Bevredigende resultaten te Londen Verkenning in Boymans A. M. de Jong slachtoffer van veemmoord Hoe deze schrijver in 1943 viel Revue der meeningen VRIJ, ONVERVEERD Geall. commissie naar Boekarest Kath. geestelijkheid gewaarschuwd Eu we wint te Hastings Hulp voor hout- en metaalhande! Uniek museum Helpt gcrepatrieerden jan Musch gehuldigd REDACTIE EN -ADM. EENDRACHTSWEG *2 ROTTERDAM. TELEFOON 554S0 <3 LIJNEN") ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f 4.~ LOSSE NUMMERS f 0.16 Bankier: AMSTSRD. BANK T£ ROTTERDAM Giro 1153 ten sin me van Amsterdamsche Bank VIJFDE JAARGANG No. 230 ADVXRTpnTES KN DfUOTTTNGENDIENST: I SCHIEDAMSCnZSINGEL No. 42. 'ROTTERDAM^- TELEFOON No?, nm-0 £4155 24154 T-4S83 ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE1-, 2-U55 INLICHTINGENDII3JST UITSU TELBF, a«5fl t'v v Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 29 DECEMBER 1945 Britsche regeering over de Nederlandsche politieke gedragslijn in Indië ingelicht Gisteravond is het volgende communiqué door, Downingstreet uitgegeven* De Britsche eerste minister vergezeld door den minister van Staat, den chef van den Imperialen Generalen Staf en den Britschen ambassadeur te '5 Gravenhage hielden gisteren een bespreking te Chequers met den Netlerlandschen minister president, minister Logemaan en minister van Boyen, tezamen met dr. v. Mook en den Ned! ambassadeur te Londen. De bespreking betrof den toestand op Java, die in den laatsten tüd is achteruit gegaan en de meest doelmatige wijze om rust en orde te herstellen. In den loop van deze besprekin gen/ die een bevredigend resultaat hadden, werd de Britsche regeering volledig op de hoogte gesteld van de consequentie en vooruitstrevende politieke gedragslijn, welke de Nederland sche rcgcering gevolgd heeft en voornemens is te volgen met betrekking tot het Indonesische vraagstuk. Dc Britsche regee ring bevestigde haar verplichting jegens haar Nederlandsche geallieerden om zonder uitstel een toestand van veiligheid te scheppen, waarin het voor de regeering van Nederlandsch- Indié mogelijk zal zijn besprekingen met representatieve Indonesiërs voort te zetten. De respectieve regeeringen waren het er over eens, dat een oplossing van het politieke con flict beschouwd moet worden als een essentieele bijdrage tot de succesvolle vervulling van de taak, .door het oppercommando van de geallieerde mogendhe den toevertrouwd aan Groot- Brittannie om de Japansche bezetting van'deze gebieden te liquideeren en dat dit een meenschappelijke zaak is van de Britsche en Nederlandsche re geeringen en van het Indonesi sche volk. De Britsche en Nederland sche regeeringen zijn het daar om eens over de gedragslijn om te bevorderen, dat de leiders van de nationalistische; bewe ging tot overeenstemming ko men met de Nederlandsche autoriteiten. Middelerwijl zullen onmiddel lijk verdere stappen worden ge nomen om zooveel als mogelijk is, de veiligheid te verzekeren van de krijgsgevangenen en ge- interneerden in Indonesië, die bedreigd worden door geweld der extremisten. Overeenstemming is waarschijnlijk Nadat de besprekingen in Londen waren afgeloopen, heeft van. Mook op een pers conferentie nadere uiteenzet tingen gegeven. „De besprekingen met de Britten leidden tot bevredigen de ovëreehstémhiing '"tusschen het Britsche eri "Nederlandsche gezichtspunt. Bevredigende re sultaten werden bereikt" Zoo zeide van Mook. Hij legde er den nadruk op, dat er tus- schen hem en de Nederlandsche regeering nooit verschil van mee ning was geweest, en dat hij nooit tevoren een zoo groote overeenstemming in politiek en gezichtspunt had meegemaakt. „Het kabinet en ik zijn een voor wat gedaan 20U moeten worden en kan worden." Van Mook. 2ei verder: „Ik denk niet dat het lang zal du ren eer iets meer bepaalds kan worden gezegd na de aan staande hernieuwde besprekin gen met de Indonesiërs, daar ik van meening ben, dat een overeenstemming niet alleen zeer wel mogelijk maar zelfs waarschijnlijk is. Wij erkennen, dat de Natio nalistische aspiraties in Azië vasten wortel hebben gescho ten sn op realistische wyze be vredigd zouden moeten wor- den.- - f Dr. van Mook heeft het voornemen op 5 Januari naar Batavia terug te keeren: De „Times" over Indonesië In een hoofdartikel in het blad van gisteren schrijft de „Times": „Het antwoord der Nederlandsche regeering van Jongstleden Zaterdag op de on gerustheid. die in de verklaring van de Amerikaansche State- Department werd uitgedrukt, Indonesische politie is ontwapend De geheele Indonesische burgerlijke politie te Batavia is door generaal Christisön intbonden. Alle leden van de politie, officieren en man schappen beide, zijn ontwa pend en in hun hoofdkwar tieren opgesloten. Het - dra- ;en van uniformen is ver ten. Een grootscheepsehe o\erval door de Britsche nü- 'itaire politie op de Indone sische politie-hoofdkwartle- 'ên had geen volledig succes, laar vele Indonesische poli- tie-manschappen niet aan wezig waren. De aanwijzin gen zijn. dat zij een „tip" hadden gekregen omtrent de Britsche voornemens. maakt het duidelijk, dat deze verdenking zonder grond is en dat de/ Nederlandsche autori teiten-vastbesloten ;zijri voort te gaan met - liet Indonesische probleem tot een oplossing te -.brengen, die zal overeenstem men, met de principes van het handvest der Vereenigde Vol ken'5.' i:Z/x Hetis te hopen dat de In donesische leiders volledig wil len samenwerken bij het onder drukken van deze yerschrikkin.- gen' -r-' die dé geheeleNationa listische. beweging: Ivoor /hëbjpog yan.de beschaafde "wereld discrediéfc dreigen te brengen en de eigenaardige.combina tie van primitief 'bijgeloof en verfijnde wreedheden op reke-r ning van de geheime organisa-, ties zal kunnen schrijven. „Prcssereferenf" Jankc gevonden (Vaa onzen Haagsehen redacteur.) Naar wij vernemen, is Willi Janke, de Dultsche journalist, die de eer ste jaren van de bezetting in Den Haag dc Nederlandsche pers na mens zijn Berlljnsche meesters heeft geknecht, ontdekt in een gevangen kamp in de Fransche zóne in Dultschland. Er was sprake van, dat de Fransche autoriteiten hem zou den vrijlaten, maar de Nederland sche regeering onderneemt thans stappen om dit ie voorkomen. Zoo dra voldoende materiaal tegen hein zal zijn verkregen, zal zijn" uitleve ring als oorlogsmisdadiger gevraagd ■worden. Hij zal dan terecht staan voer het bijzonder gerechtshof in dezelfde zanl, waar hij dag in dag uit zijn inlichtingen „van bevoegde zijde" placht te spuien. Na zijn vertrek u'.t Nederland was Janke werkzaam als Duitsch consul te Ziirich. De Nederlandsche krantenlezer heeft nog een rekening te vereffe nen mét Janke, die de gastvrijheid van ons land heeft misbruikt door zijn positie als derderangs corres pondent voor Duitsche bladen ge durende tal van jaren vóór den óor- log ,te misbruiken ten dienste van de Duitsche oorlogvoering. Zijn wij .goed ingelicht, dan was hij één der- genen, die reeds voor den oorlog door hvt Duitsche gezantschap aan de Laan Copes van Cattenburch gebruikt werd voor het contact met de nazipers ia ons land. Montgomery naar Den Haag Maarschalk sir B. Montgomery is ^voornemens op 17 Januari a.s. naar ■Den Kaag te komen, óm Britsche onderscheidingen uit te reiken aan Nederlandsche militairen Radio Moskou méldt, dat de geallieerde commissie, bestaan de uit Wysjioski. ;Harriman én Archibald Clark Kerr naar Boe karest vertrokken zijn, tenein de aldaar de/ taak op .zich te nemen, welke door de confe rentie .van Moskou aan deze commissie is opgedragen. Storm slaat schepen op drift Door dén feilen storm zijn giste ren. in de Rotterdamsche havens tien 'zeeschepen van hun trossen geslagen, namelijk de Algol, de "Wil liam Brewster, de Motto, de Corri da, de Jane Moore, de Lottinge, de Empire Snipe en de- Keilehaven, alle liggende in de Waalhaven; de John Eilioth, liggende iri de Maas haven, en de Tibia, liggende in de Petroleumhaven. Sleepbooten zijn ter assistentie- uitgevaren, maar het- zware weer was een geduchte han dicap. InAde stad is aan de huizen de gebruikelijke stormschade aan gericht.Hier en. daar zijn burgers gewond, maar voor zoover thans bekend, zijn de verwondingen niet van ernstigen aard. In een twaalf tal gevallen is de Geneeskundige Dienst er aan te pas moeten komen. ■~~9 1 Inbrekers hebben pech Niet altijd is het: geluk met de stoutmoedigen, want toen een twee tal inbrekers, in eerste instantie zijn durf beloond hadden gezien en met het resultaat van eer nachtelijke «eheeie bevoikine inbraak.: bestaande uit een carrier heeft Send gebrek met .zeven balen suiker, naar huis aan schoenen en textiel terugkeerde, liep dit tweetal pardoes, tegen eenige agenten van politie aan. De inbrekers betrokken in hun De Paus heeft een apostoli sche boodschapgericht tot kar dinaal Faulhaber, aartsbis schop van München, waarin hfj de Duitsche geestelijkheid waarschuwt tegen het deel ne men aan de politiek.,,; Hij voegde hier echter aan toe, dat de geestelijkheid moet' helpen in het herstellen van de orde en veiligheid. Duitschland moet de hoop niet verliezen. De geschiedenis leert, dat een Christelijk". volk, dat in wan hoop en lijden, het vertrouwen in i de .woorden van Godbe houdt, weer kan bloeien. De Paus besloot'met te zeggen, dat hij voortdurend voor het. Duit sche-volk had. speciaal voor-de bewoners van Berlijn en West- DuitöChland, Het internationaal schaaktóur- nooi te Hastings, waaraan ook dr. Max Emve deelneemt, is begonnen. De wedstrijd is met een teleurstel ling voor de spelers, begonnen, daar de sterke Russische schakers Bot- vinnik en Smyslov verstek hebben laten gaan. Niettemin zal men te Hastings nog fraaie partyen zien spélen, want van de twaalf deel nemers zijn er zes kampioen van hun land Yan herkomst, met name Denker (U.S.A.), Ekstroem (Zwe den). Chris tof fel (Zwitserland), De- vos (België). Aitken (Schotland), en Euwe (Nederland). Bovendien néémt- de bekende Nederlandsche speler L. Prins aan het toumooi deel. De eerste ronde is. intusschen ge- speeld en heeft een overwinning van Euwe gebracht op Aitken. Ver rassend was de nederlaag van Den ker tegenEkstroem, in een wilde partij, waarin Ekstroem de sterkste zenuwen bleek te bezitten. MiesesTartakower. eindigde met opgeven van eerstgenoemde, in een positie, welke nog alle mogelijk heden op remise bood. Steiner bracht tegen Devós een pionnenof f er en won reeds ha zes tien zetten. De partij Prins—Sear- geant werd afgebroken. Prins staat een pion en een kwaliteit voor. Ook Cïiristoffel—Thomas werd. afgebro ken. Het programma voor de tweede ronde luidt: Euwé—Mieses. Thomas •Tartakower. Devos—Aitken. Ek stroem—Steiner, Seargeant—Den ker en ChristoffelPrins. —9—. Tennisranglijst 1945 Ofschoon- er in 1.945 weinig: wed strijdspel geweest is, heeft de K.N.L. T2. 'een officlëeleranglijst opge steld. Deze is als volgt:;.heeren 1-2. I. Rinkel—H. van 'Swol, (gelijk); 3'. H. Wilton; 4.':D; Tcschrnacher; S. drs. A, Borren; G. L; Krijt: 7. F. Wlegers; B: fire. A. Beidt; 9.Ch. Koels; 10-12-12 w, Heynen, mr. W. Marinkelle en B. Kerssemakers (gel ijk). En voor de dames: -.1. mevr. Blalsse-Terwindl; 2. mej.- J.v. d. Wal: X: mej. Hevmsen; 4;-1 mevTT -Borren-Die mer Kóól 5.-. me-j*- Knottenbelt; 6.. mevr. Schol ten-Klein; 7. mevr.Vlèugels-Schuttei'.Wrej. 'Rollhi Couquerqne speelde tn 1945 nSet.. ^.f.4 De vakgroep groothandel in metaal- en houtbewerkingsma chines hield te -Amsterdam een spoedvergadering, waarin werd. medegedeeld. dat Neder landsche machinehandelareh in de gelegenheid worden gesteld om voor Nederlandsche reke ning in Engeland bestelde werk-; tuigmachines over te nemen van de officieeie instanties. Van deze machines zijn 10 stuks reeds in Nederland gearri veerd, terwijl het,,geheel zijn de In totaal .400 stuks, waar onder revolverbanken, schaaf banken en boor- en fraismachi- nes in totaal voor een waar de van 3 millioen. gulden in 1947 moet .zijn uitgeleverd./ Minister-President (prof. SchermerJiora AVenseltt 'den nieuto benoemden kardinaal, dr. J. de Jong geluk. Zelfs zij, die. betrekkelijk on verschillig staantegenover al wat kunst ii; kunnen nietan ders dan onder den indruk ko men van Museum Boymans. Dit; gevoel vun,V ontzag wordt nog versterkt -döor de indruk wekkende entré^ door de trap pen, die omho6g voeren naar de statige, witte hal. Inderdaad, men krijgt hiér wèl de over tuiging in een tempel der kunst te komen. Eenigszins beschroomd dus ik me dé zalen in met het "edele voornemen alles goed te bekijken en-h niets over te. slaan. Helaas, het bleek .niet makkelijk voor. l een eenvoudig mannetje om, oppervlakkig nog maar,op de hoogte - te komen van de topografië van. het mu seum. Bovendien! had de direc tie schalks bij Ijelken; uitgang een bordje „verboden toegang" neergepoot, zoodat ik bitter- ge stemd den weg t?rug moest po gen te vin den.; D afdeëlihg mo derne kunst was? een paar we ken door een architectuurten- CINEAC De van de Kerstvakantie genietende schooljeugd, die .in deze. dagen b!j drommen Cineacjés „plki", amaseert zich kostelijk met' de geteeftencie kleurenfilm „Het Kerstmannetje". De sport is in dit programma weer goed vertegenwoordigd. We zien hoe de Amerikaansche matroosjes getraind worden tot all round sportman en de liefhebbers van schaatsenrijden krijgen tien minuten om te water tanden. Behalve het wereldnieuws draalt er nog een aardig Ulmpje over Virginia, het land van den eersten' Amerikaanschen president. Washing- ten. Mijn medewerkiiig is gewaagd voor .de/ onderbrébgiag' vètn .de uit Indië alhier 'aangekomen en nog te -verwachtéV Nederlanders, die niet onmidde^jjk bij familie ofvrienden huisvesting kunnen vinden. .jj l Ik ben er varif overtuigd, dat nog vele Rotterdammers in'.staat, zijn, om met wat inschikkelijk heid eenigewoonruimte inhun huis aan te wijzèp en, eventueel vrij te maken, óm .voor korten tijd (vermoedelijk}/voor niet lan- get—dan „eehptócdmwaiL..twfie„ maanden) ter beschikking te worden gesteld van" een uit Indië terugkeerend gezin of één of meer leden van zulk een gezin. Wanneer wij terugdenken aan de achter ons liggende jaren: van bezetting en verdrukking en wij bedenken daarbij het af schuwelijke lot, dat velen onzer landgenooten tijdens de Japan sche overheersching hebben, on dergaan, dan kan de dankbaar heid voor onze ^herkregen vry-. heid moeilijk anders dan de spontane reactie tengevolge heb ben, dat wij onze woningen gast vrij openstellen voor onze terug- keerende landgenooten. Mijn beroep op deburgerij van Rotterdam, om in deze alle medewerking, te verleenen, ls te ernstiger, omdat vry willige mede werking voor alle belanghebben den verre te verkiezen is boven gedwongeninkwartiering. Ik vertrouw dan ook, dat het aantal aanmeldingen zoo groot zal zijn, dat ik geen gebruik zal behoeven te maken van de mij bij de Wet verleende bevoegd heid om woonruimte te vorderen. Schriftelijke aanmeldingen van ter beschikking te stellen woon ruimten met vermelding, van het aantal mannen, vrouwen, jon gens en meisjes, hetwelk, men meent 'te kunnen ontvangen, worden zoo spoedig mogelijk in gewacht door den Directeur van het Districtsbureau "Verzorging Oorlogsslachtoffers, Calandstraat 62, alhier, die voor de verdeeling van de gerepatrieerde -Nederlan ders over de daarvoor in aan merking komende adressen zorg draast. 1 i De Burgemeester van Rotterdam, OUD. toonstelling in beslag genomen en voorloopig gesloten; de ten toonstellingszalen geblokkeerd door „verboden toegang5' zoo. schoot er alleen de oude kunst en kunstnijverheid over. Niet, dat ik daar spijt van had: Boy- mans heeft een unieke collectie oude kunst, die 'alléén ai één gang naar het museum over waard maakt. Er zijn tusschen al deze tópprestaties van den menschelijken geest eenige hoogtepunten, die een bijzon- deren -indruk maken. Zoo bij voorbeeld de primitieven, het middeleeuwsch beeldhouwwerk en de zaal, waar een monumen tale Toscaansche fontein. de stemming, opgeroepen door EL. Greeo en Tintor etto nog verhe vigt. Dan, temidden van. onze oude Hollanders,': de: drie blanke SaenredamSjdie zoo wonderlijk „modern"- aandoen. Saënredam, de bouwkundig-opzichter, die nog niet zoo lang geledén weer opnieuw .ontdekt'? werd en met recht' 'dit keer.min of meer;in de mode l^wam. Het is de groote kracht van deze stille kunst, .'die zich nooit opdringt, dat zij nu, na eeuwen, nog be vruchtend werkt. /Wie sprak hier' van „modern" of; /oud"? Wat zou een Verster- met zijn w ask rij tteekeningen geweest zijn en - bescheidener; méj. van Hettinga Tromp, .zonder 't klassieke voorbeeld van Pieter Sa en re dam? Pr ach tig:harnio- ni eer en in al die zalen de rood gelakte snelblussehers. niet bij voorbeeld' een,-Oud bidstoeltj Of een Toscaansche - fontein/, een- vondst l/Hét; was. overigene de eenigewanklank,dien ik er kon ontdekken! Boymans is een uniék museiun! PRANGE— Goed knnstenaar en goed vaderlander Eerste „Silbertanne' misdaad A. M. de Jong, een der populair ste auteurs van vóór den oorlog, die grooien opgang maakte met eijn ,Jdcrijntje G^een''-cyclus, maar ook de schrijver was van „Het Evangelie van de Raat" en de brochure „De dans op de vulkaan" (in '59 bij Querido verschenen, en een felle aan klacht bevattend .tegen de democra- tische leiders r en de kerk den strijd tegen het fascisme) werd. op IS October IMS in s\}n woning te Blaricnm vermoord. Naar de daders werd een onderzoek ingesteld, meld de destijds de gelijkgeschakelde pers, maar Jiet eon Juni 194S worden, vóór deze laaghartige moord tot klaarheid sou worden gebracht.Want A 3/. de Jong werd door dd' i'.D. uit Amsterdam doodgeschoten Dat hier sprake was van een moord met politieken achter grond bleek onmiddellijk; soort gelijke aanslagen waren in dien tfjd trouwens niet zeldzaam, al leenhet waren steeds be ruchte landverraders, die door de verzetsbeweging uit den weg werden geruimd. En daartoe kon De Jong tocli allerminst worden gerekend. Integendeel! Trouwens, de wijze, waarop de ze moord geschiedde, wees al direct in de richting van een laaghartige wraakneming van den kant van den vijand en het sprak -vanzelf, dat een politie onderzoek tóen op niets zou uitdraaien. Wel werd door „goede", politiemen- schen in het geheim allerlei mate riaal verzameld, maar uiteraard ge schiedde dit geheel buiten de DuSt- schers om en werd alles bewaard, dc „luchtbeschermers" te woord. De'.- quasi-overtreding ïiad niets te bedui den, maar..,, dienst is dienst en of ze meneer toch maar even mochten spreken. En zie, beiden wekten zoo'iv vertrouwen, dat.'mevrouw De Jong ben naar de studeerkamer' van den schrijver bracht. Daar maakten ze een genoeglijk praatje. O, natuurlijk, ze kenden „Merijntje" heel goetl enne.... nu Ja. ze kwamen natuurlijk n.et uit eigen beweging....; ze wer- - ?.l,ook maar Het gemoe- oeiijke. praatje wekte zooveel ver trouwen, dat mevrouw De Jong zelfs thee aanbood en met hun vieren Bin- V trap,af- b" de'gang hingen enkele Japansche prentjes en een der luchtbescnermers had daar veel be- J^ngstelling voor. Mevrouw De Jong. die al in de keuken bezig was. hoor- - de hen praten. r.»^ii5„nu eigenI«k barok, meneer De Jong?' vroeg een der bezoekers, maar bijna onmiddellUk hamen ze. afscheid en met een vrlen- Sen rti. 2- ^'ens' .njeneert" vertrok ken de neeren. Een klik van bet c.e,n knal.... mevrouw De de sanK ln haar dochtertje.... en vond dtn sehrü- reeds stervende. Buiten gingen honden (helaas aan den ket- ting» ais bezeten te keer. A hclaas nog niet gelukt de twee S.S.-manEen, die dezen moordt op hun geweten hebben, te achter-1® NaluurlJjk heeft men ook ge dacht aan de mogelijkheid, dat oen der mmuicn van de bende van Nijland beeft gelost, maar uit het 7^ t! ,e bekende politie- HJuIst 131611 instelde in zajee de moorden In Beverwijk (De- 15131 kwam. vast te staan, 2^,de JIloorcl op rie .Jong moet zijn.: r gepleegd met een pistool van hetzelf- de kalioer als waarmee de aanslaccn te Beverwijk zijn bedreven.' Niet v. waarschijnlijk iS het. dat dezelfde ook zijn mee geweest naar de Beemster en Purmerend. OehlschiJgel schijnt overigens (sa men met Lages en Blumenthal) als vader" van dezen moord te moeten worden' beschouwd. °lcn ^e5t' ;verd h« Ib Maart 1945 te Amsterdam uit den west se- ruimd. A. 31. do Joiig. Naant ecu icckctiing opdat na de bevrijding sou kunnen worden toegeslagen. Het 'iE thans mogelijk den moord te reconstrueeren. Op 16 October was n.1. een aan slag gepleegd door mannen van een Gooische verzetsgroep op den be- ruchten hopman van de W.A. en Het comité, dat zich de huldiging" Sturmführer" bij het N.S.K.K., van Jan Musch ten doel had ge- J Nyland, die twee hulzen van De stdd, heeft Donderdagavond in in-afwoonde. Nijland werd niet lïemen kring van een zestigtal oude gedood en hield nog dienzelfden vrienden in Laren, de woonplaats avond een conferentie met zijn ka- van den zeventigjarigen Jubilaris, meraden. te weten Jan vam.Werven, dezen een even hartelijke als spon- Rtenks, Oor, De Jonge, Donse- tane huldighig bereid. In de onde laar.enJan Hajen. welke laatste pittoreske Larënsche herberg „Dcovengens spion voor de „onder- BHenknrf" vao Ant, Hartman, werd grondsche" was! Wat er besproken - is tusschen dez^ lieden, weten we Byenkorf' eerr eenvoudige maaltyd aangebo den. pech een vijftal even bekende col lega's. De recherche kwam er name lijk spoedig achter, dat de inbraak gepleegd was b\j den groslser in sui kerwerken D. J. Hoogendnm aan de Dirk Smitsstraat, waar behalve de zeven nog zes andere balen suiker waren verdwenen. - Door de aanhouding van 't twee tal kon het geheele politie-apparaat onmiddellijk in werking komen, waardoor behalve de aanhouding van de zeven daders elf balen van de dertien weer aan de normale consumptie kon worden terugge geven. De politie van het bureau Boezemsingel beschouwt dit als een eerste succes van de decentralisatie, waardoor- zij alle aandacht kon con- centreeren op enkele beruchte straat jes in de Croogwijkbuurt. BESTUUR RADIO NEDERLAND :Het; bèstuur der stichting „Radio Nederland in Over gangstijd? /heeft benoemd tot: leden van hét dagelijksch be stuur,/ de lieeren: ,J. B. Broeksz en mr, L./ G. 'A.- Schlichting; tot secretaris van het bestuur: mr. Ph. de Vries, tevens tijde lijk adviseur: tob programma directeur: ds. E. D. Spelberg, en lot directeur voor den Wereld omroep: H.J. v. d. Breek. Voorzitter van het dagelijksch bestuur is. mr. L. A. Kesper, vice-vporzitter.:/H. E.. K. Ezer-'j het ls begrijpelijk dat er ontevredenheid ontstaat, wanneer be paalde groepen perso nen In de gelegenheid zijn, ziel) deze begee- renswaardlge zaken zonder weel moeite te verschaffen. Een: kan toorbediende, nog maar kort bij de .Rijksver keersinspectiewerk zaam, heeft aan dit feit reeds een paar nieuwe schoenen te danken. Iedereen kan toch niet ingelijfd worcen bij een Rijksbureau of andere overheidsinstantie of bij het Roode Kruis, meent een onzer lezers, die er ziel) aan ergert, dat er wèl textiel ls voor al- lerlei soorten unifor men, terwijl de rest van de bevolking er niet aan kan komen. Geldt hier: „wie. !t dichtstbi) het vuur zit..,'.**? BIJ'/ den heerschenden nood t3 dit nlel eerlijk. Troepentransporten. De gezagvoerder van een troepentransport- schip schrijft ons: Gis teravond het Neder- Icndsch Nieuws vanuit Melbourne beluisterd cn een herhaling gehoord van he Troonrede, waarin' Hare Majesteit dc Koningin o.m. zcidc. de verbittering van het Nederlandsche volk in verband met de evacu atie van geïnterneerden alles alleen doen uit Java te kunnen fcc- heeft bovendien een grijpen. zieken n:an van. 71 jaar. Tevens hebben wij Ze.ontvangt een uitkee- vernomen dat" crniet ring vanf 14.50 per - genoeg schepen voor zijn/ Wij willen onder Uw aandacht brengen dat hi Er in de Pacific, praetiseh onder den rook van Java. op dit^oogên- blik minstens zes "Hoï- landsche transportsche pen varen om :u.S. sol daten weer naar huls te vervoeren. Eik schip heeft een capaciteit van minstens 1500 man, in gericht voor lange rei- zen met hospitaal, keu kens etc. Verder 'vragen wij ons af, wanneer het werke- lijk de bedoeling is alle geïnterneerden zoo vlug mogelijk 'te evacueeren, waarom een schip als de „Oranje" met slechts 8do evacuees naar Aus tralië vertrekt, terwijl wij later vernemen dat het de 'bedoeling is, dat de „Nieuw Amsterdam" 1500 passagiers zal mede- nemen. Dit schip had gedurende den oorlog een capaciteit van 8000 man. De brief ls onder- tcekend door eenige zeer vei bitterden (met f and'. les eigens op Java) Oorlogsslachtoffers Een zielig geval, en helaas ccn uit vele, kwam ons via de Ne derlandsche Vercenl- g'.ng voor Lichamelijk Cebrekklgen ter oore. Het betreft hier een G3- jarige vrouw, door het bombardement van '40 alles kwijt er. voor het Invalide. Zij moet week. Vrijwel zonder ondergoed pas her steld van een longont steking op bloote beenen, in- veel te groote schoenen zij behoort. aangemeten schoenen' te hebben, daar zij gebrekkig ls beugels draagt, maar dié ontbreken wordt zij van Instantie naar instantie gestuurd zoo kwam zij via het Bureau voov Oorlogs slachtoffers.: terecht- bij de Nederlandsche Ver- eeniging voor Lichame lijk Gebrekkïgen. waar men dagelijks deze vallen ontmoet, met een smeekbede om hulp. Wjj VTagen, mèt bo vengenoemde vereenï- ging: wordt het niet hoog tijd, dat aan zulke gevallen iéts gedaan wordt? .Zij ontvangen, evenals de gezonde mehschen, hetzelfde briefkaartje op smeek beden, nl, oen afwijzen-' de beschikking en de meöedeeiing, dat protes ten of eventueele recla mes. terzijde worden gelegd. Moet hier nu nieteer.s hel oude af schuifsysteem verlaten worden en kan »er nfet een speciale commissie benoemd worden van menschen. dié voor hun taak berekend zijn-' Deze getroffenen, naar Hcharm en ziel ge knakt, moeten, verder leven en aan medelij den hebben zij niets. Er dient geholpen te worden. Wij mógen deze ernstige oorlogs slachtoffers niet verge- ten.' De heer Clemens Meuleman, een der oudste vrienden van den jubi laris, haalde oude herinneringen, op en Marie 'Hamel deelde mede, dat- Musch benoemd is tot eerelid van de sectie Tooneel van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kun stenaars. In tusschen werd het stille uit zijn vredige rust gewekt door <ie muziek van het Larensche muziek gezelschap, dat den jubilaris eer serenade kwam brengen en ver gezeld tvas van een - groote schare belangstellenden. De Larensche dansclub „De Klepperman van Bi leven" voerde op de maat der. mu ziek en terwijl burgers en f eest- vrienden een rondedans maakten enkele folkloristische dansen uit. Tot slot ging Musch op.de schou ders of h« wilde of niet en werd spontaan ..Lang zal hij leven" aan geheven, Hierna voerde Bram Men- des het woord als een der intiemste vrienden van Jan Musch. Burge meester Van Nispen hield een gees tige speech. Ieder in ons vaderland zeiae spr. kent Jan Musch als een man met groote talenten,veel hu mor en fantasie. „Je hebt gewerkt als een goed kunstenaar en als een goed vaderlander". Spreker bood hem als waardeering een fraai, al bum aan. voorzien van de namen van tal van vooraanstaande perso nen uit ons vaderland, onder wie die van Koningin Wilhelmina,-prin ses Juliana en prins Berahard, mi nister-president Schermerhom en een a'chttal ministers. Hierna hieven alle aanwezigen het Wilhelmus aan. De burgemeester overhandigde tot slot nog een ge schenk .onder couvert. Jan Musch heeft daarna op gees tige wijze dank gebracht voor de hem gebrachte hulde. PHILIIARMONISCH ORKEST. Op liet Kerstconcert, (georga niseerd door de Volksuniversi teit, heeft'men een zeer goeden indruk gekregen: van den -zang van Dora van Doorn-Lindeman (sopraan). Zij zong de Aria uit de Cantate 151 van J. S. Bach eii de sopraan-solo „Wir ;ge- niessen die hiinmlischen Freu- den'' uit "de Vierde van Mahlèr. Naast een zeer muzikale/ voor dracht/ bezit' •mevrouw., ,van. Doom stemmiddeleti, die 'zich bij uitstekleenentót hét ver tolken van werken van boVèn- genoemden aard/ Het timbre is warm en strlend in de hoo- ge registers; het vibrato van het juiste karakter voor gewij- den zang. Paul Pella gaf ons een doorgaans uitstekende uit voering van Mahler's meester werk, vooral van het derde üééLv niet, maar de haat van Ntfland je gens A. M. de Jong was genoeg be kend. Talrijke malen reeds had hij bij den schrijver huiszoeking laten verrichten, echter zonder succes. De S.D. had De Jong en zijn zoon vele malen gehoord en Nij land verkon digde in „Hamdorf" te Laren eens, dat hij wel wist, wie de leider was van den „Bloedraad", die telkens N.S.B.-ers uit den weg ruimde. Dat was.... A. M. de Jong, zoo meende hij. Lages krijgt iustmctic Natuurlijk- werd de S.D. te Am sterdam onmiddellijk van den aan slag op den W.A.-hopman In kennis 1 gesteld. Lages, die in de Euterpe- straat -den scepter zwaaide, stelde op zijn beurt Rauter weer op de hoogte en deze, geprikkeld omdat het ver zet in Nederland in plaats van te verminderen 'met den dag toenam, liet zijn ondergeschikte Lages toen weten, dat nu het oogenblik voor de „Aussenstelle Amsterdam des S.D." was gekomen om-de eerste „Silber tanne" ilit te voeren, den eersten veemmoord, waarover Rauter kort te voren met ,zijn vertrouwden uitvoerig van gedachten had gewisseld. Lages, op zün- ueurt, verwittigde zijn vrienden Oehlschlagel en Blu menthal en samen ontwierpen zij het plan voor hun eersten moord. Kun eersten „officieelen" moord wel te verstaan. Wie hem op de gedach te heeft gebracht als slachtoffer De Jong uit te kiezen,'is tot nu toe. niet gebleken. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat Nijland zijn buurman zal hebben opgegeven, die bekend stond als vijand, van het na- tionaal-socialisme, ofschoon dat nog niet behoeft te beteekenen, dat hij ook met het moordplan op de hoog te is geweest, want de heeren SB.- ers zwegen over de „Silbertanne" steeds.... als een mofl Dat was „geheime Relch&sache", waarover met niemand, gesproken mocht wor den..- 1 En Lages was ook gemachtigd, In-' dien geen namen van„anti's" opge geven konden, worden. Rauter een „keuze" voor te leggen uit dé gijze- laarslljsten. En De Jong was korten tijd te Haren als gijzelaar opgesloten Hoe het zij, in den avond van den 18en October reed een auto van den S.D. uit Amsterdam naar Blaricum, In den wagen zaten vijf personen: Lages, Oehlschlagel, Blumenthal en twee ieden van de Nederlandsche S. S. Op den hoek van een laan stopte de wagen; drie inzittenden bleven achter, de S.S.-mannen gingen'naar no. 12 in de Prof. van Reeslaan en belden aan. Zij waren iri burger ge kleed. „Luchtbescherming" Het was al laaf en mevrouw De Jong lag ziele te bed. De Jong zelf zatnog >te werken; en het dochtertje opende.^ de deur. „Luchtbescherming!" deelden/ de heeren mede en .viegttl-; meenden: 2ichprompt.-,Dé verduiste- rmg:;is -niet'. Inorde.././'; Wilt" meneer De Jong zelf even roepen?" /,.vMev«uvrsDe;-!30ng;:S.^or^hetLjiiidi '"gepr®at"./gewekt/:-;en. v eror.tr ust,-: begaf zich!daarop.'; naar.' beneden.;.,en;' stoafl/ Poppenkast voor jong en oud De poppenkast, plaats van vermaak/ ook nu nog zoowel voor de Amster- damscne kinderen op den Dam. als' voor die ven Parijs in de Jardln du Luxembourg, heeft bij oni 7 meer malen als tribune gediend voor de verhandeling van actueele politiekev onderwerpen. Het nieuwe ensemble Kesler-Bounoan en k 25esljïr de leiding hebben, ge- btLÜkt. De Lachende Spinnekop om m vier scènes zijn hart te luchten over den hedendaagschen gang van zaken betreffende - het regeeringsbe- ield en de 'genomen maatregelen op verschillend maatschappelijk terrein/ pe samenstellers van. deze tafereelen laten de bekende poppenkastperso- nages en enkele vooraanstaande fi-, garen uit den Haag in hat bijzonder redekavelen over de zuivering en zij wisselen die gesprekken af met een voudige liedjes en grapjes. De, uit drukkingsmogelijkheden van feand-i.- poppen xijn beperkter en de variatie tn beweging en gebaar is minder/*- groot dan bij de marionet. In De-// Varjaardag van KatrijntJe,üe..kin«- derhiiddaa;. vin. dezelfde, .cöt^inotie,/:.'/' kon met een directe aanknooping aan do tnadltloneele poppenkast vol-/. staan Worden; bij de ver too ning voor/;'/ volwassenen, waarbij zooals de toe- lichting zegt, gestreefd wordt, naar een tn eere herstellen, van een kunst^ vorm, dienen de els Chen hooger steld te .worden: een fijnere afwer- king van de koppen de gelijkenis'* van Koos Vorrink was bet meest ge- Z slaagd een artistieker uitvoering van de costumes en decors en..voor alles een grootere mat-e van oorspron- v kelljkheld. Of dk poppentheater zich: in deze richting verder zal ontwik-1!?1 kelen, moet worden afgewacht. Het nu gebod enewerd door de LecLenvari;// de V.U. welwillend aanvaard, Kn.V:;,- Voor den wan d-ka lender,die bij dé NetL Etalage Industrie, den Kaag, te:! verschenen, heeft Jan Kamman een.--/ twaalftal foto's gemaakt en de ■typo^.:/--' grafische verzorging op zich genomen. Distributieoieisws DOOR DETAILLISTEN IN TE LE VEREN BONNEN IN DE WEEK VAïtf 3o i)RC. te.m. 5 JAN. isw Zout 3JJ, 452 en rest. 320. 415 (2 rts.) Peulvruchten 35S cn rest. 322 (i t.yttë Jatn 357, 451 en rest, 321, 416 t rts.) v Brood 500 t.c,m. 508, 6(H) en 681 (8 rtB.) BD 41-42 - <4. rtej '."-y: V"i Gort MS* 456 en'.••rest, >.'"319,/i-'-; 414 (1 rts.> Vermicelli 359, 453 en rest. 159, ti± 253. (1 rts.) Ontbijtkoek 354, 419 en rest. 169,- 254 O rts.) I .'r'i Eieren rantsoenbonnen Melk A43, A35 (V, rts.) C 43 en B. C 35 <1V» rts.) filo en rest 455 (21Ó rts.) .-"U Waschpccder 364, 458 a rts) Aardappelen 520 en rest 362 (Z rts.) 521, B44 en rest. T63,;-1.* B 36, (1 rte.) S15 en rest. 457 (l rts,) Tabak (gTDssIers Nummer-' V/ï coup. 510, ^ss (veeiv. 109 rts.) en rest, Num- raercoup. 4ta)mav/ 90 rts.) Petroleum IG9, 269 (i«/, rts.), 369, 469 a'b rts.), 13 - 16, 64 „petr,", m en 116 (2 rts.) bekende bonnen - 'Z 43 te ju. 46 B.V. a rts.)';;:;(S Leder Brandstoffen Brandstoffen industriekolen j Coupures MUncokes ,,B.c.D.E. verbr. -/. Texticlgoederen punten I Ue.m. 15 VAf-S i 510, punten 1 en 30 Smeermiddelen periode G en H Sinaasappelen F 03 Afronden naar :v boven, in te leveren/ op 31 Dec. *45 en 2? Jan. '16. -;V"U./'-;/:/./v/ Rotterdam helpt Rotterdam In alle bioscopen van Rot terdam draait deze week eén filmpje, dat iedere inwoner van Rotterdam moet hebben gezien. Het Iaat zien, hoeveel ellende er in onze stad nog wórdt geleden en in hoe kommervolle omstandigheden vele gezinnen nog leven. Wij raden een leder aan deze week eens naar debioscoop te gaan, al was het alleen maar om dit filmpje te zien; Hedenavond/ na de metrwg- berichten van 7 uur, spreekt! via de Rotterdamsche Radiol disrtibutie Ds. J. H. F. Engel,1 Ned. Herv» Predikant» 'alhier/ Morgenavond op denzelf-1 den t(jd zal 3ïevr. X;/Bi Sjpllema-s1 Jacob, voorzitster /vandeq.T.V., het/woordrich-^ ten/tot de ihwonersvyan^Rot^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1