SOUDOK - Het Residentie Rrkest WÊÊÊêï KOERIERSTERS lit SUlüLETTEA 1EGVANIERLAN0 Winterjas keeren fl'JZ'TïTfJi f® De Zeeuwen hebben Uw hulp noodigl repareert correct! Fa. L- PAIS v h. E. Pais 6 Zooo mannelijke adm. krachten vrouwelijke adm. krachten waarschuwing.' j GÉBE t 'K STENO-TYPISTE déM Bijenkorf NAAIMACHINE-REPARATIES GROEN'S NAAIMACHINEHANDEL KÖFF3ESURR0GAAT zonder bon J. J. fl. KOOTE s we poetsen. TANDPSSIA-rfl N.V. Mefaalhandel Manssetf 6 Van Aken G.M.C. en BEDFORD legerwagens WONING GEZOCHT BONTWERKERS VOOR THUISWERK Pelterijenfabriek Geise 6 Strotmann Pacht Garderobes Werksters DELFTSCHE SLAOLIE EEN VRiEND IN NOOD! De Klerk 'M y ?£Wy Familieberictiien LENY VAN EtJK «fu:aAN;'-.v.; d. hout iBanérdaró,isttliec; IMS. y Zaadakkerstraat aia 1 j Slaghekstraat 155, Hiermede. vervullen wjj denv treurlgea plicht u mede;te deelen dat ploi- seling' is overleden: onze vertegenwoordiger, de-heer JAN KOPVE oud 43 Jaar die ■ruiri» 28 jaren ónze firtna op voortreffeUjké wijze heef* gediend.; Zijn nagedachtenis zal lang bij ons in eere blijven. V' Firma C, v,-. tODD, Ainsterdain—Rotterdam De begrafenis vindt plaats a-s.-Zaterdag 15 oec. plm» 2 /uur op de begraafplaats „Ctoos-wljk" JSeden nam de Heere tot Zich na een noodlottig ongeval, onzen innig ge liefden Zoem, Broeder, Kleinzoon en Neef LEENDEBiT BERTUS op: den leertijd van 21 J. Moge de Heere ons ster ken in dit voor ons zoo smartelijk verlies.'- ^Dlt'sller'-OQam: /.h. v. d. hazel,. "C, v. d. HAZEL-Mulder. BERTHS- V trltna- v. Rotterdam;, ld öec.1345. *S-Gravenwóg 321. De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag .15 December op de Herv. Begraafplaats „Oud Kralingen".. Vertrek van liet "Woon huis. te 12 tïur. Bij request - van het kanton gerecht - is mij handlichting verleend tot: het drijven van melksUjterij booren. G. p. de groot, Wolphaertsba cht 333, ROTTERDAM toebe- Waalsche; Gemeente. Baan 133, Zondag 16 December v.m. 11 uur: (Heilig Avond maal), Ds. t P. Key sa. Zondagsschool 12 uur.' Thans nog- uitsluitend verkr^g-baar voor hen, die op doktersvoor schrift fgéén mögen gebruiken. Inlichtingen b^j: chefaro-botterdam DANKBETUIGING Hiermede: betuigen de leden van de Buurtvereentglng i;;,jehslusstr'. en Jac. Catsstr." bun hartelijk en dank voor (het St.-- Njcolaasfeest hun aangeboden. - Mevr. DEKKER - Jensiusstraat: Advertenties Jt. VAX AS, jigg - y viTfffldarja iteAfwezig- tot li Januari s-s. LSpoedgev. doktersteL 22000, TANDARTS BABI JEN LÜYTEN 'avondspreekuur HERVAT ."-Voor directe indiensttre- ölng .gevraagd ^Vróuw-el»; Kantoorbediend leeftijd in-20 J. '-Kantoor-: 'routine VereischL 3r. no. «'.1761 bur. van dit blad. ATTENTIE! Het. oudste en juiste adres voor alle soorten oud- papier en afvalstoffen, die heden 25 jaar bestaat is en blijft de Ie SCHIEP. PAPIER vernietiging Uwarchieven worden in uw bijzijn grondig vernietigd, alles wordt afgehaald. Fa. J. v. d. Waal «fc Zoon Westmolenstr. 27, tel 67556 V Schiedam D« Koning der VcAoriogsrinyMi r WEST-KRUISKADE 50 BESTELWAGEN - 1 ton te koop gevraagd, contante betaling. Ned. Talen instituut Avenue Concordia 62, B'dam ELECTRO-MONTEUB, meer speciaal bekend m. alle voork. stofzuiger-reparaties, in bezit dipl. electr.-manteur Br. met. opgaaf van refe renties, verlangd salaris enz. no. 1780 bur. Het ParooL J SPOEDIG-EN BILLUK SCHMIT, Leopoldstraat 22 gljirectLdoor-..- S toffeerder g:Hépareereii, stoffeerert van Ualle.:meubelen, "hermaken van üjoopers,gordijnen.bedden- preparaties. Vraagt prijs, molendijk Boezemsingel 48 ^inabb Boezemstr. teleL 2T Rechtzaken.' recherche,-, infor matici"echtscheidingen, belas- pttngmöeuyjcheden, failllsse- r;irieriten. requesten, .vorderiri- ;'-gen. :contracten. gratleverzoe- ixU- boekhouding. Bureau; „S ÜCCES" V gjRodenriisctieiaan Sfib. Advlea iff L->Telefoon 4773a. MpBXVé- lessen getocht 'voor K-opieiding tot bouwkundig cp- %zicbtcr.. Liefst omgeving Kra- u- amBr. no. 1834 bur. v. d. Overhemden-atelier 'DB: NOORDERSTER Heeft -TT. stof,wij maken er r een: OVERHEMD van, tevens §>eythatie. ■ff- W.--TH. KRUYT, - Noordcioleudwarsstr. 30. Scheepvaartkantoor vraagt - STENO-TTPISTE voor halve dagen. Kennis van Engelsch verelscht Br. onder no. 3011. aan Adv. Bur. Wyt,. P. de Hoochweg no., ÏILL:^"-. Bij drukkerij Chevalier, Piefcstr. 20, kunnen nog mesjes geplaatst "worden voor vouw- «n carton- nagewerk2aamheden. Aanmelden; fcusschen 8 en; 5' uur. Mevr.Dr. ZAAYER—MES vraagt- KINDERJUFFROUW by 2. meisjes, 3 en 4 jaar. Dagmeisje aanwezig; Lisrtiplein 11, tel 46387 Gevraagd: VROUWELIJKE KRACHT 16-18 jaar, bekend,, /met machlrieschryven voor onze expeditie-afdeeling. Goed handschrift vereischt. Aan- mekien tufschen lü-ii;uur; CHEFARO, Keileweg 8 Rotterdam-W. '- 'v Actief vertcerowoordlfer, ruime ervaring fijne vleesch- waren, boter en kaas zoekt passende werkkring. Br.no. 1750 bureau v. d. bi. -• EEN pakhuis te huur gevraagd of te koop, omtrek Noordplein. Br.' no. 1753 bureau van dit blad. Rivièra-Hal :,L Zondag Ï6 Dec. 1430 uur Rivier a-temperatuur To«PnPh»rten 8 f 2.10 (lach »<«d. Wuitol) ^Yèlrlr^gbjkrbij Ucbtca*uer, Nw. Binnen weg 257b; Snoek, ;Coo)«tngel A IfiSIinnnU, Befjer'«nd»chel.29; Portier Diergn»rd«. niöin$ dagelijks Fonda nl KranijeslOOgr 20e Choc. Sneeuw- kransjes lOOgt 25® Praline Kransjes100g(25e BonboiU{6 «oort**)! 00gr 25e Ondergeteekende adres abonneert zich voor ten minste 6 achtereenvol gende nummers op het nieuwe modeblad ^ella' a f 0.40 per nummer. Handteekening Dit formulier moet wor den gezongen aan W. D. Jong, Stationsstraat 25a te Pijnacker. ■Oi«6 .JNVOKA" Alle leden die sinds 9 Mei 1940 verhuisd zijn, worden verzocht hun nieuwe adres op te geven a. d. secretaris: G. H. v. d. Velden, Mathe- nessorweg 18 a, Rotterdam, zulks in verband met plan nen.;.' tot voortzetting of liquidatie y. d. vereen!ging. 'HET. BESTUUR. Op 12 December a-s. organiseert de Hulp Actie „Schelde- mond" Walcheren en Westelijk Zeeuwsdc Vlaanderen van de Zeeuwscbe Ver. „Zeelandia" een STRAATCOLLECTE ZIJ doet een dringend beroep op de Rotterdammers om zich in grooten. getale op te geven als collectanten aan het Secretariaat, Oostzeedijk 222. i\ u is het tijd voor de Rotterdammers om een eereschnld in te lossen!!! - Dansschool C. J. van Gooi vanouds Noordsingel 196a, Rotterdam Begin Januari 1946, aanvang der nieuwe leasen uitsluitend in het nieuw gerestaureerde pand Jonker Fransstraat 37, Telefoon 26424.Inlichtingen co inschrijvingen van heden af dagelijks aan bovengenoemd adres. PrivÓes eik gewenscht uur Privé en correspondentie-adres Goudscheweg 10a, R'dam NAAIMACHINE DEFECT? Mathenesserplein 20 - Telefoon 3809 „De beste reparatidnrichting van Rotterdam sinds 1868" LEVENSMIDDELENBEDRXJF TS ROTTERAM vraagt voor spoedige Indiensttreding "."I®, FILIAALHOUDER, die aan de vestiglngseischen voldoet. 2e. Eenlge KRUIDENIERSBEDIENDEN-BEZORGERS plm. 2025 jaar. 3e. EENIGE MEISJES, 15—15 Jaar, als Leerling-Winkelbediende. Brieven met uitvoerige InUchtingen. onder no. 4401, Adv.bur. Gebr. Gevers, Zaagmolendriffc 35a, R'dam, Opslagterreln thans ZaJmhaven bij WUIemspIdn Kantoor NIEUWE BINNENWEG 303a GEVESTIGD SINDS 1910 Koopt als voorheen a contact oude en bruikbare metalen, hijsch- en ankerlieren, ankers, kettingen, touwwerk, zeildoek.- enz. TELEFOON 32975--1S373 Bij den Distributiekring Rotterdam bestaat' gelegenheid tot plaatsing in tijddijken dienst van .van 22—40 jaar en van ongehuwde van 22—30 jaar Vereischten; H.B.S. of Mulo en kantoorervaring Aanvangssalaris voor gehuwdenf 1624,— per jaar plus eventueel kindertoeslag; voor ongehuwden f 1494.— venn. met Jeugdaftrek indien jonger dan 24 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk onder letter D met opgave van opleiding, ervaring en leeftijd ie richten aan Bureau Personeelsvoorziening,» Raadhuis, Rotterdam Wjj vestigen er de aandacht van onze geachte crfnehie*"5 j 9P»dat onze handdsnoorn1 o°°r nay verige cxxiCUrrenK11 wedt misbruikt en 'riagebodst Wy Zullen dezeoneerlylff ^njrrenten qerechtely* "^volgen. -W Or, ck noxm. GÜBE bfeïgert namaak.' Ook zij hebben lang genoeg hun snavel moeten houden, zaten op hun doosje zwegenMaar dat is nü voorbij! Mag ik hen voorstellen: Mijnheer Pel en Juffrouw Kaan, Erdal'e reclame- Pelikanen, die U voortaan vaak genoeg iets te vertellen'zullen hebben. SCHOENCRÊME Pm 23 ct. ITEDERLANDSCH FABRIKAAT H.Y. MIJ. root WnvBTwcrMng Erdaifibrlak, Amsreloort Reparaties aan porcelein en aardewerk N.V. STOORrWASSCHERIJ V.h. C. D. DOEGH éi Zn., Bellevoysstraat 75, Rotterdam, Teï. 32631. Op MAANDAG 17 en DINSDAG 18 Dec. ,a.s. - kunnen onze KLANTEN wier namen beginnen met: A, B, C, D, E, F, G, H.-Ï, J, K, L, waschgoed. bezorgen. Per zending boogstens 10 kg., alleen platte goederen dus geen UJfgoed. Wel over hemden en boorden. Afgifte van waschgöederen: jan van Vucbtstraat 16 (achterzijde fabriek) 'van 5-j3 en,van .1-4 uur Gezocht door Jong kinder loos echtpaar, goed gexnen- b Deer de zit- en slaapkamer, met of zonder gebruik van keuken, llelst centrum, jjr. te richten onder letter G aan de Directie van de N.V. Magazijn „De Bijenkorf1 ER ZIJN WEER GOEDE BOEKEN, O.a.: Maurits Dekker - Oranje.' Trilogie geb. CÓtnpL f 12.50 Herman de'Man - Heilig Pietje. de Booy geb. f s.so Herinneringsalbum van L.JOrdaa»-<J9W-'45> f 12.50 Josef Weber - Het Tweede Leven van. Vesallus: in twee deelen ,compL geb. f 9.60. .',j-v?.;,,..-v~. Astrld Varing - Een Schip konit geladen. De Spotvogel, Kent ge het Landtrilogie, In drie deelen gebon den compleet f 13.50. Trof Mr. W. P. J. Pompe - Het Nieuwe Tijdperk en het Recht geb. f 3.90. Mistletoe, Kerstboek met verhalen van o.a. A. Coolen, A. Donker. K. Schuur. GeHL Prijs f,l.5<J. De opbrengst Is bestemd voor. de H.AJLK.,; VAN BDHL'S BOEKHANDEL^-Goudschesihgel 503, teL Z06E6 wij leveren weer sis van ouds in.rekening courant. ACCOUNTANTSKANTOOR (N. I. v. A.) te Rot terdam vraagt, AANKOMEND ASSISTENT Leeftijd 18; 20 jaar. H-B.S.-oplelding, Praktijk- diploma,-.kunnende typen. SPOEDIGE Indienst treding; geweiischt. Brieven No. 10876 Adv.-Bur. BRAUN, Schiekade 121, Rotterdam. 1 J 'Jtagcn EEN ERVAREN bekend met moderne talen. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties onder letter aan', de personeelleiding n.v. m a gazon ROTTERDAM UctZMnCtUtUfkcc ét U icVo->p^ii« M'4jjc<rn RmK WA* wIm«I En w« RHIZOPON AM5TERDAM5CHE Wjj maken "n nieuwen kap op Uw Kinderwagen. Vakkundig Billijk. Ramseler, Brleischelaan. 130 Een ..drijver^e" waf nop «y>ü* licht en evenzoo h alle zeep nog geen Kloexeep. Wat rullen de Nederlandjche vrouwen blij rijn als het wachter» op Klokzeep en Sneeuwwitxeeppoeder voorbij IsI Welnu dimes, spoedig komt In deze krant de mededeellng, dat Uw winkelier met onze prima producten weer volop bevoorraad iv. ,oor e" huisytSS ZEEPFABRIEK.iOE" KLOK- ,-HEERDE aan alle merken, binnen enkele, dagen gereed» dus geen maanden wachten. Alle soorten NAAIMACHINES TE KOOP GEVRAAGD. Defect geen beïwaar. Grootste Repsratie-rnrichting van Rotterdam ViiSKAMBACttlSSTBAA i 114, TKG 3665S 36 eeot per half pond v-Vblop voorraad: ONTBIJTKOEK abrikozen, ro2Sdnen«i overige 1>...distribütieartikeien f^^,»^:f"'HAVERMOUT op al uw gort bonnen LEVEt UDC Et rt- EFDE I|F tMOORtolft-iEL til. ItLfcl'OON 42X94 - "te carao-.m Chocotodclabrlek „DB BARONIE" vraagt |Xivoor haar aartonaageafdecliDr EEN .IliFFROmv iCARïöflNACEVVEKKSTEES en leermeisje. f: - ER KOMT WEER Te koop aangeboden Klein Pun tlasch toestel S 2 K.W. (tafeltype), 320.-, Br.. No, 4470, iV Ady. Bur. Gebr.: Gevers," Zaagmoien- drift 35a,; -Vv" JONGENS GEVRAAGD 16-18 Jaarvoor 'het_ ver zorgen derexpeditie (in- pakwerk) t Goedhandachr,. verelscht. Aanmerden tus- schen 10 en 11 uur. ■y CHEFARO»; Keileweg 8 Rotterdam-W7, P koopt Oud- IJzer r Bruikbaar Ijzer - Oude Metalen - Oude Rubber Sloopobjeeten Oud Touw Postbox 33 VLAAKDINUEN Telefoon ab05 worden'door ons op d&nkoopvergunning- der R.VJ. gaarne geleverd. Prima service wordt gegarandeerd. Erkende garagisten en tus- schenhandelaren kunnen inlichtingen voor hun clienten bekomen. JOH. de HEER Automobielbedrijf Official General Motors Dealer Admirallteitskade 82 - Rotterdam - Telefoon 27060 .(2 lijnen) Dt rubririj JCogrlrrrtrri" h Dtto botemd VERLOREN Vrijdag 7 Dec. brain glacé heeran handachoen ti.Ll). C. Erznen, Zwaanshals 213a, VERLOREN lederen knker heeren handachoen, Matheneeseid. Ihxh. Malheneaaerdijk 278, Verxneul. WEGGELOOPEN kleine iox-texiier oud 3 mnd. Luiaterend Paauny. Mocklecbcrgl. GEZOCHT eenvoudige kamer met pension door jongedame b.h bJi. het westen der atad.Br.i TE KOOP kindöiledikantnlB nieuw. Haardkachel in prima staat. Baart, 2e jerichostraat 76a. NETTE LEERLINGgevraagd 14 oj 18 jaar, cm in hei vak ta worden opgeleid. Drukkerij Kuyte «Sc Zoon, Joeephstcaat 89-82. in de omgeving Noordsingel door J. KOOTE, NOORDSINGEL 61 - TELEFOON 42194 Voor direct gevraagd prima Hoog stukloon. Verlangd wordt prima afwerking en snelle aflevering. Aanbiedingen persoonlijk of schriftelijk aan Botermarkt 11 te Leiden Voor net, flink echtpaar be staat de mogelijkheid om met exploitatiemaatschappij een pachtovereenkomst aan te gaan betreffende het bedie nen van de garderobesIn groot-gebouw te Rotterdam. Brieven lett. C.E.D., Adv. Bur. STUDIO, 'sGravendijk- wal 32, Rotterdam. Noteert Ueven het nieuwe, adres van-..'" PETER. NOBINO accordeonist,- pianist voor ambulante werkzaamheden.' Bajonetstraat, 36a. ENGELS FRANS Grondig onderricht door ge diplomeerd hoofdonderwijzer In ENGELS: en FRANS (aan beginners engevorderden). Tevens bijwerken leerlingen. Piivélessen, ook ;clublessen!l Walenburgerweg 8Sb. Voor direct gevraagd BAKKERIJ DE KOONING Te Pijoackerstraat. 10 Terstond gévraagdrv^/; ;:-iBmVAME_jKAFSTER: MklsonrPE^^^^tó'tli.wS %8: telefoon^'1273^1^^'#^' Gevraagd: "Voor -directe in diensttreding V ADMIN. PERSONEEL leeftijd 17-25 jaar voor kaart systeem. - - sollicftaties' te richten aan Hoofd Administratie: P.O.D. Crispijnlaan 104. ;yj: dAXucnia^(e.,cU StMa Wetdna tn.uAd/ fauiAisif ITALJAANSCH Nar da steehouwer,.. Leerares M.O., beëedigd traxislatrice ciubie5sen Privaatlessen 3-^ Veria lingéö. Graaf „Flor ls- straar 74, R'dam. -.Tel, :34520. ■f^FUnk'. DA GMEÏSJE^^i „ürriagd iyan£^8~4 y-uuri' Hoogslooo: va-Zondags PIANISTE'"' - Studeerend zanger 35 j. 'bem. P.O. besch, versch.. :z.: (door. omstand Ighvoörz- op tr e den knappe Intelligente, musicien ne,..-". i evens gezellin rJ:; metals. doel'In de; grootste harmonie aarnen Iets op te; bouwen ipdien -y geen bezw.-i'tnl;-foto; wrden .absoluut; discreet behr en-goret onder :xv>,-1809bur; Wij laten fndiê niet In de steek, nu het uit duizend wonden bloedt! Nederland kent zijn taak! U en wij allen tezamen zorgen dat het noodige geld (f. 10.000.000.—) er komt! Breng een otter, door méér te geven I 500500 GEZOCHT per 1 Jwi. nut kosthuis R'dsm-Nocrd (Overschle). Br. met inl.G.Meij, Ceramplein 2, 3e etage, Amsterdam. TE KOOP gevraagd een radiolamp EJi. 12 Telefunken 8 voets. J. A. v- Riel, GafTelstraat 87a. Heerenhui? te Voorburg te koop, bev. 6 k.f 2-keukens, enz. Ruim vrij uitzicht. "Bij tramhalte, zou geheel ont ruimd kunnen worden, geb- verd. Koopprijs 19.060.— Br. no, 1817 bur. Het Parool. Te koop", gevr.Meubelen, schilderijen, kleeden, enz. N. spaan, Nwe, Binnenweg 300, Tel; 32159. C. JAMIN N.V. vraagt voor. direct nette meisjes, hoven 16 Jaar, voor lnpakwerk' en lichte iabrlekswerkzaamh. Hoog loom Zich aan te mel den met Laatste ontslagbewijs lederen werkdag na 2 uur (behalve Zaterdags), Hugo de Grootstraat 41. Te koop gele boxetreu, leeft. iVi j. oud, prima hnis-waak- hond. Frans Stevens, "boxer- kennel, Krallngen. Krallng- scheweg 246, tel. -22588. Te koop heerenwinterjas nw oude kwal. m. 56, Rochussen- straat' 285a. - kooppop. led.compL, ■windjack, pop.stoeitje,-schaat sen. Gevr. boekenkastje' of rullen. Marentakstr. 59b, Energieke jongeman. 21 Jaar zakelijk aangelegd, zag zich gaarne opgeleid tot vertegen woordiger, onversch. welke branche. In bezit van; Mulo- diploma. Br. no. 1806 bur.: Het Parool. Gevraagd „onafh. hulshoud ster, 40-5(J jaar, P.G. p-a; H. HagendIJk, West Varkenoord- scheweg 177b. Rotterdam-Z. Te koop Dictaphone merk Transcribing ..Machine Dicta phone Coporation New-York model lOxsole, type B. Br. có. 1604 bur. Het Parool. Gevraagd ledikant m. of z. bed en dressoir. Rietveld, Zwaanhals 69b. b 1 Te .koop l pers, ledikant m. spiraal en bed f B0. Klinge, Zaagmolenstraat 124. Dansacademje le Weenastraat 13 TeL 49377 BEGIN JANUARI-AANVANG NIEUWE LE8SEN voor Eerstbeg., Gev., Gehuwden en Scholieren Inschr. dageL van 2—1 en 79 uur BEL OF 30799-30380 FRANS V. cL. BOGAERDT Jr. Weubtl- en Stofteen parateür. cratls advies en prijs voor reparatie aan aUe M ubelen. Bedden, Karpetten, Tranloo- pers, Vloerbedelcklng, Gordijnen, enz. Essenburgstraat 26c, v. Spejjkstraat 86U. CAROSSERIEBOUUTERS gevraagd (houtbewerking by A.NOOTEBOOM, Kerklaan 9, KetheL Te koop gevraagd: lichte gesloten - bestel-auto of personenwagen of motorcarrier TEMPO, Stationssingel 4, Rotterdam, Telefoon. 47951. VAKGROEP GOUD- EN ZILVERSMEDEN - >v .7 i Kring Rotterdam y, Het- secretariaat nu telefonisch bereikbaar onoer No. -33105. - J/' W. SAUéR, Werkhoefstraat 15,' 1 Ammanstraat'^hoeki Diergaardelaan. lï,winterjas en costuum, pr, staat, vooroorl.. wegens om- standigh. aangeb, t 85.— p. stuk. v. d. Kubbe, Oostmaas- laan 113a, na 6 uur. Bijwerken, Leerares M. O., werkt leert.. Gymn,;H.B.S, en Mulo bij. Br., no. 4409 Adv bur. Gebr. Gevers, Zaagmo- lendrlfti 35a, Rotterdam. B, z. a. dame-huishoudster volkomen In staat de huisvr. In alle opz. te verv. en zoon. leiding ie geven aan person. Br, no, 4412, Adv.bur. Gebr. Gevers, Zaagmolendrlft 35a, R'dam.- Te koop aangeb. 'pr. dames- wintermantel 42-44 75.-, lan ge led. heerenjas, dlv, schaat sen, leder montuur. Event, rullen tegen pappen, Verwey, Wm. Buytenwechstr; 181c. Te koop "Wallaby bontcape 300.-, antiek bowlstel. 150.- ledikant met spiraal en ma tras f. 50.-.Plaswijklaan 6, tel. 44696. - Wcningruil, ben. huls met soxisterratn, 3 kamers, keu ken, zeer gesch. voor kL be drijf, voor mod. vrij boven huis of belétage met slaap étage, liefst Bergpolder, B1ÏJ-' dorp of H'berg. Xnl. 'geeft, tel. no. 46636. Nette j. vrouw z. k. zoekt betrekk. als h ui sh o u ast er bij heer alleen, 1 kind geen bezw, leeft.-36-40 j. event, la ter huwèi. Br. no. 1805 bur; Het Parool: Mooie schilderijen aangeb. ook ruilen voor radiotoestel, rookwaren of iets anders. Koraalstr. 16a. bij Kleiweg R'dam-N. Kok hofm. g. v. ged. den oor log chef-kok, centrale keu ken, leeftijd 35 j. gew. klein en; grootbedr. leiding te ge ven, ruime erv. zoekt een passenden werkkring. Ook can tine bedrijf. Br. Llsch- bloemstraat 91b, R'dam. (VonïngrulL Vrij h. Rotterd. dijk ruilen v. gr. woning R'dam. A, v. Arenthpls, Hal- leystx. 50. Schiedam. Gevraagd zit-staapkamer met keuken. Br. no. 806Bur. R. N.' Hillevlietn. r. Heer yr. net kosthuis kl. gex. Br. nó. 897 bur., R. N.i Hille- vllet 7.v Huwelijk. Dame (wed.) P.G. CO j. zoekt kennismaking m. bescb. heer. Br. no. 802 bur. R. N. HlHevliet 7. Kamer met pension gevr. Br. no. 805 bur, R. N. Hille- vliet 7. 2 J. dames zoeken thuiswerk, onversch. wat. Br. no. 1789 bur. Het Parool. Rullen. Salon ameubl. (pullm. veering), pr. staat v. goede plano, tel. 44227. Terstond gevr. beschaafde Meld-Huishoudster, kl. gez.. Zondags vrij. Br. no. 1782 bur. Het Parool. Dame b.b.h.b. zoekt zit- sla3pkamer m. pension. Liefst omg. Dijkzlcht. Br. no. 1783 bur. Het Parool. Ruilen. Vrij huis te A'foort voor groot bovenhuis te Rot terdam. Br. Aulman, VUet- laan 46. R'dam. Nette verkoopster zoekt pr. werkkring. Liefst confectie Br. no. 1786 bur. ParooL Zakenman vlot type 40 J. z. kennismaking m. sport. dame. Br. no. 17B5 bur. Het ParooL N'et meisje gevr. boven 18 J. van 8 tot 2 uur. Mevr. Sluis, Bergweg 89a. Net V.. meieje. 23 j. wcnscht netten vriend, voor gez. omg. cn dansles te nemen. Br. no 2787 bur. Het Parool. Besch. J, vtduw P.G. m. 2 meisjes wenschtr ser, ken nismaking m. n. heer of wedn. 1 of 2 kinderen; geen bezw., leeft. 35-45 j. Br. no. .1784bur.Het -Parool.' Huwelllk. Heer plm. 50 j. Geref. G. knp. versch.. fl. post., n. onbem. g. positie, wedn. geen kinderen t,z.L kennisrn. m. kn, Heft, da- 1. n. onbem. plm. 40 J- of J. Bri; m. lev. beschri en foto, -op eérew. retour no. 1798 bur;Het Parool. Rullen üzzlnkbare „Singer" trapnaalmachlne voor hoogé Eng. kinderwagen. Wil kin derwagen ookgaarnekoopen Br.' no. 4414 Adv, bur. Gebr* Gevers, Zaagmolendrift. 35a, Rotterdam. Wie ruilt eetservies yoor.m'n garb, jongensjas, leeft. plm. 16 jaar.. A. de Man, le-Fijn-' ackerstraat 3la. Handelskantoor vraagt Jong ste bediende fnnl. oi vr., ca.; 15 Jaar voor IJdhte Icantaor- werkzaamh. Tevens gevr. chauffeur-expeditieknecht. Hltv. br. na. 1310 bür. Parool. Te koop aangeb. een wandel wagentje. Te bevr. W. HeiJ- man, Bergschelaan 149, Noord Aangeb, prima vooroorlog- sche stofzuiger sleemodel, of cassette (lï-personen) voor een L g. st.-. z, radio, event, bijbet. Br. No. 1812 bur. Het Parool. Te koop 3 w, smokingjasjes 48. Provenlemlngel 29 a. koop een ouderwetsch koperen haardstel f 156. H. L. V. 't Sant, Claes vriesetaan 131b, ben-huls. Ben. huis Dordtschelaar. rul len voor huls omg. Putsche plein of Fleinweg. ook wel bovenhuis. Br. no. 1835 bur. Het Parool, Nw. damesfiets.- schrljfbur.' tafel, 4 stoelen, 2 pers. op- klapl>ed, auplng matr, alles mass, eiken voor 2 pers. slaapk. .ameubl, Br. "no, 1822 bur„ Het Parool. Zakenman 42 Jaar .werxscht correspondentie met vlotte jongedame; metv:-1.'opv; Br. no.-. 1824 bur. Het -Parool. Net persoon leeft,:.44j.m, vasté positie zoekt'- znette' bulshoudster kind geen'bezw.' Br; .no, A182B bu r.He t - Parool. Heer.yyr.AzIt-slaapkamerm. of z. pens. 5 Goede stand." Liefst UJIJdorp. Br."JM>;<180l' B uii'5 Bet; ParooC:^d%?Kv|:i&s^; Te koop accordeon plahOk.- j.z-gst. 32 bas. P.' J. BJans, Nwe Binnenweg 441b.; electr. bel. -•••• Zw. velours damesmantel rijk met Breltschwan's Persianer gegarneerd tri. 43 en Singer handmachine In ruil voor r een kasregister met bij bet.-;v: Br. no. 1797 bur. Het Parool, j. wed. vr;. ongem. zit-slaap- Kamer m. "gebr, v. keuken, gen. eenig licht hulsh. werk te verrBr. no.. 1794 tur. Het Parool. Gevr. kantoorbediende (Bij.' Diploma M.U.L.O. en moch. schrijven. Kennis .van hoek- houden gewenscht.. Leeftüd ong. 18 J. Sollicitaties, schrif-:. telük onder no ,1795 \bur. -v Het Parool. Te koop wintermantel, grlj- ze ruit m. 38, Wijntjes. Beu- kélsdlik 42a.-. Gevr. ongem. kamers met>v keuken of gebr, v keuken, door jong echtpaar (ambt.) Ln R'dam. Br,P.---c..,v - de Reus, -p ;oVoet J esst raa t 73e. R'dam-Z.J Ruiten voor Daraeslcieedlng z;: g. Q.n. H. cost., winterj., werkbr-KBr. j, heeren sch. 42. Ook te koop. Geenen, Mr. Arendstraat 39 a. Gevr, voor dame alleen ong. ongest. zlt-slaapkamer ,;;met badkamer" of gebruik badkö- mer. Br.No. .1815 bur He t Parool. Musicus, wonende' Schled, Singel, die omstreeks 16:Nov. kaplaarzen ja .ruil aanbood, wordt verzacht zich nog maals met hetzelfde: adres in verbinding té- stellen,«cvtel.';'t 23929. - Ter overname gevr... 2 pers. Uzeren ledikant met „spiraal, Br. no. TSZl bur. Hef-'ParÓÓL-'t Geyr. net melsj e van 9—3;u;,i\= In gezin van;:2^;p«r8;yGoedrt Idón. Breitnergtraat: 60a;;ben.' HBishoudstcr,;^b.z.a.„ gcsch.; vrouw, :32 p.'"'(eJscherés),-Jon-;; geh'Si D !y J .ï-i m e Is J éi, 6 'j J:£ Go e dé- bètófgaat^dóféyerdiéhsj^^ Br. no,„ 1837.vbur,« Het Parool,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4