Kersttentoonstelling in Boymans krachtproef VRIJ, ONVERVEERD Zee- en riviergezichten Semarang bedreigd vele passagiers gestorven Vereenigde Volken bijeen Landwacht geen Duitsche krijgsdienst J Bosc nog in leven? iV-: HET PA RGDL RSDACriE EN ADM. EENDRACHTSWEG ROTTERDAM, TELEFOON 3M30 (3 LIJN1 ADVERTENT IE8 EN INLICHT!?,' GENDIENSTl SCHIEDAMS CHDS IN GEL No. 42, ROTTERDAM TET.ErOON No». 2783» 24155 34156 34SSJ ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CBKT'.^' PER KWARTAAL i.— LOóSE NUMMERS J Mfl A'C: 3artkiDr? AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM j T Giro 1133 ten nartic .van Amsterdanwche Bank Onafhankelijk Dagblad ZESDE JAARGANG No. 2 voor Rotterdam en Omstreken DONDERDAG 3 JANUARI 1946 Indonesische concentratie nabij de stad De „Oranje" rechtstreeks naar Nederland 1 Toen het m.s; „Oranje" met Indische gee vacu eerden, aan boord, te Port Said arriveerde, varen er reeds vele passagiers onderweg gestorven. Wij verne men, dat de passagiers een tele gram aan de Ncderlandsehe re geering zonden met het ver zoek het schip in verhand met den erastigen toestand van vele opvarenden direct naar een Nederlandsche haven te laten doorvaren. Een pers-mededeeling van Engelsche zijde berichtte Woerit vL, dat de Indonesiërs zich blijkbaar nabij Semarang verzamelen, mogelijkerwijze ter voorbereiding vóór een aanval binnen eenige dagen. Volgens de mededeeiing zijn de Indonesiërs bezig de vrouwen en kinderen in de dorpen ten Oosten van Semarang te evacu- eeren Terwijl Chlneesche burgers bevestigden, dat Indonesische versterkingen uit het Zuiden aankwamen, - verklaarden de Engelschen dat hun troepen vol vertrouwen waren dat zy.de si tuatie meester zouden blijven. Middelerwijl werd een Britsch onderolfieier door een scherp schutter te Bandoeng gedood. Indonesiërs die den schijn van vriendelijke gezindheid ophiel den, deden plotseling een aan val op Britsch-Tndische troepen (Punjab) in de, nabijheid van de waterleiding-centrale te Buiten zorg. •,-/ A Te Batavia werden 98 perso nen, verdacht van terroristische activiteit; gearresteerd. Uit Buitenzorg komt het ver ontrustende. nieuws* dat de ex tremisten actiever zijn én van plan zijn-tusschenbeide te ko men bij de Britsche. troepen verplaatsingen ten westen van de "stad. Een detachement, dat de. brug bewaakt, waarover de pijp van de waterleiding naar Batavia voert, werd beschoten terwijl het hoofdkwartier van de brigadiers door verdekt op gestelde scherpschutters werd bestookt. .Mariniers in Batavia Op Oudejaarsavond en Nieuw jaarsdag is een bataljon van de Nederlandsche mariniers, die zich aan boord van de „Noor- dam" bevonden, aan wal ge gaan. Dit bataljon verricht nu diensten in de wijk Polonia te Batavia. Op order van den geallieerden commandant zullen de andere mariniers niet van boord gaan. De „Noordam" ver trekt weer spoedig uit Tandjong Priok. In het tijdvak van 4 tot en met 19 Januari a.s, dienen ce bezitters van een bon kaart I 509 ;ch T 505 de daarop voorkomende bonnen 47 en 48 bu hun leverancier in te leveren, óp elk waar van zoo spoedig mogelijk één eenheid voorradige brandstof zal worden gele verd. De klantenbinding blijft gehandhaafd, zöodat hét niet is toegestaan van brandstof- nhandelaar te veranderen. i ingezien de voorraden bjj de brandstoffenhandelaars gering zijn, j»n bovendien nog niet iedereen op de bon nen 45 en 46 is bevoorraad, zal prompte .levering op de thans aangewezen bonnen 47 en 48 in het'algemeen .niet mogelijk zijn. Er is reeds eerder op ge wezen, dat aan verzoeken, om levering :van gewilde ioorten niet altijd gevolg zal 1..innen worden gegeven, om dat groQte hoéveelheden an- t ere soorten voor huisbrand doeleinden moeten worden ingezet, teneinde het in het vooruitzicht gestelde rant soen te kunnen verstrekken. Zelfs heeft het; Rijkskolenbu- reau zich genoodzaakt gezien, om hoeveelheden Amerikaan- sche kolen vopr huisbrand- doeleinden in ,^e deelen. Ten einde den verbruiker in staat te stellen, deze: vrij veel gruis bevattende kolén .op de meest, effectieve wijze te benutten, zullen binnenkort hiervoor stookadviezen I worden «^ge ven. I Sir John Anderson, gedurende de oorlogsregeertng van Churchill ml- 1 uister van financiën,., heeft verklaard, dat de oorlog Groot-Brittanlö negen lot tien milliard pond sterling heef}, gekost. A Te Bagdad tó officieel bekend ge maakt dat de ministerraad, van Irak besloten' heeft zionistische goederen uit Palestina te boycotten en de alt- voer van Irak naar Palestina te be perken. Volgende week Donderdag in Londen Bijde opening van de algetueene vergadering van de Vereenigde Vol ken op Donderdag 10 Januari in de centrale halt van "Westminster te Londen aal Attlee als eeret^ het AvoortL^voeren:. .Meu verwacht, dat hü een. dringend beroep zal doen om deze. wereldconferentie het instru- ment te maken, waardoor de oorlog voor altijd beëindigd zal zfjn. 'Br zijn speciale officieren aange wezen, om voor de veiligheid van de gedelegeerden en voor de algemeene ^vergadering zorg te dragen. De geloofsbrieven van gedelegeer den en bezoekers worden tweemaal 1 gecontroleerd: eèrst bij bet betreden van een der acht ingangen en de tweede keer als de gedelegeerden zich naar hyn plaatsen in de zaal begeven. Van de 51 landen, die vertegen woordigd zijn, zullen slechts twee vrouwelijke gedelegeerden aanwezig zijn, namelijk mevrouw Roosevelt en de Britsche minister van onderwijs, miss Ellen "Wilkinson. De eerste zitting zal ongeveer een A week duren en nadien zal de-ver gadering ia zes commissies uiteen vallen, Er rallen echter belang rijke politieke besprekingen in ple naire zitting gevoerd. worden, waaronder de atoomenergie met inbegrip van de vorming van een speciale commissie voor dat onder werp. Waarschijnlijk zal het debat over den veiligheidsraad zeer scherp worden! Het zal de aïgemeene vergadering zfjn, die tijdens deze eerste vergade ring zal besluiten, waar de nieuwe .wereldorganisatie zich,zal vestigen. VOOR DEN TWEEDEN KEER! Sowjet-Unie ter tónbns Op 10 Februari zuilen in de Sowjet-Unie verkiezingen ge houden worden. Er zullen. 656 letten -VQQr„den JtaajjjyanAf- gevaardlgden. (Eerstea'Kamér) en 631 leden, voor'den Raad dér Nationaliteiten (Tweede Kamer) gekozen worden. De llj&ten zJjn niet beperkt totcommunisti sche candidaten.Vakvereenl- gingsleden, die geen partijlid zijn, leden van coöperaties en leden van bepaaldeAarbeiders- groepen zijn ookAverkiesbaar. Het Roode Leger heelt bet recht een lid voor iedere honderddui zend man ln bepaalde'gebieden, met inbegrip van bezet Duitsch- land, te kiezen. Per SCO.OOOn in woners wordt voorts'een lid per kiesdistrict gekozen. Gemeld wordt, dat er maatregelen zijn genomen om de verkiezingen geheim te houden. Goederenruil mét Italië Er zullen spoedig, besprekin gen worden gehouden: over het sluiten van een Italiaanseh- Nederlandsche handelsovereen komst betreffende een goederen- ruil voor een totale waarde van 800,000 gulden of 88 IraiUioen lire. A Circus Hagenbeek herrezen Het Duitsche volk beeft bij wijze van Nieuwjaarsgeschenk goed nieuws gekregen.AHet cir cus Hagenbeek komt terug, Lo- renz Hagenbeek zal met. April een groote tournee door Diiitech- land ondernemen. 'Af*A' Ondanks de enormét: ver woestingen in het Duitsche'Rijk. heeft Hagenbeek een aantia ge dresseerde dieren van dea. on dergang weten te redden/tooals tijgers, olifanten, volbloed/Ara bische hengsten enz. Ditvfc} te danken aan een engagéinent, dat hij in 1944 in Zweden Kreeg G.hajKii heeft tijdens 'n vergadering van het Congres medegedeeld, dat hij gelooft, dat Soebhas Chandra Bose, de leider van de voormatge „voorloo- pige Indische regeering" onder Ja- pansche leiding, nog steeds ln lev«i-is Hess zat drie dagen in den Tower Budolf Hess heeft na zijn vlucht uit Duitschland naar Engeland in 1941 drie dagen opgesloten gezeten in Kings House in den Londenschen Tower. Dit werd Dinsdag bekend gemaakt bij de wederopensteliing van den Tower voor het publiek. Dit was voor de eerste maal sedert het uitbreken van den oorlog:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1