Een schouwburg in aanbouw „Onze voorstellen gaan verder dan de dominionstatus" VRIJ, ONVERVEERD J Pr. van Mook: Dr, v, Mook komt vandaag naar Nederland Betere mogelijkheden tot overleg Een jaar van lijden en teleurstelling Achtec het nieuw K Kolen voor de Ministers Beulen van Belsen terechtgesteld Minister van vrijwilligers op „Het gaat om de eer en de toekomst van Nederland en Indië beide" Strijd om de bovenste plaats in district I Schoolgeld 1945 vast gesteld Bevio in Berlijn Het volgend seizoen is zij klaar Het daagt t/aoe dt vtouw POSTZEGELS -mm /V; /ï/SÖSiS REDACTIE EN ADiL EEN DRACTITS WEG 4: ROTTERDAM. TELEFOON 25430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL S 4— LOSSE NUMMERS 10.10 Ban ld er: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Gtro 1153 ten name van Amsterdnmsche Bank HET PARGDI ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHTEDAMSCHESINGEL No 42. ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27859 - 24155 24155 243fli ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL EE. 21153 INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF. 21158 VIJFDE JAARGANG No. 220 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken. ZATERDAG 15 DECEMBER' 1945.': |f|f' Huidige conflict allereerst een aangelegenheid tusscher. Neder/anders en Indonesiërs Dr. Van Mook heeft gisteren tijdens zijn wekelijksche persconferen tie medegedeeld, dat hy Zaterdag naar Nederland zal vertrekken. Hij voegde er aan toe, dat liij verwachtte, dat tijdens zün afwezigheid, wanneer dr. Idcnburg zijn politieke vertegemvoordiger zal 2ijn, verdere, besprekingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs plaats zullen vinden. Op de vraag, of hij bereid was zich te houden aan de beslissingen van de „Vcreenigdc Volken" ten aanzien van het huidige conflict, antwoordde dr. Van Mook: „Ik ben er meer toe geneigd een uitweg te vinden door directe besprekingen dan door een beroep op een orga nisatie, die volgens de nieuwsberichten in haar eigen gelederen de eens gezindheid nog niet geheel gevonde n heeft".- Dr. Van Mook zeide voorts, dat hij dacht binnen drie weken terug te zijn. Ten aanzien van de tweede regeeringsverklaring in de Tweede Kamer verklaarde hij, dat het niet Juist was te zeggen, dat Soekafno ongevraagd bij de eerste samen komst aanwezig was geweest. De ultnoodiging was toen gericht ge weest tot .allen, die wilden komen. H\J herhaalde, dat verdere be sprekingen tijdens zijn afwezigheid konden en fraarschljnlijk zouden worden voortgezet, en hij voegde er aan toe: „Ik heb mijn reis uitge steld, omdat erop een bepaald ocgenblik contacten waren met de republikeinen en ik wist niet, hoe deze zich zouden kunnen ontwik kelen. In de algeloopen week zijn meer besprekingen met de republi keinen geweest en meerdere zullen waarschijnlijk volgen." Op het oogenblik bestaat er een betere mogelijkheid tot overleg. Ten aanzien van de verklaring van Sjah- rir, zelde dr. Van Mook, dat deze voornamelijk een herhaling was, terwijl de antwoorden van Sjahrir op de vragen, die hem gesteld wer den na zijn voorlezing van zijn ge schreven verklaring, gegeven kun nen ziln onder den druk der vra gen.. Het huidige conflict is aller eerst een aangelegenheid tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs. De Engelschen treden hier op als vertegenwoordigers van de „Ver- eenigdc Volken". In antwoord op een vraag ten aanzien van de., vragen In het Brit sche parlement, of de Nederlander* den Indonesiër» een dominion sta tos hadden aangeboden, vraarbU La boer led en de Nederlander» had den beerftiseerd, antwoordde dr. Van Mook, dat hfj In feite geloofde, dat onze voorstellen verder zullen gaan dan de dominion status, aangezien zij het deelnemen aan de bultcn- landsche politiek van het Konink rijk In zich sluiten. Via het radiostation van de ge allieerden te Batavia heeft dr. Van Mook in het Nederlandsch en daar na in het Engelsch een rede ge houden. „Landgenooten zoo zeide hy nu ik aan het eind van het. jaar voor een kort bezoek aan Nederland moet- vertrekken, omdat de onge looflijke moeilijkheden en verwar ring in den toestand hier een mon deling overleg daarginds noodzake- Japan in de smeltkroes Terwijl in Europa alle aandacht utgaat naar het Duit9Che probleem, blijft het oog der Amerikanen aller eerst gericht op Japan. Tot nu toe wordt dit land practlsch door Ameri kanen gecontroleerd cn, hoewel er nu een geallieerde commissie naar Tokio onderweg Is, die o.m. Rusland en ook ons land omvat, ziet het er niet naar uit, dat in die situatie veel verandering zal komen. ;111. Het probleem Japan ls moelUJKer nog dan het Duitsche. Daar zijn de obstakels van de tooi en 't schrift (l) die ten direct contact bijna onmoge lijk maken. Ernstiger nog is. dat de Japansche ideologie, het „Japansche fascisme", zooals men het wel eens simplistisch genoemd heeft, veel meer in den volksgeest verankerd is dan hot Duitsche. Het is ln Japan niet de moderne politieke verpakking van *n ouden mlLitaristischen geest, gelijk ln Duitsehland, het ls daar de on onderbroken voortzetting van een met den staat vergroeiden godsdienst. Een zuivering ls haast onmogelijk, aan gezien er geen ambtenaren zijn en ruimer genomen, zelfs geen intellec tueel. dlc niet op een of andere wijze sjintoïst ls of ls geweest, wat men hoogstens kan doen ls de maatschap pelijke lagen door elkaar gooien en daardoor breken: hen, die tot nu toe de physieke macht uitoefenden de politie en het leger, beide geënca dreerd door de ruwe militaristische samoerai-kaste - uit deze functie ::fVverwijderen en een nieuwe politie op- V houwen uit aUe elementen, die ln elk geval tot nu toe van de physieke machtsuitoefening uitgesloten waren. Iets is ln deze richting gebeurd en dat ls belangrijk, want door de Sa- moeral uit "nun functies te verwijde ren, breekt men niet alleen hun uiterlijke macht, maar ook hun re laties en is deze onzichtbare /aanvul ling van hun zichtbare macht, die zoo drukkend werkte, een maatregel van verdere strekking dan de ont eigening van het gTOOt-grondbezit. Hiermede wordt werkelijk een der krachtbronnen van het imperialisme aangetast. De zoons der landhongerlge boeren vormden het meest revolutio naire element ln het Japansche leger. De dochters, vaak aan de fabrieken verkocht, leverden 't slavenmateriaal voor de Industrie, wier geforceerde export de Japansche verovering ls voorafgegaan. De spits van het Ja pansche groot-grondbezlt was ver- vlochten met den top van het bank- 'i kapitaal en hierop 'was eenmonopolie' /gebouwddat^;:dobr;: raiddel-:: Van', een $8CKaarateIoözofeculatie-polltlek |iniet\alechtii de" boeren^rnaar. feitelijk lijk maken; zou ik niet willen gaan, alvorens een paar woorden tot u te hebben, gericht. Ik ben er zelfs eer der toe gedwongen, omdat het over- winningsjaar 1945 voor de meesten van .u een jaar van lijden en te leurstelling is geworden. Dat het voor Nederland en Indonesië zoo erg zou worden, zou niemand heb ben, kunnen vermoeden, Het bljjft daarbij moeilijker, dan ooit voor leder individu de situatie te overzien en er de oorzaken van te doorgronden. Door de ellende, die nog steeds door velen geleden wordt en door het gevaar,dat hun nog steeds bedreigt, is het begrijpelijk, dat velen van u vervuld zijn van bitterheid en teleurstelling en een uitweg zoeken in de critiek. Maar het antwoord Voor hen allèn is, >dat hetslechts zeer langzaam kan gaan." Dr. Van Mook zeide voorts, dat in de eerste maandenna. de landing der geallieerden de veiligheid van geïnterneerden en gevangenen al hun aandacht in beslag nam. Het vraagstuk ls echter nog slechts voor enkele duizenden opgelost, na een groot - lijden en na bijna ondrage lijke spanning, en zelfs toen waren nog velen het slachtoffer, geworden. Nog duizenden bulten de .'••OS'veiligheidszones. Naast al deze - groepen werden tienduizend andere; ^Nederlanders, Indonesiërs en Chirieëzen-- bedreigd! Er zijner nog steeds "duizenden in het binnenland van Java, buiten-de veiligheidszönes. Wanneer 'inen denkt aan de' opstandigheid-tegen zooveel ellende, diegevolgd zooveel onrechtvaardigheid, veroor zaakt, door- den vijand, dan.-thoet men ook denken aan wat onze Brit se!» en Britscii-Indische geallieer den, die ook ver van huis zijn en die het in die Jaren in de jungle van Birma hard te verduren hebben1 gehad, hebben bereikt door moed en zelfbeheersching en niet zonder eln- delooze opofferingen. De krijgsgevangenen bulten Indië hebben ook moeilijke tijden gekend. Het scheen, dat er in dit eens zoo gastvrije land voor hen geen plaats was,'Het is. zelfs nog moeilijker op nieuws van verwanten te moeten wachten, wanneer men aan slag wil. gaan,; v \_;t. De toekomst aan de i-V.jongweffl."* „Een nog moeilijker jaar ligt voor ons, zoo ging dr. Van Mook verder. Het zal. een -jaar zijn van vechten tegen destructieve krachten, maar ook een Jaar van opbouw. Het In donesische vraagstuk kan niet op gelost worden zonder het bedwin gen van wetteloosheid, maar het kan ook niet opgelost wordendoor den strtfd van het eene volk tegen het andere. Het oudeIndië zal nooit terugkeeren, maar in het nieuwe Indië moet plaats zijn voor allen, die hier thuis hooren, hetzij door geboorte ol door afkomst. Deze veranderde wereld vraagt nieuwe jonge krachten. De ouderen moeten plaats maken, hoe hard dit ook móge zijn na de bittere jaren van bezetting en gevangenschap. Maar veranderingen kunnen slechts door jongeren worden aangebracht. Zij zullen ontdekken, nadat de mist van wanbegrip en verwarring fc op-, getrokken, dat zij voor een groot deel kunnen bouwen op hetgeen hun' voorgangers gepresteerd heb ben Zij zullen in staat zijn de fun damentele krachten van beide vol ken in constructieve banen te lei den. En zij; die niet in staat.zijn, volledig deel te nemen aandit her stelwerk, zullen de voldoening^- ben te weten, dat veel van hetgeen zU verricht hebben, gespaard kan worden voor de vernietiging- Moge het onzen beiden volken ge- POTIV Üjn MO Mook elkaar te vinden enmObe in 1948 de werkedlijke vrede her steld zijn. Moge dat jaar ieder de voldoening brengen, die wij aken wenschen." Op het oogenbUk doen in den lande geruchten de ronde als zou den enkele ministers-groote hoe veelheden brandstoffen zwart ge kocht hebben. De regeeringsvoor- lichtingsdlenst deelt mede: Het Rijkskolenbureau heeft bij alle ministers thuis opgenomen, welke de minimum hoeveelheid brandstoffen ls, die iedere minls- •fèmoo&lg heeft om zich 's avonds thuis ln - zijn werkkamer, aan de staatszaken te kunnen wijden. Vanzelfsprekend varieeren deze hoeveelheden.sterk al naarmate de mogelijkheid van stoken in de verschillende woningen. Op. basis hiervan 'isaan de ministers een bepaalde hoeveelheid brandstoffen boven het rantsoen, toegewezen. Het was ons', al «énigen tijd be- .kend, dat geruchten van dezen ;aard de- ronde dedën en vandaar .dat wijbe zaak- hebben onder zocht/ In beginsel achtén wij het alleszins redelijk, dat de leden van het Kabinet., die, man voor tr?an,_ een bove'nmenschelijk 'zware "taak'te vervullen hebben, wat ex tra-brandstof krijgen.', om een werkkamer te kunnen verwarmen. Toen. er; toe wérd overgegaan,'hun die extra-brandstof te verstrek ken, had men, ter voorkoming van geruchten, een'korte zakelij ke mededeellng eigenerzijds moe ten uitgeven. Door dit na te la ten heeft de Regeering helaas zelf ruimte voor geroddel geschapen. Het is reeds daarom nuttig, dat de zaak uit dé doeken wordit ge daan. Overigens varieeren de toe gewezen exfra-hoeveeiheden van plm. 20 tot plm. 50 mud per geval, hetgeen toch bij. het publiek "het gevoel moet wekken, dat niet de alleruiterste zuinighéld Is be-, .tracht. "V i Kunnen wij mét dit laatste voor behoud de extra-toewijzing aan de leden van het Kabinet wel begrij pen beter warë 'de indruk ge weest van de mededeellng, dat de ministers des 'avonds hundepar tementale werkkamers gebruiken onverdedigbaar ls, dat ook offi cieren van het Militair Gezag (dat per 1 Januari van de baan ls) ex tra-kolen hebben ontvangen. De Instantie, die voor dit cadeau aansprakelijk, ls, dient hardhandig op de vingers te worden getikt. De voorbereidingen tot een nieuwe partij (Van onzen parlementairen rédacteur) Naar wü vernemen, zullen de onderscheidene delegaties der par tijen, die sedert eentgen tijd onder handelen over :een samensmelting, op 29 December voor het laatst bijeenkomen.Er is gegronde hobp, dat zij dan totvolledige: overeen stemming zullen geraken. Eenlge punten zijn nog.niet opgelost en ook moet er, nog beraadslaagd worden over de uiteindelijke redac tie, van het beginselprogrammader 'te stichten nieuwe partij. Het ligt in de bedoeling, dat de delegaties het; alsdan; bereikte re sultaat ter goedkeuring zullen voor leggen aan de partijbesturen c.q. partijraden, waarna de aangelegen heid in openbare discussie zal ko men in de partüvergaderingen. Er wordt naar gestreefd deze vergade ringen in de eerste helft van Fe bruari tehouden. Uiteraard ligt de definitieve beslissing ln handen van de leden. Er wordt bij de besprekingen fen voorbereidingen de grootst moge lijke spoed betracht, ten einde te bereiken, dat alles in kannen en kruiken zal zijn voor het begin der verkiezingscampagne. De elf verdachten van het proces-Bergen Belsen, die ter dood veroordeeld werden, zijn Donderdag in de gevangenis van Hameln door ophanging terechtgesteld. Elisabeth vol- kenrath was de eerste die moest sterven, een half uur later gevolgd door Irma Grese. De executies begonnen 's mor gens om halftiem en duurden tot ongeveer vier uur. De ge vangenis stond onder strenge bewaking van Britsche en Duitsche politie, "i Voor de executie was de Britsche scherprechter Pierpoint speciaal uit Londen overgekomen. Naar verluidt, heeft de terechtstelling hem 10 pond sterling opgeleverd. Tot het laatste oogenblik behield Kramer een optimistisch geloof in zijn goede gesternte. Klein en Höss- ler bleven volkomen onverschillig. Diepbewogen daarentegen was Irma Grese, die sedert haar veroordee ling niet opgehouden had te snikken en t« blctden. Nederlandsch koopvaardij- officier onderscheiden Voor de eerste maal in de ge schiedenis der Nederlanclsche Koopvaardij heeft" een Neder landsch officier uit handen van Koning George op Buckingham Palace het .distinguished ser vice cross ontvangen. Deze eer viel te beurt aan hoofdmachï- nist Willem van der Zwan van de voormalige f „Koningin Emma" van de maatschappij Zeeland, dat aanjviijwel alle Britsche invasies, zooals bij Nar vik, Dieppe, in Noord-Afrika, op Sicilië en Normandië heeft deel genomen. t i De minister van Oorlog deelt bet volgende mede: In mijn radiorede van 28 Septem ber 1SW5 werd door mij medege deeld, dat ik voor de taken, welke ons leger in'Indië te wachten staan, nog 15.000 oorlogsvrijwilligers zou noodlg hebben. Nu in de afgeloopen periode met het oproepen dezer oorlogsvrijwilli gers een begin werd gemaakt, is ge bleken, dat zeer velen aan dezen oproep geen gehoor meer gegeven hebben. Dit is begrijpelijk. Immers, zij, die' het langst op hun beurt hebben moeten wachten, hebben in verschillende gevalien werk gevon den. Er is hiervoor echter nog een be langrijke oorzaak, namelijk dat tal- looze oorlogsvrijwilligers, die als eer ste voorkeur dienstneming, bij de luchtmacht, marine of mariniers te kennen hadden gegeven, niet bereid bleken, deze voorkeur te wijzigen en zich voor de voor Indië bestemde troepen te doen Inschrijven ondanks het feit, dat er voor hen geen plaats bijhet dienstvak hunner keuze be schikbaar, was. -2- Het zaI niet mogelijk zijn de Passiespelen te oberammergau, waar voor ook bet buitenUmd altijd gïoote belangstelling toonde, /de komende lente te laten doorgaan. Drié ui-tvoe- renden AloLs Lang (de Cbrislusver- tolker)Arani Rutz (Maria) en W1U1 BiesJlng (Johannes) hébben, daar zij actieve leden van de nazi-partij wa ren, van de ^merikaansche politie geen toestemming gekregen /om op te treden. Zij zijn trouwens nog ge ïnterneerd. het géheele japansche volkuitbuitte. Tusschen den top en de boeren zweef de een. apparaat/van tusschenperso- nen," half zakenmannetiea,hali pach-' ters én deze' middenstanders, die: ge/, heel afhankelijk waren van/de feodale agrarische wanordening .leverden de Inteilectueelen en half-lntcllec.tueelen voor bet sjlnto-kadër. De hervorming ontwortelt ook hen cn. treft .daarmee het regiem tn het hart. - Hoe de uit werkingzal/zijn1 moet de toekomst Ieeren, maar men "kanvAvel .zeggen, dathqt.Amerlkaansche.beEtuur.hoe- weliLangzamer'opgangRckoincim'lri. radicalLsme .,niet-.onderdoet yoor:.;het. BIJ K.B. is de Schoolgeld- regeling van 1945 vastgesteld. Indien men minder dan f15 per jaar inkomstenbelasting betaalt, behoeft men geen schoolgeld te betalen. Bij een Ink. Bel. van f 100 bedraagt het schoolgeld f 5,75 per jaar. Bij f 150.— Ink. Bel. 17.25 p.- Bij f 200 Ink. Bel. f8.50 p: j. Bij f250 Ink. Bel. f 9.50 p. j.Bij f300 Ink. Bel. f 11 p. j. Bij f350 Ink. Bel. f 12 p. j. Bij f 400 Ink. Bel. .113.50 p. j. Bij f450 Ink. Bel. f 14.50 p. -j. Voor uitgebreid lager onder wijs bedraagt het schoolgeld 4.50 bij een Ink. Bel. van ƒ15; tot f 42 bij een Ink. BeL van f450. - -v* /v.: Bij gewoon Lager onderwijs is 'tmaximum schoolgeld- f 100. Voor U.L.O. onderwijs f300 per kind per jaar. De Gemeenteraden zijn, be voegd deze bedragen door. toe passing van een vermenigvuldi- gingscljfer te verhoogen, met dien verstande echter, dat de hierbij genoemde maxima niet worden/overschreden. Rotterdamsche derby op Spangen De vorige Zondag is yoor de voet balsport verloren gegain cn dat is heel. Jammer, want wegzuilen onzen tijd; dit seizoen broodnodig hebben. Verloren Zondagen kunnen we werke lijk niet. meer hebben. 8et zal echter de vraag ztn of er morgén veel ge speeld zal kunaen worden.. In dé eerste klas zal het nog. wel gaan, maar in de lagere afdeéllngen zullen de meeste terreinen nog wel niet bespeelbaar zijn. In. district I hopen Iwe eindelijk weer eens een. wedstrijd;van Xerxes te kunnen zien. De RotterdaniBche blauw-wltten. hebben nog'slechts twee wé'dètrijdfen ^éspéeld, il!e ,beide-'.vér- loren gingen en of het morgen In het Haagschè Zuiderpark tegen A.D.O. 'n overwinning zal worden, lijkt ons. twijfelachtig. A-D.O, is op eigen veld zéér sterk. Mogelijk is dit echter voor Xerxes een prikkel om goed voor. den dag tekomen. BI] een nieuwe nederlaag zou het er wel donker voor Xerxes gaan uitzien. Hermes D.v.S. krijgt V.S.V. op bezoek en deze wedstrijd moet gewonnen kunnen worden. De belangrijkste wedstrijd ln deze afdeeling is natuurlijk-die tus schen de belde Amsterdamsche riva len De Volewljckers en AJax. Hier staat de bovenste plaats onmiddellijk op het spel. Wie de verhoudingen tusschen deze twee clubs kent, weet bij voorbaat, dat het spannen zal op het Mosveld.' De Volewljckers hebben niet meer die ongenaakbaren vorm van enkele seizoenen geleden en wat we tot dusver van Ajax gezien heb ben,' was zeker ook niet zoo buiten gewoon. Een uitslag voorspellen is niet zoo eenvoudig. We gelooven ech ter, dat; de verdediging van De Vole wljckers, die het stopperspilsysteem, ondanks het ontbreken van Konradt, nog altijd tot ln de perfectie speelt, sterker zal zijn, dan de aanval van Ajax. Een kleine overwinning van de thuisclub achtten wij daarom niet uit gesloten. - In district H wordt de plaatselijke ontmoeting Sparta-Neptunus gespeeld. Geen van tweeën zal het van 't jaar vermoedelijk erg ver brengen, maar desondanks kan deze wedstrijd toch wel aardig worden. Landman zal het doel van Neptunus weer verdedigen Van de 40 beschuldigden ln hét te. Dachau gevoerde proces tegen Duitsche oorlogsmisdadigers, die al len schuldig zijn bevonden, zijn er gisteren 3B ter dood veroordeeld. 1 De Pan-American Airways heb ben hun passagetarief -over den Oceaan verlaagd van g 572.- -tot /27S.-. Vóór 'den oorlóg was het tarief g 375.-. Deze tariefverLaglpg ls mogelijk ge worden' dank zij het! gebruik van landvliegtuigen in plaats van vlieg- booten. Als straks nog economischer landvliegtuigen ln dienst worden ge steld, zal de passage prijs.verder kun nen dalen. en dat beteekent, dat de voorhoede van Sparta niet gemakkelijk doelpun ten zal kunnen maken. Sparta's laat ste goede prestatie tegen Blauw-Wlt doet ons niettemin een overtvinnlng. der rood-witten verwachten. Van be lang 'voor de bovenste plaats is D.H.C, H.B.S- De Delftenaren starten hier stellig met de beste kansen, doch H.B.S- mag dan zeker niet onderschat worden. D.W.S. ls -na do nederlaag tegen D.H.C. wat afgezakt. In den wedstrijd tegen V.U.C. zullen de Am- eterdammers echter welde baas kunnen blijven. Het. zoujuist Iets voor het onberekenbare Haarlem zijn, ids het na de geweldige overwinning op D.F.C.. Zondag tegen. Blauw-Wlt ln het Amsterdamsche stadion zou sne ven. Stormvogels—D.F.C. kan een kleine overwinning- voor de gasthee- ren-opteveren. Feljenoord is vrij. De Rotterdam mers en met hen 't stadion Feljen oord N.V„ benutten die vrijen dag met een vriendschoppelijken wedstrijd tegen de Belgische club uit de 1ste divisie. Uccle Sport. Het zal zeker interessant zijn, weer eens Belgische voetballers aan het'werk te zien. Byrnes doorgereisd naar Moskou Ernest Bevin, de Éngelsche minister van Buïtënlandsche zaken, is op doorreis naar-Mos kou ter deelneming aan de con ferentie der „Big Three", gister middag aangekomen op het Ber- lijnsche vliegveld. Bevin' is te Berlijn de gast van sir William Strang, politiek adviseur van veldmaarschalk Montgomery. Vandaag reist hij in de skyraas- ter door naar Moskou. De Ame- rik aansche minister van buiten- landsche zaken, Byrnes, is gis termorgen op het Berlijnsche vliegveld aangekomen en na het ontbijt gebruikt te hebben door gereisd naar de hoofdstad der Sowj et-TJnie. Woensdag kregen. 2.379.OMinwo ners van Berlijn de eerste van een drietal Inentingen tegen typhus^ Vol gens de gezondheidsdienst van het- geallieerde militaire bestuur ls dit de meest omvangrijke poging massa-immurüsatle, die ooit plaats vond. voordien waren reeds 1.940.000 Berlijners driemaal lngeent. De commandeerende officier van het militaire hospitaal, waar generaal Patton verpelegd wordt, zei Donder dagavond, dat er een „goede kans" was, dat de Amerlkaansche bevel hebber weer op de been zou komen. De.officier van gezondheid liet zich. ■echter niet uit over de tijd, die de genezing van Fatten van zijn toe stand van verlamming, ln beslag zou Een half. jaar geledf.n stonden we nog gebogen. .oeêr[-de ■iéëJeértwgen van den tockonistfaen. '- schouwburg aan de Aert>'van' Nc.3strnat. Nu is, de bouw de orchil eet oim tot een theater- becoefc 7:on uitnoodigen, waarvoor, gren speciale Needing verzocht, doch ««wr later bleek wel wentelt clijk v:ós geweest, immers onze tochtmet den bouwmeester nh gids; ging over snuiUe plankei', om de waterplassen te onthopen. Als wc dqor de ruim te. die voorbestemd tv om «ls vesti bule dienst te doen en langs de opat vul l et', die lal er dc «rtrttH tflit gar derobe ndlen dragen, dc hoe fijt cr- ronnigc zoal bereiken, da:i teèkent zieti dé liestevbmng van het gebouw stond, maar voor de aytontetfvan plaats, dw de zaal, opgiet :oogenbUt: 'dui'kJük af. breeds '-'gat 'voor het licht, die viin deze .plaats in de is, om de neervallende plodders >spe- óiis ls de' opening vertf het. tconccl zaal het vèsuUadt van zijn arbeid de te ontgaan en om niet irn aan- mei-Lef acMt'iïaTiiïl eii* heel in de tijdens hd* f voorstelling in oogen- rdkvng te ^Jcóingn.; met het ijzeren ge ver tè is :'ecn doorkijk naar* de fan. khoiiw-zdtdainnen nemen. Een, an- raamte, dat voor liet halcon bestemd 't)ldenVafrièrei(htr(u>i..:.: J)oor- dit dm-c: .noviteit is. de terrasindceUng is. Maarcaw het eind van. den 'so- acJtiériïèurtjc, fa, viiktèfmén paar- nvqtt dè prlccsthak. Set diepst het vier zvtlkn we liicr iii- éên der corn- dèrifïitg acuoand, cal de decor fin- v'ersf verwijderd - von dpi drnjcnf fortabelo /ditfetiiis fcim ti'engèrcden'lm'fm-- wonled.': Sctoo- '-intUen'de 'blazers zitten: en hét ■meest nemen,ter bijwoning van_.een.,tpo:. ne'rfml hiedi.verschitlendèverras-, .-nabij -en hei -hoogst '-de strikers. ncel- of operavoorstelling in dil eer-. in ic oo üTc moeten nog pi on i r ecg a te en i corloopig -i Minister Tegnen. Helaas heeft zich bovendien de toestand in Indië na 28 Septem ber In ongunsfclgen zin ontwikkeld. Deze ontwikkeling maakt het nood zakelijk om tusschen heden en het tijdstip, waarop de eerste divisie kan worden uitgezonden, nog ster kere contingenten troepen naar In dië te zenden. Ik ben overtuigd, dat het noch de bedoeling is der Nederlandse!» be volking, noch der oorlogsvrijwilligers om ln dit moeilijk tijdsgewricht voor ons vaderland verstek te laten gaan. De: regeering doet dan- ook een dringend beroep op alle jongeman nen, die zichals oorlogsvrijwilliger hebben lateninschrijven, om aan de oproepen, welke hen nu berei ken, gehoor te geven. Dit geldt ook voor de oorlogsvrijwilligers, die ge boren zijn in de jaren 1925, '26 en 27, welke ik eerst meende niet di rect noodig te zullen hebben. Hun wordt verzocht, zich alsnog ten spoedigste te- melden bij het aan- meldingsbureau. ''waar zij geregis treerd zijn,' - teneinde hun inschrij ving te vernieuwen. Hun uitzending kan binnen korten tijd tegemoet worden gezien. .w Het gaat om de eer en de toe komst van Nederland én Indië beide De'.'Minister van Oorlog, V. "-'Mr. 3. MEYNEN. Vervolg van de zevende kolom dien ztj daarmee ons politieke leven bewezen heeft. ook deze dag moet niet worden geprezen eer het avond ls. De begin selen der partij in wording zijn nog niet geformuleerd en uiteraard vor dert de eindbeslissing-een teruggrij pen op congressen of algemeene ver gaderingen der partijen, en groepen, die aan de besprekingen deelnamen. Maar er is, zegt het verslag der stu diecommissie, „mogelijkheid van een gunstige ontwikkeling". BJj het lezen van die hoopgevende mededeeltng men geneigd, op allen, die het aan gaat, een.beroep te doen. Een beroep om dit moeizame, maar zoo uiter mate belangrijke bundellngswerk tot een goed einde te helpen. Een pro gressieve, een democratisch-socialifi- tische volkspartij, onderdak biedend aan eiken socialist, van christelijken of humanistischen huize, protestant, katholiek o£ onkerksch; een partij, die in de groots maatschappelijke en politieke problemen,die nu aan de orde gaan komen een. principieel de mocratisch en socialistisch geluid laat hoor en en die ln de nieuwe volksver tegenwoordiging de grootste, ja ver reweg de grootste tractie zou vormen zulk een partij zou de vernieu wing van ons politieke leven inluiden. Er is hoop. Moge weldra vernomen worden, dat ook het verder overleg der studiecommissie die hoop beves tigt, en moge. de achterban der veri schillende vertegenwoordigers haar vertrouwen; schenken aan haar lei ders, die in eersten aanleg deze be sprekingen tot een goed einde brach ten,. .r'. .- Goed nieuws van het politieke front In de zee van gegevens over heé. Regeeringsbeleld, die over de dag»; kolommen is gespoeld, verdronk te» naastebü een bericht, dat misschien over 25 jaar zal worden te voorschijn gehaald als een nieuwtje „van histo rische beteekents". Wij doelen op de mededeeltng, dat tusschen vertegen woordigers van de sociaal-Democra tische Arbeiders Partij, de Neder- landsche Volksbeweging, den Vrtjzln- nlg-Democratischea Bond, de Chris ten-Democratische Unie en een deel van de Katholieke Chrlstofoorgroep vruchtbare besprekingen zijn gehou den, dlc hoogst vermoedelijk zullen lelden tot de vorming van één groote deze partjen cn groepen omvattende, socialistische volkspartij. Het „histo risch belangrijke" van Ule mededee- llng ligt vooral ln de medewerking van „een deel van de Chrlstofoor groep". want het is die. uitermate heuglijke, medewerking, die het be gin beteekent van «1e doorbraak der oude, vermolmde, partijverhoudingen. Anderzijds ligt het in het feit, dat hier, voor het eerst gesproken kotx worden v&n oorlogswinst. Het ls de» vcrzctsperlode geweest, die zoowel": den weerzin van de jongeren tegen: de vastgeloopen politieke vcrhoudln-1 gen aan het licht gebracht als verte genwoordigers van zeer uitecr.loopcn- de politieke afkomst ln nauwe samen werking en veelal ongekend-vaste vriendschap vcreenlgd heeft. Oorlogs winst ls het voorts, dat het Inzicht in de dwingende noodzakeh.khuid van prlnclpleele wijziging van ons maat schappelijk productiestelsel gemaakt heeft tot gemeengoed ook ver buite»' den onvruchtbaar afgesloten ouden soclallstiKchen kring. ïn steeds bree der logen ging men Inzien, dat dc oude antithese van „christelijke" en „nlet-chrlsteUjke" partijen geen en kelen zin meer had en dat de Iden tificatie van christendom met poli tiek conservatisme een volkomen on aanvaardbare, zoo niet zelfs een on christelijke moest heeten. De grond beginselen van het socialisme werden meer cn meer aanvaard door landge nooten, die, naar hun belijdenis, ln de „christelijke" partijen thuisbehoor- den, en tot liet christendom bekeer den zich zeer velen, die van - huis uit socialisten waren, in deze ver- schuivingen, raakte de oudé antithese onder den voet. Een politieke ver nieuwing was voor ons land hard noodlg. De scheidingslijn zou veeleer tusschen conservatief en voorultstre-- vend, tusschen socialistisch en anti socialistisch. dan tusschen christelijk en niet-christelijk moeten gaan loo- pcn. Toen de Nederlandsche Volksbe weging onlangs mededeelde, geen party- in den poütieken 2ln van het woord te willen zijn. maar mochten haar bundelingspogingcn mislukken, wel met een „comité"-en een candl- datenlljst voor den dag te zullen komen, hebben wü de vrees uitge-' sproken, dat de bundeling zou mis-, lukken - en dat er dan van succes-' voor het „comité" niet bijster veel te verwachten zou vallen. WÜ zijn, gev lukklg, te pessimistisch geweest, me*, name ten aanzien yen. de rekkelijk»/, beid der s.D.AJ». In de besprekingen: was deze trouwens door vier van/ haar voortreffelijkste menschen ver-1 tegenwoordlgd: Drees, Vorrink, Van' der Goes van Na te ra en Stufkeni. vier, die ruimte van blik combine*-- ren mot een onwrikbare democr#- tlach-soclallstische overtuiging. Hun: aandeel in de besprekingen was-, daérora zoo belangrjk, omdat zij d« verantwoordelijkheid voor de op één na grootste politieke partij dragen en zij zich van de consequenties van een baslsverbreedlng dus terdege reken- - schap h8dden te geven. Basiaverbrce- ding zou stellig nimmer afglijden naar het midden mogen beteekeneru; daardoor toch zou een deel van den' ouden aanhang onverbiddelijk naarj uiterst links worden afgestooten. D« ,te vormen socialistische volkspartij zou een principieel-socialistlsch prof gram moeten voeren, maar niet be last moeten zijn met de beperkingen' die zich uit de historie en de hlstorl-< sche traditie van de S.D.A.P. hebben] ontwikkeld.' voor ons lijdt het geen twijfel of de vier socialisten, dia voo*! de S.D.A.P. aan de bundeiingsbespre-;. kingen deelnamen, hebben dJe nood-; zakelijkheden voor oogen gehouden.! Maar din is het positief resultaat va» die besprekingen.ook des te meer be lovend l Want dan hebben de repre- aentanten der andere deelnemende- groepen: van de Volksbeweging van de C.D.U. van den V.D.B. en va», Christofoor, een principieel democra-^ ttsch-sodahstlsch program aanvaard.j- hetgeen pielt voor een linksche evo- lutle ln den christen cn vrijzlnnig-1 democratlschen kring en voor do' geestelijke onafhankelijkheid van al-: thans een vleugel der Christofoor-' groep, vertegenwoordigd door dria „oud-Illegalen": dr. Al. Geert Ruljgen eo J. wiUcms. Wat de Volksbeweging aangaat: haar komt de eer toe van het geduld en de toewijding, noodlg om deze rondetafelconferentie op gang te krijgen. Groot ls de.dienst. Vervolg in de aes.e kolom harmonieuze stemming in huls, het" voorgaan in de goede dingen, die we zoo graag bij onze kinderen aanwezig zien, het bevorderen van een gezind. doder iuer]<-fEotterdaviscliefthcateri'- - VUI i i.y De donkere daoeo eenheld- waaraan allen kunnen mee- a bouwen en dat ln het besef, dat voor Kerstal]SJ ons gezin toch ook niet een op zich- tt„ t j ze" staand» beslotenheid is, maar t Wij leven thans een déél uitmaakt van het groote in de beruchte „donkere dagen" er geheel onzer maatschappij, vóór. Zijn ze dit jaar weer zoo be- wie Kcrstmis-lfiW vergelijkt met rucht? Of Is er in ons een drang, een Kerstmis-194 5 voelt een golf van spanning om ze te zien en te gebrul- dankbaarheid het hart omspoelen, ken als ©en voorbereiding voor een ook al weten wij wel, dat we bij lan- goede viering van het eerste Kerst- ge na nog niet leven in een paradijs feest in de bevrijding? Het Feest van <jp aarde. De meesten onzer moeten het Licht is aanstaande. Wie, zooals nog steeds leeren de duurverkregen wij, lange jaren vtrn duisternis moes- vrijheid te verdienen mogen de ten doormaken, beseffen misschien overwegingen bij het naderende thans beter dan ooit lets van de groo- Keretfeest ons daarbij helpen. Ieder© ts bet eekenis ervan. In een oud- vrouw weet uit ervaring hoezeer héar" Fransen Kerstboek wordt verteld van houding, hóar voorbeeld het gezins- een man, levende ln verre voor- leven stuwen kunnen. Die stuwing is- Christelijke tijden, misschien een der thans noodiger dan ooit, maar dat ze cerate mens chert op aarde, die, toen kén gegeven worden, heeft de ma de wlnterwereld op z*n donkerst en nier waarop Nederland het eerste koudst was,plots ontdekte dnt de Sinterklaasfeest sedert de bevrijding 1 bleefce gloed van de zon. iedercr. dag vierde, bewezen. Kerstmis gaat veel Iéts langer ging stralen, dat de duLs- dieper dan het traditlefeest van de: ternis des morgens iéts vroeger week, gunen heilige uit Spanje: ctaaron. de haan enkele seconden eerder Kerstmis ook hoogere etschen kraaide. Die man beleefde Kerstmis aan ons. Maar als' wij ernstig trach- óók.ten daaraan te voldoen, zullen zij Wij, ln bevrijd Nederland, willen ook zooveel tc rijker maken. De het beleven in de allereerste plaats gedachten aan déze dingen, gedach—/ in onze harten en onze-huizen,twee (eni die aanstonds tot daden zulle»* plaatsen, the de vrouwen van cuds- verstollen, geven aan' de donkerd - her het dierbaarst zijn geweest. Door dogen vóór Kerstmis van dit jaar' van naderend Kerstmis vooral te ma- hun eigen spanning en hun eigen ken het féést van de goede gezind- gioedt de Boer-vi i Strien»/ held, doen .we dat in óns hart het zal niet alleen ln -de Kerstweek zijn zegenrijke/ultyrerWng hebbenl We helpen er mee bevorderen, dat een, weerschijn van wérkëlljken „vre- dó óp Aarde" over /het - geplaagde en vermoeide menschdom kan komen./ Kerstsfeer kweeken in- onze is/niet alleen een kwestie'van hulst te9en ho°9tn PnJs te *OOp gevraagd met roode besjefi^ecn- kerntboom en.lvsV^'B, J"DE HEERX een lekker Kerstmaal, arispelen deze m "Jx'w dingen mlsschlenhun -rol f óók wel:CoolsingelB^5>_"l.-';'--r/-:r_-Tèlcf.25774 VERZAMELINGEN EN - -éi LOSSE -POSTZEGELS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1