-v jS3$Mgm&hi KERSTBIJLAGE W vraag zouden uitschrijven:JWWmtfifilll^niilflBlIiaailHIWtlin'mMMlIBHiniliïgaMinnillllligilflmillMllllllllllBIlllMtiaHinBnnpijliromMnilllUHIlfllMnHIlllHlg Variétéuummer ilfgggg Rhapsodie iu blue Pruisische marsclt en Weensche wals irrANNEER we eens een prijs- „Hoe vaak is er om het wereld- g m kampioenschap voetbal gespeeld?" gj dan zou er vermoedelijk maar een j§ fjaf gering aantal goede antwoorden jj binnenkomen. De meeste'voetbal- a liefhebbers toch denken bij het H woordwereldkampioenschap aan m Engeland (door de jaren heen het iilül!lill!!!!!3l!lilll!llllllllliHllllllirBÜMÉUIUIIIËlilIHIII sterkste voetballand ter wereld), of te^po ze scheren aan Uruguay, dat ze wellicht zelf in 1928 in het Amsterdamsen Sta dion hebben zien zegevieren, maar k ze vergeten daarbij, dat Engeland in 1908 en 1912 Olympisch kam pioen werd, evenals Uruguay in 1924 en 1928. Pas" in 1930 stelde de int. voetbalfederatie, dé TXF.A.; een vierjaarlijksch tournooi in om den „Wereldbeker", die in 1930. te Montevideo gewonnen werd door de „thuisclub" Uruguay, in 1934- te Rome eveneens door de „thuisclub" Italië en in'1938 te Parijs wederom door Italië! Dat is alles, slechts driemaal Is er om dezen wereldbeker gespeeld door elftallen, waarvan het er niet toe deed of ze uit amateurs dan wel uit profs waren samengesteld in te genstelling met de Olympische tournooleu, die alleen open waren voor amateurs, nou ja, „ama teurs" .De wereMtoumooien van 1942 en 1946 werden ten gevolge van den oorlog geschrapt, moge lijk wordt in 1947 het wereldkam pioenschap voetbal, zooals' het in de wandeling heet, door Brazilië georganiseerd. Het Is over het laatst, gehouden we- reldkamploenschap (419 Juni 193S op Franschen bodem), dat;.we, hier -eens eênige herinneringen wlUen ge- ven in de tijden van thans, woarm het Nederlandsche elftal nog niet aan zijn interlandwedstrijd enbegonnenis, 1. Wehebben destijds zestien dagen lang met ;de verschillende .nationale elftallen door Frankrijk getoerd,; van Xe Havre naar Nice, van Marseille naar Parijs,, we zagen naast de syste matisch spelende Dultschers, de pri- mitieve Nederlandsch-Indische-ploeg, 'ide: fanatieke Zwitsers en" de 'short- pasringvlrtucf uit Tsjeoho-Slova- kUe, ook de trie elftallen, die - - ten slotte den eersten, tweeden en derden prfg zouden winnen: Italië als repre sentant, van. Zuid-Europa met-een ra zendsnel en super-geestdriftig samen spel, Hongarije als de Magyaarsche ploeg van den Centr.-Europeeschenvoet- halburcht, waar artistieke- balvaardig heid en geraffineerd kort samenspel gelden als 's werelds nobelste voet balwapens en Brazilië - als '.vertegen-1 woordiger van het door Uruguay des tijds vermaard geworden Zuidameri- kaansche voetbal met zün fantasievol- Jen iraprovlsatiestijl,. waarin aan solo- spel veel meer gelegenheid wordt ge boden dan In ons vaak tot systemen verstard Europeesche voetbal. JA, die Brazilianen, wat* waren dat wonderlijke voetballers! Het toeval der terrein Indeeling fieldde er^toe„ dat deze Zuldamerlkaansche representan ten eenmaal in Straatsburg, eenmaal in Marseille en "liefs„driemaal In Bor deaux moesten spelen en geen gelegen heid kregen om' hun spectaculaire ■voetbal te vertoonén aan het Parijsche '.publiek, dat er ongetwijfeld met volle teugen van genoten - zou hebben. In plaats van een tournée door Europa te maken na afloop van het to urnooi zaten de Brazilianen drie dagen ha den wedstrijd, waarin" ze den' derden prijs veroverd hadden, reeds weer op de boot voor de thuisreis naar hun vaderland:' Nuchter bekekenwas clat Brazlli- aansche, voetbal verschrikkelijk „on- doelmatig. De. fantasie, .die ze er' in legden, moest het 'afleggen 4tegen „d'«f l werkelijkheid,vraaar wat was het aan- trekkelUk om te zien! De toeschou- sowers; genoten erevenveel van als de sf spolers zelfdie zich alleen maar sche- ög nen te bekommeren rom v het amuse- .ment, dat - het spei - hun /opleverde waarbij doelpunten voor hen een~ on- ^belangrUke bijkomstigheid schenen ie 2U nMen zou ..hun spel pMm Iti ftf kun- nen achten 'met^zUn' attaques van-één £v of tweesolospelers>uit^de-;voorhoede, 5g.f men zou'het een (langzaam werkend fci apparaat zonder doeltreffend schot ^kunnen^noemen, manr wat was die fantastischeuvoetbal8tUl"een heerlijke afwisseling- .op het "doelmatige voet- bat, dat'M ln^;Europa gespeeld 'wordt MvOmallo?, or> rtpffpfnvi a -*»»■.vi™ do el- alles met den bal te kunnen doen. nu eens namen ze hem op het hoofd mee,- zachtjes het leer voörLkoppend over een afstand van tien meter, dan weer stonden ze bijna op het hoofd om den bal met een miraculeuzen been- zwaai we# te trap pen. Men moest uit hun spel eigenlijk niet de fouten gaan - opzoeken, men moest er eenvoudig van genieten zooals men in een variété programma het op treden van een goo chelaar waardeert, zonder diens kunst te „ontleden". AAN een stopper- spil deden ze niet. we zagen den in Marseille den be faamd en Itallaan- schen mldvoor Pl- ola in bedwang houden, doordat hun rechtsback, de neger Domingos, telkens op het be- sflrtssende moment dezen besten mid- voor van Europa den bal afhandig maakte op het mo ment, dat hij wltde schieten, Domingor was de beste en de unfairste back van het heele tour nooi- bU kostte zijn land in Brazil'ë'6 internationale sei zoen 1937—1928 van 200.000 francs deed, indien hij als prof jn Frankrijk wilde komen; by dat aanbod ging de neger luidkeels lachen en toen Sochaux haar aan- bod verdubbelde, antwoordde hij er niet* eens'op. want zoo'n peulschilletje van 30,000 gulden was hem de moeite •niet waard;... In Nederland zou Do- mingos allang ge prijkt hebben op de wekeiyksche Hjst van spelers. die wegens natrap- pen „voorloopig uitgesloten z(jn van wedstrijden, .hangende het on derzoek!" Bet ItalUtansnhe voetbalelftalt dat in 1938 den wereldtitel behaalde v "'in Parys. In Brazilië zelf JvWas men min of meer voetbalgek geworden, toen het r,nationale team hel dendaden ging ver dichten. Supporters beloofden aan den keeper telegrafisch ;een sommetje van ,,30,000 V francs als hU in de tweede ■ronde geen bal doorliet (een on houdbaar ingeko- gelde penalty kost te den teleurgestel- den doelman dat cadeautje) en de Brazil laansche Voetbalbond be loofde aan eiken speler een. villa't Je, als ze den wereld beker wonnen. Royale dui. daar in liefst zes penalties, BE WERELDBEKER) tcis$c2prijs vertrouwen dat ze heitel voor het wereldkampioenschap hun^ cn ln de deml-fi- voetbal. na verlenging) ie! nale tegen I^lié gen Tsjecho-Slo- was de2e slanke neger het ook. die vaklje in Bordeaux, liéten ze hun een penalty veroorzaakte door aan. PU ola de beenen onder zijn body weg te maaien toen de bal allang op de andere helft van het veld was, De scheids rechter keek toevallig- om, za(f/ de overtreding, floot voor penalty en Italië won met 2II ENomingos^ maak te zoo'n indruk dat de^Franschc kam pioensclub Sochaux hem een aanbod reserve-elftal In die stad achter om dien wedstrUd twee dagen later over te spelen,; de boofdploeg reisde alvast door naar Marseille- voor de demifi nale In vol vertrouwen, dat het tweede elftal het wel mei de Tsjechen zou klaar spelen! Voor bijgeloovige meo- schen zou zoo'n manier van doen iets zUn om den goden td verzoeken, even als het besluit van den president der Brazlliaansche republiek, om Donder dag 16 Juni al by voorbaat tot natio- nalen feestdag te prodameeren, omdat op dien dag de Brazlliaansche voetbal ploeg haar demifinale van Italië zou gaan winnen \V/ERE'LDKA-MP'OEN In hat jaar '38 "W werd Italië, .dat daarmee een merkwaardige, hattrick verrichtte: tn 1934 wereldkampioen, in 1936 met een amateurelftal Olympisoh kampi oen en in 1936 wereldkampioen, alles onder leiding van den efftaldlctator Mauro,,die nooit een voorstander van het fascisme Is geweest en daardoor thans met den opbouw van het voet balleven in het tegenwoordige Italië is belast. De „azzurrl", zoo genoemd naar hun hemelsblauwe shirts, waren prima cupflghters, ze gingen in eiken wedstrijd beter spelen naarmate er een sterkere tegenpartij kwam, ze wisten „to rise to the occasion", dezelfde nuttige eigenschap» die in onze com petities aan Ajax en Go Ahead zooveel kampioenstitels heeft bezorgd. Ze had den een gave ploeg zonder één zwakke plek en met een voorhoede,'die het Ideale nabij kwam. Piola, in figuur en stijl veel lijkend op Bakhuys, bleek een nog gevaarlij ker aanvalsleider dan onze nationale beroemdheid en daarbij met een lengte van 1.S0 meter cn een (gewicht van 157 pond de langste en zwaarste van alle 22 profs in de finale. En daar waren mannetjesputters bij! Deze.Ita liaansche stormram met zjjn moordend schot op de midvoorplaats had naast zich twee tactische blnnenspelers voor het opbouwen der aanvallen en daar naast weer twee sneltreinachtige "vleugelspelers, die doorkneed waren in Adam's schaarbeweging en er zelf geducht op los durfden schieten. Dat was voor hoede spell In de filiale ver tolkten deze blauwhemden een onver getelijke „rhapsodie in blue", waar tegenover de „rhapsodie hongroise" der tegenpartij ettelijke wanklanken gaf. WBDKE elftallen bij dat to urnooi om den wereldbeker ln 1938 nog om - allesop. {.e; befferen aan dé d iK ti,Geef zoo'n Brazlllaan !een voetbal en jv hU amuseert zich er mee, h(j; passeert J,;-.!.een, twee^of dr'e tegenstanders met handige schijnbewegingen; wacht des; e noods eventjes; om~de, tegenpart(J nog gjveen keertje toekunnen passeeren, hu y.- Jongleert- en goochelt' metden bal totdat,. Hij ten slotte. booglUk ver- als .na ,al dat tijdverlies Ir 11 'tfke goal hermetisch ls kerd door een heele reeks varWtcnurnmer ?.ou C l\en; geestige ZuIdamerl- fe„iL,^;voet').alee«succes"zlJn, als W v„Fr^ua^»'Ar3en)lnKtódén; hH Sinl^terdamf-.H'lSMjidézcnïZuiftifeari bom K' Zafi,PD ri WI>;Tfn«aA .-.Tl.._'lïi^ GUATEN Aobend!" Wünschen Sie ein Zlmtner?" De woorden klonken als muziek ln mijn ooren. Ik wreef de sneeuw uit mijn oogen en keek op In de ruimte, waarin lk, op mijn koffer gezeten, binnen was gegleden; een ruime hotelhai. De welkomstwoor den, eenvoudig en hartelijk, deden weldadig aan na de teleurstelling van een halfuur met een zwaren koffer omhoog loopen naar. hotel ;De Engel", waar heen ik geschreven,had, dat niet geantwoord had, dat het laatste huis, van het plaatsje bleek, te zijn en dat heel on-engclachtig 's winters gesloten bleek. Een teleurstelling,' na de reis door Dultschland, den dag voor Kerstmis, als, heel Dultschland zich ver plaatste, in uitpuilende treinen, zooals wij ze nu pas leeren kennen, langs stations,"waar je alleen door de ramen haar bulten kon klauteren, omdat de deuren gebarricadeerd waren door Weihnaeht-vierders,die verder moesten.. Dan Duzerr waar het 'miezerig re gende, zooals het ln Luzem negen van de tien keer miezerig regent; het Vietwoudstedenmeer één guy-i **U. - je 'tiswi»;! I^EWSènjïaeïtege'hS :een;; trainee ibaifM stté; oppervlakte, dan het tandradbaantje, enr je wilde niet eena naarbuiten kijken naar. de hellingen, die vlak 1 bij jeverlangende oogen donker 'vergleden^ Dit had ik niet gewild, dit kon ik thuis ook krijgen. En dan ineens het sprookje, dat werkelijkheid werd, de motregenridie:!overging in witte sneeuwviotótenS^rldichte. witte kaar aiet kennen, en we sluiten keiljkheid tarten, rustigjes ln zijn sneeuw, diefde: wereldlicht maakte? vriendschappen voor het leven en studeerkamer gezetenBovendien die mijn teleurstelling over de grlj- de hotelier neemt de honneurs is „de grens passeerea'* va^k een ze,^rnatteharigheid;'dle:ik van?Swit- wa^r ala een genoeglijk' gastheer, fictie, 'Maar vóór mij zal het pas- serland-in-den-winterM niet ^wildëi geniet van dc gezellige sfeer in seeren van de landsgrenzen, na bij met één slag wegnam. .Ik,gevoelde ?ijn huis. En buiten weten wij het na vijf jaar gebonden te zijn ge- triomphantelijk,-.dat ik .goed. deed, lange dorpje, met de witte, glooien- weest aan de ergste grenzen, die weg te gaan uit dat Holland van de berghellingen en aan het uit- voor een mensch denkbaar zijn, de mist en régeri;0om?miji>zè.t„ te 'driu- einde het simpele kerkje. En den grenzen van ons land, van onze ken aan de zuivere';bérglucht om volgenden avond ls de Bobbaan stad, van ons huis, méér dan voor het wonder te beleven van warmè\Yerilcht en dansen we in het kroeg- den oorlog een manifestatie zijn zon in den winter. .f^ Vjje boven op den berg op de muziek van vrijheid. En ik denk aan Hei- Kerstmis, in Zwitserland: De hal van een doedelzak en we drinken ne's woorden, die mij deze jaren vol natte ski's, stapels rugzakken, heete rumgroc en dan suizen we vergezelden: „Die Contrabande, die vroolijke stemmen^ De gezellige omlaag. - mit mir reist, hab' ich im Kopfe 0eeycamèr met -den mooientfngeleg- Wanneer, zal' ik de... grens weer stecken".. Heine, die .zélf jaren lang den parketvloer, de warmbrulne mogen passeeren?/-Ach ja, binnen-1 door 2ijn vader land. als contraban- lambrizeering, de lage balkenzoldè- de viermuren van ?bnze kamer de werd beschouwd. Ja, ik wil zoo ring, v-fn^Het-midden denV grooteh^;kunnen wij:-óók reizen. Dacht* U graag weer naar Zwitserland rei- als stralende lichtbronsoms, dat; Jules Vernè". als ;zijn ka- .zen, viaDuitschland nog 'wel, en t^eltje; ;eeri/-bra^ëndè^pitëin; Nemo~.<een;>.onderzeeër heeft dan mèt Heine, maar niet meer als ^^J^-^i^Ülel^cbuvert '.eehrïpakjeTcbewoond'TSOf-dat'hij^^hls de'kindê--contrabande! 5;e.eiï wirwar.LVan)ta^jr'ert»^^yari^te^téin^Gran^overy d „Guaten Aobend"„Wanneer ;de; Üos ^Ahdes is" getrok-]f,zal ik dien wèlgemeenden; tromW meer de aandacht trokken? Zw;eden, dat /het door een fortoinll>ke lotin# tot de vJerde plaai® in het eindklasse ment bracht, maar ln werkelljikheid niet meer dan de üende plaats (o.a. onder Nederland) verdiende bij de vijftien deelnemende uanden, vertegen-.. woordl#de. het zuiver amateurisme en het klassiéké voetbal, dat hun Engel- sche leermeesiers hun een kwart-eeuw geleden hadden bijgebracht. Met vijf voorhoedespelers in één lijn en daar adhter een eveneens op één lijn ope reer en de imid denlinie 'van drie man waren ze in 193S volkomen antiek! De Zweedscihe voetballers' waren de luxe-reizigers van het to-umool, voor hen geen vermoeiende treinexpedities, ze begaven ziefh me t een extra-vlieg tuig van Stockholm naar vde Rivièra en van, daar later voor <le demi-finale naar Parijs. Het eemge wat wij op hun amateurisme zouden kunnen aan merken: in dit tournooi, mèt overigens 80 beroepsspelers, was, dat Üe Zrweedsdhe Voetbalbond aan alle spe lers een eenheidscostutim" cadeau had gedaan in den vorm van keurige grijze pantalons, donkere colbert en lichte hoeden. v Het Fransdhe elftal had den mo rellen steun van tienduizenden fana tieke en op spelregelgeb^ed zeer on deskundige Jandgenooten op de tribu nes, die zóó chauvinistisch waren, dat in de finaae {zonder Frankrijk!) een groot'aantal plaatsen In het Parijsche stadion onbezet bkven,: hoewel men o>p die rangen toch voor ,3G en 60 cent de beslissing van het wereldkam pioenschap kon aanschouwen. Dat zou in Nederland stellig niet gebeurd zijn! Nederland lag in 193Sreeds Jn de eerste ronde uit den strijd, esrenals dat in 3934 het geval: was geweest, maar onze nederlaag tegen de Tsjechen in Be. Havre was hoogst eervol. An derhalf uur lartg -hield de Nederland- sohe defensie stand en-.haalde met 0—0 het eindsignaal, wat men een moreole zege voor het zwakker ge achte Nederland tegen gerenommeerde profs mocht achten. Pas ln het halve uur verlenging, toen wij met 9% man moesten spelen, doordat Smit'e knie het bega-f en v. d. Veen met een ka- duken énkel weegedragen was, zonder dat de toumoolbepalingèn Invallers toestonden; bezweek het achtertrio Van MaleWetoerCaldeivhove en toen werd het nojg gauw 301 Met vliegende ,vaande5s en slaande trom trok ons supporter^Ucer uit De Havre huiswaarts. De rood-wit-blauwe vlaggetjes werden niet stiekem wegge moffeld, zooals na de toleurstotlende nederlaag tegen Zwitserland ln het vorige w ereld tournooi (-toen we „naar Rome zouden gaan", doch ln Milaan bleven steken), fier bleven ze wappe ren na deze-eervo Je nederlaag tegen een profploe# van reputatie. Nooit speelt het Nederfandsch voetbalelftal beter dan tegen een op papier onver slaanbare tegenpartij, dat ondervond, na, Uruguay in 1924, Oostenrijk in löGQf en Engeland in 193G, ook de Tsjedho-Slowaaksche ploeg van Pla- nlcka In '1938. VWITÖEIRILiAND en Düllsohïand zorg- den te zamen voor de sensatie van de eerste ronde. Ze leverden in FarUs een „knokwedstryd'% die met 1—1 e.ndigde en,, vijf dagen later overge speeld, doors de veel makker geachte Zwitsers gewonnen werd uit een hope^ lops scbynénde positie van een 9—2- achterstand, met een op een bran card weggedragen Zvvitserschen voor hoed espeler. En dat nadat Zvvitser- :and fn tien jaar niet van Duitschland had kunnen winnen! De Duitschere, die doot het annexeeren van Oosten rijk de beschikking haddén over alle beroemde Weensche profs, rekenden er mmstens op de finale te bereiken, maar ze vergaten, dat men met zes DuitsCbers (tr.ethodischen stopper- spil) en vijf Oostenry-kers {varleerend en aanvalsspel) niet direct een homo geen elftal heeft. Een Pruisische mi litaire marsch harmonieert ook niet al te bestmet een Weensche wals!. Na de 1—1, mixte de Duitsdhe elftal dictator een nieuwe Dultech-OostenrlJik- sdhe cocktail, door vijf spelers te ver vangen, maar ook dat nieuwe pnkke- lende drankje smaakte naar niets en Zwitserland won met 4—2. toen bleek, d-at de uit twee voetbalstyien gehaal de DuitsCh-Oostcnrijlksohe sipelers hét hun ingei>ompte voetballesje lang niet zonder haperen konden oanseggeii. l:- On getwijfeldwas da t een foutvan dé j Du! tscbe ,,vo etballeidIn g, maar diezelfde; vöetbakfou't beging ook Mau- ro vier maanden later, toén hy ais/ samensteller van het Continentale elf- tab -voor .den jubileum wedstrijd van den 'Engelse-hem"Voetbalbond, twee -; Italiaansche backs en een aanvallenden ItaHaanschen spd opstelde met twee Dultsdhe kantihalfs;: die- gewend waren o m - een - stopperspll na ast: zich en twee óp de /iVleugelspelers passende backs ach ter; zich: te. hebben..: Nog zien we In onze herinnering, hóe idle twee indi- :V^'i vidued toch puike^DuItsohers Ki^fer 4 en^Kl tzJmger.'fi: op .ï^hetY.iArsenal veld voortdurendhét-'kasje naar dén^/r^ munr- vice^versa rendeni >m da t zénu >/-; i Ineenst' dez/biiitenspelers moesten waken!,en:datHeIkensTn'i:hetvuursVan7^i .buh^speli^verga iènS eiïkh'óe als ■ivanj dlé^otkomóh'xfatéridë^ih lddehtln ïe^'l héifi Con Ünehtale;;^ftal/and erha^f'/.'uur'-^ :EngeLscrce"fiiesf''krqee\ C^~6)t;j -,A r lKil^ulè.t|jïi»öó'%m^r^e4rèh^^ g?an^ëranderéb,1|.2óoa3^^p^^u^'Ó6^|Ps - 4» AS. rlWVü

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 9