Eerbied en bewondering voor uw geestkracht De haven van Rotterdam en de repatrieering Ut Si VRIJ. ONVERVEERD 'T Moord in Cairo Djokjakarta wordt residentie Athi&c het nieuws Bomaanslag in Haarlem Scheeve voorstellingen in het buitenland Onjuiste con currentie Bij de opening van de Beurs Ramblers op de vlucht maas i«sg illilili HET PARGDL REDACTIE EN. ADM, EENDRACHTBWEG ROTTERDAM, TELEFOON 254» (I LIJNEN) ABONNEMENTSPRIJS PER WUK M GCNT PER KWARTAAL '4— LOSSE NUMMERS J 0,18 Bankier: AUSTerd. bank te ROTTERDAM Giro 1153 ten nama vao Anusterdameche Baak ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST:.: SCHIEDAMSCHSSTNCEL No. O.: ROTTERDAM TELEFOON NOS. 2783S 21155 24156 243»» ADVERTENTIES UITSLUITEND TELEK J41S6 INLICHTINGENDIENST U1TSL. TELEF. 2«!M -.r-'C-v K- ZESDE JAARGANG No. 5 Onafhankelijk Dagblad voor Rotterdam en Omstreken MAANDAG 7 JANUARI '1946 De Koningin tot de repatneerenden: tANDGENOOTEN, die zijt teruggekeerd uit ilehel van con centratiekamp, gevangenis, werk- of gevangenkamp, of een of meer van deze beproevingen hier te lande hebt ondergaan, en gö. die thans uit Indië isijt aangekomen, tot u allen, zoo ving de Koningin gisteravond haarjradiorede tot de gerepatrieerden uit Ned. Indië en tot de uit'gevangenkampen teruggekeerden aan,, wil Ik heden een persoonlijk woord* rich- teni 'I',.; -'"•"'■s'- V Herstel en rust toe- gewenscht Hartelijk welkom heet Ik u, landgenouten, die de verre reis naar hier hebt volbracht. Gij «sljb voor ons in Nederland de verpersoonlijking van hetgeen geleden is drie en een half jaar onder den hiel van den meedoo- gculoozen Aziutischcn overwel diger en van de daarop gevolg de geestelijke en lichamelijke martelingen na den val van Japan. Met open armen ont vangt u het veilige, gastvrije Nederland, dat u zeker alles zal geven, wat het te geven heeft. Wij allen hier wenschen u toe rust en spoedig herstel van krachten. Diepe ontsteltenis heeft zich van elkeen meester gemaakt bij *bcfc vernemen van de berichten over het gruweltf- ke, dat zoovelen, die zich trouw verbonden voelen aan ons rijk, is overkomen, waarbij ik niet zou willen vergeten, zij, die neergeveld werden om der wille van hun geloof. Vol eerbied en bewondering xijn wij voor uwe onoverwinlijke geestkracht, taaiheid en volhar ding in die tijden van vernede ring en smaad. Zij deden u de moeilijke omstandigheden waar onder de thuisreis moest worden volbracht, moedig aanvaarden. Dat vervult ons met vertrouwen, dat gij de toekomst met dezelf de geestkracht tegemoet zult gaan. Gij, vrouwen en mannen, zoo zeide de Koningin oan., gij die de verschrikkingen van concen tratiekamp en gevangenis hebt doorstaan of wel gij, die in het vaderland door deze hel zijt heengegaan, Ik weet hoe zwaar gij geleden hebt naar ziel en lichaam cn hoe langzaam uw geknakte gezondheid, uw uitge teerd gesteld zich weder oprich ten en hoe gij meestentijd nog steeds het beeld van al die ver schrikkingen in u omdraagt. Maar Ik weet ook, hoe gij bo venal. ~c3oor~de diepten van'uw geestelijk lijden heen, kunt op klimmen tot een punt, waarop gij u keert naar de toekomst om met nieuwen moed een nieuw leven, aan te durven. Ik begrijp uw teleurstelling en ontgoocheling waar alles niet zoo geioopen is, als gij u de toe komst had voorgesteld. Deze te leurstelling en ontgoocheling liggen zoozeer ih de natuur der dingen. Toch zie Ik ook in het lijden van ons geheeie volk, zij het op andere wijze dan gij, de verklaring voor de traagheid in het u zielkundig begrijpen en tegemoetkomen, zooals gij dit verwacht en gehoopt hadt. Bezielend voorbeeld. In een tijd, als waarin wij thans leven, kunnen wij uw be zielend voorbeeld en dekkracht die van u uitgaat als strijder en strijdster niet missen, willen wij een nieuw en beier vaderland bouwen, Wü heliben ieder van u noodig, onverschillig of gij weer tot werken in staat zijt of nog gekluisterd zijt aan een smarte lijk ziekbed. Wil ons ook nu voor gaan met de inspiratie, die u bezield heeft en de geestkracht, die gij aan den dag gelegd hebt tijdens de verschrikkelijke ja ren, die achter ons liggen; geeft 'u opnieuw op deze wijze voor ons allen, voor het vaderland. Met hart$fcn hoofd geheel ver vuld met dit levensdoel, zal op nieuw geluk uw leven binnen- stroömen en God geve u daarbij innerlijke rust en vrede. Gij kunt vertrouwen, dat ieder die op dit punt verant woordelijkheid draagt, zich van die verantwoordelijkheid bewust is en dat de resultaten van hun handelen, naarmate het herstel toeneemt, steeds duidelijker zul len worden. Leger en vloot. Nu Ik tot u spreek, gaan als vanzelf mijn gedachten ook met trotsche voldoening uit naar on- ze dappere strijders te land; in de lucht, ter zee en bij de koop vaardij, van wieveel g eestkracht en moed gevraagd wordt om de gevolgen, die de oorlog voor hen met zich heeft gesleept, voor 't verdere leven te dragen, die het zij gewond werden in'den strijd of wel als gevangenea.de daar mede gepaard gaande ellende hebben moeten verduren; hier behoef Ik slechts Thailand te noemen. Hun allen roep ik toè: wij hebben ook u noodig, vervult uwe roeping, bouwt allen mede, geestelijk en dok stoffelijk aan het nieuwe vaderland en aan het nieuwe rijk. .Ten besluite spreek Ik tot alle Nederlanders. Wij zijn aan onze driekleur, die ons in deze jaren zoo dierbaar is geworden, ver plicht te toonen. dat het ons diepe ernst is met onze dank baarheid tegenover al deze vrou wen en mannen, diehet beste gaven voor Nederland, voor ons rijk en voor ons. Het is onze eereplicht hen: niet teleur te stellen. De vroegere Wafdistische .mi nister van financiën Amin Os man Pasja werd in een der straten van de binnenstad van Caïro door geweerschoten ge dood. De dader werd gearresteerd. Het is de 20-jarige Hoessein Tuofik, zoon van den Egypti- schen onderminister van ver keer. Tuofik staat bekend als 'n. Engeland-hater. Monarch of dictator? be berichten, volgens welke generaal. Franco-, êildon Juan tot overeenstemming zouden zijn gekomen, worden in officieele Spaansche monarchistische zoo wei als republikeïnsche kringen te Londen als dubieus be schouwd. De berichten zijn in strijd met door don Juan afgelegde ver klaringen, volgens welke hij slechts op grond van den uit slag van een vrije volksstem ming. den troon zou bestijgen en voorts het aftreden van Franco een voorwaarde was. Accoord^ io China Te Tsjoenking werd officieel bekend gemaakt, dat de Kwo- min tang, (regeerïngspartfj) er de communisten tot overeen stemming zijn gekomen over de procedure tot het beëindigen van vijandelijkheden en het her stel van de verbindingen. Van Mook blijft tot Zaterdag Officieren van het K.N.I.L. ma ken gebruik van een nieuwe methode, om dwang op.de Ne- derlandsche regeering uit te oefe nen. Na Van Oyens ontslagaan vrage wenscht plotseling de chef staf. generaal HM; pensioen. Meerdere officieren zouden dit voorbeeld willen navolgen. Het besluit van Soekamo en Hatta, het republikeinsche hoofd kwartier in Djokjakarta te vesti gen, waar Sjaiifoedin wiens taaknu beperkt is tot minister van binnenlandsche veiligheid eveneens zijn hoofdkwartier heeft, wordt in Batavia druk besproken. Volgens een republikeinsch zegs man zijn zij daar in overeenstem ming met den wensch van het Indonesische volk, terwijl zij vol gens SJ&hrir vertrokken zijn, om- Ldai ^.Batavlft^'hun.^OinvoMoendfr. veiligheid verschafte. Waarnemers zien echter toch po litieke motieven als achtergrond van deze besluiten. Zij merken op, dat Soekamo sinds langen tijd niet meer voor het voetlicht. Is geweest. Toch is bfj zijn tocht door Mid den- Ja va gebleken, dat hi) nog steeds 'de populaire leider was. Een reden, dafc.Soekamo er de voorkeur aan zou kunnen gevèn zich op eenlgen afstand van Batavia te bevinden, is het bekende conflict tusschen hem en Sjahrir, die er voor bekend staat een afkeer te hebben van alle col laborateurs,. Een andere reden, waarom de republikeïnsche „regee ring" nu over twee steden verdeeld is, zou wel kunnen liggen In een groeiende mogelijkheid tijd te win nen. Men Is van meening, dat Sja- rifoedin zijn uiterste best zal doen, om de reorganisatie van de T.K.R. zooveel mogelijk te bespoedigen. Men verwacht, dat hij na korten tijd naar Batava zal terugkeeren met een volledig uitgewerkt plan voor de evacuatie van zoowel de ge ïnterneerden als de Japanners uit Midden-Java. De evacuatie, der tienduizenden geïnterneerden en Japanners is een politieke zaak van het grootste be lang voor de Indonesiërs. Ook de Britsche waanzinnigen Volgens de „Evening News" zullen de Hltlorvereerders in Engeland een dagblad uitgeven. Het blad zal „The Kingdom He rald" heeten. De inhoud van het blad zal voornamelijk van gods- dienstigen inhoud zijn,- geba seerd op de overtuiging van de liga dat Hitier de Messias was en gezonden was om de wereld te louteren van de zonde. Radio-co laborateun krijgen doodstraf De Brusselsche krijgsraad heeft gisteren vonnis geveld in zake „Radio Bruxelles". Acht personen werden, ter dood veroordeeld en een groot aantal gevangenisstraffen en boeten werd opgelegd. Siam een haltkolonie genooien een andere behandeling ver- wacht hadden. Men. moet overigens voorzichtig zijn met vergelijkingen. Wat beteeke- nen dictatuur en. liberaal In SiamT f*e* lor.d is nog oostersch-feodaa), het Dezer dagen Is net vredesverdrag is door «en historische gelukskans vrij fie'.eekend tusschen Engeland en Siam. cebteven van koloniale overheersehinc Het verdrag trok ncgol wat aandacht maar het la nog lang niet «nn een door het protest, dat Amerika tijden- óc onderhandelingen tegen de Engel sche politiek verhief. Siam, dat bestuurd werd door een militairen dictator, koos kort na den aanval op Tcarl Harbour, de zijde der Japanners. Het werd daarvoo- beloond met «enige provincies van Malakka en deelde voor de rest t:: de misère van Japans „zone van gemeenschappelijke welvaart". liet vredesverdrag nu ontneemt het land de gestolen provincies, tlluieert scha devergoedingen en dwingt Stam een enorme hoeveelheid rijst, zijn geheeie surplus, ter beschikking te stellen van de STLA.C. Zoo gezien lijkt het verdrag vrij mild, maar er zijn ook verzachtende omstandigheden. Siam was een satel liet von Japan, gelijk Roemenië var. Hitler-DulUchland. d.w.z. het sloot zich bij Japan aan om «en verovering, waartegen het toch geen weerstand kon bieden, te voorkomen. l>e libe rale leiders vloden naar het buiten- moderne effs ciente "ergeerlng Ooslersche corruptie, speculatie er uitbuiting beheerschen het beeld. On- getwijfeld, zijn de Slameezen voor de uitwassen van het koloniale systeem behoed en dat is op gunstige wijze merkbaar, maar merkbaar Is ook dat <5e Siameesche samenleving niet in staat is uit eigen kracht zijn dooden cirkelgang te verbreken. Hier nu had. het vredesverdrag progressie! kunnen ingrijpen. De Engelsche La- bour-regeering had het. den vorm kunnen geven van een vriendschaps verdrag, waarbij Siam technische 'nulp verschaft werd in administratieve en economische zaken, zonder dat de souverelnitelt van het land werd aangetast. Waarschijnlijk zou men dan op den duur meer rijst en hout uit Siam gekregen hebben dan thans in zoo drukkenden. vorm van Siam wordtverlangd. Tegen deze röst- leyerlag, dJe Inderdaad het economl- sene leven .van Siam dreigt te ont wrichten, kwam het protest van Britten en de Nederlanders zijn er in hooge mate bij geïnteresseerd. Ontslagactie van officieren. Nederlandsche militaire kringen te Batavia hebben bevestigd, dat luitenant-generaal Van Oyen aan H, M. de Koningin zijn ontslag heeft gevraagd, omdat hij het niet eens kan zijn met de politiek der Nederlandsche regeering. De tegen woordige chef-staf, generaal Uhl, heeft verzocht op pensioen te wor den gesteld en. binnen korten tijd kunnen nog meer ontslagaanvragen in hooge Ned.-Indische legerkringen Verwacht worden. Het lijkt het meest waarschijnlijk, dat kolonel Spoor Van Oyen zal opvolgen. Soekamo vraagt erkenning. Soekamo, president van dé Indo nesische „republiek", heeft tüdens een radiorede, welke hij in zijn nieuwe 'hoofdkwartier in Djokja karta heeft gehouden, opnieuw een beroep gedaan op de democratische mogendhedenvoor -de -.erkenning Trgn'-de-jrepufaliefcv-'.- 11 ONS BROOD minder iüit 'inds dc levrjjiling is de 7cwa- .eit Vöit ans hfooA^op een hoog peil gebracht. De met. den aan- Jcoop: belaste otganèn cijn "et, iii geslaagd, onze behoef te aan brood graan, die bijnajgcheei door. im port gedf.kï móet worden, voor geruitnen tijd te; verzekeren. Dit neemt niet weg; dal coowel in verbdnd wet de wereldmarlctposi- tie, als tér besparing op de voor aankoop noodigc deviesèn, euiniy Iteid dient te worden betracht. Daarom -bisslofê» de hoeda nigheid Vflu ons brood èenigssins te wijzigen doorverhooging van het uitmalingspcrcentage. Eet gevolg hiervan 'sal zijn, dat de kleur van het wittebrood eenigs- eins grijs zal worden. De voe dingswaarde blijft echter onver anderd. land. waar zll de zijde kozen van de Amerika. d»t zooals de verklaring geallieerden. zit hebben inderdaad luidt: „geïnteresseerd is In de econo- nuttlg werk gedaan en o.m. een soort mlsche ontwikkeling vim geheel Azjcv. ondcrgiiundsche beweging io Siam Nog altijd is er geen gecoördlnecr- georgarjiseer(j. Deze liberalen onder de AnRe.sakslsche pollilek, maar dat aanvoering van Seal Pramej regeerc» kan ook niet zoolang belden, ;ecn thans siam en men kan begrijpen, dat zij, evenals de rtaiiaanschc reget- rlng van ex-illegalen, van hun bond- natonsle belangenpolitlek voeren.1' Het wachten la een creatieve bulten-' •landsche politiek der overwlrinaars-A HIJ verklaarde, dat de 70 mülioen Indonesiërs een sterken staat zou den votmen, weike- economisch en politiek met de - democratieën zou samenwerken. De Indonesiërs had den reeds hun vrijheid verkregen en zouden deze ten koste van alles verdedigen. Dr. Van Mook naar Caïro. Br. Van Mook heeft meegedeeld, dat hö op zijn terugreis naar Indië eenïge dagen te Cairo zal blijven om zich op de hoogte.te stellen van de kleedingvoorzienïng der repatriee- renden. Omtrent het verzoek om ontslag var. generaal Van Oyen kon Van Mook geen nadere mededeelingen doen. Het vertrek van dr. Van Mook naar Nederlandsch- Indië is thans bepaald op Zaterdag- 12 Januari, Voor dien begeeft de It. gouv.-ge- neraal zich nog naar Lon den voorhet voeren van besprekingen met den Ne- derlandschen ambassadeur, jhr. mr. E. F. M.' 3. Michiels van Verduynen. Aankomst van de Oranje te Southampton Zaterdag is te Southampton aan gekomen het hospitaalschip „Oran je" met 1271 Nederlandsche geëva- cueerden uit Indië aan boord, waarvan de helft zieken. De medi sche verzorging is uitstekend. De helft van het personeel is Neder- landsch, de helft Engelsch. De pas sagiers, die te Batavia en Sema- rang aan boord zijn gegaan, zullen in twee groepen naar Nederland reizen. De eerste, groep vertrekt, tezamen met de tweede groep van de „Nieuw Amsterdam", aan boord van de Engelsche „Almanzora", De tweede groep vertrekt vermoedelijk over een dag of vier aan boord van het Engelsche hospitaalschip „Atlantis" Tijdens de res van In dië naar Engeland zijn TA zieken overleden, reden waarom de Ne derlandsche vlag van de „Oranje" by aankomst halfstok hing. Ambtenarerwien de haven Op uitnoodiging van de Stich ting Havenbelangen hebben alle ambtenaren van het Ministerie voor Scheepvaart uit Den Haag Zaterdag een bezoek gebracht aan. de haven van Rotterdam- Een goede gedachte, deze met papieren zoozeer vertrouwde mannen eens met de practijk van hun werk in aanraking te brengen. De minister zelf kon helaas niet aanwezig zijn doch wij herinneren ons, dat de heer De Booy zelf zeeman Is geweest. Na een rondvaart door de ha vens is het gezelschap door de Kamer van Koophandel ontvan gen, waar een maaltijd werd aangeboden en een film ver toond. Ir. N. Th. Kocmans en Mr, A. C. W. Beerman .hebben uitleg gegeven, „terwijl 'Mr. J. Oyevaar, Secretaris-Generaal, namens de ambtenaren een dankwoord sprak voor'het 'ge- notenej - - in de vroedvrouwenschool te* Heerlen is in betafgeloopen Jaar; een 'record-cijfer.;1 geboekt.).*.Er^ rijn,; HM' nieuwe babysjiter. .wêrelil. gekomen, waarbij 28 .tweelingen. De-'Amslerdamsch'e T*cderatie van Kleinhandelaren^^ n 'sjjaardappeleni groente, en frultJv«lg«rt:ibon Gr accepteeren; ;,daar*Vde", aflevering groente tegen de reedsin gele ve =bo n.;G0 L- n o gn Ie tl l s - beöindlgd,* De nationaliteit der Spanjestrijders Kwestie opgelost Tijdens de massale manifesta tie Zaterdagavond in de markt hallen te Amsterdam voor „Vrij Spanje" gehouden, heeft mr. Benno Stokvis medegedeeld, dat hij de kwestie der oud-Spanje- strijders op openhartige wijze met den minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, en den minister van-justitie, mr. H. Kolfschoten, heeft besproken. Als gevolg daarvan zullen de oud-Spanjestrijders, die hun. Ne derlandsche nationaliteit had den verloren, deze binnen af- zienbaren tijd' terugkrijgen. Daarbij zit het streven voor, dat zij dan ook zullën mogen deel nemen aan de ais. verkiezingen. Binnen enkele j dagen zullen technische aanwijzingen gepu bliceerd worden voor de betrok kenen. Vergadering der Ver. Naties De Nederlandsche delegatie De Nederlandsche" delegatie, welke zal worden, afgevaardigd naar het eerste gedeelte van de eerste alge- meene vergadering van de verecnlgde Naties,, die op 10 Januarite Londen zal worden geopend, is alsvolst samengesteld: ï?'1 Mr., E. N. van K1 effens, minister van bultenlandschc zeken, hoofd der delegatie, mr. J. H. van Roijen, mi nister zonder portefeuUlle, plv. hoofd der delegatie,, jhri. mr. E. F. M. J. Miehtels van Verduynen, buitenge woon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, A. Pelt, oud-chef van den Hegeerlngs Voorllchtings Dienst. Plv; vertegenwoordigers: A, Th. Lamping, fbuitengewooo ge- -zanf"ren "gevoLuïaclftigd.1 lulnlsim*—te' Londen, prof:mr.P;Af.-vbaron van Asbeck, hoogleeraar aan de rijks universiteit te Leiden, oud-hoog leeraar aan de rechtshoogeschool te Batavia, prof. dr. J. Tinbergen, hoogleeraar aan de Nederlandsche economische hoogeschool te Botter dam, administrateur aan het centraal bureau voor de statistiek, generaal majoor ir. J. B. Ridder van der Schueren, mevrouw dr. K. Verwey— Jonker, vertegenwoordigster van het Ned. vrouwencomité. Kechtskundig adviiseur: Frof. dr. J. H. W. Verzijl, hoog- lceraar aan de rijksuniversiteit te Leiden. Een achttal deskundigen zal de de legatie voorts vergezellen. Het ligt in de bedoeling van den minister-president, professor lr. W. Schermerhorn, de algemeene verga dering gedurende eenlgc dagen bij te wonen. Tsjechische doorvoer Dezer dagen zijn weer twee schepen met goederen, bestemd voor Tsjecho-Slowakije, in de haven van Rotterdam aangeko men. Het zijn de Engelsche s.s. Samois met 7500 ton aardnoten en Losada met jute. De Tsjechi sche invoer wordt thans groo- tendeels over Rotte»Tam geleid, hetgeen in het havenverkeer duideiyk' merkbaar is. Handel Neder'and- Amerika De voorbereidingen voor de her vatting van den particulieren Amerikaansch Nederlandschen handel zUn in een .vergevorderd stadium. Verwacht wordt, dat de handel hervat zal worden, wanneer de Nederlandsche saldi in de Ver. Staten gedeblokkeerd .worden* Het persbureau Aneta heeft,van een lid der Nederlandsche Inkoopcommis- vemomen, dat de commissie nog een tijdlang belangrijke goe deren zal blijven koopen, doch dat haar taak geleidelijk door het par ticuliere initiatief zal worden-over genomen. UNHRA hoeft het aftreden ge- ètseht vah baar chef, generaal sir Frederick Morgan, in verband met door hem afgelegde verklaringen o.a. over bet Jodenvraagstuk In Europa. De Orestes" Is uit Dublin ver trokken met een lading van 63" run deren en 24 poütiepaarden. Rumoer op lyceum Vrijdagavond" werd de omgeving van het Schouwtjesplein te Haar lem plotseling door een fellé licht flits, die door een dreunenden slag gevolgd werd. opgeschrikt. Glasge rinkel klonk allerwege. Al spoedig bleek, dat het Chr. Lyceum het centrum van de ontploffingwas, waarvan alle ruiten van den rech tervleugel gesprongen waren. Bij "n nader onderzoek constateerde men. dat de sponning van het laatste raam van het voormalige schei- kunde-practicum vernield was. Ook de plafonds van de verschil lende aan de Emmakade gelegen lokalen, warenernstig beschadigd. Op den muur naast de plaats van de explosie vond men de met krijt geschreven woorden: „Dr.'B. v. d. Eist terug, het bestuur moet weg. .Recht". Later ontdekte men deze inscrip tie ook in de portiek. De onbeholpenheid van het krijt- schrift op den muur, waarin de voorletter van dr. Van der Eist abusievelijk als B stond aangeduid, zou er op kunnen wijzen, dat de daders geen insiders waren. Zaterdagmiddag is een ledenver-' gade ring gehouden van. het Chris telijk Lyceum vanwege het geschil tusschen rector en bestuur dezer inrichting, tengevolge waarvan eerstgenoemde per 1 December j.L ontslag had genomen. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur zijn mandaat neerleg de en zich niet herkiesbaar stelde. Niet, omdat het zich op eenigerleL wyze aansprakelijk zou achten voor wat tot het huidige conflict heeft geleid, maar omdat het wil meewerken aan het verkrygen van een goede oplossing. Nadat een nieuw bestuur was geko::en, werd tenslotte met alge meene stemmen aan het nieuwe bestuur verzocht een commissie te benoemen tot het instellen van een onderzoek in deze heele zaak. Opbouw van de haven Het havenbedrijf van de ge meente heeft van Rijkswater staat de toezegging ontvangen, dat het medio Januari beschik ken kan over den zwaren bok, die op verschillende, plaatsen in ori£ land dienst heeft gedaan bij het ruimen van bruggen en op het oogenblik bij Zaltbom- mel nog wordt gebruikt. Met de komst van den zwaren bok is er nu uitzicht, dat binnen eeni- ge weken met bekwamen spoed aan den slag kan worden ge gaan om den chaos, die geluk kig niet het grootste deel' van het -Rotterdamsche Jhavenconi- plêx omvat, te~'dc«n vêrdwïjhen.: 'Hiermede:wordt tharus' een voorname stap gezet, om Rot terdam ook ten aanzien van het massagoed, waarin het al leen nog iets ten achter is, zijn vooroorlogsche capaciteit, terug te geven. Als graanhaven is Rotterdam inmiddels al boven de. vooroorlogsche capaciteit uitgegroeid, door een niet on belangrijke uitbreiding, van de betreffende outillage. Geroofd textiel uit Rotterdam Een party van 5000 baby- uitzetten, 57 paar babyschoe nen, 300 paar bonthandschoe nen, "150 paar gewone hand- '•hoenen, 500 tuben/tand pasta en 400 houten kammen, afkomstig uit Rotterdam en Amsterdam, is in Duitschland gevonden by Hannover. De goederen waren nog voorzien van de prijskaartjes, zü zullen binnenkort aan Ne derland teruggegeven wor den. VELE lezers vroegen ons, waarom de „Nieuw-Amsterdam" en de „Oranje" niet zijn opgestoomd naar. onze Nederlandsche havens en de repatrieerenden In Southampton zijn geëmbarkeerd op Engelsche schepen, terwijl deze schepen boven dien naar Amsterdam zijn gevaren, terwijl Rotterdam toch zeker in staat zou zijn een groot deel van de passagiers voor zijn rekening te nemen. Aanvankelijk hebbenwij geen plausibele verklaring voor deze twee vragen kunnen vinden. Thans is ons echter duidelijk geworden, dat de Engelschen in Southampton last hebben gegeven, de repatrieerenden op kleinere scheppen te laten over gaan, omdat het risico voor de groote schepen in een met mijnen bezaaide Noordzee te groot zou zijn. Blijkbaar r-eageeren de accoustische en magnetische mijnen sneller op groote scheepsrompen. Wij merken hierbij op, dat de „Almanzora", ca. 15.000 bri. meet, hetgeen nauwelijks 5000 ton minder is dan de inhoud van de „Oranje". Dit ontneemt veel van de waarde van dit argument. Anderzijds werd ons medegedeeld, dat de geallieerde scheepvaart-pool de beschikking wenscht te houden over een aantal moderne groote schepen voor troepentransport; van daar dat men de nieuwe Nederland sche mailschepen, die nog tot 2 Maart in geallieerd verband zullen varen, niet aan de Noordzee wenscht prijs te geven. In dit argument wordt naar ons gevoel minder ge dacht aan de veiligheid van de re patrieerenden dan aan. die van de schepen. Waarom naar Amsterdam? Bepaald bevreemdend vonden wij het. dat beide Engelsche repatriee- ringsschepen naar Amsterdam zijn geleid en verder ook alle transporten van de „Nieuw Amsterdam" en de „Oranje" naar dezelfde haven zul len verzorgen. Naar ons ter oore is gekomen, zouden tegenover de Engelsche autoriteiten verhalen zyn verteld over de ondeugdelijkheid van de Rotterdamsche haven voor het ontvangen van passagiers. Rotter dam zou niet over voldoende kade ruimte beschikken, zou geen be hoorlijke loodsen hebben om repa trieerenden te ontvangen; de lood sen zouden ifiet in voldoende mate door auto's kunnen worden be reikt en het transport van de ha- Aven naar de stad zou op groote -bezwaren- stuiten.-v "■"H^Tvériïalën^^ juist: De haven van Rotterdam is beslist in staat, duizenden repatriee renden te ontvangen en ook de stad zelf biedt, dank zij den burgerzin harer bewoners plaats voor vele dui zenden gasten. Hoe zeer men buiten Rotterdam onkundig is omtrent de' waren situatie hier ter plaatse, wordt bewezen door.een ambtenaar van den Repatrieeringsdienst, die een onderzoek hier ter stede instelde en niet eens op de hoogte bleek te zijn van het feit, dat de Holland-Ame rika Lijn passagiers in een verwarm de loods kan ontvangen, dat er op de Wilhelminakade een flink emi grante nhotel staat, dat eenige hon derden repatrieerenden kan ontvan gen en verzorgen en dat er een tun nel onder de Maas is. die een snelle verbinding tusschen de beide Maas oevers waarborgt Wij, Rotterdammers, misgunnen den Amsterdammers niet de primeur van de repatrieering, ook ai vragen wl) ons af, of de haven vaRotter- J dam niet zeer gunstig gelegen is voor de ontvangst van onze Indische Ne derlanders. De „Almanzora" moest met het oog op het mijnengevaar van Hoek van Holland naar IJmui- den langs de kust kruipen, ter wijl het schip eerst 's avonds laat in de haven van Amsterdam, kon mee- ren, waardoor haast alle passagiers aan boord moesten overnachten, een kwelling voor hen. die him. familie leden snel wilden terugzien. Met min der risico zou het schip in Rotter dam nog denzelfden dag. 's mor gens vroeg, hebben kunnen aanleg gen, waarna alle passagiers op hun gemak naar hun bestemming zou den zijn gebracht. Kwaadaardiger achten wij het feit, dat blijkbaar in het buitenland verkeerde voorstellingen zijn gewekt met betrekking tot den toestand, waarin d? haven van Rotterdam zich bevindt. Zulk een verkeerd* propaganda k^n niet alleen; een schadepost voor Rotterdam,maar voor het geheeie land beteekenen, s Vlak na den oorlog zijn wij .wat -g te zuinig geweest met het ontzehu-f.j wen van de verhalen, die in het buitenland betreffende de vernieling van onze havens de ronde deden, nu is het zaak om aan te toonen, dat wij in staat 2ijn alle verkeer op te vangen. Wanneer door onze zus- terstad onze eigen Nederlandsche. glazen worden ingegooid, getuigt dit van een hooge mate van kortzlch- tlgheid. :-.r Naar Rotterdam. In tusschen laat het zich aanzien.;-; dat de Rotterdamsche protesten tegen dezer, weinig gezonden gang van ïakert resultaten zullen hebben.- Naar wij vernemen, zal de reeeerim? de repatrieeringsschepen „Sibajak" en „Maasdam", d:e op de ..Nieuw Amsterdam" en de „Oranje" zullen volgen, hoogstwaarschijnlijk naar Rotterdam doen dlrigeeren, waaruit het buitenland ook de belangrijke conclusie kan trekken, dat de haven van Rotterdam wel degelijk in staat is heel wat te verwerken. Hoe groot het aantal repatrieerenden aan boord van deze schepen zal zijn. Is ".'if ons niet bekend, coch we1. Is het 2eker, dat onze Rotterdamsche aur- gerij, die popelt van verlangen om iets voor de uit Indië terugkee- rende Nederlanders te mogen doen. haar aandeel m de repatrieering zat hebben. :vÉ :-Jï I Thermometer in de goede richting Aan de gedwongen werkeloos heid, tengevolge van een beursslui- ting van bjjkans 15 maanden, is hiermede een einde gekomen. Geen wonder, dat de stemming der com- missionnairs, gelijk op met de beurs thermometer, boven het nul punt is gerezen. De transacties ter beurze blijven vooralsnog beperkt tot binnenland- sche obligaties en pandbrieven, die slechts via geblokkeerde reke ningen kunnen worden verhan; deld. Transacties kunnen slechts worden uitgevoerd, nadat aan. den veikooper vergunning is verleend. Het aanvragen der' vergunning ge schiedt door den commissionnair. Het Beursbestuur gevoelde zich ecnigermate als het bestuur eener Üscliib, waaraan steeds opnieuw wordt gevraagd, of de baan niet kan worden geopend. Dient ech ter in liet laatste geval de ther mometer onder nul tc staan, voor beursopenïng is een styging boven nul noodzakelijk. Immers, alles was bevroren, zoodat de stukken niet meer van eigenaar konden verwisselen. Thans echter gaat de. beorsthermometer in de. uwi ir r_ gcwenschte richting, zoodat hetBonafide verkoopers zullen hier- Zij werden in Haarlem uitgerookt Het vierde optreden van de Ram blers sedert het afloopen van dea schorsingstermijn van dit ensem ble; dar. Zondagavond in. het ge meentelijk concertgebouw te Haar lem plaats had, is niet zonder ru moer verloopen. Toen het ensemble op het taoneel \j verscheen, werd het begroet met een zeer luid „Sieg-Heil"-gerocp en bijna vlak daarop werden drie rookkaarscn naar het tooneel ge worpen, die een enorinen rook kolom veroorzaakten, waardoor^? men nog juist van* de zaal? tilt kon waarnemen, dat de musici met hun instrumenten ijlings op de vlucht sloegen. Ook in de zaal zelf kon men tengevolge van den rook binnen eenige uogenblikken vrijwel niets meer zien. Een aantal aanwezigen hief het „Wilhelmus" aan en liet dit volgen door „Sleg HeU"-geroep. x Tegen half negen gaf de politie die niet een sterke macht aanwezig was, opdracht de zaai te ontrui- men. Toen hierop uit het publiek geèischt -werd, dat de entreegelden zouden worden terugbetaald, ver- - zocht een inspecteur van politie de ontruiming ordelijk te doen ver- loopen en de kwestie van de en- treegelden. met de directie te be spreken. Hierna verlieten de aan- C wezigen de zaal en buiten deelde een officier van de gezagstroepen, waarvan eveneens een aantal men- schen aanwezig was, mede, dat de directie bereid was de entreegel den terug te betalen. Kjj verzocht echter deze te schenken aan de „Stichting 1040—*45", waartoe on- der luiden bijval werd besloten. Een tijdlang hebben de Ram blers, die aan de politie vóór de ontruiming van de zaal te kennen hadden gegeven de2en avond niet meer te zuilen spelen, het gebouw niet dun-en verlaten, daar zich bij alle uitgangen personen hadden opgesteld, u;e zeer waarschijnlijk du leden van het ensemble niet V ongemoeid zouden hebben - laten vertrekken. Toen dC2C personen waren verdwenen; is het ensemble om ruim 10 uur vertrokken. ontdooiïngs-proccs een aanvang heeft kunnen nemen. mede geen moeilijkheden onder- Vinden. Voorts kan men ten laste eener geblokkeerde rekening in schrijven op 3*/* grootboek-obliga ties, waarmede de aanslagen in dc komende heffingen kunnen worden betaald, terwijl eveneens op geblok keerde rekening voor een van 300 spaarcertificateri kunnen worden gekocht, waarmede de aanslagen in de heffingen, als mede de successiebelasting, kunnen worden voldaan, terwijl deze stuk ken bovendien onmiddellijk ver handelbaar zijn. Met vry geld zal men slechts de genoemde 2»/s*.'* spaarcertlficaten kunnen koopen; de beleggingstnogeiJjkheden van het vrije geld zijn dus vooralsnog uitermate beperkt. federatie van Kunstenaars opgericht Xn het Stedelijk Museum te Araster- 1 dam is de oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Federatie van. Be- roepsvet'eenigingen van Kunstenaars- gehouden., ;i De voorzitter, dr. C. H. van der Leeuw uit Rotterdam, legde er In zijn? openingswoord den nadruk op, dat met deze vereeniging niet een starre or-v-, ganlsatie beoogd wordt, doch liet, scheppen van een eenheid, waarbij de, kunstenaars voldoende vrijheid van handelen zullen behouden. Dit Jaar zal nog weL noodig zijn om de vast- gestelde plannen verder uit te -wèr-' ken, Dc minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. dr. G. van der Leeuw, gaf als zijn meenJng te kennen, dat de kunstenaar wel bohè-;' mien kan zijn, maai; dat hij zich niet'- buiten de samenleving moet plaatsen. Van belang is, dat getracht wordt, tot een kunstenaarsgemeenschapte ;ko- men. .Wel 2|jn er nog tal van, mbéi-- hjkheden: In de eerste plaats - de kwestie van öe zuivering. Spr. zou 'het betreuren, indien deze Federatie; -- een oVganlsatie van een gedeelte, van, - ■de kunstenaars zou blijken te zijn en;;';,, als de scheidslijn zou loopen tusschen;.;; zuiverheid en onzuiverheid. Een groot dcet va» de kunstenaars heeft In. de;;; Jaren van-verzet groote offers ge, bracht; anderen zijn. er. die vérkeerd;:? gedaan hebben en den gang - van', za-?-g ken niét overzagen of wilden Qver-;;; zien. Laat ,mën onder;dtt aUes ëert;'^ streep zetten.-Natuurlijk kunnen be? ginselen niet verdoezeld worden. i'EeirS^ meen.; ng kan ronduit gezegd worden.^ Kunst, aldus ging. Minister-Van:.der^:; Leeuw voort.1 zalpopulair in.den, goeden zin moeten 2fjn. Zij dient een? sociale en nationale functie te he'" ben. De kunst zal. al beschikken niet over onbeperkte credieten'.'.op d TERUG UIT.- ENGEL AN Dj liet l het -v stoomsahipbg^ecklenbürg^rgepn ZóndngmorgênjdgOjjjNëderldndsoho'jrk-inderen'juitjjEag^tó^jjieruggetyer^n Dat de beurs zoo spoedig moge lijk uitgebreide schaal gaat functionneeren, is orvgetwijfeld een algemeen belang. Niet alleen ten J «Sun van de regeering;kunoehvr) aanzien van het binnenland, doch ncr.. - - ln niet mindere mate met betrek- - Jhr„ W.H. B.^Sandf— klnc tot het buitenland. Het kan J ht phau van oS^gi5^ncnf^?etbmten- land crediet op te nemen„. slechts j ten goede kom en, wanneer, het bui- JVoor 'muziek .ën^irchi u tenland zich via de beurs omtrent is- tot ons landkan oriënteereniMogel-jïProf men ërispóedi^m^siagé^rden; han^; f del;\üJtteSbrelden'^tj biimenland^j?^1^"^,! MHR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1