hoo tJn. Jen;; 20 Dec. 1845, van 8.00—10.30 U. Joo t.m. Kno; 10.3011J30 u. Knu;t,m. Kri; 11.30—12.33 U. Kro t.m. Ue: 13.30— 14.30 u. LU t.m. Met; 14.30—15.30 u. Meu t.m. Nee; 15.30—10.30 u. Nef t.m. Pas; 21 Dec. 1S45, van 8.00—10.30 U. Pat tzn. Ret*. 10.30-ll.30 u. Reu t.m. Rijk; 11.30—12.30 u. R'Jl t.m. Seb; 13.30— 14.30 U. sec t.m. sta; 14.30-15.30 u. Ste t-m. Tim15.30—16.30 u. Tin Lm. Vormi;;;. Vv/.-: -'.:-' "-> 22 Dec- 1845, van; 9.00—10.00 u. Vem t.m. Vri; ïo.oo—u.oo u. vtó t.m. Wie; 11.00—12.00 u. Wlf Lm. Z. Blanco formulieren, voor het aan vragen van rijwielen, banden én klompen kunnen worden afgehaald op de kantoren Haagscheveer 29, Pa rallelweg 55 >n die der randgebieden, volgens onderstaand schema. 16 Dec'.- 1945, van 9.00—10.00 u, 'A,: C Gistermorgen verschenen weer „misdadigers" -floor het koperen hekje. Bij afwezigheid van den kan tonrechter Mr. Cos. 2waaide nu Mr. S;pkes den hamer der gerechtigheid. Als eerste 'slachtoffer verscheen Mr. i.. gemachtigde van den caféhou der C. L. W. Deze laatste had op 8 Sept. jj. met geallieerden acht blik ken corned beaf geruild voor een flesch jenever plus 200.—. De kan tonrechter vond dat den zwarten (nu gif) handel den kop ingeslagen moet worden en sloeg ook toe: f TC.-— of IJ dagen met inbeslagname van de resteerende zeven blikken. P. J. v. d. M. had zoneter akte van vergunning gevlscht ln de Polder vaart. Verdachte was niet versche nen. doch krijgt nu bericht thuis, dat hij voor deze vjseh zonder bon. 10 en 5.moet betalen of des- gewenÉriit 3 cn 2 dagen brommen. Dat het onbevoegd vervaardigen van vuurwapens verboden ls, onder- vond C. N. uit Maassluis. Deze bal dadigheid kostte hem f 15.— of 8 da gen. Z'n „collega" M.kwam dezo ..Joke" op ƒ10.— of 4 dagen' te,staan. J. W. Z. reeds 4 Jaar Ih .ScKlédhm woonachtig, had nooit, geweten«tet op de „klppenbrug" niet gefietst mocht worden. HU moet nu - 3.— tol betalen of 2 dagen op het politie bureau gaan zitten peinzen hoe an der over het water te komen, A. M. had op 27 Aug. 1945 op. de wesihavenplaats te VL zonder ver gunning en rijbewijs op een motor gereden. Hoewel de verbaliseer en de agent dit voor het verkeer te gevaar lijk vond, moest verd. dezen Her- mandad-af ge vaardigde toch nog naar een politiepost rijden en bovendien 15.— en f 5.— betalen of resp. 6 cn 2 dagen ln de „Uk". Ten slotte werden nog aan enkele verkeersovertredera lagere straffen .uitgereikt'*. MASaa. fcOTER VET 500». 250» 200m MELK 8000» Ook met Uw rijwiel- en ff) bandenbonn en' JrantU -'terecht VOLLEBREGT ^RQITERDAM* DEN HAAG DANSACAD. MULDERS IScMtitifegel 13Sa- E'dam TeL 2S233 /Begin Januari aanvang der /•niéuwe lesen eerstbeg., ge-: phuwden; en gevorderden.: ï|Inschf."/dageL;' van 2-4 en |r7-10uur.Privélessen dagel. «uren volgens alspraak. SPORTFONDSENBAD Van Maanenstraat yanaf Maandag 17. Dec. SCHIEV/cGj 19-721 ^v/m'9 lot ZL30 uor. statelier |H.,van Ladeate^n-Dorenbos ^'v maaktvan Uw stof prima, japonnen of mantels .Tevens m'/répïffaile. Vlugge 'erfclng!DeSav," Loh- 'l 84-92;Rotterdabi.1 ;op;3mi)ort Han- 3T;y. Zuldyruch: MfGSTH/BJ m DE ROTTERD- LEEK-, GANGEN Kastanjedaal 1 (u/b Breeplein) R'dam-Z. DIR. O. DE WALL AVOND H.B.S voor eerstbeglnnen- den en gevorderden. Cursus Mod. Talen Cursus Alg. Ont wikkeling. Inl. cn aanm. Di., Wo. en Vr- van 710 uur. WONING RUIL Aangeb. vrije 2e étage bev. 4 k., keuken, vrijen zolder, veel bergruimte, f 28 p. m-, netten stand, centrum stad, voor groo- ter -vrij benedenhuis óf vrije le étage, gelegen aan verkeersweg. liefst West of Noord, evt. met telefoon. Br. onder no. A 805 ;Adv.bur. „Die Ha- ghe", plein 11, Den Haag Denk\aQfli: het gasrantsoen BRiNTA behoeti nSe? geltooitf te worden Het h' reeds volkomen goor. Zonder- goïverbruïfc kunt U met BRINTA pop, soep/pvdd.'ng en tol van ondere smake lijke gerechten maken. f 1 UIT VE VOLLE GRAANKORREL g.aar ZONDER KOKEN PERSONENAUTO te koop gevraagd (geregistreerd) event, bereid te ruilen voor motorrijwiel (Sparta '39 gereg.) m." bijbet; Br." met opg. merk, jaar v. fabr., enz. alsmede kostprijs ion- der no. j702 bur. v. dJ blad. Wij vragen voor direct en Aanmelding aan ons Perioneelbureau 5e etage. N.V. MAGAZIJN ROTTERDAM GedipL dajosleeraar beeft van l Jani af den Zater dagavond beschikbaar om clubs buiten R/dam les tëkomen gevén. Br- no. 500 Adv.bur. Bitche, O. Raadbuislaan 77, HI1- legersberg.' - WIJ VRAGEN TE KOO? Nette gedragen cosluams, jassen, mantels, japonnen, kinderkleeding etc. Ook huisraad. In- en Verkoophuis W. EN B. Rcmbrandtstraat 48 Aan huis te ontbieden. HUW E LUK Reeds.'vele goede huwelijken zijn door onze bemid-' .delingtot. /stand -gekomen. Wenscht Uook kennismaking om later te huwen? Wendt .77. dan: met het volste, :;vvertrouwexi tot B u r ea u S ea rc h Dlergaardeslngel ri 79c--Kotterdam'r/. •:wKantóoruréri^9-0^/> VOLONTAIRE Gevraagd JONGE DAME. Gratis onderricht In steno graphic en typen, talen enz. Volledige opleiding tot steno-typiste en voor kan toor. Brieven met opgave v. genoten'- schoolopleiding, leef rijd' enz.: onder leti/ OJE. C„ Adv. Bureau STUDIO, 's Gravendykwal .32;; R'darh Op i i and els kantoorvoor directeIndlenattr.; gevraagd JONGSTE BEDIENDE M. Leefi5jd ca. 15 Jaar... Br, noJ-1716 'bur; v. ±1 blad.'< EXACTA aangeboden ln paraattasch 4'/4x0. Lens 2.8 Sluiter, tot 1/1000 seconde, met toebehooren. Gevraagd GERO-CASSETTE en moderne HAARD v; Vliet, Dordtschelaan 50, telefoon 73417. Accountantskantoor W. C. Hartmann, Bergschel. -161 vraagt een v ASSISTENT met eenlge ervaring, dlpl. boekhouden. Br, met op- eaaf leeft., salaris enz. Te koop: DRESSOIR en TAFEL, Old-finish. z.g.am. Brieven no. 3858 Adv. Bur. BRIL, Cl. de Vrieselaan 23. Gevraagd voor direct NETTE WERKSTER voor café en huishouding van 7 tot 4 uur, 's Maan dags vrij; :f 15 per week- Aanmelden J.de Winkel, Noordplèin 39 B. Ouwenbroek's ^Meubelfa briek N.V., Vlaardingen' Zomerstraat;' h. Stations straat',' vraagt Bekwaarn FraLaer, - Bekw., Meubelstoffcerder Aank.; Meubelspuïter/ Te koop BHANDHOUT Ook per JOO kilo. A. Alders, Woelwijkstraat 78A. Te koop: een Draaibaar étalage platform, 3 m. diameter, met motor f 440.Brieven no. 4456, Adv. Bureau Gebr. Gevers, Zaag molendrift 35a. Te koop aangeboden; Schaatsensiyplnrichting met gereedschap f 150.— cont. Brieven no. 4167, Adv. Bur. Gebr. Gevers, Zaagmolen- drift'S5a. - - To koop aangeboden PAPIERWOL-SNIJMACHINE, geheel nieuw. Zonder motor f 700.— contant. Brieven no. 4469, Adv. Bur, Gebr. Gevers, Zaagmolendrift 3Sa. Te koop gevraagd: Trima pluche VLOERKLEED, maal 3,50 x S,SÓ m7 Tevens: Ut prima, staat verkeerénd Bankstel en Meccanodoos. Br no. 4473 Adv. Bureau Gebr. Gevers, Zaag.-nolendrift 35a, Rotterdam.. Fabrieks- en Handelskantoor vraagt een. aankomende KANTOORJ UFFRO UW, met eenlge kantoorervcrlng, bekendheid met reken- en schrijfmachine strekt tot aan beveling. Brieven met ultv. inl. omtrent opleiding enz. no. 1U20. Adv. Bur. Bctckc. O. Raadhuislaan 77a. H'berg. Te koop A.B.C. Code Se uit gave. Watkina Universal Shipping code 1U04, i An- dree's "Alias Jubliaum Aus- gabe 1905 Guldener Verbren- r.ungsmotoren en 1 sextant. Br. onder no. 821 Adv. Bur. Benjamin,Bergweg 353 MEUBELEN NOODIG Dan naar 'xneubelmagazljn LIHDHOUT, Zaagmolcnstr, 17 (hoek \yietetraat). Ook :.;yqor reparation. Gevraagd 'Ineen Ingenieurs- ge.'in e.m :;S'.-V,/; luilpi :ln de huishouding - 'werkster -;aanwezlg;: kAarimèl- s>! Avenue *%Cöncót dla'ï>87cf. HOOGSTRAAT Vanaf Vrijdag H December: inde spannende If A tIJ C T C ir 99 V WIE. I t Een uitgebreid KOMISCHVOORPROGRAMMA Toegang 18 jaar. Werkdagen; 2, 4, 7 en 9 uur. Zaterdags 2, 5, 7 en 9 uur. Zondags: 1, 3, 5. 7, en 9 uur. Cassa open 10 uur. en d; ïo.oo—h.oo u. E t. m. G; li.oo— 12.00 li. B; 17 Dec. 1945. van 9.00—10.30 u. H t.m. J; 10.30—11.30 u. K t.m. L; 11JO—12.30 u M Lm. O; 13.30-14.30 u. P Lm. R; 14.30—15.30 U. s t.n>. U; 15.30—16^0 U- V t.m. Z. Blanco formuüeren zuUen alleen, worden uitgereikt op vertoon van tweede dlsrrlbutlcstamkaarL Eerste klaise. District I: ADO—Xer xes; De VolewljckersAJaxEDO— •t Gooi; Hermes DWS—VsV. District II: Stormvogels—DFC; Blauw WitHaarlem» - DHCHBS; Neptunus—Sparta: VUC—DWS. District in: Ensch. Boys—NEC; Quick—Enschede; AGovV—Heracles; Go AbeadTubahtia; Be Quick—PEC. District XV: HKTVV—HEC; Longa— Vllsslngen; BW—NAC; De Baronie —NOAD; Helmond—WlUem II. District V: Eerste klasse A: Be Quick—GVAV; veendam—AchUles; HSC—Velocitas; Eerste kl. B: Leeu-, warden—Heerenveen; Sneek—Frisla. District VI: PSV—Maurlts; De Spechten—Llmburgla; Bleijerhelde— Brabantla; Spartel. Emma—Roermond; MYV-VVV. District XI. Tweede klasse A: Coal ODS; OvermaasVFC; Fortuna— SW; ExcelsiorEMT; CW-VDL. Derde klasse c: Koek van Holland VCS; TerlaakConcordia; Excel- sior '2ö—beg; Postduiven—De Hollan- dlaan; De Musschen—Spartaan '20. Derde klasse D: VOC—Foortugaal; DCLLeonidas; EDS—Martlnit; RDM ri —SlikkerveerPechvogels—DHS. 'j Derde klasse E: DDC—The Rising Hope; zwijndrecht—DHz; eboh— CKC; DCV—Fluks. vierde klasse E: Rijswijk—'USC;. Le nig en SnelDelfia DVK| Maasstraat DVC; Wippolder—DHL; Zuldelnde— .Voorburg. M;/.f'.-v/.- Vierde klasse G: DRL—Oud Beljer- land; St. LodewiJk—DZb; HION— Bloemhof; DINDUA—SFC; Satumus— Aeolus; Ürsus—Steeds HOOgfel. Vierde klasse Hi DONK—HlUealuisj SIOD—Hülegersberg; VND—NHS; steeds volharden—GVRAJO; Schie dam—Florissant. vierde klasse I: Belióvoetssiuls— PFC; Flakkee—OVV. Vierde klasse J: Bolnes—Belvedere; Het NoordenSMVFSV Pretoria Dilettant; IIOV—Progress; Transvalik Zwer\-ere. ASTORIA Ketelstraat 27c Zaterdag 16 cn Zondag 17 December Aanvang 8 uur ENTREE i Vrijbank Openbaar Slachthuis Vlaardlngerdijk 300 Zaterdag 15 Dec. van 8 uur af versch paardenvleesch op bon 35!, - 447,: nieuwe bonnen eb rantsoenbonnen f035 p. Vt kilo, dubbel rantsoen. X>ude hoofdstamkaart, medebrengen. NETTE gevraagd. r.jL'- Hoog loon, Aanm el denBatiket bakkerij HET WESTEN St. Liduinastraat 49 v Painter From Gielhoorn# what ts your name? .-■> USD, a (the third man) Br.; onder: no.- m, 'lAdvhitrr 'B,:.Vos;-te"' Gieten, .tel--,.320.* KOERIERSTERS. Bakkerij Korpefshoek ."vri Flinke bakkersleerllng. o« - aank. halfwas.' Adres: Hoófa- straat 83. - 'O Te koop ««vr. Halve koek- blikken (nieuw);/ verpak- kingsmateriaal voor choco- lade ensulkemerkeh^/i// noo rdi] k Brie lle^ - Te koop: Epidiascoop „Liese gang" (met voorzetapparaten) voor kleurenfoto's, nimstroo- ken en lantaernptaatsjes 8»/, bij 8'/» en 81/j bU 10%. z.gA.n. j, s. Racké, Vischstraal 4, Brlelle. Lea gevraagd in Watergolven en Gezichtsmassage.: Br. no. S 1563 bur. Het Parool. Fornuis te koop. Adres: Gas-'-.' straat 2, Schiedam.Zaterdag', na -6 uur n.m. Te koop kookkacheltje. Pl, Eendragt '27b. "Welke zakenman met flinke winkelruimte 80—109 m2 met woning wil rullen voor win- kelp and, beste stand, - Hoog-; Straat;, J. DoeJaaren, Hoog-, atraat TB, Tel. flB276.,''>:'/::;/::-/;g/: Goede vlooi ;compl,-rie:koop,/iv aangeboden.-- Br. no./,"8; 1682' bur Het Parool. GéVrugd net- melsje .van .half - negen tot i/balf.3twee,,/-met// warmen;maaItyd.'iMeJ..yi3r/:; ser.' Korje .Dam-.8/aanm.--;na 6 uur, s .VI td raafhaa rditc' k ƒ7 23.— O versch:; e traat'24bG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2