-• SI laar een voor Indonesië program „Op Middèn-Java dreigt ernstige hongersnood'' Vrede in China? Slecht spel bij Sparta pig|gi SÉS Wmm VRIJ, ONVERVEERD Groote belangstelling van Amerikaansche zijde Samenwerking der kleine landen Tocht door Java Geen vergoeilijkende houding tegenover excessen Werken van positieven Eff v" MmU" Besprekingen in Londen Moordaanslag op Laafsteeer aan Generaal Pafton Overeenstemming in Moskou V. U. C. wint 2-0 Niéuw terrein van Neptunus officieel geopend Voedsel voor Europa „Zeer opbouwend" Onderzoek naar Jordans gevraagd Spel van dezen tijd RADIO-PROGRAMMA Kleeding Kardinalen mm f WlACTlË53SN> AD«- EENDRACHTSWEG «2 -' HOT^iyn AM/faPgl^EEÓON" 25430 {3 LIJNEN) ^^Oj^jaiENTSPBIJS PER WEEK 31 CENT [7^^jCWABTAAL' J 4.— LOSSE NUMMERS'-J 0.10 BanSar 1;^ïsti:rd- bank tk Rotterdam öiro- USJ ten me van Amsterdarasche Bank HET PAROL ADVERTENTIES KN INLÏCHTKV GXNDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL NO. 42. ROTTERDAM TJCLEFOON NOS. S7B39 34155 *24156 243» ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEF. 24165 INLICHTINGENDIENST UZTSL. TKLEJT. 34166 'IJKDË .1 A AR H ANG No. 228 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam cn Omstreken DONDERDAG 27 DECEMBER 1945 Mountbatten kreeg destijds, zooals gemeld, opdracht da Japanners in Indonesië te ontwapenen en te verwijderen, de krijgsgevangenen te bevrijden en de veiligheid van meer dan 100.000 geïnterneerden te ver- zekeren. Deze opdracht werd moeilyker door de meeningsverschUIen tusschen Indonesiërs en de Nederlandsche autoriteiten. Met stijgende - ongerustheid volgde de regeering der V.S. de ontwikkeling in Indonesië. Zij had gehoopt dat. een vreedzame regeling gevonden zou worden, waarhij rekening zou worden gehouden met de natuurlijke wenschen der Indische volkeren en de rechtmatige rechten en belangen van Nederland. Naar het oordeel van de Amerikaansche regeering irnn slechts overeenstemming worden bereikt, indien alle betrokkenen be reid zijn de problemen met ruimen blik, op realistische wijze en bezield met, den wil tot samenwerking, onder oogen te zien. Velen, die niet nauwkeurig op de hoogte waren van de beslissingen die door het geallieerd - opperbevel waren getroffen, vroegen zich af waarom Britsche troepen in Indië waren geland. Waarom, zoo werd gevraagd, doen de Nederlanders dat niet zelf? Waarom moeten Britsche troepen, die reeds een. zoo awaren en langen oorlog achter den rug hebben, nu ook nog deze ondankbare taak in Indonesië vol brengen? Het antwoord hierop wordt in de Amerikaansche ver klaring gegeven. Deze taak werd doorhet geallieerd opperbevel uit- drukkelijk aan de Britten toege wezen. Het spreekt vanzelf, meldt thans A.N.P., dat Nederland niets zal nalaten om onze Britsche bond- genooten zooveel mogelijk te steu nen opdat spoedig het 'oogenblik bereikt zal worden, waarop wij die taak!" zullen kunnen overnemen. En het spreekt ook vanzelf, dat een van de belangrijkste bijdragen die wij kunnen leveren is, tot een re geling met de Indonesische leiders te komen waarbij wij tezamen, In donesiërs en Nederlanders, met den opbouw van Indië kunnen begin nen, zoodra daar wederom ordelijke toestanden heerschen. Nederlanders en Indonesiërs blij ven voeling houden op Java. Voorts bevindt dc lt. Gouverneur-Generaal zich thans liier om besprekingen met de Ned. regëering- te voeren. Daarop zal overleg met de Britsche regeerïng-, waarbij de It. G.G, mede aanwezig zal z^jn, aansluiten. Laat ons hopen, dat dit overleg zal lei den tot vaststelling van een con creet en vastomlijnd programma, dat zoowel in Nederland als In In donesië, alsook door ome bondge- nooten, met instemming; zal wor den begroet. Het is een verblijdendfeit dat de Amerikaansche regeering zegt, dat zij belangstelling heeft voor de oplossing van vraagstukken ;zop- :-als 'het ".Indonesische: Idealen ■n By de oplossing van het Indone sische vraagstuk zal de Ned. regee ring zich tevens laten leiden door idealen, die ook het Amerikaan sche volk in staatkundig opzicht bezielen. De gedachte dat ieder volk, dat een voldoende trap van ontwikkeling, heeft bereikt, vrij moet zijn om zich zelf te besturen, is een der axioma's der Amerikaan sche politiek. De groote meerder heid van het Nederlandsche volk denkt hier niet anders over. Er be staat geen verschil van. inzichten over beginselen,: slechts over de wijze en het tijdsverloopwaarin die moeten worden uitgevoerd. Door toe te treden tot de organi satie der Ver. VoLkeren, heeft Ame rika te kennen gegeven, dat ook de machtigste staat ter wereld beter doet niet alleen te staan. Indien dat geldt voor Amerika, is zulks zeker waar voor kleinere landen, zooals Nederland. Maar hieruit vloeit ook voort, dat de kleinere landen moeten" trachten zooveel mogelijk samen te werken, om hun rech tm atige belangen naa r beïioo - ren te kunnen behartigen.Wij streven dit doel o.a. na door te trachten met België veel nauwere betrekkingen dan voor den oorlog aan te knoopen. Om die zelfde re den pogen wij ook het koninkrijk op den' voet van. gelijkwaardigheid op te bouwen. Wij zijn ervan over-» tuigd, dat' op de basis van werke lijke deelgenootschap tusschen. Ne- Dr, van Mooie, derland, Ned, Indlë, Suriname en Curasao voor het koninkrijk een groote toekomst is weggelegd, en voor de vele millioehen tellende volkeren een gelukkiger toekomst dan indien ieder zou pogenzijns weegs te gaan. Nederland, besluit het. ANP, hoopt in oprechte en loyale samenwer king met de Indonesiërs binnen korten tijd ordelijke en rustige ver houdingen -in Indië te kunnen her stellen, opdat met vereende krach ten aan den opbouw van ons zoo zwaar beproefd en geteisterd ko ninkrijk kan worden begonnen. DR. VAN MOOK: Met Soekarno, Sjahrir en journalisten Maandag heeft men te Bata via vernomen, dat de Indonesi sche regeering, met inbegrip van president Soekarno, opnieuw den wensch te kennen heeft gegeven, dat men. een Amerikaansche of geallieerde commissie een uitge breide reis door Java zal laten maken, voordat men definitieve conclusies over den strijd trekt, meldt Associated Press uit Bata via. „Met andere corresponden ten ben ik juist, teruggekeerd van een tocht, dien de Indone siërs zich voor de_ commissie hadden gedacht", 'schrijft de correspondent. ;,Wü bezochten Japansche en Nederlandsche in- terneeringskampen, - woonden talrijke massabijeenkomsten bij en zagen vele duizenden afge richte jonge mannen, gewapend met allerlei wapens, waaronder mitrailleurs, speren en houten 7vgeweren";;: De tocht, waaraan o.a. Soe karno en Sj ahrir deelnamen, •bracht de volgende conclusies, waartoe klaarblijkelijk de gehee- le groep journalisten was ge komen: president Soekarno en zijn regeering hebben den over weldigenden steun van de gema tigden en nationalisten, de vrou wengroepen en de jeugdbewe ging. Het Indonesische leger be schikt nu klaarblijkelijk over voldoende wapens om de veilige overdracht van alle Japanners en .Nederlandsche geïnterneer den' aan de 'geallieerden.te kun- - nen waarborgen. De Indonesi sche regeering wenscht niets anders dan haar taak zoo spoe dig mogelijk uit te voeren. De geïnterneerden 'behooren zoo snel mogelijk geëvacueerd te worden, daar zij thans in over bevolkte kampen leven, waar zij I niet slechtworden.behandeld, '.maar r onvoldoende medicijnen en voedsel hebben. Nederlandsche evacuees in Bangkok aangekomen -Uit Londen; wordt.gemeld dat gisterenongeveer drieduizend Nederlandsche evacuées .uit In- s:dië met Britsche troépêntrans- portschepen te?; Bangkok zijn aangekomen. Meér dan/deliïelffc; fe der evacuéeswarenjongeivkln- deren.In hét; officieelé bericht1 Werd: gezegd, dat tallooze -fami- s uk hierdoor ween vereenigd- zijn. „Als ik een voordracht moest, houden over dé moeilijkheden lil Ir- dië, zou ik beginnen met te zeggen: Ncjletlamlsch-ïndië is drie en een half jaar door de Japanners bezet geweest- Bij de beoordeeling- van de gebeurtenissen raag 'dit vooral niet uit het oog worden verloren. Voor de Nederlandersin het moederland is het vaak.moeilijk, zich te reali- sèeren, dat het tegenwoordige Indië sinds 1912. zeer diepgrijpende en schokkende ervaringen hèeft do orgemaakt, zoo verldaarde dehiite- tenant-gouverneur-gèneraal dr. II.J. van Monk 'ui eer* interview. Dh Verboeket,-die mede aanwezig was en diê zoo spoedig mogelijk, zal beginnen met, het. voorlichten van het-Nfiderlandschc. volk. over de ge-. beurtenissen en de gevolgen van de drie en een half jaar Japansche be zetting op Java, beantwoordde hier na nog eenïge vragen, o.a.' over de houdingvan- de - Nederlandsche be volking op Java. in het licht van-de regeeringspolitiek. .Voorts ..verklaarde dr. Verboeket naaraanleiding van een vraag: „Ik zou niet durven uit maken, of de heer Jacques de Kadt als politiek adviseur van Sjarir en Soekarno moet worden beschouwd, maar wel is het'zeker,, dat hjj een van de twee Nederlanders is, dit mefc deze beide heeren zeer nauwe relaties onderhouden". ...Het is/ in Nederland" zeer moei lijk. - zich - een duidelijk beeld' rte"Vor-~ men. van de,gebeurtenissen in Indië en waarom' zij. zoo geschieden. Zelfs voor de Nederlanders in Indiër is het moeilijk. Voor velen ïs het-niet mogelijk zuiver objectief over de toestanden te oordeelen, omdat zij te zeer bedreigd "worden. Maar over het algemeen kan men daar meer begrip hebben voor de moeilijke situatie dan hier. in het moeder land." Dr. .Verboeket, de perschef van dr. Van Mook, antwoordde na af loop van het interview op een des betreffende vraag; dat zeker 90 pro cent- der Nederlandsche bevolking in Indië achter de politiek van de regeering staat. Dr.. Van Mook zei verder, dat geen vergoelijkende houding tegenover de excessen wordt aangenomen. „Maar - er is meer dan dat. Uiteindelijk" is dit niet het grootste probleem. Er moet ook in positieve richting gewerkt worden." Over de houding van de georga niseerde Indonesiërs in Nederland verklaarde dr. Van Mook, dat deze hem bijzonder beheerscht en con structief voorkwam, hoewel hij daarmede niet wilde zeggen, dat hij het in alle opzichten met hun stand punt eens was. „Als men de ver schillende omstandigheden In aan merking neemt," aldus dr. Van Mook, „kan men zeggen, dat hun houding overeen komt met die" der gematigde nationalisten ln Indië. Zij hebbena.h.w. dezelfde basis." „Hoewel in de tegenwoordige omstandigheden het contact, dat de uit Nederland uitgezon den Indonesiërs met de repu blikeinen hebben, nog weinig vruchten kan afwerpen, omdat de spanning daarvoor te. groot is, kunnen wij in een later, rustiger stadium hier meer ver- wachten." De acties, dia op liet aógeublik, zooals de berichten melden,door soldalen van het K.N.I.L. in de omgeving van Batavia worden verricht, beteekenen geen uit breiding van het aandeel in de beveiligingsmaatregelen, die dit leger in 't kader van 't S.E.A.C. heeft toegewezen gekregen. Het betreft hier soldaten, aldus dr. Van Mook, die reeds langcren tijd in Batavia verblijven. „Te Bandoeng Is een afdcehng «- Nederlandsche krijgsgevangenen bewapend. Deze afdeeling heeft o.m. de zuiveringsactie te Tji- mahi ondernomen, De spanning te Bandoeng was bjj mijn ver trek zeer zeker grooter dan die te Batavia, maar toch aan_ het verminderen. Ook in Batavia is het aantal imtvoeringsgevallen zeer sterk verminderd. Als men zekere straten vermijdt. kan men er zich tamelijk veilig be wegen." Nederlandsche ministers gisteren aldaar aangekomen Minister-president, Prof. ir. W. Schermerhom, is gistermorgen in gezelschap van den minister voor Overzeesche Gebiedsdeel en, Prof. Dr. I. H. A. Logemaan, den Irai t enant-go u vem eur-generaal Dr. XL-v. Mook en van minister Mr. J.H. v. Roy en, die den mi nister van buitenlandsche zaken, Van Kleffens, wegens ziekte vervangt, per vliegtuig in Lon den aangekomen voor het voe ren van besprekingen met de Britsche regeering over den toe stand ln Indonesië/ Bfj zijn aankomst in Londen heeft minister-president Scher merhom verklaard, dat de duur van zijn verblijf in Engelands hoofdstad zal afhangen van het verloop der gèdachtenwis- seling met Attlee over Indone sië. Tegen het einde van deze we pk denkt minister Schermer hom weer in Nederland te zijn. De diplomatieke correspon dent van Reuter voegt er aan toe, dat Schermerhorn ook Philip Noel Baker (Britech minister van Staat) zal ontenoéten. Ba ker vervangt Beyin, zoolang laatstgenoemde te Moskou ver- b lij ft. Bij de Nederlanders, die thans naar Londen zijn geko men, bevindt zich^ aldus gaat de correspondent verder, geen militair deskundige; waaruit valt op* te maken, dat de te nemen beslissingen uitsluitend op poli tiek terrein liggerü Dé besprekingen] zullen van daag beginnen. Nader wordt over/de aankomst der Nederlandsche delegatie ge meld, dat in, hetzelfde vliegtuig waarmee de Nederlandsche mi nisters en de Luitenant-gouver neur-generaal té Croydon, arri veerden, zich ook minister Lief- tinck en .de Britsche ambassa deur in Nederland/ Sir Neville Bland, bevonden, i - CommenisteB stellen wapen stilstand voor Invoer van rijst Zools bekend is, heeft Sjarir eenlgen tijd geleden verklaard, dat de hongersnood op Java zich minder ernstig liet aanzien, dan uit dc van Nederlandschezijde verspreide be richten zou zijn op temaken.:Hier omtrent zei dr.' Van Mook: „Vooral op Midden-Ja%*a dreigt-jeen/ ernstige hongersnood, die des te erger wordt, als men bedenkt, dat er In: geheel Z.O.-Azie een rijsttekortheerscht. De Indische regeering zal - echter alles docn> om den hongersnood door invoer, van .rijst te voorkomen. Hier voor behoeven tót dusver geen sche pen van degeallieerde shipplngpool te worden losgemaakt; de aanwezige ïicheepsruimte zal waarscliljnlijk vol doende zijn, Een zekere medewerking Of poging tot auto diefstal? Het „republikeüosche" ministerie van Voorlichting beweert, dat-een moordaanslag op Sjahrir Dinsdag middag is mislukt, toen een Indo- Europeaan, die herhaaldelijk op Sjahrir vuurde, miste. Verklaard wordt, dat de schoten op Sjahrir, die langs den Menteng- weg reed, uit een andere auto; welke de auto van Sjahrir inhaalde, wer den afgevuurd. In de verklaring der republikeinen wordt verder medegedeeld: „Tegelij kertijd opende een van de vijf inzit tenden van de auto, allen jonge Indo Europeanen en Surinamers in Ne derlandsche uniform, het- vuur met eèn revolver. De kogels raakten de motorkap van Sjahrirs auto, waarbij gelukkig geen enkele kogel doel trof. Britsche lezing is anders De mededeelingen van Britsche zijde, die door Sjahrir zelf verstrekt zijn over den aanslag op den repu- blikeinschen „premier", stéllen de ge beurtenissen in een totaal verschil lend daglicht. Volgens een gezagheb bende Britsche bron is er een auto aanrijding op den Mentengweg ge weest, die ruzie veroorzaaktentus schen Ambonneesche soldaten van het Ned.-Indische leger en. een of andere tegenpartij. Toen Sjahrir.- die zelf achter het struin- zat, vergezeld van een van zijn vrienden, vervolgens langs reed, lieert een der Ambonnee sche soldaten, „er op los geslagen aoo zegt deze Britsche lezing. De Ambonneesche soldaat, die met drie anderen en een meisje in zijn auto zat. is daarna naar Sjahrirs auto-ge reden en de reeds gemelde gebeurte nissen hebben plaats gevonden. Sjahrir heeft verklaard, dat, eer hy tijd had om uit zijn auto te komen, de soldaten hem met de kolf van een revolver neersloegen. Toenhij uit de auto kroop, drong een menig te om hem samen. De „premier"' zei verder, dat een Nederiandsch officier op de,groep afkwam en «npistool op hem richtte. .'-r. "V' r_- Op de vraag, of liij van meening was, dat men het op hem persoon lijk gemunt had, antwoordde nil:, „Ik geloof niet, dat zü wisten, wie-ik was."- r - - De Britsche militaire: politie heeft de vier mannelijke daders gearres teerd; ook dengene, die/de. revolver heeft afgevuurd en die trachtte te ontkomen. -De Nederlandsche leger- autoritelteh zijn volledig op de hoog te -gesteld en er bestaat geen twijfel,. Ook Nederland vertegen woordigd Generaal George; Fatton is op den regenachtlgen Maandag morgen voor Kerstmis, temidden der graven van velé mannen die hij aanvoerde, op het Ameri kaansche militaire kerkhof te Hamm, 6 km. ten Oosten van de stad Luxemburg, begraven. Ver- 'tëgëhwoördïgers van." acht lan den wier overwinning hij hielp bevechten - of wier vrijheid hij opnieuw hielp veroveren, bevon den zich in den stoet, die zich door-de ondanks het vroege uur overvolle straten van het stadje op weg naar het kerkhof be gaven. Het stoffelijk overschot werd geëscorteerd door troepen van het Am- ikaansche derde leger, dat hij een jaar geleden in een weergaloozen veldtocht,na de Duifcschers in de Ardennen te hebben vernietigd, door Noord- Luxemburg leidde. Mevrouw Patton vergezelde den stoet en stond tijdei.s de militai re plechtigheid jiaast het graf van haar echtgenoot. In den rouwstoet liepen verte genwoordigers van Frankrijk, Rusland,Engeland; Nederland, Joegoslavië, België, Tsjechoslo- wakije en Italië. )a Reutercorrespondent 5oen Campbell meldt, dat eneraa! Tsjow en Lal, de voornaamste communistische ifgevaardigde in Tsjoengklng Dinsdag heeft medegedeeld, dat de communistische par ty gisteren een „officieel en schriftelyk vastgelegd" voor stel voor onvoorwaardelijke wapenstilstand, zou overleg gen, indien de regéerings- partrj Kwomintang en de communisten na esn onder breking van vijf weken de onderhandelingen officieel weer hervatten. „Wy wen- schen onmiddellijk den strijd te staken, hetgeen belang rijker is, dan alle andere dingen", zei generaal Tsjow. Hij voegde hieraan toe, dat hy van den voorzitter van de Chirieesche communistische party generaal Man Tse Toeng toestemming had ge kregen dit voorstel te doen. Vele problemen tot in details behandeld Radio-Moskou meldt, dat de conferentie der drie ministers van buitenlandsche zaken een verklaring heeft gepubliceerd, zeggende: „de regeeringen der Unie van Sovjet-Socialistische Republieken,- Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten ver klaren, dat zij overeenstemming hebben bereikt en de regeerïn- gen van Frankrijk en China uitnoodigen met haar tot over eenstemming te geraken inzake een te volgen procedure betref fende de voorbereiding van vre desverdragen. Gezaghebbende diplomatieke j kringen, te Washington melden, op grond van de laatste berich ten uit Moskou, dat „zeer con sciëntieuze onder handelingen" hieraan voorafgingen. Hieraan wordt nog. toegevoegd dat de drie ministers een groot aantal problemen tot in détails hebben behandeld, teneinde tot een pu blieke verklaring te -geraken, welke- de algemeene vergadering van de U.N.O. de .volgende maand een basis van optimisme zou verschaffen. Moskou en Indonesië In een schier eindelooze reeks van achtereenvolgende thuiswedstrijden heeft Sparta zijn ouden trouwen aanhang steeds opnieuw wedstrijden van bedenkelijk laag peli voorgezet, maar wat dé rood-witten op Eersten Kerstdag tegen V.TJ.C, lieten zien, kon zelfs den toets der mildste cri- triek niet doorstaan. Techniek, tactiek, positiespel, het plaatsen van den bal,'schotvaardig heid, het was alles bar slecht. Hoe komt men er toe een figuur als den kleinen v. d. Water de belangrijke spilplaats toe te vertrouwen. Crudon, die daarvoor volkomen ongeschikt ls, tot middenvoor te bombardeeren en den veel te weken Sozmeveldt in het eerste elftal'op te stellen? Van der Lely, Lening en tot op zekere hoqgte v. d. Berg vormden de uit-' zondering in dit wel zeer trieste ge heel, want ook De Boer, anders één der uitblinkers bij de Spartanen, bracht er niets van terecht Van de kracht .van V.U.C.'s kam pioenselftal is door het ontbreken van Bertrus de Harder en Brandes, de doelpuntenmakers bü uitnemend heid, nagenoeg niets overgebleven, zoodat het een wedstrijd van zear lage kwaliteiten is geworden. Doel wachter Bouw, aanvoerder Stam-en rechtsbuiten Holleman by vlagen waren de weinige lichtpunten in de Haagsche ploeg. Linksbuiten Bongers speelde enkele klassen minder dan zyn groote voorganger, die op de tribune dib primitieve voetbal moest aanzien. In de eerste helft- werd niet ge doelpunt; de beide voorhoeden wa ren er eenvoudig niet toe in staat, Na de rust werd doelman Heusdens, die de plaats van Landegen had in genomen, al dadelijk gepasseerd door een vleugelschot van Holleman (D-l). De ontmoeting werd nu wat leven diger, terwijl het spelpeil iets steeg. De bezoekers werden vinniger en zaten beter op den bal; nochtans ge raakte Sparta in de meerderheid, zonder dat haar voorhoede, die tel- Schenking National Plan- Ring Association De „National Planning Asso ciation" heeft, naar Associated Press Zondag te Washington bekend maakte, het voorstel ge daan tot een schenking van een milliard dollar aan voedsel en voedingsmiddelen ..voor. West- Europa met inbegrip van de voormalige vijandelijke landen. De organisatie, verklaarde: ■„Wij moeten deze schenking niet beschouwen als liefdadig heid, maar als een bewijs, van onze bezorgheid voor. de levens van de Europeanen en de wel vaart van Europa en als een deel van onze niet geëindigde; oorlogstaak". van dc zijde der Indonesiërs isjech- j o{ (je baders zullen worden gestraft, ter/noodzakelijk om te verzekeren, Men ts .van me'ening, dat Sjahrir het datï hctSrbinneng-cbracIitevoedsel- te slachtoffer -werd van r.eén poging tot' /ka «er plaatse «rdceM kan nor- antodtelstal am De landbouw en de oorlogs schade Dezer dagen is te Botterdam een vergadering belegd waarin bet comité van actie van Zuid-Hoilandsche land bouwers zijn bezwaren tegen de be staande oorlogsschaderegeltog heeft kenbaar gemaakt cn waarin contact werd gezocht met andere soortgelijke, comité's lm den lande. De heer Zwa- genrum die de wenschcn vain Zeeuws die landbouwers vertegen woordigde, deelde mede dat ln Zeeland, wordt gestreefd naar een. overkoepe ling in de belangenbehartiging dér getroffenen en dat men daarbij im een zeer goede verhouding staat tot een officleelc organisatie als Land- bouwherstel. Het zwakste punt is liet voorloopLge besluit in de verkoop waarde per 9 Mei 1940; gestreefd zal moéten worden naar eenvergoeding op basis van de vervangingswaarde. De vergoeding voor bedrijfsscSiade vormt een moeilijk probleem omdat nagenoegons gebeeïe volk bedrijfs schade heeft geleden. 2n leder geval moeten de boeren ln hun levenson derhoud .kunnen voorzién zoolang rij niet in -staat zijn hun bedrijf uit te oefenen.: Ook dogstdepreciatie, een. gevolg van dér Inundaties, moet wor den, vergoed. De getroffenen moeten Wórden hersteld in een positie: alsof zij niet getroffen zouden zijn geweest; in de i/practUk: zal/het daarop neer- komen' dat do armoede.wordt uitge- Amerikaansche perstelegram- pien_maken er melding van, dat dè ontwikkeling der conferentie van de „big three" te Moskou invloed zouden kunnen oefenen op den toestand iu Indië. De Londensche correspondent van de /„Chicago Sun", berichtte aan zijn blad, dat Attlee al be sloten is' aan de Nederlandsche delegatie 'te zeggen dat Groot- Brittannië van plan is haar troepen van Java terug te trek ken, zoodra hun taak volbracht zal zijn en tevens de Dominion-, status voor Indië te vragen, maar „Molotov. schijnt zwaren druk op Groot-Brittannië uit te oefenen om Indonesië spoedig te verlaten". Volgens een te New York ont vangen bericht uit Moskou ïs de conferentie der drie ministers van buitenlandsche zaken van nacht om 3 uur, Engelschen tijd, geëindigd en heeft Byrnes verklaard, dat de conferentie „zeer opbouwend" was. Doktor ZÖUer, geweren chef van het concentratiekamp Mauthausen, ls te MOnchen, waar 'nlj end erge deken was, gearresteerd. Volgens berichten uit Rome zou de Ure gedevalueerd worden tot 22 Ure per dollar en 900 lire per pond sterling. Een aantal handelaars heeft aan den voorzitter van den Eerera ad voor muziek een telegram gestuurd met het verzoek om de geruchten van collaboratie, welke ten aanzien van den nieuw benoemden dirigent van het Concertgebouworkest Hein Jordans, de ronde doen, onverwijld to doen onderzoeken. Er wordt op aangedrongen, .dat het optreden van Jordans, hangende de te openen in structie, voorloop:g wordt gestaakt. We merken hierbij op, dat Hein Jordans reeds verschillende malen als gastdirigent bij het Eotterdamsch Philharmonisch Orkest is opgetreden. ■Kerstconcerten In de aula van. Boymans hebben. Gusta van Royen (clavedmbel) en EverarU van Royen (fluit) een talrijk publiek doen genieten van hun zeer beschaafd epcL Als clave cl mbel-sold hoorden wij een Toccata van Swee- ltack, werkjes van oude Engelache componisten (plm. 1600) verzameld ln „Tbe FLtzwillUm Virginal-Book" en een geestig stuk van Francois Coupe- rin, j door Gusta ven Royen vertolkt met een gave tctómlek en een fijn ge voel voor do nuanceerixigsmogeUJk- heden van het instrument. iri een sonate van Loelllet en dé Sonatetn b-min.eur van L. s. Bach toonde Bverard van Royen zich - een fluitist van verfijnde muzikaliteit met een groote beheerschlng der techniek. Hij werd door rijn echtgenoote op Ideale wijze begeleid. j Piet van den Kerkhoff en Mea Bak ker—Nabei-man (sopraan) voerden in de Nieuwe Zulderkork een mooi Kerstprogramma ;.nltt De organist speelde werken van J.' S. Bach, HMn- del: en s. Karg-Elert, degelijk en zeer verantwoord, zooals mén dat van hem gewend ls. Dc ontwikkeling van Mea Nabermans stemmlddelen volgt - men met groote belangstelling. vinVaria's van Bach en Hfindel en Kerstliederen van '/A.'.P. Hamersigal zij weer dui- delijh bewijzen :yan .haar begaafdheid. Rott. Phflh. Orkest De muziek met godsdienstige strekking van den Franschen com ponist André Caplet draagt een zeer sterk persoonlijk karakter. Zün „Les Prières", stukken met een sterken nuptischen inslag, behooren tot de schoonste werken, die deze componist naast zijn „Le Miroir de Jésus" heeft geschreven. Het is mu ziek van bewogenheid en vroom heid, zich uitende In een diepe me lodische expressie, dié zich niet al leen in de zangstemmanifesteert, doch ook in het stemmenweefsel van het strijkorkest. Het in zichzelf gekeerde karakter van deze muziek werd door Jo Vincent met veel mu zikaal begrip vertolkt. Haar artis tieke veelzijdigheid bewees ze tevens met Schuberts -fraai"gezongen lied- ;j5er Hirt auf dem Felsen",, waarin Klaas de Rook de clarinet-obligaat- partij voortreffelijk blies. Het- orkestrale gedeelte van het programma bestond uit eenlge dee- len uit de „Watermuslc" van Hén- 1 del en Wagners „Siegfried-Idyll" door het orkest onder leiding van Paul Pella, evenals de begeleiding der liederen, mooi gespeeld. H. v. B. kens gewijzigd werd, kans' zag de Haagsche doellijn te passeeren. Zelfs werd het kort vóór tijd 02 door een tam schot van Smit. Opening Neptunus-veld Neptunus is het eindelijk gelukt, haar nieuwe terrëincomplex, be- staande uit drie speelvelden, te ope nen aan den Abr. van Stolkweg, in 7 de onmiddellijke nabijheid van R.F. C. Het geheel maakt een keurigen indruk en biedt plaats aan ca. 6000. toeschouwers. Vóór den aanvang van den wedstrijd tegen AD.O., die door de Hagenaars met 62 werd gewonnen, heeft wethouder Meertens het terrien officieel geopend en de vlag op de overdekte tribune ge- heschen. dezelfde tribune, welke aan den Laanslootscheweg heeft gestaan. De wedstrijd Xerxes—RFC werd uitgesteld. Zwaluwen spelen gelijk te Amsterdam Een elftal van de Zwaluwen speelde op Tweeden Kerstdag in het Ajax-jtadion te Amsterdam een wedstrijd tegen Amsterdam. Bij de rust hadden de Zwalu wen een 4—1 voorsprong. Het einde kwam met 44. De „Drcchfdijk" weer thuis Langzaam maar zeker komen de door. de Duitschers wegge voerde schepen, voor zoover zij tenminste nog beschikbaar zijn, in handen van de Nederlandsche eigenaars terug. Zoo is aan den. vooravond van Kerstmis de „Drechtdijk" weer den Nieuwen Waterweg binnengeloopen. Dit schip, dat toebehoort aan de Holland-Amerika-lijn was niefe in staat 'op eigen kracht naar Nederland te stoomen. Daarom was de sleepboot „Zwarte Zee" er op uitgezonden om het in Kiel te halen. De drechtdijk" is naar de werf van Wilton- Feyenoord te Schiedam gesleept,' om gerepareerd te worden. Rottcrdamscbc Rijnrccders in combinatie De combinatie van Neder landsche Rijnreeders, die nood zakelijk voortvloeit uit het door dc overheid vastgelegde goede renverkeer, is dezer dagen ge vormd. zy bestaat uit de Ne derlandsche Rijnvaartvereeni- ging, Damco Scheepvaart Mij., W. van Driels Stoomboot- en Transportondernemingen, Han dels- en Transport Mij. „Wal- sum" en Handels- cn Transport Mij. „Vulcaan". Ook andere reederijen en particulieren zul- len toetreden; de combinatie zal onder den naam „ComrJjn" wer ken. Bruckner's Bevrijding Kort na zijn ulfwijktng uit Dults;h- tarwj to 1933 schreef Ferdinand Bruck ner, die wij kermen van de Neder landsche opvoeringen van Die Ver- brecher en nisabeth von England, rijn rij de tuk Die Bassen, een titel, die voor zich zelf spreekt. Jaren zijn we hem door de omstandigheden uit het oog verloren, totdat nu het Rotlerdamsch Tooneel één van rijn nieuwste too- neelspelen, Die Befrelten, hrengt.: In een reeks tafereelen schildert hier de vóór den oorlog in Berlijn gerucht makende auteur den strijd tegen het fascisme; de moeilijkheden na de bevrijding die zich bij de bezetters vim de ongenoemde stad in Europa voordoen; het tastend zoeken van de ondergrondsche strijder» to hun po gingen om tot een evenwichtig, recht vaardig bewind te komen en ten slotte de berechting van den. vxoege- ren commandant uit het kamp der vijanden. Bruckner heeft, evenals Steinbeck De Vliegenvanger, dit stuk in Amerika, ver van het strijdtooneel, geschreven en het draagt er de ken merken van. Want de brandende pro blemen van. het heden worden wel besproken, vaak omweven met een schijnbare diepzinnigheid, die aan het werk van Georg Kaiser doet denken; een enkele maal ook met een nadruk kelijkheid, die ons uit de Lehrsttlcke van Bert Bïecht niet vreemd ls, maar heftig ontroeren en ondergaan doen wc ze niet. De opvoering onder regie van Jan van der Linden maakte het volgen van de verschillende scènes verre van gemakkelijk. Een .vertoo-' ntog van een dergelijk stuk eischt *n ruimen tijd van voorbereiding, een straffe regie en. een tot te de details afgewogen spel, zelfs voor de kleinste rollen en do figuratie. Wanneer aan deze voorwaarden had voldaan kun nen worden, dan zou dit een voorstel ling geweest zijn voor een cultureelen middag aan het étndo van het sei zoen. Km'. Foor Don der dag fff Ddnemb er. HILVEBSUM 1 (SOI 3fJ.' 18.01 Jetty CantorX8.S0 Kwartier voor den arbeid; 18.15 Oude bekenden; 19.00 Kieuws; 19J.5 Sep ortage; 19.50 Chopin programma; £0.00 Ne derland herrijst; S0J.5II Trovatore van Verdi; SISO Cultureel# agenda 21.45 Cabaret; £215 Mensch en maatschappij; £230 Op den drem pel van den nacht; £3.00 Nieuwe; 2516 Avondtcijding. ÏÏILVEESUM S (415 M.): 18W Nieuws; 1810 Jan Corduwener; 18.56 Liederen van Schubert; 1910 Nederl. Strijdkrachten; £000 En semble Oeorge Frank; £010 Kleine gedióhten; 0.55 Orgelconcert; £14)0 Regeeringsvoorlichtingsdier.et; £115 Yehudi Menuhin; £1.45 Avondwy-, ding; -00 Nieuws;-.£210 /Louis UITSPRAKEN BIJZONDER GERECHTSHOF Het Bijzonder Gerechtehof, uitspraak doende in de op II December en 18 December be handelde zaken veroordeelde: Johun Winkelman en Dirk Winkelman, die zich de sieraden van den joodschen heer Galews- ki hadden toegeëigend tot resp. 3 jaar en 5 jaar gevangenisstraf (eisch 5 jaar en 8 jaar), den „Lagerfiihrer" J. v. d. Harst tot 1 jaar en 6 maanden (cisch 2 jaar)de wachtsmannen J. Nleuwenhuyzen, C. G. Grundler en J. v. d. Helden tot resp. 1 Jaar (eisch 1 jaar), 1 jaar en 6 maanden (eisch 9 maanden) en 6 maanden (eisch 10 maanden). C. H. Boon, die den Joodschen heer van Gelderen verraden had, tot 3 jaar gevangenisstraf (eisch 5 J.)de wachtsmannen W. Sluymers en D. Dullemond tot resp. 3 maanden (eisch 1 jaar) en 4 jaar (eisch 5 jaar) A. Pijpers, die bij het Duitsche Roode Kruis had gediend tot 8 maanden (eisch 8 maanden). Disfributienïeuws INLEVERING DOOR TABARK- GROSSIERS Grossiers to tabaksproducten moeten op Vrijdag 4 Januari de van detaillis ten ontvangen coupures 510 en 553, alsmede het restant van 469, inleveren, ter verkrijging van coupures G 20 of 30. INLEVEREN DETAILLISTEN I. V. M. NIEUWJAARSDAG De -detaillisten, die op Dinsdag I Januari zouden moeten Inleveren, moeten zulks op Woensdag 2 Januari doen.. De kantoren van den Distrlbu- tlckring rijn op 3i December 1945 nor maal voor bet publiek geopend. DISTRIBUTIEBESCHEIDEN VAN AFWEZIGEN In verhand met de talrijke verzoe- - ken om inlichtingen betreffende het inleveren van distributiebescheiden van afwezigen (militairen, zeevaren den, e.(L). wordt bekend gemaakt, dat zoowel het bezit als het gebruik daarvan, uitdrukkelijk ls verboden. Diegenen, the nog to het bezit zijn dergelijke bescheiden, dienen, deze derhalve ten spoedigste bij den i Dlstributied'.enst in te leveren. Het niet voldoen aan deze verplichtingen is strafbaar. SchaaxEchte van roode zQde Is een van de ooraaken,; waardoor de paus genoodzaakt ls geweest; /het ere-; «eren van nieuwe kardinalen uit tc stellen, bericht Associated Press/ ait Vaticaanstad. Volgens dé -op/ liet ©ogenblik te Rome geldende prijzen zou Tedere kardinaal ZVi'tot; '4 mlllloèn Ifre voor kardinaal aki ee-, diug met inbegrip van de - roode toga, demet hermelUn 'afgezette cappa en de Weeding: van zUn (èntllhomme moeten ultgeven.: Een andere vertragende factor is v de/ kwestie van het reizen door/de; kardinalen, wel zijnvllegtuJgéi»; beschikbaar, maarbi verband met; Imngezondheidstoestand of. hun' 'toefJIjdj ?5ja niét aïie /kardlnaléc/ In staat een luchtreis//te^onder^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1