Avonturen van Dokie Ketelbinkie [r Kunst RADIO-PROGRAMMA Uit de bewaringskampen AGENDA DE BONNFNLfJST DOKTE DURF te maken. Wanneer de'Staatsloterij in haar vooroorlógschen vorm zou worden hersteld, is dit? tegen den wit' ,van de meerderheid van ons volk; bovendien wordt: de schatkist beroofd van een jaarlijksche bate van drie millioen gulden en verlie zen circa 10.000 menschen hun be staan. Verlangd wordt, dat de vrij gunstige bezettingsregelingen ten aanzien van het loterijbedrijf voor- loopig worden gehandhaafd, totdat de volksvertegenwoordiging een uit spraak zaldoen. Tot zoover de klachten van be langhebbenden, die het besluit van prof: Lieftinek ondemocratisch, ]a zelfs dictatoriaal noemen. Wij wil len prof. Lieftincks houding inzake het loterij wezen ln zooverre verdedi gen, dat zij geheel past in het kader der geldzuivering; immers het gaat er bij deze geldzuivering in de eer ste plaats om, dat het teveel aan geld opgepot in een betrekkelijk kleine groep van handen ver dwijnt. Wanneer de geldzuivering geheel tot het verleden zal foehoo- ren, zal welUcht weer kunnen wor den voldaan aan dé behoefte van een groot deel van het publiek om weer-eens een gokje te wagen, ln het belang der sociale rechtvaardig heid ware het echter gewenscht, de daardoor ontstane „arbeldslooze in komens" zooveel'mogelijk te beper ken door een uitsmering van de prezen. HEDENAVOND. HILVERSUM 1 (201 M.)18.01 Orgelconcert; 18.S0 Sportpraatje; 18.45'. Granxofoonmuziek; 12.01 Nieuws en programma overzicht; lOJtö Lex v. Spall en zijn orkest; 20.01 Buitenlandsch weekoverzicht; 20.15 Gevarieerd instrumentaal so listen concert£1.00 Op débrug 21.15 Sopraan en piano; 21.30 Ra dio Philliarmonisch orkest; 22.20, Mensch en t »i aatschopp{j; 22.S5 Ra dio Pldlharmonkch orkest; 22.01 Nieuws; SS.20 Avondwijding. HILVERSUM 2; (415 M,):1S.01 Nieuws en programma overzicht; 18.30 Jan CorduKcrer; 18.50 Voor je slapen gaat; 10.00 Orgelconcert; 10.SO Nede rl. - Strijdkra chten 20.01 Omroeporkest; 21.00 Op de brug; 21.15 Sonaten concert; 21.45 Avond- wijding; 2S.ni Nieuwsberichten 22J0 Dansmuziek. EEN CLANDESTIEN GEBOUWDE PONTON! De ponton van een dravende bok, een der grootste ooit in Nederland gebouwd, werd heden met goed gevolg .tewatergelaten tan een der hellingen van JVerf Gusto, Fa. A. F. Smulders'te Slikkerveer! De ponton is tijdens de besetting clandestien; op stapel gezetde bok sal, naar het buitenland verkocht worden en daarmede weer de export van kranen, waarmede Nederland zulk een goede reputatie heeft, openen. - Moreel-WrvaT', Ons is ter oore gekomen dat het moreel onder de gedetineer den in de betoaringskampën dikwijls zeerslechtis. Dit be" hoeft ons niet te verwonderen waar de gevangenen in het al gemeen tot v de karakterlooze elementen voor onze maat schappij behooren en waar bij hen geen hoop wordt gekoes terd dat zij, eerstdaags uit hun onaangename positie zullen worden bevrijd. Het komt zeer veelvuldig voor, .dat de vrouwen van de gedetineerden haar mannen ontrouw worden en het aantal echtscheidingenis dan ooit onrustbarend groot. Dit .vindt zijn weerslag in den geest voer de kampen die soms ontaardt in zelfmoordneigingen en massale hysterie- Hieruit moge blijken dat hetkample ven alleen zonder ernstige scha de gedragen kan' worden door hen,;die moreel'7 zeer sterk staan en zelfs ook zij zullen, getuige de destijds door ds. Buskes gedane verklaringen; over, hetgijzelaarskamp te St. Michielsgestel, nog moeite heb- ben zlch staande te houden. Er is maar éénmiddel om ln dLt geval erger te voorkomen en dit is een snelle berechting voor de gedetineerden. Indien de misdadiger weet waaraan hij, toe is, wanneer hem dus de zekerheid omtrent dén omvang van. zijn straf bekend is, kanin hem de hoop op een nieuw be gin na zijn gevangenisstraf le. vendig worden gehouden. voor zaterdag T o o n e ei; -Capitol 2 uur.-# Hoe Iaat gaat de trein?/.'-[-'fis, Palacé 8 uur:. Canada. M U zié kV:.v. 'C- :;L; Remonstrantsche Kerk s uur: Wil lem Andr lessen; Konlnglrmekerk 7.30 uurMeunenkoor Orpheus. FtIm: --V11t?.V Arena 4.20, 6.45, 9.15 u.: Pygmalion;' Capitol .4.30,. 6.45, 9.15 u.: Airforc'e;. Cineac .B.30—5.30 uur: Nieuws enz., 6, 8, 10 uur: Je kunt het toch niet meenemen: Colosseum ij.7, 9.16 u.:- Boefje; Harmonie 3.30, 7, 9.15 uur: Door de Stille Oceaan; Monopole 2, 5.7, 9 uur: Variété;,.Prinses 4.15. 7, 8.15. uur:. Het, 1 spookhol; Rex 2.15, 7, 9.15 uur: [De Burcht der: Stilte: Victoria 2, 7, 9.15 uur: La Béte Humalne.. V a;r 1 t Passage 2.30 en 7.30[uur: Denk aan -:■> lïitL V T ento o n st e Min g e n: Kunsthandel van Zanten 104.30 uur: Cornells van Leeuwen: Rott; Kunstkring 10—suur: Werken van- Rott. Kunstenaars; jac. Cats- straat 66: Schiidexijen, beeldhouw werk enz. van jonge kunstenaars, inst. van Scheepv. en luchtv. 2.30 uur: Openingtentoonstelling „De Ned. Scheepvaart", Vcor de tweede helft van de 13e periode 1945 (9 t.e.m. 22 Dec.) voor het Noorden des lands. BONKAARTEN KA, KB, KC 513 354 210 gr. ontbijtkoek 355 - 250 gr grutterswaren 356 250 gr. peulvruchten 357 250 gr. jam, stroop, e.d. 358 200 gr. zout 359 100 gr. vermicelli, puddingpoeder, enz. 360 100 gr. gedroogde luidTrschtc"-' 361 150 gr. vleesch 362 2 kg. aardappelen 363 l kg. aardappelen 364 250 gr waschpoeder A 35 I'/* liter melk U 35, C 3i 3 liter melk E 36 1 kg. aardappelen BONKAARTEN KD, KE 513 449 210 gr. ontbijtkoek 450 250 gr grutterswaren 451 250 gr. jam, stroop, e.d. 452 200 gr. zout 453 100 gr. vermicelli, puddingpoeder enz. 454 100 gr. gedroogde zuidvruchten .455 Kier melk J5* 150 gr, vleesph 457 1 kg. aardappelen 458 250 gr. waschpoeder TABAKSKAART enz. 2 rants, tabaksart. tgeen import-sigftr.) '04 loo gr. cliocolade ol, suikerwerken A 04 100 gr. chocolade of suikerwerken INDUSTRIEEL ARTIKEL 43.44,45,4C 1 eenh. brandstoffen 169,2C9 2V* liter petroleum 13,14,15,16 krt. VA 610 13,15 krt. VB 510 69 krt. VC 510 i' PetroIcum 115,116 krt. VD 510 1 I c.m. 15 krt. VA 510 textiel Betonnen schepen als dijk- versterkinp De Duttschers hetben ln ons land een aantal betonnen sche pen doen bouwen,'die na de ca pitulatie werkeloos' ln onze ha vens lagen. He£: Ministerie van Openbare Werken en Wederop bouw deeltons mede, dat en kele van. deze. schepen vaar de werken op Walcheren zjjn ge bruikt, terwijl andere: nog ln reserve worden gehouden. DE nOLLAND-AMERIKA LIJN Naar aanleiding van een be richt in Trouw, van gisteravond, deelen wij mede, dat het perti nent onjuist is dat op hét oogenblik een zusterschip van de „Nieuw Amsterdam" in aan bouw zou zijn. Wel overweegt de H.A.L.;een plaatsvervangend schip voor de; in 1940 verloren gegane Statendam te bouwen, doch .een vasten; vorm hebben de2e plannen nog niet aange nomen. Ook is het onjuistdat er op het oogenblik- twee -sche pen van ,10.000; brt.in Neder land worden gebouwd.: Defini tieve plannen bestaan er; dus niet, ook al zullen deschepen ,Westerdaihmen;vZuiderdam,die beide ernstig in: don oorlog; heb ben Beleden, geheel voor: de vaart gereed ivordca gemaakt;. .Lelde Dflkie' honderduit' over zijn. avonturen en.-de' commissaris wisty van verhailngcn bewondering niet veel anders dan ;,TsJonge, tsjongè" ;of.;.,Jel, l,; hoe; bestaat-het". 'teyzeggen. Plotseling remde de chauffeur uit alle mécht want. midden op den v/5g 89. Bullen wachtte de dikke Breeduit In zijn auto. i.Stap In Durf cn laat ik je mijn compliment ma ken over je prachtige werk!" „Nou. nou. deed Dokle bescheiden, zoo erg was. het nlet en Ik vind

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3