Santa Clam NEW YORK AMUSEERT ZICH MAÏZENA Kerstmis in I Interview met Canada HOERA» De kerken w Duitschknd Een stad vol kunst en vertier Robover bouwt nieuw hoofdkantoor aan den Coolsmgel ZEG Uw winkelier Dl RYEA KERSTBIJLAGE riïïiiHiQaiii iiNiiyijiiiuin»ii(aiKiinfitiiH)(«affi«at@ T inn mimiü ?>T TAVB a GASPER zegt il Santa Claua een doosje Sweet Caps onder zijn baard uit tooverend En waarmee kan Ik u, van dienst zijn' Ja ziet u eh ik eh ik wou u vragen onzen lezers eens iets te vertellen over Kerstmis en Sinterklaas in Ca nada maar u ziet er zoo weinig Spaansch uit .Dat kan uitkomen Hoe komt u erbij dat lk een Spanjaard zou zijn' Neen jongmensch Santa Cmus is real Canadian Deze forsohe man met zijn groene buis en roeden mantel de bontmuts zwier g op bet spierwitte haar een Canadees? Ik kan het met gele oven kIk voel me ertusscben genomen en zeg kwaad Maakt u dat een ander maar wi}3 Doop naar de No "Naar de Noordpool? Zal met gaan ■want daar kom ik juist vandaan mi 3a. zeker wist u dat niet Santa Claus la een soort combinatie van het Kerstmannetje en uw Spaanschen Sint en hij wordt verondersteld te •wonen ergens aan de Noordpool, Tegen Kerstmis verlaat ik mijn ijs- hut. slinger den zak met geschenken (hoe Ut die koop daar in het land van sneeuw en ijs? dat is een on beschaamde vraag) op den rug en wandel op rmjn gemak naar Canada Daar koen k dan tegen den 25sten December aan In de kous De kinderen hebben intusschen hun kousen (bij u zetten, ze geloof ik hun schoen) voor den haar** gehangen en daarin doe fk mijn geschenken Dat is etïrt heel werk want Zwarte Pieten heb ik niet en schoorsteen m schoorsteen u t te klimmen valt niet mee Vooral n et als ze in een tijd niet zijn geveegd Die geschenken doe k dus m de 'kousen al leg ik ze natuurlijk van mij mets krijgen En. had de oorlog nog invloed, op uw keuze? Ja zelfs «n een land als Canada kan ik niet altyd krijgen wat ik gtaag hebben wilde (ziet u wel lezer dat Santa claus z»jn geschenken nfet aan de Noordpool koopt') Zoo was er het vorig jaar we nig speelgoed. Nu is het andersom dit jaar krygen de kinderen wat meer speelgoed en nrandsc sweets u weet wel the candy w th the hole Of ik het weet Dat lijkt verdacht veel op ons S nterklaasfeest Maar Kerstmis wordt dat niet gewerd? Natuurlijk U moet Santa Claus opvatten als een onderdeel van de Kerstvler ng die overigens anders Is da ix by u Wij hebben maar één Kerstdag dep 25sten Dan staat In bijna elk hu 5 een Kerstboom We hebben een lekker dinertje met kal den we op den midday van den Sisten maar nog tydens het dtner kwam er bericht van het hoofd kwartter dat we moesten opbre ken We konden nog juwt onzen maaltyd eindigen en toe» teas het opladen en den donkeren nacht tn De commandant gaf my een plaats je in de staffrar Uren hebben we dien nacht gereden langzaam en telkens stoppend Bet Ardennenof Jenstef was juist aan den gang en er vonden groote troepenbewegm gen plaats Ten slotte kwamen we terecht in Raadt u eens Houffahse fNee Lach met Breda Endaar voor hadden we ons met dat voor treffelijke diner moeten haasten De grappig uitziende oud© man zwijgt, verdiept ia Overpeinzingen over dien tyd Ik zeg hem. dat hij zich wel mag baasten ais hij nog op lijd In Canada wil komen maar hy ■schijnt het met te hooren* Ik sta op en steek mijn hand uit HU ontwaakt als uit een droom Gaat o weg? Kom eens bij ons in Canada met Kerstmis Steek nog een bugértje op en hier wacht even de be-aderde maar nog zoo krachtige hand grijpt in een groofcen aak neean een jeepje mee voor zoontje Zoover ben ik nog met, vertel ik hem. maar als hij soms een echte Jeep kan m ssen? De kranten zijn nog niet al te best met auto s be deeld Ne® dat gaat n et Dan moet u bij de Rijksverkeersinspectie zijn Maar hij geeft me een doosje Sweet Cape en een rolletje Life savers en zoo ga ik toch tevreden heen Bij NV Ui gray G a van Oor schot, Amsterdam verscheen een bun dot gedichten van Charles B Timmer Gestalten en Seizoenen De Bezige Bj gaf een versdrama uit van den Frieschen dichter Fedde Sohurer geti eld Simson door den schrijver zelf voor t NedeHandsche tooneel bewerkt De Friesche tekst werd in 1942 voltooid H I tt er weer dt SHAVING STICK as «t PW *h»k rvE hedendaagsche nood heeft geleid tot een nieuwen vorm van samen werking tussehen de Roomsch Katho lieke en de EvangelischeKerk tn Dmtsehland Zoo hebben'de Evange lsche Kerk in Hessen en het H-K bisdom Mainz samen een verklaring opgesteld waarin o a wordt gezegd De nood van ons volk heeft ont stellende afmetingen aangenomen Deze nood kan alleen overwonnen wor den als de Christenen samen de hulp ter hand nemen Om dit te bereiken hebben de Evangelische Kerk in Hos Sen en het bisdom Mainz besloten otn samen te werken In de huidige cr» sis weten zij zich door God geroepen om m Christus geest samen te wer ken aan de zedehike vernieuwing vin enkelingen de vorming van een ge m eens chap met waarlijk sociaal ge voel en het wekken van liefde om te gemoet te komen in den ergsten nood Wij hoper dat God die ona samengebracht leeft onzen gemeen schappelijken arbeid voor het weU zijn van ons volk zal zegenen ïn Paderbom bestaat zelfs een offl ieef erkende vereenlging Waartoe zoowel Katholieken als Protestanten behoor en Er bestaat vrij willige 6a menwerking oa bij het weer oprfch van bewaarscholen Er worden lezingen gehouden waarvan de onder werpen in overleg met beide kerke» worden vastgesteld vooravond van het feest is er in de kerken een speciale dienst lk verte) Santa Claus hoe wtf het Kerstfeest vieren Hoe we liederen zingen en dat hij vele Nederlandsche gezinnen het Kerstfeest toch een typisch religieuzen achtergrond beeft Nee die is er bij oris niet wat ■wel heel jammer is In Canada evenals trouwens In Engeland wordt Kerstmis hoe langer hoe meer commercialised groote ad ver ten hes In de kra«ten en een wedloop tussehen d« winkels om zooveel mo gelijk geschenken aan den man te brengen Daardoor gaat de eigenlijke idee van het Kerstfeest TOor een goed deel verloren Naar het front JK zte dat u nu hier t» Bolland by de Canadeesche troepen bent Was u ook aan het front 1 J>at spreekt vanzelf, maar veel fctoam er daar niet terecht van het Kerstfeest ije zal u een typisch voorbeeld geven Het vorige jaar Kerstmis was t k op bezoek by een onderdeel van het Canadeesche leger dat t» Echyndel lag Ons kerstdiner had rERWIJZf ik hier zit te verlangen naar een wandeling door de straten van Amsterdam kan tk my gemakkelyk voorstellen dat véle Amsterdammers er met het minste bezwaar tegen zouden héb ben om voor de verandering eens te wandelen door de straten van New York Nu het binnenkort mogelyk wordt van Amsterdam direct naar New York te vliegen op den duur tegen den redelyken prys van $£00 heen en terug zal een aantal Nederlanders m de met te verre toekomst dit verlangen kunnen bevredigen Een vacantie reisje van Nederland naar Amerika zal later even gewoon worden als vroeger het wéék je tn Zwitser land Voor een actieve Nederland sche reisvereenigmg lykt my Ame rika dan ook het land van de toe komst New YorkDecember Ten gerieve van de toekomstige Ne derlandsche reizigers wil ik daarom iets vertellen over de typische bez g heden van den typische» New Yorker op een Zaterdag of Zondagmiddag De breed e boulevard Fifth Avenue is n-isschien nog een beter punt om e beginnen volgens den typlscben New Yorker dan het kermisachtige Broad way dat Iets van z(jn belang heef ingeboet Et* is hier op Fl th Avenue een dugelyksche parade van gebru nde poedgek eede vrouwen en mannen velen nog in uniform langs de groo e vinkels en. varenhuSzen net lun naar de laatste mode surreal «tlsch Da 1 acht g opgemaakte uitsta kasten Dit is zeker een. tan de aantrekke ijk te gedeelten van New York Op het mooi Rockefeller6 Center"^ot ^""central s AVONDS EY sNACHTS schitteren duizenden lichten op Broad Park. heeft men voorat in de klare droge ïorfstzon op dak van een van de groote bussen altijd het gevoel dat de laatste vüorbere d ngen zijn way het vermaakscentrum van New York getroffen voor een weergaloos fee t Feesten z|jn er trouwens in de laatste tyd bij de vleet geweest en honderd duizenden menscben op Fifth Avenue hebben zich schor geschreeuwd bU den triumftocht achtereenvolgens van Elsenhower Walmvrjght en de Gau ie Volgende week wordt adm raai Nimitz verwacht en de New Yorkers, hopen ook generaal Mac Arthur binnen n et «il te langen tijd te kunnen ver vetkomen Men moet z ch niet voorstellen dat _j geneuchten van Fifth Avenue ert omgeving voornaitieiyk gereder eerd zijn voor de welgeste den ook al b> het een ryke boulevard Het is Inder da3d net moeilijk om in de night clubs in de zijstraten van Fifth Ave nue zooats de beroemde Stork Club het ideaal van elk Amerikaansch mels je de Monte Carlo de Copacabana af de Versailles tientallen dollars ui te geven maar het Is de vraag of de be zoekers er meer ptezjer hebben dan de New Yorkers die zomersavonds In ?pe? lucht ,a 1401 Central Park voor mets dansen op de muziek van door de stad New York gehuurde bekende dansorkesten Museum bezoek IEDEREEN kan voor dertig cent 1 het mooie Museum of Modem Art bezoeken vlakJry Fifth Ave nue waar altyd nieuwe en belang wekkende tentoonstellingen wor den georganiseerd en waar m de» grooten tuin kan worden gewacht op de vólgende voorstelling jhet /iimt/ieatcr, dat in het. Museum is gevestigd. Dit fAeafer>« eigenlijk een filmmuseum, wantjiier worden uitsluitend .films vertoond, Amen kaansche zoowél als Eüropeescfie die om haar,artistleke onhistorische waarde daoi?het^MuseuW;,zyn*;ge \Jfocht Ook Joris Ivens'zrolprdnL je-^het Metropol ït^ricfc^Mja dracht Beroemde soloisten treden op Voor de luisteraars die in het Metro polltan op de manneren trappen zit ten of in de Fr ck rondom de fontein tn het binnenhof vaaromheen de achllderyenzaien liggen Met een snelle bus wordt mi bin hen een half ur het enorme openlucht Lewison S adlon bereikt, waar s zo mers tegen zeer lage prijzen niet aL leen concerten orden gegeven door het Phllharn onische Oritest van New York doch aar het gezelschap van de Metropolitan Opera tevens een aan tal operas op oert en waar het Ballet Russe de Monte Carlo ten minste enk"* e a onder» optreedt dit jaar zelfs met de beroemde Markova Vele New Yor kers gaan h er e htet niet al een heen om de ujtsteke de concerten operas en ballet te hoo en en te zien zy ko men ook omdat zU van de bUzondere atmosfeer tan deze concerten onn°r de stenen houden Nergens lijkt een ma»sa van ongeveer tien tot vtjftlen duizend menschen vriendelijker aan trekke!Ijker meer eensgezind, dan in dit stadion Neger» en neger nne mengen zich vanzelfsprekend tus=>ehen het publiek in het reusachtige amphl theater De vele rassen, en natonali teilen In de stad New York z»jn a le vertegenwoordigd Hoe zou het luis terend op de zoele zomeravonden naar Beethoven s Negende Sytnphonte of naar Verdis Traviata voor ienand ook mogelyk zün om kunstmat ge ras vooroordeelen te handhaven' Vele Europeanen die zich overigens in deze groote stad nog steeds eenzaam voelen e kennen dat zij zich nergens beter op hun gemak voe e dan in het Central Park in dat opzicht a thans zim zij het eens roet denty plsohen Nev Yorker die vele zUner Zondagen in het park doorbrengt, roeiend op de vyvers ronds enterend in den d erentuin of gewoon liggend in het gras op een vat» de heuve^ vanwaar hy Juist nog den top van de wolkenkrabbens kan zien die deze brok natuur in 1 et midden van Ne v York omgeven Central park komt echter pas werkelijk tot leven s avonds TpEN nieuw groot bouwwerk zal syde van het gebouw een groote aan den Rotterdamsohen Cool hchtkap ts uitgespaard singel verryzen de Rotterdamsche fundameiiten werden reeds Bankvereemgtng laat een monu tn gelegd het skelet zal *n mentaal hoofdkantoor bouwen dat 19 W klaar komen zich langs de Westzyde van den boulevard zal uttstrekken van den Binnenweg tot de Oldébarneveld straat Het bankgebouw dat ontworpen is door den architect ir B F M er tens wordt l&Q M lang SS rtot J,S M diep en heeft een kelderoppervlakte vant^SSO MS waarvan de safe inrichtingen HBO beslaan. iDg. parterre is even öiSSOjfMS'^irpo t£de?ver&iBpin- wanneer duizenden New Yorkers ge- heeie families vroegtijdig de banken vullen o zich in het gras vlüen rond om bet feestelijk verlichte podium De concerten zijn altijd populair bestaa». de uit marscl en walsen of misschien de tweede Hongaarsche Rhapsodie van Liszt Vaak is er een wedstrijd van barber shop kwartetten niet z gende barbiers zooals men misschien zou denken maar zangers die zich toeleggen op het z ngen van ouderwet, sche liedjes uit de Gay Mnetlea die volgens de traditie altijd in den w nkel van den barbier gezongen werden Nog aantrekkelijker echter dan c concerten zijn. de volksdansavonden waarop jongens en meisjes van de Ne v Yorksche scho en of gewoon Uit het publiek de zooge aamde square dan- ces uitvoeren dansend op de tradl t oneele muziek van een v ooi en een gitaar Z(J die zch later herinneren hoe zy op een \an de by a tropische warn e New Yorksche avonden tus schen de duizenden andere tocschou wers verspreid in het Park toekeken naar de dansende meisje» in haar witte jurken en de jongens in hun losse k elen zal het nfet moeitijk vallen om de genegenheid terug te vinden die leder onbevooroordeeld tnensch op de» duur voor deze stad en haar inwoners gaat voelen ADRÏAAN VAN DER VEEN wy u/h Gezonde ev eden boby l me een hu d e zoo gocf en zacht do "t ech van tp eken hebben «b w zeggen voo he ve fe gen en be houden vort n baby pezkhude regelma g geb u V voki de Groote One Zwt»olprodud«i» iwituxwMvoa» ree I "fl, I op I dat ge Maïzena fabrikaat Duryea wenscht t overal voorradig, maar uit sleur krijgt ga anders Uw bon misschien iets, waar heelemaal geen prQs op stelt 'Ktl ottdi ttejjnaatóe wefik Vocrtaeplg »fig »pio VcrmtolHbat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 7