een tusschen Batavia en Den Haag B: SRSiS VRIJ, ONVERVEERD Prof. Schermerhorn bespreekt regeeringsstandpünt snel terug Spoedig schoeoeabon voor iedereen s testament gevonden Sensationeele Sparta-zege in de laatste minuut achterstand Na 2-0 van Net op tijd voor Oudejaar Romans van. strijd en leed EEN BOMMETJE WÊB8ÈÊÊËÊÊÊIÊÊËÈÊ, Weinig fraaie strijd in Schiedam „Zonder bon" Óude\aaescu/<iHd: I 1 >1 -II i Si REDACTIE /IN'; ADM. EENDRACHTSWEG 'ROTTERDAM, TELEFOON 25430 (3; LIJNEN) ATOmiraiÊNTSPRUS PER 'WEEK- M CENT PKR KWARTAAL1; 4.— LOSSF. NUMMERS f 010 BanWiér: amsterd. bank te Rotterdam Giro ,1133 lea name van Amsterdamjche Bank l'^'iïXADyEKTBliTÖS^ÈyptNtiCHTINiÖBrolXöfSTi^S^ 1 aOIIED AMSCHE S rNGEL' jNo.il.' -„RQTTERDAM/1§a ADVERTENTIES OTTS LUITEND TELEÏ j WlM INLICHTINGENDIENST UTTSL. TELEFU.34158 tetei) VIJFDE JAARGANG No. 231 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG 31 DECEMBER 1945r SCHERMERIIORN sprak Za- terdag een radiorede uit !over de besprekingen in Londen ten aanzien van Indo- nesië. Zonder vooruit te Ioopcn op die gedachten wisseling, alvo rens 2Ü in de Staten Generaal isr behandeld, wilde de minster- president toch enkele opmerkin gen maken. De spannigen nemen n.l. toe, na velen- brieven uit Indië ontvan gen, die de verontrusting ver sterken.;. Voldaan moet worden, aldus spreker, aan de voorwaar den die de Koningin op 7 Dec. 1942,' onder'woorden .bracht: „Ik weet, dat geen politieke 'eenheid of nationale band kan blijven bestaan wanneer deze iniet vrijwillig wordt aangeno men -an gesteund door het vertrouwen van het overgroo- Vte.deel der burgers." Bij zulk een uitspraak gaat het uiteraard om de schatting van dat overgroote deel der be volking in het huidige conflict en om de vraag aan' welken kant ditovergroote deel staat. Er zijn er die dadelijk een ant woord klaar hebben. De zaak is echter niet 200 eenvoudig. Zonder twijfel had.de ontwik keling .in de richting van zelf bestuur, zooals die in Neder- laridsch-Indië al lang gaande was, niet beslist tot een toestand hebben behoeven te leiden, als waarin het koninkrijk zich thans bevindt. Indien ik, aldus Scher merhom, in dit verband het misschien ongepaste woord „toe val" in den mond mag nemen: onder andere toevallige omstan digheden had het ook anders kunnen Ioopen," had de geheele ontwikkeling van de verhouding van Indonesië tot Nederland een probleem kunnen zijn, dat zich tot de sfeer dei; beide volkeren- groepen had kunnen beperken. japansche vijand Thans is het anders. Bij de liquidatie van een wereldoorlog, waarbij alle wereldmachten be trokken zijn, bleek het nationa listische probleem ln door den Japanschen vijand toegespitsten vorm verborgen te zijn. Het is deze Japansche vijand, die met groote sluwheid'tracht op lndi-' recta wijze na zijn eigen neder laag aan een der geallieerden, d.w.z. Nederland, direct en indi rect ook aan een tweede, nl. En geland, een anderen vorm van nederlaag te bezorgen. In dit licht beziet de Nederlandsche re geering hetgeen er in Indië ge schiedt.: Dat feit vormde de mo- reele grondslag, waarop de Ne derlandsche regeering het ge sprek met de. regëering van het Britsche imperium heeft ge voerd. Voor zoover het de Ja panners. betreft en dus tot op zekere hoogte ook voor zoover dit betreft hun directe wanda den, is er sprake van een ge meenschappelijke geallieerde zaak, die dior een besluit van den geallieerden raad, voor zoo ver dit Ned. Indië betreft, aan Engeland is toevertrouwd. Engeland verkeert in een moeilijke positie en is wel eens bitter gestemd over de Ameri- kaansche critiek in de pers, nu zij in Indië een taak vervult, die het door Amerika is opgedragen, Het wederzijdsch streven is er op gericht tot geordende toestan den te komen, niet alleen voor nu,; maar ook voor de verdere toekomst. Inmiddels is duidelijk gewor den, dat het geallieerd opperbe vel ertoe is overgegaan te trach ten in West-Java orde en veilig heid te. herstellen. De Ifc. gouver neur-generaal dr. Van Mook zal zich op. 5 Januari naar lndi begeven om zijn taak aldaar te hervatten, nadat in de komende dagen nog allerlei overleg zal plaats vinden,'dat tot de vast stelling van definitieve, richtle nen: voor het te voeren: beleid kan leiden. De Nederlandsche regeering staat onveranderd op het stand- te punt,.dat zij bij herstel vanvre de /eri veiligheid, zoowel langs den weg van militaire maatrege len als .door. overleg, met hen, die de Indonesische wereld vertegen woordigen, een onmisbare taak heeftvte. vervullen. Dit ontleent tezij 'niet alleen aan de souverei- //ne rechten van Nederland, maar vooral; aan de mogelijkheden, ■-lUjdie-i:hët„-koninkrijk kan bieden om/„tot in datgebiedsdeel ge- wenschte toestanden te gera- .-■ken.r-Oni dat fundamenteele -punt draait alles; daarover, he lstaat'.bij de Nederlandsche re- geering even .weinig .twijfel .als teoy er/de/noodzakelijkheid of aan gerechtvaardigde eischen ...van een ontwakende// Indonesische wereld tegemoet moet worden tegekomente.,/,. moment tover voldoende fanta sie heeft beschikt. Doet zy dat nu wel? V:,"te - ::te; te V«te lijn Schermerhom herinnerde er aan, dat de Nederlandsche po litieke constellatie niet toestaat, aan Engeland,waar de re geering op de meerderheid van een partij kan bouwen, verkla ringen af te geven. Voor het vertrek van dr. Van Mook moet echter niet alleen de doelstelling, doch ook de. methode voor een vaste lijn tusschen Batavia en Den Haag .worden gevonden, waarbij gelukkig reeds de over eenstemming.: bestaat, dat voor een verdere toekomst het vrij willig samengaan vanNeder land en Indonesië voor beide landen tot erkende voordeden zal leiden en dat de volksgroe pen, die het Indonesische ge- meenebest uitmaken, van welk ras of welke huidskleur zij ook zijn, in dat land de volle ont- piooiingsmogclijkheid voor hun capaciteiten en gaven zullen vinden- Het gaat nu om daadkracht en moed een er- en om staat kunde anderzijds. Het is te hopen, dat ons volk in staat zal zijn het Indonesisch' vraagstuk op te lossen met de verbeeldingskracht, die ons richt naar de toekomst van het ko ninkrijk van morgen en die het ook de daadkracht kan schen ken om de enorme offers te brengen, die straks noodig zul len zijn voor den herbouw van dit geteisterde millióenenland, dat stoffelijk en ook geestelijk onder de bezetting even zeer heeft geieden als ons eigen volk. Het antwoord op dc vraag, of wij de verbeeldingskracht op de ervaring zullen weten te enten, zal bepalend zijn voor de plaats die Nederland in de geschiede nis van de 20sfce eeuw zal in nemen. Batavia onder contröle Een communiqué uit het ge allieerde hoofdkwartier meldde gisteren, datde Britsche mili taire autoriteiten, zonder een schot te lossen, de volledige con trole. over Batavia hebben vèr- kregente^*'^-v - Nederlandsche mUnenvégers in Britsch-Indië- De. Nederlandsche mijnenve gers,' die in convooi op weg naar Indië zijn, hebben hun reis voor enkele wekenonderbroken in Manpadam (Britsch-Indië) waar zij voor reparatie liggen. Het laatste deelvan de reis zal waarschijnlijk via Singapore worden afgelegd. Het einddoel is Java. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, ral ingaande 1 Januari het stelsel der schoenendistributie een ingrijpende wijziging- ondergaan, hetgeen' zal neerkomen op een ver betering. Men heeft n.1. alle hoop, dat in 1946 per maand 600.900 paar kunnen worden afgeleverd. Geheel verzekerd Is de: productie nogwel niet, want een groote partij zoolleer en rubber, die van overzeemoet worden aangevoerd, is nog niet aangekomen en boven dien zitten de fabrikanten met deze moeilijkheid, dat zij voor hun versleten en defecte machines geen onderdeel en kunnen krijgen, daar die uit Duitechland zouden moeten komen.,. Maar komt er geen - tegenslag, dan!1 zal. Nederland vóór 1 Juli'46 meer dan 3 mil Hoen paar -schoe nen rijker zijn. Dit "beteekentnu ook weer niet, dat eenzelfde aan tal Nederlanders tegen dien datum een paar schoenen zal hebben kun nen koopen, want men weet uiter aard niet hoeveel er van elke maat en elke soort noodig zullen zijn. Ook Is het niet goed mogelfjk alle gevraagde maten in de gewensch- te hoeveelheden te produceeren; zoo kunnen de fabrikanten voor la op Ig geen prioriteit verleenen aan kinderschoenen, hoezeer zij beseffen, dat de opgroeiende Jeugd, die overal uitgegroeid is, het hardst om schoenen zit te. springen. De distrlbutleregeling zal nu zoo wor den, dat straks iedereen een schoe nenbon kan aanvragen en iedereen, dieer werkelijk dringend om ver legen zit, - kan er welhaast zeker van zyn, dat zijn aanvraag met succes zal,.worden beloond. 1 HinwferSeJïérm'erTÏörn. Nederlandsche mariniers Priok geland tn een officieele verkla ring van het Geallieerde hoofdkwartier wordt bekend gemaakt, dat een bataljon Nederlandsche mariniers gis termorgen in Tandjong Priok is aangekomen. Dit bataljon werd in de Vereenigde Staten gevormd en geoefend en was voor dien t\jd nooit in Neder- landsch Oost Indië geweest. Het is er heen gebracht, ten einde de Nederlandsche in- heerasche troepen te vervan gen bij de wachtdiensten. De- s laatsten zullen buiten Ba- t» via worden gestationneerd. De Indonesische leiders zijn van de komst van deze een heid op de hoogte gesteld. De mariniers staan onder bevel van den kolonel der mariniers, De Bruyne en ma ken deel uit van een marine- brigade, die is samengesteld uit oorlogsvrijwilligers uit Ne derland, die in de Vereenigde Staten zijn geoefend. N.V.V. en E.V.C. gaan weer praten Het hoofdbestuur van de een- heidsvakcentralc heeft een schryyén/ 6ntYangen_'_v.an„het N.V.V., waarin wordt medege deeld, dat-het hoofdbestuur be reid is de geschorste besprekin gen tehervatten en. wel op10 Jan. a.s. - Een nieuw kabinet was reeds benoemd .Generaal Luclan/XTruscott, de commandant van het der de Ameri- kaansche leger, heeftZaterdag avond bekend "gemaakt, dat ln een landhuis 'het testament van Adolf Hitler,-bestaande uitvier afzonder, lfjke documenten, gevonden is. Het landhuis is - gelegen te Te- gemsee, vijftig kon. ten zuiden van Muenchen, in^de buurt van het verblijf van Truscott. Het tes tament, het definitieve bewijs van den dood van Hitler, is ontdekt door 'n Britschecohtrasplonnage- afdeeling. Het is gedateerd 29 April 1945 en is door Goebbels, Bormann, Himmlers vertegenwoordiger in Tsjecho-SIowakijeHans Erebs en "Wilhelm Bergdorf'fe-als getuigen mede onderteekend fi Ook" de origiheele f huwelijksacte van Hitler en Eva Braun, met als getuigen Bormann en. Goebbels, Is gevonden. Het particuliere ^testament van Hitier begint: Het. is. mijn wensch dat Eva Braun. die met mij huwde toen 2dj vrijwillig op:zich nam mijn lot: in het belegerde Berlijnte dee- len. onmiddellijk gecremeerd wordt op de plaats waar. ik het grootste deel van mijn werk gedurende twaalf jaar van dienst aan mijn volk heb verricht. (Klaarblijkelijk de rijkskanselarij). Mijn. vrouw eri ik hebben den dood gekozen om te ontsnappen aan 'det; schande ge dwongen te worden tot aftreden of tot overgave. „Het nieuwe kabinet" In ztjn politiek .testament ti'ad Hitier het nieuwe kabinet van het rijk als .volgt samengesteld: rijks president Doenitz, rijkskanselier Goebbels.: minister" der partij Bor mann, buitenlandsche zakenSeyss Inquart, binnenlcndsche zaken Glessler, oorlog Doenitz, opperbe velhebber van het; léger Schomer, vloot Doenitz,-opperbevelhebber der luchtstrijdkrachten 1 Bitter von Greim, bevelhebber der SS en de politie Heimke, 'economie Punk, landbouw Backe,/justitie Thierecb, opvoeding en eéredienst dr. Scheel, financiën Schwerin von Krosicg. arbeid dr. Huppfer, bewapening Saur (wegens contraspionnage ge arresteerd door het zevende Amerl- kaansche leger), /arbeidsfront dr. Ley. - Hitier zegt in zijn testament nog o.m., dat de haat/tegen het Dult- sche volk na verloop van tijd zou verdwijnen, en dat de wereld hem den alleen verantwoordelijk ,zou achten. Het huwelfjkschntract met Eva Braun bracht aan het licht dat zij, van wie Hit'.er zéide, dat hij „vele jaren van trouwe vriendschap" met haar had doorgebracht, op 6 Febru ari 1910 te Muer.chen geboren is. Het is duidelijk, dat Hitier wei gerde te gelooven dat de oorlog voor Duitschland verloren was. Het ka binet, dat hij. benoemde,, noemde hij „mannen die den oorlog met alle middelen zouden voortzetten". De chef van den geheimen dienst van Generaal Truscott heeft ver klaard. dat hij zijn reputatie op het spel zou'zetten om te bewijzen dat de documenten echt zijn. Neptunus zorgt voor verrassing tegen Haarlem Se ecHte nederlaag van reUenoord en dt eerste overwinningen van 2ïeji- tnnus en Xerxei; dat waren wel de merkwaardigste uitslagen van fis te ren. Vooral de nederlaar van Fel)en- oord ls een verrassing feweest. jia bet teleurstellende spel van de vorije week tegen DWS, was reeds geble ken, dat de ploeg van de Rotterdam mers minder sterk was,; dan het in bet begin van het seizoen liet aan zien. De nederlaag tegen Sparta, door een doelpunt ln de laatste minuut, heeft dit bevestigd. Het heeft Fejjen- oord de bovenste plaats gekost, want DHC won, xiJ het na heel veel moeite met 3—2 van DFC. De Delftenaren hebben nu 10 pun ten uit zeven wedstrijden, tenriiji Feijenbord -er' 8 uit zes heeft. Relatief staan ze dus nog gelijk. Er is echter gevaarlijke derde. VUC heeft zich door een 1—0 overwinningop HBS na een zeer slechten wedstrijd bij de kopgroep gevoegd met een gelijk aantal punten als Fèljenoord. Neptunus zorgde voor een bijzonder a an gen ame verrassing door de eerste competitiewedstrijd op het nieuwe veld te winnen. En dat nog wel tegen het zeer sterk geachte Haarlem.. Moge deze eerste zege het begin rijn-van een reeks successen. Xerxes heeft het ook eindelijk tot een overwinning kunnen brengen.'De 2—1 tegen: EDO was stellig een ver dienstelijke prestatie. We hopen,/ dat de pech, die deze club tot dusver ge had heeft thans tot het verleden, be hóórt. RFC ls er heelemaal uit./Nu weer werd met 3—1 van ADO verlo ren. De groen witten,, die er een tijd lang zoo goed voorgestaan, hebben zijn nu al tot de zesde plaats afge zakt. Hermès D.V.S. heeft, het tegen DOS niet gemakkelijk gehad, doch het.slot waa toch een 3—? overwinning waar-, door de Schiedammers zich 'achter AJax: en De Volewljckers op dé derde plaats konden handhaven. We laten thans op den laatsten dag van het jaar de volledige» stand in de belde Westelijke districten volgen, waarbij de rangschikking is gemaakt naar. hét aantal verliespunten. Visser met. uitloopen; dat was voor Den Boer aanleiding om hard ln het verlaten doel te schieten (2—1). En nadat v. d. Heide en Paauwe zdch we gens blessures door resp. Smuldei» eu Hoek hadden laten vervangen, bracht een prachtige kopbal van Bakker uit een comer van Weber den ruststand in evenwicht. In de tweede helft was Den Boer vervangen door v. d. Kloet, die voor bet mooiste doelpunt van de zeven zorgde door een afgemeten voorzet von Weber ongemeen fraai in te kop pen (2—3), Feljenoord, dat het ha de betrekkelijk gemakkelijk: verkregen voorsprong oudergewoonte te licht had opgenomen, kwam >nu geducht opzet ten en de strijd werd buitengewoon boeiend en enerveerend. Sparta, dat to deze periode het geluk wel heel dicht aan zijn rijde had. hield, dap per stand en vooral Dandegem wiens optreden tot dan onzeker was ge weest, onderscheidde rich, Eindelijk slaagde De Vroedt. die met Llne&en van plaats gewisseld had, er in den geltjlcmaJcer te scoren en.met dezen stand zou Spana voldoende "beloond rij-a geweest voor zijn kranigen te genstand. Doch In d» laatste minuut gebeurde het onverwachte: Vermeer kreeg den bal even vrij en tot uit- butKöge vreugde van ai, wat sporta was, bezorgde hij zijn club haar txa- dt-aiotfieele overwinning op Feljenoord- grorvd en den ditmaal blauw-gehemde gastheeren hun eerste nederlaag. „Mecklenburg" met krijgsgevangenen uit 'Japan in Rotterdam District I: AJax Volew.' HDVS ADO- DOS HFC Emma 't Gooi Xerxes VSV EDO District'XI:; DHC- Feljenoord vu e 'Haarlem BI. Wit Sparta; Stormvogel» DWS. Neptunus HBS/.-; DFC 11 6 4 0 3 9 1 3 '4 ,.,3 8 1 1 /41 30—10 27—18 22—14 1817 17—IS u—u 1719 15—20 1318 ,15—38 H—25 17—14 19—®" 12—8-ï 28—14 14—8 14—13 10—19 10—U «—18 -IJ—IS lfr-14 Op den laateten voetbaldag ln 1943 zorgde Nep tun u*voor een andere Hotterdamsche verrafislng. In hun eenrten wedstrijd op het nieuwe veld behaalden de blauw-wïtten hun eer st» overwinning ln de eerste kalsse,. waardoor zij de laatste plaats verüe- len en bovendien den Faijenoorders een pleister op hun nederlaag-wonde legden- Het ls tegen Haarlem een levenddge kamp geworden, waarbij Neptunus *t eerste kwartier ia de meerderheid, was. Een doelpunt kwam echter aan den anderen kant, waar Rooien den stand opende (0—1). Neptunus viel ver woed aan en met een schot vaat de zijlijn af nam linksbuiten y. Raven- schot den gelijkmaker voor rijn re kening. Kick Smit, die weer een beste partij speelde, kogelde tegen cl« lat; Lu ca* deed hem dit aan de andere rijde na. Even vóór rust kopte Bats- leer een voorzet van. r. Druenen sc hltterend to (2—1) De tweede helllt was: Haariem meer aanvallend en Neptunus trok rich wat ln de verdediging terug. BU een, uit val veroorzaakte een Haarlemmer een strafschop, waarmede Batsleer geen moeite had (31)1 VLak daarop had Landman een voorzet van De Winter niet klemvMt en het was 32. De strijd werd heftiger, maar hoe Smit en de zijnen zich Dok Inspanden, Landman was nu met meer te ,paj- seeren. V". liet vertrek naar Londen heeft fde waarschuwing geklon- iken,/ .'geeh:/overhaaste stappen te do-a. Ik moge hierop slechts ^ggfea,?/jiat„:ÏHdIen^dë/rëgeëh"^ Viets'^te'jverwij ten .heeft;: liet 'eg/op het juiste Eiiwe«peelt remise in Hastings In de tweede: ronde van het tour- nooJ te Hastings speelde Euwe remise tegen Mieses. De overige uitslagen lulden: Thomas—Tartakower 0—1; Devos— Aitken o—1« Ekstroem—Stelner 0—1; ,sergenb—Denker, «fgebr.: Chrlstoffel .—Prins o—i.' De stand ca de,tweede ronde, luidt:. Prins, stelner- en Tartakowcr twee, Euwe anderhalf, Aitken, Chrlstoffel en Ekstroem een, „Ml'eses een half, Denker en Sergeant, nul, plus hang- partij, Devos en., Thomas .mil. punten.: Programma voorde .derde ron de luidt:, Mieses—Devos, Tartakower— Euwe,;. Aitken—Ekstroem. - stelner— Sergean t. Denker—Ch rtstoffel. Tho mas—Prins. Rotterdam helpt Rotterdam Hedenavond, na. de nieuwsr berichten van 7 /uur,"spreekt via de Kotterdamsche Radio- distributie Kap. Th. Dekker, ..Morgenavond, "Nieuwjaars- ödag^zal op denielfden tyd - ^Ir-P./ J./.Oud, Burpemeester van Rotterdam Ueï woord tówqiSc riN knaap van boven de twee H meter, met" een stem. als een L' klok, tracht de 'gemoederen tot bedaren te brengert Meer dan 200 mannen i verdringen zich voor de loopplank vande„Mecklen burg", i die zoo Juist, Zondagmid dag 'éénuur, gemeerd is aan. de Rottoxdamsche Jöbshaven. Ze zijn allen van de Nederlandsche ma rine, maar hoe gemakkelijk '4jn ze te onderscheiden van. de verlof gangers—eveneens van demarine die verderop met de „Oranje Nassau'' zoojuist aangekomen zijn! Die hebben 'ook niet, als zij. jarenlang in Japansche krijgsge vangenschap doorgebracht. De .verlofgangers zien er wel gedaan en uniform en rustig uit, De mannen' "van de „Mecklenburg" dragen van alles en nog wat; Amerrikaansche battledresses, wit te kepl's,bruine kwartiennutsen, truien en hemden die op den rug beschilderd zijn met •vrouwen figuren'. en schepen. Sommige dra gen baarden naar Brifcsch-Indlsch model. Deze van de „Mecklenburg" zijn gehard. Ze hebben iets In diaans gekregen; ze zijn .scherp van. kaak, scherp van oog. Zij zijn de weinige overlevenden van Honkong, van Thailand, van Birma-spoorweg. Ze hebben geluk gehad,'/ v//.; Maar als de eerstaangekomenen tegen de verwachting in tóch en kele familieleden omhelzen eh als de allereerste, wiens meisje - .aan den wal stond, na vijf jaren het wicht in een vijf minuten-omhel zing gevangen houdt, /dan nioefc de lange blonde met zijn groote stem toch nog "een groote teleurstelling bekendmaken. Ze kunnen nog niet naar huis. Nóg. niet. Ze hebben immers .geen geld, geen legitima tiebewijs, geen uniformze moe ten op hun gezondheidstoestand getest worden en eigenlijk moet de Field. Security nog even vaststel len, dat er geen onbetrouwbare elementen bij zijn Dezemenschen zün teleurstel lingen gewoon geraakten.-, als de ook ln Rotterdam welbekende kap. ter zee J. v van Leeuwen,-,' na de bevrijding Militair Commissaris van dé Maasstad, thans Comman dant van de Marine, te Amsterdam, hartelijk, hartig welkomst woord 5preekt en belooft,-:dat zé to elk "geval met Oudejaar thuis zullen rijn, dan /Juichen ze, in- plaats van te drossen en stuk voor stuk' bestijgen;ze de.autobussen dié in rijen -gereed/staan voor de relS naar Doom, - Een uit vele - Iedervan deze230 mannen-? zal straks thuis véèri.v roman: -kunnen verteUeni .een-fqman/vah/veel strijd 1 en: v ëelleed.1/Eri;zUn^er|bU /s.dieals t;dv kk cP'.y 1 jn: J y/. rri p i*-V r) gi r) voLw^en;-^te^k^rém^De/-|ïange' jongen metivv.de/|; gróotékstem v/was '^^haardyrij'V^^ans^ïuit^ter/izee: 3e klasse A. W. Huidekoper uit Bussum. Een zelfbewuste leider van een groep marinemannen die door tie hel zijn gegaan. Aange moedigd door zijn .vrienden van hoog tot laag verteLt hij zijnro man in enkele volzinnen. Bfj voer vlak voor den inval der Duitschers uit-Nederland weg met de „Suma tra", kwam spoedig daarna op de „Heemskerck", waarmede hij de reis maakte met Prinses .'Juliana naar Canada. Toen ten oorlog! Pa- trouillediensten,verder op onder zeeërs. de K 18, later de O. 20! - - In de buurt van Singapore werd de O 20 ontdekt door Japansche vliegers. Lang bleven ze doodstil liggen op 40 M. diepte. Maar toen ze eindelijk weer opstegen werd de O 20, na een. vuurgevecht, uit elkaar gereten. Zeven mannen kwa men om. De overlevenden dobber den 32 uren in het water. Maar "ze bleven bij elkaar, hoewel sommigen zwemmend den wal hadden kun nen bereiken. Het gezamenlijk lot £k zat.,- ineen kamp foy Na- gasaki", vertelt een van de krijgsgevangenen die per „Meck lenburg" In Rotterdam aan kwam. „We doorstonden ver scheidene bombardementen; we doorstonden nog veel meer. Maar nooit vergeet Ik de uit werking van één atoombom metje. Gedurende llfo uur cir kelde een vliegtuig rond boven de stad, 6 mijJ van ons kamp! Toen kwam er een kleine para chute uit, die daalde en daaldel.;"- l":v /-'■r Plotseling verging de wereld. Ih onze omgeving scheurde alles uit elkaar. Er was geen deur, geen: raam meer. Se stad brandde en werd geheel ver woest Later vernamen we, dat 68.000 Japanners omgekomen waren. Door die eene kleine parachute" Een geladen Sparta: Wu dit nu hetzelfde sparu-eiftal, dat het vüf dagen "tevoren tegen Vü.c zoo Ieelijk üad laten liggen? Op pa pier wél,: behalve, dan dat Den .Boer weer de middenvoorplaats Innam, óm dat Couden vervangen wae door Bak- ker, hetgeen allerminst een Verbete ring bléelc. In bet veld echter kwam een geladen elftal, dat büna niet te herkennen was, vol. zelfvertrouwen speelde: en zich door een 2—4 achter stand na een kwartier allerminst van de wUk liet brengen.- Onder den Invloed van. de fraaie grasmat, dLe het Feijenoordterrein heeft, was nu het plaatsen en.; de op bouw veel beter verzorgd,het pool- tlesj>el sterkverbeterden kwamen individueel' diverse Spartanen als v, d. Water, Sonne veldt, Weber, Vermeer en Veerman ver uit boven hun Kerst- prestatie. - - in de eerste helft/wavend« nood- witten don ook'geenszins de minderen en hun aanvallen waren -zelfs gevaar-' lüker, zoodat Visser In.het FetJenoord- doel druk en moeilijk werk kreeg, Toch nam Feljenoprd de leiding door bet tradlt! cmeelfi ppeningsdoelpunrt van Munster en toen dezelfde speler via den p^al er 2—0 van .maakte, leek de strijd beslecht. Maar Sparta dachter anders "over. ,Even .weifelde bracht hen aan boord van een Ja panschen torpedojager. Gevangene Drie jaar en acht maanden ge vangene in Japan. Twee officieren, Idema en Hordijk ontsnapten. Huidekoper bleef achter /teneinde de bemanning bij te staan. De jon gen werd man. Hij toonde zich man bij de wreede ondervragingen eri hij toonde zich man toen de rest van de bemanning verderop werd gezonden en hij als eenige Hollander achterbleef. Duizenden stierven. Hij overleefde de heL We .hebben riet goed gehad na de bevrijding. Vooral in New-York, „Enorm"! ondersteunen de om standers het zakelijk verhaal, „Lieve meisjes", roept er een. En ze brengen eeri vreemde „Yell"/ten gehoore,waarin het woordje „kou sen" driemaal voorkomt. Ze heb ben elk ongeveer 250 K-G. bagage bij. zich. De familie, zoover ze nog te vinden zal'zijn,- (ze hebben er niets of bijna niets van gehoord al die jaren) die familie en vrienden kunnen plezier beleven van de thuiskomst. Om meer dan eèn reden. Behalve de teleurstelling van de verlate thuiskomst; is er. geen te leurstelling meer. De Marine heeft voor een prachtige 'ontvangst ge zorgd, Meer dan voldoende rollend materiaal. Doom is het-laatste tua- schenstation. Dan naar huis.: „En daarna 'snel weer varen!' beeluit de heer Huidekoper. IX ri-1 f,-? -- - net 1 WeinigB fraais, heeft de wedatrijd Hennes-DOS ona te rien gegeven. Aan de eeae rijdezagen wij Hermes, dat probeerde te voetballen en aan de andere rijde: DOS, dat alle moge lijke: moeite deed dit af te breken. Direct na het begin vieTal te-con- stateeren. dat. het een rommelige wed strijd. «ou jwordéh- Hérmes, dat den toon aangaf, zag zich' plotseling .voor een a-^i" «chterstand~ Kepla*tst, "door dat keeper; Pil é«n gemakkelijk achot van:Dé Ruytèr door zUh haudea.ilet glippen. Kort voor de rust maakte Molenaar ..van een fout van de DOSr verdediging gebruik óm den gelijk maker te acoreh;(I^-1). In de tweede helft nam Kermes door Borrani Ce leiding door een, keurig door Vaa Bul tenen aangegeven bal in het net te depeneeren (ï~l). DOS, wakker geschud, kwam hevig opzetten, en de voorhoede liet knappe staaltjes voet bal zieii. Uit een. der snelle aanvallen plaatste De Leur naar y. d. Valk, rile I'll het nakijken gaf (2—2). verbitterd werd gestreden om den winnenden goal doch het geluk was aan de rijde van de blauw-wltten, toen v. «1. Tuyn jr. uit. een voorzet van Stalk den bal in de touwen joeg (3—2). De reateerende tien. minuten verliepen in angstige, spanning doch ln den stand kwam geen wijziging mceri:: Voetbaluitslagen le klasse District I: ADO—RFC 3—1; EDO—Xefxes 1—2; Emma—AJax O—S-, VSV—'t Gooi fr—2; HDVS—DOS 3—2. District n: bi. Wit—stormv. 3—o; D HC—DFC 2—2; Neptunus—Haarlem 3^—2;. VUC—HBS 1—0; Feljenoord— Sparta '3—4: District m: Ensch. Boys—Heracles 1—0;, Quick—Tubantia 3I; AGOVV Go-Ahead2—1; Be Quick—Enschede 3—1: PEC—Wagenlngen 3—L District XV: RKTW-'Willem n 0—5; BVV-Longa 1—0; RBCNAC 0—5; Vlissingen—Baronle-DNL 1—1; Eind hoven— Noad 0—2. District V: GVAV—Veiocltas 4—3; H SC—Be Quick l—j; FrlsiaLeeuwar den 0—3; LSC—Sneek 0—1. District VI: Juliana—Maurlw 1—5; Sportclub Emma—Bleijcrbelde 12; V W—Limburgta X~3j De Spechten— Roermond 6—1. District n Je.kL.A: OvermaasCaal 3—0; HW-ODS 1—IVDL-SVV 1—5 CVV-rEMT 10—1- i Derde klasse C: Excelsior '20—vcs 0-7; Postdulven-Concordia 04; Spar taan '20—bec 4—o;: De HolUndlaan— De Musschen 05. Derde klasse Di;Slikkerveer—Léonl- das 3—1. •- *- Derde klasse E: Zwjjndrecht—DDC 3—0; EBOH—DHZ 15. Vierde klasse'E: Maasstraat—'USC 1—2; DJS—Delfia: DVK 4—0: WIppol- der—DVC 4—2;DHL—Zuidelnde l—L „.Vierde klassa/G: HlonOud-Beljer- land l—l; Steeds Hooger—SFC 5—1; DHL—St. Lodewijk 3—1. Vierde klaase H: DEH—Donk 7-3; Hellevoetsluta—Hillegersberg 0—3; Flo rissant—NHS 5—IJ OW—GVR Ajo -1.'- .--*•- Vierde klasse J: FSV Pretoria—Bel vedère 3—iHov—smv ï—i, Van-1 Januari af komen de volgende artikelen vrij Gort en. gortproducten, ge mengd meel, havermout, aard- appeltapïoea, tarwegriesmeel, vermicelli, puddingpoeder, ma caroni, spaghetti, vlapoeder, maïzena, aardappelmeel, aard- appelsago, peulvruchten, zout, biscuits, wafels, crackers, be' schuit, toast, matzes, paneer meel, koekjes, banket, gebak, ontbijtkoek, en taai-taai. Yoor poffertjes, oliebollen en Parijs che en Hqllandsche waf els behoeft men nog slechts een bo- ter-vrisselbdn ln te/leveren. v Cacaopoeder blij ft voo r 1 pop ig ioggedistribUMrt^^g^/i/;r Hoewel hët vrij geven van aóo-' vele artikelen, een// groote stap in de goede/richting beteekent, mag/'men: niete ver wachten,/dat er nu/maar.'raak/:gekochfe:'.fc&n worden. /.Het,:/,;zal':;,rmeermalen gebeuren,:/ dat//dp/|idetalih andé-/ laar/ de/Vgewenschteartikelen li|lc!%têr|^ln/dëz^de^vèrliou|* 'ding/pulléEpTOYMgenÖ^dèpa^'l ALWEER Oudejaarsavond." Zoo spreken vele ouderen, want atemmlngen wennen, en daar-/ naast: aan den Oudejaarsavond'Itz- ten voor vele oudere menschen aller- lel zakelijke beslommeringen vast. Het snelle levenstempo vraagt sinds lans geen dagkalender meer, maar een overzichtelijke maand- dito, die rits! twaalf maal per Jaar een vel laat afscheuren. „Alweer Oudejaarsavond." denkt menigeen, „wat moet ik met dien avond?" Gelukkig is hij gauw voorbij, maar in het strakke levenslied van velen valt hij uit den toon. En ik denk aan den zingenden toren van een oud Geldersch stadje. In de uur-melodie van z'n carillon was één toon kapot en viel als een steek van een breiend, oud rnummel- vrouatje. „Alweer Oudejaar," denkt menig machinist op de Maas. „straks om twaalf uur laat ik de stoomfluit gillen." En tegelijk met zU« fluit zal weer een hel van snerp- en brom- geluiden losbreken, als de jaarfinale van de geschonden havenstad. .Alweer Silvesteravond." Velen ook zuilen het zeggen, niet denkend in de eerste plaats aan 31 Decern-te ber 1945 en aan wat zij op dien avond zullen doen of laten, maar Nenmmi** d€2en datum springen hun gé-.'V nepIBDus -cse dachten naar ver^jen het Jaar daarvoor, terug naar; an- te dere Oudejaarsavonden, zooals de- oogen van een kind in een langa, rechte straat van de ééne lantaren, die hij aan .vaders hand Juist/pas- //if seert, tmigblikken naar de andere lichten, in rechte Ujn achter zich. Toen, en toen.en herinnerin-' gen fluisteren, weemoed, die niet";/ sentimenteel behoeft te zijn, trilt, -'/i, „Ongehavend wordt geen sterveling, te te. grijs, Hart en snaren springen, in Jen regen// Aan het einde van een verloren .reis." 'Doch velen ook, die wèl geluk ge---v grepen hebben, schuiven dankbaar teiv dezen Oudejaarsavond als een kosfc- baren parel aan hun levenssnoer "en-te met warmen blik omvatten zU hunr te nu weer gesloten, gezinskring met M diepe blijdschap. Hoe zeggen wij dit „alweer Oude-te'i/ jaarsavond"? Hoe zeggen wij 'dit, al»te'^ wij godsdienstige menschen zyn,;on5'te/: kinderen van God weten en ons toe-/ vertrouwen aan den Eeuwige? In den 'te inhoud van deze vraag ligt het ante :'te woord besloten., /-"/'/f^ Ja, misschien voor velen van ons,'/te; maar niet voor allen. - Er; zijn tallogzen onder ons,, die /te zich geestelijk oververzadigd weten0 te van Oudejaarsgedachten, ons van///: Jongsaf ingegeven: en meegegeven'te door, de preek op 31 December, doór/$/ ouders, door lectuur. i Soms zyn wij bedenkelijk' afgé-"/ te stompt door een teveel en het be- /te denkelijkct ie, dat.wy het ons.niet/te: eens bewust zija - tete/ Voor talrijken onder ons laat dW Oudejaarsavond meteenvoor onzeM i feest opspringen als lichtreclamei'~-l ,:a avondstad cliché'sover - ver* tetei: gankeiykhcld, kortstondigheid, he^: 'te' den-dat-verleden wordt. /te-te Als het zoo met ons is, latèn wj) dan vóór de klok twaalf uur slaakte i vanavond een korte poo6 alleen gaan >1 zitten; alle zorgen en zaken en ver- /X' drietehjkheden met een wllsdaad te opzij zetten en hoorbaar tot ons zelf te aeggen: „Ik ben Gods kind. Ik ver- 'te trouw my aan Hem toe!" Dan masseeren wy onze moede /te zieL Dan kunnen w\j toch hebbóa;/te onze Oudejaarsavondviertog. En een viering is een feest! Oude ralken, dc primitieven, gte/te loofden de natuur te kunnen helpen! "/>'- mee ingewikkelde dansen, dachten magisch haar voort te kunnen duwen tot groei en bloei IJ ons Oudejaarsavondfeest ver- smelti.Toen-Nu-Eens", de drie-tej^ eenheid der Tjjden, tot de dank- bare, ootmoedige erkenningGod;'M onze Vader/ die ons metKerstmiE;'te weer Zijn eeuwige toenadering be-'' "0 wust deed worden, is ons nabij, bil ;;te alles wat Hij ook in het afgeloopen jaar gaf en nam. -v:M| zekerheid, die .dikwijls op- '''J nieuwveroverd moet worden óók, 1946 en die ons egoïsme, óók ons, te:/ gezinsegoïsme, verschrompelen doet, f./te is op Oudejaarsavond ons vast bezit. Jp* Laten wij daarom déze Iaats:o :-:< stonden van. het bewogen jaar 1845-' vieren, ook met de gedachte, dat 'w|i i na dezen avond misschien /nooit'' tej? weer kunnen, zeggen; „alweer Oude- aarsavond," omdat deze - imwiggl laatste is. Nu wij 'dit Jaar vaa. oorlog en'tei: honger zijn doorgekomen, al heeft 't' m dikwijlsgespannen en al ls er rouw - en droefenis in schier., alle/ families/: nu roept dezee Oudej aarsavond ons://te tot beziiming. Want nog is de vrede'te- ''1 niet gewonnen. Recht en barmhar- 'te/p tigheld stellen ons nu en straks voor/"?v moeiiyke problemeiL >r Toen in den nacht van 3l 'Decém-?|M ber vorig-jaar de beroemde Big Ben/ "Ite in Londen met twaalf zware slagen het laatste 'oorlogsjaar had ingeluid, "te/ sprakde B.B.C.-omioeper, die .op///te dat, uur dienst had, een eenvoudig - ./te woord. Hij eindigde met:/„we whote$31 left; will da our best to fullfUl". „Wh*'5 die over ziih, zullen: ons /best doen?:/|Si te voleinden.".'Voleinden het' .werk' te" V in dienst van den vrede, in dienst,/'.^ vande nieu we w erel d- tesj Hoe gemakkelijk schrijven wQ deze woorden neer, hoe gemakkelijk "leestte^l gij ze op. den Oudejaai^avond.^Maar"'#Sl hoe zwaar is /deze opgave 1 Hoe voe- '//'te len vooral de jongeren zich belast tete met dé povere resultaten ^an:/,déC«#i „cultuur.",:der voorgaande geslachten.. Demoralisatie en ontaarding" grepenStlif om. .zich iheen. De christenheiö:/'ls;tetp doorschikt tot in 't merg van haar1 gebeente. De demonische-: gcxlsdienst/itete^ van het Nazi-dom is nog itiet.'uit /dè'te^S wereld verdwenen. 1 Oudej aarsavondbezinning leert dat/ deze': niet wordt vweggebómbar-r/.^ deerd met! „oorlogsgeweld/zelfs//niet met een atoombom7 niet .wórdt'wegtef^ georganiseerd met reorganlsati es van/jteS kerk en maatschappij,.hoenoodig/en /.te belangrijk deze. ook mogen zünV Een/tete nieuwe gezindheid, is, daartoe noód/g? De. door Christus aangeraakten dur--te-? 1 ven; op dezen:. avond/van/w^rnópd vreugde de „verworden wereld" i de óntreddërdémenschheld' aanzien 1 'iü/ het'/ vertrouwen,dat'/',;de/:zachte^ krachten"-:,: het: zullen /winnen, op: 't,"/ f| end,/rfzelfverioo(hentog./'énte:dieriehde/te''te liefde:/Datsleerfc? ons/ opOudé jaars* Avond ::Ohs/geloofi/to«Hëï^i /die van deni tijd Js;/de t|jd %van~HenfJ||| met uw blijdschap, en verdriettete, ^Goai'ipigh^G^rC7e^dèrttniët|'0è^f Blijft roij alles hier bëgei, ^n. teter schouw vet dil nietig-Jftven ^|^m%u^g|yaderlah<L^ ;.ai émim 'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1