P ermanent wave occasïo "Si NAAIMACHINE-REPARATIES mmEi niJPERS ukaraats good SPUIT INRICHTING WIJ K00PEN 1 Melk? Aurore! BOUWGROND Te koop aangeboden N.V. Metaalhandei Manssea Van Aken (foud en 2iluee CORRECT DflnSSCKOD J <jz BRUIN YIER AMBACHTSSTRAAT 101 UJtAGE MAG. „SPLENDID" BEGIN JANUARI aanvang der nieuwe tet sen Dansinstit. Waldekkei T BLEEKÉRTJE Hoe kom je er aan, Hoe kom je er af? J. C. v. d. BOOGERT verlovings ringen >chry-i>inp zoekt verbinding met grootbedrijf of fabrikant Dansschool C. J. van Gooi .DansacadetnieMulders 'Schiedamschesingel 139a r. Rot ter dam, T elef/ 28293 r Van heden af inschrijving UW VOGELS JAN RUSTWAT Rotterdam sigarenfabrieken W.H.J.d Toorn RIETVELD NAAIMAOHtNE DEFECI? Het éne tientje doet het! «OUWKAS „UW EIGEN HUIS" Mevr v.d BENT s BEMIDDELINGSBUREAU 1; M.M.vdHOEK 8ARENDRECHT BRDINE BONEN GROEH'S|NAA!HACHIHEHAHDEL Een serie aardige kinderphoto's is een rijk bezit ANTHONIE MANÏFARGES Oud IJzer - Bruikbaar IJzer - Oude Metalen - Oude Rubber Sloopobjectèn Oud Touw HEIBEZEMS HEIBOENDERS Afgeknipt haar ie koop gevraagd F M LEYGER Drukkerij HOLLAAR Goudsche Rijweg 83 VY. SMITS SmeecL 'en constructiewerken BEROEPS-ARTISTEHf MUSIC! TEL.31516rRDAM(WJ. Uit voorraad leverbaar Heerencostnums x* ftPj babtex^lL r I. «WrCQEO SM1CXSOORTN» jBBten cct&uanx $o«kt sgg^, /•-. Wic fN coto Manx 95ÜCT s*B^ -tM coco awoïx ïö«bt 8n.Vis •r -;«PpMT70 fN Goto Tuumx SCHtm v.n. Hi -M;rf£TOtNGO60BA*TIX5CHCtBt SN£L.**M ■EIpxETTIC EN GOLD 6A«rtX SCKEKI SNEU PRfflJ ,;Kmtiic m coto baotx schürt sneu mw* Ku PtfTTTC tN COCO 6«atiÉHyn SNEU H^L. POTTO EN GOED SNEU «€TT1 iWSNEU PfiOTJO EN GOEO uGuKXMraERT SNEU P*tTT WM SNEL.POTTO EN GO» BAKTLX SCKEPT "T MVT] Im SNEL.FMTÏTC EN GOED BMUEX SCHEER' :Ep SNO^fOnTO EN GOtD&tfjtf SCHEERT SNEU PRnfl Jn |Nft. fWniG EN GOB) SCHEER' SNEL. PRETT] mSNeU FfElTKS EN GOCD BARTEX SCHBRI SNf L PRf'M ;£JV Jnelprettg ENGOOBAQ4* SCHOPT SNÉ^KCTA ■err sneu pcehg, f go® baptex scheert suwfepfif :.&n sneu parnc cmco® satox scheert shllHiII :ERI SNEL. W GCf -AïtfX SCHtf TT SNEL. PfU tRT SNEL -•NCOcOSARTfXOWEkRTSNEUP^H MrSNCL - EN COED SARTEX SCHEED SNEU PflH JKnEL IN GOEO EARIEX SCHEERT SNEUP§3m 1|KnEL EN GOTOBAJT^IOiEERT SNEL. PfiH JgfcNÊL, i EN COEQOI SNEU l|B UNO. «N GOtWPI&ij^ W SNEL JSBb BKnEU - IN GO» BAIKBMUEIRT SfJ' I V--3^ SSn^EL. EN GOEDBAKTBBfiEERT SN^--',v HBHuu, t-. EN COED BAtiTcTSCHEERT sdBK.-r* HHBLUfVf «N GOED BART EX SCHEERT mHkPRETT.: *N GOEO BART EX SCHEERjflS <'->-•-'-J mynrWETTtG -N GQtoaAOTFx <rnftMBw; cN oos- artex scHa&BSEflmH &)iBaMaWkiN GOEDBARTEX SafwgffffMtW '1^' - - ;-^5>^yiOEDbactiv-:3^ Overhemden Dames- en Klndermantels Schorten en blouses Jongen sbrofekjes Meer keus - Minder kosten Tijd. in Vollebregts filiaal Beijerlandsckel. 5 Inschrijving elkwi avond van 7'—10; uur. Sint Mariastraat 89-9! Telefoon. 32678I 1899 MAAK Ut IAAISIE AVOMIl VAM Mn BEVIUfiiNCSUAl JOT E£M fHSJ. 'M£I OlUBOlliH EK A£P£U£|6HEI$. NU NOG WASCHPOEDER STRAKS ZEEPPOEDER In- en verkoop: van pleziervaartuigjes. roclbootcn ea caoo's. Kom eens praten, wellicht hebben of weten wij iets voor U. Ook handd in 2e hands attracties voor theetuinen enz. :v STRAATWEG 181, H1EEEGERSBERG Werk en bergplaatsen Molenwerf, Straatweg 157. Tel. 46601; Bentincklaan 6, .teL 41620 Ujn 1 - 3 - 22 - Bus D ZONDER VERGUNNING NOORDMOLEN STRAAT 6 4 TEL <4 7 7 5 voor alle lessen welke In Januari aanvangen, dagelijks van 10 tot 5 uur. die personeel en materiaal beschikbaar heef N'.'; 'voor het spuiten ,van massa-artikelen Proefmonster wordt vrijblijvend gemaakt.Brieven onder letters S.W.R. aan Nijgh G van- Ditmar. RotterdEun. vanouds Noordsingel 196a, Rotterdam Begin Januari 3946, aanvang der nieuwe leesen uitsluitend in het nieuw gerestaureerde pand Jonker Fransstraat 37, Telefoon 26424. Inlichtingen en inschrijvingen van heden af- dagelijks aan bovengenoemd adres. Pnvéles elk gewenscht uur Privé en correspondentie-adres Goudscheweg 10a, R'dam NVVE' BINNENWEG 397 voor de. Januari-lessen JPri vél essen dagelijks Uren volgens afspraak Duivtn, Kippen en Konijnen benoodigdheden haalt U na- tnarlijV bij bet speciale adres LINKER ROTTEKADE 47 Rotterdam Telef. 26637 GEBR. VAN 1JSSELMUIDE Tel. 21731 - 26983 OFtiKA VINGEN- BEGRAFENISSEN O R E M ATI E S' •.TRANSPORTEN van en naar alle plaatsen Naaml. Venn. Spleg elnlgserkade 2 KOtTERDAM Telefoon 26194 Bij geen gehoor '43784 Meubilair, Vloerkleeden. enz, ESSENBURGSTRAAT 34a Tel. 34442, b.g.g: 46032 Te koop gevraagd: BOEKEN op elk gebied. Firma J A VERLOOY, Pijnackerplein 12A Telefoon no. 40843. 8"' - Matheheserplein 20 - Telefoon "3809 ,Dè beste reparatieinrichting van Rotterdam sinds 1868" Wat doet U liever, één tientje per maand sparen en ia korte tijd IN UW EIGEN HUIS wonen met een ren teloze hypotheek, of UW GEHELE LEVEN HUUR BETALEN, Vraagt U eens onze gratis brochure aan, deze brochure geeft U een volledig overzicht van ons spaarsysteem.;v hwpt J. Goldhagen, fiergscbelaan 229, R'dam, Telefoon 48405 Zendt mij Uw gratis brochure no. 1c P Naam Adres V In- aan- en verkoop van huizen, echtscheiding, sommatic, moeilijkheden in zaken enz. Tijdelijk adres: Schietbaanlaan 93, vrij bovenhuis, v.h, Heemraadssingei v 1475 M1 bouwgrond aan de Wijgenplasiaan, frontbreedte 60 M. (Geschikt voor 8 woningen), en 306 M1 (hockperceel) aan het KastanjeplHn te Rotterdam N. voormalig' Schiebroek. •Te.bevragen D. HOEKVEEN, architect, Wiihelminalaan 4. Rotterdam N., Telefoon 42369.- v PERZEN, KLEEDEN, LOOPERS, MEUBELEN Ie koop ge\Taagd. C. F. BERLIJN, HéemraadssingeJ 106Telefoon 32569 tcbrljfl hrt AfmtertUmtch« E(fad*nbUd ow d» Rofrjp. D« Rohyp vtrnWl |j mm Hult hi onbelast «igaedom m»l htbdlda q«M dal p« •nd«r» mm hour batault VfMQ >lbt§wand Ie. khUnfiM aan: Electr. ontharing', gegar. afdoende: behandeling.; Hoidvcrzorging. Schoonheidsinstituut Carla v^Q der Hooft, Me<L gedipL lid van den Ned-"Bond van Schoon heidsspecialisten Noordsingel 22a, Tel. 47304 Imp. YW» d# av. bouwkM JtOHYP" Wllb|lmki)lr. 37 TaWom 324 RADIO! Maakt van Uw gram.-verster ker radio. Onderdeden voor ombouw tot super met ver lichte hamenschaal. (Kort, lang cn Ultra-kort f 82,50. RADIO „MBO" Soetendaalscheweg 39 Telefoon 41676* half om half met groene of spliterwten. Volop Haver mout op Uw gortbona MOLENWINKEL Oostplein >'h JUWELIER F. Gehrkers, koopt alle soor ten Horloges, Gouden en Zil veren voorwerpen, ook defect Bekend adres: Noordscbana 22 b._ Rotterdam-West. £MT VOILKHOI OAtANTl? wB watergolven ONOULEREN^ MANICUREN COEfl OffiCHOOLO fEBflOffECLl. /^N. MiMIIK lUfilOOK l WACKTIH T| VOOROMW aan' alle ;.merken; binnen enkeledagen gereed, dus-geen maanden-wachten.Allesoorten NAAIMACHINES TE KOOP GEVRAAGD; Defect geen bezwaar. v - Grootste RéparaÜe-Inrichting van Rotterdam V1KBAMBACH 1 SS IRA A L' .114, TEL. S6653 Nw. Binnenw. 260, Tel. 37166 Noordraolenstr. 45, Tel. 47466 Bochussenstr- 42, Tel. 21666 KERSTMIS I Voor cadeaux hebben wij^ zeer aparte modellen E^impe- en schémerkappen - Diverse bedleeslampen Schemerlampje enz. r Ziet onze etalages Ook met Uw rijwiel- en. bandenbonnen kunt U terecht UT OP HH NIHJWE ADRES HlbBA HEKSTGESCHENKEN BI'iBH| Fotokunstkalender 1946 f2.25. ■li H; I I I grafische Objectief' door i5r. H. M. B B |H Dekking f 4.25. „De wetenschappe- B H| I Hl l'jke basis der Fotografie" door I U I B C. van Duyn jr. f 3.90, „De mensch M B "W. in de Fotografie" door M. Coppens V f 22.50. Vraagt complete lijst van v.':v.-:vnog te leveren foto- en cme-art F ft If A Admiraliteitsstr. 8 abc, Telef. 22242-24422 2e Middellandstraat -23, Tel. 34644, R'dam Zendt nog' heden een briefkaart en wij maken zoo'n serie bij U aan huis. Zij kosten. 6 verschillende kaarten'f 10.— AmeJandschestraat 45, Rotterdam (Z.) koopt Postbox 82 VLAAiiDlNGEN Telefoon 2606 (e koop gevraagd. KUSTERS, Bergweg 328 H.H. WINKELIERS Aangeboden tegen vastgestelden prijs Paul Krugerstraat 120 c •STOFZUIGEB STUK....? WU' kuniien V wederom vak kundig en billijk vat: dienst ;*Un. Vanouds Stoliulgerhuie „Oppert", Schlekade 113, ■Telefoon 26815. ROTTERDAM DEN HAAG i DE KOTTERD. LEER-i GANGEN Kastanjedaal 1 (n/b Breeplein) R'dam-Z. DIR. O. DE WALL AVOND H.B.S. voor eerstbeglnnen- den en gevorderden. Cursus Mod. Talen Cursus Alg. Ont wikkeling. TaL en aanm. Dl., Wo. en Vr. van 7—10 uur. Eendrachtsweg 28 'tnboftdela «o AfsoadexUPe maobüalr. •tofaolg«r«, radio's. aaaltoacUnos, •ucbmachlneej kortom «lU htiieriiU- Zaagmo.enstr. I C6j 1 TEL.,48239 4"' :I (voorheen Binnenrotte) Telefoon 26272 (v. Es) U lult nog «van g*duld moeten h«bb«n, mwr»,, loodr» er weer' H. Z, M' m«ub*Un aijn. la de kwa liteit «b vromer prima Verhuizingen en Transporten -1' Thanss dóór gehéél Nederland Alleen: ZWAANSHALS 236 TELETOON 43436, R'DAM v. Speykatraat 121 REPARATIES KUNSTGEBITTEN In één dag gereed. Claes de Vrleselaan 21b ITALIA ANSCH Nar da Steehoower, JLeerares M.O.. beëedlgd translatrlce Cluhlessen Privaatlessen Vertalingen. Graaf Floris- straat 74. R'dam. Tel. 34530. DB HOUTZAAGMOLEN ROTTERDAM* DEN HAAG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 5