1 VRIJ, ONVERVEERD Goede wi! en Wat gebeurt er j pj C iDlP Nederland en de oorlogsbuit AsMler- hei nieuws Van Oyen vraagt ontslag NEDERLAND BOUWT bruggen Parool oude-iaarsavont puzzle De Ramblers swingen in traangas De wereld wil daden AT RKDACTTE KIV ADM. KENDRACHTSWEG ROTTERDAM, 'i'KLKFOON 25*» (3 LIJKEN) AÖONNKMENTSPRUS PER VTBEK 3! C*WY PER KWARTAAL J 4.— LOSS* NUMMEIIS J Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM •Giro M53 ten nanle ven Amstertfamsih* Bank HKT PARGDL ZESDE JAARGANG No. 4 ADVERTENTIES en INLICHTINGENDIENST: üClïieDAMSCHES^OEL No. 42, ROTTERDAM TELEFOON NOS. 27859 24136 31156 243» ADVERTENTIES UITSLUITEND TELE*. 34165 INLICHTINGENDIENST UITSL. TELEF. 24156 -AüQtiafharkeli|k Dagblad vooc Rotterdam en Omstreken ZATERDAG 5 JANUARI 1945 DE ENGELSCHEN IN INDONESIË Geweld gevolg van zwakte Een rriend, wienx huis tc bandoens- tijdens de jonaste nitspaitmffcn door dc Indonesische „jeugd" tverd verbraud, schrijft mij 0.6! ..Van Britsche hulp was toen geen sprake. Alles gebeurde op 750 m/af&t&nd van een hoofdkwartier en 2Ó0 in. van een sterken Gurliha-pod. Toen wU aan hrt hoofdkwartier waren.... klopte een- piepjong: luiUnantje de menschen minzaam op den schouder: ..don 't worry, you are safe In British hands" (maak je geen zorgen, je beni veilig in Britsche handen). Ik heb een bord gemaakt, waarop deze uitspraak geschreven staat, en dit op de pulnhoopen geplaatst." Mijn vriend is. zooals noodig is om mijn vriend te kunnen zijn, P«>- Angelsaksisch, pro-Britsch. En hij tcageert op de dingen met een ge' voel voor humor, dat stellig ook door de Britten op prijs zou -worden gesteld. Anders reageert de gemiddelde Nederlander hier en, naar ik vermoed, ook in Nederland. regeering heeft haar eigen moeilijk heden, thuis en buiten, en zij heeft slechts bet verlangen, deze erfenis van den wereldoorlog zoo enel* moe gelijk te likuideeren. Men was hierop niet voorbereid en de schuld daarvan schrift teen voor bet grootste deel den Neder landers in de schoenen. Terecht, want van Kederiandschen kantrerd aldoor verteld, dat de miLioccen Indonesiërs den terugkeer vair! de Nederlanders met vreugde zotter, begroeten. A-li' Maar de Engelsclien, die iri'de Intemeeringskampen op Java ^za ten, waren vrijwel de eenlgen,-öie, nadat ze gezien hadden wat ai in werkelijkheid gaande was, onndd- delliJk begrepen: dit is een ernstige situatie; de Nederlandsche regee ring moet direct met een duidelijke verklaring en zeer vérgaande con cessie kómen, en daarover móet zonder uitstel met de leiders 'fier nationalisten worden gepraat. Sn- gelsclie leiders van groote cultuur- ondernemingen, groote zakenlieden e.d. spraken deze verstandige taal reeds begin September. En dc Engclsche militaire ieWérs hadden, toen ze aan land gestept warén en zagen, dat hier een volksbeweging .en niet een rel - lólje aan de, orde was, instinct matig de juiste oplossing: Ronde Tafel Conferentie, met concrete Nederlandsche voorstellen. Bat dit niet gebeurde, is de oorzaak van. alle verdere ellende, Maar ditextremisme dwong/de Rngèlschen tot militaire en poli- tioneele maatregelen. En hier isteeh In gebreke blijven der Britten./te constateer en.. Men kan zulke maat regelen alleen nemen met voldoen de krachten. En die waren er niet en zijn er nog niet. Toen het duidelijk werd, dat de verdediging van de- veiligheid be paalde maatregelen van politioneels» aard noodig maakte, had men van Eagelschen kant voor de noodige menschen moeten aorgen. Omdat men ae niet had, moest men mili tair- optreden, oorlogsdaden be gaan, daar waar polltledadën noo dig waren.- Dat la dé-kem..van-het Soerabaja-incident,. Vfaaruit de andere incidenten en verschrikkin gen zijn. voortgekomen. En nog steeds is dit gebrek aan voldoende mankracht de oorzaak van verdere ellende. Concreet: wie genoeg menschen heeft, kan den kampong waaruit geschoten wordt, omsingelen, door zoeken en de schuldigen vinden en bestraffen. Wie het niet heeft, en toch moet en wil handelen, steekt de kampong in .brand of bombar deert hem, treft schuldigen mis schien en onschuld!gen zeker, wekt gegronde verbittering en haat, en schept een toestand waarbij de. af keer van de Britten'niet veel on derdoet voor den afkeer van de Nederlanders. Wie de schuld hiervoor draagt, weet ik niet. Zijn het de militairen? Zijn het dc hoogere Instanties, of de ministeries, die geen menschen willen geven, omdat de demobilisa tie niet vertraagd mag worden, daar anders het parlement onte vreden is? Britten waren niet voorbereid Nu is men in de kringen nier, ale overtuigd voorstander zijn van het koloniale systeem, altijd anti-En- gelsch geweest, den geheete» oorlog door. Op zichzelf was het natuurlijk al pljnUJk en vernederend, dat dc bezetting van Indonesië door vreem delingen moest gebeuren. Een ge bied. dat men noch verdedigen noch heroveren kan en dat door zeventig mlliioen niet-Nederlanders wordt bewoond, dwingt zelfs deze men schen cr.tisch na te denken over het be.erip .Nederlandsche souvereini- te:t". Dc plicht der Britten was vol gens hen geweest: hier onmiddellijk landen, de Jappen ontwapenen, de Soekarno-beweging neerslaan en de raddraaiers aan de Nederlandsche regeering overhandigen, ons uit de kampen halen en op onze vroegere plaatsen terugzetten, om dan vlie gensvlug te verdwijnen. We hadden hen dan natuurlijk hartelijk be dankt. onthaald en gevierd, en had den wjj dan onzen plicht niet ge daan? Want de oude toestanden, met Inbegrip var.' het geheele kolo niale systeem, dat zijn voor deze koloniaal-denkenden „onze rechten" De Britien 1 wbben dat niet ge daan.-Ze zijn gekomen (waarom z ij en niet de Amerikanen? vraagt de koloniale Nederlander), maar veel te-laat en met vee! te weinig men schen en maleriaa!. En in plaats van de wuionaiisten te verpletteren, zijn ze met die - lui gaan praten, heblxm daardoor den overmoed en liet extremisme in de hand gewerkt. En nu nog, nu ze het zelf met dat extremisme te kwaad hebben ge kregen, treden ze mèes?a! te slapen dan weer te streng op en ze ver- leenen ons geen afdoende bescher ming. Het is, zoo zegt de koloniale Nederlander, één groote blamage voor dc Engclschcn maar w ij zijn het Jdnd van de rekening? Ondubbelzinnig Als ik nu mijn eigen meening over dit alles mag geven, dan wil ik be- - ginnen met uit t«"spreken, dat'er geen sprake is van een dubblerln- nige Engelsche politiek hier. Er is niets andere aan de hand, dan dat hier-de normale Engelsche politiek wordt gevoerd, d.w.z. een behoor lijke politiek, die met veel blunders, vee! onhandigheden, weinig kermis van zaken en weinig vastheid van lijn xvordt doorgezet en dïe daarom niemand bevredigt en bij de mees ten den indruk van buitengewoon „geslepen" maakt. Het is de waarheid, als de Engel- schen zeggen, dat ze dit onaange name werkje niet gezocht hebben en dat niets liever willen, don eoo gauw mogelijk het heele geval aan de liefhebbers over te laten. Het Is piogeltfk, dat eenimperialistische regeering als die van Churchill an- dere plannen 2ou hebben gekregen, als de gelegenheid zich voordeed, zooals thans hier, maar de La-bour- N ederla^|oc^ bouwma||jiaa' De. Nederiarillfe^f erinB heeft voor eÖ#^^V-van K5.965 doüar .^S .:aah bouwraaterialenSÊ^n?SKrt - Amerikaansche;5s.u^jf^ ya," den. Hieronder^evir^? «ztch meer clan 1.ÓOO#'?? ^er" draaden heflnep en 4.000.000 pond spliker5- De partij omvat':_J®^er 0 a- 22.550 handzaKeü?^^V" jes spijkers, 137.000-v3et,staal" draad afrasterfe.^,.^61^1" groote hoeveelheid1/ vjJ; Ier. enz. Al dit (ma^naa! zal worden gebruikt*001, de. her stelwerkzaamheden v den wederopbouw m/Nederland Wórden onze belangen in Duiischland wel voldoende behartigd? Nieuwe Franschê huishouding De historie van Frankrijk bewijst soowel de verdiensten als dc gebrek kigheid der marxistische geschiedenis beschouwing. Hoe kon dit land. dat ten tijde van Voltaire nog zijn over buur Engeland overtrof in rijkdom, bevolking..cultuur en techniek In. de positie geraken; die ons nu al zoo lang bekend 1st Door het eenvoudige feit dat een ton erts vele tonnest ko len vergt. Want daarom iS\het voor- deeliger erts na kolen te transportee ren, dan kolen na erts en aangezien Engeland veel kolen had kon het de bakermat worden van de moderne in dustrie. Het betrekkelijk kolen-arme Frankrijk kon zijn bloeiende manu- factuur slechts langzaam omzetten Lu ffoederen-kapitallsme. Inmiddels brak frankrijks heroïsche periode oan: de politiek overheerschte de economie en zij doet het nog: het Franschc prestige, erfenis van zijn briljante historie, remt vandaag nog een grondige economische saneering. Frftstïge verleidde de Franschen hun te noage koersen aan te nemen voor den franc, prestige behecrschte dc bevolking, öie voor het leger, twee maal zooveel geid uittrekt als voor het herstel van Frankrljks vernielde vrrkccrs- en bouwwerken. Een. Infla tie wordl door devaluatie alleen zeker niet opgehouden. Prijs-contrftle ver onderstelt eontrdlé op de loonen, maar de laagste (en talrijkste) categorieën, van werknemers staan natuurlijk al een stuk beneden, het "beslaande mi nimum. De ecnige oplossing i3 ook hier, dat de productie wordt opge- voerd. want de Infiaite ontstaat uit eindelijk uit de nationale armoede, d.w.z, uit het goederen-tekort. Op de kolenmijnen na, een eervolle uitzondering. Is de productie ver ten achler bij 1558. Ondervoeding, slijtage, vernteling en desorganisatie ztjn er oorzaken van. Maar de voornaamste oorzaak zit dieper. Frankrijk kan nfm- mor hopen een werkelijk stevige in ternationale positie te verwerven, in dien het :»lct modern leert werken, hard. efficiënt en technisch up to dn te. Op export van schilderijen.' bcl- letrle en mode-nrtiketer. bouwt rr.cn geen wereldpolitieke positie. Dat heeft men In KrankrUk begrepen. Er Is een plan-commissie benoemd onder leiding van Jean Monnct. man van groote er varing op het gebied van Internatio nale economische samenwerking. De economische krachten van Frankrijk zullen In knort worden gebracht, be nevens een overzicht van den tcch- nJschen ach ierstand cn op g:o«d daar van zal een project gemaakt worden voor ieehnischen opbouw, materieel en intelleclueel. Kot plan kan uitkomst brengen, mits de Frnnschcn Inzien, dat een plan alleen r.let genoeg is." zy moeten ook lee.-en hun ideeën aan te passen aan de economische reoll'elten en noodzakelijkheden. Niet alleen de be- gnooting, het gohecle politieke leven moet In dienst gesteld werden van den economisch en opbouw. Gebeurt dit. dan Is er voor Frankrijk nog veel te wjnncn. Amerika kan de •.gereedschappen leveren en Engeland een regeling maken, waarbij dc plan- i nen der beide landen op elkander afgestemd worden. Dat zou dan een hoogere vorm zijn van wederzgcteche ,Funstl2lhg; een hooge;e vorm -Nr1 een begin maakt met Intcr- natloaale coördinatie. Groote spanniné onder de monarchisten ï)e Spaansche ministerraad gisteren onder voorzitterschap van generaal Franc?/ in spoedzitting bijeen geweest. .Men nëemt aan, dat;, in dezcj zitting besloten werd, dat Franco spoedig een reis zal on dernemen met onbekende bcstem- rnlng., In ^^monarchistische kringen Spanje heerscht groote spanning, ln^ verband met de jongste ontwlk- keling, watde mogeüjlcheiö van den terugkeer van een Spaanschen koning betreft. De gebeurtenis van den' dag was gisteren de onver- wacfite verklaring varteen gene raal tijdens een "zitting van het hoo'ge militaire gerechtshof, die bi het publiek de meeding-'uitte, dat Don Juan op 8 Januari: a.s, zich in Portugal zou ge vinden en bin nen zes maanden in-Madrld. Poli tici in Spaansche tnoóarchistische kringen trachten het'optlmisme in deze kringen te temperen door er op te wijzen, dat :itèt aanbod in zake een ontmoetLngi tussch en Don Juan en Franco aan-de Spaaasch- Portugeesche greni|wellicht niet meer beteekent dan:eea;alleidlngs- raanoeuvre van Franco, Pas op voor gameid Nu zegt men van Nederlandachen kant: waarom neemt men ctuse troepen dan niet? Terecht neemt men ze niet Want niet alleen rou dit tot nog heel andere vormen van extremisme lelden dan wa tot dusver gezien hebben, het zou tot een werfcelïjken volksoorlog tegen de Nederlanders en hun bongenoo- ten uitgroeien, en alle overleg voor goed onmogelijk maken. Hierop heeft Sjahrir on!ang3 gewezen. Men heeft dit een „dreigement" ge-: noemd, terwijl het niets anders Is dan een waarschuwing, dat men de kana op overeenstemming niet moet vernietigen door het Inzetten van geweld. En als de Engelsehen werkelijk willen, dat er gepraat wordt en dat willen ze dan kunnen ze niet volstaan met de Nederlandsche troepen buiten Java te houden^ dan moeten ze ook er voor; zorgen, dat zé dan zélf troepen genoeg hebben om de actie tegen bet extremisme; te voeren op een andere wijze dan ze het van Soerabaja tot Bekad gedaan hebben. - -'p Zorgen ze daar niet voor, dan zullen ze weldra zoo gebaat zjjn, hier op Java, dat ze hun rol als bemiddelaars niet meer kunnen spelen. J. DE KABT. De gemiddelde prcductie per werkdag van de LimburgEche müncn is gestegen van 14.316 toe In Juni:tot 24.431 In, November 1945. De Belgische minister van Oor log. Lcon Muhdeleer heeft verklaart, dat iwpe-dcrde.van de Belgische troe pen, die een,sector van Dultschhma zullen bezetten, reeds op den Oosie- lijkcn oever van den Rijn gestation-" neerd zijn. Keuter meldt ^Melbour ne dat generaötmajoor L. H. van Oyen |(Snderbevel hebber strijdkrachten oost) in NedërlandscIi-IhdJê liéeft meegedeeld, dat hjj njn ont slag heeft ingïdienfl. Hij verklaarde het nlet;|êens te ïfjn met de politieklVan de Nederlandsche l^rejeering, maar wel met dit Van gene raal sir Philip Cidtóson^ den geallfeerden opt^velheb- b«r op Java, Napen Vort bezoek aan BatoU;»! ge- neraal-majoor pj^. Oyen, naar men verwadi^rich in Melbourne TeatigiiM mM Beloften aan B.S'ers niet gehouden Het- kamerlid Goedhart heeft den minister van bultenland- sche zaken de volgende vragen Voorgelegd: H ls de minister bereid mede te deelen, hoe het komt, dafc de Nederlandsche missie, die ons land; zal vertegenwoordigen bij de geallieerde autoriteiten te Berlijn, (de z.g. missie-Door man), nog niet naaevhaar be stemming is vertrokken? 2.1s het den minister bekend, dat- ade. outillage van de phi- upsfabrieken te Boedapest, die naar.Eindhoven, werd ver scheept, bij Passau door Ainerï- kaansche autoriteiten in beslag werd genomen, omdat de bege leidende Nederlanders niet vol doende autorisatie hadden: van de Nederlandsche regëeringw. b) Te Essling en biji: Stuttgart door een geallieerde Icommissié" de inventaris van een instru mentenfabriek werd :pverkocht doch dat de Nederlandsche ver tegenwoordiger bij deze com missie onvoldoende vjblmaehten had.om mede te. onderhandelen? c) De geallieerde autoriteiten verschillende Duitsche indus trieën aan Nederland te koop hebben aangeboden, maar dat vrijwel nergens transacties tot stand kwamen, aangezien de Nederlandsche inriustrieelen door de regeering niet in de ge legenheid werden gesteld deze industrieën te gaan bezichtigen? 3. Is de minister -niet van meening, dat- de Nederlandsche belangen door de vertraging van het vertrek van de missie-Door man ernstig worden; geschaad en is hij bereid te bevorderen, dat alle maatregelen;- genomen worden om Nederland bij de verdeeling van den Iiï Duitsch- land gfemaakten oorlogsbuit in de gunstigst mogelijke positie te brengen? Teleurgestelde B.$.'ers Dé heer Heertjes vraagt den minister van' oorlog ó.in; of ,het den minister bekend j isdat in vele geva-ilen aan B.S,-léden ge- dage beloften, betreffende o.a. plaatsing bij bepaaldej onderdee- lén, toekenning van bepaalde rangen enz. niet zijn liagekomen, ten gevolge waarvan liet enthou siasme en vertrouwen] van een groot aantal goedwillende, flinke mannendie^blij k..he>iben_ gege: ven veel voor hun land over te hébben, ernstig is ondergraven, waardoor velen zich of gedesillu- slonneetd in een burgerbetrek- krng hebben teruggetrokken; of met veel minder elan en geest kracht hun dienst verrichten. Indien mocht komen vast te staan, dat er. fouten gemaakt zijn, is de minister dan bereid te bevorderen, dat deze, voor zoo ver dit nog mogelijk is, ten spoe digste worden hersteld, en Is de minister dan bovendien be reid een onderzoek te doen in? stellen naar de. oorzaken van. de gemaakte fouten, ten einde te kunnen nagaan, of hier sprake is van incidenteele fouten, dan wel of de fouten veroorzaakt zijn door het volgen van een be paalde gedragslijn?. De héér Schaapman richtte aan den; minister van verkeer en energie o.a. de vraag, of de mi nister niet van oordeel is, dat de spoorwegverbinding met het zui den des lands', dringend verbete-' ring behoeft. Wie financierde de N.S.B, Het kamerlid de lieer Donker heeft den minister van Justitie gevraagd of de verklaring van Mussert. dat het geld, waarmede de N.S.B. propaganda kon ma ken,, niet uit Duïtschland maar uitlndië kwam, met de feiten in overeenstemming is, en wie, in dien dit inderdaad 't geval is, de geldschieters zyn geweest. De heer Donker vraagt of dé minis ter bereid is een diepgaand on derzoek naar .déwaarheid van meergenoemdebewering in te stellen. Aankomst na de .pScnsorö" te IJ-muidcn inet de eertste 3300 1$ït-rieerenden een boord. Ijsgang bretgt moeilijkheden Nieuwe D.Stsche bruggeaf Onze oudejaarsavond-puzzlé' 3lcel£ zelfs voor sommige ge-? routineerde puzzelaars te pro-' Uematlsch, Zuinigheid, (in dit' .eval popfersehanrschtc) heoftó. Ie wijsheid, bedrogen. .-i'C' Ten einde onze vaste oplos sers tevreden te stellen, hebben vrij een aantal afdruïcken laten maken van onze groote puzzle,:: die. binnen enkele dagen bjj.'-' onze bezorgers te verkrijgen zullen zijn,..fe; De dafum van inzenfilni;; \vordt met een weck vcJ lengdïi' dus 22 Jan. inzenders, die het»? al met*de (te) klein gedrukte^ puzzle geprobeerd haddenp k u n nen opnieuw, inzenden® Op dc. enveloppe „puzzle". men een gevaar in deu winter bij ev. ijsgang, welk gevaar ook aan de schipbruggen zit. De Brailey-brug- gen cn de in dienst genomen schip- brogsen z*Jlien bij ijsgang_ uit den .\ls wraakneming tét dc spoot- dienst werden genomen Waterstaat wegfilaklng. aldus wédt door 'iE e» Spoorwegen, ieder op eigeu ter directie der Ned. Spdéwegen aan- reftt en vaak, waar noodig. in een genomen, hebben clemoffcn. toen drachtige samenwerking, hebben zy »ls bruggenvern|ri^s optraden, sommige Brailey-bruggen reeds .door de spoorbruggen fföbdlger vcr~ semi-permanente bruggen laten ïiield dan de verlS.rSbruggen. vervangen, terwijl zij hier en daar Zoo zen om eeh:Cnfeel voor- Ijsbrekérs hebben gebouwd. Om een beeld te noemen Verscheidene goeden afvoer van het dnjnjs -e pijlers der spoorbmgjen radicaal waarborgen rijn voorts de oprus- kapotgeraaakt, wat de andere mingswerkzaamheden bij al ae ver- brueren niet is gertain, nlelde bruggen het begin van 4. den wederopbouw in ieder geval Ons land telt 21 /soorbrugge» reeds in een vergevorderd sfockum. over groote rivieren; jm deze 21 n,,l,whers lieten, drie zijn er 18 vernield of:»x>danIg be- uuitscners ïieitn schadigö, dat zij onbé^dbaar rijn. oriigge» achter. Van de kltóne bruggen^ io procent. onaardig is te vermelden, dat aan de vernielzucht tetibffer geval- dr|e jdeuwe en prima Duitsche femi. van de yaste bruöen over ri- Muggen door do moffen in ons i>uid Vieren, en bemngryke ;.ianalen zyn liun overhaast vertrek achterge- ^erieens 18. stuks „o^ntsoeulyk jaten zijn. zoodafe die. nn onschat- hkpotgemaaki. Vei-aer .^uiien. u-jj u bare diensten bewijzen. niet met ococlcijferm^eriaai ver- De aanwezigheid van een onbe- moeien, het bovenstaawe geelt al tend aantal landmijnen bij ver een duidelijk beeid t|i den zeer scjiejdeno bruggen heeft direct na behoorlijken omvang verwoes- bevrijding de opruiniings- en tingen van onze spoorb^ggen. herstelwerkzaamheden vrij langen Veel eealCeprdc Iiulii rijd vertraagd. Zooals de zaken zich 1 -% thans laten aanzien, zullen de mees- 1'De geallieerden, en ii;het bijzon- te Lrugeen to dit Jaar weer in ge- der de. Eagelschen, hebtjn veel hulp brUjk worden genomen. Onze krant eh steun bij den opboijv verleend. Tan 3 Januari licht u daarover vol- nlet ulfsluiteni. maar--li-ei voorna- i^ic in. - meiijk indien de Engo!s<he belangen yaak heeft men aan de Spoor- verlof gangers- en be?0orraci:ngs- we2cn de vraag gesteld, waarom zij treinen voor het bezetfogsleger m in oorlogstijd bruggen hebben ge- Dultschland) een spoeqge herstel- bomvd. Het 1 antwoord, dat ir. A. H., llng wenschelüh maaktéi. De aige- Foest, de chef van de afd. brugaen- heeie herstelling der bcipgen wordt youw Van Weg en Werken der Ned. vertraagd door het gebrek aan spoorwegen, daarop gaf. was, dat brus»geubouwinaterIaaI, bat, naar op het daarvoor benoodigde ijzer derpersconferentie, welke gehouden 50ms vele duizenden tonnen.—- weid ter gelegenheid van de ope-niefc .voor. oorlogstuig benut nirijr der. Moerdü'kbrug,;werd mede- worden, terwijl: achter den bouw gedeeid voornamelijk ïüit Amsrika dier bruggen nimmer spoed werd moest komen. D«, herstellingen wor- gezet, zoódat zö bijde bewyding deu tot noK toe/meestal uitgevoerd nog niet voor. gebruik;Reréed wanen, met het materiaal, datlde bescha- Nederland bouwt- brnggen. -sVele diede bruekeu'ihebben opgeleverd." -ziin: reeds/'gereed gekomen, .;somnji'e aantal brüggenJ-uw«:: m*a eA aat,».;wet. ne*>vpomaM«is«^,. beschikking gesteld^o.a de Nederlandsche activa in V. vrij Voor ongeüeer J milliard dollar De „Juurnal of Commerce" meldt, dat rond medio Januari ongeveer 1 milliard dollar aan Nederlandsche activa In de V. S. vrijgegeven zullen worden. Dit zal de Nederlandsche re geering de middelen verschaf fen, welke waarschijnlijk vol doende zullen zijn ter voorzie- ilittg In. alle behoeften voor en kele maanden, doch aangezien liet grootste gedeelte der mid - delen eigendom is van Neder landsche onderdanen, zal in 1946 een groote leening noodig zijn, indien de voorgenomen aankoopen ten uitvoer zullen worden yrtraeht_ Nederland heeft gebrek aan dollars In do Times van Donderdag werd gemeld dat de Nederland sche autoriteiten een discrimi natie tegenover de Amerikaan- sche handelsbelangen zouden toepassen, hetgeen reeds hefc verlies van een millioen dollar in handelsmogelijkheden tot gevolg had. - In verband methet. boven staande verneemt het A.N.P., dat Nederland momenteel in derdaad niet, meer.over dollars voor aankoop in Amerika kan beschikken. Nog vrij aanzienlij ke Nederlandsche bezittingen zijn in Amerika geblokkeerd. Over de deblokkeering riaarvan wordt thans onderhandeld, maar de daardoor, vrijkomende bedragen zijn reeds voor het grootste gedeelte ingedeeld voor de urgentste aankoopen. In dit licht bezien is het begrijpe lijk, dat, hoezeer Nederland ook op handel met Amerika prijs stelt-, deze vooralsnog van be trekkelijk geringen oinvang'kan zijn. Moskou doet niet mee De Sovjet-Unie heeft besloten de overeenkomst van Bretton Woods niet te ratificeeren en ook geen deel te neme», aan het internationale monetaire fonds. Aan de geallieerde we reld heeft dit geen verbazing _;ewekt. Volgens de te Bretton Woods genomen besluiten zul len alle leden van de nieuwe monetaire organisatie immers verplicht zijn economische in lichtingen te verstrekken voor de goede werking van het in ternationale monetaire fonds. De Daily Herald schrijft:. „Dit laatste is voor de Sovjet-Unie niet mogelijk, daar alles in de Sovjet-Unie geheim wordt ge houden". Joego Slavië klaagt Horthy aan Men verwacht, dat Joegoslavië den voormallgen Hongaarschen regent Horty, die te Neuren berg in vrijlieid is gesteld,zul len aanklagen voor oorlogsmis daden door Hongaren in Joego slavië begaan, waarvoor Horty verantwoordelijk wordt geacht. Canadecsche officieren in arrest - Politie loopt huilend rond Het eerste optreden van de Ram blers in liet Amsterdamsche Con certgebouw ging gisteravond ge paard: met een hevig tumult. Met de herziene uitspraak van den Eereraad voor de Kleinkunst, vol gens welke het dansorkest, dat o.a. voor Frontzorg optrad, van-1 Jan. 1946 af weer in het publiek mag spelen, bleek een groot aantal be zoekers het niet eens te zijn. Zij staken hun gevoelens niet onder stoelen of bonken, schreeuwden, floten en wierpen traangesbommen. Voor den aanvang hadden eenige honderden demonstranten zich voor den ingang- opgesteld eri op luide wijze uitten zij hun misnoegen over de Ramblers en over het (grootendeels) jeugdige publiek, dat het concertgebouw binnenging. De politie behandelde een en ander rustig en afwachtend. Voor de handhaving van de: orde had men behalve agenten en rechercheurs, merkwaardigerwijs'een aantal leden Dr. v. Mook op de brug Zoowel de aanvankelijke over-, winningen van Japan, als de langdurige strijd van China hebben onder de Aziatische vol keren een vrijheidszucht wak ker geroepen, die in veel bree- .dere lagen bewust ïs geworden dan tevoren. Aan den. anderen kant is b« de geallieerden en vooral bü Angel-Saksen, maar ook in vele andere Tanden, het onze inbegrepen, een tegenzin ontstaan tegen dé vroegere ko loniale verhouding.' Óveral, zoo vervolgde dr. Van Mook gisteravond in zyn praatje Op de brug, wekt het streven naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid sympathieën de tegen ons .gerichte stakingen, hoe onredelijk ook op zichzelf, zijn uitingen van; een interna tionalen geest, die de geweld dadige onderwerping van' het eene volk aan het andere niet meer. verdraagt. Maar nu voor al op Java een conflict tusschen ons en de Indonesiërs naar bui ten treedt, vraagt men niet naar- de verdiensten uit het verleden, men verlangt naar daden en oplossing, die vooral niet te lang pp zich moeten la ten wachten. Een strijd van vólk tegen volk, na al hetgeen is gebeurd, kan. nimmer tot een herbouw van hefc koninkrijk op vasten grondslag leiden. Ook de "wereld zal zulk een strijd niet verdragen.. Indien het ver trouwen tusschen Sjahrir en de zijnen en de Nederlanders kan worden hersteld, dan is in derdaad een begin gemaakt met den nieuwen opbouw en zullen de krachten der duisternis ge zamenlijk kunnen wordente ruggedrongen en -verjaagd. De te Londen verkregen overeen stemming berust op dit inzicht, waarin de Britsche en Neder landsche regeeringen van ge? lïjke opvatting zijn. Na gebruik retour De Nederlandsche autoritei ten hebben den SS-brigade- conimandant Eberhard Schoen- garth de man, dié bevel gaf tot het doorsteken van de dij' ken in Nederland aan de Britten uitgeleverd, opdat hij eind Januari te Burgsteïnfurt in Duitschland zal kunnen te rechtstaan wegens moord op een onbekenden geallieerden piloot. Van Nederlandsche zijde is verzocht Schoengarth na deze berechting te retoumeeren, zoodat hij in Nederland voor andere oorlogsmisdaden be recht zal kunnen worden. van dc militaire politie der geza^s- troepen laten aanrukken, die blijk baar onder aanvoering stonden van twee met stenguns uitgeruste jon gelui. In de zaal, die goed tezet docli niet geheel ui'.verkocht was, bleken zich vele demonstranten op te houden. Het demonstratief harte lijk applaus, waarmee de band bij opkomst door de getrouwen werd begroet, was al dadelijk vermengd met een frenetiek gefluit. Men kan zeggen dat er in de eerste drie kwartier een vrijwel onafgebroken wanorde heerschte. Terwijl de band. uiteraard verre vp.r. geïnspireerd, het programma afdrcundc. werd er voortdurend gefloten, geschreeuwd en onderling gevochten. De recher che verwijderde herhaaldelijk de monstranten uit de zaal. Groote verwarring Toen omstreeks haif 9 de eerste traant? asbommen werden gegoo.d. Steeg de verwarring ten top. Mca za? swing-enthousiasten met be traande gezichten naar andere dce len van de zaal vluchten, in de hoop. dat het daar draaglijker zou zijn. Cok de politie l'.pp hullend rond. Op het podium werd het venijnige spui eveneens geworpen. Tcrwyl de Ramblers het program ma met den mo»d der wanhoop voortzetten en ir.et tranende oogen voor den microfoon stonden tc zin gen. zag men op den achtergrond, toe de verspreiders van de nood lottige dampen metpersonen.die het oneens waren met deze lucht, to handgemeen' werden gewikkeld. Na 9 uur. werd het wat rustiger, rr.nuT toen een van de bandleden het liedje „O wat Is ze muzikaal" aanhief, barstte het tumult weer los. Nog voor half tien werd haas tig met ..Tiger Rag" besloten. De:, supporters hadden hefc applaudisse ren al zoo'n beetje opgegeven en drongen .ontevreden., n&ar;.da. „uiSri gangen. Onder gejouw van de de monstranten verlieten de Ramblers het podium. Aflevering vel vertraagd Aangazien de bevoorrading der detaillisten met vet eenige vertraging ondervindt, zal de 100 gram vet, welke op bon 548 verkrijgbaar is gesteld, eerst in de week van 13 t/m 19 Januari kunnen worden afgeleverd General G. G. Simonds, be-, velhebber van liet Canadeesche leger in Nederland, heeft mede gedeeld, dat inlichtingen zijn verkregen, die er op wijzen, dat zich in de gang van zaken van de „Canadian Army Amenities Control" organisatie in Neder land onregelmatigheden heb ben voorgedaan. Op grond van tot dusverre verkregen bewijsmateriaal/-'zijn eert: colonel-en- twee captains onder/ '^streng '//arrest gesteld. Dezë^drie'officiëren/vrordenjbè^' schuldigdlsCvan'^dnreirirtmawge r--.pz-—--v—r-v „.v cheninc vari:/'drie^'autorno-1 steppens^worden^ondesmomen w - GROENTE ZONDER BON? Te Utrecht hield de detail handel Aardappelen Groenten en Fruit afd. Groot-Utrecht een druk bezochte algemcene ver gadering. Hoofdzakelijk -was/de ze bijeenkomstbelegd ïsom^te komen ..tot denvrijen; handel; Algemeen,-wasihen -.ivan'-'j nieé?: ning, A d at binnenkorty old o eik? devoorraden aanwerigjV.ziiUem Muziekprijs Amsterdam 'J\ De prijs van f 1000, diedoor de gemeente Arasterdam ïs .uitgeloofd: voor een gedurende den maakteinstrumentaIe;:-'.< compositie, is op .worstel beoordeeltogscomraJssie,ï/:; uit. Willem, PUper,: drt TL: net Kempemiteh^"* hum.toegekendif - muziekredacteur;; Niëuioc aanklacht ingediend Bij den Eereraad voor de Klein- V kunst is een nieuwe aanklacht in- gediend tegen leden van „The Ramblers", die verband houdt met hun gedragingen tijdens de bezet- tlng. Desgevraagd deelde één der der leden van den Eereraad ons mede, dat deze aanklacht, die be trekking heeft op feiten, welke het college blijkbaar niet bekend wa- ren, lelden zal tot heropening van hefc onderzoek in zake „The Ram- blers". Indien de aanklacht juist blijkt, zal de uitspraak over dit or kest wederom worden herzien. Wijziging treinenloop- Op 7 Januari treedt een i nieuwe dienstregeling van de Ned. Spoorwegen in werking. Het vouwblad zal Dinsdag of Woensdag voor hefc publiek ver krijgbaar zijn. De nieuwe dienstregeling zal op de sta tions worden aangeplakt. Meer dan 300.000 radio- vergunningen Tot en met 31 December zijn bij hefchoofdbeestuar der F.T.T. ate 's Gravenhage reeds meer dan 300.000 radio-luistervergun ningen geregistreerd. Dit getal beoordeelt men ais niet geheel ongunstig. Vooral de laatste dagen vóór de sluiting van den termijn,' waarbinnen het publiek een. luistervergunning kon .aanvra gen, was de stroom van derge lijke bewijzen die de af deeling Radio van het hoofdbestuur der -i P.T.T. te verwerken kreeg,' enorm. v.,' Den tweeden januari zijn de Rijkscorttroleurs reeds op pad gegaan om eventueele ontduï- kïngen op te sporen en de over treders te verbaliseeren. Thans is men nog bezig, de ontvangen gegevens te .verza melen en men. hoopt o.a. hier-v" uit het aantal radiotoestellen,/: dat tijdens den oorlog werd.; vernield of gestolen door de Duitschers, bij benadering te kunnen vaststellen; De afdeeling Radio der P.T.T. alhier was nog niet tn staat ons mede te dee- r: len hoeveel vergunningen op/A het postkantoor en zijn bijkan?1' toren in onze stad: zijn uitge-.:/ reikt. 1 eent.Vanbet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1