Einde eerste deel proces Neuren Co. Natte velden, hooge scores en verrassende uitslagen VRIJ.ONVÉRVEERD Drukte voor het Schokkende week is achter den mg Moskou-conferentie begonnen AcUtee kei nieuws Nieuwe regeering in Azcrbeidsjan R.A.F. vernietigt vli eg- booten Truman doet beroep op Chmeezen stoken weer Zelfmoord Konoje Munitie ontploft Duifsch geld voor de N.S.B Tien verzetsfiguren begraven Japanscjie troépen in Indië Vraag .en antwoord in Eerste Kamer Wijziging van de kies wet Ongelukkige wedstrijd van Xerxes LÏÏXM.nTl T, in 'f korf: POSTZEGELS REDACTIE EN ADM. EENDftACHTSWEG 42 ROTTERDAM. TELEFOON 23430 (3 LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS' PER 7,'EEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMERS I 0.10 Barkier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name van Amsterdamwhc sBank HET PAEGD1 ADVERTHNTISS SN INLICHTINGENDIEMaT: SCH7EDAMSCHESINGEL No. 42. ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27839 - 24165 24156 - MS83 ADVERTENTIES UITSLUITEND TEL HF. 34165 INLICHTINGENDIENST UITSL. THAT, 84488 VIJFDE JAARGANG Nd. 221. Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG .17 DECEMBER 194J Met dezelfde snelheid, waarmeda de duizenden medewerkers aan het Neurenbergs proces iederen middag aan den loopenden band van de cafét&rla ln het gerechtsgebouw iets eten, wat den' weidschen naam van „dinner" draagt, gaat het proces nu naar het einde van het eerste-deel. Over enkele dagen zal president Lawrence het Kerstreces inluiden. De aanbieding der be wijss tuken is nu gekomen bü. het deel beschuldi ging. dat van het' tribunaal een ge rechtelijke - uitspraak vraagt over het crimineele karakter van de '/es nazi-organisaties. Wat de Ameri kanen in de volgende dagen dus nog ter tafel gaan brengen, zal een min der persoonlijk karakter hebben en zich richten tegen de gesloten groe pen, door wier werkzaamheid de Duitsche oorlogvoering en misdaden hoofdzakelijk gedragen werden. Het gericht over deze groepen zal niet het karakter dragen van een for- meele veroordeeling van een groot, onbegrljpbaar en onstrafbaar li chaam. Zu' zal een basis scheppen voor de processen, die in tal van landen zullen worden gevoerd tegen individueele leden dezer organisaties. Voor deze belangrijke uitspraken, waarmee ontelbare oordeelen zullen eamanhangen, heeft de aanklager der Ver. Staten zooveel bewijsmate riaal bijeengebracht, dat hij vreest, dit nauwelijks in vier zittingen te kunnen aanbieden. Dit zal zeker niet het geval zijn, wanneer de Duitsche verdedigers volharden in hun ijver, om reeds voor het aanbieden van de bewijsstukken daartegen bezwaren te uiten. De ervaring van de afge- loopen weken heeft al wel geleerd, dat zulke, meestal volmaakt over- .bodige opmerkingen den gang - van zaken aanzienlijk kunnen vertragen. Er zitten' nu eenmaal rijf en twintig verdedigers in de zaal en voor bet minste, dat zij te zeggen hebben, moeten allerlei maatregelen worden genomen. Zoodra een verdediger op staat en behoedzaam in,de richting van den katheder gaat. weet men al wel. dat men een kwartiertje kan afschrijven van. den kostbarentijd. Dat zijn. zoo de kleine dagcltfkscbe moeilijkheden, waartegen de rech ters met eindeloos geduld gewapend zijn. Lawrence kan de stellers van overbodige vragen meestal mei, twee of .drie nuchtere maar rake woor- den op 'fcun stoel" 'drukkëh, r^ar hierdoor wordt het tijdschema van de prosecutie in gevaar gebracht. Jackeon zelf heeft ln verband hiermee j/oor de volgende zittingen voorgesteld, dat de verdedigers be zwaren tegen Ingebrachte stukken voorloopig achterwege zullen laten, opdat zij volledig gedocumenteerd het Kerstreces kunnen ingaan en dit dus zoo nuttig mogelijk kunnen besteden. De laatste"1 dagen zullen we dus in rechtgeaard Amerlkaansch tempo doorworstelen. In alle «ka mers wordt fullspeed gewerkt typistes ratelen er tot ln de nach telijke uren op hun machines. Zü weten, dat de Kerstvacantie voor ..haar nooit zal bestaan,; want er moet nog zooveel werk verzet wor den, dat nog lang niet vaststaat, dat alles inderdaad tijdig gereed zal komen. De Noren en Denen, die nog al tijd geen vertegenwoordigers hier hebben. laten lang op zich wachten. België heeft Sedert weinige dagen ook een. delegatie, maar ongetwij feld gaat toch nog de meeste' actie uit van Nederland en Luxemburg. De Nederlandsche delegatie heeft thans een volledig ingericht bureau in bedrijf genomen, waar de secre- taressen bergen vertaalwerk verzet-, ten. Kolonel baron van Tuyll van Serooskerken is naar Nederland1 ver trokken en zal" binnen, enkele dagen terugkomen met zeer vele documen ten, zoodat het te verwachten is, dat ook voor de Nederlandsche dele gatie het Kerstreces een tijd van drukke werkzaamheden zal zijnV De week,* die thans achter ons ligt, was misschien de schokkendste, die wij tot dusver hebben gehad. Bij de be handeling van de onderwerpen con centratiekampen, Jodenvervolging, en germaniseering zijn daden en be doelingen: aan het licht r gekomen, die niemand in onize eeuw voor mo gelijk heeft gehouden. '.Er waseen spanning, die niet 'wilde wijken en telkens' opnieuw vergroot' werd door. nieuwe documenten, nog .schande lijker en menschonteérender dan de voorgaande. Het is eigendijk een wonderlijke ervaring, aldus een spec, eorr. van het A.N.P_>(te ondervin den, dat men deze ongelooflijk wal gelijke dingen kan zien en höoren en :ér kalm bij in een stoel .-, kan blijven zitten,' dat rechters; onbewo gen als altijd, op hun jpapieren blij-; ven kijken, dat nergens, in de zaal een spoor is? van menschelijke re actie tegen de. onmenschelijke - din gen! Het. schijnt inderdaad zoo te zijn,„dat omvang en diepte van het verval zoo groot zijn, dat .wij het nauwelijks kunnen omvatten. Het volgende communiqué i in Moskou gepubliceerd: „De 'conferentie van de ministers van buitenlanösche zaken .van Groot-Brittannië, de Ver; Sta ten; en de Sow jet-Unie is Zon dag in Moskou geopend.. De Sowj et-Unie werd' vertegen woordigd door een delegatie onder leiding van Molotof - de V. S. door JamesByrnes. cn Groot-Brittannië door Ernest Bevin. Radio Moskou heeft medegedeeld, dat te Tebris in ïraansclivAzerbeid- sjan een regeering is-gevormd. Deze regeering is in. contact getreden met den commandant van 't garnizoen te' Tebris en heeft hem voorgesteld, dat het garnizoen zich aan de be velen van de nieuwe regeering zou onderwerpem; Als igeyolg.LSph._deze onderhandelingen^ is een overeen komst geteekend, waarbij werd be paald, dat'het garnizoen rich onder het gezagvan .de nieuwe - regeering van Azcrbeidsjan zou stellen. De wapenen zijn ter beschikking van de autoriteiten te Tebris gesteld ende militairen van het garnizoen mogen niet zonder speciale vergunning de. stad in. De officieeren, die zich niet aan de nieuwe regeering'willen on derwerpen, zullen naar Teheran kunnen terugkeeren. D e gouverneur van Tebris zou met zijn gezin naar Teheran'zijn vertrokken Reuter meldt' nader, dat volgens RadioMoskou uit Tebris' is verno men, dat daar in de afgeloopen da gen het 'nieuw gekozen parlement in zitting is bijeen geweest. De R-A.F. heeft ruim twintig Sunderland-vliegbooten op de Noordee tot zinken gebracht, aldus vernam- de Daily Herald van officieel©-zijde. De reden is, dat de vliegbooten verouderd zijn en de kosten van het sloo- pen te hoog werden geacht. Tijdens het hier té lande, ge houden Efflciency-Congres heeft de heer H.. Ward betoogd dat de gemid delde levensduur van den mensch cje laatsteeeuw in Engeland met méér dan 20 jaar ls gestegen, en dat als gevolg daarvan de elcjende posten te lang door - denzelfden functionnalrls werden bekleed, President Truman heeft Zaterdag een beroep gedaan, om de vijande lijkheden tusschen de nationale re geering en de' communisten ln Chi na. onmiddellijk te staken en een nationale conferentievan afgevaar digden van' de voornaamste politieke elementen van het Chineesche volk samen te roepen om een snellere oplossing te vinden voor de tegen- wcorden binnenlahdsche tweedracht. Truman herinnerde er aan, dat. Amerika de. regeering van. generaal Tsjang. K*ai Sjek als .eenige legale repeerihg van China erkent. Ingenomenheid met deze verkla ring van Truman vaJt. zoowel bij de centra ie Chineesche regeering als bij de Chineesche communisten te con- stateereri. Democmfische laksheid De Engelsche fascistehleider Oawald Mosley, die tijdens den oorlog om veiligheidsredenen vvërd gèïntcrncérd, „maar uit humane ovérwegingen weer op ::rij s voeten werd gesteld, heeft thans zijn verraderlijke bende weer georganiseerd. Gedurende 'een fascistische bijeenkomst sprak Oswald zijn nazigroet brengende volgelingen toe. en zei o.ra:, dat de fascisten het .hun berökkende leed niet zouden vergeten en 'dathet'ook hun vijanden ,zo'u heugen! Leden van zijn knokploeg, beletten journalisten den toegang èn heben. een der reporters gesla gen en geschopt- Van een ander .werd zijn camera, gekraakt. „De bende opereert onder den naam. van „vereenïgïng der vroegere 18 b-geinterneerden" (18b was het besluit, „dat be paalde, dat-gedurende den: oor log - fascisten gevangen gezet, dienden, te wbröen). Onder de ruim duizend i,would be'1 landverraders .be vonden zïëh Quentin Joyce, broer van /William (alias Lord Haw Haw en kapitein Gotdon Canning, die- onlangs op de - vei ling' van den? inboedel der Duit sche ambassade met een buste van Hitier naar buis ging. Vol gens de „Daily Herald" stelt Scotland Yard een onderzoek in en zuilen er-in het Lagerhuis vragen worden gesteld. Een vertegenwoordiger van de Ja- pansche regeering heeft generaal MacArthur_er _yan 'inkennis - ge-, steld, dat pri^? Konoje, dié haar dë' gevangenis te; Soegamo. had moeten worden overgebracht, zelfmoord ge-, pleegd heeft door'vergif in te riemen Prins Konoje was 54 jaar oud en laatstelijk minister zonder porte feuille in het kabinet van Sjidehara,. Over het algemeen" wei;d hij als pro- Angelsaksisch beschouwd. Hij zou voorn amèlijk ''vanwege „de rol, die hijgespeel d heeft inden oorlog tegen China,.op,dë lijst van oorlogs misdadigersrijn geplaatst. - In Japansche kringen meent men,: dat Konoje door zün zelfmoord den keizër: heeft.-willenvrijwaren voor comprómitteerende onthullin gen,-die van ondervragingen voor het tribunaal het gevolg zouden heb ben kunnen'zijn. Tot nu toe 3 dooden Zaterdagmorgen is. door tot dusver onbekende oorzaak in het Kralinger- boscti een hoeveelheid munitie tot ontploffing gekomen. Tot dusver heeft de gemeentelijke geneeskun dige dienst tweedooden en twee zwaar gewonden doen vervoeren. De brandweer is ter - plaatse.. Derde slachtoffer overleden. Omtrent de .munitieontploffing ln den KralingërhQUt vernemen wij nog de volgende bijzonderheden. De 42-jarige aannemer A. Groe- newegeii uit Rijswijk was Zaterdag-' middag met zijn. personeel bezig 'om munitie op teruimen toen geheel onverwachts een „hoeveelheid pa tronen' ontplofte.i^ Twee mannen, wier Ifjkén nog niet geïdentificeerd zyn, r werden onmiddellijk gedood. De aannemer Grofenewegen en de chauffeur C.Bruins uit Voorburg werdén zwaar geworid in het zieken huis Coolslngel gébracht, waar de Groenewegen inmiddels aan zijn verwondingen is' bezweken. Het; onderzoek (door de politie wordt bemoeilijkt;; 'daar de zwaar gewonde Bruins nog steeds niet gehoord kon worden. 8.000 agenten losge laten op' 10.000 deserteurs Een golf van misdaden maakt het openpare leven in Londen bepaald onprettig. Amerikaansche. %„Canadeesche en Engelsche, MP.'s hebben Vrijdag j.l. hun .fhart kunnen ophalen, toen riljf-bevel kregen een actiete ontketenen tegen 10.000 geallieerde „deserteurs. Om acht uuri.Vavonds werden alle grootë "verkeerswegen en bruggen geblokkeprd. Bars, ca fe's c.a. oorden I van rendes- vous werden uitgekamd en de voetgangers werden op straat ,aangehouden„ ;Ora een uur 's nachts bedroeg* de buit reeds 500' tot 800 identiteitslooze per sonen. In het; "Wrist-End ont stond„een verkeerschaos toe de politie dit stadsd^élen massa met auto's bestohridë, en de,on- dergrondschestations compag nieën M.P.'s uitspuuwde. Tn totaal namén, 6000 M.Pl's en 2000 Londens'che Bobbies aan*de operatie deel. Slager Roelofsen ging het halen Toen de procnreur-fiscaal tijdens het proces-Mussert zijn twijfel uit sprak over de bewering van de zijde der N.S.B. dat deze beweging nooit geld uit Duitschland had ontvangen, Interrumpeerde Mussert koppig: „En toch is het zoo". Inmiddels ver nemen wü, dat tusschen de beschei den van de voormalige Duitsche legatie aan de Laan Copes van Cattenburg te-Den Haag een brief is gevonden, die ter begeleiding diende van een geldzending van vóór 1940. In dien brief staat, hoe het geld verdeeld moest worden. Er was f 10.000 bij voor het Natio nale Dagblad. Voorts kunnen w(j mcdedeelcn, dat de Kotterdamsche slager H. T. Roelofsen, die tijdens den oorlog een worstfabriek voor de Duitsche Weermacht exploiteerde aan den Olympiaweg 36, te Amster dam, volgens zijn eigen verklaringen ln de jaren vóór den oorlog ten minste driemaal ïn opdracht van Mussert persoonlijk met z(jn auto- grootegel d bedragen heeft gehaald ten behoeve van de N.S.B. bij een Duitschen Gauleiter in Westphalen, Slager Roelofsen was omstreeks 1934 een der beruchtste propagan disten van de N.S.B., die toen veel van zich deed spreken wegens 2iJn tallooze beleedigüigen van ministers en andere overheidspersonen. Tij dens den oorlog heeft hij meer malen besprekingen gevoerd met Seyss-Inquart, Schmidt en andere nazibonzen in ons land. Volgens zijn eigen zeggen hebben deze lie den hem 2elfs de functie aange boden van gouverneur van Wit- Rusland. Hij had zich daartoe reeds tot Duitscher laten naturaliseeren. Op Oud Eik en Duineri te 's-Gra- venhage zijn Zaterdag tien slacht offers van het verzet naar hun laat ste rustplaats gebracht. Zij waren op 8 Maart 1945 gefusilleerd, cis represaille-maatregel voor den' aan slag op Rauter. Gevolgd door een langen stoet be-^ langs tellenden werd de kist naar riet graf gedragen. Een muziekkorps van de gezagstroepen speelde - aan het graf treurmuziek, -Vooraf had den verscheidene sprekers het .woord gevoerd. Na een salvo van het vuur peloton werd de kist onder 't spelen van het Wilhelmus neergelaten. Het ligt ln 't voornemen van-net comité voor Auto- en Boottochtjes voor lichamelijk; gebrekkigen, begin Januari een ieestelljke bijeenkomst te houden ln Palace. Allen die vroe ger bij het comité stonden ingeschre ven kunnen zich opnieuw opgeven aanhet secretariaat Prinses Jullana- laan 47 vóór 30 December.. Volgens radio Rome is de vroe gere secretaris van de fascistische partij Carlo Scorza vte Milaan' gear resteerd, v Op-:vragen van rim hd 'der Eerste Kama- den heer Koejemans; betref fende het gebruik-' van Ja^ansche troepenafdeelingenter beteugeling van de opstandige' beweging in 'Ne- derlandsch Oost-Indië; heeft de mi nister van Overzeesche Gebiedsdee- 'len geantwoord: - Het is den minister bekend, dat ïii enkele gevallene door het gealli eerd opperbevelop; Java noodge dwongen gebruik lsgemaaktvan Japansche strijdkrachten ter beteu geling van tegen .de burgerbevolking gerichte ordeverstoringen. Bij de wapenstilstandsvoorwaarden werd den Japanners de.-plicht opge legd de orde en rust in de door hen bezette gebieden te^ handhaven, tot dat de geallieerde txoepen deze taak zouden" kunnen overnemen. Hoewel de minister de bezwaren erkent, die rijn in te brengen tegen het gebruik van Japansche troepen hetwelk overigens niet terbeoordeeling 'van de regeering staat moet In dit verband echter worden bedacht, dat de verzekering van de veiligheid der bevolking, waaronder vele duizenden geïnterneerde vrouwen en kinderen; in sommige omstandigheden een be weegreden van - nog, hopgere orde vormt, V Tn Nederlandsch-Indië bevinden zich op het oogenblik ruim 200.000 Japanners, die' in het belang van een spoedigen opbouw van het land zoodra mogelfjk -naar Japan dienen te worden afgevoerd; zulks is afhan kelijk van de beschikbare scheeps- ruimte. Deze aangelegenheid heeft- de bijzondere aandacht der regee- ring. Bij de offlcleele instanties van de betrokken geallieerde mogend heden zijn stappen ondernomen, teneinde onze belangen in dezen mét klem naar voren te brengen. KIESGERECHTIGDEN LEEFTIJD WORDT VERLAAGD, DE VER SCHIJNINGSPLICHT AF GESCHAFT Het ontwerp tot wijziging van de kieswet heeft den raad van state reeds verlaten. De regeering Is voor- PKINSES MABGEIET toonde aick zeer verheugd, toen sy deeer dagen, in aanwezigheid van prinses Juliana, een ven de drie lérscke schaapjes kreeg, die de Dublinsche padvinders aan ie prinsesjes hebben toegedacht Natte velden, hooge scores en ver rassende uitslagen gaaö altyd samen. Dat was gisteren ook het geval weer. De doelpunten z(]n bijzonder goed koop geweest. Niet alleen ln het Westen, maar ook in de andere eerste kias afdeellngen Ie het oosten won Be Qalck bijv. met 11—1 van PEC waren de doelpunten goedkoop. De belangrijkste wedstrijd van Dis trict I was natuurlijk die tusschen de nummers l en S Dc Volewijckers en Ajax, Nog nimmer ontmoetten deze twee Amsterdammers elkaar voor de competitie. In vriendschappelijke ont moetingen en wedstrijden om het stadskamploenschap was AJax bijna meestal de sterkste geweest. Nog nooit waren .Volewijckers echter zoo dicht bij een overwinning als dezen mbiddag. Tien minuten voor het ein de hadden zij nog een 5—3 voor sprong, doch toen werd het binnen twee minuten 55. Het ls een bijzon der spannende wedstrijd vol emotie en sensatie, waarin De Volewijckers eerst de leiding hadden, doch bij de rust'met-3—2'achter Stonden, daarna ze hun achterstand tn een 5—3 voor sprong om, maar tenslotte -werd het toch nogf een gelijk speli RFC, dat een vrijen dag had, liep daardoor een puirt op rijn beide concurrenties in. Louwe breekt een been. •■ADO—wer kte—*lch tot - ■- devierde plaats op door een 4—3 zega op Xer xes,. Het werd de derde nederlaag ka successie van.de Rotteidammers, die echter geen. slechten wedstrijd heb ben gespeeld, maar die het geluk niet aan hun zijde hadden. De. grootste pech was ongetwijfeld, dat Louwe een been brak. Voor de rest was het een vrij gelijk opgaande wedstrijd geweest, waarin Xerxes, dat tn dezen wedstrijd een variatie op het stoppersplisysteem speelde, waarin Louwe een groeten rol was toebedacht, door Wilkes de leiding nam. Bij de rust was de stand 11 en een kwartier daarna gebeurde het on geval met Louwe. Xerxes behield, echter desondanks het beste van het spel. Tot tweemaal toe gaf Hijs- houwer, die middenvoor speelde, den Rotterdammers de leiding, doch twee maal maakte ADO gelijk, de laatste maal uit een nog al twijfelachtige wfjzigingeri van ingrijpenden aard I maakte ADO het winnende punt Mcnc Tekel Terwijl ln Neurenberg een film draalt, die de gruweldaden der Nazi's weergeeft, bereikt ons het bericht, dat de Éngelscben als represaille het dorp Békassl een naam die ons nog heugen zul hebben platgebrand Men moet daartegen met alle kracht protesteeren en van onze regeering etschen. dat zij zich van deze afschu- welljke handelwijze dlstancleert. Maar «Is gelijkgerechtigde politici, de ver dut la niet voldoende. Wij weten niet houding Nederland—Indonesië niet of Bekassi het eerste incident ls van ,ols tusschen-gelijkwaardige dcelen dien aard, maar wij weten wel, dat wn een grooter geheel, maar als die de vlammen,waarin dat gehucht op- tusschen het straffende moederland ging. een schel, licht werpen op den on de ongehoorzame kolonie, gevaarlijken weg, die onze regeering jjjn zoowel in Indonesië als hier thans gaat. nog menschen die. met .een beroep op De regeering heeft zich door haar hun Indische ervaring, de laatste prestlgepolttiek, slecht vermomd ach- zienswijze verdedigen. Zij zieu niet. ter de wachtwoorden ..orde en veilig- dat die „ervaring" zich tegen hen held" den weg naar het compromis keert, dat elk van hun woorden alleen versperd. Zij heeft alles, gezet op de maar toont, hoe onmachtig deze kaart van de Engelsehen de eenl- menschenzijn piot hun verleden te gen, die Immers de orde Ln kolonialen breken. Keleos voor hen het heden zin kunnen herstellen en het zich heeft daarmee gebroken en daardoor zelfs niet van dien weg verdringen zijn al die „deskundigen" volstrekt toer. bleek, dat Engeland op het on- ongeschikt geworden om le advisee- dankb'are baantje geenszins gebrand ren ln een revolutionaire situatie,als was. Logemann hoopt kennelijk de de huidige met zijn snel wisselende EngeDchen meer en meer in het con- en altijd nieuwe aspecten. Hun „er- filet te betrekken; hij rekt de "onder- varing" had hen al dwars gezeten bij handelingen tot Engeland, meer en het begin'van den'Azdatischcn oorlog: meer ln onze pres'dge-politlek ver- zJJ waren er de oorzaak van, dat de ward rakend, met zijn geheele wapen- japanners op Java een verzet aan- macht aan onzen kant komt staan, troffen, dat, hi groote lijnen gezien, (Legt; men in de regeerlngspolitiek ver beneden gerechtvaardigde ver nietdézen zin, dan wordt zU volstrekt wnchttngen bleef. Er begint daarover thans iets tn de Nederlandsche pers door te lekken. Niettemin, zij die voer deze groote lijnen verantwoordelijk benn. dringen thans naar voren. In Batavia belegeren zij Van Mook, hier te lande dringen zij op om Schermer- horn' en Lagemannien hebben zij over - die twee ministers r.og niet de over- van- Engeland ;ls .op,.dlt punt op, zijn voor te stellen, n.L den kiesgcrech- tiffden leeftijd te verlagen tot 23 jaar én de verschoningsplicht ai te schaffen. EEN SCHILDERENDE ZEEMAN Zaterdagmiddag zijn wij uit- genoodigd in het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart de zinloos.' Intusschen heeft Békassl getoond naar welken afgrond dat voert. "Wat ls het einde? Dat men de Verklaring der Koningin met brandfakkels op .het lijf (van Java schroeit? -En ls men er wei 2eker van. dat de F.ngelsche ,-(zachtst" gezegd, labiel, zij zou deze of „':.een eerstvolgende gelegenheid te baat kunuen..;riemerit omelchItegeh ons- te keererii,';.'; Voor deze ongewisse, voor' -deze hazardpolitiek breekt men alle bruggen tusschen. ons en het .natlona- .'„"ï'Men v ervaart Bekassj »«ls>."een draaglijke bezoedeling der eigen poli- yltieki of „men ervaart hot v als een - tri- „cidcrit,(dat ln;het kader der Aziatische; '^Verhoudingen geen." bijzondere^- vefd:;'vati?nieuwe mogelijkheden. ";"dac!ht;„yerd.lent. -'-••Maar-4Jffl-<d«L;Ji»aUrté^!A',ibjk:ièoeï:: „snél ingegrepenworden, '(geval - verraadt men meto.:i. dat" men anders 'vallenvdle- - nieuwe,, ve-ï. belo-- Jd.e^^rxki'iiesiers nietfals^geiykwBardlgë Véadej^hiiógelökheden vtenri Dffer,-: aan rischen- ziet,- dé' nationalisten Inlet,een opgebruikt, vérle(4en."„'-'-(!-" gevfll zoo.: geïntimideerd, dai onze ministers,*niet; den. 'moéd -?gevonden- hebben voor den stoutmoedlgén sprong uit de conventie; uit den amb tenaren slEur, uh de Oudbakken prestige-politick. „.Thans"' echter 'redt "ons. alleen„nog,' èeri.„frisschéruimgedachte politiek,': die dé vertrouwde,„maarimateloos' ge- com proml tl eerdé (eri: trouwens met vémletiging- bediriigde): kolörilalè:. ba-: ten- loslaat „W- .ru'.lvoor éeii „geheel;: De «Banckert" faectt een nieuwe neus'; Gistermiddag is bij de Rotter- damsche DroogdokMaatschap pij eeri nieuweneus gezet op den:toniedojager „Banckert". Dit schip heeft, toen het nog aan' de Engelsche marine be hoorde; op den Pacific een aan varing gehad met een vliegtuig- moederschip, waardoor de neus beschadigd werd. De Amerika nen hebben er toen een voor- loopigen neus aan gezet. Intus schen was het schip door de Nederlandsche marine overgeno men. In opdracht van deze heeft men in den loop van de week dezen voorioopigen neus er af gehaald en er een nieuwen aan gezet; Een bok voerde liet kolos sale voorwerp, dat een gewicht had van 30 tori, van de eon- strncfciewerkplaats naar.de werf. Daar „schoofmen het via een slee tegen den kop aan.'Onmid dellijk werd met het vastklin ken, een'begin; gemaakt. /Waar schijnlijk zal 'deze répara tie;:firi den,loop van' de "week gcrosd zim. „v-Th 'JamiarLrial het schip, hee- lëraaal :'opgekhapfc.:; zijhi:"'Daarna zal het'met- 200 man marine-: nAr^riri'ëpV-„ rihrir "'Néderlandsch- De Engelsche torpedojager kV illy die door; de Neiédandsche mariiie is overgenomen en- BdncTcert eal wor den genoemd, is op de vier f van. de Rotterdamsche DroogdoTc Maatschap pij van een nieuwe neus voorzieiu Eet schip zal in het begin van. het volgend jaar in dienst gesteld worden.- boot jager werd in 1942, in op- IncUë'vertrekken. Deze torpedo dracht van de Engelsche marine, gebouwd. Hij meet 2000 ton en is uitgerust met de. modernste installaties, als bijv. „radar". Varen over de baren Een Zweedscbe boot van 10 meter met 16 personen, waar onder vier vrouwenren vijf kin deren/worstelde .Vrijdag in zware -zeeën, ongeveer ,160 km van de kust van „Virginia, met New - York als: bestemming.De moderne Noormannenhebben Stockholm,aan„boord vanhun Igen gebouwde--„ vaartuig,,240. dagen geleden verlaten. Zij hadden een punb- slechts 65 i km van- de kust, van Nèw Jérsey be reikt, -toen een sterke wind het - lichte-' vaartuig„-ver„ naar 'het Zu i d ënv heef tTaf gedrèy Hermes DVS bad eea productieve bul en won met liefst B—0 ven VSV én werkte zich daardoor naar de vijf de plaatst. Emma steldé teleur door op eigen veld. met 4—1 van DOS te verliezen en. 't Gooi zorgde eveneens voor een verrassing door EDO met 3—0 te kloppen. De stand is nu: Volewijckers S 4 1 0 9 23—13 AJax 4 3 l. 9 7 IEQ RFC 4 3 0 16 8—7 u:« Daarna volgen ADO mot 6 uit 5, opening bijI te wonen van esniHermee. -t Gooi en DOS met 4 uit 4, tentoonstelling van schilderijen,! Emma 4 uit 3. edo en vsv uK 5 van de hand van den koop-1 en xerxes o uit 3. vaarclijkapitein H. Fleurbaay. Bij de opening hebben J. W. J. baron van Haersholte, direc teur van het Instituut en de schilder zelf het woord gevoerd. Fleurbaay doet zijn naam eer aan, want zijn schilderijen munten uit door fleurigheid, terwijl hij daarnaast een neo classicisme -tentoonspreidt, dat geheel in overeenstemming is met de gezonde eenvoudige op vattingen van den zeeman. Het meest zijn wij getroffen door de schilderijen „De Zwarte Zee", als uitbeelding van .de kracht, door ,43e Merwede" als weerga ve van den storm, door ,Jk val aan, volg mij"- als voorstelling van de snelheid en door de „Drukte in de Merwehaven" als toonbeeld van arbeidzaamheid. Moge kapitein Fleurbaay bin nenkort in de gelegenheid zijn ook: zijn capaciteiten van zee man naast die van schilder ln de. practijk. kunnen brengen. - .„„'„-TT P.:;V. Z. D« oud-Spart-aspeler Roomberg-, <üc in de twintiger jaren vele seizoe nen de rood witte kleuren verdedig de, is-op 50-Jarigen leeftijd pl-oisellng Op den Tweeden Kerstdag woaxft bet „Neptimus-stadioa" geopend met een vrlendschappelijken wedstrijd tUR- seben Neptunus en ADO. Op den Eersten Kerstdag speelt Sparta voor de competitie tegen VUC. Jan de Vries, de voorzitter vun den Nederiandschec Zwem- en Red dingshond Ls op het te Brussel gehou den congres tot secretarts-penning- meesier van de F.IJ7.A. benoemd. Indien mogelijk zuUen ln: lMfi nog Europeesche. Zwemkampioensc'nappen gehouden, worden. - J-an (Nicolaas;: de Nederlandsche. licht- en; vvelterbok'skampiocn. vari. Nedertórid, die doordenP.OD.; was gearresteerd,; is ln vrijheid gesteld. ■i- :.Te Brussel wérd Zaterdag Voor 20.000 toeschouwers de Xandenwed- strij d /..Belgier-FrankrJJk gespeeld; „De Belgen--hadden' -bijdé :xus^;eén„^70 yooreprong„;Het einde kwam met Slecht spel op Spangen, De derby op Spangen tusschen Sparta en Neptunus beeft maar zeer matig spel opgeleverd. De omstan digheden maakten goed spel inder daad moeilijk. Het veld was glad en er stond een 'n-og al nukkige wind. In zulke omstandigheden gaat de techniek een woordje meespreken noch bij SparU noch bij Neptunus hebben we veel technische bekwaam heden kunnen ontdekken'. Er werd maar heel veel ln hot wUde weg ge trapt en o, o, wat werd er dikwijls gemist, wat was er over en weer een gebrek aan schorvaard'.gheld. Den Boor kon zelfs een strafschop niet benutten en kanonnen als Vente en Van Sptandonck, die voor deze ge legenheid weer eens waren opgesteld, kon-den evenmin veel uitrichten-. Dé Spartanen waren over het algemeen wel iets meer in„ den aanval. Zij- waren voor doel ook wel„ iets ge-' vaarlijker en kwam hun deover winning ook wel toe. De verdediging is thans verreweg het beste deel var»; de Spartaansche ploeg. Neptunus nam na een half uur. fraai door Batsleerde leiding, doch reeds ln de volgendeminuut maakte Den Boer, de eenige speler ln de voorhoede van; wiep. iets uitging,ge lijk. Nade rust wérd er nog harder geknoeid dan daarvoor. Crude bracht dén stand op >2—1 ;en Vermeer zorgdé - voor .het derde; doelpunt van Sparta. DHC beantwoordde aan de ver-; waciitlngen en klopte HBSmet; 3—1.' De bedreiging" van Feljenoord wordt1 steeds grooter. DWS liet het Teeiljk llggen en verloor in Den Haag met 3—0 van VUC. Blauw Wit en Haar lem deelde de printen met 3— De «tand is -.wut.,'V„.:!:;;v:; Tegenoord - - '4" *?l'. 0 DHC 5 3 2 0 8 13—7;:1 Haarlem 4 Z 1 1 „6 lfc-tQ Sparta 6 uit 5, Stormvogels- en VUC 4 -uit Blauw* -Wilt- en; DWS 4 »ujf DFC j. uit 4.' HBS- S. "uit 4 mie l uit 4. Feljenoord verliest van (k Voetbaluitslagen Eerste klasse: District I; AD&— Xerxas 43; De Volewijckers—AJax 65; EDO—*t Gooi 03; Hermes DVS —VSV 8—0; Emma—DOS 1—4. 'District H: Blauw Wit—Haarlem 33; DHC—HBS .3—1; Sparba-Neptu- nrn 3—1; VUC—DWS 3—0. District IIL Ensch. Boys—NEC 2—2; Quick—Enschede 2—0; AGO W—He racles 1—1; Go Ahead—Tubantia 1—8; Be Quick—PEC 11—1. District IV. BW—NAC S—2; De Ba- ronie—NOAD 1—6; Helmond—Willem IX 3-2. „TV; District V. Eerste klasse A: Be Quick—GVAV 3—0; Veendem—Achil les 1—2; HS cV e loei tas 2—3. Eerste klasse B: Leeuwarden—Heerenveen 1—6; sneek—Frlsia 3—0. r. District VI: PSV— Mauxits 1—1; De Spechten—Limb urgla 1—0; Bleijcrhei- de—Brabantla 43; Sportel. Emma— Roermond 5—1; MVV-WV 8—3. District II. Tweede klasse A: Over maas—VFC 4I; Fortune—SW C0; ExcelsiorBMT 13—1; CW—VDL 1—6. Derde klasse C: Terlaak—Cor.cordia o13; Excelsior '20BBC 6—4; Post duiven—De Holiandiaon 2—1; De Mus- schen—Spartaan '20 30. Derde klasse D: VOC—Poortugaal 20; DCL—Leonidas 2—lï MarUnit— EDS 1—1; RDM—Slikkerveer 1— Derde klasse. E: DDC—The "aifdng Hopt; - 0—2; Zwljridpecht—DHZ 2^3 EBOHCKC 11—3,DCV—Fluks 4—1 4e Klasse Et Rijswijk—USC 3-ril; Le nig en Senl—Deifla DVK„3—lï ...Maas-' straat—DV C 0—12; Wip polder—DHL 0—2;?; Zuidelnde-Lvoorburg4-4. Vierde klasse Gï DRLOud-Beijer- land 4—3; St LcHtewijk—DZB „4—4; HION—Bloemhof 0—8. t r:\. Vierde klasse.Hi SIOD—Hiilegers- berg 0-3; VND—NHS 37-2; Schiedam— Wit. Rood"Wit 5—1"; steeds Volharden —Aeolus. 4-L-3; Dlndua-LDDC T? Vierde?;-: klasse j;^^lnes-i®elvédé? 5—2; FSV»Pretorla-LDllettant 2—2;' HbvT^p're^^j||8^^|Tran^lU"r: De hernièuwrie kennismaking methet Belgische voetbal is van denalleraangen-aamsten aard geweest. Het is.een.wed strijd van groot'-formaat gewor den met zelfs allures van „een echten interlandwedstrijd. Vóór den aanvang werdende beide volksliederen gespeeld en wer- den er over en weer geschenken aangeboden. Hoewel deRoyal. Uccle Sport, die reeds 16 (f): competitiewedstrijden achter den rug heeft, de tweede plaats bezet In België's eerste divisie, dus een klasse lager dan de eere-dlvisie, heeft ze op het: volledige Feyenoord, de lij-st aan voerders van Neerlands hoogste klasse, een royale,? vol-' komen regelmatige en verdien-; de overwinning behaald. Hetis: heel lang geleden,dat de Feye- noord-verdediging zesmaal ge passeerd werd en er waren langdurige periodes, waarin de pittige, uiterst snelle Brussel- sche. ploeg, die haar tegen standster in menig opzicht een lesje gaf, veej sterker was. - Feyenoord nam dadelijk eri?. onverwacht door een daverend?' schot van spil Kroon, den uit-? blinker der "thuisclub, de lei ding, maar spoedig hadden de Belgenrich van een 21 voor-? sprongverzekerd, hoewelhun eerste doelpunt duidelijk bui tenspel was. Vrauwdeuht zorgde voor een gelijken ruststand (Z-2). In dé tweede helft werd. de rood-witte acrite.rhoede volkomen overspeeld. Ook het internatio nale duo v. d; Heide-de Vroedt werd herhaaldelijk in de luren gelegd. Vier keer moest Visser, wiens do el verdedigen maar ma- tig? was, nog visschen, waarte genover Feyenoord door Korput slechts ééntegenpunt kon stel len. De Belgen misten nog een strafschop. :,V Amerikaansche boksers winnen van de Nederlandsche Het talrijke publiek, dat de groote zaal ven Carré te Amsterdam? tot? de; uok vulde, heeft Zaterdag eén boks- middag gehad, die het niet jaren? zal vergeten. Een; Amerikaansche boks- ploeg, die al oversvinnlngen had„ bé-.&: haald in Engeland, Zwitserland; Frankrijk en'België klopte nu dé-.Né-f;?:; derlandschc met 15—7. Onder de Ame- rlkanen bevond rich slechts'.éën blan ke. Er is over het algemeen ultste- A kend geboksteri „geen" enkele 'partlj'?:": werd met/ k:o„ beslist. „.Tusschen Kerstmis én Nieuwjaar zal te Brus-'li sel. een raturnxvedslrijdwarden ge- houden.? Overw1im,lngenvoor Neder- lad wboekten Bos. Walraven -en Hof- -„;v stede. Drie partijen eindigden ónbe- Slist... „?-. .- v v;„ i' -? VERZAMELINGEN ÈN LOSSE POSTZEGELS tegenhoogen prijs te koop gevraagd HEER! „?!i® Cookliigcl B 5 Tdef. 25774 '.ty-iks (voor 'oude

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1