Ncderlandschc rcgccnng wcnscht vreedzame oplossing Mgr. de Jong tof kardinaal verheven !s«d,,^r%issïssksïs "ss Wedstrijden met protesten SS ■M VRIJ, ONVERVEERD Besprekingen zijn gericht op welomlijnde plannen Antwoord aan Amerika MOSKOU „POSITIEF FRANSCHE FRANK DEVALUEERT De Paus benoemt 32 kerkprinsen Kieswet wordt gewijzigd Ac'nter het nieuws De luchthaven van Rotterdam Geen overhaaste besluiten! Revue der meeningen m ÏÏSlnl .rS'i» S.V.V. klopt Excelsior 'm met 5-2 If «a muil SÉ REDACTIE-^EHr: ADM." EENDRACHTSWEG 42 ROTTERDAM.' TELEFOON 25430 (3LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PEK WEEK 31 CENT PER KWARTAAL J 4.— LOSSE NUMMEKS JO JO Bankier: AMKTERD. BANK TE ROTTERDAM Giro 1153 ten name ran Amsterdainsche Bank HETPARGDl VIJFDE JAARGANG No. 227 ADVERTENTIES K ENiNLICHTiNGENDIEKST: 3chtedamschese?gel: Ho, 42,; rotteröam TELEFOONNOS. 2783324Ü5 24158 24393 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF, 2U5S INLICHTINGENDIENST OITSL. TELEF.; 24156 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG 24 DECEMBER -1945 De regeermgsvoorlichtingsdieust 'publiceert hierom!er den tekst van het antwoord, dat de Xederland- schc regeering- heden heeft gege ven op de verklaring van 19 December JJ. van het departement van staat der Vereenig-de Staten. „De Nederlandsche regecring- heeft met waardeering; en oprech te erkentelijkheid kennis genomen van de verklaring van 19 December J.ï. van'het departement van staat over den huidlgcn toestand in Ne- dcrlandsch Indlë". In deze verklaring wordt op dui delijke w|jzc uiteengezet, eener- zUds de taak. die South East Asia Command iu opdracht van de ge allieerde -naties aldaar heeft te vervullen en anderzijds de nood zaak voor de Nederlandsche autori teiten. als vertegenwoordigers van den terrltorialen souverein, en de Indonesische leiders om een geza menlijke oplossing te vinden voor de thans gerezen problemen. De Nederlandsche regeer ing heeft volledig begrip voor de moei lijkheden, welke met de uitvoering van de taak van South East Asia Command gepaard gaan, doch zij moet blijven aandringen, dat deze taak en met name het ontwapenen en evacueexen van het .Japansche leger, het zich in bezit stellen van Japansche wapenen en het in vei ligheid brengen van de krijgsge vangenen en geïnterneerden, niet tegenstaande deze moeilijkheden, vervuld zal worden. Het levensge vaar, waarin velen als gevolg van niet te verontsbhuldigen uitspat tingen van extremistische zijde, nog verkeeren, mag haar ia het licht doen stellen, dat een spoedige bereiking van de geallieerde doel einden om redenen van mensche- Rjkheid uiterst wenschelijk voor komt GEEN* ONNOODIG BLOED- VERGIETEN*.' Het is de vurige wensch der Ne derlandsche regeering om* harer zijds, met alle middelen, hiertoe mede bij te dragen met name door het vinden in gemeenschappelijk overleg met de Indonesiërs van een vreedzame oplossing, opdat ten spoedigste aan het ormoodtg bloed vergieten, waarvan zoovele vrede lievende Nederlanders, Indone siërs, Chineczen en anderen het slachtoffer zijn of dreigen te wor den, een einde wordt gemaakt. De Nederlandsche regeering is zich vair haar verantwoordelijkheid- tegenover de vete bevolkingsgroe pen in het Koninkrijk ten volle be wust en zU aanvaardt deze gele genheid met dankbaarheid om ca tegorisch te verklaren, dat zij niets 2al nalaten om een oplossing van het Indonesische vraagstuk te be vorderen, overeenkomstig de begin selen van het handvest der ver- eenigde naties, dat, in het bijzon der voor wat de niet onafhanke lijke gebieden betreft, inede cank zij het ijveren van de Nederland sche delegatie te San Francisco, een liberale en vooruitstrevende geest ademt. tot daden over te gaan. Men 3s van meening, dat Attlee niet zijn goedkeuring aan het plan tot uit gebreidere militaire actie zal ver- leenen, als hij niet ten volle over tuigd is van de politieke gerecht vaardigdheid van het Nederland sche standpunt. Te meer heeft hij reden tot groote .vooreiehtigheid, daar er in Engeland vrij veel cri- tiek op het beleid in Indonesië wordt geoefend en men er zich. be klaagt over de door de Britten'ge leden verliezen. Dagelijkskomen tal van be richten binnen omtrent de' conferentie te Moskou, doch de Inhoud, is meestal te onbenullig of te, speculatief om ze den. krantenlezer voor te zetten. Thans is er echter een mede- de el Ing.' uit; Washington, welke betrouwbaar lijkt, en die on danks alle vaagheid .het publi- ceeren waard is. Reuter dèelt mede, dat volgens gezaghebben de kringen, de resultatender conferentie positief zijn en dat de besprekingen iu een bijzon der aangname sfeer worden voortgezet. MAcal\\ icaarmeée de Dmtschcrs 'de neaMecrtc invasie hoopten U Inmnè*stuiten,, vordt; peslecht. Een vemron&tnjoop teer m. jmti is al teat er overblijft van- de enorme' ietomen gevaarten, die' op den boulevard te Ostevde ivaren opgericht.. In buitengewone bijeenkomst heeft het Fransche kabinet besloten tot de devaluatie van den frank,aldusverneemtReuter Een korte wet betreffende de herscbatting van de goud voorraad 'van de Bangue de France zal. aan de nationale vergadering worden voorgelegd v.u. In Vaticaanstad is gisteren een consistorie gehouden, waar in de Paus de benoeming van. 32nieuwe kardinalen heeft aan gekondigd. Onder hen bevindt zich Mgr. J. de Jong, aartsbis schop van Utrecht. In dit verband merkt de Neder landsche regeering nog op, dat de besprekingen, welke met de Indo nesische leiders worden gevoerd, niet zijn onderbroken, metname ook niet door de overkomst van dr. Van Mook naar Nederland. Die besprekingen zfjn van de zijde der Nederlandsche regeering gericht door welomlijnde plannen, dis in overeenstemming zijn met de even- genoemde beginselen. Ook de Ne derlandsche regeering is bezield door den uitsluitenden wensch om een voor alle betrokkenen bevre digende regeling te kunnen berei ken, welke zoowel de welvaart en het geluk van Indonesië als de sta biliteit in dit deel van de wereld zal bevorderen. Attlee overweegt het lot van Indonesië Een voorstel van Brifcsche mili- - taire autoriteiten om meer troepen naar Java te zenden, wordt volgens :i.Associated Press op het oogerihllk door de Engelsche regeering onder oogen gezien. De uiteindelijke be- sllssingzal. waarschijnlijk worden - uitgesteld tot na afloop van de conferentie met Van Mook, Het bedoelde voorstel zou volgens A. P. Th; gebaseerd zijn op het besprokene ^te;.slngapore,:' en daar het zenden van nog meer Brltscbe troepen een T duidelijkeh politiekeri achtergrond zou krijgen, heeft men het resul- taat van de conferentie' te Singa- ■£r> pore - verwezen; haar Attlee, alvorens KERSTXENTOOxVSTELLING „Verwoest Rotterdam" Eeuige/wekenna het bombarde ment van Rotterdam gingen de schilders en teekenaars H. P. Groen, Dick Elffers, E.- van Zanden, Piéter den Besten, M. J. Richters en Guus Heus in opdracht van het Museum Boyxnans aanhet werk.. Zij maak ten van verwoest Rotterdam een vijftigtal teekeningen en aquarellen. Toen de bezetters bezwaren begon nenf ie/maken, liet men de werk- /éiuMtènïih :2dè ...duineii5cbij.-'3Hergen onderduiken. -Eenigen; tfjd geleden zijn zq weer opgedoken en nu wor den zij voor de eerste maal geëxpo seerd in de zalen van de V.U. De later, vaak met levensgevaar, in dracht van het gemeente-are vervaardigde teekeningen en etsen complet-eeren de expositie. Een twintigtal Jonge Rottcrdamsche kunstenaars had de taak de trieste resten van het stadscentrum in een topografisch juist beeld voor het nageslacht vast te leggen. Zoo biedt dan de door mr. Bonjer gisteren - geopende tentoonstelling een kunstzinnige en aangrijpende herinnering aan de vernielingen van onze goede stad. Deze meer dan 200 teekeningen en etsen zullen,f zooals de heer Hazewinkel in zfjn verkla rende inleiding zeide, van gxpot ge wicht zfjn voor de komende gene raties. Maar ook voor den bezich- tiger .van heden zijn deze, vaak zeer geslaagd,e afbeeldingen interessant al zullen zeer gemengde gevoelens hem bestormen. De nieuwe kardinalen. Een extra-editievan. de Os- servatore Romano meldt, dat de nationaliteit der 32 nieuwe kar dinalen als volgt" is. verdeeld: De Ver. Staten van Noord- Am erika vier, Frankrijk drie, Duitschland. drie, Spanje drie, Brazilië twee en Italië vier. Voorts een kardinaal voor elk fier volgende landen: Nederland, mgr. de Jong,'Ca nada, Hongarije,* Argentinië, China, Polen,Australië, Chili, Portugal, Cuba, Peru, Engeland en de Patriarch van Armenië. De benoemingen zijn verdeeld over zestien landen. Het opmer kelijke feit is in tegenstelling, tot kardinaalsbenoemingen van vroeger het betrekkelijk ge ringe aantalItalianen, dat in het college is opgenomen. Op 18 Februari 1945 zal een consistorie worden, gehouden, v;aarin deze benoemingen zullen worden; bevestigd. - De nieuw benoèmde Neder landsche kardinaal Mgr. Dr. Joannes de Jong, werd den lOden September 1885 te Nes op Ameland geboren. Hij was de zoon van Jan de Jong en Catha- rina Mosterman. Na aan de Seminariesta.Cul emborg-en- Rij - senburg te zijn opgeleid, ontving h« den löden Augustus 1908' de priesterwijding, daarna zette hij te Rome de theologische en pliilosophische studies voort en promoveerde in 19Ï1 in de Eeuwige Stad. In Nederland te ruggekeerd, werd hii' benoemd tot assistent te Amersfoort aan de_St. Franciscus Xayeriusparo- chie en. 16 April 1912|volgde zyn benoeming tot conrector aan het moederhuis van ÖV L. Vrouw in diezelfde plaats* In 19L4 volgde zijn benoeming tot pro fessor in de kerkgeschiedenis aan het groot-seminarie Rijsen- burg, als opvolger |van prof. Knuif. Zijn aanstelling tot pre sident van genoemd'! seminarie volgde in 1931, en wel als op volger van mgr. dr. Schoepman. Twee jaar later, benoemde de Paus hem tot kanunnik poeni- tentiaris van hét imetropoli- taansch kapittel. In 1935 werd hij titulair aarte bisschop van Rusie én coadju tor. Den 12den September 1935 werd mgr. de Jong door den bis schop van Breda mgr. P. Hop mans, tot bisschop gewijd in de kathedraal te Utrecht. In 1936 nam hij bezit van den bisschop- pelijken troon en werd den 14den Februari van dat jaar plechtig geïntroniseerd.- In 1941 beboetten de Duit- Voorstel bij de Tweede Kamer ingediend Bij de Tweede Kamer is thans ingediend het door de regee- ring toegezegde wetsontwerp tot aanvulling'en wijziging van de: kieswet, de provinciale wet en de gemeentewetalsmede .bij zondere voorzieningen met het oog op de in 1946 te houden verkiezingen. De voorgestelde "wijziging heeft ten doel, den leeftijd voor het actief kiesrecht tot 23 jaar te.verlagen. De omstandigheid, dat gedurende de bezetting is gebleken, dat velen van de hier-' bedoelde groep de eischen van het staatsburgerschap verstaan, versterkt de regeering in de op vatting, dat - er geen aanleiding bestaat de 23- tot 25-jarIgen uitsluitend op grond van hun leeftijd, voor. wat het actief kiesrecht, betreft, bij de oude ren achter te stellen. Voorgesteld wordt een nieuw artikel la. Komt deze toevoeging tot stand, dan zal. hij, die, .aangezien hij niet in het bevolkingsregister der gemeente is opgenomen, niet op dé kiezerslijst wordt ge plaatst, niettemin c.q. de ge legenheid hebben aan* te fcoo- nen, .dat hij in de gemeente werkelijke woonplaats heeft. De verdere wijzigingen beoo gen de stemplicht te doen ver vallen, hetgeen voor de gemeen tebesturen een verlichting van de administratieve bemoeiingen beteekent en overigens naar de meening van het kabinet zon der bezwaar kan geschieden, aangezien eenerzijds de gestelde sanctie niet het daarvan ver wachte effect heeft gehad, an derzijds met grond vertrouwd mag- worden, dat onder de hui dige omstandigheden het poli tieke verantwoordelijkheidsbesef van het Nederlandsche volk van dien aard is, dat ook zan der dwang .aan de verkiezingen zal worden deelgenomen. De regeering wil -bevorderen, dat de stemming voor de ver kiezingen van de Tweede Ka mer, en de Provinciale'Staten, De dag van gisteren is weer niet zonder voetbalver rassingen voorbij gegaan. Vooral in district II waren de uitslagen nogal onverwacht Fejjenoord moest een punt in Am sterdam laten en D.H.C.leed zijn eerste nederlaag tegen Haarlem. Het gaat er waarlijk naar uitzien, dat de roodbroeken nog een rol in deze competitie gaan spelen. Een aantal van 26 goals In vijf wedstrij den mag respectabel genoemd wor den. Merkwaardig was het zeker, dat ér in twee wedstrijden van de westelijke eerste klasse protesten werden ingediend. Een gelukkig zeldzaam voorkomend verschijn sel- Beide betreffen nogal ongewone gevallen. Het eene protest werd ingediend door Xerxes na den: wedstrijd tegen De Volewijckers, dien de Rotter dammers met 43 verloren" hadden. Het ging om het derde doelpunt van de Amsterdammers. Scheidsrechter Aussum had De Volewijckers we gens overtreding Van De Leeuw een vrijen schop toegekend. Hij riep De Leeuw hij zich, maar floot tegelijk voor verder spelen. De Leeuw kon toen niet tijdig op zijn plaats terug zijn en De Buss er scoorde. Xerxes meent nu, dat de scheidsrechter hier een fout begaan heeft. Of de spel regels hier werkelijk verkeerd zijn toegepast want daarom gaat het - zal de protestcommissie moeten uitmaken. Behalve de eerste 20 minuten, toen er van beide kanten levendig gespeeld werd en Xerxes in geen enkel opzicht de mindere was van de Amsterdamsche ploeg, geweest. schers den aartsbisschop wegens indien eemgszins mogelijk, op Allerlei van overal De Belgische ministerraad heeft een wetsbesluit goedgekeurd, strek kende tot de afschaffing van de Bel ga, In Duisburg zijn veertig krijgs gevangen SS-Ueden uit een trein, de hen. naar België zou overbrengen, ontsnapt. Men heeft hen. nog ntcfc weer gevangen. Na den oorlog U de destijds Op gerichte post van verzekeringmaat- schappijen,' die rich herig houdt met teekenen van luehtvaartrisicovs, op verbreede basis voortgezet. Maarschalk Stalin heeft Byrnes en Bevin in audlöntle ontvangen. Da- vies en Molotof. tv® ren eveneens aanwezig. Generaal Mac Arthur liceft de Sjlnto-cultus, de nationale Japansche religie, afgeschaft ten einde de ge dwongen ideologie te vernietigen, die volgens zijn adviseurs Japan hi den oorlog heeft gedreven. Te Rotterdam Ia de Stichting Ne derlandsche Hotelub opgericht.De stichting zal een maandblad „Metro nome" uitgeven. Secretariaat: Bern. Gewinstraat 2öc. Turkse lie marsch het Sovjetsysteem toch had verwerkt. Rusland en Turkije waren beide stiefkinderen van dc zegevierende 'ICntcnte en de - Russisch—Turksche vriendsohap sloot harmonisch aan bij het verdrag van Rapallo. In de jsat- vHet is meer dan. 20 jaar geleden, dat Rte jaren wordt de verstandhouding •;.Kemal Pasja de nationale revolutie sléchter. Gedurende den tweeden tnzetto,die het geheel e Turksche rijk >v-ercldo<>rlog heeft Ru si and zijn be- vanonder, tot hoven zou veranderen, icnelllng tusschen. zeeëngten en afge- ';Ket oude Ottomaansche rijk, dat met stoten binnenzeeën pijnlijk fièvoeld ^èroote'moeite "poogde :de rol van eil dé'Russen hebhen nooit kunnen ">Vgrpotë: mogendheid 'te spelen 'en. In verkroppen, dat hun revolut John aire dezëipoglng zijn élite, versleet, was Jn.. protégé een eigen, wil ging toonen. bet; zt>s van püitschland verpletterend wanneer Rusland thans Gcorgisehen verslagen! Een nieuw .rijk begon, op grond) opeis'cht die aan Turkije toe-, een;;bckli^idcn. plan, maar tevens op behoort, wil het daarmee slechts een yëel ;iwlicderé; basis.- AlJe krach- kï'acht. bijzetten aan zijn ctsch tot wérden geconcentreerd;:'op den confiscatie der Dardanelles De' Tur* ^Wederopbouw van 'liét door ,en door; kén kunnen dezen elséh niet Inwilligen ;;;verarmd0 7:land:de iandboiiW. opge- .gonder het Eurapeesche Turkije op te |!yoerd^door: midciel van coöperaties, geven met inbegrip van Constantl- die van'béven werden ingesteld'en nopeJ» veruit de rijkste'! engrootste ^gestimuleerd ,en: een niéuwe; hoofd- Turkschestad. - Daarom' zullen; de ï^stad gebouwd ln''het.;Dnherbérgzahie Turken' nooit verder willen gaari dan i*!mldden,;Ankara.' pok het geestelijke een internationale contróleop. den leven werd gemoderniseerd én achter doorvoer ,èn, vergaande faciliteiten gelkandêr; voerde;Kerna] :dëh veldtocht): voor dc, Russische vloot. Tdgenover ;5aan tegen de: fez, de baard: én den de Russische truc hebben zij steun S^uteri^H^t;getteetev:.R<^lekc leven gezocht bij Engeland én Amerika, i, werd kunstmatig geschapen, maar er Het probleem is een kluit-"' temeer Werd koorts^f htiy gewerkt en no :'0 voor de Big Three. fjaar^is Turkbeteen' land.'m'et'de ,vlta-;S Hoezeer- de Türkbn doorlei natlo- E'Rteit;.yao een prinhuef ..volk^dat niet- nalë revolutie ;verahderdmc gen zijn,' t;temlu;den' wegrfnaar; een; .hoersche jn een 'opzicht zetten zij de,: traditie „democratie -wist open te houden. lVan het OttoraaanscbéArijKJvjvóöct: '^{Opr^rpnkelü.kr^stond /- Turkije .in - Jets !van dé grandezza eenér - groote. •uaüwë;,yerbihdlng;:'m Rusland;; Het^migéndheld hebben zij Overgehouden^ ^«rl^cherieger; werddoor; dcskund I- vërsterkt nog door ..hétêlan - dér- Wef Aen:van:het-Roodé;Xeger;.geïnslra-:';dergeboorte.:'En:.inderdaad,i'in;;:-hèï esrd.-vftét .economische Ie ven. /geleld nabije.oosten neemt Turkije dezelfde ,ïVolgens;éen 'acherna,; ..dat/.twcllswaar", plaats' lhfelsFrankrijk' op.;onis COhth. j ;mindérrstr'engv was idanhet RussischeVnenfc^i'Rusland.j/.in'oet1;"dusnièt-'/éen j'Dè''-jAnnnpin'ng'smft'atschapnii yï|rJ®wn.:plahpma»r,vde.,e,^aringen-vanrmaxlmaal;>_verzefc;i;xe^»plng^houden.vr;%ï.;;kerï-voei't-:iièt'Werlv-uit. Dezelfde aanspraken als Amsterdam Er is reeds heel wat gefantaseerd over heb toekomstige vliegveld van Rotterdam; alle berichten in de pers blijken echter onjuistte zijn geweest. In ieder gevalis het zeker, dat het oude vliegveld Waalhaven niet meer te handhaven is, omdat het te dicht bij de haven gelegen is. Op het eiland IJselmonde zal geen nieuw vliegveld worden aangelegd, omöat men daardoor te ver van de be staande stedelijke agglomeraties komt. De nieuwe luchthaven zal daarom worden geprojecteerd ten noorden..van de stad, in de richting van Den Haag en nabij het kruis punt van groote verkeerswegen. Het nog niet Zeker of de Zestienho- vensche polder daarvoor in aanmer king komt. De Rotterdam^ he autoriteiten leggen er den nadruk op, dab niet wordt gestreefd naar het aanleggen van een vliegveld voor aanvoer doel einden. maar naar den bouw van een ware luchthaven. Zonder te kort te;willen doen aan de Amster damsche plannen tén aanzien van Schiphol, is men hier ter stede van oordeel, dat Rotterdam recht heeft op een gelijkwaardige positie in de internationale luchtvaart. Rotter dam heeft een traditie in. de lucht-- vaart hoog te houden en indien de groote scheepvaartmaatschappijen de luchtvaart ter hand zullen ne men, mag Europa's eerste haven stad zeker niet achterblijven. een overtreding met f500.— Een .groep Nederlanders heeft zich telegraplüsch met klem ge wend tot alle leden den Mi- nisterraad en vanUd&Stateii-Ge-. heraal, opdat te Londen geen overhaaste besluiten worden ge nomen, welke leiden tot een om wenteling in het staatsbestel van het Koninkrijk en het gevolg zouden zijn van persoonlijke be sprekingen tusschen den Neder land vijandig gezinden Sjahrir en den Iultenant-gouvemeur-ge- neraal, die veler vertrouwen liècft verspeeld. De onderteekenaars van dit telegram zijn: Prof, ir. C. L. van der BiLt, M. Boerstra, oud-leger commandant van het K.N.IX., J. T. Furstner, gep. Lui tenant-Admiraal, prof. dr. V. J. Koningsberger, dr. J. W. Meyer Ranneft, oud-vaorzit- ter van den Volksraad, rar. K. Onnen, oud-president van het Hoogergerechtshof in Ned-ludië, ir. H, van Swaay, Cli. J. I. M. Wél ter, oud-minister. Permanente Contactcommissie voor den havenarbeid Het. college van rüksbemiddelaars heeft een permanente contactcom missie voor den. havenarbeid in het leven geroepen met als voorzitter de heer H. Hollaar en de heeren Kamphuis en Timer als leden. De Eenheidsvak centrale deelt mee, dat ook harerzijds een dergelijke commissie is geïnstalleerd, bestaan de uit de heeren F. Schötting, J. Bestman en F. Bodegraven. één dag plaats vindt. Ten. einde inmiddels te voor komen; dat over vier jaar op nieuw de verschillende verkie zingen in hetzelfde jaar zullen plaats vinden, wordt voorgesteld voor de thans te verkiezen ge meenteraden den zittingsduur tot 'drie jaar te verkorten. Nederlandsche renners in 'J'/.Brussel Zaterd^fiavond werden In het Sport paleis te Brussel Internationale wie lerwedstrijden gehouden, waarbij van Nederlandsche zijde deelgenomen werd door Van der. Voort, Remkes en de amateurs Gleseler, Bijster en Van Zalinge. Van der Voort en Remkes kwamen In wedstrijden achter den motor uit en hierbij wist Van der Voort zich In zijn serie als derde te plaatsen, waardoor hij nog net een plaats ln de finale veroverde, Remkes kwam in zijn serie als vijfde en laatste binnen en was dus van verdere deel neming uitgesloten. - In de finale kwam Van der Voort te vallen/ doch werd toch nog derde. Veldloopen van Minerva Op 2en Kerstdag organiseert „Mi nerva" een nationale handicap-cross over 3600 meter, aanvang 2 uur n.m, ln het voormalige Vroesenpark. Vooraf om 1.45 uur vindt een juni oren-veldloop plaats over 1500 meter waaraan 25 athleten deelnemen. Een kleine maar selecte groep, afkomstig uit Amsterdam, Bussum, Hilversum, Haarlem, Velsen, zwoUe, Middelburg enz. Voor het hoofdnummer starten om 2 uur aüereerst 13Q D-Klassers, 20 sec. later de ruim 30 C-athleten, weer 20 sec. daarna 14 B-klassers, w.o. Beerden, Boere, Pelle, van Kam pen, Bouber, Molenbroek, van Wijn gaarden. Veuger en Paap en tenslotte weer 15 sec. later de A-lclassers w.o. de Rooy, V. d. steen en. Weenink. In totaal gaan ongeveer 200 athleten van start. Blok huizen onder de kap Het is een verheugend teeken, dat op verschillende plaatsen in Rotter dam reeds vóór het eind van het bevTijdingsjaar bouwwerken worden ondernomen. Zaterdag is de W.W. W.-vlag geheschen op een blok woonhuizen en winkels aan den Fleinweg. Dit belooft wat voor 1946! Melkbezorging op Tweeden Kerstdag Het bestuur van de E.V.C. heeft in overleg met. de melkbezorgers gepoogd Woensdag Tweeden Kerst dag voor dezê groep arbeiders vrijaf te krijgen. Er is ontstemmiiig onder de betrokken bezorgers, omdat al gemeen wórdt aangenomen, dat met eenigen goeden, wil de zaken, te rege len zijn. De bezorgers verzekeren onder meer, dat reeds een over groot gedeelte der .klanten in de. meening verkeert, dat den Tweeden Kerstdag geen melk wordt bezorgd. Accufabrick Ie Rotterdam Zaterdagmorgen heeft in het bij zijn van d« autoriteiten en de pers aan de Spoorkade bij de.Waalha ven een kleine; doch- belangrijke plechtigheid'plaats; gevonden.De werkvlae: werd geheschen op een in aanbouw zijnde: acculabriek, terwijl te%rens tien. steen met oorkonclewerd ingemetseld. V Hél; .'plan: voor den bouwvandéze fabriek bestond reeds vóór den oorlog; Gedurende, dé bezetting héeft; men; dé schok- be tonnen - onclerde elencl an des tien kunnen Vervaardigen, zoodat- de.' fan briek nuopéénvoudige .wijze kon worden r *gemonteerd.;: .'i.Dézö.veerstè Nederlandsche. -accufabriekywobrzaefc- in 'eeh groote behoefte J.teirca.-^'yftig menschen;:zu!léri;vèr;'.;werk!fv:iiciem „Het Parool", en de redBctle van dit blad, dat toch al rüet zoo'» schoooe rol in de sta king had vervuld, haast te zich, aangezien deze brief ook vol stond met de meest lasterlijke aan- tijglngen over werk zaamheden' bij de Dult- sche \veerm3cht, door te, geven nan den. P.O.D." Tot zoover „De "Waar heid." Toen „Het. Pa rool" destijds een aan klacht tegen den heer v. Os ontving, met bet verzoek, tot publicatie hiervan over te gaan, ging de redactie inder daad, (al haastte zij zich niet) naar den P.O.D, ne een zwaar feit heeft gepleegd; hij heeft b.v. vrijwillig dienst geno men bij een vijandelijke krijgsmacht. Het Is dui delijk,, dat, ai wordt „hem de verst gaande disciplinaire straf toe gemeten, n.l. oneervol ontslag Uit den dienst, de door hem gepleegde handeling, als er verder niets gebeurt, bij lange na niet vergolden zal zijn. En wat komt er van de berechting te recht, wanneer de amb tenaar, voorziende dat hem ontslag zal worden verleend, „vrijwillig" den dienst verlaat? „Als Zuivere taal. De Uëïde. bezettingen, vooral de onaangename Dultsche, hebben een; leelljke ziekte, veroor zaakt, de taalverbaste ring. 'Men", behoeft geen muggenzifterte zijn om dit op te mérken: „De toerekeningsvatbaarheid der Neuvenbergsche misdadigers .is geen vraag. We laten ons ra diotoestel ombouwen: doelbewust heensturen op, en: dat brengt moei lijkheden met zich medezulke zinnen vindt men telkens, zelfs de rijks- en gemeente lijke kantoren bezondi gen er zich aan, om van dc kranten nog maar niet te spreken. Laten we toch probeéren onze taal zuiver te houden! De zaak v. Os. „De Waarheid" heeft onlangs een kolommen- lang interview afgc- druk;, waarin gepoogd Is den heer L. van Os, oprichter en organisator van de E.V.C. in Rot terdam. te rehabilitee- ren. Van Os werd be schuldigd van haven- diefstallen. Dc beschul digde erkent in bet in terview, datbij hem ihuis een kussensloop met meel en 30 stukjes chocolade zijn 'gevon- den cn ock.. dat .hij dit probleem, waaraan tot ook nog moet worden uit de hoven had mee- dusverre, althans ln de voorgelegd aan den P. gebracht;; hij ontkent, pel's, kennelijk te we.- o.D. die het geval bij 'evenwel, dat dit als ni6 aandacht is besteed, het Bijzonder Gerechts- 'dtëfsjaT; mocht r vvordën Ingevolge het Zulvc-. hof aanhangig maakt, aangemerkt, daécmet dc.:; ringsbesluit kan aan een Dat dit niet 'in alle IV'bc«,; S om informaties. Wij er verder niets gebeurt" meenden n.L en. meenen .schrijven wij..Het Ib n.l' ndg dat dit de «enige wel mogelijk, dat er lete Instantie Ie, waar op dit Bci,aurt: til} kan bil aan terrein informaties in- p n r> gewonnen moeten wor- ™TdSn aanöe^ den bracht, die er zorg voor draagt.'dat toet Bljzon- Zulverlngsproblemen. der Gerechtshof wordt DP luiverlns ban <le doe' dienaren der Overheid e' immers een brengt méér moeilijk- idtt. dat de gemiddelde heden met zich mede aanlever hoegenaamd dan aanvankelijk werdniéts afweet van inhoud verwacht. Naast het be- en strekking van hef zwaar van de traagheid Zuiveringsbesluit eh dat stc ambtenaren, in af- ,der- tot onderzoek en wachting van de deflni- berechting ingestelde tleve behandeling van organen, ln; het alge- liun zaak. meen blijft het dan ook Er is nóg een* pro-, aande Algemeenc Zui- biéem..echter van ge- veringscommissle te bc- heel anderen aard: een oordeelen, of eèh. zaak Xerxes en H.B.S. waren het met den -;?! i')MI i«l scheidsrechter niet eens r^i j /li buiten Ruyneraan de leiding en een TÊIIBnOOfQ Ste rte kwartier later maakte de Rotter- ölWUt damsche linksbuiten Van; Kilsdonk gelijk. Daarmee zijn de voornaamste by zonderheden van dezen wedstrijd vastgelegd. - Hettweede protest r'/ji Nep tun us heeft zich tegen H.B.S. met een gelijk, spel tevréden moeten stellen, nadat de Rotterdammers bU de rust een 20 voorsprong hadden gehad door doelpunten van Klein en De Kok. Kort voor de rust»kreeg ILBJ5 een strafschop te nemen, - Van der Vegte schoot tegen den '3-.:^,- - paal en een van zijn medespelers trapte den fcerugsprlngenden bal in het net. Een volkomen zuiver doel- punt, dat scheidsrechter Kareis ech- V ter afkeurde. Waarom? Reeds in de \fji rust verklaarde hij zich vergist)te hebben. H.B.S. maakte in de tweede 't; helft gelijk en protesteerde na.af- loop tegen het niet toekennen van *>3 't eerste doelpunt. Volgens Neptu- nus had scheidsrechter Kareis ech- ter reeds gefloten voor de bal In héfc net ging, zoodat de bal ..dood", ge- weest zou zijn. In dat geval heeft het protest natuurlijk geen kans )f van slagen, .- i DF.C. zakte steeds meer aT. Door \^i< de 2—0 nederdlaag tegen Blauw- w?' Wit zyn de. Dordtenaren nu op de voorlaatste plaats beland. De stand is nu: Feijenoord 5 3 2 0 8 155 ,y,;|d Haarlem 5 3 111 2611 D.H.C. 6 3 2 1 8 14— 4 Sparta 6 uit 5;" 5 Blauw-Wit 6 uit V 6; 6 D.W.S. 5 uit 6; 1 Stormvogels -fj- 4 uit 4; 8 V.U.C. 4uit 4; 9 H.B.S. 3 uit 5; .10 D.F.C. 3 uit 5; 11. Nep- tunus 2 uit 5. ï*.1: Het is' SW gelukt het ongeslagen ''^j| record van Excelsior te breken, door de Rotterdammers met een 5—2 ne derlaag naar huls te sturen. De Schle- damsche overwinning Is volkomen. gerechtvaardigd, want vooral na de rust was de rood-groene voorhoede uiterst snel en productief. De doel- verdediger Van Noordwijk, ;- die rijn heiligdom op vakkundige wijze be waakte, heeft eveneens een groot,: aandeel in de overwinning gehad.;f Excelsior, dat voor de rust een.aar- digen Indruk maalcte, zakte .na -de);; pauze ineen als bomijs en spelersals Braaras (nog wel gekozen voor'het;;; Zwaluwen elftal), Dörr en Van de-^ stoep brachten er in de voorhoede' totaal niets van terecht. Aanvankelijk scheen het alsof Excelsior een gemak-5A kelljke overwinning zou behalen,.^ want na vijl minuten hadden do gastheeren een 1—0 Voorsprong geno- men door Van der Berg, die uit een hoekschop den. bal keurig ln het net deponeerde. De Rotterdammers speel- A den technisch veel beter dan SVV, doch konden echter het overwicht Vf), niet ln meer doelpunten uitdrukken. De Behiedammers herstelden zich ge-, ileldölijk"en. kort, voor- de rust -wist Schrumpf na keurig samenspel met Busscher de partijen op gelijken voet', :::ï&jSpi te brengen. Was *t voor de thee Ex'cêl-j slor, ln de tweede helft was het SW^|, welke den.toon aangaf; *t Eerste kwar- tier waren de rood-groenen zoo zeer in 74 den aar.val, 'dat doelpunten niet kou- den uitblijven. Schrumpf enGoos-'- sens deden wat van hen verwacht werd en brachten den stand op;3~l*^ Toen na een half uurBusscher het S)' vierde doelpunt voor zijn rekening. nam, speelden' de róod-zwarten. een verloren wedstrijd. Everi kwam;-'.er>;|; een korte opleving.Braams werd In;., het beruchte gebied genomen en Dörr;;^' benutte den toegestanen strafschop (4—2). Ten slotte maakte Schrumpf: aan alle' onzekerheid een-eind;,..pas-,:,;;) seerde de Excelslor-verdediglng met den keeper incluis en het slot. was;^| 5—2.'-v Voetbaluitslagen District I, Ie kl.; RFC—HDVS 3— Xerxes—De Volewijckers 5—4 '(onder protest van Xerxes); Ajax—EDO 7—1; 't Gooi—Emma 1—3; DOS—VSV 4—2. District II, le kl.: DFCBlauw-Wit: 0—2; Haarlëm—DHC 5—t; HBS—Nep-.;);: tunus 22 (onder protest van HBS); DWS—Feijenoord I—1. District m, ie bL: Enschede—Enscli. Boy3 0—2; Heracles—Quick 2—5; Tu- i.i,; bentia—AGOW 3—1; Wageningcn;?ii; Go-Ahead 2—0; NEC—Be-Quick'.i—2/57'%v District IV, le kL: Eindhoven—De 'v! Baronie-DNL S—0; NAC—RKTW BB OBW 0-2; Wtllem H—LONG A 2. District V, le kl.: Velocltas—Be- Quick 2—0; HSC—Veendam 2—2; Hee- renveen—Sneek 5—O. - -'f. Distriet VI, le kl.: BrabantiaSport- fes club Emma 0—2; Limburgio—psv 2—0; Roermond—MW 0—4; NCaurits—De Spechten 0—3WV—Juliana 4—1. District IT, 2Aï CW-Cool .4—-4; ODSiSa: Overmaas 2—1; VFC-HW 0—3; SW— Excelsior 5—2; BMT-VDL !~1. V-ï 3C: VCS—TCriaak 19—0; Concordia—^ Excelsior '20 5—3; bec—Postduiven' 5 0—2, 3D: VOC—RDM 4—0; Poortugaal;;),)' —Pechvogels 2D; DHSDCL 1—1; Leonldas—EDS 2—2. 3E: DDC—DCV, 1—9; The Rising Hope—Zwijndrecht 2—0; DHZ—Alblasserciam 3—4; CKC— Fltiks 22. v 4E: Rijswijk— Zuideinde. Ol DDVK^ —Maasstraat 1—1; DVC—DJS O—3;» DHL—Voorburg 2—1. 4G: DRL—Flak-.; kee 6—1; Oud-Beijerland-^t. Lodewijk 4—0. 4H: HUlegersberg—vnd 2—4; NHS—Hellevoetsluis 0L 41: Hlllesluis :'i ursus 2—3; W»-Rood-Wit—Steeds Volharden 5—1; AeolusDINDTlA 2-2. 4Jt Bolnes—Sunrise 4—3; Belvédère—; :3; Het Noorden t—2; smv—RFV-Pretoria 2—4; Progress—Transvnlia1—2. is het geen groote wedstrijd Vooral ln de tweede helft was he't dikwijls nogal een saaie boel, met uitzondering dan alweer van de laatste vijf minuten, toen Xerxes nóg trachtte een gelijk spel uit het vuur te sleepen. Xerxes bracht voor deze gelegenheid een veranderde opstelling in het', veld, met Lagen- daal rechtsbinnen enKok linksbul- ten; Koning was ditmaal in de middenlinie opgesteld en De Leeuw verving den geblesseerden Louwe. Het scheen wel, dat de Rotter dammers er alles op gezet hadden dezen wedstrijd te winnen, want het doel van De Volewijckers \>3rd al dadelijk bedreigd. De Amsterdam mers toonden echter een veel beter ploegverband. Het was duidelijk, dat hier een elftal aan het werk was met spelers, die voortreffelijk op el kaar ingesteld waren. .Technisch lieten de groen-witten dan ook per fect werk zien. Kamstra, de plaats vervanger van Kcnradt, fungeerde als stopperspil. Hij deed dit niet zoo feilloos als zijn voorganger. Opval lend was, dat hij zich voornamelijk by den linksbinnen Wilkes opstelde, die hem blijkbaar als .de gevaa^»,v- ste mOn ult de voorhoede was gewezen. Rjjshouwer kreeg daardoor nogal eens vrij spel én hSJprofi teerde er handig van. Hij was het ook, die keurig voor den gelijkma ker zorgde, nadat De Jongh Vole wijckers de leiding had gegeven. Xerxes kreeg toen plotseling het beste van het spel en er ontstonden waarlijk benarde oogenblikken voor de Amsterdamsche veste. Een'ouder wetsch schot van Lagendaal, scho ten van Wilkes en Rijshouwer be zorgden Bruid de grer-tste moeite. Het was jammer, dat een fout in de verdediging er oorzaak van was, dat Bakker zonder moeite Vole wijckers opnieuw de leiding kon geven (12). Het duurde maar kort of de stand was wederom gelijk. Een prachtig door Wilkes aange geven bal kogelde Kok goed in. Er was toen 20 minuten gespeeld en het spel verslapte. In de laatste mi nuten vóór de rust ontstond het hierboven reeds omschreven derde doelpunt der Amsterdammers. In de tweede helft was het tech nisch overwicht van De Volewij ckers nog grooter dan daarvoor en toen doelman Wilkes een door Bak ker van de zijlijn ingeschoten bal volkomen verkeerd beoordeelde en het vierde doelpunt cadeau gegeven doei vijf y;In ditv a:^lkeï> merkt';)üng strafwaardig wordt - te :Rescnou- •ÜR-heei*v.1 Os^>.a: op: bevonden, slechts een a's f*514 leemte,-ln ,r,:Zij:£(aes;r;he$Tei fsclió Öhzo ij n£f," én.'dóch ter),' 's ch'rev en! aciubrlcf JdlsclpÜn ^dehvopgélëgcUi Tystel.mui-r.datftbeü'ókke-y ïjjejf zuiyiarihs^;;! ibtèharishïs." Si had, leek de strijd beslist, minuten vóór tijd maakte Rijshou wer er plotseling 43 van, hoewel hij den bal volgens veler meening met de hand gespeeld had. Xerxes kwam toen nog zoo opzetten, dab De Volewijckers nog alle kracht moest inspannen om een gelijk spel te ontgaan. Interessante wedstrijd Een interessante wedstrijd werd aan den Essenburgsingel tusschen R.F.C. en Hennes gespeeld. De Rotterdammers hadden twee oude bekenden in de voorhoede, ml. Van Walsum en Drok., Beiden waren nog niet ingespeeld en het zal nog moeten blijken of hun wederopstel- len/ een aanwinst is, In de eerste helft kon R.F.C. zich van een 20 voorsprong verzekeren,'maar na de rust bleek, dat het uithoudingsvermceeri op het zware veld van Hennes grooter was dan. dat van. EF.C. De Schiedam mers speelden nu plotseling een overrompelend open spel, waardoor zij in twintig min, hun 20 ach terstand in: een 3—2 voorsprong hadden omgezet. Het werd tenslotte 4—2. Hermes is door deze overwin ning op de derde plaats gekomen door betere deelcijfers. Ajax blijft met Volewijckers gelij ken tred houden en klopte E.D.O met 7—l./D.O.S., werkte zich. op nieuw omhoog door een 4—2 zege op f het zwakke V-S.V. en Emma herstelde zich door een 3—-1-oyer- winning op het moeLUjke t Gooi.De stand is nu: De Volewhckers 6 5 1:0 11 27—16 Ajax 5 4 1 0 9 25-10 HD.V.S. 5 3 0 2 6 19—12 4 D.O.S., 5 RF.C., 6 A-D.O. elk met 6 uit 5; 7 't Gooi met 4 uit 5;- 8 Emma met' 4 uit 6; 9 E.D.O. met 2 uit' 5; 10 V.S.V. met 2 uit 6 en 11 Xerxes met 0 uit 4, Feijenoord stelde teleur Feijenoórd teleurgesteld. Niet zoo-, zeerom het gelijke spel tegen D.W. S., maar wel om het vertoonde spel. Feijenoord nmakte veel minder in-: druk dan enkele weken geleden tegen: Blauw-Wit en volgens onzen Amsterdamschen verslaggever stond de wedstrijd op een klasse lagex pdl dan vorige week Volewijckers— Ajax.' Merkwaardig s was- zeker, wel, dat dé 1 middenlinie van. D.W.S., waarin 'Fanger spil speelde, beter spel lieten ziendan de/ befaamde middenlinie van Feijenocar<i':P.W.S.: bad velé' veteranenvan' stalge haald*) Jan van Stokken speeldenu voor bet :15de seizoen "naastvCmden-; hóvéfeDykstral^stendr.'öp) déS midden^;; Toorpinais.;Dc AnstcrdaraiKCKfca- öën.boèr „tict goud op dcri.ak- iaenïHtf!18-'iMnülïo":doóTj,hunslBB®^ijSéïBi™r,on I Kunstmest goud op den akker Onze landbouw- en veeteelt-^; gebieden hebben een .achter- stand van vijf jaren in ie halen,:.; wat betreft de bemesting.' De re- ring heeft een open ,oog voor groote moeilijkheden, waar-.}! voor de boeren zich in Nederland zien geplaatst}; Zij heeft geoor-v deeld, dat al kost de invoer van ^- f osf a at ons land deviezen, ;deze}:| vele malen „terugverdiend" kan-;;}, neri worden. - Na de bevrijding heeft de aan- voer van fosfaat zich in een sterk stijgende lijn bewogen, zoo- ,v dat thans/ aan de i groote vraagt/ van dén boer naar'kunstmest bevredigende wijze kan worden voldaan. De groote kunstmestfar/|! brieken te Fernis eri Kraling- scheveer, waar: deT fosfaatuit'r^ Noord-AfrikawoMt/aangevoerd)!^ Binnenschepenvervoerenigróote f hoeveelheden ,T t kunstmest j- naar/ 'alle 't deeleril-wan^Nederlandr'om/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1