Omeeniiieuweprogressieve Internationale ANDERSON De toekomst van Europa D* Mijn naam is Europa doorgeknipt Het probleem Duitschland Frankrijk, hét hart van Europa Bij de oud-onder grondsche pers W Nieuwe Internationale piiÉiiiiiiMnimmiiiiifiBiiimiiiiiiiHi|iiMaiiiMiMniiiiiiiiiKiiiw 'm De eerste romans \E Westersche techniek heeft den mensch ateeds grooter macht gegeven. Ze hééft hem ook - in Staat gesteld voortdurend groo- tere eenheden te organiseeremDe legers van Napoleon overtroffen die van Caesar, maar ze verdwij nen weer in het niet bij de raillioe- nenmassa's van den eersten wereld oorlog, die nb^iüet eens eea tota le "oorlog was. .y'-\ De macht balt zich samen in groote lichamen; wat niet den om vang heeft van een continent, .telt niet meer mee. Amerika, het Brit- sche imperium. Rusland en China beheerschen de wereld. Daartus- schen ligt Europa, door de historie geadeld ea onherroepelijk verdeeld machteloos exercitieterrela voor politieke krachtmetingen, het nieu- we Balkangebied in de nieuwe we reldordening. V Het is weer een duidelijk voor beeld van wat Trotski eens noemde de ,;wet van de ongelijkmatige ont- wikkeling". Juist omdat de landen van Europa vóór 1914 de wereld behéerschten, juist omdat vóór 1914 Europa de wereld wès, ls het thans onmachtig' zelfs maar een eervolle tweede plaats tusachen de nieuwe wereldmachten te herove ren. Want de Staten, die een zoo glorieus verleden achter zich heb ben, zijn' te trotsch om iets van hunsouvereiniteit af te staan, en daardoor blijft het continent Euro pa een wenschdroom. De organisa tie der Veréenigde Naties komt-aan dit gemis niet tegemoet. In die or ganisatie zijn continentale en mini- v male -macïitenJbf j .elkaar; gèpakt^eh de Invloed der minimalè,waartoe ook 'de splinters van Europa hoo ren', wordt door den aanwas van het aantal kleine nog geringer. Deze oorlog heeft d0 tendens om dc macht in groote lichamen samen te ballen, versterkt; en, in afweer daar tegen. Is ook het streven naar Euro- pcesche binding toegenomen. Een uiting daarvan is het boek. van. Ha des'). waarin een federatieve opbouw van. Europa wordt bepleit. Het boek is goed geschreven, bet bevat veel aar dige karakteristieken, en nog meer juiste organisatorische suggesties. Het geeft met andere, woorden een interes sant schema voor eea Europeeschen op bouw. Maar daarmee zet meteen mijn bezwaar in. Want het probleem Euro pa is niet in 'de 'eerste plaats een or ganisatorisch probleem, het is voor al- les een psychologisch probleem;, het is een zaak van toegepaste sociaal- 'of volkerenpsychologie; anders gezegd: het is Ju eerste instantieeen politiek probleem. T TTET continent Europa is op het oogen. a blik nog niet aan de orde. Voor de Europeesche staten zelfs maar, over vereeniging konden denken, hadden de reeds bestaande continentale Groote Mogendheden de schaar in Europa ge zet. Het probleem van de Europeesche unificatie Is thans onverbrekelijk ver bonden met het verloop van de kracht meting der wereldmachten.-.Op het oogenblik dat Hades zijn boek schreef, kon men dit tot in onderdeelen nog niet zien, maar reeds toen kon men weten, dat Europa alleen kan opgroeien in de beschermende schaduw hetzij van Rus land, heuU van Amerika. Daarom heeft Europeesche politiek haar zin nog niet verloren, want. ligt de eene helft van Europa vastgenageld in de Russi sche^ invloedssfeer, de andere is nog vrff zich te bewegen, zich te organi seeren en het voorbeeld van die andere zou een krachtige steun kunnen wor den voor de Europeanen aan den over kant van de demarcatielijn. Het beginsel van; Federatie is inder daad het eenig mogelijke. Het spaart historische gevoeligheden, het komt te gemoet aan provinclaalsche vooringe nomenheden. die inmiddels onherroe pelijk versteend zöö.-cn schept niette min de mogelijkheid van een levens krachtig orgaan. Maar..levenskrachtige organen worden niet van boven af ge schapen als modellen uit de Meccano doos; ze worden geboren, groeien op .en krijgen hun vorm in den strfjd ora het bestaan. Men moet niet een schema maken en daarna een taak zoeken, die in dat schema *>>u passen: men moet omge keerd uitgaan van een concrete taak. die de Europeesche staten slechts in gemeen overleg tot een goed einde kun nen, brengen. Twee problemen dringen zich naar voren. De vrede moet ge handhaafd worden en daartoe moet Dultschland worden bewaakt. De wel vaart van Europa moet georganiseerd worden en daartoe moet Duitschland op een of andere wijze in het wereld verkeer, worden ingeschakeld. Deze .twee taken zouden op zichzelf beke- De wedergeboorte van Europa, Leiden, E. J: Brill. 1945. ken, een grootea vormenden Invloed uitoefenen, de Europeesche federatie zou er zicha:h.w. aan' kunnen optrek ken. De staten, dieDultschland begren zen. .beschikken over een' natuurlijke waakzaamheid; tam legers'idiei- eQc bp zichzelf genomen.;; geenï-bëteekenis.hèb- ben, zouden, .samengesmoltèn, een - be wakingsfactor van beteekenis ztfn Maar ook hier dringt déTpólitteké 7rea liteit .den droom opzij, Het-zUn op.het oogenblik dë7 ;,grooten'V?die,<te bewa king verrichten en de. kleinere mogend- heden, zullen eerst aan bod komen als, de tegenstelling tusschen de .groeten hetzij is afgenomen, (want ze bewaken meer elkóar dan Dultschtand). hetzij dermate is toegenomen, dat de grooten de "kleinen in hun wapenformatie gaan betrekken. DE federatieve vereeniging van Euro pa ls'niet alleen een politieke, ze is ook een economische noodzaak. De politieke positie van "Europa is zoo slecht, wijl het continent economisch zoo .achterop is geraakt. Hier staan we onmiddellijk voor hét 7 probleem DintschlantL TerwijL de-on de rllnge. con currentiestrijd de overwinnaars tegen elkaar ophitst, isDuitschland de prooi die hen-.vereenigt-.-'v:'-. .Maar met die opvatting kan men niet volstaan'. Europa wordt geen continent tale macht,, zoolang In zün midden Duitschland ligt, als een vermolmde plek. als een centrum, dat krachten verslindt. Men moet Dultschland of grondig ver nielen, of grondig verbouwen. Het eer ste is onmogelijk, omdat we den psy chische kracht daartoe \toch niet be zitten; het is ook oupractisch.'omdat we de werkkracht en de levenskracht van deze zestig miHioen niet kunnen missen. Blijft over de herbouw, die op directe wijze met de geestelijke her scholing is verbonden. De Duitschers zUn koppig, maar vlijtig; het is een volk, dat men alleen met arbeidsthera- pie geneest. "We moeten" nen voor het hér^ïr,^rhttc1^roba*ilh teTSVerke n:pa att den arbeid, dien ze voor ons moeten verrichten, zullen ze hun schuld afme ten. De wederopbouw 2ou bepaalde we gen moeten bewandelen: de nadruk zou van de zware.industrie, bakermat van de bewapening, verlegd moeten worden naar de lichte industrie, bron van de verbruiksgoederem die Europa too dringend noodig heeft.. Maar we moe ten ook vermeden, dat Duitschland de werkplaats en "dus toch weer het krachtscentrum van Europa wordt. We moeten niet zelf hetwerken verleeren. Die contröle dwingt btfna planmatige organisatie en deze planmatige reor ganisatie van Duitschland zou het be gin, kunnen worden van een economische vervlechting der Europeesche staten. dle^-gezamenHlk de coniröle over puitschland uitoefenen. De democra ten kunnen die taak niet verwaarloo- zen, zonder zich in hét oog der Duit schers te biameeren. Na vier jaar na- tlonaal-socialisme is het Duitsche volk voor socialistische experimenten rUp. Terugkeer tot een ongebreideld privaat, kapitalisme zou slechts hun verachting voor de democratie vergrooten. AL deze plannen blijven echter in de schema's steken, als dc poliUeke problemen, die hurt In den weg staan* n«t\ worden opgeruimde En het groot ste; probleem ls Frankrijk. ■::£jyóór1914 hadhet Fransche volk den last van. groote mogendheid: al met groote moeite getorst. .De eerste we reldoorlog had het in: feite verloren; het was er slechts doorheen gekomen, doordat-Engeland en Amerika-het uit geputte Frankrijk over den eindstreep sleurden. De fictie van de victorie van 1918 drukte zwaar op de Fransche po litiek;, ze dwong den staat: opnieuw bo ven zyn,macht te leven en „overal in Europa te zijn" w terwijl hij nergens sterk kon zlln. zelfs niet aan de MagL notl'inie. De nederlaag van 1940 moest in dit 'volk een veel heftiger trauma veroorzaken, dan het geval was bU een klein volk als het onze en 'het ant woord op. den schok luidt: de Gaulle, dat wü zeggen 'n hernieuwing, die in de eerste plaats de Internationale positie, het politieke, en militaire aanzien van Frankrijk, ten goede moet komen. Hét is een vrfj gefc/ceerde politiek, één die de biiinenlandsche verhoudingen van Frankrijk' verwringt. maar die en dat is ergert— ook de Europeesche verhoudingen verstoort. .Frankryk is geen groote mogendheid meer, en elke poging van dat land, om boven zijn machtte levenmoe t zich op den .-kortenduur "al bitter wreken. Dc eenfge Oplossing uit; dit gevoelsdi- lemna bestaat nlerJn, dat Frankrijk er van afziet.'zelf vUfaé mogendheid te zijn." maar al zijn krachten aanwendt, om Europa tot vijfde mogendheid te organiseeren. In een geconfedereerd Europa-zou Frankrijk zeker het leider- schap toe vatten: het is de grootste, het Js politiek en cultureel ook de rijp ste natie; van Europa, het is het éenige Europeesche land met de traditie van groote mogendheid. Als aanvoerder van Europa, door de anderen vrijwil lig met de hiding belast, zou het de hegemonie geschonken krijgen, die het thans zoo krampachtig nastreeft. Ge steund, door de - macht eo.het .prestige van het geconfedereerde Europa; zou Frankrijk op de wereldconferentie het gezag krligen. waarnaar het thans ver- geefs hengelt De oplossing is niet eenvoudig cn men kan de ontwikkeling ook niet aan de Franschen zelf overlaten. Zou hier nu de Vereeniging van voorstanders van Europeesche federatie, de „Euro peesche Actie".' die Hades voorstaat, redding kunnen brengen? Ik geloof bet nauwelijks. Zoo schematisch als de op zet is van de „Europeesche federatie", zoo schematisch is de opzet van de „vereeniging", Groote veranderingen moeten berusten op groote ideeën, maar groote ideeën worden alleen wer kelijkheid, als ze zich weten om te zet ten in maatschappelijke krachten. PEN vereeniging van Europa zou een zoo groote wijziging zün van den hlstoriszhen loop der zaken, dat ze, goed doorgedacht, een revolutie naby komt De nationale, egoïstische tradities zijn. ten nauwste met de reactkmnaire kapitalistische tradities verbonden. Ré- voltfi; tegën de eene",-beteeként een breukmet de andereJ: Revolutiesont staan alleen. Indien maatschappelijke groepen zich met het: grondprobleem er van ver eenzelvige ii. Anders gezegd: het ideaal van een vereenigd Europa zal eerst tot de massa's spreken. Indien het 't ideaal van een sociaal en cultu reel vernieuwd Europa is. Men moet die vernieuwing niet afleiden van de ..vereeniging", maar juist omgekeerd: de vereeniging afleiden uit dé sociale en cultureele \émieuwlng. Niet op het schema.moet' de aandacht vallen, maar op de krachten, die: het realiseeren moeten, op de politiek- dus. T Eeh:federaöéf7EüBopatka^ men als in de voornaamste landen van Europastroomingen - ontstaan.- die het streven naar federatie 'inhaar practl- sche polltiek hebben opgenomen.- Een federatief schema 'is daarvoor, veel te schraal: er mo^t een veelzijdige socia le. economische en cultureele politiek ontworpen worden, die staatkundig maar dat is slechts ééh facet van de politiek in een federatie uitloopt. Eerst indien in alle Europeeschè lan den een gelijksoortige, politieke stroo ming ontstaat, die op aïle problemen Van het dagelilksche politieke leven gelijksoortige antwoorden geeft, eerst als er een Europeesch verbond komt (Van onzen corres pondent). •-pE midden van we- i reldconferenties, op- bouwplannen en revo luties, die eigenlijk B - wegens het ruimtege- brek in de klanten maar nauwelijks kun nen plaatsvinden, zrjn er in Zweden andere problemen aan de orde. Eén der gewichtigste ls wel dat der familie namen. De moeilijk heid zit hem hierin, dat vrijwel alle Zwe den één van een twin tigtal namen hebben. Ongeveer 10% van de menschen heet Ander son, Ericson, Johanson of Peterson. Anderson spant de kroon. In het Stockholmschc tele foonboek alleen komen er circa 5500 voor. Al die Andersons staan niet naar voornaam, maar naar beroep,- ti tel of functie gerang schikt. Weet men al leen de straat en het huisnummer, dan zit er niets anders op dan 36 bladzijden.telefoon- boek afzoeken. En dan loopt men nog hetri- sico; dat er twee of meer.op hetzelfde adres wonen. Alleen lieden Anderson in den gids. Met vrouwen wordt het nog moei lijker. De meeste staan onder „juffrouw" of „mevrouw" gerang schikt. Heeft iemand nu een meisje ontmoet dat Anna Anderson heet en wil hjj haar telcfoneeren - zonder haar adres te kennen, dan zal hij er een paar dagen voor moeten ne men om ze allemaal op te belien. Nog gecom pliceerder wordt het als hijzelf, laten wij zeggen Carl Peterson heet. Zegt Hi} dan aan de telefoon tegen mej. Anderson: „V spreekt met Carl Peterson. Ben ik gisteren met U uit geweest f' dan bestaat er een groote hans dat van RclUkcezlnde politieke partijen. Kost da Europeesche eedachle voor de massa leven. Want dan is er een we^ins, die deze eenheidsgedachte waarlijk in beeld brengt, door de een heid zijner gedragingen. Niet op de Pan-Europa-bewcging van Koudenho- ve-Calergi mo-et men zich inspireeren, maar op de Socialistische Internationa le. De, kracht van het internationalis tische gevoel is zeer vaak onderschat. Het is dén van de drijvende krachten in de moderne politiek, ook nu uog - want ook teleurgestelde gevoelens oefe nen grooten invloed uit. Is er kans op eea soortgelijke Internationale- of Inter-continen- tale of alleen maar „Europeale"? Wie weet. De illegale beweging in de verschillende landen heeft, on der den druk van 'gelijksoortige ervaringen, gelijksoortige idealen ontwikkeld. De democratie heeft een .actieven zin en een socialen inhoud gekregen. En wat het be langrijkste is. een nieuwe gene ratie mei een, overeenstemmend, type is naaf voren gekomen. Hier. en daar zien we zelfs het begin van een nieuwe leldersgroep. Evenals de socialistische Interna tionale destijds beschikt ze over een aangrijpende traditie die van het ondergrondschc verzet. En zoo'n traditie is noodig, wil de nieuwe beweging het élan krijgen, dat haar dynamiek verschaft. Indien men deze menschen bijr een kon brengen op een politiek program, op een practische ge dragslijn, indien men door middel daarvan hen tot een eenheid van. optreden zou kunnen brengen, zou men een beweging geschapen heb ben, die het Europeesche ideaal be lichaamt en wat racer ls in de verschillende landen tot poli tieke realiteit maakt. In een tijdschrift of weekblad, dat de politieke gedragingen der verwante groepen belicht, critl- seert, leidt kortom, zou de poli tieke richtlijn, het program/uitge werkt kunnen worden. Zoo zou de Europeesche Bond uitgroeien tot een bond van ener gieke, progressieve democraten. Een strijd voor een federatief Europa ls dus veel meer dan een actie voor een staatsrechterlijke correctie. Eerst op de basis van' een sociaal-politieke omwenteling vaD Europa kan een Europeesche eenheid ontstaan. S. TAS. hebben een naam met het woord „ilnd", b.v. ■idee meekrijgt, nieuw gekozen het beroep weten ls'; namen. Linden zijn ook niet voldoende; er zeert- jlti trek. Zeker staan b.v. 200 timmer- 5%. van'alle menschen ncel De ze hoewel se de ver-Lindberg, Lindblom, naam moet door een M keerde ie Ar toch met TJndqvist (qvist speciale commissia jj „ja" antwoordt, omdat twijg). worden goedgekeurd, g ze met een geheel an- Tot zoover het. pro- Iedere week publicee- deren Carl Peterson bleem. Ntt de oplos- ren de couranten een B naar den bioscoop is sing. Iedere Zweed Ijjst van goed- en af- g geweest. heeft het recht gekre- gekeurde namen. Voor- jj Naast de -sons, die gen om zijn naam te beelden von goedge- g algemeen worden aan- veranderen. De nieuw keurde name» zrjn: g geduid met A:son, te kiezen naam moet Nolnhammer, Natter- fl J:son, enz., hebben de echter nog niet voor- mo, Eiserbrand, Mei- Zweden een uitgespro- komen. Kan iemand tors, Cedebjer. Af ge- W zelf geen naam beden- keurd werden daaren- g ken, dan kan hij naar tegen: BomboJoram, H een bureau stappen, Crisman, Gaylord en S tonar hij voor een Rubens. What is in a klein bedrag een origi- namet H ken voorliefde voor bloemen- en boomen- ||j| |T' jTÖN hoeft er zich niet ongerust over ie maken, dat <I-e {fDrke Netfier- kwidsdhe roxmm na den oorlog, niet zooi teriigJcomeri. Hep jongste wenkvan dea roniati_ en toóneelschrljver A.der» Hertog,' genaamd"- Sybreoh Willem». :i ■rioch-ter, zet de tiradfitie voort. Het fa het verhaal van een Amsteridaimsohe lcoopvrouw, die in het begin van de löde eeuw de gevreesde raadevrotrw: van Koning Ohfristiaon H ■vaxi:- Denemarken (A. W: S!Jt>haffs Uitg.,.;. Mij.). Met Snlhbetje schreef mevrouw A. O lossen-Korifv de geschiedenis van een Unksch ineieje. De schrijfster woonde - op Uife, toen diet nog een eiland waa en deze rom-an is haar diehuut (N.V. Amsterdamsobe Book_ en Con^n-tmy- De Vlaamsdhe lettenkwnde verloor een gevoetlig en mensdhelijk verteiJer met Lode Zielens, die in Antwerpen by een V LonfiplofYfng werd gedood. HJj ver wierf Ijjekendheid door zUn roman „Moefcter, waarom leven wij?", döt be kroond w*ard met den driejaarlij'k^chen Staatsiprijis voor het Vteameche proza. Zijn laatste boek. de trilogie Alles wordt betaald, had hij toen juist vol tooid; liet werd (Elsevier, Amsterdam. Brussel) ki één deel uitgegeven. Met genoegen maken we hier no*? melding van een herdruk: n-.l. Jfourlts Dekker^ Oran-Jc.trilogie (Querido, Amsterdam), een respectabele poging om de betee kenis van. WiMem van Oranje In cm historisch verantwoorden oxnném vast öe leggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3