Nederland helpt indië KOERIERSTERS ALVERON Diergaarde Blü-Dori balavond BONTE AVOND KRÜijNE J0NKER__ INBOEDEL-VEILING Kerstmeim JJ yg Gebak of Ruiien's Cafeteria Heest- x £f£4eke*tUcH' Behoort U 'n Gezamenlijke Actie i STOOPMAN I cerstnummer „Vrij Nederland"' Mli H erh iden WÊBarnes- m WIJ KOOPEN Een 12-bladipe Blocmcukalcnder met zeer duidelijk.ca!endarttnn. be drukt met Uw firmanaam, leveren' ■wij A f 65 per 100 stuk* Importhuis Gebroeders opanjersberg Keemraadssingel74 tel-32624 R'datn O p Accoun tante-kantoor word t LEERI.IXG-TYPISTE - Jïi gevraagd. Brieven m. opgaaf leeftijd, opleiding en verlangd salarlaonder no. 1D300 Adv. Bur. Braun, Schlelcade 121, Botterdam-C, Gevraagd te Botterdam: ""..'-.l EERSTE VERKOOPSTER met langdurige grondige ervaring in het betere genre DAMES HOEDENVAK. Aanvangende .Ver-' dtensten: minimum 2000.— mét groot® mogelijkheid tot ruime ver meerdering. Alleen zij, die ...beX" schikken over referentiën, waaruit stipte eerlijkheid, goed; fatsoen, beschaving, voldoende vakkennis en prima verkoopkracht blijken, gelieven te schrijven onder motto „HOKDVAKKRACHT" Adv, bur. Benjamin, Bergweg 353, B'damj to»; SSJ.S Meitsch en maatschappij; es.SO Cesar Franck-pragramma; SS.OO Nieuws; 23.15 Avondwyding. niLVEFsuMn, us if. ïs.oo Nieuws; 18*0 Nina Doloe; 1S.50- Liederen-cyclus; 19.SQ Nederl- Strijd krachten; SO.OO Dolf v.d. Lindrn; S0.45 Voordracht; £1.00r Dansmu ziek; 21.151 Orgelspel; 21.45 Avond-s wijding; 22.00 Nieuws; 2SJS0 Gra- ■mofoOTimuzieJc: Familieberichten Xudxlbeschenwngsvak 3A voor den grooten.tooneel en. pp Donderdag 27 Dec. a-s. In Lommerrijk 8 uur .'s avonds. Voor nief-Icden nog kaartta A 1.75 verkrijgbaar bij de' volgende adressen; J. J. v, Bellé, Noordsiogel 158 L^M. Eikenbout, Bergschdaan 325, A-v. Dorssen, DeSav. LohmaaJaan 66. jn.m, van „Mutua Amidtia", 'V de jan. Chris band Balletmeester W. Goetzee .FRED FAGEL. zingt! op 29 Dec. voor Radio „Herrijzend Nederland" en tijdens Kerstweek in marinées -Arena - "ITjeater Voor aanvragen: Hooldrift H5a Rotterdam Telefoon 34473 Veilinggebouw PLEIN EENDRAGT 1L (Tulnlaan) - SCHIEDAM op DINSDAG 8 en WOENSDAG 9 Januari 1945 Fraaie moderne, kantoormeubelen (blank eiken); boekenkasten, schrijf- •'V;' bureaux, fauteuils». old-finish sl^ en slaapkamer-ameublementen enz. enz. KIJKDAGEN: Zaterdag 5 en Maandag 7 jan. 1946 Dagelijks gelegenheid tot bijvoeging TELEFOON 69651 Hiermede vervuilen wij de droevige plicht II het plotselinge overlijden me de te deden van onzen onvergetelljken vriend. den-Heer;.". HL T' ANNEVELD in leven voorzitter van het Zonnestraal Comité. Rot terdam, Het Bestuur. J l Koude voorgerechten v Koninginnesoep ":'"v iff*'vGebraden :K<nvgri.. Appelmoes tyV.:'.'? Gebakken Aardappelen (naar ke«s*)t iLPudding met mirabellen Alleen bij Matkeneseerlean (Dijfcrigt) - ^Rotterdam fot degenen, die de zegeningen van dit Kerstfeest ten volle leun* hen smaken? Geef dan bij de Nationale Collecte mild., Al gedaan? Wel, op giro 50050Q kunt ge nog weer eens Iets uit Uw geblokkeerde of girale reke* ning laten overschrijven! Er is •zoo héél véél noodigl den Heer „I*endeét BIoemeniaaL 'overleden, te Rotterdam 15-Md;; 1945, sal plaats hebben Vrijdag f 25 Dec. «A td Vdsec. na aan- koost van trdn 12.11 uur, halte Driehuis-Wes- tervdd r'-LV-;' Bloem endaal Rotterdam. Randweg 29b RUwiel-aarihangwagen Bijzonder sterk, met massieve rubberbanden te koop aangeboden of rullen voor flinken maat pluche vloerkleed, Aanb. G. J. Rosenthal, Prinses Jullanal. 6, Rotterdam (KroHngen); Tel. 22152. Elect-Theelichten .•Elect. Kookplaten .Verlicht, artikelen VISSER Goudschesingel 79 KERSTMIS ÜI8ÜWJAAS Tijd van Bezinning en Goeddoen. l;jszeRs1 Boven «aa-'het verlungeruaijstje O» Soa paren, die hü mij zijn ingeschreven, voor hul*- vesting, staat: 2 KAMERS MET SOOKOSLZGZNHllD Welk goedgeaard menseh -wil niet gaéhne aan. den wensch dier Jongelieden, voldoen. Welrru, er zijn er honderden CHe overtollige woon ruimte hebben! Toont nu dat.TI 'ito'/. V-j KERST- EN NIEUWJAARS S TEMMING ie pakken'hebt en geeft Uw woonruimte op, heb- geen voor U kosteloos kan geschieden, aan het WONINGBUR. VAX MAKELAAR G. 3. TEE HEERDT, nOZENLAAX IZla- V- IULLEGERSBERG, Velen zijn. ex ai door mij geüaolpen,. ',v maar meertSeren .vragen nog om htüpl Groots copleèrinrichtlng waagt eenige accurate TYPISTES Mulo ffidipL verelscht. Voor prima krachten flink Bala- ris. Br, no. 1854 Het Parool ZANGKANARIES Keuze uit 100 stuks, met garantie. Tevens vtechgla- zen, goudvisschen, enz. ARTis,. Sint Andrlesstraat 32c. BLAUWE ZAAL Beursgebouw le Kerstdag vnlwnl' I 12 uur 2t Kerstdag 3—6 uur en van 8—12 uur verder lederen Zaterdagen. Zondagavond 8-1130 uur 500500 Administratiekantoor vraagt voor spoedige in diensttreding STENO-TYPISTE en EENIGE JONGEDAMES ro= net handschrift, voor lichte admin. bezigheden Br. met opgaaf van ver langd salaris enz., 'onder no. 4500 Adv.bur. Gebr. Gevers, Zaagmolendrift 35a, Rotterdam: De. gevolgen' van den Glfhandel zijn voor leder een voelbaar, ledereen is overtuigd van de moreele en stofle- fljke verliezen, die de gllhandel ons volk berokkent. Zoo ergens, dan moe ten hier volk en overheid samenwer ken De regeering Is paraat, koopers en verkoopers vrorden ontmaskerd en strafbaar gesteld. De rest doet de openbare meening met haar onver biddelijke eisch Weggeloopen; Vrijdagavond 5 uur donkerbruine kortharlge Jachthond, Uchtgevlekte poo- ten. smalle streep op den kop. is plm. 5 mnd- oud, draagt een halsband en luis-, tert naar den naam Bobby... Tegen goede belooning terug te bezorgen fam. Mak. CharL Kerkslngel 72 B'dam-Suld. Wegseioopco! grüs cykisr.sch poesje, luistert near den naam Kwiek Je. Belooning 'n schemerlamp of zllv. arin- band.. Nieuwe Kerkstr. 7Sa. verloren op Vlschmarkt 22 Dec. br. 1. h-portcmonnale. Tegen fl. bel. t. b. Bieinweg no. 57D. yy-1--? Verloren: zak bruine baonen,; 70 kg., gaande van EaringvL naar Dorpstraat. T.b.t.b. Mfl- thenesserstraat ll, teL 30052. Rullen: Salonameublement, Pullman veering in prima st.; voor een goede plano. J.:- Harms, Koofdlaan telefoon 41227. Rotterdam-N.- Auto-accumonteur ofhalfw. gevr. auto- en motoraccu'a rep, en vernieuwen. Br., no. 1635 Bur.' Het Parool Gevraagd monteur of halt- was auto-electrlcien, moet bekend rijn met auto- en motorverlichtlngen- g,. loon. Br. no. 1885 Bur. Het. Parool Z.g.a.n. gr.' h. winterjas en h. svh., m. 42 rullen v. bont— jasje, genegen bij te bet. Br. no. 1882 Bur. Het Parool Te koop eangeb. zw. dames- molières m. SB. Pr. Hendrik-. kade 105, 2e etage. y: d. Steen- hoven. Wouingrutl A'dam-R'dam- Woning A'damZuid40> p. m. rullen voor woning Blij-,, dorp tot 50.- p. tn. Br. no. 1884 bur.i Het Parool. Te koop aangeb. salonkunp, rijden kap metkroonarnien. Heerenpolshorloge, nw. 1ste klas merk, in ruil voor^- brleks-radlo. Genegen nU te betalen C, Stolk, Gordelweg 43i». R'd'am. Na B uur. Te koop aangeb- Hockey stick 25. Adres: Slechten- horat. Kleiweg 158b, H'berg. Dame op leeftijd zoekt Op; gegoeden stand een. of twee kamers met goed - pension; tel. en radio aanw. Br. met prtjsopg. aan. Mr. s. J. Polak, Rochussenstraat 29, R'dam. ïn ruil. aangeb sch'oorsteen- kiok nv sl. werk en groot schilderij v. goede radio. Te-; vens te koop gr sjoelbak. J. B. Schagen. Haponkelstr. 31a. Gcst. kamers gevr. met kook- gel. door Jong echtpaar. Br. no. 884 adv. bur Benjamin, Bergweg 353a Gevr. dagmeisje, kt. gezin. Zondags en een weekdag vrÜ. Bcrgschelaan 117b. Gevr nette cartonnagewerk- sters en leerling eartonoaK*- werksters. Aanm. Carton na- ge fabriek „Holland", Per- sotmshavcn 68. Te koop piano, Dutte:he, lr. zeer goeden staat. Xolensstr. Ha. Voorhagen. Te koop kaifs bontjas br. m. wit - gevlekt,': m. 42. ook te- ruller, .v. andere-Jas z.g^.n. Mevr.-'W. Hofstra, Aleldisstr. 703,,:'tel.l, 3381S. Advertenties Dr. A. J. M. DUYZINGS vrouwenarts Tot 2 Januari hfleen spreekanc "abod ximM Ta koop aangeboden s.gjiji, Elac. Fornuis met pannon en Idem ■wamwaterappaiaai (80 Uter). Brieren onder Motto Fomuia aan bu». van Het Parool - Te koop BMW R-12 motor m. züspan. Te bevr, v. Beunln- genstraat 4b. Te koop aangeb. BEIGE VOS Noorsche Isabella Te koop gevr. L wit zijden bruldsm. Jurk Ift. 10 J-, na 5 u. De Beer, Schtebroekschestr. 15b. Aangeb. Pr. Waldorp-Radio, z.g.a.n., haard, v. metselaar gesch. kruiwagen, Breltner- straat 109c. v. Jeveren. Gevr. directe indiensttreding J. bediende, M.U,L.O.-opl., kunh. mach schr, Br.-voll. bpg. no. 18S8 Het Parool Te koop gevraagd; een in goeden staat zijnde hand- naaimachine. Br. onder no, 1898 Bur. Het Parool Aangeboden zU-staapkamer, alleen alaapk., nette omg,, v. juffr. L.b.b.hji. Adres: N. Binnenweg lag. 2 x b. Te koop middelm. groote noodkachel met platte^ en lange pijp en plaat,. Ael- brectvtskade 124 b To koop prima gxamofoon- versterlter en heercnrUwtol, Cl. de Vrieselaan 15 a Chauffeur beschlkk. over eigen ruime stalling centrum Rotterdam, zoekt betrekking op luxe of bestelwagen. Br. No. 1889 Bur. Het Parool- Gevr. v. mantels machine- stlksters, handwerksters en leert. Zeer hoog loon. W. p. Correljé,. Noorderhavenkade 54 c.. Bergpolüer Expertisebur. vraagt gerout. steno-typiste v.-h. dagen. Br. opg. verl. sal. onder nr. 189S B-qr. Het Parool- Tc koop handwerkvlool 60, kookkachel 50. Tel. 41080. In ruil aangeb. heerenrijwiel m. g. banden, voor bont Jasje, event, bijbetalen, m. 38. Br. no. 1893 Bur. Het Parool Te huur gem. Z U-Slaap kam er in landhuisrandgemeente Tt'öam, eventueel gebr. gar. Br. no. 788 Bur. R.N., Hille- Vliet.7 •■■■-• Net bejaard man met eigen, bed vraagt; kost en Inwoning bij nette wed. of bejaard echtpaarzonder kinderen. VoU. br. .no, isdz Bur. Het Te ruilen aangeb. Deventer tapijt 2x3.; 3 fauteuils en buf fetkast, pl.m. 25 M. rood overgordilnstof, Auping dlvanbed. rind. bed.goed. Ge vraagd: mod-: radio, .emallle gasfornuis,' donk. winterm., m. 42, dam. schoenen m. 38. Aanb. tel. 24154 Gevraagd meisje van 9—3 u. Zondags, vrij. Nè half 8 des avonds. Korpershoek, Boe- zcmlaan 10 Ter koop gevraagd hu goeden I staat'vrrijnde werkachoenen DTtDfTH GOa){RölVHJVO£5» D.H.C. POE DE NS WESTER STRAAT 34 TEL 24254-24520 - NA éiw 48399* Te koop pracht modern mahonie salon-ameublement NieuwBrieven 4558 Adv. Bur., Gebr. Gevers, Zaagmo len drift: 35a Rotterdam Internationaal School voor p^êi'Esotorische Wijsbegeerte Wjyjtïe* Rozekrnizer* Genootschap" Beursgebouw, Hoofdingang aj. Dinsdag J^OJO uur Openbare Tempeldienst ||#Spreker.dé heer H. A. Rutgérs- ;'-j: v. d. Loeff i Onderwerp,: a:;""."-■- ;Het.Kerstfeest der redeloose natuur" |^;RV...Nieowe Hoorder Antogarage ItJi,houdt op :3I Dec. *45 om ^3.4;'; uur Algen:eene vergadering teo kantore der N'.V, ^iJPua ten van behandeling liggen 'fy^tcn kantore ter inzage. De Commissarissen. PERFORATOR te koop gevraagd. G. J. Rosenthal, Pidnses Jullanal. 6,Rotterdam (Kralingen), Tel. 22152. Te koop gevraagd 1" papierenjjmachine, 1 electrl stencilmachine eenige schrijfmachines. Br. no. 1853 bur. Het Parool VERLOVINGS RINGEN t4 KARAATS GOUD Aankomend RADIO-MONTEUR 'gevraagd.; .Eiectio- -. en Radio technisch Bureau ..PEEKED Mathenèsserlaan 392, Telefoon 32330 PaolltaiJ» ran da Muidartn res Juitliii. Hand«1 «n Nljrorbeld. Land bouw, .VlMchertt «n Voedielroor. Uaninj. Sociale Zaten tn FU)o»d*o. NWE BINNENWEG 397"WB ÊÊr Die nar» klok v»n jJinv j -' 5«boorzaainheid ilael stil, d« KLOK *an tindelrjltheio en gemak gaal eerlang weer loepen! Klokzeep en Sr«ouwwit*e«ppooder zijn als het »aro onderweg en a! héef gauw zullen wa op deze plaat» hal «arheugende nieuws kunnen melden, dat oma' prima producten weer voor iedereen volop te krijgen zijnl VERLOREN zwarte kindermolièrc, Staten- laan bij Kleiweg. T.b.t. b. Vol]cbregt, Ringdijk 72 Tel. 49270 „GEVRAAGD:: een'bekwaam SMID-VOORMAN en een bekwaam GEREEDSCHAPSMID bekend met harden. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens omtrent opleiding, leeftijd enz. te richten aan N'.V. Boele's Scheepswerven en Machine fabriek te Bolnes. Repetitie cursus, voorjaar .1946. Snelle herhaling. iHooiméijer, RodenrJn.:22b Voogd, Bergsqhelaanlob. CANADEESCHE KANO, merkboot,kopergenaaid, in prima staat, in ruil aangeboden voor prima motorrijwiel. Event, met bijbet. Aanb. G. J. Ro senthal, Prinses„Tulianai laan 6, ^'dam„(Kralin- gèn), TeL;22152. voor ge^ins- hm'sy^gg. meubelen Nieuwe en Rcparotles. Modernlseeren, oid-fln1sh maken enz. Ka- G. LUBBERS Wonlnplnrlrhtlng Elgéa MeubclrnakcriJ ca StóffeerderiJ. Zoomstraat «3, TeL 46182. sTF.tLttH iBuaaaaN tbv»»b naPAtttBK 4 i rot.it q»QHtHOKH ZEEPFABRIEk „DE KL O K' O Dubbel dik in omvang! O Dubbel goed van inhoud! TE KOOP: USCK-DYNAMO 'met benzinemotor. Tevens enkele •-! Houtbewerklngsmachlnes Reparaties aan alle machi nes.. :;sr.onder ■■[ad..'4515.' Adv.Bur. Gebr. Gevers. Zaagmolèndrlft 35a; R'dam Bouwgrond, te koop Hiiie- gersberg. Wie zoekt RUIM DUBBEL BENEDENHUIS met grootentuin (455 xn2)7 Bouwplan gereed. Inl. Firma D. A. Venneer tn Zonen, -Berglusüaan 48,- H'berg. P.S. Betaling kan geheel ge schieden door girale overschr. .>„Ter,; ovemame gevraagd Zaak in Byouteriën en 'Artistieke Artikelen. Br. met uitv lui. ouder Iett. .fS-T-M. ;:'U- "VtYu -Sc "van Dltmar,'.Rotrerdam. Bij dm: boekbaodd én aan alle kiosken verkrijgbaar. GHEF MONTËDR N.V. Remington Schrijf- machine-Mij., Rochua- senstraat 44, vraagt AU-rtnmd chef-montcnr BIJ. voorkeur op de hoog te met tel-, rekeri-' ^en boekhoudmachines. "Gevraagd.voor -.directe- -■ in diensttreding gexoutineércle Steno-Typiste voor de mocL; talen én één voor.- de' \Ned.taaL. Br. ;Tnfit uitv, iiii en bpg. van' vèri 3aL.no/-1793 bur/v.' d," blad. Uit voorraadt kverhaar: fiB. eerenco stai ti m s Kmdermautels 5 Schorten W blouses JoncensbroeKjcs M«rkfUS-Mind.T kosteu |fflGgi|PEEl^m| Tijd. In'VóIldiVcgu ülbal LBeflerlanJbchel. 5. THE BRIGHTON SYNCOPATORS - o. 1; v.' J. Vlictstra HET dacsorkcst voor Uwe Feestavonden Ook persoonlijk te -engageeren Adres: Béukelsweg. 48 Telefoon 37727-Rotterdam r JONGSTE BEDIENDE (tfjnL of vt.) gevraagd op kantoor - vanr PapLergróot- han<5"L Br. met volledige ,vInÖcbtfagè%ondér-3ïo/2039 Adv',Bui-: ;T3 /X>&' 'ï,lsÜV> Meubilair, Vloerkleedén, tnz, RIETVELD ESSENBURGSTRAATS4, M AG A ZIJNME ESTJ2R - gevcaagd ..door scbeepyaartmaatschappljin haar.klein' niogflzlJnvoob scheepabenoodlgdheden. EeniRc^aüirifnistra- ;tieve kéhnte géw'enscht. -Bij voorkeur ex-marinémaEi leeftijd pLm. 40. J. Br, onderilett.STW^aan Nljgh:.y Ditmar,: ll'tlam:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2