1 i i iroirvp 0 vr' m |P DE KROON r mms* H BHII7IH Groote zege van V. S.V. met 8-0 verslagen ermes flADiO-PfiOGRAMMA CHEF sk: Adventsavond Uitgebreide Kerstdiners Parkzicht Bcatidde$fcnbaHcLel SI NT MAARTENSDIJK OOK U! MKi HEDERLAND HELPT IHDIË - SARIS RADIO NEB. TALEN INSTITUUT ROrTERDAM SS B0H raw Een vraag Er zit schot in! Fa. A. Middelwijk Zn, geroutineerde steno-typiste PRIMA KRACHT - Hacktfeesi Heest- ejeschenketp iggöi/a noiors Doe dat met! Vöilé cnMmóntja Nederlandsche Hotclub? Kerstboomlampjes! JAC. NIESEN i ÊM •v :ln\ e«n. öoclpuzitenrtjken -wedstrijd /«gevierde Hermes over. VsV- Xte Schiedammers heöbea dete over- win«ing hoofdzakelijk te dankerx «axi yde nieuwe samenstelling van imn mld<3ellinie< Met Poulus als spil had den zij bet verdedigende systeem la- ten varen;zij steunden nu vp voor beeldige wijze de voorhoede. Ook de achterhoede van Hennes was In goe den Vorm en de weinige Velzenaehe uitvallen strandden op het trio Pil, Janse,;' Doudey. In de voortioede was de middenvoor Molenaar «er pro- ductieï; hU maakte vijf van de acht doelpunten. Dit wit nu echter niet zeggen, dat hij de aangewezen aan- veisletder Is, want, hij liet. techrsiscö •/niet veel goeds zien, A. v. d, Tuyn lijkt ons hiervoor beter geschikt, vsv maakte s«n grooten Indruk- Men beschikte over een aardige voor» hoede, doch de middenlinie en de ver- dsdlClhg waren zeer zwak, voorat keeper Akkermans ging bij verschei dens doelputnen niet geheel vrij uit Eon groote fout van de VelzenaTen. 'hWss het totaal vrij laten spelen van v de. Hennes-buitenspelers. Dit was ook «I-de oorzaak, dat tien minuten na het 'bégin do wedstrijd al beslist we*, /.toerv door goed open aanvallen de Schiedammers een i0 voorsprong .met doelpunten van Molenaar (2) Slope I eh Borrani konden nemen.. Kort .hierop vergrootte Molenaaj dézen voor*Prong, door een voorzet van I-engkéeJe over den doelverdedlger in bet net te de poneeren. Het was voor Vsv onplezierig, toen even voor de rust de middenvoor Van er LURt na een botsing met Van der Moer moest uitvallen. Dit liet zich aanvankelijk ernstig aanzien (hij werd "met een brancard van het veld gedragen), doch bij informatie bleek, dat het een lichte kneuzing in den rug .was. De tweede helft van den strijd gaf Wd- ïdg fraais te rien. Molenaar wist met twee goede doelpunten den stand tot 7—a op te voeren, waarna ten slotte Lengkeek na keurig samenspel met Borrani "het achtste doelpunt voor zijn rekening aam. SCHIEDAM V Voor Maandag 17 jDecem&er HILVERSUM.; 1, SOI if.t 18.01. Cowboyliedjta1SJS Voor de rij pere jeugd; 18.40 Swing Quartet; 19 MI Nieuws; 19.SO Fransche liede ren; 20.01 Nederland herrijst; 20.15 Vaudeville orkest; 21 MO De slem oneer bondgonooten; 21JS Jan Cor- duwenër; 21.85 Geestig intermezzo; 21.40 Cantabile septet; 22J.5 ilensch en maatschappij I £2.30 Uiindelprv- gramma23-01 Nieuws; 28J.5 Avondwijding. HILVERSUM 2, 415 M.: 18.61 Nieuws. 18.15 Persoverzicht; 18.80 Piet Coemans; 10.01 Chansons en walsen; Z9A0 Nedsrl. Strijdkrach ten; 20131 Ensemble George Frank; £0.30 Landlouwrubriek20.45 Om- - roeporkest21.45 Avondwijding; 22.01 Nieuws; 2220 Street cn swing. Jubileumconcert Orpbeos Het mannenkoor Orpheus".' onder leiding van D. v. Leeuwen, beschikt Over goed stemraenmoteriaal. dat ech ter niet altijd oordeelkundig wordt gebruikt;' Het „Ecce quo modo moritur", van Handel, woarmede het koor dit con cert "in de Koninginnekerk, gegeven ter gelegenheid van zijn Z5-Jarig be staan, opende, genoot een vertolking, die binnen de grenzen der wellui dendheid bleef, d.w.z., het klonk be schaafd en de klank werd niet ge forceerd. Dit kan men van de overige gezongen wecken niet zeggen: intona. tie, uitspraak en nuanceering lieten veelal te wenschen over; bovendien kwam door sterke overdrijving van de force, de klankschoonheid nogal eens in de verdrukking. En dan: een programma met lleder- tafelwerken van Giessen, verhey en Alman. is aardig voor een gezellige bijeenkomst, doch minder geschikt voor een officieel concert, dat nu eenmaal muzikaal en artistiek bee! andere elschen stelt. Van de mede werkende solisten, die ook al mat ..knalstukken" succes meenden te kunncfl behalen, voldeed Gré Brou- wensteyn het meest. P. v. d. Kerk hof? begeleidde met veel begrip. II V. B. Uitreikingen I. K. B. "voor kir.deren, geboren In 1S34 en 1935 op Donderdag 20 December Amcrikaansche melk; voor kinderen, re borer. In 1933 op Vrijdag 21 Decem ber: doperwten of ingedikte melk: voor kinderen, geboren ln 1932 op Moandag 24 December: Iresh stew of Beef mlnccd; vcor kinderen, geboren In 1831 op Donderdag 27 December: Amerikaansche melk of een blikje kaas of een staaf beul Don, Uitreiking in den R.K. Voksbond. Westvest ven 9—-'2 en 1—4 uur op vertoon van stamkaart reet inlegvel. Na-uitreiking vindt niet plaats. Voor de feestdagen W. S. deed aangifte, dat een fmt met tO liter brandewijn, is ontvreemd op de Oude Sluis, waar het ter ver zending gereed stond. Burgerlijke Stand GEBOREN: Alexander, z. van J. verveen en M. J. Zabel. Laurens Cos- terstraat 8; Anncmarie. d. van T. C. Klijn en J. P. v. N eg t eren, p.K.O.- laon 129. OVERLEDEN: A. E. ÏTöhllch, echtg. Van J. A. Cool, Nassaulaan 75; W. Veringmeier, 50 j.t Dr. Noletstr. l; C. J. L. Mulder 55 J., wed. v. G. M- D. den Braker, Grofbaan 25; B. E. van Aarteen. 78 wed. v. UI. C. Baart, Jan Vermeérstraat 4a. BENDE VAN PETER VAN STEIJN VEROORDEELD X>c An. Rechtbank te Rotterdam heeft Vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tegen de z.g. Bende van Peter van Steijn, een 17 tal schiedammers, die onder aanvoering van Van Steijn tusschen Februari en Mei van dit jaar overvallen pleegden op distil leerderijen. Voor ongeveer een mil joen gulden aan sterken draak en spiritus werd geroofd. De „Al Capone" van het gezelschap Feter vanSteijn, werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis, eisch s jaar. De overige leden der benden kregen straffen, varieerende 'van 1 jaar en 6 maadnen tot enkele maan den.. Ahoy allemaal, Het valt niet «vee, een stuk in de krant te schrijven, als je geen pennelikker bentmaar ik aal toch probeèren alle komma's en zoo op ds goeie plaats te zetten. Let op - ast ik vertellen ga! Al ben ik dan geen kind meer, ik heb toch de avonturen van Dokie Durf en dien professor met spanning ge volgd. Tocn,.die geschiedenis c\jn gelukkige einde naderde kreeg ik op eens een idéé en met dat idee ben ik naar ,^Qef Parool" ge hold.. Want ik ontdekte plotse ling, dat de avonturen, die ik' in mijn jeugd beleefde bijna net zoo spannend waren.als die van Dokie Durf. Ik haalde onder vit een oude schoenendoos een jeugdfoto, die hierbijafgedrukt wordt. Je ziet er wel op, dat ik in rn'r, jeugd een kna flinke jongen was! Nu, met ber hulp van die foto en mijn verhaal is alles in orde gekomen en morgen avond begint ih\jn vertelling van ecnvan m'n avonturen. Ik hoop, dat allé jongens en meisjes en degenen, die vroeger Óók jong geweest syn, er zich mee zullen amuseeren. Een ander avontuur van me wordt in dc Kerstvacantie per too ver lantaarn vertoond; als ik niet oppas maken ze nog een filmster vnn me ook! Dag jongens, tot ziens en de groeten van KETELBINKIE. VLAARDINGEN BURGERLIJKE STAND GEBOREN: 10 Dec, Klazina, d. v de Baan en M. F. de Jong, Mes- ■schaartplein 4; U Dec,: Janny Cor nelia, d. v, P. W. L. Suijker en J." Zonneveld, ScJüed.diJk. la;Jan Wil lem Alexander, z. v. A. H. Nlemants- verdriet. Parkweg H2; 12 Dec.: Jan Maarten, z. v. J. P.oza en A. V. d. Knaap, v. Lennepsplaats 20.'. getrouwd: Fleter J. Baard, 34 j., en Asltjen Sijlaar, 25 J.; Jan M. Roza, 27 j.en Petronella v. d- Berg, 23 j.; Anthonle Voogd, 26 j., en Valentina Jankowska, 19 J.; Cornells J. van de Graaf. 28 J. en Grietje Hanssen. 20 j.; Gerrlt "Westerhout, 84 J. en.Arendje Hoogendijk, 23 Jj Pieter visser, 2? J. en Anna Maria Qulst, 27 J.; Pieter van der Heul, 56 J. en Slira H. Post, 52,'jaar. ..y: s'GRAVENDEEL BENOEMD De heer F. J. Dan, hoofd van het openbaar voortgezet onderwijs, fs be noemd tot hoofd van een openbare school te Wormerveer, bij het voort gezet lager onderwijs. ->y." BURGERLIJKE stand GEBOREN: Hendrika, d. v. D. v. zanten en. C. Waalboer; Picta W., d. v. R. Moret en M. de Zeeuw; Jaapje B.. d. v. J. Voorwinden en C. Rob- bemont; Johanna, d. v. M. Klelnjan en L v. d. Linden; Jan, z. v. J, Snij ders en. E. Alebregte. OVERLEDEN: M, de Geus, echtg. v. 'J. v. d. Wulp, 75 j;:- J. v. Noordt, wed. v. H. Mol, 82 v. d- Berg, ^chtg. v. P. Hartog, 66 J.; N. Moret, ongeh., 71 L. den Hartog, wed. v. A. Visser, 88 J. GEHUWD: W. de Zeeuw en A. Kooy; L. Hordijk te Strijen en A. Dekker; M. Steenhoek te Maasdam en J. Donker;, D. Bussum te Dor drecht en A. Jabaay. BONAANWWZING PETROLEUM Gedurende het tijdvak van. 17 December tot en met 19 Ja nuari zal op de bonnen 369 en 469 der bonkaarten K 513, drie liter petroleum beschikbaar worden gesteld. In verband met de bevoorrading van den han del ls het mogelijk, dat de pe troleum niet overal verkrijg baar zal zijn. Voorinlevering der bonnen is niet toegestaan. SCHEEPSTIJDINGEN Rotterdam, aangekomen 15 Dec. EEMS. Ned-, Amsterdam, Wagen borg, Parkhaven, ledig. JACpBA, Ned-.' Londen, Schellen, Schiehaven, cement. DOGGERsbank, terug, uit zee voor slecht weer, bijlegger R'dam. DRITTURA, terug uit zee voor slecht weer, bijlegger R'dam. WESTLAND, Ned., Southhammpton, Vermaas, bruggenmateriaal. GEES, Ned., terug uit zee wegens slecht weer, bijlegger Maassluis. MABï, Ned., terug uit zee wegens slecht weer, bijlegger Maas sluis. Mr. LINTHORST HOHMAN, Ned.. •Cranjemouth, Vermaas, Ijzer, Merwehaven, RE GE JA, Ned., Londen, vermaas, cement^ Lekhaven. HAL- LLNGDAL, Noor,Danzig. Andlg en Veder, ledig, Schiedam,' op de werf Nw. Waterweg. Rotterdam, vertrokken 15 Dec. SCOTTISH MONARCH, Eng., Ant- werpen. OMLANDIA. Ned., Middles- borough. COEN, Ned.. Gravesend v.o, URMAJO, Ned. New Castle, ledig. GEES, Ned., Grangemouth 'v.o., ledig. MARY, Ned.,. Gravesend v.o., ledig. ZUIDERHAVEN, Ned-, Londen. DUURSWOLD. Gravesend v.o., ledig SALLAND. Ned., St, Johns, ledig. king FTSHER, Eng,, Londen, ledig. LIBRA. Ned.. Londen, ledig. DUR- JARD. Eng., Grangemouth, ledig. SI- GIJN, Zweed, Malmö, via Londen, lèdlg. Batavier U, Lorxden,. passa giers, MECKLENBURG, Londen, pas sagiers. ORANJE NASSAU, Londen, passagiers. PRAGEU, Harwich, passa giers. Rotterdam, aangekomeu 16 Dec.: BANCO. Noor, Londen. Hommer- steln. B.P.M.. Pernis. CRESCENDO, Ned., MiddelsbOrough, MCtiler, Jobs haven. A SK, Noor. Ron en, Heinrich Hanno ett Co,, Waalhaven. PR. WIL LEM VAN ORANJE, Ned.,: V. Dublin en Belfast, Hudlg en Veder, stukgoed en vee, Merwehaven. VIM, Noor, Le Havre, Burger, ledig. Waalhaven. NANTILUS. Ned., Londen, v. Él. Schuit, stukgoed, Spóorhaven. WEST LAAN, Ned., Jarmouth, olie Scheepv. en Bevrachtings Mijledig, R'dam, stroom ten anker. T. A. JOHNSTON. Amerikaan, Le Havre, War Shipping, Wilton Schiedam, ledig. NUOLJA, Zweed, Antwerpen, Hammerstein, Wilton, Schiedam, ledig. WILHEL- MINA, Ned., Londen. Furnes, cement Parkhaven. HOOP OP ZEGEN. Ned., Gravesend, Wagenborg, J Schiehaven. BANTA, Noor. Calais. Vinke, Waal haven. GAESHEAD, Eng., New Castle, Burger, stukgoed, Usselhaven. PLO VER, Eng., Londen, General Steam, Ijzer, Parkhaven. NORMANDIA, Zweed, Antwerpen, Kuiper van Dam en smeer, ledig. Usselhaven. ZWA LUW, Ned., Londen. Vermaas, ce ment, Lekhaven. ':'V Rotterdam, vertrokken ig Dec.: EGRET. Eng., Liverpool,, ledig. NO- VA, Noor, Bergen, kolen. SPICA, Noor, Tonsberg, kolen. EBKO, Ned., St. Marlon. NOLTA NIWI, Ned., Los Angelos, ledig. CERONIA. Ned., Cu racao, ballast. RIJNSTROOM. Ned.. Londen, ledig,'. Rotterdam, aangekomen 17 Dec-: PASCHOLL, Ned., Londen. Ver maas, cement. Lekhaven. Het Zondag van R'dam vertrokken Nederlandsche motorschip JOVA is nabij Poortershaven wegens motor- schade ten anker gekomen. Genoemd motorschip is later teruggekeerd, ge sleept door de sleepboot Rotterdam en voor reparatie naar Rotterdam op gevaren. Nw. Waterweg vertrokken 17 Dec.: GEES, Nod., Gravesend, v.o., ledig, Mary, Ned., Gravesend. v.o., ledig. Het Zondagmorgen binnengekomen Nederlandsche .stoomschip Prins Wil lem v. Oranje ls het icooe schip, het welk na de bevrijding vanuit zee be stemd voor Rotterdam de Nieuwe Waterweg is binnengekomen. Sahecpvaartbewegingen in den Nieu wen Waterweg van 9 t.e.m. 15 Dec. Gedurende de afgeloopen week zijn de Nw, waterweg binnengekomen 68 stoom- en motorschepen, metende 80592 netto register ton. AlRemeene berichten: VOLENDAM, IS Dec. te Toulon. IN- DRAPOERA 14 Dec. pass. Gibraltar (uit). KEDOE, 12 Dec. te J'lelaJdé. EMPIRE BOUNTY wordt 18 Dec. te Rotterdam verwacht met olie. LILLY Onmisbaar voor l kerstboom of tafelversiering Bontwerker neemt weer reparaties aan l| \Hugge aflevering. Specialiteit ia' - modernisceren. Eigen atelier, K. DE LEEUW, dc Vliegerstraat Ha - Zeepfabriek te Rotterdam zoekt voor haar cartonnage-afdeeiing een die goed met jeugdig mnl. personeel kan omgaan en gevoel heeft voor orde en netheid. Schoolopl. liefst M.UX.O, Eigenh. geschr. sollicitatie-brieven met foto te lichten aan bur, v. d. bi. no. 1973 H. van'Bröèic Co. N.V. HAN D WE BK STEBSf en bekw, NAA1S1ERS voor Jongenscon/ectie Aanmelden; Erasmuastraat 37 GEVRAAGD voor spoedige indienstJi: treding op groot handelslcantoor geroutineerde Steno-ljpist^l in dc moderne talen, en een aankom/* steno-typiste. Br. onder no. 896 adv.J bur. Benjamin, Bergweg 353a. matthisse vertrekt circa l» Dec. van Rotterdam naar Gothenburg. ORANJE 15 Dec. van Semarang naar- Engeland. TABIAN 12 Dec.. Gibraltar gepass. van New York naar Ned, In- dië ORPHEUS 13 Dec. van Gothen burg naar Amsterdam. AALEUM 2» Dec. van West Afrika te Amsterdam verwacht. HILVERSUM 13 Dec. .te/ Lagos. 15 Dec, van Lagos naar Neder land. I Woord eii Lied •pi" A.s. WoensdagavondB nur zal in de Nieuwe Zuiderkeik, West reedijk 43 een f gehouden worden. Met medewerking van het Rotter- 5 damsch Kerkkoor en Mannenzangvercauging Con- g 1 cor dia. beide onder leiding van Piet v. d. Kerkhoff, g 'cic ook het ocgcl bespeelt- I D». J- van Krimpen zal een Kerstmeditatie houden g over „Nb daagt het in het Oosten" i Toegang en zitplaatsen vrij. Programma gratis Eén deurcoUecte. Deuren open half acht. §mrnimiBiitiranmiiiniiuinu«un.m3iiiuiiirjaikiiiiiiniinntmiimiiii:iiniiimiiiun'mmiiiiraiiinR Beide Kerstdagen RESERVEER TIJDIG UW TAFEL IN HET PARK TEL. 23582 Telefoon SU48 34355 Mathenesserpleïn 12, Rotterdam Er Is f 10.000.000.- noadig voar hulp aan de noodlijdende Indische bevolking en aan de naar het Moederland terugkeerenden! Als ieder, maar dan ook ieder, eur» oHer brengt, helpt Nederland in derdaad. Wij rekenen ook op U. Waarde Lezer! GIRO I ^500500 Dansschool C» J» van Gooi vanóiids Noortblngcl 196a, Rotterdam. Begin Januari 1946, aanvang der nieuwe lessen uitsluitend In bet nieuw 'gerestaureerde pand Jonker Fronsstraat 37, iTeli26,424 Inlichtingen en inschrijvingen, v. boden af Vdagelijks aan bovengenoemd, adres. Piivé-ies clk(gc- r xvenscHt. _unr. Privé en correspondentie-adres. Goudscheweg lOa Rotterdam - OXJD EN VERTROUWD ADRES - i - voor reparatie van alle merken toeetellen. Speciaal voor ombouw van versterkers tot o Kadio, Vraagt XJ eens p'rfjs. BergRchefkari3803,. Telefoon, 46120. SOLDAAT en BURGER dezelfde schriftelijke cursus jen: /ENGELS; MALEIS, FRANS, DUfTSi VJot ipr. en ichr. in 4 of S,mhd.i 230 p. mnd;Steno boekhouden -mid denstandsdiploma J Ned. Tan! en Correspond enUe-ZPpl etding prak- .lijk examen Engels en.Bcakhouden. aan alle teekenliefhebbers dit terrein Act gevaarlijke onzekerheid zoo maar te betredexiT TT voelt dage lijks dat er ondanks Uw teekenlmt groote en ster ke hindernissen zijn om bet van plaatjesnateeke- naar tot zelfontwerper en Datuurteekenaar te bren gen. Bovenstaand zeer eenvou dig doch ook levendig en sprekend schetsje nam reeda Uw blBc gevangen [anders zou deze adverten tie Uw aandacht niet ge trokken hebben); welnu: rEEKENCURSUS PqstMA ROTTERDAM opgericht in 1908 en ruim- ichoot-i gedekt door vier Rijks bevoegdbedentothet geven van tekenonderwijs verschalkt door zijn 20 be zielende lessen A slechte s per maand dden hinderhj-, ken schildwacht, knljDt dat nijdige prikkeldraad ook nog. door en brengt U zoo binnen hetIdeale terrein der teekenvrlj held I Vrij teekenen, reclame- of modeteekeneu, caricatuur, landschap. .«"Smderen tn water- en olieverf, pastel enz. Eigenlijk hebben wlj.u als teekenüeöiebbers nog veel meer la vertellen/doch dit staat ln 'het uitgebrei de kostelooze prospectus no/'55.'-1 Vraag het terstond aan 19 ent. voor porto en adm. InsL s.v.p. Wiüen wij samen dien hin derlijken Bnaak eens „vol gens de plannen" beenije- wippen? Gevraagd: '.fi-T-y DAME ÓF HEER voor het ge ven' van. onder richt ln Boekhouden (opL Assoc. ex.) gn'of Mlddenst. opL Hoofdzakelijk'avond lessen; ongeveer 13 uren per week. Er. lett. CJJ.T. Adv.bur. S t u d 1 o, '8 Gra- venüijkwal 32, Rotterdam, Besch. darae 34 j. opgeruimd karakter, nette versch., z.z-g, g. in g. milieu als DAME HUISHOUDSTER Br. no. 1800 bur. Het Parool. Ook bij ons, bet oude en bekende adres voor alle soorrén LANDBOUWTQUW enhet adres voor de concur rerende prijs en de goéde kwaliteit! Verder uit voorraad leverbaar oude kwaliteit koe- en marktdekken. Verzending door geheel Nederland. AAN H.H. AANNEMERS kunnen wij prima kwaliteit ateigertouwen leveren. Tevens het aange wezen adres voor paktouw, baggernetten en paardehalaters. OOSTEINDB 4 - TEL. 3S7 MEPPEL Voor direct gevraagd boyêa de 20 jaarv., 'GROENS NAAIMACHINEHANDEL Vierambachtststraat JI4 Rotterdam ABRAHAM VAN STOLK éc, ZOONEN N.V,, Rotterdam, •zoeÖ;"eea'. /•-/. //-.;//'/v.///;/.- representatief jonguensch ter opleiding in den houthandel, LeettUd 20 h 25 Jaar. Zij, die reeds eenlge ervaring in den houthandel hebben, genieten de voorkeur. Schrilt. solUcitatles,vermeldende opleiding en practljk, worden Ingewacht onder poBtbus ji)0. Bezoeken kunnen slechta worden afgewacht na oproep. /'in'; hét centrum des lands gevestigd pharm!, fabrïeksbecirijf vraagt voor spoedig hoofdzakelijk voor den buitendienst. In aanmerking komen apothekers,, econ. doe- tarand?, e.d.; met jterk- onfwikkelden commer- cieelen aanleg en ervaring.op; pharm, gebied/ Zij/ die over meerjarige practIsche ervaring beschikken ën gewend zijn mét Rijks bureaux, Departementen en dergalijke overheidsinstellingen besprekingen te voeren, /genieten de voorkeur'. Eersts krachten wordt een aantrek- - kalifke, uitstekend gehonoreerd» positie in uitzicht gesteld. UltVoerige jolIicHoHij, o.e. 'yemeiiéede oplordlng, iééf- tlrvarirg«tc., ondsr No.B 12fl* aan Ratiomaburaoti; Gaidar - Baumbaof 15 Am»t»rdom WERK -y WERK WERK 11 Laat Uw. paaien. nlet:bedervea" .Maar- laat ze door LEER5CHOON' verven i ip SCHILDERSBEDRIJF B. M. LEERSCHOON 'fHarg. MeihesxJaan 71*,- R'dam, Telef. 37011 Wïtwerk, Schilderwerk/ Vloeba maken," Plastlcaen Decoraties///, f-/ ]'[Z t Voor UwKerstbout naar de van ouds bekende Fa. J A. TREUREN Vanaf heden' gevestigd Noodw. Goudschesingel 487, Telefoon 26838 Ruime voorraad van alle soorten wild en gevogelte. F p S .T Z JE G E L S Verzamelingen en betere losse exemplaren steeds te gen contante betaling te koop gevraagd. WalfFs Pustzeg-elhaiidel, Schiekade 173, Rotterdam. Kunstkr. „Het Schouwspel" te Rotterdam zoekt' yoor direct AD1VUN1STRATEÜR (nevenbetrekking of fuil- time-job). Soil, moeten kl. vertrek aan huis als kant. inrichten. Bij voorkeur cen trum, Zelfst.werkkr. Goed sal/SolL spoedig aan Ned. Tooneelunie, Singel 231, Dordrecht. Gevr. ln het atelier der lederwarenfabriek v. d. fa. Mulder ZiLy Vljverho/str. 92c, alhier bekwame aankomende en leerllng-machlnestlkH ter», Aanmelden9—12 en 2-r-5. WONINGRUIL Aangeboden: woning, vrij huls schlebroek, omg. Plas, bev. kamers/keuken, bad kamer en mooien tuin, huur f'42.50.' Gevraagd: woning best. ..uit 5?kamers/ keuken, badk. in het westen, huur tot. f75.— Bcé lett.. S.-R.Z. aanNijgh 4s van Ditmar, R'dam, ZONDEK BONï BU3SCT1 Lak- verf, Plamuur,wasbeits, vjoerlak, Blnnenvernis, Puim»t«enp Plakkaatverf, Be- hangverf, H/ Bodewes Hzn., Eenörachtsstraat 143 ••••//.-• Wonlngrull Gouda-Rotterdam Asngeb. woning- te v Goud* (5 kamere, zolder, tuintje; schuur) voor woning te Rotterdam met badkamer). Wolffs Postzegelh.", Schie kade 173, Rotterdam- PENSION ter ovem. gevr.' ómtr./" Maurïtsweg Kw. Binnenweg. Br. onder no. 1775 bur. Het Parool BESTEL TIJDIG;- Uw Kerst stukje,' /Kerstboom, Groen', Hulst enz. ;.W!j hebberj geen standplaats meer op Noord plein,, maar- bel cip 23733 en U krijgt het'thuis. H. ciere- rn&nz Jr., 's-Gra ver. weg Rotterdam. V'Jj1 Bewoont U «eh te groot huls?- Jong echtpaar-. zou zeer ge- hoxpeh ejjn/met1 óf 2. onge meubileerde kamera met, keu ken of- gebruik: daarvan. ^Bri: s.v.p. aan:/£./J»/;yv'/Je-' vércn-Booy.'-Boreelstraat 13, Hotter dam-BUJdorp.;- AUTO-PLAATWERKER AUTO-BEKLEED E R WAGENMAKER gevraagd op de Carrosserie- fabriek van Rijswijk, van AJphenstr. 62 te Voorburg. Voor direct gevraagd: Flinke VERKOOPSTER Darrieshoedenzaak. MAIBON „MARJA", Gr. Visscherijstraat 23 Rotterdam-W. ENGELS .:- V-- Dag- en avondlessen-, W- HOUTMAN. Bergsohelaan 360d. DAMESKAPSALON Sinds jaren bestaande datnes- kapsalon op drukken stand met complete inventaris, ln PACHT AANGEBODEN. Br. no. 1802 bur. Het Parool. Voor spoedige indiensttreding Voor een GOEDE HUIDVERZORGING '-' L ,E N-.- Y. *S Beauty Parlour Gezichtsmassage Lfchaamsmassage Hand- en Voetverzorging Hoogtezbn Infra'RoodJ Behandeling van diverse gebreken van. de huid enz. Instituut voor Schoonheids- verzorging en Lichaamscult, Mcd. Ged. Specialiste L E N Y MOOLDUK, Bergweg «D, Rotterdam. Tel. «M5. Aangeb. dw. STOFZUIGER in ruil voor fiets met banden» Mevr. NIJS, Mathrnesserweg iisb. A JTOPINANCIBRING 12-18-24 maanden/geen kosten vooruit, Ndevers, Korenaar- straat 18, Brieven of Tel. 34282 KEEREN Dames/ leat uw mantel of regenjas vakkundig keeren. Van Spreijkstraat: 146«, 2xb. WONINGRUIL Modern vrij huls te Bllthoven bev, hal, 6 kamers, Bruyn- zeel-keuken. zoldar en Öljzoi- der, voor- en achtertuin met schuur, f 47,50 p. mnd. voor mooie woning of vrij huis te Rotterdam. Br/ nb. 15B3 bur. Het. Parool. WONINGRUIL- Aangeb. 1« étage Westen R'dam of wim- keihuis or he éren huls in Den Haag voor "een woning te R'dam of Omg. Br. no. 5208 Adv.bur. J. Grijseels Jr., Kw Blpnenweg 168, R'dam. - Groote. Levens- Volks- Varia verz. bedrijf vr. actief AGENT INCASSEERDER Korte proeftijd. Volledige op leiding. Br. no. 1807 bur. Het Parool. Dr. WESSEUINK Vrouwenarts Eendrachtswcg 63' AFWEZIG 19.20 en 21 Dec. cafe.restaurant STATIDNSS1MGEL 44 OTTERDAM v/a.ï5 D»c«tnb«r DANS-ORKEST TRIO FALCON E*f»tdaogi Optnlng v«ri ée nieu"« @ir «A S«rra Vcïor Bet personeel Horeca- Beijrijf. Reserveer 20 Dec. a.s. voor bet - in de Rivièrahal. Voar bij zonderheden zie aanplakbiljet ten. Bestel tijdig uw plaatsen net bestuur Bond Hotel»Café-Restaurant personeel E.V.C. VERLOREN 12 Dec, pl.m. 15 uur, Coc/ïingel, zwart lederen heerenhandschoenen Terugbezorgen tegen beloo ning Sdiieweg 253B VERLOREN j.L Zondag, venn. in lijn 14 of 22, iicht roode etui inh, f209,-. met kwit,, postwisselstr. enz. Ver zoeke terug te bezorgen tegen flinke belconing. Mevr. E.yan Grieken. Burg. F. H. van Kempensingel 1 Hlllegersberg R DE WIT Rechtskundige, Lid van de Ned- Verg. van Rechtsk. Adviseurs, Pleinweg 165/ telfoon 70569, Rotterdam. Ook 'e avonds: Maandag, Woensdag en Vrijdag van 69 uw. Oroot technisch, handels kantoor vraagt voor spoe digeindiensttreding JONGSTE BEDIENDE nL/Of.' vr, Br. met opg. van verl. e(d. en" refer, onder lett. S.S.Z.'aan^NIjghvan Ditmar, Rotterdam. Elect Theelichten Elect. Koo kplaten Verlicht- artikelen VISSER Goudschesingel 79 Tel. 22988 Origineele surprises Door een misverstand van onze zetterij ls ca de St. Ni- colaas een advertentie In ons blad opgenomen van drogis terij ..De PU" „origineele sur prises" Deze advertentie ge lieve men; .als f niet geplaatst te beschouwen. Voor spoedige iridiensttre- ding gevraagd op expeditie- kantoor aank.' Steno-Typfete (factruriste)tevens jongste Bediende (m.)Br. no. 1605 bur. van dit blad. Aangeb. nieuwe Winterjas voor jongen, -14 Jaar.; Bevr. Mecklenburglaan 57.' VOOR EEN GULDEN drie fraaie /hoedens!er«pel- den tnet rookereverrassing cadeau. Stuur briefk.Fostb. 555'Rotterdara-;:////r:/;:-'/.'': banketbaktieripoeder Igorlgrieimeet, pudding de luxe, (/n red gevraagde producten! N. J. Woud»MMlhbr^lc N,v SkmI Gooi het groenfenot «iet wog. Hel iï rijk aan vita- minen. Door ïnrceren van Brinta verkrijgt U «en krach tige, smakelijke soep. Brinta; ïn warme of koude bcuillon geeft eveneens een heerlijk gebonden soep. GAAR ZONDER KOKEN ■K AMSTERDAMSCH-ROTTERDAMSCH WKBM TOONEELGEZELSCHAP". artistieke leiders: A. van Dalsum A. Defresnc Wegens 'enorm succes 19 December 8 uur n.m„ 20 December 8 aur n-m. EEN MIDZ0MEKNACHTDR00M van William Shakespeare met de muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. RegieLouis Saalbom PRIJZEN DER PLAATSEN F 5.— - F 1.- (a.rX) Plaatsbesprekea van beden aF van 10-3 uur ■I i i LUXOR, THEATER mmtm Wat is, wat kan en wat j /././/rv doet de stichting Jazz-enthousiasten schaajt U onder ónze vaan voor één Nederiandsch Jazz-pariemént. Inlichtingea Ajg. Secretariaat f, -- - v Voorloopig adres: Bern-Gewinstraat 20c Rotterdam :Zie'onze adver'téiitle van Woensdag Volop verkrijgbaar. Diver*.', kleuren 40 cent, Nog enkele complete icOingers. „RADIO OOST", Goudscherijweg 40, Telefoon 24043 DE N.Y. ROTTERDAMSCHE TRAMWEG MIJ. De Dienstregeling op de a.s. feestdagen (le en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag), wordt uitgevoerd als op Zondagen. Zie de dienstregeling, welke op de stations ls bekend gemaakt. -r, r> De wnd. Directeur. Rotterdam, 12 Deo. 1945. DANSINSTITUUT Gevestigd gebouw Vereen. Caféhouders, Veemarkt 19, Telefoon 25888 Begin Januari aanvang nieuwe danslessen voor eerstbeginnenden en gevorderden. Ook gehuwd. Heden inschrijving dagelijks (bch. Dinsdags) van 7-11 u. Aanbevelend, JAC. NIESEN, (gediplomeerd dansleeraor). Wij vragen voor onze WOL-APDEELtNO EEN.; WOL-ADVISEUSE Uiuluitend dames, die volledig bekend zijn met bet breien van modellen, bij voorkeur met acte Nijverheidaonderwijs, cn die ook eenig verkoopta!ent bezitién, worden verzocht te •oUicileeren onder letter R IR" bij.' de/' personeelleiding van 'V N.V. MAGAZIJN BOTTERDAM;. in alle soorten' ■Het doet ons fienoegen U v.-eer ^rect te kunnen fce:- •pen aan; alle - soorten, tóuw/en/rivriZIiï? lijke kwalltelti Schrijf even enlU/ontvi J. ,V.. VLEET C. H 0 OFTL A AS I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2