Het Eskimomeis IssSilisiSS5 Een mijlpaal in de geschiedenis van de Bank De Twentsche Bank VIERT U KERSTMIS IN ANDERMANS HUIS? H O II Y P vooruit wily móét vl<)t kunnen spreken NAAM. WïftMé&mMÊt STRAAT' P1AAT3 voor gratis f- broch ure ..SPRhKHN" F 1 N O HARDE R W IJ K Het jaar 1945 heeft ons veel goeds gebracht: De vrede een nieuwe, hoopvolle toekomst de eerste resultaten van een langzameo, doch gestadigen wederopbouw. Het jaar 1945 heeft ons veej nieuws gebracht: De saneering van het geld den ingrijpenden maatregel van Overheidswege, die zulk een doel treffende uitwerking heeft gehad. Het jaar 1945 is een mijlpaal in de.geschiedenis van de Bank. Nog nooit heeft zij zoo intens mede gewerkt aan het herstel van het economische leven. Nog nooit heeft zij in zulk een kort tijdsbestek 'zoo vele „nieuwelingen" in bankzaken ingewijd. Met vele nieuwe cliënten gaan wij straks het jaar 1946 in. En nog meer dan ooit zullen wij er naar streven het vertrouwen, dat men in ons stelde, waardig te zijn en te blijven. Welkom 1946! Wij zien de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. Opgmcbt in 1S61 cnr«<s%»«r ISl'/MMVaw-t Wow 4S209. Oncer lejojno vancmns van wani vooiütffN ZANOVOOtr tri naA*om SAtnUTVAtK H AMSTERDAM (Z) HL 92J45 - «194 REPARATIE EK SERVICE* Dat doet U, zoolang U in 'n huurhuis woont. En dat Is op den duur volslagen ónnoodig. U kunt ln een eigen huis wonen, zonder dat U over liggende gelden beschikt. Dat is mogelijk met het unieke, sociaal zoo gezonde Rohyp-systeem. Vraag inlichtingen. - N.V. BOUWKAS HEERENGR.ia4-iaftjA^i AMSTERDAM Y oghurl .wt een BulgaarjCT#,»® I ek k r n ij; - -„Hollandsch" hïelp^mifcènj^^^ Frischen gezond rjeeh ^vaf-.p|; rukkefijk toetjeJ zal zorgen dat. U strak» volop t kunt krijgen I Erkomt ookwee rYAMI'Roo^^& - Slagroom 'en' En... niet te,vargelenijpf^ VA Ml -R O 'O M ilH| Ondtrsc* van s^Ji'pUITGEVERU^^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 10